In kiellinie achter elkaar varen tachtig loggers Dieppe binnen JoopGalavazi DCIJ behaalt in groep B afdelingskampioenschap In de nacht van Haring op de KW 41 Nederlanders zorgen voor ordelijke gang van zaken Visserij-varia Joseph Blankenaar-reserves met 12-8 verslagen Administrateur voor het Velsense badbedrijf 13 Electrische Kerstboomverlichting BDC II haalde volle winst binnen tegen VKD Toegenomen omvang maakt scheiding functies nodig „Musketiers" zagen Noor wegen, in de zomer en in de winter Medische verzorging tijdens het weekeinde Twee man door de lucht verhuisd Burgerlijke Stand van Beverwijk Burgerlijke stand van Castricum Nixon naar Oostenri jk Saarakkoord bekrachtigd in de Franse Assemblée Agenda voor Beverwijk VRIJDAG 14 DECEMBER 1956 (Van onze Haagse redactie) IN KLEINE GROEPJES staan de mannen aan dek van de loggers, die in een onafzienbare rij, nu al een uur lang, uit de heiige zee opdoemen en in kiellinie varend de langgerekte havenhoofden van de Franse Kanaalhaven Dieppe binnenlopen. Het werk aan dek is gedaan, want de vangsten waren vanmorgen niet groot en alle haring is al gekaakt in de tonnen verdwenen. Sommige opvarenden kijken met een blik van herkenning naar links, naar de witte krijtrotsen, bekroond door de vertrouwde contouren van het witte kerkje. Maar anderen, vooral de jongsten, richten het oog verwachtingsvol vooruit, waar binnen enkele ogenblikken de dokken en de huizen van Dieppe zullen opdoemen, het stadje waarover zij zoveel hebben gehoord, en waar zij nu voor de eerste maal vaste voet aan wal zetten. Als de laatste logger op deze zaterdag middag de havenhoofden van Dieppe is gepasseerd, liggen ongeveer tachtig Sche- veningse, Katwijkse en Vlaardingse sche pen in de buitenhaven te wachten op het sein, om de drie dokken, de door sluizen van de zee afgesloten haven van Dieppe binnen te varen. Pas daar liggen de sche pen beschut, wanneer de wind zou opste ken en het water in de buitenhaven in heftige beroering zou brengen. Op het ogenblik denkt geen een Neder landse visser hieraan, want het is prachtig weer, de mist buiten beschouwing gelaten, dezelfde mist die in de vroege morgen uren de mannen van de SCH 3 misleidde en op de rotsige kust verzeild deed raken. Maar gelukkig slaagden andere loggers er al in, om het schip uit zijn benarde positie te bevrijden. Met de andere loggers ligt zij nu te wachten op het sein, om óf het bassin Duguesne, óf het Canada- of Paris-dok binnen te varen. Pratend staan de mannen aan dek, de resultaten van de visserij van die morgen besprekend. Dok-ty schryft wet voor Maar er zijn ook zaterdagen, dat er van schip naar schip geen woord gewisseld wordt Dan zijn de vissers aan dek nog druk bezig met het verwerken van de vangst van die morgen. Het was niet het eind van de werkzaamheden dat de schip per dan deed besluiten de haven van Dieppe binnen te varen, maar het onver biddelijke dok-tij, dat de schipper de wet voorschrijft. Want alleen bij het dok-tij, het tijdstip van hoogwater, kunnen de loggers de buitenhaven verlaten en de sluizen naar de binnenhavens passeren. Vroeger veel averij In de tijd, dat de Nederlandse instanties nog geen vertegenwoordigers naar Dieppe hadden gestuurd, om er voor te zorgen, dat de zaken daar ordelijk zouden verlopen, waren gevallen van averij aan de orde van de dag. Allen wilden zo snel mogelijk de dokken in, om na een zware week op zee de schepen voor de kade te meren. Bij het gedrang voor de ingang van de havens werden er nog al eens brokken gemaakt. Maar nu zorgen enkele Nederlandse func tionarissen er voor, in samenwerking met de Franse havendienst, dat de zaak goed marcheert. De heren Thurmer en Van der Woude „praten" de schepen per scheeps roeper of luidspreker één voor één de haven binnen, tegelijkertijd nauwkeurig aanwijzingen gevend over de plaats waar het schip kan worden gemeerd. De mannen