Feest voor Velsens grootste kerk en Nederlands grootste O.K. parochie Radio en Televisie Fa. DE VILDER Kerkdiensten Telefoon 4551 Engelmundusgemeente - nu 69 jaar oud - kreeg een halve eeuw geleden haar „nieuwe kerk" ZONNEBRILLEN AUTORIJSCHOOL „IJMOND" 8 bij 3. DE BOER Het eerste geld Spoedig te klein Inventaris Bespreking met minister over tandartsenconflict Voor rederij Jaczon Trawllogger Sch. 162 in Amsterdam te water Sch. 18 maakte vrijdag proefvaart op Noordzee Openluchtconcert van „Wilhelmina" in Santpoort LUXE VERHUUR Kinderkerkdiensten Spanning Vlot Indianen Calypso Meisjes ZATERDAG 6 JULI 1957 ADVERTENTIE De Oud-Katholieke kerk aan de Wilhelminakade, het grootste kerkgebouw in de gemeente Velsen, dominerend over de eens welvarende vissersplaats IJmuiden, waarvan in het oudste gedeelte nog schamele resten van na de tweede wereldoorlog herinneren, doch waaraan de Oud-Katholieke gemeente van de H. Engelmundus haar ontstaan te danken heeft, zal in augustus vijftig jaar bestaan - een feit, dat uiter aard dankbaar door de Oud-Katholieken in de IJmond op de verjaardag van kerkwijding zal worden herdacht. Alle Oud-Katholieke gemeenten in ons land bezitten een tot ver in het verleden teruggaande historie, maar de ge meente van IJmuiden maakt hierop een uitzondering. Deze jonge gemeente nam echter zo belangrijk in zielental toe, dat zij na haar stichting met een eerste godsdienstoefening op 24 juni 1888 in het vormalige hotel „De Oude Willem Barendsz" aan de Kanaalstraat kon beginnen, welke dienst werd geleid door de toenmalige Amsterdamse pastoor G. Diependaal en thans de grootste Oud-Katholieke gemeente in ons land is met ruim 2200 zielen. in elk gewenst model en in alle prijsklassen Mr. Opticien LANGE NIEUWSTR. 789 - TEL. 7119 Zoals in de laatste decennia de geweldige ontwikkeling in de Velsense industriali satie de burgerlijke gemeente en alles wat daarmee samenhangt - zelfs in IJmond- verband - in haar ban heeft, zo was het de opening van het Noordzeekanaal in 1876, die een onvermoede ommekeer op velerlei gebied teweegbracht. Met de nederzetting van sluis- en loodspersoneel, waaraan de huidige sluiswachters woningen nog herinneren, bevonden zich bij de laatste groep twee Oud-Katholieke gezinnen. Wat niet te verwonderen is, omdat er in die dagen uit Egmond en het Nieuwediep zich vele Oud-Katholieken onder het loodspersoneel bevonden. De toen malige bisschop van Haarlem, mgr. C. J. Rinkel, schonk hierdoor zijn aandacht aan IJmuiden, waar hij een grotere toeloop van geloofsgenoten uit genoemde plaatsen verwachtte. Overigens niet zonder reden. Deze bisschop bevorderde, dat op 25 februari 1878 reeds, dus anderhalf jaar na de opening van het kanaal, een stuk grond van 500 meter voor de som van 1000 tot bouwterrein voor een kerkje door de administratie van de bisschopskas werd aan gekocht. Drie radia-telegrafisten De heren C. van Hoven, J. Saarloos en J. Bunschoten, die werden opgeleid door het Zeevaartinstituut IJmuiden zijn dezer da gen geslaagd voor het examen radiotele grafist tweede klasse. Voor het toelatingsexamen aan het Mar- nix Lyceum te Haarlem zijn geslaagd: Gerrie v. d. Burg, Elleke Vermaas, Co- bie Zuidervaart, Tjark de Boer en Wim Meilof, allen leerlingen van de Pieter Ver- meulenschool. Toen de regering echter met het plan tot stichting van een vissershaven kwam, bleek, dat de gekochte grond binnen de te onteigenen gronden viel, waardoor pas na langdurige