Eerste steenlegging „Maria Boreelkleuterschool' -Thalia- IJmuider Harmonie betuigt de stad geüniformeerde dank Velsens Cultureel leven in de komende week OPENING FINS SAUNA BAD C. G. SMIT Agenda voor Velsen Havenberichten DE GROOTSTE KEUZE WINTERS Visserij-varia V aarplicht-beloning niet voor visserij ARTISTIEK „IJmuiden" verdedigt Zaterdag kampioenskans Watervliet I naar Purmerend 11 Protestantse kleuterschool in het nieuw Band tussen familie Boreel en Velsen bestendigd VSV ontmoet BW tweemaal Watervoorziening in jeugdige belangstelling Inlijsten van foto's Geslaagd als leerling-analyst Propaganda-avond van „Wilhelmina" Op Waterloo wordt hevige strijd verwacht tegen CJVV Vererende uitnodiging uit de „Bloemenstad" Medische verzorging tijdens het weekeinde V oordrachtskunstmiddag voor scholieren Opstelling Vitesse '22 Bijna volledig programma De elftallen van „Noord" Wijk aan Zee— ADO uitgesteld De elf van CSV Contactavond „De Kenremers" VRIJDAG 22 APRIL 1955 „In memoiiam aan de stichters van het Christelijk kleuteronderwijs te Velsen, 'jhr. Willem Boreel van Hogelandcn en William Henry Charles Bohlen, anno 1860, werd hij de stichting van de Maria Boreel Kleuterschool de eerste steen ge legd door Cornelie Marie van Tuyll van Serooskerken-Boreel, 21 April 1955" Deze woorden staan gegrift in vergulde letters kn de uit Frankrijk afkomstige Vourionsteen, die als „eerste" steen, tevens gedenkplaat, gistermiddag door mevrouw C. M. baronesse Van Tuyll van Seroosker ken-Boreel werd ingemetseld in de muur van de in aanbouw zijnde „Maria Boreel kleuterschool" aan de Driehuizerkerkweg in Velsen. Sterke band Mevrouw Boreel zei verheugd te zijn dit werk te mogen verrichten in blijde herin nering voor wat haar voorouders voor het dorp Velsen hebben gedaan. Wij hopen, aldus mevrouw Boreel, dat hiermee de band tussen ons huis en Velsen moge wor den versterkt en dat de kinderen in deze school een veilig onderkomen zullen vinden om zo op latere leeftijd goede staatsburgers van Nederland te worden. Hierop werd haar door een aanvallige kleuter een Bie- dermeyer-boeketje geboden, in rood, geel en wit, de kleuren van het huis Boreel. Wel verbeterd Ds. H. P. Huisman had aan deze plechtig heid een inleiding vooraf doen gaan, waar in hij zijn dankbaarheid uitte jegens de genen die in 1860 de Mairia-kleuterschool, toen nog Sophia-bewaarschool geheten, stichtten. Uit de oude stichtingsacte was hem gebleken dat die school mede bestemd was om de jonge dochteren uit het dorp Velsen naai-onderwijs te geven. Hij achtte de tegenwoordige wijze van voorbereidend onderwijs geven echter beter, hoewel uit de in acte opgenomen woorden bleek hoe sterk de sociale functie was. die de oude school in die jaren in het leven in Oud- Velsen vervulde. SDreker wees op de grote belang stelling die de familie Boreel altijd voor de school heeft gehad en zei ver heugd te zijn dat deze band in de sym bolische geste van mevrouw Van Tuyll van Serooskerken nu bestendigd werd. Namens de urgentie-commissie voor de kleuterscholen in Velsen zegde ds. Huis man het college van burgemeester en wet houders dank voor zijn medewerking. Nadet in de directiekeet de feestdronk was genuttigd, heeft burgemeester mr. M. M. Kwint getuigd van zijn grote waar dering ten opzichte van de band die er tussen de familie Van Tuyll van Seroos kerken-Boreel en de kleuterschool bestaat, waarna hij het