AUTO en MOTORRIJLES verstevigt tegen het zijn leidende positie Dukel einde Beverwijk Zondag tegen 0W0, DEM tegen Alcmaria Victrix Autorijschool Succes Velsens Cultureel leven in de komende week Kennemer l Lantaarn Kerkdiensten Vereinigte Stahlwerke vloeien over in „B. und I Proeven voor betere vis-emballage Old Clothes New TEL. 4864 DCIJ sluit de winter af „Sportief I" promoveerde naar de eerste klasse AUTORIJLESSEN ZATERDAG 7 MET 195S 7 VOETBAL IN KENNEMERLAND Zowel in vishal als in de handel De elftallen van „Noord'' Medische verzorging tijdens het weekeinde I Titvoeringen TVIJ DRY CLEANING ONLY iJmond-dames naar Wieringen Blauwe Week-actie Om het damkampioenschap van Kennemerland Vanavond huldiging Marktonderzoek nntvnngt morgen „EMMA" Uitgevaren visserij vaartuigen FRANS ROOTRING Tel. 50 50 Lezing voor NCVB-leden K inderdiensteti In de verschillende klassen en afdelingen gaat men zich opmaken voor de eindspurt. In sommige gevallen belooft deze zeer fel te zullen worden, bijvoorbeeld die tussen 't Gooi en De Spartaan en RCH en Volendam, maar in de derde klasse A heeft Zaandijk reeds zo'n goede positie ingenomen, dat deze vrijwel onaantastbaar kan worden genoemd. En hetzelfde zou ook van DEM gezegd kunnen worden, als deze Beverwijkse club zich Zondag niet door ADO had laten verrassen. En waar ook nog spanning heerst? In de onderste regionen van de beide tweede en derde klassen. Voor de Kennemers, dat de vorige Zon- clubs een groot genoegen doen door de dag door het uitstellen van de wedstrijd tegen UW niet in het veld kwam, is voor de komende Zondag de uitwedstrijd te gen WA vastgesteld. Toen de roodzwarten in de aanvang van het seizoen op eigen terrein tegen deze Amsterdamse club met 11 gelijk speelden, meenden we dit een goede prestatie te moeten noemen, omdat we in VVA toen een sterke tweede klasser zagen. Het verloop van de competitie heeft echter aangetoond, dat WA minder sterk is dan we dachten en daarom geloven we, dat De Kennemers ditmaal op beide pun ten beslag legt. Beverwijk speelt thuis tegen OWO. Deze club legde de vorige Zondag RCH het vuur na aan de schenen de Haar lemmers wonnen slechts met ééntwee terwijl Beverwijk juist een zwakke indruk maakte tegen AFC (zeséén). Wanneer de roodwitten zich willen rehabiliteren, dan dienen zij het tenminste tot een gelijk spel te brengen. In 3A kan Zaandijk de vlag al klaar leg gen. Als het Zondag de uitwedstrijd tegen Purmerstijen wint en dat kan is het kampioenschap een feit. HSV besluit het competitie-seizoen met de thuiswedstrijd tegen Kinheim, de haar zevende lustrum vierende Velser club. We vermoeden dat HSV de punten wel in Hdiloo zal houden. Vitesse zal aan het bezoekende Zilver meeuwen niet zo'n gemakkelijke tegen partij hebben als Zondag j.l. aan Terras vogels. We verwachten dan ook, dat de Castricummers het zullen moeten goedvin den, dat één punt mee naar Zaandam gaat. In 3B doen KW, RKAFC, Alcmaria, Victrix en QSC hardnekkige pogingen om aan de onderste plaats te ontkomen, met als gevolg, dat in de onderste regionen grote spanning heerst en Velsen lelijk in het gedrang komt. En de positie van de Velsenaren kon er Zondag a.s. wel eens niet beter op worden, want we nemen als vrijwel vaststaand aan, dat ze het tegen het op bezoek komende CSV niet kunnen bolwerken. Alcmaria Victrix krijgt het tegen DEM al evenmin gemakkelijk. In Beverwijk verloren de Alkmaarders destijds met 5— 1 en we vermoeden, dat de Beverwijkers er niets voor zullen voelen de spanning in de bovenste regionen te laten toenemen, wat terdege het geval zal zijn, als