DAGKOOPJE TUSSEN TEXTIEL Het kiederiioekje van tante Els Swier, Tielrooy en Dukel winnen het DCIJ-toernooi De „Breezand" draaide en zakte maar kwam nog niet naar zee GUANO Het Witte Kruis in Velsen schreef negenduizendste lid in Voor een plaats als Velsen nog te weinig Moppen trommeltje Vanmorgen in de vishal en op zee 13 IJmuidense bergers houden vol Velsens roeivereniging Leden van „De Stern" spoedig in de boten Agenda voor Beverwijk „Awardity" vlot Oppas-Jantjes Metaalbewerkers in Beverwijk vierden feest Feestavond afdeling IJmuiden ANBB Heb je ook een „stentor"- stem? VSV zondag tegen het aanvallend sterk HVG KAB-afdeling nam in ledental toe Vlaggetjesdag in Vlaardingen VRIJDAG 29 MAART 1957 (Speciale correspondentie) DE FRANSEN AAN DE KUST bij Boucan hebben de hoop op het vlotkomen van de Nederlandse kustvaarder „Breezand" nu geheel opgegeven. De dagbladen in de buurt van Bayonne hebben al uitvoerig betoogd, dat de „Breezand" voor de sloop is bestemd en niemand kan zich in feite goed indenken, waarom de kleine groep bergingspersoneel van de Nederlandse firma's Goedkoop uit Amsterdam en Wijsmuller uit IJmuiden de berging niet opgeeft. De bemanning van de sleepboot „Titan" - „alles wel aan boord en voortreffelijk weer" - heeft het anwoord dan gauw klaar: sinds deie week dinsdag komt er elke dag weer meer water en als de wind nu ook wat meehelpt, sleurt de IJmuidense sleepboot de kustvaarder, die nu geheel vrij in een kuil ligt, in korte tijd van het kiezel- en grindstrand. Bij het vertrek van de „Titan" uit IJmuiden was bij de bemanning al alle hoop gevestigd op 17 maart, dan zou het bij Boucan hoog water zijn. Het zou springtij worden. Er kwam springtij. Om vier uur 's mid dags was het water op zijn hoogst, maar er zat geen aanslag in het water. Toch kwam er beweging in de kustvaarder. Voor het eerst! De „Breezand" draaide zevenentwin tig graden naar zee. Die avond kwam de „Titan" buiten voor anker om maandag weer alle paardekrach- ten op de sleepdraad te zetten. De „Bree zand" kwam die dag geen meter. Geen graad. De sleepdraad werd verboeid en het kleine haventje van Boucan - een plaatsje met wat „snertwinkeltjes" - werd weer opgezocht. Het werd de veertiende dag van het verblijf van de „Titan" bij Boucan en de bemanning wordt er al aardig bekend in de buurt. Dinsdag lag de sleper binnen, woensdag 20 maart werd getrokken, maar moest kapitein Ab Broek in het journaal schrij ven: geen resultaat. Donderdag, de een en twintigste: weer geen resultaat, wegzakte de „Breezand". Vrijdag: geen bijzonder heden. Sleepdraad onklaar Zaterdag 23 maart ging het er voor de bergers op lijken. De wind was westelijk, kracht 6. Er stond een hoge wilde zee, waardoor het anker niet meer bleek te houden. Het was anker op voor de beman ning van de „Titan", maar bij deze ma noeuvre kwam helaas de sleepdraad om het anker. Men moest besluiten de sleepdraad te laten slippen. Het gevolg: de gehele nacht liggen steken voor de pieren van Boucan. Op een eilandje Zondagmorgen, 22 maart, liep de „Titan" om tien uur in Boucan binnen. Bij de „Breezand" waren nu drieëntwintigtons bulldozers aan het werk om het schip ge heel uit te graven. De kustvaarder kwam er als op een klein eilandje bij te liggen. Maandagmorgen - deze week dus - was de „Titan" weer in zee om de halve mor gen te dreggen naar de sleepdraad. Men slaagde erin de draad op