bestuur van de school suc ces wenste. Als lid van de urgentie-commissie heeft de heer A. Kool zijn vreugde uitgesproken over de totstandkoming van dit gebouw, waarmee de eerste protestantse kleuter school in Velsen in het nieuw wordt ge stoken. De heer H. Groeneveld memoreerde de oude tijden en merkte daarbij op, dat de eerste „bewaarschool" in die beginperiode naar de begrippen van dóe tijd even mo dern was als de nieuwe school nu. September klaar Tenslotte zei aannemer J. Stolk dat hij hoopte het gebouw in September te kunnen opleveren. De eenvoudige plechtigheid werd onder meer bijgewoond door de heer en mevrouw F. C. H. baron Van Tuyll van Serooskerken-E. gravin Van Limburg Sti- rum, door mevrouw H. A. Kwint-Wiersum, wethouder J. C. Aschoff wethouder H. de Boer was op het laatste moment ver hinderd mevrouw A. Vorstelman-Gra- pendaal, die erelid van de vereniging is en door architect Klaas de Boer uit Spaarn- öam. ADVERTENTIE Het theater met de beste films Vrijdag 8 uur. Zaterdag en Zondag 7 en 9.15 uur en Maandag 8 uur een evenement op filmgebied 1 WHITE CHRISTMAS in Technicolor De eerste film in Vista-Vision met Bing Crosby - Danny Kaye Rosemary Clooney - Vera Ellen Een fonkelend schouwspel van zang, dans en vrolijkheid 14 j. Dinsdag en Woensdag 8 uur en Zondag- en Woensdagmiddag 3 uur de film v.h. boeiendste avontuur ooit beschreven DE AVONTUREN VAN ROBINSON CRUSOë in prachtige kleuren Zó boeiend, dat men van begin tot einde wordt meegesleept! a.l. Donderdag a.s. 8 uur in één voorstelling een realistisch drama van ongekende hevigheid HET VLEES EN DE DUIVEL 18 j. Het programma, dat de elftallen van VSV dit weekeind^ gaan afwerken vermeldt de volgende wedstrijden: Zaterdag: BW—VSV, 6 uur. Zondag VSV—BW 2.30 uur; VSV 2—RCH 2. 10.30 uur (Driehuis); VSV 3Haarlem 4, 12 uur (Driehuis); (Haarlem 5VSV 4 is uitgesteld VSV 6EDO 5 9.45 uur (Drie huis); VSV 7Zandvoortmeeuwen 7, 9.45 uur (Driehuis). VSV komt in de volgende opstelling tegen BW in het veld: Geerlof Schoon, Kunst Mertens, Hazeveld, v. Deursen Thoolen, Spaans, Zwanenburg, v. d. Kuil, De Graaf. ADVERTENTIE van origineel op Zaterdagmiddag 23 April a.s. om 4.00 uur. Wijkerstraatweg 162a - Velsen-Noord Telefoon 4706 K 2510 GEGEVENS voor de wekelijkse rubriek „Velsens cultureel leven in de komende week" kunnen worden ingediend bij het Agenda-bureau voor de Veiser Gemeen schap, Cultureel Centrum, Moerberg- plantsoen, telefoon 5743. Hier. volgt de agenda voor de week pan Zaterdag 23 April tot en met Zaterdag 30 April. ZATERDAG 23 APRIL IJMUIDEN „Looft den Heer", 1623.30 uur, Ge bouw Chr. Belangen, Tonica-bazar. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Ge bouw, geopend van 9.3012 en 14—16.30 uur. „Fellson", 1417 uur, expositiezaal Hei- destraat, expositie van werken van Jo BauerStumpff. Herv. Toneelgroep IJmuiden-Oost en „Die Rooiroks", 20 uur, Ned. Herv. Jeugdgebouw, ontspanningsavond. SANTPOORT Toneelver. Jan van Dommelen, 20 uur, „Zomerlust", uitvoering. ZONDAG 24 APRIL IJMUIDEN „Felison", 1417 uur, als Zaterdag. MAANDAG 25 APRIL IJMUIDEN „Felison", 1921 uur, als Zaterdag. Herv. Toneelgroep IJmuiden-Oost en „Die Rooiroks", 20 uur, Herv. Jeugdge bouw, ontspanningsavond. Pieter Vermeulenmuseum. als Zaterdag. DINSDAG 26 APRIL IJMUIDEN „Felison", 19—21 uur, als Zaterdag. Pieter Vermeulenmuseum, als Zaterdag. Volksmuziekschool, 20 uur, Ned. Herv. Jeugdgebouw, openbare