ze van Alcmaria zouden verliezen. Wijk aan Zee zou de andere voor de on derste plaats in aanmerking komende ADVERTENTIE Wij lessen uitsluitend met de nieuwste TAUNUS 1955 Speciale lesmotor beschikbaar Gediplomeerde instructeurs Verkeerstheorie Technische lessen ZEEWEG 275 - TELEFOON 4333 KENNEMERI.AAN 136 - TEL. 5000 IJMLTDEN KERKERINKLAAN 7 - SANTPOORT TEL. 7086 LUXE VERHUUR DPA meldt: Een directeur van de Ver einigte Stahlwerke A.G. in liquidatie, W. Sehwede, heeft verklaard, dat het voor een rationele bedrijfsvoering noodzakelijk zal zijn enige opvolgingsmaatschappijen in het concern weer samen te voegen, al zal het concern niet in ziin oude omvang behoeven te worden hersteld. Er is gen tijd geweest, dat de Vereinigte Stahlwerke, die thans in 17 afzonderlijke maatschappijen is ge splitst. 54 pet. van de staalproductie en 22 pet. van de kolenproductie van het Ruhrgebied in handen had. Op 26 April heeft de raad van toezicht der Vereinigte Stahlwerke A.G. de liqui- datie-eindbalans per 31 Maart 1955 goed gekeurd. Met de schrapping van de Ver einigte Stahlwerke in het hancPelsregister gaan de resterende vermogenswaarden en verplichtingen, die nog niet definitief vaststaan, over op de rechtsopvolgster, de Bergbau- und Industriewerke te Dtissel- dorf. Voor deze maatschappij is een advies raad gevormd, waarin de opvolgingsmaat schappijen der Vereinigte Stahlwerke met 8 leden zijn vertegenwoordigd. De winst of het verlies uit de definitieve afwikkeling zal over de opvolgingsmaatschappijen wor den verdeeld. De taak der Bergbau- und Industrie werke strekt zich voorts uit tot deelneming in de Gebrüder Böhler und Co. te Wenen. Over de vrijgave van het geconfiskeerde aandeel der Vereinigte Stahlwerke van circa 06 pet in het ongeveer 75 millioen schilling belopende aandelenkapitaal dezer Oostenrijkse maatschappij zal langs diplo matieke weg worden onderhandeld. De „Contróleraad voor verbetering van de visafzet" heeft advies gevraagd aan het proefstation voor verpakkingen over de beste verpakking van vis. zowel in de vis hal als bij de groot- en kleinhandel in vis. Het proefstation zal in opdracht van de contróleraad een onderzoek instelllen over het gehele verpakkingsprobleem in het visserijbedrijf, zowel wat de kisten als wat het papier betreft. Dit probleem doet zich reeds jarenlang gevoelen. Intern be raad mocht tot nu toe geen resultaat ople veren. huidige hekkensluiter KW met een ne derlaag naar huis te sturen. Maar dat zal de mensen uit de badplaats niet gemak kelijk af gaan. ADO trekt naar OSV, welke club zich van de slechte start aardig aan het her stellen is. Het komt ons dan ook voor, dat de punten in Oostzaan blijven. Waterloo bezoekt WMS, tegen welke club op eigen terrein gelijk werd gespeeld. Een dergelijke uitslag lijkt ons oofe nu het meest waarschijnlijk. HSV'Kinheim (te Heiloo) 14.30 uur: Kinheim: Th. Keirsgieter; A. Paap en L. v. Hesselingen; A. de Ruiter, W. Groeneveld en R. Haan; A. v. d. Griend, J. v. Eyken, W. Boeren, H. de Vries en N. v. Domselaar. IEVWH (op „Schoonenberg" 12.00 uur): IEV; H. Alkemade; J. v. d. Vlies en J. Dek ker; A. Leering, G. v. Berneveld en W. v. Rixel; H. Boot. W. Buur, J. Posthuma, J. de Reus en H. Duin. IJMUIDEN Dokters Van de groep artsen, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Geneeskunst zijn, uit sluitend in spoedgevallen, van Zaterdag 1 uur tot aan het spreekuur van Maandag morgen te raadplegen de artsen: A. J. G. Wermenbol. v. Gijzenveldplantsoen 51, tel. 6388 en P. J. W. v. d. Toorn. Fr. Naere- boutstraat 70, tel. 4084. Voor de