WERF ZONDER Half zwaar Driehonderd keer: „Kunt u een kleinigheid missen?" SIMPLEX rijwielen vanüw A. v. d. Bogaard Op ideale baan werden vele opmerkelijke resultaten geboekt Havenberichten Visfileerder J. v. Straten veroverde ongeslagen de clubtitel van DCIJ 'nSimplex-fiets SIMPLEX-rijwielen JAC. STET Ook op technische nummers goed werk 7 De heer J. L. v. Zutphen behaalde collecte-record en verwierf legpenning van Rode Kruis naar Accordeonmuziek in de badplaats Schooldammen en bedrijventoernooi uitgesteld Wijkertoren-toernooi Vakantieregeling voor de Beverwijkse groente handelaren Kinheim verloor van The 512 th Sabres HEEMSKERK Dinsdag Heemskerks bezwaar tegen streekplan in raad CASTRICUM Verenigde Blikfabrieken hüznnripp lokkpr proeft-de 6i°ste Wf'wile sha«' DOUWE EGBERTS de half zware shag! Jeugd-atletiekwedstrijden op „Watervliet" Kermis werd geen onverdeeld succes Bushalten te Bakkum worden verplaatst Agenda voor Beverwijk MAANDAG 11 JUNI 1956 Zaterdagmorgen is in alle eenvoud een verdienstelijk colporteur voor het Rode Kruis gehuldigd. De heer J. L. van Zutphen te Beverwijk was die dag bezig met zijn 300-ste collecte voor het Nederlandse Rode Kruis en duizenden treinreizigers heeft hij op het station uitnodigend de collectebus voorgehouden. De heer G. W. P. Stoutenbeek, voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis en de secretaris, de heer P. v. d. Esch hebben de heer Van Zutphen uit genodigd naar hotel Bellevue te komen en met de collectebus in de hand stapte hij eerst nog naar een paar bezoekers die nog geen speldje op hun jas hadden. „Dat is meegenomen", zo verklaarde hij tevreden. De heer Stoutenbeek heeft in enkele hartelijke bewoordingen het werk van de heer Van Zutphen geprezen en wel het meest de bijzondere flair waarmee hij de mensen weet te bewegen, iets te geven. De voorzitter van de Beverwijkse afdeling was van mening, dat er toch wel heel wat moed voor nodig is om 300 maal de collectebus ter hand te nemen, voor één en hetzelfde goed doel. Maar ook voor andere instan ties staat de heer van Zutphen altijd klaar om te helpen. Het hoofdbestuur van het Rode Kruis is ook zeer erkentelijk voor het werk van de heer Van Zutphen en namens hen mocht de heer Stoutenbeek hem een leg- en draagpenning overhandigen, die nog nie mand in ons land heeft ontvangen, aldus de heer Stoutenbeek. Van de afdeling Be verwijk werd de heer Van Zutphen een boek van Henri Dunant: „Avonturen der Barmhartigheid" overhandigd alsmede een doos sigaren, waarbij de wens werd uit gesproken dat de heer Van Zutphen nog vele jaren in gezondheid dit goede werk mag doen. De heer Van Zutphen vroeg de dank aan het hoofdbestuur over te willen brengen: „al moeten ze me in een wagentje rijden, collecteren zal ik nog lang doen", zo zei hij. Een der fraaiste voorvallen uit de reeks van collecten was, toen hij eens op de pont te Velsen stond en een automobilist de bus voorhield. Deze meende er af te komen met de opmerking dat iedereen wel met een bus kon lopen. De heer Van Zutphen zei toen dat iedereen hem kende, want hij was ome Jan van Zutphen. Maar dat nam de autobestuurder niet. „Nee man, die ken ik te goed, maak dat een ander maar wijs", zei hij. Doch de heer Van Zutphen wilde wedden om een gulden en daar trapte de automo bilist in. Het persoonsbewijs werd voor de dag gehaald en daarop stond met de foto: J. H. van Zutphen. „Ja, maar je bent niet ADVERTENTIE UgVrtwelgM' De U "verg rijwielspeciaalzaak Kennemerlaan 19 - Telefoon 6317 BETALING REGELBAAR BANK FORMULIER VOORUITBETALING VOOR VELSERDUINWEG 330 - IJMUIDEN-OOST Telefoon 5191 Floressfraat 15 - Haarlem - Telefoon 16548 De Beverwijkse Accordeonvereniging on der leiding van de heer Alb. v. d. Wolf heeft zaterdagavond in de tuin van „Oud Wijk aan Zee" een concert gegeven. Door de ongun stige weersomstandigheden kwamen de pres taties van de musicerenden echter niet tot hun recht. Er werd gespeeld in de verplaatsbare mu. ziektent van de gemeente, waar de wind vrij spel in had. Het volume van het orkest bleek dikwijls ontoereikend om alle klanken goed te doen beluisteren. Er was wel enige moed voor nodig om het concert tot het einde toe te blijven bijwonen, gezien de lage temparatuur. Het publiek toonde zich zeer dankbaar voor het gebodene en beloonde de spelers na elk nummer met een hartelijk applaus. Zaterdag 16 juni vindt een ballonoptocht plaats, waaraan medewerking wordt verleend door het drumkorps van de Beverwijkse Harmoniekapel Als gevolg van het overladen wedstrijd- programma van het organiserende DCIJ moest het DCIJ-bestuur besluiten om de finale van het schooldamtoernooi dit jaar uit te stellen tot september. Na de grote vakantie van de schooljeugd kunnen dan de voortoernooien aanvangen en de finale zal eind september, begin October onder lei ding van DCIJ worden gespeeld. Besloten werd dat bij de aanvang van het nieuwe seizoen in september de bedrij- ventoernooien op clubavonden worden ge speeld. Dit seizoen wordt er serieuzer en niet meer in het snelle tempo gedamd. ome Jan van Zutphen met de baard" ver weerde de automobilist zich. „Dat heb ik ook nooit beweerd" was het wederwoord. „Hij kon een gulden dokken", zei de heer Van Zutphen nog vol trots. De organisatoren van het jaarlijkse Wijker- toren.voetbaltoernooi komen vanavond (maandag) in zaal Langendijk te Beverwijk bijeen om zich te beraden over de organisa tie van dit toernooi, dat vermoedelijk eerst in augustus zal worden gehouden. DIJV viste in Akersloot De Beverwijkse hengelsportvereniging „De IJmond Vissers" heeft zondagmorgen een vis wedstrijd gehouden in Akersloot, deze vond vanwege de straffe wind op het Noord-Hol. landskanaal in de „Kikkersloot" plaats. De gevangen vis werd na afloop weer te water gelaten teneinde de visstand weer enigszins op peil te brengen. De voorzitter, de heer H. Oosterwold, deelde mede dat „De IJmond Vissers" de Kon. goedkeuring op haar sta- tuterf heeft ontvangen. De uitslag van deze wedstrijd was: 1. H. Brunienberg 17 St.; 2. J. v. Zutphen 15 St.; 3. A. Engelhart 12 St.; 4. H. Oosterwold 10 st.; 5. M. v. Veen 9 st.; 6. A. Steenbakker 8 St.; 7. R. v. Aalst 7 st.; 8. B. Sondorp 7 st.; 9. C. Gelhard 7 st.; 10. N. Winter 5 st. De dames- prijs ging naar mej. A. v. Balen met 2 stuks. Op 1 juli zal de zustervereniging „Aker sloot" haar jaarlijkse concours houden. D.IJ.V. zal moeten trachten de wisselbeker in bezit te houden. Er hebben het Beverwijkse college ver zoeken bereikt van de slagers en winke liers in aardappelen, groenten en fruit in zake het vaststellen van een vakantie regeling voor de te Beverwijk gevestigde winkels. Aangezien op één uitzondering na alle betrokken winkeliers te Beverwijk met deze regeling instemmen, menen B. en W. dat er voldoende aanleiding bestaat de ver zoeken in te willigen. De regelingen zullen niiet gelden voor de badplaats Wijk aan Zee. Op het HCK-terrein in Overveen speel de het eerste negental van de Kinheimers tegen The 512th Sabres uit Soesterberg. Het eerste optreden van de Amerikaanse honkballers is nog niet bijzonder overtui gend geweest, ondanks de grote overwin ning, die tegen HCK behaald werd (134). Nadat de Sabres in de eerste innings een 30 voorsprong hadden genomen, werd het in de derde innings nog 31 toen