D.C.IJ. werd met forse cijfers in Den Haag door DIO geklopt Vaderdag Geschenk Joh. Meijer Zn z.o.z. Visserij-varia „De Meerweiden"-speeltuin op op 16 Juli officieel open Lustrumkampen van Hervormde Jeugdraad in Putten op de Veluwe Kennemer duiven in slecht Weer terug uit St Quentin Aanmeldingsform ulier IEV voor degradatie gevaar, samen met Stormvogels en VVD IJmuider Harmonie be kroond uit de Zaan terug Boottocht voor „Schulpen" en „de Meerheidenop 5 Augustus Velsens jeugd is er welkom Porcellana Beverwijk Wijk aan Zee DINSDAG 14 JUNI 1955 7 Weer struikelden de IJmuidenaren op de drempel van het landskampioenschap P. v. d. A.-vrouwen naar Instituut voor de Tropen Velser Gemeenschap vergaderde Houtaanvoer Veertigjarige jubilaris bij de papierfabriek Ledenvergadering Rode Kruis Dure sla, ondanks de zachte winter K.M.G. houdt toertocht Beverwijker eerste in wielerronde ,,'t Snoekje" viste in Akersloot Propaganda-avond van de KNZHRM Driewielertje alleen de wereld in Patiënten van „Heliomare" hadden Hoogoven-harmonie op bezoek BAY concerteerde in de koude Gymnastiek-demonstratie in de badplaats Scheepvaart Dames- en Herenmodes Maatkleermakers- Confectie Evenals vorig jaar is het D.C.IJ.-tiental op de drempel van de finale om het club kampioenschap van Nederland gesneuveld. Met 128 werd er Zondag in Den Haag van D.I.O. verloren. Als de Hagenaars op 25 Juni in Alkmaar van Leeuwarden win nen, komen Staay en zijn mannen in de landelijke eindstrijd terecht.. Maar als de dammers uit Leeuwarden winnen, moeten de drie clubs herkampen om de beslis sing welk tiental in de landelijke eindstrijd gaat meedoen. De lange rustperiode is vermoedelijk mede oorzaak geweest van het feit, dat het DCIJ-tiental niet in zijn beste vorm speelde, zoals die zich tijdens de afgelo pen provinciale clubcompetitie ontwikkel de. Wel speelden Duke!, Yme de Jong en H. Swier een keurige partij, maar toen de winststelling werd bereikt faalden deze spelers en lieten zij hun partij remise lopen. Alleen Piet Roozenburg sleepte voor DCIJ de volle winst uit het vuur. De winst moest zelfs nog behaald worden op de klok, maar toch stond Roozenburg voordeliger. Natuurlijk werden H. Laros en G. Post- ma pijnlijk gemist, doch de invallers Leen Vooys en Tielrooy hebben zich goed ge weerd. Tielrooy was nog wat nerveus doch speelt een goede partij en is voor DCIJ een uitstekend man in de toekomst. C. Suyk liet zich in een betrekkelijke contactloze stelling verrassen door een ruil waardoor de overblijvende stelling plotseling voor Suyk verloren stond. T. Postma speelde een aantrekkelijk openingsspel met een opgesloten cen trumpositie, maar toen de Haagse voor zitter Roells bij de 22ste zet van spel systeem veranderde, raakte Tommy de kluts kwijt. Hij kreeg nadeel en omdat de wedstrijd voor DCIJ toch verloren was gaf Postma zich gewonnen. Een fraaie partij speelde P. v. d. Berg. Op beslist handige wijze wist hij een overmachts eindspel te bewerkstelligen, waarin de Hagenaar ternauwernood remise kon for ceren. Het was de eerste nederlaag van het gehele damseizoen 19541955 van het met invallers spelend DCIJ-tiental, en het is wel teleurstellend, dat de kans om zich alsnog in de landelijke eindstrijd te plaat sen, miniem is geworden. De stand van de competitie, groep 1 (enkele competitie) is als volgt: I. DIO 1 1 0 0 2 12— 8 2. DCIJ 2 1 0 1 2 23—17 3. Leeuwarden 1 0 0 1 0 5 15 De uitslag van de wedstrijd DIODCIJ was: 1. D. v. d. Staay—Piet Roozenburg 02; 2. P. J. KainB. Dukel 11; 3. mr. dr. E. Lange tijd is bij IEV de hoop gevestigd geweest op de laatste voetbalcompetitie wedstrijden, die wellicht het degradatie spook nog hadden kunnen keren, maar Zondag hebben de ÏÈV'ers zelfs de kans om in de uitwedstrijd tegen EDO 3 één be langrijk puntje binnen te halen