niet aangesloten doktoren neemt waar de arts: W. van Haselen. Leeuwerik laan 52, tel. 4290. Apotheken Zondags- en nachtdienst wordt deze week waargenomen door: Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 102, tel. 4229 Verloskundigen In spoedgevallen raadplege men tussen Zaterdagmiddag 2 uur en Zondagavond 12 uur: Mej. J. Winter, Evertsenstraat 3, tel. 5259 en mevr. M. Bakker, Snellius- straat 53, tel. 5053. VELSEN-NOORD EN BEVERWIJK Dokters Van Zaterdagmiddag 12 uur tot Zondag morgen 9 uur: L. J. Vreeling, Vondellaan 29. tel. 3364. Van Zondagmorgen tot 's avonds 12 uur: J. G. Lange, Wijk aan Duinerweg 3, tele foon 4234. Verloskundigen Mejuffrouw A. Zandvoort, Bornstraat 43. Apotheken De Zondags- en nachtdienst wordt waar genomen door Apotheek Sepp, Zeestraat 27. telef. 3«20. SANTPOORT Dokters In spoedgevallen is de arts D. Mansholt. Vinkenbaan 23, tel. 8320 te raadDlegen. Apotheken Elswout Apotheek. Bloemendaalseweg 341. Overveen, tel. K 2500 16760; Santpoortse Apotheek, Bloemendaalsestraatweg 145, Santnoort-station, 'el. K 2560 8249. VELSEN Wijkverpleging Voor IJmuiden Oost en West: zr. Gomes. Leeuweriklaan 39; voor Driehuis en Sant poort: zr. De Beurs. Lijsterlaan 21: voor Velserbeek, Velsen-doro en Velsen-Noord: zr. Aardema, v. Rijswijkstraat 22. CASTRICUM Dokters H. Wieringa, Seh^geeststraat 31. tel. 289. Wijk- en kraamverpleging Zuster M H. Meihuizen, Bakkummerstraat 41, telefoon 530. Apotheker P van Ouwerkerk. Burgemeester Lom- menstraat 6. telefoon 500. HEEMSKERK Dokters J. J. F. Brugman, Middelweg 9, Uitgeest, tel. 02513 212. De IJmuidense Turnvereniging TVIJ geeft op Woensdag 11 en Donderdag 12 Mei in het Patronaatsgebouw een uitvoe ring. ADVERTENTIE KONINGSPLEIN 10 TELEFOON 4886 De dames van het eerste IJmond-handbal- elftal, die vorige week tegen Vrone I in St. Pancras na een 41 voorsprong een neder laag leden met 65 in een spannende strijd, gaan Zondag nog verder de Noord in. Op Wieringen gaan de IJmondsen in Wester- land slag leveren tegen Tonegido, een ploeg, die misschien ook weer een verrassing in petto heeft. Wegens het terugtrekken van IJmond 2-dames uit de competitie beschikt thans het eer. te dameselftal over een vol doend aantal -eserves, zodat de mogelijkheid aanwezig is het elftal zo sterk mogelijk te maken. De heren van IJmond I, die in Aalsmeer tegen de gelijknamige ploeg onvolledig uit kwamen ondervinden dit gemis van spelers gevoelig. Zij verloren met 120. Nu zullen de IJmond I-heren AVA uit Alkmaar ontvangen. Gerekend mag worden de punten in Velsen te kunnen houden. Voor de jeugd is het programma: Meisjes junioren: IJmondBeverwijk; adspiranten: ConcordiaIJmond. IJmond I heren spelen met: J. Böhm; H. de Water en H. Boom; H. v. Lieshout, .T. Wolters en J. v. Buuren; J. Molenaar, P. Bijl, B. Hofman, C. Hagenaar en J. Kooy. De Blauwe Week-actie, welke jaarlijks door de gezamenlijke geheelonthouders verenigingen georganiseerd wordt, zal in Beverwijk op Hemelvaartsdag geopend worden. ADVERTENTIE Noteert U even VOOR TAXI OF TROUWAUTO'S In de derde ronde van het tournool om het damkampioenschap van Kennemerland wist Dukel van zijn clubgenoot H. Swier en Tommy Postma van H. Berk te winnen. Met nog twee ronden in het vooruitzicht, is Dukel's positie bijzonder goed. Er is echter nog volop strijd om de tweede en derde plaats, die naar men weet recht ge ven op deelneming om de provinciale dam titel. De partij tussen Abe de Jong en Willem- se werd wegens het late uur afgebroken, maar zal vermoedelijk verder remise wor den. De stand in de wedstrijd is; Dukel, D. C. IJ. 