Voetbal in Kennemerland verpleegsterschort DCIJ verloor afgebroken partij tegen „Joseph Blankenaar" Het kinderhoek je' van tante Els Komt er dit jaar in Velsen nog een kampio Velsens cultureel leven in de komende week Hockey in Kennemerland wmm ?t.£eboi ïluijter TUSSEN TEXTIEL KWIEKE PEDDELAARS Moppentrommeltje VRIJDAG 8 FEBRUARI 1957 9 Marktplein 30 - Telefoon 4273 Ingelaste wedstrijden B.C. ,,'t Centrum" te Haarlem bekerhouder De ondergang der „Ecuador" aan bemanning geweten DAMMEN IN DE IJMOND Gezellig Samenzijn en J. B. in herkamp om provinciale titel l«n<rcr }WakJ Het nieuwe raadsel Voor verscheidene clubs komt het einde van de competitie in het zicht en één en ander valt aan de programma's te consta teren. Ze worden langzaam maar zeker minder omvangrijk. Vooral het program ma van 3A is tot dusverre vlot verlopen 5 clubs hebben reeds 17 van de 22 wedstrij den achter de rug en daarom staan er voor deze afdeling slechts 2 wedstrijden op het programma tegen 5 voor 3B en 4 voor 4E. In 3A komt van de beide kampioensge gadigden alleen Alkm. Boys in actie. HSV uit Heilo is de tegenpartij en die dienen de Alkmaarders niet te onderschatten, al hebben ze er op 16 december j.l. met 50 van gewonnen, want hun achterstand op Purmersteyn is nu al rijkelijk groot. Voor de bezetting van de onderste plaats is HelderAlways Forward van zeer groot belang. Zouden de Heldersen verliezen, wat we nog niet geloven dan komen ze er al heel zwak voor te staan. In 3B is de ontmoeting tussen QSC en IVV de wedstrijd van de dag. Het is de eerste keer dat de clubs elkaar in dit sei zoen ontmoeten. Beide clubs is aan het winnen van deze ontmoeting natuurlijk veel gelegen, doch het verschil is, dat IVV bij een eventuele nederlaag nog zeker niet verloren is, terwijl QSC bij een overwin ning der tegenpartij vrijwel kansloos zou zijn. We houden het op IVV! Kinheim, dat de punten zo hard nodig heeft, gaat tegen Velsen zeker geen ge makkelijke wedstrijd tegemoet, maar we willen daarmede geenszins beweren, dat het bij voorbaat kansloos is. In Santpoort komt bij Terrasvogels KW op bezoek. Deze Zaanse club bedreigde ge ruime tijd koploper IVV, maar is de laat ste tijd dermate achterop geraakt, dat ze waarschijnlijk zelf niet meer ernstig aan de bovenste plaats denkt. We vermoeden, dat er voor de Vogels één puntje over schiet! ZilvermeeuwenAssendelft is ook al zo'n wedstrijd, waarin de punten ge deeld zullen worden, evenals WSVZVV. ADVERTENTIE kkijk VWjtlijk OxAl hiSukltM OH, ebt wi tfoedi. kucA In 4E komen Waterloo en Nautilus beide in actie, de IJmuidenaren tegen WH en de Nautilianen tegen Halfweg. Beide krijgen dus een club uit de onderste regionen tegenover zich, wat voor hen een reden moet zijn om op hun hoede te wezen. Bij een normale krachtsinspanning moeten beide kampioenspretendenten echter kun nen winnen. Voor de komende zondag zijn de volgen de voetbalwedstrijden ingelast: VVBHBC en Stormvogels 3HBC 2. ADVERTENTIE Op veelvuldig verzoek nogmaals aan twee zijden te dragen Q CT alle maten Alléén ZATERDAG SNELLIUSSTRAAT 23 TEL. 5653 Wordt in Velsen de kampioensvlag nog uitgestoken? Dit is een vraag, die momen teel de voetballiefhebbers bezig houdt. De situatie is op het ogenblik zo, dat geen der eerste elftallen van de K.N.V.B.