Heen met „landverhuizers terug met vlees en wol AUDIUM Huishoudschool leverde geslaagde leerlingetjes aan de praktijk af r>i Kennemer antaarn Agenda voor Velsen Handige kooplui gaven het aanschijn tot grote scheepvaartmaatschappij op Nieuw Zeeland ^THALIA P. DE GROOT Uitbreiding van de school of inkrimping van het lesrooster noodzakelijk Old Clothes New WOENSDAG 18 JULI 1956 9 LANGS SLUIZEN EN HAVENS Fa. R. de Boer Duiven vlogen dinsdag Urk kreeg veel Elburgse aanvoerders te verwerken Nog volop aardbeien tegen zakkende prijzen Leggen van rioleringen en wegen aanbesteed Haring naar West-Duitsland CASTRICUM Schooljeugd deed verkeersexamen DRY CLEANING ONLY Straks twee asyls Der Herr Kapellmeister De groeten uit Kootingal Vaarwel, juffrouw Niessen! Droom Agenda voor Beverwijk HET SCHIP waarvoor we deze week de aandacht vragen is er één van de New Zealand Shipping Company te Londen. De naam zegt het al dat deze maatschappij een dienst onderhoudt naar Nieuw Zeeland en dat doet zij uit Londen via Panama. Ter illustratie vindt men hiernaast een foto van de nieuwste aanwinst: het motor schip „Ruahine" groot 17851 register ton bruto, 177,99 meter lang, 12,86 meter breed en 13,10 meter diep. Doxford diesels geven het schip een snelheid van zeventien mijl. In 1951 werd dit fraaie schip door de scheepswerf John Brown te Clydebank afgeleverd. is**"* De „Ruahine" - het vlaggeschip van de New Zeeland Shipping Company De New Zealand Shipping Company wordt meestal New Zealand Line genoemd en de geschiedenis vermeldt, dat de maat schappij in 1873 werd opgericht door een aantal kooplieden te Christchurch in Nieuw Zeeland. Dit geschiedde door een aantal kooplieden die begonnen met de aankoop van vier schepen en aangezien er in die dagen een aanzienlijke vraag naar tonnage bestond, werden er meteen vier nieuwe schepen bij besteld. Al spoedig kregen de kooplieden, die reders geworden waren, zeer veel aanvragen van emigran ten en om die te vervoeren, moest een aan tal andere schepen worden gecharterd. Reeds in de eerste zes maanden van haar bestaan kon de maatschappij niet minder dan 40 schepen naar Nieuw Zeeland uit zenden. De retourvracht bestond uit be vroren vlees, wol en talk. Bloeiende zaak De New Zealand Shipping Company flo reerde dermate, dat zij tien jaar na haar oprichting een vloot van reeds 16 ijzeren clippers onder haar vlag had. Al deze sche pen hadden het onderstreepte nog eens het karakter van de rederij Nieuw Zee- landse namen als: „Turakina", „Waimate", „Hurunui", „Otaki", enz. Hun tonnemaat varieerde tussen de 1000 en 1500. Zij waren geschilderd met een witte gang, waarin loze geschutspoorten. Voor een vergelijking met de moderne „Ruahine" komen deze zeilschepen niet in aanmerking, al was men aan het eind van de vorige eeuw op een schip als de „Turakina" van 1189 ton even trots of misschien nog wel trotser als op de moderne motorschepen van thans. Het is haast niet te geloven, maar de clipper „Turakina", de snelste van alle, heeft als grootste snelheid ook 17 mijl per uur ge haald. Toen was het schip nog het eigen dom van George Smith Sons. In 1882 met een lading graan aan boord op de rede van Timaru bij stormweer op drift geraakt, is de clipper gestrand en na gelost te zijn