3 3 0 0 6 Postma, D. C. IJ. 3 2 0 1 4 Willemse, St. Bavo 3 1 2 0 4 Abe de Jong, 't Oosten 3 1 1 1 3 H. Berk, 't Oosten 3 0 1 2 1 H. Swier, D. C. IJ. 3 0 0 3 0 Zaterdag wordt de strijd in hotel Kenne- merhof voortgezet. De IJmuidenaar H. Laros is nog steeds met Keiler in strijd gewikkeld om de dam titel van Nederland. Beide spelers eindig den gelijk in het nationaal rondtournooi De eerste beslissingsmatch van drie par tijen sloot met 3-3. In de tweede beslis singsmatch werd de stand voor ieder twee remises, zodat vandaag de winnaar van de GEGEVENS voor de wekelijkse rubriek „Velsens cultureel leven in de komende week" kunnen worden ingediend bij het Agenda-bureau voor de Velser Gemeen schap, Cultureel Centrum, Moerberg- plantsoen, telefoon 5743. Hier volgt de agenda voor de week van Zaterdag 7 tot en met Zaterdag 14 Mei. ZATERDAG 7 MF.I IJMUIDEN Damclub „Sportief", 20 uur, zaal Abelen straat, feestavond. „IJmuidens Roem", 20 uur, Patronaats gebouw, uitvoering. „Felison", 1417 uur, expositiezaal Hei- destraat, tentoonstelling van werk van Henk Henriet. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Ge bouw, geopend van 9.3012 en 1416.30 uur. „Advendo", 20 uur, Ned. Herv. Jeugd- gebouw, Rembrandtlaan, toneeluitvoe ring. VZV, Velserbad, polotournooi en kunst- zwemshow. ZONDAG 8 MEI IJMUIDEN „Felison", als Zaterdag. MAANDAG 9 MEI IJMUIDEN Pieter Vermeulenmuseum, als Zaterdag. DINSDAG 10 MEI IJMUIDEN Pieter Vermeulenmuseum, als Zaterdag. Advendo, 20 uur, Herv. Jeugdgebouw, Rembrandtlaan, toneeluitvoering. Toneelver. „Varia", 20 uur, Rex, uitvoe ring. WOENSDAG 11 MEI IJMUIDEN DSS, 20 uur, Thalia, feestavond. Pieter Vermeulenmuseum, als Zaterdag. TVIJ, 20 uur, Patronaatsgebouw, uitvoe ring. DONDERDAG 12 MEI IJMUIDEN „Advendo", 20 uur, Ned. Herv. Jeugdge bouw, toneeluitvoering. Moerberg Kleuterschool, 20 uur, ouder avond met film. TVIJ, 20 uur, Patronaatsgebouw, uitvoe ring. Pieter Vermeulenmuseum, als Zaterdag. VRIJDAG 13 MEI IJMUIDEN Chr. korfbalver. DKV, 19.30 uur, Ned. Herv. Jeugdgebouw, feestavond. Pieter Vermeulenmuseum, als Zaterdag. ZATERDAG 14 MEI IJMUIDEN Pieter Vermeulenmuseum, "als vorige week Zaterdag. „Advendo", 20 uur, Ned. Herv. Jeugd gebouw, Rembrandtlaan, toneeluitvoe ring. „IJmuidens Roem", 20 uur, Patronaats gebouw, uitvoering. VELSEN Natuurbad Velserend, 13 uur, seizoen opening. VELSEN-NOORD V.V. „Kinheim", 20 uur, gebouw „Con cordia", feestavond. BIOSCOPEN Thalia, Vrijdag 20 uur, Zaterdag en Zon dag 19 en 21.30 uur, „Moord in de Rue Morgue" Zondag 15 uur, Maandag en Dinsdag 20 uur, „Jolanda, de dochter v?n de zwarte piraat" Donderdag 20 uur, „Het mysterie van het leven Rex, Vrijdag tot en met Maandag, 20 uur, „De levensroman van Richard Tauber" Zondag 15 uur „Op glad ijs". De damclub „Sportief" besloot het sei zoen, en daarmee de onderlinge competitie met de volgende wedstrijden; Groep Al: J. Jonker-J. Lichtendahl 20; J. de Boer-H. Lichtendahl 02. Groep A II: W. Hoefakker-Joh. Bos 2—0 Groep B: M. Menger-A. Ras 2-^-0; A Ras-C. de Ruiter 02. De eindstand in Groep A I is nu: 1. J. Slager 7 6 1 0 13 2. H. Lichtendahl 7 3 3 1 9 3. J. Jonker 7 3 2 2 8 4. J. Janssen 7 3 1 3 7 5. H. Andrea 7 2 2 3 6 6. Gé Mooi 7 2 O m 3 6 7. J. de Boer 7 1 2 4 4 8. J. Lichtendahl 7 1 1 5 3 De eindstand in groep All is: 1. H. Holt 5 5 0 0 10 2. P. Bakker 5 3 1 1 7 3. W. Hoefakker 5 2 1 2 5 4. J. Wesselius 5 1 3 1 5 5. W. Post 5 0 2 3 2 6. Joh. Bos 5 0 1 4 1 De eerste twee uit deze groep zullen in het komend seizoen aan de borden 9 en 10 uitkomen bij het eerste tiental. De eindstand in de kopgroep