te pikken en klaar te maken om te trekken. De ongeveer een maand geleden opge richte Velsense roeivereniging heeft deze week vergaderd en zich een naam ge kozen. De thans al uit 74 leden bestaande vereniging heet „De Stern". Er is een officieel verzoek ingediend bij Rijkswaterstaat om het roeien op het ka naal en het inrichten van een botenhuis op het sluiseiland toe te staan. Antwoord is er nog niet, maar de voorzitter de heer A. v. d. Kruk, achtte optimisme gerecht vaardigd. Het opknappen van het botenhuis zal f 3000 vergen, terwijl eenzelfde bedrag no dig is voor de aanschaf van boten. Voor lopig zullen vijf boten worden gebruikt. Met het intekenen op de schuldbekente nissen is men al over de f 1000 heen. Er zullen echter meer liefhebbers hiervoor moeten komen, wil het bestuur f 6000 kun nen lenen. Het voorlopig bestuur is nu definitief gekozen. Het bestaat uit A. v. d. Kruk voorzitter, leden: mevrouw L. v. d. Kruk- v. d. Stigchel, de heren J. J. Bolland, H. H. v. d. Burg. H. Veen en W. Sepp. Van de 74 leden hebben er ruim veertig nog nimmer geroeid. Zij zullen door de overige leden worden geïnstrueerd in groepjes van vier. Tweemaal per week zal een uur instructie worden gegeven. VRIJDAG 29 MAART Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „De man in het donkergrijze pak". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „High Society". W.B. Theater, 20 uur: „De zeven ban dieten van Silver-Springs". Deken Waarestraat 50a „Alcoholics Ano nymous". „De Groentenbeurs", 20 uur, Vergade ring katholieke Handels- en Kantoorbe- diendenbond. K.S.A.-gebouw, 20 uur: Vergadering ka tholieke arbeiders bond. 't Centrum, 20 uur: Christelijke Politie Bond, feestavond. Hotel „Parkzicht", 20 uur, Vergadering Bond van Technici. Statenhuis Velserweg, 19.30 uur: Leden vergadering Atletiekvereniging „Suomi" Openbare leeszaal, Prinsessenlaan 19, geopend van 15-17 en 19-20 uur; Jeugd leeszaal, Zeestraat 26, geopend van 18.30 20 uur. R.K. leeszaal, uitleenbibliotheek geopend van 15—18 en 19—21.30 u -, lees- en studiezaal geopend van 1013, 1518 en 1921.30 uur. Wjjk aan Zee, filiaal r.k. leeszaal, St. Odulfstraat 12, geopend van 10—11 en 17-18 uur. ZATERDAG 30 MAART Bioscopen, als vrijdag. 't Centrum, vergadering Stem des Volks, Contactavond. Openbare leeszaal, Prinsessenlaan 19, geopend van 1012 en 1517 uur; Jeugdleeszaal, Zeestraat 26, geopend van 14.30—16.30 uur. R.K. leeszaal, uitleenbibliotheek geopend van 10-13 en 14—17 uur; Jeugdleeszaal, geopend van 1013 en 1417 30 uur. Wijk aan Zee, filiaal r.k. leeszaal, St. Odulfstraat 12, geopend van 10—11 en 17-18 uur. Dinsdag 26 maart bleek de „Breezand" niet minder dan vier voet gezakt te zijn. De bergers blijven volharden; elke dag wordt nu getrokken, want bij elk volgend tij komt er meer water op. In ieder geval hopen ze allemaal - de „Titan" is morgen al vier weken van huis - vóór Pasen weer in IJmuiden te zijn. ADVERTENTIE Vlotte DAMES ZOMERBLOUSE met boordje, wit, zwart en diverse kleu- /t ia ren, maten 40 - 42 - 44 - 46. J OtHr Alléén ZATERDAG 30 maart Snclliusstraat 23 - IJmuiden - Tel. 5653 Het Engelse tankscheepje „Awardity", dat woensdagavond in het gat van Aukes bij Hoek van Holland aan de grond liep, is gistermiddag omstreeks kwart over een vlot gebracht. Het bergingsvaartuig „Zee leeuw" van Van der Tak's bergingsmaat schappij heeft hulp verleend. Centrale