verkocht. Zo kwam het schip in handen van de New Zealand Line. Uitgerust met een koelinstallatie, heeft het daarna als vervoerder van bevroren vlees naam ge maakt door snelle reizen, o.a. 69 dagen van Wellington naar de Lizard in 1894. De uit reis werd steeds gemaakt via Kaap de Goede Hoop, de thuisreis ging meestal via Kaap Hoorn. Het eerste stoomschip kwam in 1879 en dat was de aan de Clyde gebouwde „Stad ADVERTENTIE m het theater met de beste films DONDERDAG a.s. 8 uur in een speciale voorstelling SILVANA MANGANO nog groter dan in „Bittere Rijst" en „Anna" in GEVAARLIJKE LIEFDE Een jonge vrouw neemt op vreeselijke wijze wraak op hen, die haar haar jeugd ontroofden Een tragische volkslegende, op boeiende en realistische wijze verfimd. Toegang 18 jaar Haarlem". Dit schip, dat in charter voer van de New Zealand Shipping Company, vervoerde in dat jaar 600 emigranten naar Nieuw Zeeland, waarmede de maatschappij de eerste was die met stoomschepen een lijndienst opende tussen Engeland en Nieuw Zeeland. De „Stad Haarlem", groot 2865 reg.ton bruto, was in 1875 voor de Konink lijke Nederlandsche Stoomboot Maatschap pij te water gelaten. Na de New Zealand Line is het schip bij de Compagnie Géné rale Transatlantique gekomen tegelijk met de „Stad Amsterdam". De „Stad Haarlem" kwam onder Franse vlag als „Ville de Ma drid" en daarna als „Ferdinand de Lesseps" onder welke naam het schip in 1911 is af gevoerd. De „Stad Amsterdam" is later de „Ville de Marseille" geworden en dit schip vond zijn einde in 1902 te Genua. ARIE VAN DER VEER. (Nadruk verboden.) ADVERTENTIE GEHOORAPPARATEN KENNEMERLAAN 60—62 Betalingspreiding mogelijk. Dinsdagmorgen werden de duiven van de „Snelvlieger" gelost vanaf Pt. St. Maxence (378 km). De eerstaankomende duif werd geklokt om 13.50.07, de laatste deed er el min. langer over. De voorlopige uitslag luidt. G. Glas 1, 8, 15; E. de Boer 2; Breemen 3, 6; Broek 4, 14; Jung 5; B. Glas 9, 11; Remmers 10, 20; F. Boer 12, 18, 21; Voet 13; Ima 7, 17; Waal 16; Otte 19. Eerde de Boer behaalde door deze uitslag het kampioenschap Mid- fond. Ons Genoegen Als gevolg van de minder gunstige weers- omstandigheden werden de duiven van de Beverwijkse vereniging „Ons Genoegen pas dinsdagmorgen om 8.45 uur gelost. De duiven kwamen van Pont St. Maxence, een afstand van 380 km. Van de 73 duiven die in con cours waren kwam de eerste om 13.49 uur binnen, de laatste duif werd om 14.06 uur geklokt.-Tj uitslag was: W. Rijnders 1, 4 en 9; C. v. Gellekom 2, 7 en 10; J. Eelzmg 3; TraaBruins 5 en 11; A. v. Son 6 en 13; W. v. Wijk 8 en 12; R. Zoontjes 14; W. de Raadt 15. TE KRAP OP ELKAAR Dinsdagmiddag omstreeks vier uur kwa men 2 auto's op het Sluisplein te IJmui- den met elkaar in botsing, doordat zij vlak achter elkaar de brug over de kleine sluis afkwamen. De voorste bestuurder moest plotseling inhouden, waardoor de achterste wagen tegen de achterkant van de voorste reed. Er ontstond aanzienlijke materiële schade. Doordat de haven van Elburg momenteel dicht is en het door het verbindingskanaal voor de vissers moeilijk is daar te lossen, marktten de vórige week verschillende vis sers, die anders in Elburg lossen, op Urk. Vandaar dat het aantal vaartuigen opliep en daardoor de omzet aanmerkelijk hoger