Zuu- rendonk na een honkslag van Wartena de thuisplaat kon passeren. In de zesde innings namen de Amerika nen een 9—1 voorsprong, doch ook nu kon HCK nog terugslaan en dank zij een honk slag van Knol én uitstekend honklopen werd de grote achterstand weer "terugge bracht tot een 94 score. Gedurende een tweetal innings zagen beide negentallen geen kans te scoren, doch in de laatste Amerikaanse slagbeurt konden de bezoe kers nog enkele spelers over de thuisplaat brengen, zodat het einde van deze wed strijd een verdiende 134 overwinning voor de Amerikaanse bezoekers bracht. Het scoreverloop was: HCK (Haarlem) 001003000 is 4 Sabres 512th: 300141004 is 13 (Soesterberg) De werpersresultaten waren; Rudolphy: 2 x 3slag; 7 x 4wijd en 4 honk- slagen tegen. Zaandam; 1 x 3slag; 6 x 4wijd en 5 honk- slagen tegen. Dinsdagavond zeven uur spelen deze Amerikanen tijdens het Schoten-toernooi in de eerste ronde tegen EDO, welke wed strijd op het terrein aan de Geusevespers- straat te Haarlem-Noord wordt gespeeld. De leden van de Heemskerkse gemeente raad worden opgeroepen tot het bijwonen ener openbare vergadering op d'insd'ag 12 juni. De agenda vermeldt: Beëdiging van het raadslid, de heer T. N. Bruin. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de open bare vergadering van 15 mei 1956 en een voorstel tot het indienen van een beroep schrift tegen het „Streekplan IJmond - Noord". Voorsesteld wordt in beroep te gaan tegen: a: de vervanging van agrarische gronden; b. het vaststellen van een provin ciale schadevergoedingsverordening; c. de verkrijging van een openbare weg naar zee. Verkenners en welpen gaan kamperen De groepsraad van de Castricumse St. Wilfriedgroep heeft het kampeerprogram- ma voor de verkenners en welpen samen gesteld. De Jan Hoberg-groep slaat van 28 juli tot en met 2 augustus zijn tenten op op de terreinen van het nieuwe kloos ter Groot Essenberg, nabij Harderwijk en de jongens van de Leoni-horde gaan 27 juli naar Wassenaar, waar zij tot 1 augus tus zullen vertoeven. Zij worden op laatst genoemde datum afgelost door de Lim- mershin-horde, die er tot 4 augustus ver blijft. Naar het festival De onlangs te Castricum opgerichte af deling van het Nederlands Theater Cen trum kondigt voor haar vele leden twee voorstellingen aan: op maandag 2 juli wordt een bezoek gebracht aan de Amster- damsche Stadsschouwburg voor het bij wonen van Benjamin Brittens opera „Peter Grimes" door de Nederlandse Opera en donderdag 9 augustus gaat men nogmaals naar de stadsschouwburg voor de opvoe ring van het Spaans ballet „Ximanez en Vargas". De reis naar de hoofdstad wordt beide keren per bus gemaakt. Machinefabriek Doesburg stilgelegd In het jaarverslag van de N.V. Ver- eenigde Blikfabrieken wordt gezegd dat de resultaten van 1955 teleurstellend zijn ge weest. Dit is overwegend het gevolg ge weest van maatregelen met betrekking tot het bedrijf te Doesburg. Het bestond uit een produktiebedrijf en een machine fabriek. In het produktiebedrijf zijn nog een aantal in 1956 aflopende opdrachten in uitvoering, die als gevolg van technische moeilijkheden, kostbare investeringen en aanloopmoeilijkheden, verliesgevend zijn geweest. De machinefabriek Doesburg is indertijd, mede wegens deviezen- en andere leve ringsmoeilijkheden, opgericht ter vervaar diging van de benodigde blikverwerkende machines. Intussen kunnen de buitenlandse gespecialiseerde industrieën weer onbe lemmerd en tegen redelijke prijzen leveren. Het werd daarom commercieel niet meer verantwoord geacht de eigen fabricatie voort te zetten. De fabriek is thans in gebruik als werk plaats voor reparaties en revisie