-clubs op de bovenste plaats van zijn afdeling staat, maar dat er drie Velser teams zijn, die op een misstap van de koploper hunner af deling wachten, om dan de leiding over te nemen. Die drie teams zijn de eerste elftallen van Stormvogels, VVB en Waterloo en ze bezet ten de tweede plaats met resp. slechts 2, 1 en 2 verliespunten meer dan de leiders hunner afdeling. En als we hieraan toe voegen, dat Stormvogels nog 13 wedstrij den voor de boeg heeft, VVB 6 en Water loo 7, dan moge hieruit blijken, dat de drie clubs nog alle gelegenheid hebben hun ach terstand in te lopen. Ten opzichte van Stormvogels zou men ons kunnen tegenwer pen, dat de blauwhemden nog een bijzonder zwaar „uit"-program»ma wacht, maar daar zouden wij op onze beurt tegenover willen stellen, dat de Vogels nog geen enkele uit wedstrijd verloren hebben. De twee wed strijden, welke ze tot dusver verloren, wa ren die tegen Sittardia en Blauw Wit en werden op „Schoonenberg" gespeeld! Overigens zou niemand enige maanden geleden vermoed hebben dat Stormvogels nog een belangrijke rol in de strijd om de bovenste plaats zou spelen, immers de IJmuidenaren stonden toen dichter bij de onderste dan bij de bovenste plaats. In WB's afdeling is de strijd om de bovenste plaats ongemeen spannend. Zand- voortmeeuwen staat met 20 punten uit 16 wedstrijden bovenaan, maar Hollandia, West-Frisia en OSV hebben zij het met resp. 1, 1 en 2 wedstrijden minder gespeeld evenveel verliespunten en WFC met 15 punten uit 12 wedstrijden kan het Zand- Nederlaagtoerndói om de zilveren beker ten einde Aan de reeks spannende wedstrijden in het nederlaagtoernooi om de zilveren vaas is donderdagavond een einde gekomen. Reeds eerder stond het vast, dat de biljart club ,,'t Centrum" uit Haarlem houder van de beker zou worden in het seizoen 1956- 1957. Gisteravond was het een en al aan dacht in hotel „Parkzicht" te Beverwijk en na spannende barrage-wedstrijden ging O.S.V. uit Haarlem met de tweede prijs strijken en Bloemendaal 1939 bracht het tot de derde prijs. Op 23 februari zal op feestelijke wijze de prijsuitreiking plaats vinden in hotel „Parkzicht", waarmee dit toernooi weer ten einde is. Pat-Mat schaakte tegen Kijk Uit Voor de bondscompetitie speelde het eerste team van de Kennemer Schaak club „Pat Mat" tegen „Kijk Uit" uit IJmui- den welke in een voorlopige 4K2Vi uit slag in het voordeel van eerstgenoemde vereniging eindigde. Het was een span nen wedstrijd, temeer dat er voor beide clubs heel wat op het spel stond. De gede tailleerde uitslagen waren Pat MatKijk Uit: J. ZoontjesJ. Blok 10, M. P. Sui ker—C. J. Gordijn 0—1, L. Mostertman—A. Rijke afg., ir. D. G. Huygen—J. L. Wijdin gen i_o, p. Zwart—J. Kraaienoord afb., P. Hart—T. J. Walda remise, J. Jansen—ir. J. Mees 1—0, J. E. Strengers—A. Kisten maker 10, G. PaardekoperW. 