was dan de vorige weken. De vangsten van de kuilpaling waren in het iaatst der week toen het weer warmer werd, ook beter. De motor- loze zeilvaartuigen brachten per etmaal vangsten aan de markt tot 100 pond. Van deze vissers was de nestaanvoer tot 15 bak per etmaal. Daar de motorloze zeilvaartuigen veelal op het zuidelijk deel van het IJsel- meer vissen en zij dikkere paling buitmaken, varieerde de prijs van 1,251,65 per pond. De besommingen van de zeilvaartuigen wa ren van ƒ200 tot ƒ400. De motorvaartuigen boekten vangsten van 70 tot 140 pond per etmaal. De prijs van deze soort paling was veelal van 0,911,30 per pond. Van deze vissers bedroegen de nestvangsten van 8 tot 25 bak per etmaal en de besommingen waren van ƒ300 tot 700 per vaartuig. Met de lijn of beugaalvisserij was he* zeer slecht gesteld. Geringe vangsten (tot 20 pond per etmaal) met prijzen van ƒ1,42ƒ2,15 per pond. Be sommingen slechts ƒ50 tot ƒ100 per lijnaal- visser. De visserij op snoekbaars, rode baars en voorn nam iets in betekenis toe, al moet worden geconstateerd dat er weinig'witvis over het geheel te vangen is. De staandnet- vissers hadden snoekbaarsvangsten tot 20 pond per etmaal: rode baars tot 80 pond en voorn tot 140 pond. De prijs van de snoek baars was ƒ0.95—ƒ1.13; rode baars ƒ0,95— ƒ1,17; voorn 4 cent per pond. De besommin gen van de staandnetvissers waren van 190 —ƒ300 F vaartuig. De prijs van nest bleef stabiel: ƒ2,45 per bak van Tl]/, kilo. De vang sten waren de vorige week" van het nest goéd. De vorige week (9 tot en met 14 juli) werd aangevoerd: 30.176 pond kuilpaling voo' ƒ38.235,93: 650 pond lijnaal voor ƒ1.143,12; 2.540 pond snoekbaars voor 2.762,23; 4.547 pond rode baars voor ƒ4.767,49; 5.416 pond voorn voor ƒ216,64; 2 pond snoek voor 1,75; schotje voor 10,— en 331.762 pond nest voor 10.837,59. De totale omzet was 57.974,75. De aanvoer op de dinsdag gehouden aardbeienveiling was niet veel minder dan de dag te voren; er waren een goede 15000 manden. De prijzen lagen echter iets lager, maar een goede slof aardbeien bracht toch altijd nog rond de f 5 op met als hoogste notering f 5.90. De tweede kwaliteit draaide rond de f 4 per mand, maar ook hier was nog al veel verschil in kwaliteit en men be taalde tot f 4.60 per mand. De aanvoer van aardbeien zonder dop is nu niet zo heel groot meer als gevolg van het feit, dat de aardbeien met dop uitstekende prijzen op brengen. Zonder dop gingen de prijzen van f 3.80 tot f 4.90 per mand. Deze laatste prij zen werden besteed door de in blik verwer kende industrie. Er ging ook nu weer een auto aardbeien naar Duitsland en de bin nenlandse handel nam dus het grootste deel af. ADVERTENTIE ONZE COLLECTIE GOUDEN RINGEN en PRIMA HORLOGES is GEWELDIG. Horlog er -Juwelier Kennemerlaan 30, Tel. 4127, IJmuiden Openbare werken te Velsen heeft de aanleg van rioleringen en klinkerwegen ten westen van de Biallosterikilaan te Sant poort opgedragen aan de firma gebr. Bruis- schaart te IJmuiden-Oost, die bij de aan besteding met f 37.580,laagste inschrijf- ster was. De Westduitse autoriteiten hebben heden toestemming verleend tot invoer van ge zouten haring uit Nederland voor een waar de van 1.2 miljoen D.M. „Vriendenkring" telde de slagen De uitslagen in de onderlinge