Coöperatie LTB verricht goed werk De Heemskerlcse afdeling van de L.T.B. heeft donderdagavond in zaal Dam een goed bezochte bijeenkomst gehouden. De heer A. J. J. van Drift, vertegenwoordiger van de Centrale Coöperatie van de L.T.B. hield een lezing over het ontstaan en de groei van deze instelling. Ongeveer ZV2 jaar geleden werd het district Noord- en Zuid-Holland opgericht, gesteund door de Boerenleenbank uit Eindhoven. Hier telt men nu 3282 leden. Spreker wees er op dat door de coöperatie baanbrekend werk is verricht en de leden thans op verantwoor de wijze kunnen worden geadviseerd. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd een druk gebruik gemaakt. Tijdens het Nederlandse vlootbezoek aan de West bleken enkele Jantjes het moeilijke vak van oppas goed te beheersen. De leden van de afdeling Beverwijk van de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfs Bond hebben donderdagavond in 't Cen trum een echt familiefeest meegemaakt. Er waren niet minder dan 22 jubilarissen. Twee van hen, de heren D. Pigge en H. Nooi waren 40 jaar lid van het N.V.V.; de anderen 25 jaar. Zoals gewoonlijk, werden de jubilarissen toegesproken door een lid van het hoofdbestuur de heer L. Nele mans, die onder meer weergaf hoe de toe stand vlak na de oorlog 1914-T8 was, toen er moed voor nodig was om zich bij een bond aan te sluiten. Niet alleen dreigde er dan ontslag, doch ook met de niet ge organiseerde kameraden kwam het vaak tot onenigheid. Zelfs in de familie werd men vaak met de nek aangekeken, aldus de heer Nelemans. Werkloosheid, ondervoeding, de toen sterk heersende Spaanse griep, werk ten er toe mee, dat het leven geen lolletje was. Van die tijd werd overgestapt op de „dertiger" jaren, nog altijd bekend om de grote werkloosheid, waarin de vakbewe ging heel veel moeite moest doen om van een aangekondigde loonsverlaging een paar centen af te knibbelen. In die tijd, aldus de heer Nelemans, beschouwden de arbei ders de vakbond vaak als een autobus, waar ze uitstapten als het niet naar hun zin ging. „Als men dan 25 of 40 jaar lid is van een vakbond, gaat dat toch wel iets betekenen, als men 't voorgaande in ogen schouw neemt", meende de spreker. Ten slotte wees hij er op, dat de tijden tegen woordig heel anders zijn. De sociale ver zorging van de arbeiders en de arbeids verhoudingen zijn veel beter Het gaat de arbeiders niet meer alleen om materiële dingen. Het zou ook de plicht zijn van de arbeiders om de eigen welvaart op te offe ren om grote groepen mensen in de achter gebleven gebieden een beter leven te be zorgen. Nadat de heren Pigge en Nooi het gouden insigne van het N.V.V. was opgespeld, werd de heren K. Nooi, J. Kranenburg, J. de Wilt, R. Stephan, W. Alberda, C. Ne- grijri, T. Knaap, F. van Tongeren en A. Bijl door hun echtgenoten het zilveren speldje op de borst gestoken. Allen wer den hartelijk toegesproken, waarna het officiële gedeelte was afgelopen. De dames Letta van der Leden. Bea Kempe en de heer Cor Noortman, leden van de Bever- wijkse Accordeon Vereniging, hadden met hun vrolijke wijsjes al spoedig de stem ming er in. Verder werd de avond gevuld met wat zang, voordracht en menig ge zellig dansje. Beste kinderen, Natuurlijk weten jullie allemaal, dat het lente is. Dat hoef ik je niet nog eens op deze plaats te vertellen. Op school hebben meneer of de juf er al over gepraat, de kalender wijst