van ma chines ten behoeve van de andere tot het concern behorende fabrieken. ADVERTENTIE m „Bijzonder lekker" zulf ook U 2egge», zodra U Douwe Egberts DRUM SHAG zacht pittig, yoI van smaak en geur I UI|aU11UC1 1CILAC1 en toch pittig, yo! van smaak er De atletiekwedstrijden voor de jeugdcompetitie van het district zuid van het Noord hollandse district van de KNAU, die zondagmiddag onder ideale weersomstandig heden en met een uitstekende organisatie van de Kennemerstaten atletiekvereniging „Suomi" als ondergrond, op het sportpark „Watervliet" zijn gehouden, hebben prach tige resultaten opgeleverd. Er waren ruim driehonderd deelnemers, A-, B- en C- junioren van bijna alle zuidelijke atletiekverenigingen opgekomen. De weersomstandigheden met wat regen in de voorgaande nacht zorgden voor een bijna ideale baan, die bepaald de vele fraaie resultaten gunstig beïnvloedde. Eén van deze resultaten behaalde bij de junioren A de Suomi-atleet P. C. Dekker op de 300 meter, die, indien hij niet juist van te voren aan het verspringen deelgeno men, zijn serietijd van 36,5 sec., met ruime voorsprong behaald, aanmerkelijk had kunnen verbeteren en in de eindstrijd wellicht het Nederlands record op dit nummer (34,9 sec.) had kunnen evenaren. Nu werd hij wel eerste met 36,3 sec., doch het springen had teveel van zijn spieren gevergd. Desondanks verbeterde hij fraai het clubrecord. Op de 100 meter A was de eerste plaats voor de Suomi-junior J. Hurkmans, die een prachtige race liep en 11.1 noteerde. Een opmerkelijke prestatie leverde de Suomi- nieuweling R. Jagt in, zijn eerste wedstrijd op dit nummer met een derde plaats in 11.7 sec.; een tijd, die hij met doelbewust trai nen aanmerkelijk kan verbeteren. Met de lopers J. Hurkmans, R. Jagt, J. Bakker en P. C. Dekker werd de 4 x 100 meter estafette, die voor „Suomi" op 47,4 sec. stond, een nieuw clubrecord in de tijd van 46,9 sec. Weliswaar een tweede plaats na de snelle AAC I-ploeg met 45,7 sec, maar een resultaat, dat voor verbetering vatbaar blijkt. In de nieuwe B-junior A. Langendoen, die zijn eerste wedstrijd liep op de 600 m vonden de tegenstanders in de serie hun sterkste rivaal. Deze jongen demonstreerde een mooie stijl, die hem tenslotte in de fi nale van de sterksten met 1 min. 30,8 sec. op de vierde plaats liet eindigen. De Suomi-A-junior F. Busscher liet zich door de mooie resultaten inspireren en knabbelde op de 800 m- bijna drie seconden van zijn- persoonlijk record af om het te brengen op 2 min. 12,7 sec. en een vierde plaats in de sterke bezetting. Behalve op de prima sintelbaan kwamen ook op de technische nummers goede pres taties voor. De Haarlem-junior H. Joachim liet het niet alleen bij een hoogtesprong van 1.70 m doch wist, hoewel met en kele centimeters bovendien- een mooi re sultaat te boeken met verspringen A als eerste met 6.04 meter. Een zeer grote voorsprong op zijn riva len nam overigens nog de AAC'er J. Riet veld, die op discuswerpen A 43.705 meter wierp en ruim zes meter zijn clubgenoot v. d. Laan achter zich liet. De uitslagen waren: 60 meter C: 1. J. ter Poorten, AAC, 7.3. 2. O. der Linden, Holland, 7.5. 3. G. der Linden, Holland, 7.6. 4. R. v. Rijswijk, Haarlem, 7.8. 5. R. v. Uitert, AAC, 7.9. 