competitie van de Beverwijkse Klaverjasclub „Vrien denkring" waren: 1. Mevr. Mosk 4681 p.; t mevr. v. d. Ham 4639 p.; 3. mevr. Woo ning 4424 p.; 4. C. Teeling sr. 4410 p.; 5. E. Boontjes 4374 p.; 6. J. Mosk 4362 p.; 7. J. v. d. Ham 4039 p.; 8. R. v. d. Kooy 4025 p.; 9. B. W. v. d. Mey 3902 p.; 10. mevr. Alders 3891 p.; 11. G. v. Meurs 3774 p.; 12. mevr. Daemen 3737 p.; 13. mevr. Groe- neveld 3455 p.; 14. mevr. Maenhout 3296 p.; 15. mevr. De Nijs 2870 p. Nieuwe verkeersregels nog geen gemeengoed Maandag hebben in Castricum 190 leer lingen van diverse scholen onder leiding van het onderwijzend personeel, de rijks politie en de Vereniging voor Veilig Ver keer het praktisch verkeersexamen gedaan. Hoewel men tevreden was over de presta ties die hierbij werden verricht, bleek over het algemeen dat de meeste kinderen nog niet geheel op de hoogte waren van de nieuwe verkeersborden en tevens niet vol doende bekend met de geldende verkeers regels. Degenen die het examen naar volle te vredenheid van de examinatoren hebben afgelegd, zullen deze week met het be geerde diploma worden verrijkt. Wat de tuinders kregen Voor de door hen aangevoerde groenten kregen de Kennemer tuinders in Castricum de volgende prijzen: Sla 12.70 per 100 krop, bloemkool 78, sperciebonen 154-55 per kg, spinazie 1417, peulen 90, bospeen 1321, waspeen 17.521.5, boskroten 9.5- 11, doperwten 5360; groene doppers 42 45, blauwe capucijners 6466, komkom mers 20, tuinbonen 1423, stamsnijbonen 59. Op de aardbeienmarkt waren de volgende prijzen: Climax 390650: Moulin Rouge 390560; Frambozenaardbeien 400580; Amazone 410530. MET OP DE ACHTERGROND enige tientallen ouderparen werden gisteravond in de „Mevr. dr. J. van den Bergh van Eysinga-Eliasschool" de diploma's en getuig schriften van deze Velsense huishoud- en industrieschool uitgereikt. De directrice, mej. M. Bregman, had voor elk der geslaagden een hartelijk en soms vermanend woord, dat wel eens erg raak was, getuige de bedrukte gezichtjes. Mejuffrouw Bregman zei in haar inleidend praatje onder meer, dat de meisjes, die de 4-jarige opleiding voor costuumnaaister hadden gevolgd, zich heus wel zouden kunnen redden, maar dat in veel gevallen de durf ontbrak. Zij raadde deze meisjes aan toch in het vak te blijven, althans het bij te houden, door zich geregeld van de mode op de hoogte te stellen. „Door te zien leer je veel" zei de directrice en zij voegde hier aan toe, dat juist de zogenaamde „verander-ateliers" op dit gebied zeer leer- KONINGSPLEIN 10 - TELEFOON 4886 zaam waren. Ook de meisjes, die het getuigschrift na de derde klasse kregen, mochten een hoop vol woordje van haar in ontvangst nemen, waarbij zij speciaal de aandacht vestigde op het belang van het volgen van de vier de klasse, waarin de nodige vakkennis en kneepjes werden bijgebracht. De twee geslaagden voor assistente in de huishouding kregen een extra pluim, om dat zij, ondanks het ingevoegd-zijn in een andere klas, zulke goede resultaten hadden behaald. Na het uitreiken der diploma's en de ge tuigschriften boden een naar lachebekjes de directrice een fraai bloemstukje aan. De diploma-zenuwen speelden hier blijk baar een grote rol, want er kon niets wor den gezegd, maar de bedoeling werd des ondanks gewaardeerd. Ik