les. WOENSDAG 27 APRIL IJMUIDEN „Felison", 1417 uur, als Zaterdag. Pieter Vermeulenmuseum. als Zaterdag. Chr. Muziekver. „Wilhelmina", 20 uur, Patronaatsgebouw, concert. „Felison", 20 uur, Cultureel Gebouw, lezing over binnenhuiskunst. Volksmuziekschool, 19.30 uur, Cultureel Gebouw, openbare les. Velser Kunstkring „Voor Allen", 14 en 15.15 uur, Rex, voordrachtskunstmiddag met Jan Musch voor leerlingen van voortgezet en middelbaar hoger onder wijs. SANTPOORT Ned. Herv. Kapelkoor, 20 uur, 12V2-jarig bestaan, concert in Ned. Herv. Kerk te Santpoort. DONDERDAG 28 APRIL IJMUIDEN „Felison", 1921 uur, als Zaterdag. Pieter Vermeulenmuseum, als Zaterdag. Historische Optocht, 19 uur, Sportpark Schoonenberg, generale repetitie. Volksmuziekschool, 20 uur, vergaderzaal Abelenstraat, openbare les. VRIJDAG 29 APRIL IJMUIDEN „Felison", 1921 uur, als Zaterdag. Pieter Vermeulenmuseum. als Zaterdag. ZATERDAG 30 APRIL IJMUIDEN „Felison", 1417 uur, als vorige week Zaterdag. BIOSCOPEN Thalia, Vrijdag en Maandag 20 uur, Zater dag en Zondag 19 en 12.15 uur, „White Christmas" Zondag 15 uur, Dinsdag 20 uur, Woensdag 15 en 20 uur, „De avonturen van Robinson Crusoe" Don derdag 20 uur, „Het Vlees en de duivel". Rex, opgave niet tijdig ontvangen. Het hoofd van de afdeling zeemanszaken en veiligheidsvoorschriften van het Direc toraat-Generaal voor de Scheepvaart deelt ons mee, dat in het bericht over de vaar- plichtbeloning voor degenen, die in de oor log naar behoren en zonder onderbreking aan hun vaarplicht hebben gedaan, een onjuistheid is geslopen. Personen die ter visserij hebben gevaren kunnen namelijk geen aanspraak maken op bovengenoemde uitkering. Het hoofd deelde ons mee dat de beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat betrekking heeft op artikel 32 van het Bedrijfspensioenfonds van de Koopvaardij, waarbij dus alleen zeelieden, die op de Nederlandse koopvaardijvloot hebben gevaren aanspraak kunnen maken op de uitkering van 150, Of de vissers, die tijdens de oorlogsjaren van Fleetwood in Engeland uit hebben ge varen en aan de vaarplicht hebben vol daan, ooit de vaarplichtbeloning ad. 150 per jaar krijgen, is nog de vraag. De vis sers bezitten namelijk geen bedrijfspen sioenfonds. Mocht de visserij nog eens een dergelijk pensioenfonds stichten, dan zal hierbij ongetwijfeld ook een beschikking van de minister verschijnen, waarin de vaarplichtbeloning aan de vissers wordt toegekend. Voorlopig vissen de mannen, die tijdens de oorlogsjaren de trawlers be manden en onder moeilijke omstandig heden van Engeland uit hun werk ver richtten, achter het net. Naar aanleiding van een project over de drinkwatervoorziening in Nederland, ge maakt door de leerlingen van de Elout van Soeterwoudeschool, zulks met het oog op de wereldgezondheidsdag van 7 April, togen 30 jongens Donderdag naar het pompstation van het waterbedrijf. De chef van de Technische dienst, de heer B. Voerman, gaf een voor de jongens duidelijke uiteenzetting van het pompen en zuiveren van het enige „Voedingsmid del", dat in onze huizen bezorgd wordt. De werking en schoonmaken van de filters zijn bekeken en hadden de volledige interesse van de knapen. Het beklimmen van de toren beloonde de moeite: het prachtige uitzicht over havens en nieuwbouw van IJmuiden, heeft de kleine gasten van het Staatsvis- sershavenbedrijf een hele poos bezig ge houden. In de afgelopen maanden