van groep B is: 1. J. Bakker 20 12 6 2 30 2. M. Menger 20 11 4 5 26 3. C. de Ruiter 20 11 3 6 25 4. B. Glas 20 11 0 9 22 5. H. Veldman 20 9 4 7 22 6. J. Iliemstra 20 10 1 9 21 De twee hoogstgeplaatsten in deze groep mogen het volgend seizoen in de onder linge competitie van de A-groep mee spelen. Vanavond heeft de huldiging plaats van het eerste tiental, dat het kampioenschap in de 2e klasse behaalde en daardoor pro moveerde naar de eerste klasse. Gouden bruiloft De dertiende Mei wordt een gouden /eestdag voor Maria en Simon in een tochtige boven woning in Oud-IJmuiden, waar ze echf die dag niet veel aan loop kunnen hebben, omdat het er zo klein is en vervallen. Niettemin is het een gouden bruiloft, waarover echter een schaduw valt van woningnood en ziekte. Moeder is namelijk al anderhalf jaar bedlegerig en moet kuren en dat valt niet mee in een oud huisje, waar de mens slechts met een trap bij kan en waar het winderig is van de kieren. Vader Simon Post is er een van Maassluis; moeder Maria Den Duik kwam. ge raadt het al. uit Scheveningen en ze von den elkaar met de grilligheid, die het lot somwijlen op ons mensen loslaat, in het Duitse plaatsje Elspeet. Veertig jaar geleden kwamen de echtelieden naar IJmuiden, zodat het haast inboorlingen zijn geworden. Als rechtgeaard Maassluizer ging Simon in het kuipersvak en moeder zag er elf kinders opgroeien, waarvan vier deze gedenkdag helaas niet meer mogen meemaken. Wat mfj een beetje dwars zit is dat huisje tegenover de nieu we garage van Zwier, die er natuurlijk niets aan doen kan, dat het in zijn omgeving wel eens naar benzine ruikt, maar daardoor toch wel een beetje narigheid veroorzaakt in het bejaarde gezinnetje, waarvan vader met zyn 74 jaren en moeder met haar 68 lentes eigenlyk het mooiste cadeau van hun leven toe zou komen; een huisje inplaats van een nummertje op de wachtlijst. Teveel gevraagd? Ach - ik durf het alleen aan, omdat de situatie echt niet zo zonnig is en omdat de voogden van het huizenbezit het my ho pelijk niet kwalijk zullen ne men. Fietspoodje Een vaste klant van de weg over de sluizen, die nog geen weg is, maar er al erg op gaat lijken, zoals gjj allen in dit pe riodiekje hebt kunnen lezen, bromt elke dag twee keer. De ene maal op zijn brommer van IJmuiden naar de Hoogovens, de andere keer op Rijkswater staat. Nu is dit geen ras-brom- Op het moment, dat ik u deze week de vraag onder de neus duwde, op welke uren u het liefst ter markt zoudt willen gaan voor het aanschaffen van allerlei zaken, die de mens nu eenmaal ter markt inslaat, had ik zo het vage vermoeden u kennende dat ge het werk van het uitknippen en insturen der onder dees' Lantaarn afgedrukte enquêtebonnetjes een té grote opgaaf zoudt vinden. Hoe heb ik mij - gelukkig - verrekend en hoevelen hebben er de moeite en de enveloppe toch voor over gehad, mij te verkondigen, dat zij het liefst... Maar neen, vrinden: het getal is nog niet groot genoeg om een oordeel te vellen over de publieke voorkeur. Wie dus werkelijk belang heeft by de markt, laat hij my nog even berichten: óf, dat hjj liever tussen half tien en half vyf markt, dus by- kans de gehele Donderdag, óf, dat hy een markt prefe reert van half negen tot half één. dus alleen gedurende de ochtend. Van de uitslag houd ik u uiteraard trouw op de hoogte, zo ben ik. mer, want hij zegt er onmid dellijk bij, dat Rijkswaterstaat een pluim toekomt wegens de spoed, waarmee aan het werk wordt gearbeid. Maar toch: dat fietspad van de spuisluis naar de grote sluis is zo bar en bar slecht, dat hij elke keer het broze