laten glip pen en nu gaat het er wel duister uitzien. De IEV'ers verloren met 40, waardoor zij nu totaal 20 punten bezitten uit 24 wed strijden. Aangezien Stormvogels 4 met nog één wedstrijd te spelen 18 punten heeft en VVD met twee wedstrijden voor de boeg 18 punten rijk is, kon het wel eens op een beslissing uitlopen over de vraag wie van deze drie clubs de eerste klasse van de HVB gaat verlaten. IEV echter verspeelde haar kans en had wel meer kunnen bereiken indien zo goed .als alle spelers zich niet door hun nervosi- teit hadden laten meenemen. Dat zal ook wel de reden zijn geweest, dat twee ver dedigers in eigen doel schoten. Al in de eerste minuut kampte IEV met deze narig heid en EDO nam dus dank zij een lEV'er de leiding (10). Wel zette IEV verwoede aanvallen op, doch de afwerking ontbrak ten enenmale, waardoor EDO na 20 minu ten spelen andermaal Alkemade passeerde (20). Opnieuw probeerde IEV het spel te verplaatsen, doch de aanvallen waren te doorzichtig van opzet en het liep de IEV'ers bovendien niet mee. Daarentegen zorgde EDO nog vóór de rust voor een derde doelpunt (30). Wat IEV na de hervatting ook tegen de hechte EDO-ver- dediging ondernam, waarbij speciaal de doelman een bijzonder groot aandeel had, het vlotte niet. Ongeveer tien minuten voor het einde moest IEV zich met een 40 ach terstand wel als verslagen beschouwen. Het bestuur vam de Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid, afdeling Velsen- Noord, heeft de leden uitgenodigd voor een excursie naar het Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Er zijn voor deze excursie twee moge lijkheden. Donderdag 23 Juni kunnen de dames het voorgenomen bezoek afleggen, waarbij het beperkt blijft tot de excursie alleen. Zondag 26 Juni echter kunnen de deelneemsters 's middags van 3 tot 4 uur een demonstratie van Indonesische dansen bijwonen. VriezeYme de Jong 11; 4. O. Wolff A Ligthart 11; 5. P. SchaafC. Suyk 20; 6. J. J. RoellsT. Postma 20; 7. H. BaartmanP. v. d. Berg 11; 8. L. FrankH. Swier 11; 9. M. J. L. Jansen L. Vooys 11; 10. J. de VlietT. Tiel rooy 20. Totaal 128 voor DIO, waarmede voorzitter K. de Jong sportief de Haagse dammers namens de damclub IJmuiden feliciteerde en hun een goede kans gaf op de landstitel. Tijdens het 55-jarig bestaan van de mu ziekvereniging „Apollo" te Koog-Zaandijk werden er marswedistrijden uitgeschreven, waaraan door niet minder dan 14 vereni gingen werd deelgenomen, waaronder de beste corpsen van de Zaanstreek. Het re sultaat was, dat de IJmuider Harmonie met grote voorsprong als no. 1 eindigde vóór Verkade's Harmonie, Ons Genoegen Wormerveer, Concordtia Oostzaan e.a. Enige tijd geleden nam de IJmuider Har monie deel aan het festival van de Haar lemse Postfanfare en wist ook daar de hoogste prijzen weg te halen, n.l. een le prijs met lof der jury zowel voor het tam boercorps als voor het muziekcorps afzon derlijk, terwijl ook de prijs voor het hoogst aantal punten over het gehele festival werd toegekend, benevens de tamboer-maibre- prijs voor de beste indruk. Óp 8 Juli zat de IJmuider Harmonie muzikale medewerking verlenen aan de onthulling van het Vissersmonumert en de tewa terlating van het nieuwe hospita al- kerkschip ,,De Hoop", hetgeen, zoals be kend is, zal geschieden door de Koningin. Eigen filmdienst er bij De Stichting ,,De Velser Gemeenschap" heeft, naar zij ons thans pas meedeelt, op 8 Juni de jaarvergadering gehouden. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden, de heren J. v. d. Abeelen, voorzitter en P. L. Berbee herkozen. Het advies aan het gemeentebestuur van Velsen betreffen de de subsidieverdeling voor 1955 dat al uitvoerig in de diverse secties was behan deld, werd met algemene stemmen aan vaard. Vertegenwoordigers van de secties gaven in deze vergadering verslag over hun werkzaamheden. Over het algemeen is er sprake van een flinke activiteit. De Vel ser Kunstkring „Voor Allen" dreigt zelfs een teveel aan abonné's te krijgen. IJsselmeervisserij. Zaterdag werd door 98 vaartuigen op Urk aangevoerd: 5240 pond kuilpaling f 1,24-f 1,45, 263 pond lijnaal f 1,65-f 1,83, 851 pond rode baars 65-69 cent per pond en 805 bak nest f 2,60-f 2,70 per bak van 37% kg. Prijzen van Maandag. Heilbot 3-2,40, gr. tong 2,44-2,16, gr.m. tong 2.16-1,92, kl.m. tong 2,08-1,90, kl. long I 2.08-1,90, kl. tong II 1,52-1,40, tarbot I 2,25-1,60, zalm 9-7.50 per 1 kg. Tarbot II 88, tarbot III 84, tarbot IV 42-33, tongschar 67-63, kl. tongschar 57. gr. schol 34, gr.m. schol 37-32, kl.m, schol 45-34. kl. schol I 46-31, kl. schol TI 42-15, schar 23- 13, bot 9-8, v. haring 14,50-13, makreel 19-13, gr. schelvis 30-19, gr.m. schelvis 34-17, kl.m. schelvis 32-18, kl. schelvis I 32-18, kl. schel vis II 30-11, wijting 23-11, gr. gul 32-20, midd. gul 25-15, kl. gul 20-8, kl. leng 28, kl. haai 38-16, kl. wolf 56-40, poontjes 12-8, kl. koolvis zw. 20-14, kl. koolvis wil 25-24. kl. rode poon II 17-10 per 50 kg. Gr. kabeljauw 200-68, gr. koolvis zw. 80-54. gr. koolvis wit 70, gr. leng 70-67, gr. wolf 96 per 125 kg. Aanvoer van Maandag. 744 kisten tong en tarbot, 4 heilbot, 7 tongschar en schar- tong, 700 schol, 100 schar. 30 bot, 65 haring. 446Ö makreel. 1000 schelvis, 120 wijting, 580 kabeljauw en gul, 15 leng, 15 haai, 30 wolf. 40 poon, 180 koolvis, 25 diversen, totaal 8115 kisten. Besommingen van Maandag. I.JM20 Polderman f 17400. R046 Claesje f 13730. SCH27 f 6810, SCH24 13950, KW44 f 3720. KW76 f 8130, KW74 f 9250. KW123 f 8290. KW84 f 3470. KW40 f 6390, KW101 f 10500. KW166 f 1520. KW65 f 1360, KW26 f 3570. KW21 f 1600. KW30 f 1710. KW77 f 1390 KW 92 f 2030. KW53 f 1630. KW27 f 2640, KW68 f 1730, KW88 f 2740. KW98 f 1500, KW79 f 2640. IJM228 f 1650, IJM3 f 690, IJM59 f 2810, R029 f 1620, AM18 f 2740, AM16 f 2770, AM17 f 2370, TX14 f 2840. ADVERTENTIE Voor de papierfabriek Van Gelder Zonen lag Maandag ter lossing het Finse s.s. „Ivlercur," dat van de Finse haven Vasklot een lading van 1034 vadem papierhout aan voerde. Morgen zal de heer J. v. d. Zon, tweede separateur in de cellulosefabrieken van Van Gelder Zonen N.V. Kon. Papierfabrie ken veertig jaar aan het bedrijf zijn ver bonden. VEILINGBERICHT BEVERWIJK 12 Juni. Asperges 59-215, aardbeien 56-97, 9la 8-22, spinazie 9-37, postelein 17-31, bloemkool 19-53, bospeen 34-62, tomaten 45- 95, rabarber 7-21, radijs 6-9, komkommer 17-42, soepgroenten 8-15. Het bestuur van de speeltuinvereniging „De Meerweiden", dat aanvankelijk het plan heeft gehad om de nieuwe speeltuin tussen de bebouwing van Melklaan, Lad derbeekstraat en Geelvinckstraat op Za terdag, 18 Juni, (de Nederlandse Speel tuindag) officieel in gebruik te nemen, heeft hiervan moeten afzien en de opening moeten uitstellen tot Zaterdag, 16 Juli. Aan deze speeltuin, die zelfs voor de voetballiefhebbers een afzonderlijk veld heeft (met echte doelpalen), is de laatste weken hard gewerkt. Een hoge afrastering van harmonicagaas, gespannen over be tonnen palen, verschaft de kinderen een zekere veiligheid en ook de kleinere kin deren, die afgescheiden van de grotere speeltuinbezoekers rustig kunnen schom melen en wippen zijn door een hek be schermd. Een mooie glijbaan is in wording; een grote zandbak ligt gereed voor de kleintjes; hoge schommels voor de groteren en in de schommelschuit op de grond, kan een flink aantal kinJeren een plaatsvinden. Deze ,,Meerweiden"-speeltuin is hiermee een goed verzorgde tuin geworden. Men betreurt echter het feit, dat de opening niet kan samenvallen met de vie ring van de Speeltuindag wegens tegen slagen, die gezocht moeten worden in het niet-nakomen