't Hart afg., A. W. Steeman—G. L. de Haas 0—1. Onderlinge competitie In de onderlinge competitie werden de volgende resultaten behaald. Afd. II: B. WulmsM. Soeteman 10, J. Beentjes J. A. Roodenberg remise, B. de Heer—M. Soeteman 10, ir. E. de VriesJ. Beentjes afg. Afd. Ill: M. N. Pranger—G. v. d. Berg 0—1, A. J. Bannenbergir. A. W. Falter 0—1, p. Wagenaar—M. Metselaar 1—0. Afd. IV: M. Bakkum—J. v. d. Struys 1—0. „Excelsior" reikte de prijzen uit In het clubhuis café Appeldoorn heeft de Beverwijkse biljartvereniging „Excel sior" donderdag haar jaarlijkse feestavond gehouden. Tevens vond de prijsuitreiking plaats aan de winnaars van het afgelopen sei zoen. Met een toepasselijk woord stelde de voorzitter de heer J. v. d. Maat de ge lukkigen in het bezit van een beker. Kampioen werd de heer C. Ooyevaar Sr., die er na één jaar lid te zijn geweest in is geslaagd om zich de beste van de vereni ging te tonen. Zijn echtgenote deelde in de hulde door de aanbieding van bloemen. Tweede werd de heer P. Appeldoorn en de derde prijs was voor de heer L. Timmer. Op deze avond werden de zorgen op zij gezet met muziek van de heeren Wester en Wisker. voortse puntenaantal zelfs royaal passeren. Een spannende „finish" kan hier dus ver wacht worden! Waterloo heeft in haar afdeling geruime tijd de beste papieren gehad, maar toen volgde een inzinking, die de verkregen voorsprong geheel verloren deed gaan en Nautilus op de bovenstse plaats bracht. Deze club heeft thans twee punten voorsprong op de club van Schaap, terwijl ASV, dat met één wedstrijd minder gespeeld één winstpunt minder heeft en er relatief ook beter voorstaat. Maar het heeft er alle schijn van, dat Waterloo haar inzinking te boven is en zou dit inderdaad het geval zijn, dan kan er nog veel gebeuren. GEGEVENS voor de wekelijkse rubriek „Velsens Cultureel leven in de komende week" kunnen worden ingediend bij het Agendabureau voor de Velser Gemeen schap, Cultureel Centrum, Moerberg- plantsoen, telefoon 5743. Hier volgt de agenda voor de week van zaterdag 9 tot en met zaterdag 16 februari. ZATERDAG 9 FEBRUARI Toneelver. „Advendo", 20 uur, Herv. Jeugdgebouw, toneeluitvoering. Toneelver. „Kunst en Vriendschap", 20 uur, toneelvoorstelling Patronaat. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, ge opend van 10 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 17.30 uur. MAANDAG 11 FEBRUARI Openbare Leeszaal en Bibliotheek, ge opend van 14.30 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur, Heidestraat. DINSDAG 12 FEBRUARI Chr. Metaal Bedrijfsbond, 19.45 uur kienavond in het Hervormd Jeugdge bouw IJmuiden (O.). Openbare Leeszaal en Bibliotheek, ge opend van 10 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 17.30 uur. Filmliga Velsen, 20 uur, Rex filmvoor stelling. WOENSDAG 13 FEBRUARI Toneelver. „De Plankeniers", toneel- Voorstelling Hervormd Jeugdgebouw IJmuiden (O.). N.C.V.B., Cultureel Gebouw IJmuiden, spreker de heer D. Boon. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, ge- ADVERTENTIE De wolk onder dit vliegtuigje is van onschuldige aard. Het is allemaal kunstmest, die uit deze Auster Agri- cola" neerdaalt boven het heuvelland van New Zealand in Engeland. Het is kilometer per uur. speciaal bestemd voor landbouwdoel einden, zoals zaaien, bemesten en be spuiten en kan landen en starten op een baan van vijftig meter. Het toestel vliegt met een kruissnelheid van 56 Het dameselftal van Strawberries heeft verleden week voor een fraaie prestatie ge zorgd door tegen Groen Geel een punten verdeling te bereiken. De Velsense da.mfs ontvangen zondag het HDM-elftal en in dien met evenveel enthousiasme wordt ge speeld, zijn er ook in deze ontmoeting kan sen aanwezig. De Strawbemries-reserves hebben het in eigen