hart vasthoudt voor zijn bromfiets. Of daar gauw een wegdek je over kan, vraagt hij. Met velen. Verwarring Er heerst nogal eens ver warring in Velsen over de twee gemeenteiyke diensten, die wel iswaar op hetzelfde huizenpro bleem bijten, maar niets met elkaar van doen hebben: de dienst voor de Volkshuisvesting en het Huisvestingsbureau. De eerste zorgt dus voor nieuwe huizen en „exploiteert" ze via de „Woningstichting Velsen": de tweede administreert de woonruimte-toewijzingen. He laas is in het mooie verhaal, dat de krant ulieden gisteren over de optocht vertelde, een foutje gemaakt, dat deze ver warring in de hand werkt. Ge herinnert u allen de grote wa gen met het flatgebouw-in-mi- niatuur er op: dat was een bouwsel van de dienst voor de Volkshuisvesting, waarvan de mannen hard hebben moeten werken om de flat op tijd „on der de kap" te krijgen. En de krant zei tegen beter weten in. dat het het Huisvestingsbureau was. Nietes. LAMPENIER derde partij kampioen van Nederland 1955 is. Mocht de strijd in café „Die Raeckse" opnieuw remise worden, dan spelen de mannen zolang door tot een de partij wint. Laros heeft zich tot nog toe uitstekend geweerd. De D.C.IJ.'er is zeker in staat de (niet meer onfeilbare) Keiler te kloppen. Winterwedstrijd van D.C.IJ. bijna ten einde In de eregroep van D.C.IJ. resten nog twee partijen van ir. Krijgsman tegen Yme de Jong en tegen G. Postma, maar dat zal geen grote verandering meer in de rang lijst kunnen teweeg brengen. Swier, Vooys en v. d. Berg moeten herkampen, omdat de onderste vijf op de lijst gaan spelen voor twee spelers die degraderen. Beukema, De Jong, Krijgsman en G. Postma zijn al in de staartgroep. Inmiddels won ir. Krijgsman in dit na-tournooi van voorzitter K. de Jong. De eindstand is als volgt: B. Dukel (kampioen) 9 7 2 0 16 T. Postma 9 8 0 1 16 Yme de Jong 8 5 2 1 12 P. v. d. Berg 9 3 2 4 8 H. Swier 9 3 2 4 8 L. Vooys 9 2 4 3 8 A. Beukema 9 0 6 3 6 G. Postma 8 1 3 4 5 K. de Jong 9 1 2 6 4 ir. Krijgsman 7 0 3 4 3 In de hoofdklasse hebben de spelers eerst één keer gespeeld, voordat de split sing werd toegepast. De A-groep sneelt om het kampioenschap in de hoofdklasse, de B-groep om de onderste twee plaatsen. Tielrooy maakt goede vorderingen, door zijn lessen van wereldkampioen Piet Roo- zenburg, en staat op het moment alleen aan de kop in deze afdeling. Deze week werd Lodder het slachtoffer van deze slagzetten- konin-g. Van Straten won van Van Bak- kum en speelde remise met Tielroov. Als Van Straten zijn laatste party van D. Ott wint, dan is een herkamp van drie par tijen tussen Tielrooy en Van Straten nood zakelijk. De stand luidt: T. Tielrooy 13 8 3 2 19 Van Straten 12 6 5 1 17 C. Lodder 13 5 5 3 15 D. Ott 12 3 6 3 12 G. Bakkum 13 5 2 6 12 B-groep: De uitslagen in deze groep zijn- Engelhart wint van Koppelman; Jan Waal verliest van Engelhart; Wim van Wort wint van Engelhart; Nieuwenhuizen remise met Engelhart; Koppelman en Waal deel den de punten. Wim van Wort 10 3 4 3 10 J. Koppelman 11 2 6 3 10 J. Waal 11 A 2- 5 10 H. Engelhart 13 3 2 8 8 H. van Nieuwenhuizen 10 0 5 5 5 9 8 0 17 9 7 2 0 16 9 7 0 2 14 10 6 3 13 10 4 3 3 11 11 4 3 4 11 11 5 5 11 11 4 6 9 10 3 2 5 8 10 2 1 7 5 In de le klasse is het Klaas Meyer ge lukt van P. Kok Sr. te winnen en zich aan de kop te werken. De stand in deze af deling is: Klaas Meyer Jan Braveboer Piet Visser Jaap de Boer Piet Kok Jr. Opa v. d. Bos Talsma Jaap Zwartveld P. Kok Sr. H. v. d. Vis Het wedstrijdprogramma voor Zondag van de Stormvogels-elftallen luidt: Storm vogels I-Emma I. Aanvang 2.30. Terrein