van gedane beloften door enige firma's en verlate afleveringen van bestellingen voor de tuin. Desondanks kunnen de kinderen, zoals inmiddels al gebeurt, toch al wel in de tuin spelen. Het aantal vrijwillige werkers is overigens te gering om flink op te schie ten en dus zou een groter aantal mede werkers erg welkom zijn om de tuin op tijd helemaal klaar te krijgen. Weer met de boot er op uit De samenwerkende speeltuinbesturen van „Schulpen" en „de Meerweiden" heb- De afdeling Beverwijk van het Neder landse Rode Kruis houdt op Dinsdag 21 Juni in het colonnegebouw aan de Beeck- sanglaan een algemene ledenvergadering. De agenda vermeldt de behandeling van een voorstel inzake grondaankoop. De Herv. Jeugdraad van IJmulden-Oost is enige jaren na de oorlog met allerlei werk begonnen, o.a. ook het organiseren van jeugdkampen. Het eerste jaar werd het kamp gehouden op Terschelling, het tweede jaar in Eerbeek, het derde jaar te Ommen en Bergen aan. Zee, het vierde jaar Besloten werd om een eigen filminstalla- te Otterlo en dit jaar wordt dus het eerste tie aan te schaffen. Deze zal bestaan uit een modern 16 mm. projectie-apparaat met geluidsinstallatie. Deze apparatuur zal te gen een billijke vergoeding ten dienste staan van alle verenigingen in de gemeente Velsen. Door een enquête gehouden onder deze verenigingen, was namelijk gebleken dat aan een eigen filmdienst van de Velser Gemeenschap een grote behoefte bestond. Leermiddelen voor de F. L. Ossendorpschool In verband met de toeneming van het aantal leerlingen aan de F. L. Ossendorp school is de aanschaffing van leermiddelen voor deze school noodzakelijk. B. en W. van Velsen stellen de gemeenteraad voor voor dit doel een crediet te verlenen van f 386,50. lustrum gevierd en het is de bedoeling, dat er drie kampen worden gehouden. Voor dit doel is door genoemde Jeugd raad een prachtige kampeerboerderij voor drie weken afgehuurd te Putten op de Ve luwe. Deze boerderij is direct gelegen aan het IJsselmeer, met volop gelegenheid tot zwemmen, kanovaren, roeien enzovoort. Bo vendien ligt Putten in een zeer bosrijke omgeving. Ofschoon de kampen gehouden worden in Juli-Augustus, zijn de voorbe reidingen daartoe deze winter al aangevan gen. Begin Februari is door een groep deel nemers al begonnen met het sparen hier voor. Op dit moment zijn voor alle drie de kampen nog enkele plaatsen open. Ook niet kerkelijke kinderen zijn van harte wel kom en ook kinderen van ouders, die niet De Reisduif De Beverwijkse postduivenhoudersver- eniging „De Reisduif" nam Zondag met 276 duiven deel aan de wedvlucht van St. Quen tin, een afstand van 310 km. De lossing ge schiedde om 7 uur en de eerste duif werd om 9,29 geklokt; de laatste deed er drieën twintig minuten langer over. De uitslagen waren: T. Loogen 1, 33 en 45; C. Hoeks 2 en 39; L. H. Kneppers 3 15 17 19 en 35; D. Slie- mer 4 en 5; G. Grapendaal 6 en 34; J. Luntz 7, 11 en 20; C. Castricum 8 21 27 en 31; G. Visser 9; P. v. Vu uren 10 18 40 en 54; T. Gravemaker 12 en 32; C. Westrate 13 en 29; C. G. J. Dekker 14 en 22; J. Schipper 16; S. Teeling 23; P. v. Outenaar 24 50 en 53; C. Verschuren 25 en 41; A. Six 26; R. Westra te 28; P. Dekker 30 en 43; W. Tuin 36; C. Zoet 37; S. v. d. Kolk 38 42 en 44; J. Dem- mers 46 cn 49; G. v. d. Winden 47 en 48; P. H. v. Minnen 51; G. de Graaf 52; J. Kre- mer 55. Ons Genoegen Met 89 duiven nam de Beverwijkse ver eniging „Ons Genoegen" eveneens deel aan de wedvlucht van St. Quentin. Van de dui ven die om 7 uur werden gelost, was de eerste om 9.44.32 binnen: de laatste werd Ondergetekende: Naam: Straat: Plaats: Wenst zich met ingang van abonneren op IJj-QmdgJ- COUrCUlt 6.50 per kwartaal// 0.50 per week Handtekening: Doorhalen wat niet verlangd wordt. Zij. die zich met ingang van 1 Juli 1955 per