het aan, de winkel-etalages maken uitbundig reclame en ook de advertenties in de kranten prijken met bijzondere „lente-aanbie dingen". Maar daarbij vergeet je eigenlijk de natuur zelf wel eens en als je dan buiten komt, echt buiten de stad, in Velserbeek of Beeckestein; dan valt het je zélf op en zie je om je heen de jonge frisse blaadjes en de eerste schuchtere bloemen en dan pas clenk je: hè ja, het is echt voorjaar! Maar er is nog iets anders waardoor het voorjaar zich aankondigt. Dat zijn de jonge dieren. In deze tijd en in de komende weken worden de jonge dieren geboren. De lammetjes en veulens, de biggen en kalfjes, maar ook onze huisdieren krijgen jongen. Misschien heeft je eigen poes al zo'n schattig nest met jonge katjes of kun je op moeders aanraden vast een ruime doos klaarzetten met een warm kleedje er in. Geef moedertje poes wat extra eten in deze tijd en kom niet teveel in de buurt van haar kindertjes want dat vindt ze helemaal niet prettig en uit pure angst voor de baby's gaat ze er dan wel eens mee sjouwen om een rustiger plekje te vinden, wat natuurlijk niet zo best is voor de gezondheid van de jongen. Goed voer en een rustig plekje is dus het devies voor de pasgeboren kleintjes en ook voor de moeder-poes. Natuurlijk geldt dit alles ook voor jonge honden. Het is van het grootste belang dat de moeder goed ver zorgd wordt, dan hebben de kleintjes het vanzelf puik. Afgesproken, jongelui? In orde. Tante Els Op de eilanden van Peru leeft de Guano-vogel. Deze vogel komt daar in grote getale voor en zij leven bijna uit sluitend van vis. In de duizenden jaren dat die grote vogelsoort daar leeft heb ben ze op die eilanden een verbazende laag mest achtergelaten, die door de be volking „Guano" of ook wel „Peru- Guanowordt genoemd, en die als hulp meststof in de landbouw van grote be tekenis is. Men had zoveel van die mest, dat er zelfs op grote schaal uitgevoerd kon De leiders in het DCY-winter-damtoernooi in dé hoofdklasse wisten allen te win nen. De knapste prestatie leverde Swier, door de oud-clubkampioen J. van Straten een nederlaag toe te brengen. Door een overwinning op de jeugdkampioen Piet Kok staat Dukel nog alleen aan de kop met 14 gespeelde wedstrijden en 23 punten. Als Tielrooy echter zijn drie achterstallige partijen wint, kan hij op 24 punten komen uit 14 partijen. Deze week won Tielrooy keurig van Leen Vooys. Maar ook Henk Swier is een ernstigekampioenskandidaat, daar hij sléchts drie verliespunten heeft. -• Verder speelde nog ir. Krijgsman tegen Beukema voor de hoofdklasse. Krijgsman won verdiend. Maar de partij tussen Krijgsman en v. d. Berg ging voor eerst genoemde verloren. Piet Kok won zijn achterstallige partij In de gisteravond gehouden jaarverga dering van de afdeling Velsen der Noord hollandse vereniging „Het Witte Kruis" kon de voorzitter de heer P. Waardenburg meedelen dat dezer dagen het negendui zendste lid is ingeschreven. Hij voegde er echter aan toe, dat dit aantal in het geheel geen reden kan zijn om de feestbazuin te laten schallen, daar negenduizend leden in een plaats als Velsen eigenlijk veel te wei nig is. In het jaarverslag kon de secretaris wij zen op een stijging van het ledental met 315 nieuwe leden, zodat dit op 1 januari een totaal gaf te zien van 8921. De personeelsvoorziening is ook in 1956 oen moeilijkheid gebleken, die niet ge makkelijk op te lossen