Schoonenberg. Stormvogels Il-Volewijckers II 12 30 uur, Schoonenberg. Stormvogels JII-Bloemendaal II 12.30 uur. Schoonenberg Stormvogels IV-VI. Vogels I 10.00 uur. Schoonenberg. Stormvogels V-O. Gezellen TI 12.00 uur. Schoonenberg. Hillegom III- Stormvogels VI 9.45 uur. Stormvogels komt tegen Emma uit met: doel: N. A. de Graaf; achter: D. v. d. Oever en C. Post; midden: Fr. Venus, H. J. Snoeks en J. Tol; voor: J. Luppens, B. Freriks, G. v. d. Meer, J. P. Snoeks en L. J. v. d. Steen. (Reserves: J. Venus, J. Veldman en J. Ad miraal). Maandag 25 April: ml. Vertrouwen KW 6, Hubertha Gerarda KW 9, Rijnmond III KW 44 Dinsdag 26 April: ml. Martenshoek IJM 283. Everard Christina KW 40 (6 Mei bin nen). Huiberdina Gijsbertha KW 85, Onder neming II SCH 27. Woensdag 27 April: ml. Cornelis Marinus KW 48. Donderdag 28 April: st. Tzonne IJM 1, Viking Bank IJM 183; mt. Soerabaja JM 79. Wiron IV I.TM 209, Claesje RO 46; ml. Robert William KW 123. Vrijdag 29 April: st. Sumatra IJM 62: mt. Eveline IJM 116; ml. Drie Gebroeders HD 79. Zaterdag 30 April: ml. Onderneming III SCH 117. Maandag 2 Mei: st. Gelria IJM 21; mt. Maria van H:.tt n IJ" 10. Elie Chénévière IJM 32. Post B y IJM 35, Excelsior III KW 76; ml. Wiron III I.TM 221, Adrianus KW 10, Willem Cornelis KW 16. Arie Nico KW 17, Cornelis KW 24. Concordia KW 26. Nederland VI KW 37. Noordster KW 67. Maria Jacoba KW 73. Gebroeders KW 108. Avontuur KW 114. Java KW 159. Geizna Geertrui KW 176. Bertina VL 85: mk. Dageraad IJM 4 (5 Mei binnen). Marianne IJM 7, Emisel IJM 31, Leendert Jacoba KW 12, Prinses Margriet KW 51. Dinsdag 3 Mei: ml. Heemstede IJM 53. "erwachting IJM 204. De Arend KW 7, °ertha KW 38. Elizabeth KW 64. Willy Alida KW 65. Saturnus KW 69. Hette Margaretha KW 74. W'lempje KW 89. Alida KW 91. Toenadering KW 95, De Vrouw Dirkje KW 104. Jacoba KW 107, Petronella KW 125. Willy KW 141. Arie KW 155, Gebroeders KW 166. Aleida KW 169. Cornelia Maria SCH 135. Dolfijn RO 2 (6 Mei binnen); mk. Texel IJM 5, ^'aartje IJM 8 (5 Mei binnen), Poolster IJM 11 (5 Mei binnen). Klaas Ju nior IJM 22. Twee Gebroeders IJM 27 (5 Mei binnen). De Hoop I IJM 45. Vios IJM 52. Corrie IJM 78. Wiron I IJM 210. Neeltje IJM 240 (4 Mei binnen), Magda IJM 272. Tiny Dieuw WR 23. Jan Willem WR 34. Nehim I AM 16. Nehim II AM 17. Nehim III AM 19, Nehim TV AM 26, Arendje Jacoba KW 21. Anna Marie KW 27. Rein KW 30. Tiny KW 34. Stern KW 36. Hermina IV KW 53. Gerd Marianne KW 71 (4 Mei binnen). Prinses Beatrix KW 72. Twee Gezusters KW 77, Arendje KW 98, Agatha Arie 126, Jana KW 210. Woensdag 4 Mei: mt. Allan Water IJM 34 Vrijdag 6 Mei: st. Haarlem IJM 2, Bergen IJM 16; mt. Shamrock IJM 29 ADVERTENTIE met FORD CONSUL Gedipl. instructeur VERHUUR zonder chauffeur VOLKSWAGENS - CONSUL - ZEPHYR LANGE NIEUWSTR. 68 - IJMUIDEN Voor de leden van de afdeling Velsen van de Ned. Christelijke Vrouwenbond zal Maandagavond in de Da Costaschool aan de Noorderlaan een vergadering ge houden worden. Ds. H. S. J. Kalf uit Bennebroek zal spreken over „Humanisme". Zondag 8 Mei IJMUIDEN: Ned. Herv. Kerk. Kanaalstraat, 10 uur: ds. D. C. van Wijngaarden, bediening H. Doop. 17 uur: ds. D. C. van Wijngaarden. Chr. Belangen. 