van de Franse havendienst toonden zich met deze gang van zaken zeer ingenomen. „Gevallen van averij komen zo goed als nooit voor en het afwikkelen van het scheepvaartverkeer gebeurt veel sneller dan vroeger, toen iedereen probeerde zo snel mogelijk binnen te komen," zo merkte een der Franse havenbedienden op. Verkleden Zijn de loggers eenmaal in brede rijen voor de kade gemeerd, dan breekt het ogenblik aan dat de vissers hun werkkleren vervangen door „het pakje". Voor de jon gens aan boord betekent dit het aantrekken van de leren vesten, die bij hen zo zeer in de mode zijn. Niet veel later trekken de Nederlandse vissers in groepjes door de straten van Dieppe, waar veel dingen zo heel anders zijn dan in Scheveningen, Katwijk of Vlaardingen. Er zijn er maar weinig, die niet met een souvenir voor moeder, vrouw of verloofde aan boord terugkeren. Anderen maken van de gelegenheid ge bruik om een brief naar huis te sturen. Oude bekenden, die elkaar in geen jaren gezien hebben, ontmoeten elkaar weer in Dieppe, waar de Scheveningse, Katwijkse en Vlaardingse schepen broederlijk zij aan Zij liggen. Steeds !4 kan Een voordeel leverde een bezoek aan Dieppe de vissers tot nog toe op, namelijk de gelegenheid om een zekere hoeveelheid ADVERTENTIE vindt u reeds vanaf 4.75 bij SNELLIUSSTRAAT 21 - IJMUIDEN Dammen in Kennemerland Voor de tweede klasse Kennemerland- damcompetitie hebben de BDC-reserves in de uitwedstrijd tegen het Haarlemse VKD een grote overwinning behaald. Aan zeven borden wisten zij de volle winst te boeken, terwijl twee partijen in remise eindigde. De uitslag van deze wedstrijd was dus 16-4 voor de Beverwijkers. De gedetailleerde uitslagen waren: VKD II-BDC II: Th. van Wort- D. van As 1-1, G. Faaij M'" Adelaar 2-0, H. Sass-E. Rein- hout 0-2. T Bclen-A. Albers 1-1, J. Kra mer-A. v. S n 0-2, V. Andringa-J. Broers- ma 0-2 J. van Rooden-C. Nijman 0-2, W. v. d. Vcrst-H. Nijman 0-2, A. Meijer-E. Andrea 0-2, Th. Duijn-J. Komen 0-2. To taal uitslag 4-16. accijnsvrije sterke drank aan boord te ne men, bestemd voor gebruik op de schepen in de volgende week. In dit voordeeltje voor de bemanningen is sinds zaterdag de klad gekomen. Bij het binnenkomen werd de schippers namelijk een missive van de Nederlandse autoriteiten ter plaatse ter hand gesteld, waarin werd medegedeeld dat voortaan per persoon maar één kwart liter sterke drank aan boord zou mogen worden gebrg"ht. Over het algemeen toonden de vissel® zich over deze maatregel veront waardigd. „De goeden moeten hier onder de kwaden lijden," zo meenden zij, doelend op het geringe aantal van hen, dat misbruik heeft gemaakt van het goedkoop verkregen gedistilleerd. Wanneer wij de stemming onder de vissers goed hebben gepeild, is het laatste woord over deze kwestie nog niet gesproken. Slechte vangsten Het feit, dat een zo groot aantal loggers het afgelopen weekeinde de haven van Dieppe verkoos boven een Nederlandse haven, was een veeg teken. Het betekende, dat maar weinig loggers in de voorafgaande week genoeg hadden gevangen, om naar huis te stomen. „De vangsten vallen erg tegen," vertrouwt schipper Maarten Taal van de SCH 118 ons toe, als wij hem in de brug van zijn schip opzoeken. „Veel schepen zijn al 14 dagen op zee. De schepen hebben de week hiervóór vijf dagen in Dieppe gelegen voor het slechte weer." In de laatste wedstrijd van het voortoer- nooi om het damkampioenschap van Noord- holland is het DCIJ gelukt de met negen man opgekomen Jozeph Blankenaar reserves met 128 nederlaag naar Amsterdam terug te sturen. Door dit resultaat heeft het DCIJ-tiental het afdelingskampioenschap in groep B behaald met zes gewonnen wedstrijden en slechts één (kleine) nederlaag tegen Haar lemse Damclub. DCIJ en Jozeph Blankenaar 1 hebben zich nu definitief in de eindstrijd geplaatst om de provinciale damtitel. Voor de overige twee plaatsen is 'n beslissings-natoernooi om één plaats aan de gang tussen Gezellig Samen zijn, St. Canisius en Oostzaan. Voor de groep B moeten de Haarlemse Damclub en CDA een beslissingswedstrijd in Halfweg spelen die gaat om een plaats in de provin ciale eindstrijd. In januari zal dit toernooi om de provin ciale clubtitel tussen de vier gegadigden aanvangen. De eindstand van het toernooi is: DCIJ 7 6 0 1 12 100—40 CDA 7 5 0 2 10 83—57 Haarl. Damcl... 