correspondentie met de regering het bedrag van de aankoopsom van de grond werd terugbetaald. De visserij ontwikkelde zich voortdurend met het gevolg, dat verscheidene Oud- Katholieken uit Egmond en Den Helder zich in IJmuiden vestigden, waardoor de gedachte aan een kerk vastere vorm kreeg, temeer daar in 1887 reeds ongeveer 75 ge loofsgenoten te IJmuiden woonden, van wie de helft kinderen. Mgr. C. J. Rinkel deed een oproep tot steun, met het gevolg, dat in het voorjaar van 1888 ongeveer 10.000 beschikbaar was voor een kerkgebouw. Op 4 juli 1888 kwam een door de bis schop opgeroepen comité bijeen in de Haarlemmerhout, welk comité de stichting van een kerk te IJmuiden ten doel had en waarin zitting namen de bisschop van Haarlem, mgr. Rinkel; pastoor J. J. van Thiel, president van het seminarie te Amersfoort en de heren S. W. H. M. Colom bian te Dordrecht; A. J. v. d. Bergh te Utrecht; J. A. Binneveld te Rotterdam en H. F. van Thiel te Haarlem. Dit comité heeft tot 1937 toe onafgebroken zijn werk zaamheid verricht, zij het met andere per sonen, die de mutaties aanvulden. In deze bijeenkomst werd besloten tot aankoop van grond voor een kerk „dicht bij de school" en begrensd door de Bree- saapstraat, Van de Pollstraat en Neptunus- straat, ter grootte van 600 vierkante meter. In het hoofdplan werd vastgesteld, dat er 200 plaatsen in de kerk zouden komen met mogelijkheid tot vergroting, een altaar met vaste tombe en een pastorie van twee ver diepingen. Van de mogelijkheid tot ver groting van het gebouw profiteerde het huidige Thalia Theater, de eerste Oud- Katholieke kerk, die na verhuur tot 1913, toen het gebouwencomplex werd verkocht voor 15.000, nog dienst heeft gedaan als nettenboeterij. Aan de voorlopig in de „Oude Willem Barendsz" gehouden veertiendaagse kerk diensten kwam een einde toen architect T. J. van Harderwijk uit Utrecht zijn bouw plan bekroond zag en op 28 mei 1889 open baar werd aanbesteed. Op 6 juni 1889 werd het werk gegund aan de toen nog minderjarige Vel sense aannemer J. C. Vendeloo; 13 augustus werd de eerste steen gelegd en na voor spoedige bouw werd door alom wapperende vlaggen in het „dorp IJmuiden" binnen een jaar de eerste Oud-Katholieke kerk, ge wijd aan de H. Engelmundus, ingezegend en de eerste dienst gehouden door mgr. C. J. Rinkel met een feestpredikatie van ook al de eerste deservitor pastoor G. Diepen daal. Een week na de inwijding van het ge bouw kreeg het bouwcomité van een on bekende geefster een som van 1300, zodat de benoeming van een vaste pastoor kon volgen. 9 oktober 1890 kreeg pastoor G. van der Poll, pastoor te Zaandam, zijn aanstel ling te IJmuiden, welke gemeente hij tot 1923, toen zijn gemeente tot 1500 zielen was uitgebreid, zijn herderlijke zorg gaf. Wegens de snelle groei van de gemeente, die in 1901 reeds 650 zielen telde, was de bouw van een nieuwe, grotere kerk nood zakelijk geworden. Op 12 februari 1903 besloot het comité tot aankoop van een bouwterrein en daar toe in staat gesteld door een subsidie ge durende dertig jaren van de Vereniging „Oud-Katholiek ondersteuningsfonds", toe gekend op 6 juni 1905, kon met de uitvoe ring van de bouw der nieuwe kerk worden begonnen. Tot architect werd benoemd de heer J. G. Copper D.J.zn., die vele terrein moeilijkheden wegens de accidatie moest overwinnen. In het voorjaar van 1906 ge schiedde de aanbesteding en was de firma De Vlugt en Domhof met 66.850 de laag ste inschrijfster