omgeving zonder twijfel tegen Am sterdam 2 bijzonder zwaar en een neder laag ligt dan ook het meest voor de hand in deze ontmoeting. DEM ontvangt Pinoké en het ziet er niet naar uit dat de DEM- dames hun fraaie kampioenskansen nog uit handen zullen geven. De Eechtrop-dames hebben de laatste weken enige steken laten vallen, doch be hielden desondanks toch de beste kansen voor het kampioenschap. In de thuiswed strijd tegen BDHC 5 zullen de Beverwijkse dames echter alles moeten geven, want de bezoekende Bloemendalse dames zijn ze ker niet te onderschatten. De stand in deze klasse is: Eechtrop 11 18 HBS 2 10 8 Ever Swift 10 15 Kraaien 8 8 BDHC 5 10 15 Amsterd. 3 9 3 Rood Wit 2 12 14 Hermes 2 11 2 Bij de heren ontvangt Strawberries het elftal van Amsterdam 2. Nu de Velsenaren reeds in veiligheid zijn en bovendien het voordeel van eigen omgeving hebben, mo gen wij toch verwachten dat de Velsena ren dit voordeel zullen weten uit te buiten. De stand in deze klasse luidt: Kampong 12 20 Strawberries 13 10 Amersfoort 13 19 Laren 2 12 9 Groen Geel 12 16 HGC 2 13 8 Amsterd. 2 11 11 Pinoké 12 5 In de promotieklasse gaat de aandacht naar de strijd tussen Eechtrop en Alkmaar, welke wedstrijd door Eechtrop gewonnen moet worden om in de kopgroep te blijven, hetgeen ook zeker mogelijk moet zijn. In deze klasse is de stand: Gooi 13 13 Hilversum 3 12 10 Amsterd. 2 11 16 Alkmaar 12 10 Eechtrop 13 16 Zandvoort 11 7 HBS 12 13 Kraaien 11 6 De DEM-ploeg heeft zondag tegen buur man Strawberries 2 een steek laten vallen door een 21 nederlaag, hetgeen de Be- verwijkers weer verder van de bovenste plaats heeft gebracht. Ook zondag krijgen de DEM-ers het zeker niet gemakkelijk te gen Alliance 2, welk elftal reeds meerdere keren voor onaangename verrassingen zorgde. Behalve al deze interessante top wedstrijden zijn bovendien nog vele ont moetingen in de lagere klassen vastgesteld. De districtsrechtbank te Halmstad heeft zich bezig gehouden met de „Ecuador"- affaire. In de lente van het vorig jaar liep het Zweedse vrachtschip „Ecuador" aan de grond voor de Nederlandse kust. Het schip ging verloren. Het was een van de duurste ongelukken, waardoor de Zweedse scheepvaart ooit getroffen is. Bijna alle Zweedse verzekeraars zijn be trokken bij deze schade-affaire van 20 miljoen Zweedse kronen. De officier van de rechtbank te Halm stad heeft het ongeluk geweten aan de kapitein, de eerste stuurman en een ma troos van de „Ecuador". Het schip liep aan de grond doordat de roerganger een bevel van de Nederlandse loods verkeerd be greep. De roerganger, een jonge zeeman die haast geen woord Engels kent, had van de loods opdracht gekregen de koers te wijzigen van 42 naar 48 graden, maar hij ging 88 graden aanhouden. Uit het onder zoek bleek de eerste stuurman op dat ogenblik bezig te zijn met reparatie van de radar-installatie van het schip. Dit wetende had de kapitein een van de an dere stuurlieden moeten inschakelen. Toen dit niet gedaan werd, was het de plicht van de eerste stuurman geweest de roer ganger te assisteren en laatstgenoemde had zich moeten vergewissen dat hij de loods goed begreep, zo stelde de officier van Justitie. De Nederlandse loods ging naar zijn mening volkomen vrij uit. (U.P.) „Hoera, petroleum" door „Kunst en Vriendschap" Op zaterdag 