7 4 2 1 10 75—65 Joz. Blankenaar 7 3 2 2 8 7466 Gez. Samenz. II 7 2 1 4 5 63—77 Wormerveer 7 2 0 5 4 65—75 Den Helder ..7 2 0 5 4 58—82' Damlust 7 1 1 5 3 .53—87. De club uit Noord Scharwoude Damlust moet degraderen. De uitslag van de wed strijd was als volgt: DCIJ I Jozeph Blankenaar II B. DukelF. Jongendijk 11 A. BeukemaT. Zu el 11 P. v. d. BergP. Goezinnen 11 J. van StratenA. Markus 02 L. VooysD. Wisch 20 G. PostmaP. Veltman2—0 ir. M. KrijgsmanH. v. d. Sluis 0—2 Theo TielrooyA. Knol 20 K. de JongJ. Aling 11 KoppelmanN. O20 Totaal 128 voor DCIJ Volgens de verordening op de gemeente lijke bad-, was- en zweminrichtingen zorgt de directeur, behalve voor de administra tie, ook voor de boekhouding. Hoewel het in het algemeen ongewenst moet worden geacht, dat het administra tief en het geldelijk beheer bij een bedrijf in handen van dezelfde personen liggen zo meent het college is deze bepaling indertijd in de verordening opgenomen, omdat de administratie ten tijde van de instelling van het bedrijf niet zo omvang rijk was dat zij een financiële admi nistrateur wettigden. Sindsdien zijn de omstandigheden echter belangrijk gewijzigd. Door de onderbren ging van het zwembad „de Heerenduinen" bij het bedrijf en door de ingebruikneming van het bad- en washuis aan de Snellius- straat zijn de werkzaamheden, verbonden aan de leiding en de administratie dermate in omvang toegenomen, dat het de direc teur niet meer mogelijk is om daarnaast ook het geldelijke beheer te blijven voeren. Het is daarom wenselijk over te gaan tot de aanstelling van een boekhoudkundig ambtenaar. Deze zal geheel zelfstandig met het bijhouden van de financiële administra tie van het bedrijf worden belast en daar voor ook persoonlijk verantwoordelijk zijn In verband daarmee moeten enige wijzi gingen worden aangebracht in de beheers- verordening van het bedrijf en in de rege len over de controle 'op het geldelijk beheer en de boekhouding van verschillende amb tenaren, terwijl voorts een instructie voor de nieuwe ambtenaar dient te worden vast gesteld. De wijzigingen zijn van ondergeschikt belang en behoeven geen nadere toelich ting. „STRANDMEEUWEN" SCHUDDEN DE KAARTEN De Wijk aan Zeese klaverjasclub „De Strandmeeuwen" heeft de onderlinge com petitie voortgezet met de volgende uitsla gen: 1. C. Aardenburg 4752 pnt.; 2. mevr. Bol 4546 pnt. 3. P. de Boer 4465 pnt.; 4. G. Postma 4362 pnt.; 5. mevr. Paap 4308 pnt.; 6. J. v. d. Mey 4266 pnt.; 7. C. de Boer 4117 pnt.; 8. mej. L. Paap 4112 pnt.; 9. J. Paap 4080 pnt.; 10. mevr. v. d. Mey 4013 pnt.; 11. mevr. Seysener 3957 pnt.; 12. M. G. Seysener 3857 pnt.; 13. N. Bol 3869 pnt.; 14. L. Schelvis 3559 pnt.; 15. P. Schelvis 3524 pnt.; 16. mej. A. Bol 3514 pnt.; 17. A. Brasser 3230 pnt.; 18. mevr. A. de Boer 3182 pnt. „DE KENNEMERS" NAAR SCHOTEN In verband met de uitwedstrijd van „De Kennemers naar Schoten organiseert de supportersvereniging „Rood-Zwart" zon dag een autobustocht naar Haarlem. Een zeer goede prestatie van het ver zwakte DCIJ-tiental, daar Roozenburg, La- ros, Yme de Jong, Tommy Postma, Ligthart, Suyk op het appèl ontbraken. Leo Binkhorst een nieuwe DCIJ-ster De 22-jarige Leo Binkhorst uit de Van Wassenaerstraat. die vroeger in het jeugd- tiental van DCIJ speelde en na zijn dienst tijd weer voor DCIJ uitkomt, lijkt een zeer sterk speler te zullen worden. Na zijn terug keer in de eerste klasse van DCIJ staan zijn clubgenoten versteld over het gemak, waar