aan wie het werk werd gegund. Als bijzonderheid kan worden gemeld dat de firmant De Vlugt, later burgemeester van Amsterdam was. Op 26 juli 1906 werd de eerste steen ge legd door de pas gekozen bisschop van Haarlem, mgr. dr. J. J. van Thiel. Mgr. Rinkel, die zich zoveel voor de stichting van de Oud-Katholieke gemeente en de bouw van de eerste kerk had beijverd, was juist in mei 1906 gestorven. Amper een jaar na de eerste steenlegging werd op 20 augustus 1907 de nieuwe kerk ingewijd. De inwijder mgr. Van Thiel leid de de eerste dienst op de daaropvolgende feestelijke zondag, bijgestaan door de pastoor der gemeente, G. v. d. Poll en pastoor T. van Santen, president van het seminarie. In deze gedenkwaardige dienst werden 32 jonge mensen tot leden van de kerk aangenomen. De „nieuwe" kerk heeft een lengte van 40 meter en is 18 meter breed. Naast de altaarruimte met zjj-altaar in de oostbeuk, bevinden zich terzelfder hoogte in de westbeuk de sacristie met daarnaast een flinke lezingruimte, gelegen aan de Bloem- straat. Terzijde van het grote kerkgebouw, dat reikt van Wilhelminakade tot Bloem- straat en de gehele westzijde van de Cronjéstraat besloot, werd ongeveer in het midden van de westelijke kerkmuur tevens een grote pastorie gebouwd. Het ruime middenschip wordt voorna melijk ingenomen door de vrouwenplaat sen, de twee zijbeuken hebben, evenals achter de stoelen voor de vrouwen, banken voor de mannen, Nor maal kunnen 800 per sonen een plaats vin den, doch bij bij zondere gelegenheden kan het aantal plaat sen tot 1000 worden uitgebreid, welk aan tal enige keren ver is overscheden bij de in dit kerkgebouw ge houden herdenkings diensten van op zee gebleven visserlieden. De klokketoren, die stoer oud-IJmuidens beeld beheerst, is 32 meter hoog, waar boven vroeger een ster en nu al vele ja ren een groot kruis naar de hemel wijst. Ter gelegenheid van het gouden bestaans- feest der gemeente in 1938 kreeg deze toren een 650 kg wegende klok, die echter 'door de bezetter werd ge roofd, maar sinds enige jaren een ver vanger heeft. In de loop van de laatste jaren heeft het interieur verschei dene veranderingen ondergaan met het al jaren bestaande prachtige en onlangs gewijzigde orgel van de bekende orgelbou wer Sanders uit Utrecht. De gordijnen, die vroeger het door de hoge glas-in-lood-ra- men binnenstromen de licht boven het al taar weerden, werden weggenomen, waar door 't eenvoudige al taar meer tot zijn recht is gekomen; enige jaren geleden werd het zij-altaar toegewijd aan de H. Andreas, wiens uitbeelding in een fraai stuk houtwerk van enige hon derden jaren oud ter plaatse is aangebracht. Van verschillende kanten ontving de jon ge IJmuidense gemeente vele geschenken. Uit de kapel te Wormerveer kwamen de vroegere preekstoel, die nog altijd dienst doet, het vroegere orgel, tabernakel met kruis en met twee zilveren beeldjes en een zilveren ceborie. De tabernakel, een prach tig met schildpad opgewerkt stuk, wordt thans nog in de sacristie gebruikt. Een zilveren oliedoosje - nog in gebruik - kwam van Enkhuizen; een miskelk uit Rotterdam de opperste kerk, die in 1940 totaal werd verwoest, en een koperen Godslamp uit Amsterdam, de voormalige kerk aan de Barindesteeg, zomede de fraai bewerkte, uit de oude kerk van Egmond aan Zee afkomstige communiebank, die altijd nog dienst doet. Voorts bezit de kerk een miskelk, anno 1614, die wegens schenking als erfstuk van de bisschop van Pavia