6. J. Docter, Lycurgus, 7,9. Op zaterdag kwamen in IJmuiden binnen: Maas van Hamburg, Eemstroom van Grange mouth, Mado II van Terneuzen, Ferdia van Antwerpen, Afina van Kalmar. Lingestroom van Londen, Vercuas van Skutskar, Tetuan van Otterbacken, Bergsingel van Stockholm, Thaletas van Lissabon, Violette Erica van Corsica, Erkalin van Tynemouth, June van Londen, Mangan van Kristinahamn, Najada van Mantyluoto, Haaksbergen van Hudiks- vall, Prosyon van Geffle, Melpho Mene van de Noordzee. Op zondag kwamen in IJmuiden binnen: Liberté van Udevalla, Trude K van Karl- stadt, Vechtstroom van Fowey, Ore van Oslo, Skandia van Skogall, Bebox van Man tyluoto, Jan Gerdes van Kristinahamn, Cum Deo van Vargas, Phideas van Antwerpen, Carthew van Rotterdam, Clara Blumenfeld van Dordrecht, Falcon van Londen, Jupiter van Antwerpen, Ciudad de Cucuta van Ant werpen, Eos van Köping, Bleriot van Grangemouth. Galila van 'Hamburg, Mar griet L van Londen. Polaris van Londen, Rhein van Vesteras. Bierum van Huil, Saint Jacques van Le Havre, Manto van Lissabon. Darmstadt van Indonesië, Dieter Waltraud van Hamburg, Spica van Antwerpen, Over- ijsel van Bremen. Op zaterdag zijn vertrokken: Inspecteur Mellema naar Rotterdam, Saxen naar Gothenburg, Wormel naar Stockholm, Ne derland naar Brussel. Fen naar Londen, Jaba naar Colchester, Kondor naar Preston, Falckensteyn naar Gent, H.M. Humber naar Hull, Bullfinch naar Londen, Tarakan naar Baltimore, Kobri naar Londen, Maasland naar Bremen, Westerdok naar Londen, Tuco naar Antwerpen, Violette Erica naar Bones, Melpho Mene naar Korsö, Osiris naar Ham burg, Jan naar Leith, Hos naar Gothenburg, Wikla naar Rotterdam, Strabo naar Kiel, Mangan naar Lake Tenare, Albion naar Rot terdam, Tetuan naar Methil, June naar Lon den, Bonaire naar Dover, Rijnstroom naar Londen, Castor naar Madeira, Oakhurst naar .Antwerpen, Zaanstroom naar Huil. Op zondag vertrokken: Magne naar Lon den, Pontas naar Perzische Golf, Ferdia naar Le Havre, Sancta Lucia naar Bergen, Eem- land naar Rio de Janeiro, Ariadne naar Na pels, Anker naar Norfolk, Bali naar Port Said, Ridderkerk naar Bremen, Peperkus' naar Antwerpen, Daroa naar Rotterdam Commerce naar Curasao, Galathea naai Onega. 80 meter B: 1. B. Steenbergen-, Haarlem, 9,2. 2. A. Oudendijk, Estafette, 9.3. 3, K. Lever, AAC 9.5. 4. J. Cooper, Victoor, 9.6. 600 meter B: 1. A. Zimet, AAC, 1.27.2. 2. J. Vissers, Haarlem, 1.28.3. 3. Jb. Kools, Lycurgus, 1.28.8. 4. A. Langendoen, Suomi, 1.30.8. 5. L. Bleeker, AAC, 1.33.8. 3000 meter A: 1. H. Baker, AAC, 9.41.2. 2. H. Joosten, Volew. 9.49.8. 3. G. Hoorn, Zaanland, 10.07.6. 4. P. Zuilekom, AAC, 10.09.4. 5. P. Kamp, Holland, 10.29.6. J. Loogman, DEM, 10.35.8. 7. A. Kooy, Lyc. 100 meter A: 1. J. Hurkmans, Suomi, 11.1. 2. P. v. Splunter, OSV, 11.2. 3. R. Jagt, Suomi, 11.7. 4. P. v. d. Griend, Lyc. 11.9. 300 meter A: 1. P. Dekker, Suomi, 36.3. 2. G. v. Dalen, AAC, 36.5. 3. J. Groothuis, Estafette, 36.9. 4. L. Groothuis, Estafette, 38.6. 5. J. Bak ker, Suomi, 39.6. 800 meter A: 1. C. Bofgèr, Vólew. 2.5.2. 2.. A. Snijders, Haarlem, 2.7.6. 3. J. v. Wessem, AAC, 2.9.2. 4. F. BUsscHer, Suomi, 2.12.7. 5. W. ter Hoeven, Estaf. 2.14.6. 6. H. de Joode, AAC, 2.15.8. Hoogspringen A: 1. H. Joachim, Haarlem, 1.70 m. 2. A. v. Zijl, Haarlem, 1.65 m. 3. J. de Reus, Haar lem, 1.60 m. 4. J. Bakker, Suomi, 1.50 m. 5. J. Korthouwer, Holland, 1.50 m. 6. H. Smits, Suomi, 1.50 m. 7. R. v. Leeuwen, AAC, 1.45 m. B: 1. M. Meeuwese, Haarlem, 1.64. 2. J. Koert, AAC, 1.60. 3. E. Schut, Estafette, 1.50. 4. H. v. d. Veen, AAC, 1.50. 5. J. El- sendoorn, Holland, 1.45. 6. R. Veldhuizen, Lycurgus, 1.40. C: 1. P. Mascini, Haarlem, 1.45. 2. A. Joachim, Haarlem, 1.40. 3. R. Hartlief, AAC, 1.40. 4. A. Abbring, OSV, 1.40. 5. R. v. Uitert, AAC, 1.40. 6. J. Lindström, Hol land, 1.35. Verspringen A: 1. H. Joachim, Haarlem, 6.04. 2. A. Claas- sen, AAC, 6.02. 3. P. Dekker, Suomi, 5.99. 4. F. Hulstkamp, Estafette, 5.96. 5. J. Hurk mans, Suomi, 5.90. 6. P. v. d. Griend, Lyc. 5.71. B: 1. B. Steenbergen, Haarlem, 5.91. 