mee hij zijn tegenstander overwint. Deze week werd H. Leeuw na een kort doch fel gevecht zijn vierde slachtoffer. Wim van Wort kreeg zijn tweede verlies- punt nu met een remisepartij tegen C. Lod der aan de broek. OttGomes werd kennelijk nog gespeeld in Sinterklaasstemming daar Gomes zo maar twee schijven gratis weggaf. Ott won toen snel. „Opa" van de Bos is over enige weken jarig. De oudste DCIJ'er en actieve dam speler van Kennemerland wordt dan 80 jaar. Maar de 19-jarige Kramer moest nog van de „old man" verliezen en Jan Waal en C. Kaan speelden remise. Voor de hoofdklasse werd nog een partij gespeeld. Een knappe prestatie leverde Piet Kok door Jan Koppelman te overwinnen. De groep „Musketiers" van de katholie ke Arbeiders Jeugd was donderdagavond in 't Centrum te Beverwijk bijeen en heeft daar genoten van enkele mooie films uit het hoge noorden. De heer Timmermans, leraar aan de Volkshogeschool te Bergen, heeft enkele van deze films zelf opgenomen en zou de jeugd die avond wijzen op de vele bijzon derheden en eigenaardigheden van volk en land. Doch de inleider bleek ziek te zijn en in zijn plaats kwam mejuffrouw IJff, die weliswaar zorgde voor een goede projectie, maar zij wist van Noorwegen heel weinig te vertellen. Niettemin heeft de jeugd ge noten van het mooie natuurschoon, van de fraaie gebouwen en niet in de laatste plaats van de kleurige klederdracht der Noorse bevolking. Zat het jonge publiek te genieten van de watersport, meer nog was dit het geval met de opnamen van de winterse tafrelen en vooral van het springen van de ski schansen. De leider, de heer Van Hesselingen, ver telde dat eën zanggroep van de Musketiers, onder leiding van de heer Spit uit Amster dam, zal zingen bij de opvoering van een kerstspel op kerstavond. xxm*mmOTmmifmm*mYmmxx)ocoooa WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op Woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op Donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE „Pat-Mat" schaakte tegen „Heemstede" Het eerste tiental van de Kennemer Schaakclub „Pat Mat" speelde een bonds wedstrijd tegen Heemstede I welke in een voorlopige uitslag van 3l/i2V» in het voordeel van „Pat-Mat" eindigde. De per soonlijke uitslagen waren: M. v. Santen (H)P. Zwart (P.) afg.; S. Bonkenburg M. P. Suiker 1—0; W. Lost—ir. D. G. Huy- gen 01; J. BonkenburgL. Mostertman 10; H. v. d. BergeJ. Zwart 01; C. M. KwaakP. Hart remise; H. W. Meeuwsen J. E. Strengers afg.; J. C. Baatbergen— J. Jansen 01; P. PietersA. Slings afg.; J. LeinstraG. Paardekoper afg. Peen en schorseneren in speciale veiling Op de donderdag in Beverwijk gehouden veiling van schorseneren en winterpeen was er een ruimer aanbod van peen dan van schorseneren. Er werd 30.000 kilo peen aangevoerd, waarvoor de animo nu niet bepaald groot was: er is daardoor veel op gehouden. Voor de 1 c kwaliteit werd van f 8 tot f 10 per 100 kg betaald, de 1 b kwa liteit ging tot f 11,50 per 100 kg. In totaal was er een aanbod van 20.000 kg schorseneren er. ook hiervoor was de animo minder, al zijn er nog goede prijzen gegeven. De 1 a kwaliteit varieerde van f 68 tot f 73 per 100 kg, voor de 1 b kwa liteit werd van f 45 tot f 55 per 100 kg be taald. IJMUIDEN Dokters Dit weekeinde hebben dienst: J. H. v. Ginkel, Kennemerlaan 141, tel. 4058 H. Bel, Mercuriusstraat 3, tel. 5375 D. J. Boosman, Stationsweg 7, tel. 4340. Apotheken Zondag- en nachtdienst wordt deze week waargenomen door: Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403, tel. 4204. Verloskundigen In spoedgevallen raadplege men tussen zaterdagmiddag 2 uur en zondagavond 12 uur: mej. J. Winter, Eventsenstraat 3, tel. 5259 en mevr. M. Bakker, Snellius- straat 53, tel. 5053. VELSEN-NOORD EN BEVERWIJK Dokters Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondag morgen 9 uur: J. H. M. Rolink, Duinvliet- straat 8. Velsen-N., tel. 3745. Van