heb mijn medevrinden van het dier al eens meer op deze plek verteld, hoe verdrie tig het is, dat de idee van de Dierenbescherming in de hon derdduizend zielen van de IJ- mond nog maar tot één percent ervan is doorgedrongen: dui- iend leden voor Dierenbescher ming over Velsen en Bever wijk. De afdeling zelve verdriet dit niet in de laatste plaats en zij gaat wederom proberen, de niet-beschermers lid" te krijgen door te laten zien, dat het zo heel erg nodig is. Niet gilleen moreel, maar ook materieeel, want behalve het dure Ker- bert-asyl naast IJmuidens Heerenduinen komt er binnen afzienbare tijd in het land bij Beverwijks Hoflanderweg een tweede onderkomen voor het lijdende dier: de vergunning van burgemeester en wethou ders is een feit en op de cent jes na is de vereniging er dus. Wanneer ge straks mocht be sluiten dan toch maar lid te worden, weet dan, welk een nijverheden er met die paar gulden in het jaar uit uw por- temonniaie worden verricht: twee asyls, op 4 oktober weer een hondenshow en elke dag hulp aan het dier in nood. Gij, die uw zomeravond van gisteren aan de IJmuidense Schapenwei waagde, en daar bepaald geen spijt van hebt gehad, omdat de „Bughausen Trachtenkapelle" een blij en goed muziekje door de vallen de avond deed dartelen, zult hem hebben gezien, der Ka pellmeister Alfred Posch, een stevig manneke uit het Oosten rijks-Duitse grensgebied. Het was niet zomaar een amateur-Kapellmeister, maar deze Alfred dirigeert al 21 ja ren de bijna veertig blazers van Bughausen, een fabrieks- stadje op de grens tussen Beie ren en het land-van-de-wals. Zijn orkestleden zijn goeddeels arbeiders uit de chemische in dustrie, die het 10.000 zielen sterke plaatsje zijn ontwikke ling heeft gegeven, maar hij zelf is geboren en getogen in de muziek: conservatorium in Salzburg, groot geworden bij de ruisende klank van Strauss en dus voorbestemd om de 21 jaar geleden opgerichte Ka- pelle in Bughausen af te bren gen van de zwaarwichtige klanken, die men in die tijd vooral wilde spelen. Aan zijn lijf geen Ophelia en Egmont alléén heeft hij gezegd: óók en vooral de levendige zan gen van het land zelf de Landlers en de walsen, die, zoals ge gisteren hebt'kunnen beluisteren, niet minder muzi kaal zijn dan Wagners en Beethovens scheppingen, al ligt de muziek dan op een an der plan. De kapel kreeg alras bekend heid en gaat vaak op tournee in Oostenrijk, waar zij een ze kere vermaardheid heeft opge bouwd en dank zij de Inter nationale Cultuuruitwisseling kon er nu een reis naar Ne derland af. Limburg en Wor- merveer hebben de mannen uit Bughausen horen blazen en daar was het enthousiasme al even groot als gisteravond op de Schapenwei. Vrijdag gaan ze weer terug naar hun grens- plaatsje, maar wat ons betreft mag het nóg wel eens. Het was uitermate genoeglijk. Dat vonden de weergoden kenne lijk ook. HET GAAT Richard Giesberts uit IJmuiden naar de zin in Australië, wilde ik ulieden maar even meedelen. Vijf jaar zit hij nu in Kootingal, een plaatsje in het noordelijk gedeelte van Nieuw Zuid Wales (ik heb er de atlas óók bij moeten halen, dus geneert u zich niet), en in die vijf jaar is er al aardig wat op gebouwd. Richard, wiens vrolijke kop we vijf jaar terug nog zo vaak in de kleine