2. J. v. d. Vosse, TVA, 5.50. 3. H. v. d. Veen, AAC, 5.40. 4. B. Kollen, Volew. 5.35. 5. G. v. Versseveld, TVA, 5.17. 6. B. Dirks, AAC, 5,11. C: 1. R. Slaman, AAC, 5.57. 2. O. d. Lin den, Holland, 5.53. 3. J. Docter, Lycurgus, 5.21. 4. R. v. Rijswijk, Haarlem, 5,16. 5. G. v. Linden, Haarlem, 5.02. 6. P. Mascini, Haarlem, 4.83. Kogelstoten A: 1. J. v. d. Laan, AAC, 12.42. 2. J. Riet veld, AAC, 10.67. 3. S. v. Lokhuyzen, DEM, 10.14. 4. v. Leeuwen, AAC, 9.80. 5. R. Ta- fié. AAC, 9.60. 6. H. Heek, Volwe., 9.55. B: J. Cooper, Meteoor, 12.17. 2. W. Bo- schen, AAC, 10.96. 3. J. de Vries, Holl., 10.58. 4. P. v. d. Linden, AAC, 10.54. 5. W. Hartog, Z'land, 10.27. 6. J. Neefkes, Lycur., 9.76. C: 1. R. Slaman, AAC, 14.89. 2. H. Rein- ders, AAC, 13.83. 3. H. Halderman, Haar lem, 12.21. 4. J. ter Poorten, AAC, 12. 5. L. Lindström, Holland, 11.96. 6. R. de Graaf, Haarlem, 11.09. Discuswerpen A: 1. J. Rietveld, AAC, 43.70.5. 2. J. v. d. Laan, AAC, 37.23.5. 3. R. Favié, Estafette, 35.60.5. 4. R. Kruse, AAC, 34.32.5. 5. H. Groen, Volew. 33.13.5. B: 1. W. Bosschen, AAC, 32.01. 2. J. de Vries, Holland, 30.80. 3. W. Voorn, Estaf., 26,31. 4. A. Braspenning, Volew., 26.25. Speerwerpen A: 1. R. v. Leeuwen, AAC, 47.69. 2. S. v. Rookhuyzen, DEM, 38.87. 3. R. de Zwager Holland, 35.09. 4. A. Snijders, Haarlem, 34,68. B: 1. C. Spaargaren, TVA, 47.25. 2. R. Klasen, AAC, 42,705. 3. J. Vissers, Haar lem, 39.745. 4. W. Hartog, Zaanland, 29.65 meter. Estafette: 4 x 100 meter A: 1. AAC I 45.7 sec.; 2. Suomi 46,9; 3. Haar lem 47.6; 4. Estafette 47,9 sec. 4 x 80 meter B: 1. AAC I 38,1; 2. Haarlem 38,3; 3. Holland 39.8: 4. en 5. AAC en Estafette 40 sec. De kermisweek van Velsen-Noord, die ten bate van het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding door het Noord- Velsènse comité kon worden opgezet en waarvoor vele attracties langer dan een week de publieke belangstelling hebben gevraagd, is geen onverdeeld succes ge worden. Althans niet voor de exploitanten, die zaterdagavond hun attracties en kra men sloten en zondagmorgen voor een be langrijk deel al weer hadden opgebroken. I Het geringe succes van het lunapark, dat zaterdag voor een week opende en het toen al niet trof met het koude weer, moet in hoofdzaak worden toegeschreven aan de uitzonderlijk onprettige weersomstandig heden. Bijna geen middag en avond van de vorige week was het „kermisweer", regen en harde wind hielden het publiek binnens huis. Gelukkig kon zaterdagavond nog flink wat worden goedgemaakt. Er heerste toen een gezellige drukte en vooral in de latere avonduren liep het nog stevig aan, zodat de exploitanten al weer wat met hun lot ver zoend waren. Of er echter onder de om standigheden, die nu het tweede jaar van deze kermis al kenmerken, het volgend jaar opnieuw een lunapark zal worden op gebouwd, staat te bezien. De bushalten aan de provinciale weg Limmen-Castricum-aan-Zee, bij het kam peerterrein te Bakkum, zijn gevaarlijk voor de wielrijders die hier moeten oversteken naar het eenzijdige rijwielpad, dat aan de andere zijde van de weg ligt. De A.N.W.B. heeft zich hierover onlangs tot de provinciale waterstaat van Noord holland gewend, en kan thans berichten, dat de bushalten zullen worden verplaatst naar punten gelegen resp. 70 meter ten westen en ten oosten van de uitgang van het kampeerterrein. De stopplaatsen zullen zó worden ingericht dat de bussen nage noeg helemaal naast de rijbaan komen te staan. De wielrijders-oversteekplaats aldus meldt de A.N.W.B. zal in zebra- patroon op het wegdek kenbaar worden gemaakt, zodat het snelverkeer al van ver gewaarschuwd wordt. visserijbericht scheveningen