zondagmorgen tot 's avonds 12 uur: R. W. Fierstra, Zeestraat 88, tel. 3737. Verloskundigen Mejuffrouw A. Zandvoort, Bornstraat 43. Apotheken De zondags- en nachtdienst wordt waar genomen door apotheek Duinwijk Popu lierenlaan 44, tel. 3388. SANTPOORT Dokters In spoedgevallen is de arts M. Trooster, W. Daniëlslaan 14, tel. 8410 te raadplegen. Apotheken Elswout Apotheek, Bloemendaalseweg 341, Overveen, tel. K 2500 16760 en Sant- poortse Apotheek, Bloemendaalsestraat- weg 145, Santpoort stat. tel. K. 25608249. VELSEN Wijkverpleging Voor Santpoort en Driehuis: zr. De Jong, Brederoodseweg 45, tel. K 2560 8756 voor IJmuiden Oost en West: zr. Gomes, Leeuweriklaan 39 voor Velsen Noord en Dorp: zr. Spiers, Geelvinckstraat 27, tel. K 2510 3936. HEEMSKERK Dokters Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondag avond 12 uur: J. H. Schutte. Kerklaan 9, tel. 02512 266. )OOCOOOCX3COCOOOOOOOOCOGOCCOOOCOCOOCOCOOCOOOCCCOCOCOCOOCO Donderdagmiddag is tijdens een korte g onweersbui, die gepaard ging met felle rukwinden, een woonwagen van de fir- ma Snepvangers, staande aan het tracé 8 van de te maken nieuwe rijksweg Vit- c geest-Beverwijk, door de wind opge- 8 nomen en dertig meter verder neerge- smakt. De inzittenden, een opzichter van de Rijkswaterstaat, de heer W. Koopman en zijn assistent de heer J. Molenkamp, beiden uit Heemskerk werden na het gebeurde gewond naar het Rode Kruis- ziekenhuis gebracht. Na verbonden te 8 zijn konden zij naar hun woning gaan. v In de wagen bevond zich een bran- 8 dende kachel die omviel, waardoor een 8 begin van brand ontstond, dat door de aanwezige werklieden werd geblust. 8 COOOOOOOCXXX^JOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOCXDOOOOOOO: DUS GEEN thuisstoom voor de 41, zaterdag. De manschap ging voor zover er niet drin gend wat anders te doen was een uurtje „legge". Maar Arend bleef op de brug, want hij zag de kust niet meer en hij zag geen andere schepen meer. Het was mistig en dus uitkijken. „Halve kracht" rin kelde de telegraaf en „meester" Harmen Vooys deed in de machinekamer wat hij moest doen. Met een viermijlsvaartje, om de vijf minuten een doffe stoot op de stoomfluit en twee man met argusogen op de brug boorde de „Aafke Jacoba" zich langzaam een weg over de kal me zee bewesten Dieppe. De mist was gelukkig niet dicht en de 260 paards kar van Harmen kon rustig zijn monotone halve krachtsgang gaan, totdat de geluidsboei van Cap d'Aile werd gehoord over stuur boordsboeg, op een mijl of zeven van Dieppe. Van boei tot boei had de schipper willen varen. Maar het was niet no dig, want toen de boei van Cap d'Aile over stuurboord achter uit zijn drie stoten om de an derhalve minuut deed horen, trok de mist al op en eerst werden mee op Dieppe aan varende loggers zichtbaar en daarna de kust. De 41 ging over op vol-an en zo sneed de 41 recht door zee op de pieren af. Dat was vrijdag en zaterdag. En als de „Aafke Jacoba" gis ter- en vannacht ook de haring niet bij krebbes vol heeft ge vangen, dan jaagt ze nu nog door 't Kanaal van visgrondje raar visgrondje, dan kunnen ze op de „Aafke Jacoba" nog met twee man te weinig de vleet aaien in het holst van de lacht, dan staat Arend van 3eelen nu nog elke middag aan het voorroer en 's avonds om twaalf uur op de brug om een klappie voor- of achteruit te geven, alnaar behoefte. Dan staat matroos Jan de Waart van Marken 's middags prui mend de vleet te schieten en dan staat hij die 's avonds pruimend te halen. Maar hoe dat ook is met de 41 op het ogenblik, toch zijn de dagen der Kanaalvisserij ge teld, want we zitten al dicht op de kortste dag. Straks gaan de zuivere vleetloggers afsnijden, de rest met de sterke motoren zal wel overschakelen op de verse. De thuisstoom uit Dieppe zal niet betreurd worden. De visserij bezuiden het Nauw van Calais is toch al niet populair, maar nu ook nog het recht van de vissers