garage aan de Palmstraat naast het politie bureau boven lekke banden en defecte koppakkingen ontwaar den, is met zijn hebben en houden naar de kangeroes verhuisd inclusief een jeep en wat garagespulletjes, en heeft daar kans gezien een nieuw vervolg op zijn leven te schrijven. Zijn bezit is inmiddels ver zesvoudigd en hij laat u aller hartelijkst groeten uit zijn eigen garage, die al meer klan ten rijk is dan hij met de ze ventienjarige Robert Morri son, duvelstoejager in algeme ne dienst, aan kan. En wat meer zegt: Richard heeft zijn Vrijdagavond heeft meester W. J. Bos, hoofd van de F. L. Ossen- dorpschool voor de laatste keer het ietwat beklemmend-plech- tige moment beleefd, waarop de vrucht van een schooljaar van-werken in de vorm van het eindrapport uit zijn handen kwam. Meester Bos heeft namelijk toen in een ouderavond af scheid genomen van de zesde- klassers, die als hele pieten het leven of de volgende tre den hunner edukatie tegemoet gingen. Er kwamen voor die gelegenheid een boek en een diploma bij de cijferlijst. Maar de weemoed zat deze avond nog dieper, want de school raakte een vertrouwd gezicht kwijt - dat van juf frouw H. C. Niessen, die met de zesde-klassers de school voorgoed vaarwel zei. Alleen stond zij niet aan een nieuw begin, maar aan de vooravond van de welverdien de rust na 46 jaren „blinde kaart" en „zeg Jan, heeft jouw moeder je dat zó geleerd?" Van de 46 jaar heeft de Ossen- dorpschool er 34 gehad en de IJm'uidenaren zijn dus geslacht na geslacht door heur zorg zame handen gegaan als het zand der mensenkinderen. Vandaar, dat er zovelen die vrijdagavond naar de Wijk aan Zeeërweg waren gekomen, zelf vaak al met schoolgaande kinderen achter de hand, om de oude juf nog eenmaal de hand te drukken en de ver trouwde sfeer op te snuiven van banken, boekenkast en krijtjes, inkt en kroontjespen nen. Officieel gedoe is er deze avond niet bij geweest, want daar houdt juffrouw Niessen niet van, maar ik ben er vol maakt zeker van, dat dit, haar tekenend standpunt en dit, mijn onvolledig verhaaltje, nog ettelijken de gewaardeer de „juf" van de Ossendorp- school in de dankbare herin nering zal doen schieten. Het ga u goed - ge hebt van ons een dikke tien. eigen «huis ook een dot van een houten bungalow in het glooiende land van Nieuw Zuid Wales, met een golfpla ten dak en een robbedoes van een spaniel en rozenstruiken en een wit hek u weet wel, zoiets om over te dromen als je jong bent en verliefd. Mevrouw Corry Giesberts maakt het ook wonderwel, dank u, en Richard junior, die alweer 16 is, eveneens. Nee, niet in de zaak bij vader, want die ging van het voortreffelij ke standpunt uit, dat vreemde ogen dwingen en daarom heeft Richard-de-jonge een baantje gezocht bij een bedrijf in Tamworth, vlakbij. Ook een garage, want 4als zuigers en krukassen je eenmaal in het bloed zitten, kan dat een ge zonde ziekte worden. Iedereen voelt zich thuis en gelukkig aan de andere kant van de wereld „In dit land van belofte, zijn voor mij vele beloften vervuld", heeft Ri chard ons doen weten, „ik leef in een land met* zonneschijn en ruimte, heb een toekomst en een nog grotere toekomst DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXKX 8 8 I Er kan een diepgaand me- g ningsverschil