Vangstbericht van hedenmorgen uit volle zee: Scheveningen 78 geen vangst, 305 4 kantjes, 87 1, KW173 1, SCH195 4, 234 2, 342 2, 402 3, 412 4, 56 1, 159 geen vangst, KW 50 1, 229 1, 53 geen vangst, 104 geen vangst, 382 geen vangst, 4 1, 77 5, 32 geen vangst, 40 geen vangst, 49 1, 99 geen vangst, 132 35, 133 2, 189 62, 233 geen vangst, 85 1, 2 1, 5 7, 15 geen vangst, 19 2, 25 2, 30 weinig vangst, 45 2, 84 90, 130 1, 210 30, 236 geen vangst, 248 geen vangst, 249 1 250 9, 297 1, 399 1, 20 1, 314 20, 79 1, 141 70, 186 geen vangst, 261 geen vangst, 46 geen vangst, 50 geen vangst, 22 geen vangst, 66 geen vangst, 73 4, 123 10, 124 2, 242 2, 275 geen vangst, 3 1, 121 1, 302 2, 325 1. Binnen te Scheveningen: SCH262 met 22 last van negen schepen, 223 met 10 last van vier schepen. 200 met 20 last van zes sche pen, 20 met 25 last van zes schepen, 199 met 27 last van vijf schepen, 341, met 40 last van zeven schepen, 242 met 32 last van tien sche pen, 312 met 26 last van tien schepen, 263 met 3 last, 412 met 20 last van zes schepen. fEE:i3Arvi<er Het was meer een week van geven dan van nemen, die achter ons ligt - vooral voor de Zuidzijde, waar men te kampen had tegen lage prijzen en geringe aanvoe ren en dus reizen, waar de kosten vaak niet eens uitkwamen. De vangsten hebben in hoofdzaak bestaan uit schelvis en kool- vis met weinig of geen makreel en er was dus eenvoudig geen redelijke reis uit te halen. Twee stuks hebben het in Grimsby geprobeerd, maar kregen daar ook min of meer de kous op de kop, want de resulta ten waren bepaald niet overtuigend voor degenen, die afwachtten, of daar wellicht wat meer te maken was. De Vikingbank besomde er een 1580 en de Eveline maak te er tenminste nog een iets betere 1700 van. Deze loste een 600 kit wis uit, ook hoofdzakelijk schelvis en makreel en daar moest dus gezien de opbrengst een rede lijke prijs voor komen. Het binnenland heeft net zoveel schelvis kunnen kopen als het wilde, zij het dan dat de kwaliteit de eerste twee dagen van de afgelopen week beneden peil was. Woensdag werd het wat beter met het ge volg, dat de prijs meteen steviger werd en vrijdag en zaterdag kwam er weer wei nig of geen schelvis, hetgeen de KW 40 bijvoorbeeld voor lang niet ideale kwali teit een heel goede prijs opleverde. De Belgen hielden zich rustig en be taalden deze week geen hoge prijzen, waar door de schelvis maar schoorvoetend weg ging terwijl de grote kabeljauwen, die woensdag in ruime mate aan de markt verscheen het tot een goede f 60 per grote regel bracht terwijl de kleine rond de f 30,75 lagen. Kisten kabeljauw waren bij de Belg niet In trek en die is dan ook in hoofdzaak weggegaan voor het binnenland ter verwerking onder het mes. Het geluk, dat de buitenlandse handel de koolvis kan hebben heeft de prijs nog enigszins gered, want anders was het bepaald mis gegaan; nu kwam er altijd nog een f 13,50 tot f 14 voor. Het mooie scholvissertje van het eind van de vorige week is ook alweer voorbij. Men is het alweer ergens anders gaan proberen en met de schol lukt het nu niet meer zo best, waardoor de zestig kotters, die de zaterdagmarkt hielpen be voorraden weinig of geen schol aanvoerden en de Engelsman bereid bleek stevige prijzen neer te leggen voor deze vis; de grofste soorten zijn weggegaan tegen f 50 en de enen maakten een goede f 40 de kist van vijftig kilo. Frankrijk is op compensatie na op het moment dicht en de tongen bleven weer aan de prijs, zelfs ondanks de 10.000 kilo, die Oostende zaterdag opleverde op een dag, waarop het anders met de fijnvis meestal niets is. En er werd voor de ko mende dagen een 60 tot 70.000 kilo