in haar bezit kwam. De Oud-Katholieke gemeente heeft se dert haar stichting in 1888 slechts vier pas toors en een deservitor gekend. Pastoor G. v. d. Pol, die van Zaandam in 1890 in IJmuiden kwam, werd 1 maart 1923, dus na 32 jaar, opgevolgd door pastoor L. Rin kel. Op 1 oktober 1937 kwam pastoor Th. Moleman, thans te Dordrecht, naar IJmui den en vervulde van 1 oktober 1948 af pastoor mr. J. W. Key, thans te Haarlem als deservitor tijdelijk het pastoraat) waar voor met ingang van 1 mei 1949 pastoor C. F. Nieuwenhuyzen, deken van het bis dom Haarlem, tot nu toe de zorg overnam. De grote groei van de Oud-Katholieke Ge meente in IJmuiden illustreert zich het beste door een aantal cijfers, die het zie lental aangeven over verscheidene pe rioden: 1888: 75; 1890: 175; 1891 200; 1892: 300; 1899: 600; 1902: 800; 1909: 1050; 1920: 1400; 1930: 1800; 1938: 1900; 1956 2200. Uiteraard heeft het vijftigjarige kerkgebouw een diepe betekenis voor de Oud-Katholieken van IJmuiden en de laatste jaren ook van de IJmond. Daarom zal aan dit heugelijke feit niet zonder meer En de „jarige kerk" worden voorbijgegaan en hoewel nog geen omlijnd programma van feestelijkheden vaststaat, kan wel reeds worden aange nomen, dat de gelovigen het hunne zullen bijdragen en reeds bijdragen om de zo zeer gewenste restauratie en verbeteringen van het kerkgebouw mogelijk te maken. ADVERTENTIE kwaliteits merken Eerste klas snelle service mogelijk door gebruik van de modernste in strumenten door ervaren radio- en televisie-technici, die hun opleiding ontvingen aan de beste service- dienst in Nederland. De oude kerk, thans „Thalia" VELSERDUINWEG 173 Telefoon 4402 De minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid, de heer J. G. Suurhoff, heeft heden vertegenwoordigers van de tandart sen en van de ziekenfondsen ontvangen ter bespreking van het nog steeds niet opge loste conflict over de honorering der tand heelkundige hulp aan ziekenfondspatiënten. Op de scheepswerf van de fa. Seymons bergen te Amsterdam is gistermiddag een nieuwe trawllogger voor de Scheveningsc vloot te water gelaten: de Sch. 162 „Clara", gebouwd voor rekening van de rederij Jaczon te Scheveningen. De tewaterlating kreeg een bijzonder ac cent, doordat het schip, dat 43 meter lang is, te water gleed in de Wittenburger- gracht, welke ter plaatse maar 50 meter breed is. De tewaterlating verliep echter zeer vlot. Twee lieren op de wal remden de snelheid van het schip af en een sleep boot ving het casco tijdig op. „De Clara" behoort tot de grootste sche pen van de Scheveningse vloot met een lengte- van 43 meter, een diépte van 3.80 meter en een breedte van 7.50 meter. Het schip zal worden uitgerust met een 660 pk. Industrie-motor. In het achterschip is ac- comodatie voor 17 man. Moderne appara tuur als decca, echolood en visloep ontbre ken niet. Het visruim heeft een capaciteit van 1500 kisten. Jacob Taal, nu schipper op de Sch. 24, zal het commando over de nieuwe trawler voeren. De bedoeling is, dat de „Clara" in oktober ter visserij zal vertrekken. De doopplechtigheid, die door velen werd bijgewoond, werd verricht door mej. M. M. van der Zwan, dochter van de reder Jac. van der Zwan. Met enige tientallen passagiers aan boord heeft de nieuwste aanwinst van de Scheveningse kottervloot, de SCH 18 „Hendrika Judith", gisteren een proefvaart gehouden op de Noordzee, heen en terug van Scheveningen naar Rotterdam, waar de kotter werd