ontstaan over 3 de aantrekkelijkheden van ons IJmuiden. Wanneer gij in deze zomermaanden gas- 8 ten te uwent herbergt, denkt gij wellicht zelve te 8 zijn uitgekeken na de pier, 8 het strand, de sluizen. Voor 3 de zeer ijverigen komt er wellicht een portie tunnel- jj bouw bij en een Kennemer- 3 duintje, maar daarmee 3 8 denkt ge het te hebben ge- g 8 had en vertrekt ge, op 8 8 nieuw avontuur uit, naar g 8 het kaasleven van Alkmaar g of het nachtleven van Am- g sterdam. Hiertegen nu heft een mijner getrouwe lezers ie bezwerende vinger, niet 8 omdat hij tegen de kaas of 1 de nacht is, maar omdat hij maandagavond langs 8 het kanaal is gaan wande- 8 !en met een oom uit Twello 8 en diens kleine Achterhoe- 3 kertjes. Dat is een succes geworden 8 in de stille zomeravond met 8 8 iet parelmoer van de don- 8 kerende lucht boven het 8 vredig tafreel van water 8 8 en traag-schuivende sche- g 8 pen. 8 In het midden van het ka- p noaï, zo schrijft hij mij 8 8 thans geroerd, dreef „de 3 visser met zijn meeuw" - 8 een kleine hulk, waarin een 8 g nijver man met de vaar- 'c boom een Chinees schim- metje tekende tegen het 8 lichte water. Op de neus 8 van het bootje voer de g meeuw mee. En tegen de achtercoulissen kleurden de 3 Hoogovens de lucht geel en 8 rood en het was een droom, 0 die ge nergens anders kunt 0 dromen dan in dit IJmui- 3 den van ons. Laat IJmui- 3 dens Bloei het maar gerust 8 verder vertellen. jOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCODOOOOOOOOOOÓOOO voor mijn zoon". Moeder heeft er aan toegevoegd (altijd het laatste woord): „M'n huis is een droompje met elektrische verwarming en een ijskast en alle andere moderne gemak ken, die het leven van een huisvrouw in Australië zo ge noeglijk kunnen maken". En dan: vele vrienden gemaakt en zelfs al anderen uit Velsen hierheen gehaald, zoals de fa milie Schliker uit Driehuis, die er in augustus naar toe gaan om te blijven. Ik ga ook maar eens een balletje opgooien bij Richard in Kootingal, al zullen ze daar weinig aan Lampenieren heb ben. Inmiddels: de groeten te rug met onze bewondering en lichte, goedbedoelde jalouzie! ADVERTENTIE Telefoon K 2510-4189 Fotocopieën n 2=1 Lichtdrukken Klein offset druk 2 a> D ct (t 1 w -1 Stencil- en Typewerk 0 cd 3.2. >~t e+ O g. Cl ET 2 Technische Reproducties »5' 2 era jrr LAMPENIER. Met een kopje thee, door de meisjes verzorgd, kwamen de tongen los en werd er gelegenheid tot het stellen van vragen gegeven, waaraan echter geen behoefte bestond. Het diploma kostuumnaaien (2-jarige op leiding) behaalden: Gré Bakker, Rie Bant, Jannie Dijkhuizen, Annie Duindam, Jen nie de Gelder, Adri Gi;ooteboer, Maartje Kistemaker, Jopie van Loon, Teuni v. d. Lugt, Wiep Nieborg, Frans de Niet, Alie Onrust, Dina Peeneman, Coba Prins, Tony Rozenheek, Els Treffers, Map Veer, Jenny Wemmenhove, Lena v. d. Zee, Jannie Brandenburg en Ina van Rookhuizen. Het getuigschrift voor naaister (1-jarige opleiding) behaalden: Nel Kerkhof, Anne- marie Ketting, Duuf Klein, Gerda de Niet, Jennie v. d. Veen, Nel Viskil, Reina Zeeuw, Martha Zwart, Wil Snoek, Marijke Klaver, Hennie Kuyk, Ina Bruisschaart, Anneke van Burk, Ada van Dijk, Ina Jonker, Tini v. d. Kolk, Nel Ledoe, Jopie Wernke, Dora van Pommeren en Nel Steutel. Het