bleek. In de wijk verpleging werd zr. De Beurs, die aanvan kelijk besloten had haar werk na 35 jaar neer te leggen, bereid gevonden haar ont slagaanvraag in te trekken. In de plaats van zr. Aardema die wegens huwelijk eer vol ontslag verleend werd, kon zr. D. Spiers benoemd worden. Aan de in het jaarrapport geuitte stel ling, dat binnenkort een achtste wijkver pleegster in de gemeente zal moeten wor den benoemd werd door de voorzitter toe gevoegd dat blijkens een binnengekomen schrijven niet toegestaan wordt het wijk verpleegsterscorps uit te breiden. In de wijk-kraamverzorging zijn nog steeds twee dames werkzaam. Zij legden in 1956 samen 2902 bezoeken af. In de af deling consultatiebureau voor zuigelingen zorg werden in de gemeente 189 zittingen gehouden met een totaal aantal van 5013 consulten. Voor het bureau voor kleuters bedroegen deze cijfers respectievelijk 162 en 2434. Voor de moedercursussen bestond een bevredigende belangstelling. Onder leiding van zr. N. Nieuwpoort namen hier aan in IJmuiden 23 en in Velsen-Noord 19 dames deel. Het probleem der personeelsschaarste gold in 1956 vooral voor de afdeling ge zinsverzorging. Per 1 januari waren hierin 7 gediplomeerde gezinsverzorgsters en 10 gezinshelpsters werkzaam. Het aantal ver- zorgingsdagen was 4166 voor 224 gezinnen. Het personeelstekort moest helaas ook gelden voor het kraamcentrum dat per 1 januari 14 gediplomeerde verzorgsters in dienst had. Zij telden in totaal 323 verzorg sters met 3466 verzorgingen. Aan het eind van het verslag zegde de secretaris in het bijzónder dank aan het gemeentebestuur en de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken voor de steun die het „Witte Kruis" in het afgelopen jaar had mogen ondervinden. In het overzicht van de penningmeester werd bekend gemaakt dat de totaalomzet over het afgelopen jaar tot boven de f 200.000 gestegen is. Aan ontvangsten werden geboekt f82.895,87 van subsidies, f45.845,87 van retributiën, gezinsgelden, enz. f44.541, van contributiën en f 27.297.35 van diversen. De uitgaven bedroegen aan salarissen en vergoedingen f 151.660,62, aan sociale las ten f 33.624,98 en van diversen f 15.294,49. tegen Koppelman. Wegens ziekte van voor zitter K. de Jong moest diens partij tegen G. Postma worden uitgesteld. In de eerste klasse is de competitie zo goed als ten einde. Met 19 partijen is de wedstrijd geëindigd, behalve voor Piet Binkhorst, J. Bakkum en C. Kramer, die een halve competitie spelen. Wim v. Wort hield er de spanning in, tot de laatste ronde, door de afgebroken partij van Jan Waal te winnen. Leo Binkhorst won voor treffelijk van C. Lodder en behoudt nog een klein kansje. Piet Binkhorst won van Gomes en C. Kaan won van H. Leeuw met een damcombinatie. Het nieuwe lid F. Fundering speelde een knappe partij tegen Wim van Wort: het werd remise. De stand in de eerste klasse is nu: 1. D. Ott 18 11 4 3 26 2. W. v. Wort 18 9 6 3 24 3. Leo Binkhorst 17 9 4 4 22 4. C. Lodder 16 6 7 3 19 5. Jan Waal 17 7 4 6 18 6. W. Gomes 17 5 5 7 15 7. C. Kaan 17 6 5 6 17 8. H. Leeuw 16 6 4 7 14 9. P. v. d. Bos 19 3 5 11 11 10. J. Bakkum 9 3 2 4 8 11. Piet Binkhorst 5 1 3 1 5 12. C. Kramer 10 0 3 7 3 In de laatste ronde moet D. Ott tegen Jan Waal remise behalen om de kam pioenstitel te winnen. Wim v. Wort speelt de laatste partij tegen W. Gomes. Voorzitter moet rust houden De voorzitter van DCIJ, en voorzitter