ver wacht. De lappen zijn alle voor de export of de vriescel gekocht en de grootmiddel tjes gingen eveneens naar het buitenland terwijl er nog regelmatig grote prijzen worden gefileerd. Kleinmiddel, enen en slips gaan voor Italië vlot van de hand en voor Engeland is het ook weer geprobeerd, al blijft daar de klad in sinds vroeger zulke mooie transacties met Albion konden worden gemaakt. Door zijn laatste en beslissende partij tegen Leen Vooys op overtuigende wijze te winnen, is het de 41-jarige J. van Stra ten, wonende in de J. P. Coenstraat te IJmuiden en in de vishal een populaire visfileerder, gelukt, de clubtitel 1955-56 van DCIJ te winnen. Zijn spel is in de afgelopen wintermaan den dan ook wel bijzonder productief ge weest. In totaal speelde hij 16 partijen, won er 12 van en speelde slechts vier par tijen remise. Door dit resultaat heeft de nieuwe clubkampioen zich een plaats in het eerste tiental veroverd en staat zijn promotie naar de selectie afdeling van DCJI nu vast. Naast zijn prachtige damcarrière is dit succes wel buitengewoon welkom, omdat „Jaap" juist 25 jaar lid van DCIJ is en in het bestuursapparaat de post van wed strijdleider beheert. Op de partij v. d. Berg-ir. Krijgsman na is de finale uitgespeeld. Maar deze partij is zeer belangrijk. De stand is: WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op Woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op Donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE. oocxooocooococooooocoooocooooooccocoocooooooooooooooooooo Maandag 11 juni Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „De zil veren beker". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „08/15"-II. W.B. Theater, 20 uur: „Stad in boeien". Openbare Leeszaal, geopend van 15.17 en 19-21 uur; Jeegdleeszaal, Zeestraat 26, van 19-20 uur. R.K. Leeszaal, uitleenbibliotheek van 15-18 uur; lees. en studiezaal van 15-18 en 19. 21.30 uur. Wijk aan Zee, filiaal R.K. Leeszaal, St. Odulf- straat 12, dagelijks van 10-11 en 17-18 uur. Dinsdag 12 juni. Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „Gevecht op pier 14". Luxor Theater, als maandag. "vennemer Theater, 14 uur: Wala.show. J.K. Leeszaal, uitleenbiliotheek van 15-18 en 19-21 uur; lees- en studiezaal van 15-18 en 19.21.30 uur. gesp. gew. gel. verl. pnt. J. van Straten 5 3 2 0 8 Leen Vooys 5 2 2 1 6 P. v. d. Berg4 1 3 0 5 A. Beukema 5 1 3 1 5 Ir. M. Krijgsman 4 12 14 K. de Jong 5 0 1 4 1 Tielrooy bijna kampioen in hoofdklasse B De militair Tielrooy behaalde in de af gelopen week een zeer belangrijke over winning op Henk Swier. Met zijn laatste partij a.s. donderdag tegen Jan Waal remi se te spelen is Tielrooy kampioen van hoofdklasse B. De strijd om de onderste plaats is nog spannend. G. Postma won van Kaan en Jan Waal verloor van Kok. De stand is daar: gesp. gew. gel. verl. pnt. T. Tielrooy 5 5 0 0 10 G. Postma 4 3 0 1 6 H. Swier 4 3 0 1 6 Jan Waal 4 1 1 2 3 Piet Kok 4 1 1 2 3 J. Koppelman3 0 1 2 1 C. Kaan 5 0 1 4 1 Gomes of Opa v. d. Bos? In de le klasse valt donderdag de be slissing over de vraag, welke speler club kampioen in deze afdeling wordt. Opa v. d. Bos (bijna 80 jaar en nog altijd een van Kennemerslands beste clubspelers), heeft samen met Gomes de leiding. Opa moet spelen tegen Lodder en Gonies met Woord. De stand in deze groep, waarin opgeno men de laatste uitslagen van Ott-Wort 0-2 en Gomes-Woord 1-1, is als volgt: gesp. gew. gel. verl. pnt. V. d. Bos 5 3 2 0 8 Gomes 5 3 2 0 8 C. Lodder 2 1 0 1 2 W. v. Wort2 1 0 1 2 D. Ott 3 1 0 2 2 D. Woord2 0 2 0 2 Muller 3 0 0 0 0

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1956 | | pagina 9