getuigschrift van assistente in de huishouding (1-jarige opleiding) behaalden: Lenie Vingerling en Lenie de Groot. In de middaguren had eenzelfde uitrei king plaats gevonden van het getuigschrift voor de primaire opleiding aan de meisjes. Ada Christiaans, Freddy Dedecker, Cobi Gouda, Nelly v. d. Hert, Anke Hiemstra, Hannie Kees, Nelly Kossen, Nelly van Leeuwen, Anneke Rasch, Joke Rietdijk, Tini Schol, Bep Schuurman, Tini Stammis, Willy Visser, Adri v. d. Werf, Willy Wol zak, Anje Pie, Paula Aardenburg, Lia Bos, Truus v. d. Does, Gini van Elmpt, Jopie Gerrits, Greet je de Graaf, Ingrid de Graaf, Hannie Hogeduin, Jannie Kiekens, Ellie Kok, Ria Koster, Mary Lomans, Riet Post, Mary van Son, Wil Taag, Cobi in 't Veld, Ineke Wortel, Jitske Zeeuw, Jennie Af- fourtit, Immy Bes, Tini Boogaard, Lenie Bijl, Maria Cleeren, Andrie Guyt, Ina Heesterbeek, Annie Kramer, Magda Kra mer, Mien van Noort, Jannie Plug, Annie Postema, Greetje Schotvanger, Nel Velt- man, Duut Alderlieste, Lien van Buuren, Corrie Cardol, Nel Groen, Emmy v. d. Heide, Gré van Heijst, Lenie Huisman, Corrie Kuiper, Nellie Kuiter, Else Koning, Nellie Minneboo, Gretha van Roden, Wil Smit, Christien Volmer. Sterke groei In de 9 jaar, dat de school bestaat, eerst in de Casembrootstraat, later aan de Troel- straweg, is de school sterk uitgegroeid. Aanvankelijk waren er twee kiassen, ter wijl er momenteel twaalf zijn. De belangstelling voor dit soort onder wijs is zo groot, dat het bestuur zich reeds voor inkrimping van het lesrooster of uit breiding van het gebouw geplaatst ziet. Ook het volgende schooljaar is volge boekt, waarbij dan ook nog de avond cursussen voor het Zonnebloem-Klimop en het Mater Amabilis onderwijs komen. Kind onder vallende kisten Het drie-jarig zoontje van de fam. S. aan de Gladiolenlaan te Beverwijk was op een stapel veilingkisten aan het spelen. De kisten vielen om waardoor het ventje zo ongelukkig kwam te vallen dat het een been brak. Het werd naar het Rode Kruis Ziekenhuis gebracht. WOENSDAG 18 JULI IJMUIDEN Thalia, 20 uur, „El Alamein". Rex, geen opgave. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Ge bouw, open van 9.30-12 en 14-16.30 uur. Velser Gemeenschap, Schapenweide, 20 uur openluchtconcert door de Santpoortse koren en „St. Caecilia". DONDERDAG 19 JULI IJMUIDEN Thalia, 20 uur, „Gevaarlijke liefde". Rex, geen opgave Pieter Vermeulenmuseum, als woensdag.. SANTPOORT Velser Gemeenschap. Burg. Rijkerspark, 20 uur, openluchtconcert „Soli Deo Gloria". WOENSDAG 18 JULI Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „Zes vrouwen en een man". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: De onge- naakbaren'. Openbare leeszaal, geopend van 15-17 uur; jeugdleeszaal, Zeestraat 26, geopend van 15-16 uur. „Het Groene Huis", jeugdleeszaal en uit lening van 15.15-16.45 uur. R.k. leeszaal, uitleenbibliotheek van 10- 13 en 15-18 uur; lees- en studiezaal van 10-13 en 15-18.30 uur. Wijk aan Zee, filiaal r.k. leeszaal, St. O- dulfstraat 12, dagelijks van 10-11 en 17- 18 uur. DONDERDAG 19 JULI Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „De onge- naakbaren". R.k. leeszaal, uitleenbibliotheek, lees- en studiezaal van 10-13 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1956 | | pagina 3