ging het door de vorst met de bouw van het postkantoor aan de Baljuwslaan te Haarlem niet zo vlot als verwacht werd. Het zal najaar worden alvorens het gebouw in gebruik genomen zal kunnen worden. Het hoogste punt is reeds bereikt en daarom is de vlag geplaatst. Een foto van het in aanbouw zijnde gebouw, genomen van het Haarlemse station. ADVERTENTIE Speciaal adres voor het Plaatwerk enz Kennemerlaan 5 - Tel. 5705 - IJmuiden Bij de gehouden examens van de Konink lijke Nederlandse Chemische Vereniging voor leerling-analyst (chemische afdeling) slaagden de heren J. Hazenberg en K. J. Kroon, beiden werkzaam in het bedrijfs- laboratorium van Van Gelder Zonen pa pierfabriek. Schaakclub „Pat-Mat" in onderlinge competitie De uitslagen van de deze week gehou den onderlinge wedstrHd van de Kenne- mer-Schaakclub „Pat Mat" zijn: Afd. I: A. de Vries-W. Steeman afg.; Th. Spijker-J. Beentjes afg.; P. Zwart-J. C. de Haas 01; M. P. SuikerJ. Zoontjes 1—0. Afd. II: A. Slings-P. M. Janssen V»Vt\ E. Eek- hart- ir. E. F. Peltzer «/iVt\ B. Wulms- J. A. Rodenberg 10; P. M. JanssenA. Slings V,lViJ. Oort-B. Wulms 01. Afd III; J. Sonneveld-A. J. Boomhouwer 10. Afd. IV: P. Tijssen-K. Comis 01; P. Wa genaar-A. de Vries 01; A. P. P. Mourer- M. Metselaar 01; B. Sauer-L. Mostert- man 01. Afd. V: W. v. d. Lely-J. L. v. d. Meer 01; W. Buist-J. Sauer 01. Een Noors mannenkoor, het „Drammens Mannkor" legd aan de voet van het Nationaal Monument op de Dam. Na de kranslegging zong het koor een couplet van het Noorse volkslied. VRIJDAG 22 APRIL IJMUIDEN Thalia. 20 uur, „White Christmas" Rex. 20 uur, opgave niet tijdig ontvangen „Looft den Heer", 1523.30 uur gebouw Chr. Belangen, Tonica-bazar. „Pieter Vermeulenmuseum", Cultureel Gebouw, geopend van 9.3012 en 14 16.30 uur. „Felison",expeditiezaal Heidestraat, 19 21 uur, expositie. Sectie Toneel „Velser Gemeenschap", 20 uur, Ned. Herv. Jeugdgebouw, prijsuit reiking toneelconcours. VELSEN-NOORD Vrouwenbond P.v.d.A., 20 uur, zaal Van Diepenstraat, sluitingsavond ZATERDAG 23 APRIL Thalia, 19 en 21.15 uur, „White Christ mas". Rex, opgave niet tijdig ontvangen. „Looft den Heer", 1623.30 uur, als Vrijdag. Pieter Vermeulenmuseum, als Vrijdag. „Felison", 14—17 uur, als Vrijdag. Herv. Toneelgroep IJmuiden-Oost en „Die Rooiroks", 20 uur, Ned. Herv. Jeugd gebouw, ontspanningsavond. SANTPOORT Toneelver. Jan van Dommelen, 20 uur, „Zomerernst", uitvoering. De Chr. muziekvereniging „Wilhelmina" houdt op Woensdag 27 April een propa- ganda-avond in het Patronaatsgebouw aan de Zeeweg. Voor de pauze staat een concert op het programma, de toneelgroep „Wil helmina" zal na de pauze opvoeren „Een raar stelletje mensen," een klucht «n twee bedrijven door Jac. Bess. Donderdag 21 April kwamen de haven van IJmuiden binnen: Oranje van Indonesië. Orestes van Rotterdam. Bacchus van Ant werpen. Paul Westers van Liffjord. Alberto Dodero van Hamburg. Delfborg van Col chester. Mentor van Antwerpen. Westerdok van Londen. Bullfinch van Londen. Cöte du Nord van Le Havre. Hirondelle van Londen. Muttersegen van Wabunn. Admiralengracht van Kotka. Nottingham van Goole. Delfinus van Rotterdam. Fraquair van Swansea. Vertrokken zijn: Vechtstroom naar Bris tol. Mennon naar Swansea. American Jurist naar Rotterdam. Maywood naar Duinkerken. Unitas naar Rotterdam. Hontestroom naar Liverpool. Jagersfontein naar Bremen. Syl via naar Rotterdam. Hollandia naar