9 februari geeft de IJmui- dense toneelvereniging „Kunst en Vriend schap" in het Patronaatsgebouw een voor stelling van Gerard Nielens blijspel „Hoe ra, petroleum!" ADVERTENTIE Lichtdrukken - Stencilwerk - Fotocopieën KENNEMER LICHTDRUK- en COPIEERINRICHTING v •- Duinvlietstrddt 128 Velsen-N. Telefoon 02510-4189 en 4827 Deze week hebben de DCIJ'ers de afge broken wedstrijd tegen Jozeph Blankenaar voortgezet. De stand was 64 in het voor deel van de Amsterdammers. Roozenburg, Beukema en P. v. d. Berg gaven zonder verder te spelen remise. Voorzitter K. de Jong had aan het tiende bord uitstekende winstkansen en ir. Krijgsman kon een stan daard-remise forceren. Beste Kinderen, Misschien overkomt het jullie wel eens als je Iaat op de avond van een verjaars- feestje naar huis wandelt, dat je toevallig opkijkt naar een heldere sterrenhemel. Als dan vader of moeder bij je is, dan ben je al gauw verdiept in een gesprek over de wondere werelden boven je, waar je niets van begrijpt en waar zoveel geleerde men sen elke dag weer nieuwe ontdekkingen doen. Natuurlijk vertellen je ouders je en kele namen van bekende sterrenbeelden, zoals de Grote Beer, Orion, Cassiopeia en zo, maar er zijn er veel en veel meer. De sterrenbeelden die je boven ons land (meestal) kunt zien en die een naam heb ben zijn er ongeveer zestig. Waar die namen vandaan komen is bijna niet na te gaan, want er zijn er bij die ongeveer 2000 tot 3000 jaar voor Christus al in Mesopotamië in gebruik waren. De bekendsten zijn natuurlijk de twaalf sterren van de Dierenriem: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Schutter, Steenbok, Waterman en Vissen. Ten noorden van de dierenriem zie je aan de hemel: Andromeda, de Grote en Kleine Beer, Boötes, Cassiopeia, Cepheus, Dolfijn, Draak, Driehoek, Hoofdhaar van Berenice, Kroon, Lier, Hercules, Kleine Paard, Pegasus, Perseus, Pijl, Slang, Slan gendrager, Wagenman en Zwaan en ten zuiden van de dierenriem staan er nog dertien: Schip Argo, Beker, Centaurus, Vloed Eridanus, Haas, Grote en Kleine Hond, Orion, Raaf, Walvis, Waterslang, Wolf en Zuidervis. Dit zijn dan nog altijd groepen van sterren, die duidelijk te on derscheiden zijn. Later gingen enkele ge leerden er nog wonderlijke namen bij ver zinnen en kreeg een nieuw ontdekte ster- rengroep bijvoorbeeld de naam Boekdruk kerswinkel, de Schildersezel of de Beeld houwerswerkplaats, wat natuurlijk een beetje vreemd klinkt. Maar dit zijn alle namen, die nog steeds in gebruik zijn. Als je eens zou willen zien hoe je de verschillende sterrenbeelden kunt herken nen en waar de groepen zich op bepaalde avonden bevinden in de lucht, dan kun je het best eens een bezoek brengen aan het Planetarium in Den Haag. Het is daar namelijk mogelijk een be paalde ster door een geweldig sterke kij ker te bekijken een telescoop heet zo'n verrekijker en dan krijg je er natuurlijk allerlei interessants te horen van de heren die daar dagelijks met die kostbare instru menten omgaan. Met het uitspelen werd Krijgsman het slachtoffer van een geestig finesse-zetje en De Jong kon niet tot winst komen. Van der Sleen en zijn mannen klopten de DCIJ'ers met 128. Door dit resultaat zijn de twee Amster damse ploegen Gezellig Samenzijn en Jozeph Blankenaar gelijk op de eerste plaats van de