van het Zakencentrum Kennemerlaan en tweede voorzitter van Stormvogels moet enige weken rusten. Om de Kennemer daitititcl Voor de IJmond-groep zijn in de Kenne mer damcompetitie op de tweede plaats de DCIJ'ers P. v. d. Berg, G. Postma en J. van Straten gelijk aangekomen. Om een plaats in de finale voor Kenne- merland moeten deze drie spelers herkam pen. Er zijn reeds twee partijen gespeeld. P. v. d. Berg won van J. van Straten en G. Postma van P. v. d. Berg. Woensdag moet G. Postma tegen J. van Straten remise be halen om zich in de finale te plaatsen. Voor de groep Haarlem kwamen vier spelers gelijk op de tweede plaats. Deze vier spelers moeten om twee plaatsen her kampen. H. v. Berk won in de eerste ronde van Leuffen en de partij Kroon-Fopma werd wegens het late uur afgebroken. In de april zal de finale worden gespeeld. Dan spelen in dit toernooi mee: P. Belien, J. Draayer (St. Bavo), F. Slot ('t Oosten), B. Dukel en Theo Tielrooy (DCIJ). Ter gelegenheid van het inschrijven van het driehonderdste lid van de afdeling IJmuiden van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond werd gisteravond in het Patronaatsgebouw aan de Zeeweg een in alle opzichten klinkende feestavond ge houden. De heer B. Sleeuwenhoek, om wie dus feitelijk deze avond draaide, kon na mens de afdeling een boekwerk in ont vangst nemen. „De „Klavierschippers" hebben er voor gezorgd, dat niemand zich ook maar een ogenblik behoefde te ver velen. Hun zo langzamerhand bekend en alom bemind geraakte shows oogstten we derom veel succes. Ook voor de „Wiener melange" bestond alle lof. Het werk was er aan af te zien en men kan niet anders wensen dan dat zij op deze weg voort zullen gaan. worden en het eigen land kwam daar door toch niet tekort. Als je weet dat jaarlijks ongeveer 80.000 ton door Peru zelf gebruikt wordt en de overige 20.000 ton vogelmest uit gevoerd wordt kun je je wel voorstellen, dat de Guano-vogel een in alle opzichten „nuttige" vogel is. HEEL lang geleden was de kracht van de menselijke stem van groot belang. Iemand, die veel harder schreeuwen kon dan een ander gold dus als een bij zonder heerschap. Hoe wij nu aan de uit drukking Stentor-stem komen? Homerus, een Griekse dichter vertelt in één van zijn beroemde gedichten, dat zich bij de be legering van Troje een Griek bevond, die Stentor heette. Deze man had zo'n kolos saal zwaar stemgeluid, dat hij vijftig an dere Grieken kon overschreeuwen. JAMMER genoeg vertelt Homerus er niet bij op hoeveel kilometer afstand je deze man kon horen. De sleepboot „Sten tor" in IJmuidens haven is wél op een grote afstand hoorbaar! En draagt dus zijn naam terecht. Op nog meer plaatsen in de geschiedenis wordt deze bijzondere aanleg genoemd, bijvoorbeeld bij de veldtochten van Darius kun je lezen van een man, die van de ene naar de andere Donau-oever schreeuwen kon en dat is op het breedste gedeelte een behoorlijk afstandje. DE draagwijdte van de menselijke stem is echter niet alleen afhankelijk van de kracht van het geluidsorgaan, maar ook De oplossing van het raadsel van ver leden week is: dora, oder, reet, arts. HET NIEUWE RAADSEL is deze keer weer eens een rebus van plaatsnamen. Pro beer maar eens of je ze alle vjjf kunt vinden. Voor degenen die niet genoeg hebben aan de rebus en op school al Engels leren heb ik deze vraag: wie kan uit de woorden: BEN TOT BOOR TOE, een heel