CDA en DCIJ voor provinciale damtitel uitgeschakeld n ill| f|É| Ifi Het kinderhoekje van tante Els gordijn stoffen Agenda voor Velsen Visserij varia Velsens cultureel leven in de komende week TUSSEN TEXTIEL Damnieuws uit de IJmond Korting 25% WINTERJASSEN Medische verzorging tijdens weekeinde Lutheranen willen kapel bouwen in Santpoort Bouw aan Maasplantsoen wordt f 110.000 duurder BENDER Bouwkas koopt grond aan de Lierstraat MEKOG-arbeider raakte tussen twee wagons bekneld Wollen jongens- en meisjeswanten ƒ1.99 per paar Moppentrommeltje Het nieuwe raadsel Boerderij op Schiphol S.M.S.IJmuiden Schakers vierden feest Recruten-voorlichtings- avond van het P.I.T. Jaarvergadering van „Kennemer Postzegelclub" WOK AAN ZEE Schieten in de roos bij „Ons Genoegen" Voetballers vierden feest HEEMSKERK VRIJDAG 18 JANUARI 1957 Voor de tweede ronde van de finale om het clubkampioenschap dammen van Noordholland hebben „Gezellig Samen zijn" en „Jozeph Blankenaar" tegen elkaar gespeeld. De wedstrijd eindigde in een ge lijkspel (1010). Door deze uitslag zijn de twee andere kandidaten, CDA en DCIJ, voor 't clubkampioenschap uitgeschakeld. Voor de andere week staat op het pro gramma als laatste ronde: dinsdag 22 ja nuari: Jozeph BlankenaarDCIJ; Gezel lig SamenzijnCDA. De stand van de wedstrijd is nu: 1. Jozeph Blankenaar 2 1 1 0 3 2713 Gezellig Samenzijn 2 1 1 0 3 2119 3. DCIJ 1 0 0 1 0 9—11 4. CDA 1 0 0 1 0 3—17 IJMUIDEN: Dokters Dienst hebben dit weekeinde de artsen: P. H. J. de Weerdt jr., De Noostraat 4, tel. 6158; A. van Leusen, Van Tuyllweg 34, tel. 4328, en P. Brouwer, Koningin Wilhelmina- kade 79, tel. 4507. Apotheken Zondag- en nachtdienst wordt deze week waargenomen door Apotheek Kuilman, Lange Nieuwstraat 403, tel. 4204. Verloskundigen In spoedgevallen raadplege men tussen zaterdagmiddag 2 uur en zondagavond 12 uur: mejuffrouw J. Winter, Evertsen- straat 3, tel. 5259, en mevrouw M. Bakker, Snelliusstraat 52, telefoon 5053. VELSEN-NOORD en BEVERWIJK: Dokters Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondag morgen 9 uur: R. W. Fierstra, Zeestraat 88, tel. 3737. Van zondagmorgen tot 's avonds 12 uur: M. H. A. Melchior, Noorderwijk- weg 1, telefoon 3340. Verloskundigen Mejuffrouw A. Zandvoort, Bornstraat 43. Apotheken De zondags- en nachtdiensten worden waargenomen door Apotheek V. d. Kolk, Zeestraat 27, telefoon 3820. HEEMSKERK: Dokters Van zaterdagmiddag 12 uur tot znodag- avond 12 uur: J. J. F. Brugman, Middel weg 9, Uitgeest, tel. 02513 212. SANTPOORT: Dokters In spoedgevallen is de arts Ph. Haselager, Hoofdstraat 135, tel. 8570, te raadplegen. Apotheken Elswout-apotheek, Bloemendaalseweg 341, Overveen, tel. K2500 16760 en Sant- poortse apotheek, Bleomendaalsestraatweg 145, Santpoort-station, tel. K2560 8249. VELSEN: Wijkverpleging Voor Driehuis en Santpoort: zuster T. de Beurs, Lijsterlaan 21, tel. 4378. Voor IJmuiden-west en IJmuiden-oost: zuster Kuiper, J. P. Coenstraat 145. Voor IJmui den-oost, Veis er beek en Velsen-noord: zuster Nap, Rembrandtlaan 5, telef. 6195. Ivlaverjasvierkamp van „Holland" De Beverwij'kse klaverjasclub „Holland" houdt vanavond in haar clubhuis een vier kamp waaraan d'oor de volgende vereni gingen wordt deelgenomen: Bus en Dam (Krommenie); Geel-Zwart (Velsen-N.) en de Beverwijkse verenigingen „Hölilandia" en „Holland". ADVERTENTIE ui! Zweden Noorwegen Oenemarken m Franse damasten „Ploeg" stoffen Oobbystof in 26 kleuren ^WONINGINRICHTING BEVER WIJK VRIJDAG 18 JANUARI ■j MUIDEN Thalia, 20 uur: „Moederleed". Rex, geen opgave. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Ge bouw, open van 9.3012 uur en van 14— 16.30 uur. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Hei- destraat, open van 1012.30, 14.3017.30 en 1921 uur. ZATERDAG 19 JANUARI IJMUIDEN Thalia, 19 en 21.15 uur: „Moederleed". Rex, geen opgave. Palvu. 20 uur, Herv. Jeugdgebouw: To neeluitvoering. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Hei- destraat, open van 10—12.30 uur en van 14.3017.30 uur. Felison: 16 uur: opening tentoonstelling Harrie Kuyten, expositiezaal Heide- straat. VELSEN-NOORD Gebouw Concordia, 20 uur: Toneeluit voering voor gepensioneerden Van Gel der Zonen. VELSEN Raadhuis, 10—11 uur: spreekuur wet houder van Financiën. DCIJ moet dus dinsdag in het Amster dams schaakhuis tegen de landskampioen Jozeph Blankenaar proberen haar spor tieve plicht te doen. Maar als DCIJ weer met een groot aantal invallers uitkomt zal Jozeph Blankenaar wel winnen. En daar de G.S.'ers ook met grote cij fers van CDA zullen winnen zal er een extra beslissingswedstrijd nodig zijn voor de provinciale clubtitel tussen de twee sterke Amsterdamse damtientallen „Ge zellig Samenzijn" en „Jozeph Blankenaar". Om de IJmond-damtitel Voor de eerste ronde van het toernooi om de IJmond-titel hoofdklasse is de par- Bij raadsbesluit van 22 februari 1955 tij Tielrooy-Kirjgsman in een overwinning werd aan Burgemeester en Wethouders De kerkeraad van de Evangelisch Luther se gemeente in Beverwijk en Velsen heeft de gemeente Velsen verzocht te verkopen voor de stichting van een kapel, de grond, groot ongeveer 225 m2, nabij de J. T. Cre- merlaan te Santpoort. De prijs voor deze grond is bepaald op 12 per m2. De gegadigde heeft met deze prijs ingestemd. Het verzoek kan naar de mening van B. en W. worden ingewilligd. De kerkbouw zelf kan nog niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden, om dat de daarvoor nodige financiën voorals nog ontbreken. voor Tielrooy geëindigd. De overige par tijen, P. v. d. Berg-W. v. Wort en J. van Straten-G. Postma worden later gespeeld. De nieuwe IJmond-kampioen en de tweede aankomende zullen uitkomen in de finale om het damkampioenschap van Kennemerland. DCIJ-toernooi Met een listige slagzet kwam voorzitter K. de Jong op dam in zijn partij tegen Dukel. Laatstgenoemde had echter twee stukken voordeel en had niet veel moeite om de remise-stelling te bereiken. Op het allerlaatste ogenblik liet K. de Jong zich toch nog verrassen en verloor. Na afloop bleek dat met goed spel de DCIJ-voor- zitter van de leider had kunnen winnen. Met Dukel bleef ook J. van Straten aan de kop door een overwinning op Kok. P. v. d. Berg versloeg Koppelman. De afge broken partij tussen K. de Jong en Kop pelman eindigde in remise. Ott blijft aan de kop In de eerste klasse speelden de twee lei ders D. Ott en W. van Wort tegen elkaar. De partij werd remise zodat Ott zijn kleine voorsprong behoudt. Leo Binkhorst liep een punt op de leider in door een keu rige overwinning op C. Lodder. Zelfs kan Leo door zijn achterstallige partijen te winnen aan de kop komen. Kaan is een aanvallende en wispelturige speler. Nu versloeg hij Jan Waal die juist door een serie overwinningen in uit stekende conditie verkeerde. Gomes en Opa v. d. Bos (welke op 11 fe bruari tachtig jaar wordt) speelden na een fraaie opsluitpartij remise. ADVERTENTIE van op alle Breestraat 17 ^fClAALZA^ Beverwijk machtiging verleend tot het doen uitvoe ren van