op een accijnsvrij neutje voor het eten buiten de territoriale wateren is aanffe- tast - de hele vloot was er zaterdag in Dieppe slecht over te spreken en niet alleen die paar haringjagers, die er ook wel eens eentje te veel willen AREND VAN BEELEN, met zijn 23 jaar cle jongste (zet-) schipper van de Katwijkse vloot, zat vorige week vrijdag middag vlak voordat de reep, netten en blazen zee-in zouden gaan, in de messroom onder de brug van zijn „Aafke Jacoba" een bakkie te doen. „Als we ze vangen", zei hij, „als we 500 kantjes vangen vannacht, dan gaan we steuren en kuipen, de meester laat de kar vol-an lopen en we stomen recht-zo-die- gaat op IJmuiden aan. Dan is zondag de KW 41 thuis". Maar het is in het Kanaal niet altijd kermis. En al mocht Arend van Beclen donderdagnacht dan ook met 124 kantjes het beste schot van de vloot hebben gedaan, in die nacht van vrijdag op zaterdag werd nog niet de helft daarvan scheep gehaald. Toen zaterdagmorgen Piet Hoek van de „Hette Margaretha", KW 74, de schepen van het kantoor van mijn heer Meijering van de Kennemerland opriep op de visserij- golf, zei Arend: „Goeiemorgen Piet, al de gasten goeiemorgen en aan de Rijnmond ook goeiemorgen. Hallo Piet. De „Aafke Jacoba" heeft 56 kantjes, we hebben 56 kantjes. Heb je dat ontvangenOver en sluiten". nemen - nu is de animo voor het Kanaal helemaal als een doorgestoken Schotse blaas in jlkaar gezakt en hoe eerder ioers gezet wordt op IJmuiden hoe liever het de man-aan boord is. Veel gevangen wordt er zelden in het Kanaal en zo veel besommen, dat er aardig wat boven het garantieloon naar moeder-de-vrouw kan, doet toch haast niemand. Ba den in weelde, dat is het niet daarginds. Baden in het zweet zijns aanschijns eerder. Het zilver van de zee wordt met moeite verdiend. EéN NACHT de vorige week deed Arend van Beelen een goed schot. Dat was toen met die 124 kantjes, waarover Piet Hoek 's morgens over de zen der zei: „Goed evange oor, Arend". De middag tevoren had na het bakkie thee reep schieter Willem Remmelzwaal de schietstangen klaar gezet en de koksrol was opgehangen, en de schietvlag was in de voor mast omhoog gegaan. Veertig mijl bewesten Dieppe ging de vleet over boord. Toen de duisternis viel flikkerde bak boord achteruit om de twintig seconden het licht van Cap d'Antifer. Na het eten had kok Jacob van Duyn in de keuken nog het een en ander te beredde ren. De schipper zat in zijn hut achter de brug bij de zen der, te luisteren naar andere schippers, die elkaar schreeu wend of brommend, maar voor buitenstaanders vrijwel altijd onverstaanbaar een roepie ga ven. Hier en daar lag in de kooien iemand „plat", want als je van 's nachts twaalf uur tot het krieken van de dage raad aan het want staat, moet je 's avond een leggie doen. Het licht in de voormast zwaaide langzaam heen en weer langs de sterren. Aan de boeg liepen kleine golven dood in zacht geplas. Het bleef rus tig zo, totdat om twaalf uur ineens het schip tot leven kwam. Boven het zachte ge donder van de lichtmotor, dat de hele avond het schip had doen trillen klonk ineens de krachtige bas van de 260- paards, door de meester tot nieuw leven gewekt. De schip per draaide in de brug de schijnwerpers voor en achter aan. De winchmotor begon te draaien. Machiel van Velsen en Willem van der Bent lieten zich in het nettenruim zakken, Willem Remmelzwaal kroop door het gat van het reepruim en Willem van Rijn nam zijn afhouwersplaatsje bij de winch in. Gerrit van Beelen ging onder de bak de seizings af steken en Harmen Vooys de blazen. En Maarten Ros, Jacob van Duijn een kok is altijd aan het werk Jan de Waart, Arie Nijgh en Arie Krijgs man en Kees Nijgh gingen tegen de bakboordskrebbes staan om de netten uit te slaan. AL IN DE EERSTE netten glinsterde de haring. Harmen Vooys riep bij het kluisgat „Lekko maar, klein tikkie vooruit". En Jan de Waart schreeuwde