kwartaal abonneren, ontvangen de nummers tot en met 30 Juni 1955 gratis. Dit geldt alleen voor nieuwe kwartaalabonné's dus niet voor omzetting van week- in kwartaalabonnementen om 9.5.29 geklokt. De uitslag was: R. Zoon tjes I; T. Blommaerts 2 en 12; B. de Smet 3 11 en 15; Butter de Nijs 4 en 13; A. van Son 5; H. Exalto 6; W. v. Wijk 7; B. Traa 8; J. v. Zutphen 9; A. Schelvis 10 en 14; J. Scheffers 16, 17 en 18. Vredesduif De Heemskerker duiven van de „Vredes duif" vlogen Zondag eveneens van St. Quen tin. De uitslagen waren: J. Winter 1; J. Du- dink 2 4 5 13 18 en 20; J. Beentjes 3 en 10; G. Lotterman 6; P. Lotterman 7 17 en 22; A. Bruins 8 en 11: W. Boerebach 9 en 19; Ch. Bey 12 15 en 23; C. de Kruif 14; Knap de Gooyer 21. De I.uch'post Met 104 dieren hebben ook 17 leden van de Castricumse postduivenvereniging „De Luchtpost" Zondag deelgenomen aan de wedvlucht van St. Quentin (317 km.). De duiven werden om 7 uur 's morgens gelost en de eerste, die van de heer J. Zentveld. streek reeds om 9 uur. 43 minuten en 04 se conde op het hok neer; een uiterst snelle vlucht dus, als gevolg van de Zuid-Oosten wind. De verdere uitslagen zijn: 2 H. San ders 9.47.14; 3 R. W. Bettink'9.48.53: 4 A. Metselaar 9.49.10; 5 A. J. Buter 9.49.55. „De IJmonden" De duiven van „De IJmonden". Zaterdag vliegers, vlogen van St. Denis, afstand 424 km. Na gelost te zijn om 8.30 's morgens werd de eerste duif geklokt door de heer Suurmond om 14.17.20 uur. De verdere uit sla? is: Suurmond 1 3 4 en 9, v. Sikkelerus 2. Knanen 5 en 12, Koffeman 6. Visser 7 en 11. Schriever 8 en 10. Do volgende week wordt van Orleans gevingen. Afstand 542 km. Op deze vlucht wordt de wisselbeker van de gemeente Velsen vervlogen. „De Snelvllegers" Door de postduivenvereniging „De Snel- vliepers" werd deelgenomen aan dc vlucht van St. Quentin over 313 km. De lossing geschiedde om 7 uur en de eerste vogel kwam al om 9.36.40 neer op het hok van W. Remmers. Vele liefhebbers werden door de grote snelheid, die de vogels hadden ge maakt. verrast en vonden de dieren r.l in him hok. Het verloop was als volgt: W. Remmers 1 2 17. Koom jr. 3 19. F. de Boer 4 5 24, E. S'not 6 16. H. v. d. Wiele 7, F v. de Zwet 8, H. J. Broek 9 10 11 18. B Glas 12. A Schotvanger 13. P. Schelvis 14. Boer- Booij i5. A. Harten-hof 20, Pieterse-Hand- graaf 21 26. O. Wezelman 22, J. Anepool 23, K. Inia 25 27. bij een kerk zijn aangesloten kunnen zich laten inschrijven. De kampen zijn: le, Voor jongens van 12 t/m 15 jaar van 23 t/m 30 Juli a.s. 2e. Voor meisjes van 12 t/m 15 jaar van 30 Juli t/m 6 Augustus. 3e. Voor /neisjes van 16 jaar en ouder van 6 t/m 13 Augustus. Het dient wel aanbeveling, dat belang stellenden voor deze kampen zich zo spoe dig mogelijk opgeven, daar het aantal plaatsen beperkt is. Het adres waar men zich op kan geven is: K. Overvliet, Mer- wedestraat 76 te IJmuiden-Oost, waar men tevens alle inlichtingen omtrent de kampen kan verkrijgen. ADVERTENTIE Nieuwe collectie SMEEDIJZEREN BIJOUTERIEËN Kunsthandel Kennemerlaan 55 Ondanks het koude en gure weer werd er Maandag op de Beverwijkse veilingen tot 22 cent voor een krop sla betaald Bij voldoende deelname organiseert de Kennemer Motor- en Fietsmotorclub Zon dag 26 Juni een trip naar Arnhem. Er zal o.a. een bezoek gebracht worden aan de Posban.k, gelegen op het hoogste punt van ae Veluwe. In de ronde van Oud-Beijerland zette de „Kennemer!and"-renner Coen Niesten zijn successenreeks voort door ook deze ronde op zijn naam te brengen. „Weenink"-schakers achter de bord- n De leden van de Beverwijkse schan1'" „Weenink" zijn gestart met de zomerwed strijden. De uitslagen van de vriie partijen zijn: J. Meyer Jr.De Koter re mise; K. SlingsF. Piet 1-0- j. KatersD. Duinmeyer 0-1; R. MeyerH. van 't Hoff remise; F. PiëtK. Slings 