de bouw van ongeveer 80 etagewo ningen op terrein stroken aan het Maas plantsoen te IJmuiden. De grond- en bouwkosten werden bij ge noemd besluit geraamd op één miljoen vijf honderd duizend gulden. Bij de totstandkoming van de bouw blijkt enig meerderwerk noodzakelijk te zijn. In verband met de huidige prijsstijgingen en loonsverhogingen is het ook raadzaam een hoger bedrag voor risicoverrekening te ra men. Als gevolg van deze beide factoren begroten B. en W. thans de stichtingskos- ten van het object nader op één miljoen zeshondertien duizend gulden. De n.v. Bouwkas Nederlandse Gemeen ten te Assen heeft de gemeente Velsen ver zocht aan haar te verkopen ten behoeve van de bouw van woningen voor bij haar bouwkas aangesloten leden, het perceel grond, groot ongeveer 2050 m2, aan de Lierstraat te IJmuiden. De verkoopprijs voor deze grond is be paald op 9.50 per m2, met welke prijs verzoekster heeft ingestemd. Donderdag is een arbeider van de ME- KOG, de 47-jarige W. van T. uit Sloot- dorp omstreeks het middaguur bij de ver lading van de K.A.S.-fabriek tussen twee i spoorwagons doorgelopen die op enige af- stand van elkaar stonden juist op het mo ment dat een van de wagens door een lier naar de andere werd toegetrokken. Van T. raakte tussen de buffers van de twee wa gons bekneld en moest met. ernstige buik klachten naar het Rode Kruis-ziekenhuis worden vervoerd. Kinheim naar QSC Het eerste elftal van de voetbalvereni ging „Kinheim" speelt zondag te Wormer- veer voor de competitie derde klasse een wedstrijd tegen QSC. Kinheim vertrekt met: J. Pigmans; A. Paap en D. Blom; W. Mol, W. Groeneveld en C. de Boer; F. v. Well. A. Hoope, W. Boeren, G. Sluiter en Ai Nicolai. Prjjzen van donderdag Per 1 kg: heilbot f 2.90—2.50, gr. tong f 4.50 4, grm. tong f54.10, kim. tong f4.503.90, kl. tong I f4.10—3.70, kl. tong II f3.60—3.30, tarbot I f 3.703. Per 50 kg: grm. schol f 56 41, kim. schol f 4846, kl. schol I f 5044, kl. schol II f54—41, schar f46—31, bot f 40—30, makreel f 4842, gr. schelvis f 3830, grm. schelvis f 3628, kim. schelvis f 35—26, kl. schelvis I f 3223, kl. schelvis II f 31—21, wijting f2816, gr. gul f4645, mid. gul f38 36, kl. gul f 3028, kl. haai f 3633, poon tjes f3630, kl. koolvis zw. f2925, kl. kool- vis wit f45. Per 125 kg: gr. kabeljauw f288 138, gr. koolvis zw. f8071, gr. koolvis wit f 110. Aanvoer van donderdag 12 kisten tong en tarbot, 5 heilbot, 55 schol, 27 schar, 35 bot, 15 makreel, 880 schelvis, 305 wijting, 120 kabeljauw en gul, 4 haai, 21 poon, 49 koolvis, 22 diversen. In totaal 1550 kisten. Besommingen van donderdag IJM 2 Herman f5650, IJM 116 Eveline f 14.980, IJM 32 Elie Chénévière f 16.810, IJM 31 f 1280, KW 72 f2040, KW 133 f2320. VVBZaandijk uitgesteld De aanvankelijk voor zondagmiddag op „Watervliet" vastgestelde voetbalwedstrijd voor de tweede klasse KNVB tussen VVB en Zaandijk is tot een latere datum uit- ADVERTENTIE Alléén ZATERDAG SNELLIUSSTRAAT 23 - TEL. 5653 GEGEVENS voor de wekelijkse rubriek „Velsens Cultureel leven in de komende week" kunnen worden ingediend bij het Agendabureau voor de Velser Gemeen schap, Cultureel Centrum, Moerberg- plantsoen, telefoon 5743. Hier volgt de agenda voor de week van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 januari. ZATERDAG 19 JANUARI IJMUIDEN: Palvu: 20 uur, Herv. Jeugdgebouw, to neeluitvoering. Openbare leeszaal en bibliotheek, Heide- straat, open van 10 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uür. Felison: 16 uur: opening tentoonstelling Harrie Kuyten in de expositiezaal Heide- c+,ra a t VELSEN-NOORD: Gebouw Concordia: 20 uur, toneeluitvoe ring voor gepensioneerden. MAANDAG 21 JANUARI IJMUIDEN: Ned. Christen Vrouwenbond (afdeling IJmuiden-West), 20 uur: Cultureel Ge bouw, spreker ds. H. S. Kalf. Palvu: als zaterdag. Openbare leeszaal en bibliotheek: open van 14.30 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur. VELSEN-NOORD Ontspanningswerk bejaarden: 20 uur, St. Jozefhuis, gezelschap „Musicorda". DINSDAG 22 JANUARI IJMUIDEN: Palvu: als zaterdag. Christelijke Besturenbond IJmuiden: 19.30 uur, Rex-theate.r, feestavond. Openbare leeszaal en bibliotheek: open van 10 tot 12.30 uur en van 14.30 uur tot 17.30 uur. WOENSDAG 23 JANUARI IJMUIDEN: Openbare leeszaal en bibliotheek: open van 10 tot 12.30 uur, van 14.30 uur tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur. Fotokring Velsen: 20 uur, Cultureel Ge bouw: bijeenkomst. VERLEDEN WEEK heb ik het op deze plaats al over de winter gehad met zijn vele pleziertjes en verdrietelijkheden en het lijkt er op, dat we nu een portie kou van „Koning Winter" toegeschoven krijgen. Weten jullie al dat de ijsbaan aan de Kennemerlaan ondergespoten is? Als het nu maar even door blijft vriezen, dan kun je zaterdag de schaatsen vast wel onderbinden. Ik kom vast ook even kijken en genieten, want de pret kan dit jaar wel eens van korte duur zijn. Wees echter nog heel voorzichtig bij de sloten en vaarten, want daar is het ijs nog lang niet betrouwbaar. Dat duurt nog wel een goed weekje bij deze geringe vorst voordat er een behoorlijk laagje op zit. Voor de echte „langebaan- schaatsers" is dit natuurlijk een beetje jammer, maar zij moeten zich zo lang met het ijsbaantje tevreden stellen en ik geloof dat dat toch nog beter is dan niets. Ik wens jullie allemaal veel ijspret! TANTE ELS. tot het eerste licht door de kier van het slaapkamergordijn keek en .rrrrrrr. de wekker afliep. Een hand schoof onder de dekens van daan en drukte de knop in, op het hoofd van de wekker, die dadelijk geschrokken zweeg. Twee benen kwamen even later, zoekend naar pantoffels, over de rand van het bed. „Wel verdraaid!" klonk het door de kamer.... „Wie legt er nou een speld op het kleedje...." De lange wijzer had net willen zeggen „Dat is geen speld, dat ben ik", maar het hoefde al niet meer, want hij voelde een steek door zijn ruggegraat en werd dubbelgetrapt. Er zijn vanmorgen een nieuw glas en een nieuwe lange wijzer op de wekker gekomen. De oude lange wijzer ligt ge broken in de vuilnisbak en de kleine heeft een nieuwe vriend achter het glas gekre gen, met een nieuw schroefje, dat erg lekker zit. Ze zijn al de beste vriendjes en als de grote eens moe wordt, vertelt de DE LANGE WIJZER van de wekker stond vlak bij de kleine, toen hij zei: „Het gaat me vervelen". Hij zei het zó hard, dat de driftige secondenwijzer, die onderaan de wijzerplaat rondholde, van schrik een streepje oversloeg en dus wel een minuut lang zijn pas moest inhouden om weer gelijk te komen. Die secondenwijzer was een erg nét wijzertje, dat er nog nooit aan gedacht had, dat het altijd maar rond draaien zelfs voor een wijzer op den duur vervelend zou kunnen worden. Maar de grote wijzer mopperde verder: „Dat eeuwige getol in de rondte. Gisteren hebben ze ons vergeten op te winden en ik was blij, dat we om elf uur een kwartier hebben kunnen rusten. Toen merkten ze het en er móést natuurlijk weer nodig iemand aan onze rug zwengelen om