naar het netten ruim: „Hale maar kokkie". Bij de stoomrol stond Jan van der Linde. Hij zag de haringen het eerst over de rol komen en ook zag hij het eerst de rode poon, die tussen de ha ringen verzeild was geraakt. „Kris die poon" zei Jan en hij varieerde de volgende avond zijn eentonige menu van (zwarte) gebakken haring en griesmeelpap met een lekkere poonhap. Op en neer werden de net ten geslagen. De haring bui telde om en om in de lucht en kwam in de krebben of op de lastplanken neer of viel met kletsende slagen op het dek voor en achter. Een paar uur later was de bakboordkrebbe tot boven toevol en de vosser stond tot ver over zijn knieën in de haring. Als de vleet vastraakte onder het schip en niet meer over stuurboord ge haald kon worden wisselden de mannen van plaats, met hun grote laarzen door de haringmassa benend. Het zeewater, dat voor de krebben met de deining van het schip heen en weer spoel de, was paarsrood van het vis- senbloed. Stuiptrekkend lagen de haringen over het dek ver spreid. Een schouwspel, dat zelotische dierenbeschermers zouden moeten zien om van overdreven gevoeligheid te worden genezen. Toen het licht werd en het laatste joontje aan boord kwam, was het al bekend en alhoewel iedereen wist, dat er met de haring ook werk aan de winkel was gekomen, was men tevreden. Honderd kan tjes minstens zaten er in de krebbes. Dat zou nog heel wat steurtijd kosten die morgen, na het bakkie en het prachtige orood, dat de kok van de 41 had gebakken. En dan na het steuren en in de tonnen doen zouden even een paar uur hazeslaap worden gepikt en dan lagen de dissel en de zet alweer te wachten op de kui pers. Maar er was wat ver diend en dat is ook wat waard, zei Gerrit van Beelen met de pet scheef op zijn hoofd en de rooie zakdoek scheef om zijn hals. En dat zei ook Arend van Beelen, die aan Piet Hoek van de KW. 74 zijn vangst meldde: Hallo Hette Marga retha, hallo Hette Margaretha, goeiemorgen Piet, al de gasten goeiemorgen. We hebben 100 kantjes Piet, 100 kantjes". „Goed evange Arend", zei Piet. „Goed evange jongen." En het was goed. De meeste loggers hadden de stoomlichten die morgen al opgehad, toen de Aafke Jacoba nog halend was. „Lekko Willem. Een tikkie vooruit schipper." En bij het reepruim was het „Haele maer kokkie, hael over", totdat de grijze morgen op bezwete vis sersgezichten scheen. Prijzen van woensdag. Heilbot 3,002,70; gr. tong 4,103,40; grm.tong3,503,30;klm. tong 3,50—3,20; kl. tong I 3,20—2,90; kl. tong II 2,30—2,20; tarbot I 3,40—3,20, per kg. Tar bot II 122; tarbot IV 72—57; schartong 56; gr. schol 4643; grm. schol 4645; kim. schol 5444; kl. schol I 5850; kl. schol II 6036; schar 38—29; bot 3230; v. haring 25; makreel 40—32; gr. schelvis 38—27; trm. schelvis 3624; kim. schelvis 3221; kl. schelvis I 2821; kl. schelvis II 24—16; wij ting 2110; gr. gul 3837; midd. gul 3736; kl. gul 3022; kl. leng 54; kl. haai 52, ham 10086; poontjes 3128; kl. koolvis zw. 30; kl. koolvis wit 40, per 50 kg. Gr. kabeljauw 180100; gr. koolvis zw. 10084; gr. koolvis wit 8684; gr leng 10284, per 125 kg. Aanvoer van woensdag. 155 kisten tong en tarbot, 4 kisten heilbot, 2 kisten tongschar en schartong, 267 kisten schol, 22 kisten schar, 21 kisten bot, 50 kisten haring. 93 kisten makreel, 935 kisten schelvis, 265 kisten wijting, 45 kisten kabeljauw en gul, 10 kisten leng, 11 kisten haai, 5 kisten ham, 15 kisten poon, 10 kisten koolvis, 15 kisten diversen, Totaal 1925 kisten. Besommingen van woensdag. IJM 32 Elie f 15.900; KW 78 f7090; KW 23 f1400 KW 37 f 1000; KW 61 f 650; KW 97 f 1020; KW 53 f830: KW 21 f530; KW 92 f820; KW 27 f 1350; KW 88 f 1230; KW 105 f 1640; KW 77 f 590; KW 71 f 310; KW 35 f120; KW 60 f 100; KW 56 f210; TX 14 f1170; IJM 11 f1080; IJM 78 f 1650; IJM 45 f9010; IJM 3 f 100. Radio-vraaggesprek over industrie-gassen In de reeks regeringsuitzendingen voor de