0-1; J. van Versseveld-J. Meyer Sr. 1-0; C. Ver duit .1. Beekhoven 1-0; J. LhnmenH. Nijman 0-1. De Heemskerkse hengel sportvereniging ,,'t Snoekje" heeft in Akersloot haar eerste onderlinge wedstrijd van dit seizoen ge houden. In totaal werden hier veertig bovenmaatse vissen verschalkt. Als controleur fungeerde de heer C. Koe dijk. De uitslag was: 1. P. Beentjes 280 pnt. 2. N. v. d. Son 60 pnt. 3. C. v. d. Son 40 pnt. 4. A. v. d. Son 20 pnt. ben het voornemen om na de vorig jaar gehouden eerste boottocht, die uitstekend slaagde, ook dit jaar een gezamenlijke boottocht te houden en wel op Vrijdag, 5 Augustus. Er is voor deze tocht een spaarregeling ontworpen, zodat de bijdrage per kind, die de kosten ietwat moet goed maken (tenslotte wordt het een grotere boot dan vorig jaar en er zal twee keer onderweg gegeten worden) desgewenst ge leidelijk aan moeders budget onttrokken kan worden. Geslaagd Aan het Triniteits-lyceum te Haarlem, afdeling gymnasium is voor het diploma a geslaagd C. G. M. Smit uit Heemskerk. Op Donderdag 23 Juni wordt in het Wijk aan Zeese botenhuis „Dr. Büller" een pro- paganda-avond gehouden door de Ko ninklijke Noord-Zuidhollandse Redding Maatschappij. Hier zullen films worden vertoond die een indruk geven van het redden van schipbreukelingen. De heer J. G. Witpen zal hierbij een toelichting geven. Een dergelijke avond zal nog viermaal in dit seizoen worden herhaald. De volgende gevonden voorwerpen zijn bij de Wijk aan Zeese politiepost aange geven; verzilverde armband, leesboek, Zwitsers speldje, rode shawl, veelkleurige shawl, haarborstel, kinderborstrok, witte sandaal, capuchon, damesvest, gouden ze gelring, driewielig kinderfietsje, hoes voor parapluie, portemonnaie met inhoud, lange donkerblauwe broek en een sleutel. De Hoogoven-harmonie heeft in „Helio- mare" te Wijk aan Zee voor de aldaar ver toevende patiënten een concert gegeven. Voor een uitermate dankbaar publiek werden een aantal bekende nummers ten gehore gebracht waarvan vooral een ge deelte uit Verdi's opera „Nabucco" een ware ovatie veroorzaakte. Voor de aanvang van het concert richtte de rector van het sanatorium zich met enkele woorden tot de orkest-leden. Hij gewaagde hierin van de grote dankbaar heid, die bij de patiënten heerste voor dit optreden, waarop deze zich reeds geruime tijd hadden verheugd. Het zit de VVV van Wijk aan Zee tot nu toe niet mee met de door haar georga niseerde concerten. Telkenmale is het de weersgesteldheid die haar parten speelt; ook de Beverwijkse Accordeonvereniging trok door de heersende koude niet de be langstelling die zij ongetwijfeld had ver diend. Het goedverzorgde programma werd in snel tempo afgewerkt. Na elk nummer klonk een hartelijk applaus. Voorafgaande aan het optreden van het A-orkest trad de jeugafdeling voor het voetlicht. Deze boekte vooral succes met de ouverture „Le feste splendora", waarmede tijdens het in Vinkeveen gehouden concours het hoogste aantal punten werd behaald. De Beverwijkse gymnastiekvereniging „Turnloist" zal op uitnodiging van de V.V.V. te Wijk aan Zee op Woensdag 13 Juli een demonstratie geven. Als hiervoor toestem ming wordt verleend, zal deze plaats vin den op het grote gazon aan de Verlengde Voorstraat. Alchiba, 9 te Rosario. Aldabi, pass. 13 St. Vincent n. Las Palmas. Alkaid, 12 v. Bahia Blanea n. Santos. Ampenan, pass. 12 Gibraltar n. Alexandrië. Aideramin, pass. 13 Gibraltar n. Genua. Alpherat, 11 v. Santos n. New York. Aitair, 12 te Montevideo. Arkeldijk, pass. 11 Vlissingen n. New York. Abbedijk, 14 Beira verwacht. Aimkerk, 13 te Antwerpen. Amerskei-k, 14 le Aden. Artemis, 14 te New York. Arendskerk, 14 te Port Swettenham. Armilla, 13 v. Makassar n. Ambon. Blommersdijk, 12 te Madras. Boissevain, 10 te East London. Boschfontein, 14 v. Southampton