bekende uitspraak van Shakespeare maken? spreekt het klimaat en de samenstelling van de lucht nog een woordje mee. IN de poolstreken heeft men de ervaring opgedaan, dat er tot op twee kilometer af stand met elkaar te praten was. Dat is in andere streken onmogelijk. Onder water reikt onze stem echter het verst. In het meer van Genève heeft men proeven genomen en daarbij bleek, dat men op 14 kilometer afstand elkaar nog kon verstaan! Frits: „Moeder, zal ik even honden brood gaan halen?" Moeder: „Hondenbrood? Waarom jon gen. We hebben toch geen hond?" Frits: „Nee, maar de dokter zei toch, dat ik meer dierlijk voedsel moest heb ben?" ADVERTENTIE Van de laatste 9 wedstrijden heeft VSV er 5 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 2 ver loren. Geen wonder dat de rood-witten zich belangrijk van de laatste plaats op de rang lijst verwijderd hebben. De goede vorm blijkt vooral de laatste wedstrijden. Door stug werken en doorzetten heeft de ploeg zich zodanig geweerd, dat het niet uitgeslo ten is, dat uiteindelijk nog een plaats in de bovenste helft van de ranglijst ingenomen zal worden. Zondag komt HVC op bezoek. Deze Amersfoortse club zal uiteraard alles op alles zetten om ook geheel uit de gevaarlijke zone te komen. Deze ploeg bezit een geduch te voorhoede, ""et onder andere de midvoor Heinen en die binnenspelers Sleeking en Nederhand. Wij vertrouwen echter, dat de verdediging van VSV, die tot de beste van haar afdeling behoort, haar eer zal weten hoog te houden. Het overige programma voor VSV luidt: ONA 2VSV 2, aanvang 14.30 uur; Schoten 3VSV 3, aanvang 12.15 uur; VSV 7DEM 8. Bij een overwinning is VSV 7 kampioen van haar afdeling. Aanvang 12.00 uur, ter rein Hagelingerweg. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de kring Velsen-Noord van de KAB, die woensdagavond in het St. Josephhuis werd gehouden, heeft de voorzitter, de heer F. A. Kuypers de leden geconfron teerd met de sterk teruggelopen financiële positie van de afdeling als gevolg van de groots omgezette gouden jubileumviering en de nogal flinke geldelijke offers voor het katholiek instituut voor ontwikkeling en ontspanning. Desondanks kon hij ver klaren, dat veel is bereikt. Hij bepleitte toetreding van de leden tot 't gezinsfonds, dat financiële bijstand verleent, waar dit nodig blijkt. Voorts herinnerde hij aan de op 5 mei te houden bedevaart naar Heiloo. De heer A. G. Clazing, secretaris, kon een verheugende mededeling doen inzake het ledental, dat het vorig jaar met vijfenveer tig leden tot een totaal van 515 was geste gen. Hij moest echter bij de studieclub een teruggang van 22 tot 16, led en melden. De financiële terugslag, waarbij de gekweekte reserve van 1955 ten bedrage van f 600 we gens het gouden feest was uitgegeven en het tekort nog eens bijna f 400 beliep, was de bittere pil, die de penningmeester de heer H. Wullings te slikken moest geven. Doch de vergadering had dit te aanvaar den, evenals de begroting 1957, die aan een langdurige discussie werd onderworpen. Aangezien de heren C. Groot, H. Rijs en H. Wullings aftraden werd in de vaca tures voorzien door de heren J. Crombeen, H. Konijn en J. Tervoort. De beide be stuursleden de heren A. G. Clazing en G. Kaandorp werden herkozen. De comité's Vlaggetjesdag in Vlaardin gen, Scheveningen en IJmuiden-Katwjjk zijn thans druk doende de programma's voor de feesten rond het