Malmö. Filtrik II naar Malmö. Pietro Nibolini naar Hampton Roads. Catharina Dorothea Frit- zen naar Emden. Johan Jeansonn naar Rot terdam. Babitonga naar Antwerpen. Alma naar Bremen. Beninkust naar Rotterdam. Strabo naar Bordeaux. Leonard T naar Norrköping. Laudima naar Duinkerken. Het kan Zaterdag een spannende wed strijd worden op het Waterloo-terrein, als de elftallen van IJmuiden en CJVV er de strijd zullen aanbinden. Het is voor CJVV de laatste kans op het kampioenschap en de gasten zullen dus wel alles in het werk stellen deze te behouden. Maar WIJ moet ook winnen, wil zij de uitstekende positie niet verliezen. Met nog twee wedstrijden te spelen is de kans op het kampioenschap uitermate groot, gezien de stand in de kopgroep. In de uitwedstrijd werd van dit elftal na een uitstekende wed strijd met 42 gewonnen. Maar het is ook dikwijls zo dat de WIJ'ers in een uitwed strijd beter spelen dan thuis. Dit zal nu het geval toch niet moeten zijn, want CJW is belust op revanche, daar kunnen de IJmuidenaren op rekenen! De kopgroep ziet er nu als volgt uit: IJmuiden 16 11 2 3 24 S.I.Z.O. 15 9 3 3 21 C.J.V.V. 16 9 2 5 20 Programma lagere elftallen: IJmuiden 3R.C.H., 4 uur. Adspiranten: IJmuiden aBeverwijk a; IJmuiden cTerrasvogels b. Stormvogels-programma Zondag naar Amsterdam Het wedstrijdprogramma voor Zondag voor Stormv» elc luidt: AmsterdamStormvogels. 2 uur; Hille- gom 2—Stormvogels 3, 10.30 uur; BSM 1— Stormvogels 4. 2.30 uur, terrein Bloemveld, Bennebroek; NAS 2Stormvogels 6, 12 uur, terrein Halfweg, Bauduinlaan; BSM 3 Stormvogels 7, 12 uur, terrein Bloemveld, Bennebroek; Heemstede 3Stormvogels 8, 12 uur, terrein Glipperweg. Stormvogels 1 verschijnt met: N. A. de Graaf D. v. d. Oever. C. Post Fr. Venus. H. J. Snoeks, J. Tol J. Luppens, B. Freriks, G. v. d. Meer, J. P. Snoeks, L. J. v. d. Steen. Op Zaterdag 23 April maakt de Harmonie een rondgang door IJmuiden, om op deze wijze haar dank te betuigen jegens hun, die het mogelijk hebben gemaakt dat de Harmonie nu in compleet uniform kan uit rukken. De start heeft om half vier plaats in de Abelenstraat en vervolgens gaat het langs Sparrenstraat, Groeneweg, Meeuwenlaan, Lijsterlaan, Zeeweg, Velserduinweg, Aca ciastraat, Tuindersstraat, Zandersstraat, Velserduinweg. Rijnstraat, Gijzenveltplant- soen, Snelliusstraat, Huigensstraat, Juliana- brug. Koningstraat. Pres. Krugerstraat, K. Wilhelmstraat, Bloemstraat, Kon. Wil- IJMUIDEN Dokters Van de groep artsen, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Geneeskunst zijn. uit sluitend in spoedgevallen, van Zaterdag 1 uur tot aan het spreekuur van Maandag morgen te raadplegen de artsen: P. C. de Weerdt, Stationsweg K 5, tel. 4614; J. J. Wuite, Röntpenstraat 1, tel. 4953. Voor de niet aangesloten doktoren neemt waar de arts: W. van Haselen, Leeuwerik laan 52, tel. 4290. Apotheken Zondags- en nachtdienst wordt deze week waargenomen door: Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 102, tel. 4229. Verloskundigen In spoedgevallen raadplege men tussen Zaterdagmiddag 2 uur en Zondagavond 12 uur: Mej. J. Winter, Evertsenstraat 3, tel. 5259 en mevr. B. Bakker, Snellius straat 53, tel. 5053. VELSEN-NOORD EN BEVERWIJK Dokters Van Zaterdagmiddag 12 uur tot Zondag morgen 9 uur: K. K. Visser, Zeestraat 96. tel. 3450. Van Zondagmorgen tot 's avonds 12 uur: C. Versélewell de Witt—Hamer, Vondel laan 60, tel. 3969. Verloskundigen