n. Antw. Breda, 1 te Valparaiso. Bonaire, 12 1380 m. ZW. Fay al n. Plymouth. Beninkust, 14 Lagos verwacht. Bloemfontein, 13 260 m. NO. Madeira. Cinulia, pass. 12 Azoren n. Curasao. Corilla, 12 v. Algiers n. Curasao. Caltex Leiden pass. ,12 Oporto n. Rotterdam. Ca.tex Peinis, pass. 13 Ouessant n. Rotterdam Celebes, pass. 13 Gibraltar n. Amsteidam. Ceronia, 13 v. Singapore n. Balikpapan. Cott.ca, 13 300 m. W.ZW. Madeiia. Cradie of Liberty, 13 v. Mena el Ahmadi naar Sue*;. Dalei dijk, 10 v. San Franfcisco n. Los Angeies du. d. echt, 13 v. New York n. Philadelphia. S..SO Rotterdam, 14 Suez verwacht. E.ia, pass. 12 Floies n. Curasao. Eimiarid, 13 te Bahia. eendracht, pass. 13 Malta n. Glasgow. Kiiggano, pass. 13 Minikoy n. Belawan. Erma, 13 v. Bangkok n. Fladju. Friesland KRL14 te Damman. Gaasterland, 12 te Amsterdam Gadila, pass. 13 Dominica n. Gibraltar. Graveiand, 15 Amsterdam verwacht. Groote Beer, pass 13 Scilly's n Southampton. Heelsum, 13 te Savanna. Haarlem, 12 v. Amsterdam n. W. Indië. Hoogkerk, 14 Marseille verwacht. Houtman, 14 te Dar es Salaam Indrapoera. 13 v. Southampton n. Rotterdam. Ittersum, 14 te Port Said. Ivoorkust, pass. 13 Kanarisch eil n. Bordeaux. Japara, 12 v. Singapore n. La Buan. Java 14 te Tj. Priok. Joh. v. Oldenoarnevelt. pass. 13 Gibraltar naar Port Said. Korovina, pass. 12 Aden n. Rotterdam. Kota Baroe. 12 te Dieddah. Kota Gede. 14 te New York. Lekhaven, 12 v. Santos n. Las Palmas. Lawak, 9 te Vancouver. Leersum pass. 13 Vlissingen n. Antw Lekkerkerk. 13 rede Madras. Leto. pass. 13 Scilly's n. Roads. Leopoldskerk, 11 v. Karachi n Makalla. Lombok, 12 v. Lorenzo Marquez n. Beira. Zondag 19 3uni Verwen hem eens echt met een passend Kennemerlaan 36 - Umuiden Tel. 4453 Linge, pass. 13 Las Palmas n. Rotterdam. Limburgia, 13 v. Cochin n. Djibouti. Mariekerk, 14 Aden verwacht. Marken 12 v. Rotterdam n. Roads. Mitra, 13 v. Adelaide n. Curagao. Modiokerto, 12 v. Genua n. Napels. Manoeran, pass. 12 Vlissingen n. Antw. Mataram, pass. 12 Florida n. Houston. Mndiecht. 12 v. Rio de Janeiro n. Pto La Cruz. Macuba, pass. 13 Gibraltar n. Stan low Maasdam. 13 300 m. Z. ten O. New YoiK 14 New York verwacht. Maasland, 13 v. Itajai n. Rio Grande do Sul. Maeoma. pass. 13 Ouessant n. Lissabon. Murena, 13 v. Kawasaki 23 Miri verwacht. Marisa. 13 v. Bombay n. Rastanura. Maipessa, 13 v. Bunju n. Balikpapan. Meerkerk. 11 te Kaapstad. Nieuw Amsterdam. 12 360 m. Z. Kp. Race. Noordam. 13 340 m. W. ten Z Lands End. Oranje. 13 Port Said verwacht. Overijsel, 13 te Suez. Orion, pass. 13 Gibraltar n. Antwerpen. Prndrecht. 13 te Covenas. Polyphemus, pass. 9 Sabang n. Djibouti. Prins Maurits. pass. 13 Lizard n. Montreal. Prins Willem IV. 13 te Rotterdam. Prins Willem George Fred., pass. 12 Kp. Race naar Le Havre. Prins Willem v. Oranje, 11 v. Montreal na»r Plmyouth. Pygmaiion, 13 v. Funchal Madeira n. Pointe Pitre. Peperkust, 11 te Hamburg. Phrontis, 14 te Tj. Priok. Poelau Laut. pass. 12 Perim n. Belawan. Prins Fred. Hendrik, 13 te Le Havre. Roebiah. 12 v. Bahrein n. Durban. Rotti, 11 v. Amsterdam n. Marseille. Rijnland, pass. 12 Fernando Noronha n. Monte video. Raki, 13 v. Soerabaja n. Makassar. Roepat, 14 te Singapore. Rijnkerk, 14 te Genua. Stad Schiedam, 13 te Narvik. Straat Makassar, 11 v Durban n. Kaapstad. Sarpedon, 13 v Houston te Mobile. Sibajak. 13 180 m. ZW. Kangeroe eil. Stad Maastricht, 11 v. Gibraltar n. Savona. Stad Rotterdam. 13 te Rotterdam. Straat Banka, 13 te Singapore. Singkep, pass. 13 Ceylon n. Calcutta. Salawati. 14 te Lagos. Salland. pass. nacht 13-14 Finisterre n. A dam. Samarinda, pass. 13 Gibraltar n. New York. Stad Breda. 15 Antwerpen verwahet. Straat Malakka, 14 te Colombo. Taroo. 12 v. Buenos Aires n. Bahia. Tawali, 13 te Aden Trompenberg. 