Landbouw valt maandagavond een uit zending te beluisteren, die over de indu- striegassen rond Beverwijk gaat. In deze uitzending kan men een vraaggesprek be luisteren, waaraan deelnemen ir. Spiering uit Wageningen, ir. Visser namens de Hoog ovens en de heren C. Broeze, J. Blom en A. Priester sr. als kwekers. „FULL-SPEED" TEGEN „RAPIDITAS" De Velsense handbalvereniging „Full- Speed" speelt zondagmiddag 2 uur op „Schoonenberg een wedstrijd tegen de Haarlemse vereniging „Rapiditas" in de volgende opstelling: J. Orsel; G. Apeldoorn en L. Apeldoorn; S. Schuurman, A. Kröger en F. Orsel; E. Otte, N. Otte, W. de Boer, J Zonneveld en C. v. Beek. GEBOREN: Yvonne H. M., d. van G. P. Schaap en W. R. Beekveldt; Louise M. d. van F. Meester en J. M. Oostewaal; Theo- dorus H. G. M., z. can B. M. A. Batenburg en L. A. Miedema; Jolanda T., d. van P. ëijl en T. van Geest; Adrianus, J. J., z. van H. Kuil en C. Broziu"; Margaretha C. M., d. van N. A-rdenburg en C. T. Borst; Harmina G., d. van W. P. Bouland en T. Brommer; Petrus P M„ z. van C. N. Poncin en G. E. Tol; Alida M., d. van H. Luijt en A. M. Kroone. ONDERTROUWD: J. Geudeke en A. J. Schippers; K. H. Stroethoff en T. J. M. Lies hout; C. J. Huipen en M. A. C. Zomerdijk; H. Beentjes en M. M. van der Meij; T. A. van Doorn en J. M. A. Tromp; C. M. van Overbeek en C. G. Kerkhof; A. E. J. Toonen en G. M. Konijn; R. S. A. Rooijmans en C. J. Coezand; J. de Ruijter en L. de Bouvré. GETROUWD: J. H. Jaspers en J. C. Kamp huis; L. Pieterse en B. J. Muijs. OVERLEDEN: B. Wedekind, 74 j.; W. Timmermans, 54 j., gehuwd met A. E. Stenis. GEBOORTEN: Alfonsius Adrianus Maria, z. van J. Lute en J. M. Dix; Jenny Jacoba, d. van C. A. Stemfoort en J. Pelleboer. ONDERTROUWD: C. N. Apeldoorn, wo nende té Heiloo en C. C. Groot, wonende te Castricum; C. Welboren, wonende te Heems kerk en A. M. Bijman, wonende te Castri cum: J. Röling, wonende te Heemskerk en C. Lute, wonende te Castricum. AUGUSTA, (Georgia), (Reuter) De Amerikaanse vice-president Richard Nixon zal op verzoek van president Eisenhower de volgende week naar Oostenrijk gaan om het probleem van de Hongaarse vluchte lingen te bestuderen en aan te bevelen welke verdere hulp de V.S. kunnen bieden, aldus is in Augusta bekendgemaakt. PARIJS (AFP, Reuter) De Franse Nationale Vergadering heeft met 320 te gen 216 stemmen het Saarakkoord be krachtigd. In een aanvullend artikel op het voorstel tot bekrachtiging verzoekt men de regering nieuwe onderhandelingen te beginnen over de kolenmijn Warndt, die tot het Saargebied behoort maar waarvan de gangen onder Frans gebied lopen. Pre mier Mollet zei bij de slotdebatten: „De onderhandelingen over de Saar tussen Frankrijk en Duitsland dragen bij aan de Europese gedachte". Hij hield een vurig pleidooi voor de verzoening tussen Frank rijk en West-Duitsland. VRIJDAG 14 DECEMBER Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „De zondares". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Drie mannen in de sneeuw". W.B. Theater, 20 uur: „Gunga Din". Deken Waarestraat 50a, 20 uur: „Alcoholics Anonymous". K.S.A.-gebouw, 20 uur: Vergadering L.T.B., film. 't Centrum, 20 uur: Vergadering Tuinbouw Studie Club. „De Groentbeurs", 20 uur: Personeelsavond Coöperatie Kennemerland. „De Groentenbeurs", 20 uur: Vergadering Smedenpatroons. K.S.A.-gebouw, 20 uur: Vergadering afd. K.V.P., forum over gemeentepolitiek. ZATERDAG 15 DECEMBER Bioscopen: Als vrijdag. „De Groentenbeurs", 20 uur: K.M.C., Sint Nicolaasfeest. 't Centrum, 20 uur: Personeelsbijeen komst „Chemica". K.S.A.-gebouw, 20 uur: K.A.B., feestavond. Openbare leeszaal, geopend van 1012 en 1517 uur; Jeugdleeszaal, Zeestraat 26, geopend van 14.3016.30 uur. R.K. leeszaal, uitleenbibliotheek geopend van 1013 en 1417 uur; lees- en stu diezaal geopend van 1013 en 1417.30 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1956 | | pagina 15