Mejuffrouw A. Zandvoort, Bornstraat 43. Apotheken De Zondags- en nachtdienst wordt waar genomen door apotheek Donker, Breestraat 61. tel. 3150. SANTPOORT Dokters In spoedgevallen is de arts Ph. Haselager, Hoofdstraat 135, teL 8570 te raadplegen. Apotheken Elswout Apotheek. Bloemendaalseweg 341. Overveen. tel. 16760 en Santpoortse Apotheek, Bloemendaalsestraatweg 145, Santnoort-stat., tel. 8249. VELSEN Wijkverpleging Voor IJmuiden Oost en West: zr. Gomes. Leeuweriklaan 39; voor Velsen-Noord, Vel- serbeek en Velsen dorp: zr. Aardema, Van Rijswijkstraat 22. Velsen-Noord; voor Santpoort en Driehuis: zr. De Jong. Brede- roodsewee 43. Santpoo:rt, tel. K 25608756. CASTRICUM Dokters A. H. v. d. Werff. Bakkummerstraat 48, telefoon '28. Wijk- en kraamverpleging Zuster M. H. Mei.ihuizen, Bakkummer straat 41. telefoon 530. Apotheker P. van Ouwerkerk. Burgemeester Lom- menstraat 6, telefoon 500. HEEMSKERK Dokters J. F. Brugman, Middelweg 8, Uitgeest, tel. 02513 212. helminakade, Julianabrug, Kennemerlaan, Oosterduinplein, R. Claeszenstraat, Wijk aan Zeeërweg, Trompstraat, Zoutmanstraat, Zeeweg, Groeneweg naar de Platanen- straat. Verder heeft de IJm. Harmonie een uit nodiging ontvangen van Haarlems Bloei om op 7 Mei 's avonds een taptoe te geven op de Grote Markt in Haarlem als sluitstuk van de Bloemenweek. Dit programma zal worden opgenomen en uitgezonden door de Ned. Televisiestichting en „Profilti." De uitvoering van de taptoe is iets zeer bij zonders en een ontwerp van een lid van de IJmuider Harmonie. Op dezelfde dag neemt de IJm. Harmonie ook nog deel aan het Festival van de Haarlemse Postfanfare, waarna nog een mars door de stad zal wor den gemaakt. ADVERTENTIE brengen wij op het gebied van huishoudelijke artikelen. Keukenuitzetten v.a. 69.40 (alle delen los verkrijgbaar) Sola Cassettes v.a. 24.65 (alle delen los verkrijgbaar) Broodsnijmachines 26.75 Aardappelschilmachines 20.- Wasmachines v.a. 178. Kop en Schotels v.a. 0.59 Oliestellen 4.45 Gasfornuizen Haller met afdekplaat v.a275. KENNEMERLAAN 1 - TELEF. 5853 Deelnemer IJMOND-ZEGELACTIE Prijzen van Donderdag. Heilbot 3.00 2.90; gr. tong 2,10—2.00; grm. tong 1.92—1,70; kim. tong 1,92—1,76; kl. tong I 2.60—2.34; kl. tong II 2.46—2.28: tarbot I 2.50—2.15, per kg. Tarbot II 9290: tarbot IV 60; tongschar 79; grm. schol 54; kim. schol 5443; kL schol I 5540; kl. schol II 4920: schar 29—16; bot 2318; v haring 16; makreel 2520; gr. schelvis 5046; grm schelvis 54; kim. schel vis 56; kl. schelvis I 5756; kl. schelvis II 4642; wijting 38—30; gr. gu! 39—37; midd. gul 40; kl. gul 35; kl. wolf 55: poontjes 23; kl. koolvis wit 31, per 50 kg. Gr. kabeljauw 26488; gr. koolvis wit 80—75; gr. leng 78; gr. wolf 9290. per 125 kg. Aanvoer van Donderdag. 435 kisten tong en tarbot. 1 kist heilbot, 3 kisten tongschar en schartong, 270 kisten schol, 50 kisten schar, 11 kisten bot, 1 kist haring. 225 kisten makreel, 87 kisten schelvis. 