13 te Amsterdam. Teucer, pass. nacht 12-13 Pantellaria n. Port Sa>d Thcmisto, 12 te Wabana. Tomini, 13 te Semarang. Tarakan, pass. 13 Azoren n. Houston. Tegelberg. 13 v. Mauritius n. Tamatave. Teiresias, pass. 14 Finisterre n. Port Said. Tiba, 15 Rotterdam verwacht. Tibia. 14 te Thameshaven. Utrecht, 12 te Genua. Van Spilbergen, pass. 13 Ouessant n. Bordeaux. Van Linschoten. 13 v. Dakar n. Hamburg. Willem Ruys, 12 110 m. NO. Massawa. Weitevreden, 13 te Rotterdam. Westerdam. 12 250 m. Z. Halifax. VVestland, 13 Victoria. Waal, 12 te Amsterdam. Wonosobo, 14 Colombo verwacht. Wieldrecht, 15 Sidon verwacht. Willemstad, 13 360 m N. ten O. MadeirS. Wonogiri, 14 te Madras. Usel, 13 te Alexandrië. Zuiderkruis, 13 120 m. W.NW. eil. Enggano. Zijpenberg, 13 v. Melilla n. Dagenham. KLEINE VAART Albion, 13 v. Fecamp te Rotterdam. Appingedam, 11 v. Oporto te Rotterdam. Albergen, 13 v. Requejada n. Temeuzen. Anna b. 13 v. Baycr.ne n. Rotterdam. Ary Scheffer. verm. 13 v. Goole n. Terneuzen. Adm. Nelson. 13 te Krellcbo. Adm. De Ruyter, pass. 13 Noordhinder naar Gothenburg. Alice. 13 120 m. W. Skagen n. Gothenburg. Beekbergen, 13 v. Antwerpen te Kalmar. Bab T, 11 v. Gent n. Zaandam. Berend N, 13 in de Washbaai n. Maassluis. Crescendo. 13 v. Hamburg te Rotterdam. Casana, 13 v. Aalborg te Rotterdam verw. Celebes, 13 v. Rotterdam te Kopenhagen. Cinderella, verm. 13 v. Antwerpe nn. Le Havre Deo Favente, 13 v. Odense te Amsterdam. Doni, 13 v. Ronneby te Delfzijl. Draco, 11 te Amsterdam. Duiveland, 13 v. Zeebrugge te Kopenhagen. Diligentia. 13 v. Isle of Grain n. Kingslynn. Dollard. 13 v. Antwerpen te Gothenburg. Eemstroom, 13 v. Grangemouth Ellewoutsdijk, pass. 13 Brunsbtittel n, Vlaar- di ngen. Geja. 13 v. Amsterdam n. IJmuiden. Harold, 13 v. Revktavik te Sandefjord verw. Hast I, verm. 13 v. Plymouth n. Hamburg. Joost, U v. Stockholm n. Bungenas. Koningin Juliana, 14 v. Rotterdam te Lissabon. Kaap Falga. 11 v. Amsterdam n. Odense. Kaap Sint Vincent. 9 te Stocka. Lucas Bols I 13 in Botnische Golf n. Toppila. Leuvehaven, 14 v. Kopenhagen te Rotterdam verwacht. Marias. 13 te Amsterdam. Marcella. 13 v. Vlaardinppn te Kirkcaldy verw. Marfpt'p Bohmpr. 13 v Bordeaux n. Dakar Merwehaven, 13 Ouessant gepass. n. Casablanca. Markol N. 13 n. Ventspils. Matthew, pass. 13 Skagen n. Varberg. Meuse. 13 v. Amsterdam te Antwerpen. Mnphrid N. 13 v. Artw te Gateshead. Maasporg. 13 v. Gothenburg te Amsterdam. Mutatie. 8 v. Hango te Hamina. Merwpstad. 13 v. Mariestad te Vlaardingen. Mvfem. pass. 13 Kielerkanaal n. Rouaan. Mvnelis. verm. 13 v Thl'a n. Faroer ell. Naut'C. 13 v. Sete te Glasgow verw. Noordprlicht. 13 v. Gent te Goole verwacht. N'puwehavpn. 14 v. Antwerpen t® Malmö verw. Niieoburgh. pass 13 Kiel n. Stockholm. Donto, 11 e Wnsklo "onza. 10 te Nors*Mindpt. I-ma. verm. 13 v Rotterdam n. Llverpool. •atipnt;e Mens!rvga 14 Las Palmas verwacht. SI'-hdp. 13 v. Cherbourg t» Huil verwacht, tamhre, 13 y pariis te Rotterdam verw. Snica. 13 v. Abo 'e Zaandam verwanht. inora. 13 v. Bordeaux te Avonmouth. «t.art.pomt 13 v. HmPksvall te Zwijndrecht verv. Tiiiv in t° Karlstad. Texelsfrnnni. 13 v. 1 iverpool t.e Amsterdam verw. Vrouweriildor verm 13 v. VHsringen n. Oporto VriiPur<rh 13 V. Ca «tb'area t" Duinkerken. Werterriok. 11 v. Amsterdam n Londen. Zeehaan, pass. 13 Terschelling 17 Bordeaux verw. SLEEPVAART Humber, 13 v. Sydney met s.s. Era te Hongkong Maas, 11 met Johannishus te Rotterdam. Poo''ee. 12 1040 m. W.t.N. St. Vincent met drie bakken Oost-po en Rode Z.ep i? v. Suez n. Engeland met kru'ser ..Australia'. "Thames. 12 dwars Malta n. Rotterdam. Tyr.e, 11 340 m NO Fayal. Witte Zee. 12 in Golf v. Suez met •.leiouoot Witte Zee. 13 v. Massawah te Sieu s».b. n Spezia. Zwarte Zee, 11 280 m. NW. Kp. San Lucas. 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1955 | | pagina 9