10 uur: de heer W. Kwak, Jongerendienst. Geref. Kerk. Ichthuskerk, 9 en 10.45 uur: ds. J. A. Tiemens, 15 en 17 uur: ds. J. van Leeuwen. Geref. Kerk (Art. 31 K.O.), Helmstraat, 8.30 en 16.30 uur: ds. J. J. Arnold. Chr. Geref. Kerk, 10 en 17 uur: ds. J. W. v. d. Gronden. Gemeente Gods. Cultureel Centrum, 10 uur: Bijeenkomst. Doopsgezinde Gemeente, Helmstraat, geen dienst. Oud-Katholieke Kerk, 8 uur: Vroegmis, 10 uur: Hoogmis, 19 uur: Vespers. Dins dag en Donderdag 9 uur: Heilige Dienst. Leger des Heils, 10 uur: Heiligingsdienst, 16.30 uur: Jeugddienst, 20 uur: Verlos singssamenkomst. Baptiste Gemeente, IJmuiden, Cultureel Gebouw, Plein Moerbergplantsoen, 10 uur: ds. J. W. Weenink. LT-UIDEN-OOST: Ned. Herv. Kerk, Goede Herderkerk, 10 uur: ds. J. H. W. Dickhout, 19 uur: ds. Naessens van Heemskerk. Geref. Kerk, Bethelkerk. 10 uur: ds. W. Diepersloot, 17 uur: ds. Chr. J. Teeuwen. Ver. v. Vrijz. Herv., Abelenstraat 1, 10.30 uur: prof. dr. J. de Graaf van Arnhem. Evangelisatievercniging „Elon", Kapel Vareniusstraat, 10 en 19.30 uur: ds. A. W. F. Waardenburg van Heerde. Woensdag 19.45 uur: ds. J. A. Visser van Amster dam. Vergadering van Gelovigen, De Ruyter- straat 73: Bijeenkomst. DRIEHUIS: Evang. Luth. Gemeente, koffiekamer Westerveld, 10.15 uur: ds. Meiners van Amsterdam. VELSEN: Ned. Herv. Kerk, Engelmunduskerk, 10 uur: ds. L. Brink (H. Doop). Wijkgebouw, 10.15 uur: de heer J. Bergs- ma. Jeugdkapel. VELSEN-NOORD: Ned. Herv. Kerk, 10 uur: ds. H. P. Huis man, 19 uur: ds. S. Bijl van Haarlem, jeugddienst. Geref. Kerk, 9.30 en 17 uur: ds. A. C. van Nood. Vrije Evang. „Emanuël", gem. ontsp.- lokaal, Van Diepenstraat, 10 uur: de heer H. v. d. Brink van Bloemendaal. Donderdag 20 uur: ds. E. Reeser van Bergen. BEVERWIJK: Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk, 10 uur: ds. J. O. Norel. Ned. Herv. Gemeente, Irenekapel, 10 uur: ds. F. C. Willekes. Ned. Herv. Gemeente. Populierenlaan, 10 uur: ds. W. Oorthuys. Ned. Herv. Gemeente, Jeugdkapel, Groe- nelaan, 10 uur: heer A. Boer. Ger. Kerk, Moensplein, 10 en 17 uur: ds. C. Meyer. Vrijz. Herv. Gemeente, Prinsesselaan, 10 uur: ds. R. Hensen van Grotebroek. Leger des Heils. Jan Alsweg 32, 10 uur: Heiligingssamenkomst, 12 uur: Zondags school, 16.30 uur: Kindersamenkomst; 20 uur: Verlossingssamenkomst. De sa menkomsten staan o.l.v. kapt.ne J. C. Steyger. WIJK AAN ZEE: Ned. Herv. Kerk, Julianaplein, 10 uur: ds. J. A. Eekhof. CASTRICUM: Ned. Herv. Gem., 9.15 uur: ds. L. Canne- gieter. Geref. Kerk, '10 en 17 uur: ds. A. A. Leenhouts. Herv. Evang. Ver., 10.30 uur: ds. J. Reijn- ders, van Amsterdam. SANTPOORT: Ned. Herv. Kerk. 10.30 uur: prof. dr. G. C. van Niftrik van Amsterdam, 19 uur: ds. D. ter Steege. „De Toorts", 9 uur: ds. D. H. Scholten van Heerewaarden. Chr. Ger. Kerk, „De Kapel", 15.30 uur: ds. J. C. Maris. Geref. Kerk, 9.30 en 17 uur: ds. M. J. W. C. de Kluis. Geref. Kerk (Art. 31 K.O.), 10.30 en 15 uur: ds. N. Bruin. HAARLEM: Church of England, Kinderhuissingel, Evening Service 3 p. m. Holy Commu nion 3.45 p. m. IJMUIDEN-WEST: Geref. Evang. Zondagsschool. Gr. v. Prin- stererschool om 10.30 en 11.30 uur. Herv. Zondagsschool, Creutzbergschool om 10 uur. Leger des Heils Zondagsschool, Gebouw Edisonstraat om 12.15 uur. Herv. Zondagsschool, Insingerschool om 10 uur. Geref. Evang. Zondagsschool, Ichthus- burcht om 11 uur. Herv. Zondagsschool, Comitéschool om 10 uur. IJMUIDEN-OOST: Kinderkerk „IJmuiden-Oost", Emma- school om 10 uur. Herv. Zondagsschool, Julianaschool om 10 uur. Geref. Zondagsschool, Bethelkerk om 11.30 uur. Geref. Evang. Zondagsschool, 10.30 uur: Noodwinkel voorheen Bisschof aan de Oosterduinweg. Kinderkerk „IJmuiden-Oost", Theo Thijssenschool, 10 uur. DRIEHUIS- VELSEN-DORP: Herv. Zondagsschool, te Driehuis. Koffie kamer Westerveld t/m 8 jaar om 10.15 uur: 9 jaar en ouder om 11.45 uur. Hervormde Zondagsschool te Velsen- dorp, Wijkgebouw, Torenstraat om 11.45 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1955 | | pagina 9