finale om de provinciale clubtitel geëindigd. Er zal dan ook in een extra-beslissings wedstrijd moeten worden uitgemaakt, welk tiental Noordhollands kampioen wordt en dan verder moet spelen in de finale om het clubkampioenschap van Nederland. De eindstand van de finale is nu: gesp. gew. gel. verl. pt. 1. Jozeph Blankenaar 3 2 10 5 2. Gezellig Samenzijn 3 2 10 5 3. D. C. IJ. 3 0 12 1 4. C. D. A. 3 0 12 1 Het Oosten wint De Kennemer kampioen dammers van de jonge damclub „Het Oosten" uit Haarlem zijn er in geslaagd de eerste ontmoeting voor de strijd om de promotie naar de hoofdklasse te winnen. Het Amsterdamse O.D.V. ging met 144 ten onder, terwijl een partij werd afgebroken. De spelers aan de kopborden, Wim de Jong, Abe de Jong, H. Berk, J. Poppen en F. Slot wisten allen hun partij te winnen. IJmond-toernooi Zes D.C.IJ.'ers spelen nu in de hoofdklasse om uit te maken, welke speler in 1957 het beste damt uit de IJmond. De 22-jarige Theo Tielrooy heeft in dit korte toernooi de leiding. Theo won van G. Postma en van Wim v. Wort en speelde met Van Straten remise. Van den Berg staat op de tweede plaats na een winsptartij op W. v. Wort en een remise partij tegen Van Straten. Ir. Krijgsman won van Wim van Wort. De stand van de wedstrijd is alsvolgt: gesp. gew. gel. verl. opend van 10 tot 12.30 uur, van 14.30 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur. DONDERDAG 14 FEBRUARI „De Plankeniers", als 13. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, ge opend van 10 tot 12.30 uur. VRIJDAG 15 FEBRUARI Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling afd. Velsen, 20 uur, Cultureel Gebouv. lezing door mevr. H. Smit-Goeman, bin nenhuis-adviseuse. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, ge opend van 10 tot 12.30 uur, van 14.30 to 17.30 uur en van 19 tot 21 uur. ZATERDAG 16 FEBRUARI Groninger Vereniging „Moushörn", 2 uur, Hervormd Jeugdgebouw, tonee' avond. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, gr opend van 10 tot 12.30 uur, en van 14.3 tot 17.30 uur. TENTOONSTELLINGE? 11 t/m 16 FEBRUARI Pieter Vermeulenmuseum, geopend var 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur Cultureel Gebouw IJmuiden. BIOSCOPEN Thalia, vrijdag 8 uur: „Het bataljon der gedoemden"; zaterdag 7 en 9.15 uur, idem; zondag, 3 uur: „Lassie's triomf"; 7 en 9.15 uur: „Het bataljon der gedoem den"; maandag 8 uur: „Aasgieren van Texas"; dinsdag 8 uur: idem; woensdag 3 uur: idem; donderdag 8 uur: speciale 1 orstelling: „The Man with the golden arm". Rex, geen opgave ontvangen. Haast zo oud als de fiets is, zo lang zijn er al stevige mannen en zelfs vrouwen geweest, die elkaar de eer betwistten, wie het hardst op een fiets vooruit kon ko men. De racefiets werd in de loop der jaren een stukje precisiewerk, dat onge looflijk harde beproevingen wist te weerstaan, werd gemaakt van kostbare metalen en voorzien van ingewikkelde versnellingen en héél dunne, versterkte bandjes. En de renners - of coureurs, zoals ze met een zondagse naam heten - gingen hoe langer hoe harder trappen. Achter zware motoren wel tachtig kilometer per uur! Ik voor mij fiets liever naar zee op mijn gemak, maar zoals je ziet denken knapen als die van ons plaatje er anders over: die zien er geen been in, op één dag naar Leeuwarden of