115 kisten wij ting; 75 kisten kabeljauw en gul, 7 kisten leng. 13 kisten wolf, 2 kisten poon. 40 kisten koolvis, 15 kisten diversen. Totaal 1350 kisten. Woensdag 27 April houdt de Velser Kunstkring „Voor Allen" in het Rex- theater voor leerlingen van voortgezet en middelbaar hoger onderwijs een voor drachtskunstmiddag met Jan Musch. Het eerste team van Vitesse '22 uit Cas- tricum gaat Zondag per bus naar Wormer- veer voor de wedstrijd tegen WFC. De reeks overwinningen van de laatste wed strijden zullen de Castricummers ook Zon dag ongetwijfeld willen voortzetten. Vites se '22 komt met de volgende opstelling in het veld. Doel: B. van Veen; achter: H. Borst en P. Beentjes; midden: J. Lute, N. Hollenberg en N.N.; voor: P. Duyn, F. Twisk, N. Stuifbergen. A. v. d. Valk en F. Zonneveld Nu het eerste twaalftal van de korfbal vereniging „Watervliet" met succes zijn eerste plaats op de ranglijst tegen de grote concurrent Fortuna uit Amsterdam heeft verdedigt en met een gelijk spel deze wed strijd wist te beëindigen, waarbij de andere Watervliet-teams, de adspiranten incluis, allen wonnen, is er voor het komende weekeinde opnieuw een bijna volledig pro gramma. Watervliet 1 onderneemt de reis naar BEP 1 in Purmerend, welke ploeg de gas ten geen kwaad zal doen, aangezien Water vliet veel sterker is. Doch het is uiteraard niet onmogelijk om in Purmerend voor verrassingen te komen en daarom zal Wa tervliet 1 er goed aan doen om van het begin af een hoog tempo te spelen en BEP geen enkele kans te geven de Velsensë spelers(sters) te laten struikelen. Watervliet 2 zal het in Wormerveer tegen Groen Geel 3 heel wat moeilijker hebben, maar desondanks kan hier de Watervliet- ploeg voor een verrassing zorgen. In Santpoort zal Sport Vereent 3 de kam pioensaspiraties van Watervliet 3 zeker niet kunnen tegen houden, hoewel de Santpoor ters toch niet onderschat mogen worden. De tweede kampioenscandidaat, Watervliet 5, gaat op bezoek bij Nieuw Flora 5 en zal in Haarlem evenzeer er goed aan doen met vlot spel de overwinning veilig te stellen. Voor de adspiranten zijn voor Zaterdag middag vastgesteld: Watervliet A-Aurora A en DSV B-Wa tervliet B- De opstellingen zijn: Watervliet 1: Dames: T. Waagmeeste», R. Leyenaar, J. Kluft, G. Kluft, A. Ver kerk. S. Meyer; heren: A. Wedemeyer, F. Vos, S. Hartman, J. de Boer, W. Berghuis, M. Verbeek. Watervliet 2: L. Leyenaar, A. de Niet, A. Redeker, C. v. Zutphen, I. Waagmeester, L. Kloosterman; heren: A. Verkerk, A. Redeker, Ar. Verkerk. J. v. d. Berg, A. de Vries, D. v. Lodesteyn. Kinheim-WB (op „Tussenwijk" 14.30 uur): Kinheim: Th. Keirsgieter; A. Paap en C. v. Hesselingen; A. de Ruiter. W. Groeneveld en S. de Vries; E. v. d. Wal, H. Haan. J. H. v. d. Wateren, H. Prinssen en N. v. Donselaar. VVB: A. Nieuwenhuys; J. Roos en K. Kil; F. Bruinzeel, J. Beers en J. Kersber gen; J. v. d. Linde. F. Kooimans, A. Both, P. Bleeker en C. Lunlz. IEV-VVD: (op Schoonenberg" 12 uur): IEV: H. Alkemade; J. v. d. Vlies en G. v. Roon; A. Leering. G. v. Berneveld en J. Dekker; H. Boot. W. Buur, J. Posthuma, A. de Roos en H. Duin. De voor m""!'" "atfrdse) vasteest*lde voetbalweHst-iid Wijk aan ZeeADO is door de KNVB nits-esteld. Het Castricumse CSV krijgt Zondag op eigen grond Schoten on bezoek, de club, die met een punt verschil boven de gast heren op de ranglij«t staat. Dat het aan de Zeeweg zal spannen daar kunnen de voet balliefhebbers verzekerd van zijn want CSV heeft het voornemen de huid duur te verkopen. De op-del'mg is als volgt. Doel: G de Heer: achter- A. Keesman en W. Grosze Nipper m'J-)er>- F v»n Dieselen. C Boot en H Fartoe voor" G Riethor«t. A. Kossen. H. Jacobs. D. Hoberg en H. Stolk. De Beverwiikse voetbalvereniging „De Kennemers" houdt Woensdag 27 April in café Wilkes de laatste contactavond in dit seizoen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1955 | | pagina 13