het zaakje weer op gang te brengen." „Tjazei de kleine wijzer. „Niks tja...." bauwde de grote wijzer de kleine na. „Jij hebt makkelijk praten. Als jij nog maar vijf minuten hebt ge lopen, heb ik er al zestig afgelegd en daar om moet het nu maar eens uit zijn met dat gesloof. Ik schei er mee uit. Ik doe het niet langer." En met een boos gezicht trok hij eerst krom en daarna zichzelf van het middelste schroefje, liet zich op de bodem van de wijzerplaat tegen het glas vallen en legde zijn lange benen lui over elkaar. Vlak boven zijn hoofd holde de seconden wijzer. „Je lijkt wel gek" zei de grote wijzer, die met een teen probeerde de kleine hardloper een tikje te geven. Die sprong echter handig langs hem heen, zo dat de grote wijzer ging proberen de kleine wijzer over te halen er ook uit te stappen. „Het gaat makkelijk genoeg, het schroefje heb ik al losgewurmd". Maar de kleine wijzer dacht er niet aan en bleef voetje voor voetje verder wijzen. Hij zei: „Je moet het zelf maar weten". Dan zal ik het ook zelf weten," bromde de grote wijzer, stootte met zijn hak een gaatje in het wijzerplaatglas en wipte be hendig op het nachtkastje. Gelukkig was hij lichtgevend, zodat hij telkens drie centi meter voor zich uit kon kijken en op die manier vond hij voorzichtig en mopperend over het gladde zeil de vloer van de slaap kamer. Toen was hij zo moe geworden, dat hij op het beddekleedje in slaap viel. Boven zijn hoofd tikte de wekker door, kleine hem om twaalf uur gauw het ver haaltje van zijn voorganger. Dan loopt hij altijd weer fris en monter verder. Want hij zal wel wijzer wezen. J. F. „De oude Batavieren hadden meestal blond haar".... zo las Thijs. Hij zei: „ik kan 't haast niet geloven, 'k zou toch zeker denken: g r ij s!" De oplossing van het raadsel van ver leden week is „KALKOEN" (koud, arm, lelijk, knorrig, oud, even, nauw). De tweedte-klassertjes van de Theo Thijs- senschool hadden dit raadsel goed opgelost. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ■f 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. medeklinker klein, nauw verblijf specerij stad in Limburg het gevraagde woord stad in Noord-Brabant gestreept, viervoetig dier boomsoort medeklinker. De Luchthavendirectie van Schiphol, die zoveel grasland bezit dat zij gerust een der grootste weidegrondbezitters van Neder land genoemd kan worden, gaat aan het einde van de zomer 1957 aan de kop van startbaan Ol op het vliegveld een model boerderij beginnen. Daar het uiteraard ge vaar voor de luchtvaart zou opleveren, als de koeien tussen de startbanen in liepen te grazen, is hier gedacht aan de „open stal" methode. Het vee kan uit een open stal op een groot omheind plein komen met een betonnen vloer, waar het gemaaide gras wordt genuttigd. Men denkt aan een veestapel van 125 koeien. Er komt een aparte melkstal, waar het vee elektrisch wordt gemolken. Het bedrijf komt onder leiding van boer Helsloot, die reeds jaren een boerenbedrijf op de luchthaven heeft, dat nu echter door de uitbreiding van de luchthaven moet verdwijnen. De foto toont de bouw van de grote open stal, met daar voor het plein, terwijl juist de nieuwste aanwinst van de Fokkerfabriek de F. 27 in de landing over dit modelbedrijf in aanbouw scheert. In de tijd van jullie grootmoeders bewogen de mensen zich voort in deze vehikels, die zij automobielen noemden. Er zijn er nog enkele van over zoals deze bejaar de Darraeq uit 1904 die ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds over de aarde hakkepoft al gaat dat niet hard. Nu er voor de WIJ'ers nog een redelijke kans bestaat op het kampioenschap is hel noodzakelijk deze zo goed mogelijk te ver dedigen. Zaterdag gaan zij naar het op de laatste plaats geklasseerde SMS, dat het in het begin der competitie zo uitstekend deed. Ternauwernood konden de IJmuide- naren toen een gelijk spel afdwingen en of het resultaat nu beter zal zijn hangt af van het enthousiasme waarmee gespeeld wordt. Het tweede elftal trekt naar Jong-Hercu- les voor een beker-wedstrijd. Het vierde en vijfde elftal hebben elk een thuiswed strijd De boog kan niet altijd gespannen blijven en daarom had de leiding van het Hoog oven Schaaktournooi, de spelers en hun dames alsmede diverse families uit Bever wijk, waar zij ondergebracht zijn, een ont spanningsavond in het Kennemer Theater aangeboden. Helaas begon het programma een uur later dan was aangekondigd. Het eerste deel van het programma werd door amateurs verzorgd en hierin traden onder meer op het Bicesto Trio, dat diverse mondharmonica-nummers ten gehore bracht; Blacky en Black, vaardige jong leurs, die de zaal enkele verbluffende staaltjes van vingervlugheid lieten zien. Dat schakers nog wel iets anders kunnen dan in diep gepeins achter het schaakbord te zitten, toonde de Nederlandse kampioene Fenny Heemskerk, die enkele Nederlandse liedjes voor de microfoon bracht. Toen zij echter bleef steken, viel de zaal spontaan in. Zij werd door de heer Veldheer met een mooie ruiker bloemen beloond. Ook de ..zingende kelner" bleek over een goed vocaal geluid te beschikken. Hiermede werd het eerste deel van het programma be sloten. Na de pauze traden op Tobi Rix in een „musical excentric" en Dave Parker. Bei den hadden een daverend succes en werden herhaalde malen teruggeroepen. Het slot van deze avond vormde een groot bal, dat werd verzorgd door „The Ballroom Players" onder leiding van Anny Palmen, die zich ook solistisch liet horen. Tot diep in de nacht duurde dit feest voort. DONDERDAG 24 JANUARI IJMUIDEN: Openbare leeszaal en bibliotheek, open van 10 tot 12.30 uur. Ned. R.-K. Transportarbeidersbond „St. Bonifacius", afdeling IJmuiden, 20 uur, Patronaatsgebouw jaarvergadering. VRIJDAG 25 JANUARI IJMUIDEN: Volksuniversiteit Velsen, 20 uur; Cultu reel Gebouw, filmavond over Suriname en de Nederlandse Antillen. Openbare leeszaal en bibliotheek: als woensdag. ZATERDAG 26 JANUARI IJMUIDEN: K.Z.O.S.: 20 uur, Patronaatsgebouw, to neeluitvoering. Openbare leeszaal en bibliotheek: open van 10 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 17.30 uur. TENTOONSTELLINGEN Pieter Vermeulenmuseum: Cultureel ge bouw: open van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur. Felison: zaal Heidestraat: tentoonstelling werken Harrie Kuyten, op zaterdag en zondag geopend van 14 tot 17 uur; ove rige dagen van 19 tot 21 uur. BIOSCOPEN Thalia: vrijdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.15 uur: „Moederleed", maandag, din-dag en woensdag 20 uur: „Duivels te paard"; zondag 15 uur: „Help, ik ben soldaat"; donderdag 20 uur: „vrouwen en soldaten". Rex-theater: geen opgave. On donderdag 24 januari wordt uitgaan de van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront en de daarin samenwerkende kerken een recruten-voorlichtingsbij een komst gehouden in het Hervormd Jeugd gebouw aan de Rembrandtlaan te IJmui den. De sprekers zijn onder meer ds. Joh. Bronsgeest van Haarlem en dr. Mac Daniël van Driehuis. Deze