Maastricht te peddelen. Teken dit grappige figuurtje van meneer Kwak eens na. Jë kunt hem ook nog kleuren als je klaar bent. Zijn kop is natuurlijk groen, zijn jas bruin of grijs. Handen en beentjes weer groen en hij loopt onder een rode parasol. Succes ermee! De oplossingen van de vorige raadsels zijn: van de rebus: Drachten, Sloten, Lemmer zijn plaatsen in Friesland. Van het letterraadsel: De Franse dichter is Lafontaine (le, ein, a, een, lion, laf, nein, ten). Voor de kleintjes: met d ben ik een vo gel, met r een voederbak, met k hebben sommigen mij op het hoofd en met h ben ik een linnen kap van een wagen. Ra, ra? Voor de ouderen verborgen plaatsnamen in ons land: 1. Je hebt je lei, denk ik, gisteren verge ten mre te nemen. 2. Mag Annie met ons mee? Neen, ze is te jong. 3. De onhandige knecht had elf tegels laten vallen. 4. Er was veel wind. Met moeite konden we er tegen op fietsen. 5. Stond de luit recht tegenover de schaapskooi? „Moeder mag ik water hebben", vroeg het jongste zoontje, toen de familie aan het middagmaal zat. „Nee jongen, je weet toch wel dat je onder tafel niet mag drinken!" „Ja moeder, dat 'is waar, maar ik zit toch op mijn stoel". 1. Tielrooy 2. Van den Berg 3. Ir. Krijgsman 4. Van Straten 5. G. Postma 6. Wim van Wort Na één ronde speel.d. De twee 3 2 1 2 1 1 2 1 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 is nu het toernooi bovensten komen pt. 5 3 2 2 0 0 uitge- in de finale om het kampioenschap van Kenne merland tesamen met de drie sterkste Haar lemmers. Teven- komen in deze finale zon der voorwedstrijden de DCIJ'er Dukel er bij en P. Beliën uit Heemstede. Onderlinge DCIJ-wedstrjjd In de hoofdklasse kwam Dukel nu geheel alleen aan de kop, doordat J. van Straten het tegen Leen Vooys niet verder dan tot remise bracht. De derde gegadigde voor de kampioentitel is Theo Tielrooy, welke door een winstpartij op G. Postma tot de derde plaats klom met 7 gesp. 10 punten. P. v. d. Berg won van Piet Kok, Krijgsman klopte voorzitter K. de Jong. De stand aan de kop is: gesp, gew. gel. verl. p.t 1. Dukel 8 6 2 0 14 2. Van Straten 8 6 1 1 13 3. Tielrooy 7 3 4 0 10 4. Ir. Krijgsman 10 4 3 3 11 In de eerste klasse wisten de koplopers allen te winnen. Leider D. Ott klopte de 80- jarige Opa v. d. Bos. Wim. v. Wort behield de kampioenskansen door een overwinning op Leeuw. Leo Binkhorst won Van Bak kum (Bakkum gaat weer voor Alkmaar spelen). Binkhorst staat relatief het gun stigst. Als Leo zijn vier achterstallige par tijen wint, komt deze vóór Ott aan de kop. De stand aan de kop in de eerste klasse is inmiddels: gesp. gew. gel. verl. 1. D. Ott 14 9 2 3 2. Van Wort 13 7 4 2 3. Binkhorst 10 6 2 2 4. Gomes 11 5 4 2 pt. 20 18 14 14 „Weenink" 4 verloor Het Oosten,, van Het vierde tiental van de Beverwijkse schaakclub „Weenink" speelde een bonds wedstrijd tegen Het Oosten, welke door de Beverwijkers met 46 werd verloren. De persoonlijke uitslagen waren: M. v. Leeu wen (W.)W. Marinus 01; D. Breeu- werJ. A. Meyer 10; E. Zuidendorp C. Meyer 10; Chr. BeltermanW. Teeu- wen 01; J. v. d. HeydenF. Adams 10; Th. VloemansJ. Kroonsteen remi se; D. NonhebeiP. de Kruif 01; N. de Lange—Th. Sipma 0—1; A. de Vilder—L. de Graaf remise; D. HoogvorstA. Bu- soer 01.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 13