uitvaren van de haringvloot samen te stellen. Voor Scheveningen is het programma al in grote lijnen bekend de vlootschouw vormt weer een belangrijk onderdeel. Vlaardingen heeft thans ook het pro gramma bekend gemaakt. Vrijdag 17 mei, aan de vooravond van Vlaggetjesdag, zal een korte plechtigheid worden gehouden bij het Vissersmonument. Daar zullen de vissers worden herdacht, die tijdens d? uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten. Er zal gelegenheid worden gegeven bloemen en kransen aan de voet van het monument neer te leggen. De muzikale omlijsting zal worden ver zorgd door het dameskoor „Viva Melodia" onder leiding van Jo Mulder. Zaterdag 18 mei zullen in de morgen uren de vlaggen worden gehesen op de schepen, die in de Koningin Wilhelmina- haven ligplaats hebben, 's Middags zal de bedrijfschapswimpel worden gehesen aan boord van het motorloggerschip VL 14 Margaretha van de n.v. Zeevisserij Maat schappij en Haringhandel voorheen A. Verboon. Daar zal de harmonievereniging H.V.C. voor muzikale opluistering zorgen. Op de Maas zullen waterski-demonstra ties worden gegeven achter race-boten. Ook dit waterfestijn zal muzikaal worden opgeluisterd. 's Avonds zal de gepavoiseerde vloot door schijnwerpers worden beschenen en zal er voor passende muziek via de luidsprekers worden gezorgd. Het ligt in het vdbrnemen de verlichting ook zondag 19 mei 's avonds te doen ontsteken. «xxTooooooorofVTorrrioooorooorririooormooooooonoorxxJOOOooca WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op Woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op Donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE OOOOOOCOCXXXXXXXKXXXXXXXXXAXICXXJOOOCJOOOOCXXXXXXXXXXXXOOOC Wat er vandaag was De SCH 27 voerde vrijdagmorgen aan 630 kisten vis, waarbij 100 koolvis, 135 ma kreel, 225 haring, 135 wijting en verder 200 stuks stijve kabeljauwen; de VL 153 685 kisten, waarbij 220 koolvis, 135 makreel, 160 haring, 115 wijting en verder 40 stuks stijve; de Dirkje 550 kisten, waarbij 150 koolvis, 65 makreel, 150 haring, 140 wijting en 180 stuks stijve; de KW 85 50 schelvis en 20 diversen en de KW 135 (kapot vlieg wiel, gesleept door de K,,T 85) 100 makreel en 10 diversen. De kleine vaart was present met 25.000 kg tong en 750 kisten schol. Voor de export De export kocht vandaag de grote tong per !:g voor f 2.60f 2.65, grootmiddel voor f 2.55f 2.75, kleinmiddel voor f 2.50 f 2.90, tong I voor f 2.55f 2.90 en tong 2 voor f 2.30f 2.35. Regels grote kabel jauw noteerden f 98f 77, kleine f 50— f 49, kisten grote kabeljauw f 102f 88 en kleine f 90f 98. Grote schol ging van de hand voor f 28f 36, grootmiddel voor f 26f 43, zetschol voor f 35f 43 en schol I voor f 33f 43. Het binnenland in De haring leverde vanmorgen op f 12 f 19, makreel f 11.50f 24. Binnenland kocht verder de grote schelvis voor f 67, middel voor f 67, kleinmiddel voor f 75, pennen voor f 54f 67 en braadschelvis voor f 36f 49. Schol 2 deed f 22f 43, schol 3 f 19. Wijting ging van de hand voor f 21f 26, grote gul voor f 40f 39, mid del voor f 36—f 37 en torgullen voor f 25 f 30. Leng deed f 90f 112, zwarte kool vis f 28—f 32, zwarte koolvis grote en kleine gullenmaat f 13f 15. Wat er komt Voor de zaterdagmarkt lost de trawler Polderman 550 kisten vis. Voorts komt de Abraham voor de zaterdag met 1250 kisten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 15