avond is toegankelijk voor alle aanstaande recruten in de ge meente Velsen met hun ouders en even tuele verloofden. NIEUWE LEDEN SCHATTINGSCOMMISSIE Ingevolge de „Verordening tot regeling van het grondbedrijf der gemeente Velsen" ge schiedt de schatting van de aan de gemeen te toebehorende in het grondbedrijf inge brachte gronden, door een commissie van vijf personen, door de raad voor de tijd van vijf jaren te benoemen. De leden van deze commissie werden de laatste maal be noemd in de raadsvergadering van 4 decem ber 1951. Voor het tijdvak van 1 jan. 1957 tot 1 januari 1962 zal de commissie derhal ve opnieuw moeten worden samengesteld. B. en W. stellen voor te benoemen: A. Nijssen, bloembollenkweker te Santpoort; C. Janus, makelaar te IJmuiden (oost); H. M. van de Pieterman, bouwondernemer te IJmuiden (oost); M. Holleman, aanne mer te Santpoort; F. D. Raadman, oud chef van de afdeling grondzaken van het bedrijf openbare werken dezer gemeente. De leden van de „Kennemer Postzegel club" zullen maandagavond om halfacht in het Witte Kruisgebouw aan de Baanstraat hun jaarlijkse vergadering houden. In deze bijeenkomst worden de. gebrui kelijke verslagen alsmede dat van de leider van het rondzendverkeer aan de leden voorgelegd. Bij de bestuursverkiezing treden af en zijn niet herkiesbaar de heren P. J. J. v. d. Broek, commissaris en J. W. Schachtscha bel, secretaris, voor welke laatste vacature de heer A. Wagemans door het bestuur candidaat is gesteld. De vergadering wordt besloten met een gratis verloting om mooie (zegel)prijzen onder de aanwezige leden. HET ELFTAL VAN WIJK AAN ZEE „Wijk aan Zee" gaat zondagmiddag naar Assendelft om daar een uitwedstrijd te spelen tegen de club van deze naam. De badplaatsbewoners verschijnen in de vol gende opstelling: doel: L. v. d. Mey; achter: Schellevis en De Winter; midden: Schol ten, Dirks en Bol; voor: Seysener, J. v. d. Mey, De Winter, S. v. d. Mey en De Boer. De Wijk aan Zeese schietvereniging „Ons Genoegen" hield een onderlinge wedstrijd met de volgende uitslagen: Th. Handgraaf 49 pnt; 2. J. Hoogland 48 pnt; 3. J. Schel vis 48 pnt; 4. B. Schelvis 47 pnt; 5. G. Snijders 47 pnt; 6. G. Snijders 47 pnt; 7. M. v. Roon 46 pnt; 8. J. de Boer 46 pnt; 9. C. Warmenhoven 46 pnt; 10. S. IJpma 45 pnt; 11. P. Schelvis 45 pnt; 12. Th. de Visser 44 pnt. Koude handen in de badplaats De volgende gevonden voorwerpen wer den aangegeven bij de Wijk aan Zeese politiepost: herenhandschoen, een paar grijze kinderwanten, rozenkrans in étui, gekleurd kinderhandschoentje, vulpen, zil veren oorhanger en een donkergrijze ge breide handschoen. Leden en donateurs van de voetbalver eniging „Wijk aan Zee" hebben in zaal „De Zon" genoten van een zeer goed ge slaagde feestavond. Het programma werd verzorgd door het DWN cabaretgezelschap „De Trouba dours". In een non-stop revue onder de titel „Muggen ziften" werden vele grap pen gemaakt op de mode en de moderne tijd. Schetsen, voordrachten en muziek wisselden elkaar op prettige wijze af en de aanwezigen gaven van hun waardering blijk door een dikwijls langdurig aange houden applaus. Een gezellig bal besloot deze avond. ADO krijgt bezoek van Vitesse In de thuiswedstrijd tegen Vitesse komt ADO te Heemskerk zondagmiddag als volgt in het veld: doel: H. Burger; achter: H. de Graaf en A. van Tunen; midden: A. Dam, J. Dam en H. Welboren; voor: T. Dam, P. v. d. Kolk, P. de Groot, G. van Tunen en Th. de Wit.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 7