gedemagnetiseerd. Het is de bedoeling, dat de SCH 18 maandag ter visserij vertrekt. Het casco van de kotter werd gebouwd bij de scheepswerf van de fa. Seymons- bergen te Amsterdam. In Scheveningen is het schip verder afgebouwd. De SCH 18 is een zusterschip van de SCH 65, eveneens toebehorend aan de rederij S. Bakker en Zn. De heer S. Bakker jr. is schipper op de nieuwe kotter, die een bemanning van vijf koppen aan boord heeft. De afmetingen van de SCH 18 zijn: leng te 27 meter, breedte 6 meter, diepte 3 me ter. Een 310 pk. MWM-motor geeft het schip een snelheid van ongeveer 10 mijL In de brug zijn echolood en decca ge ïnstalleerd. De viskeeën kunnen 600 kisten vis bevatten. De oude SCH 18, die zeven jaar geleden is gebouwd, is enige weken geleden naar Urk verkocht. Het programma van het Openlucht concert door het Fanfarekorps „Wilhelmi na" te Santpoort op maandag 8 juli 1957 in de verplaatsbare muziektent op de kin derspeelplaats in de Arubastraat te Sant poort-dorp is als volgt: 1. Jager mars, M. H. Forster; 2. Thalos- sa, ouverture, Jean Preckher; 3. Aria van Tenaglia, Van Yperen; 4. Le Cöte d'Argent, Fantasie, P. N. Labole; 5. San Remo, mars, J. Meister; 6. Rossiniana, ouverture, Ge rard Boedijn; 7. L'amitié Ouverture, O. Filsfils; 8. Florida, mars, A. Duroc. BURGERLIJKE STAND VAN HEEMSKERK Geboren: Ronald H. M. z. van A. v. d. Pal en C. M. M. Schoot; Petrus F. z. van A. de Saeger en A. M. Zwart; Janna W. d. van J. B. Donker en S. A. de Ruiter; Erna d. van C. de Vries en S. E. Wijnands; Philomena J. M. d.. van P. J. Verduin en M. C. T. Sunder; Stephanus B. M. z. van N. C. Steeman en E. A. Borst; Jacobus W. z. van M. Gomes en M. J. Wester; Henk z. van W. F. K. Schweitzer en E. J. v. d. Meulen. Getrouwd: A. de Vries en A. P. Bruins; N. Welp en G. Ligthart. Zondag 7 juli IJMUIDEN: Ned. Herv. Kerk, Bethlehemkerk, 8.30 uur: ds. H. P. Huisman (Noorderkerk, Velsen-Noord); 10 uur: ds. J. van den Berg (H. Doop); 10.15 uur: Jeugdkapel „Bethlehemkerk", wijkgebouw Radar straat. Spreker: de heer P. Verschoor. Ned. Herv. Kerk, Kanaalstraat, 10.00 uur: ds. L. Kievit, van Woerden; 17 uur: ds. Willemsvaart van Santpoort. Geb. v. Chr. Belangen, 10 uur: Eerw. Heer H. Remiens, jongerendienst. Geref. Kerk, Ichthuskerk, 9 en 10.45 uur: ds. J. A. Tiemens; 15 en 17 uur: ds. W. Diepersloot. Geref. Kerk (Art. 31 K.O.), 9.30 en 16.30 uur: ds. P. Lok. Chr. Geref. Kerk, 10 en 16.30 uur: ds. C. den Hertog. Gemeente Gods, 10 uur: Cultureel Ge bouw, bijeenkomst. Doopsgezinde Gemeente, Helmstraat, 10.30 uur: ds. A. J. v. d. Sluis van Alk maar. Oud-Katholieke Kerk, zondag 8 uur: Vroegmis; 10 uur: Hoogmis; 19 uur: Ves pers woensdag 9 uur: Heilige Mis. Leger des Heils, 10 uur: Heiligingssa menkomst, 19.15 uur: Openluchtsamen komst, 20 uur: Verlossingssamenkomst, algehele leiding majoor J. de Bree. Baptistengemeente, Cultureel Gebouw, 10 uur: stud. A. Achtereek van A'dam. IJMUIDEN-OOST: Ned. Herv. Kerk, Goede Herderkerk, 10 uur: ds. Dickhout, H. Doop; 19 uur: ds. De Roest, Jeugddienst. Geref. Kerk, Bethelkerk, 10 uur: ds. W. Diepersloot; 17 uur: ds. J. A. Tiemens. Ver. v. Vrjjz. Herv., Abelenstraat 1, geen dienst. Evangelisatievereniging „Elon", Kapel Vareniusstraat, 10 uur: P. D. Bardel- meyer van Doorn; 19.30 uur: G. Brucks van Doorn; 11.45 uur: zondagsschool; woensdag openluchtsamenkomst Kenne- merlaan, ds. Mietens van Amsterdam. Vergadering van Gelovigen, De Ruij- terstraat 73, 10 uur: samenkomst. DRIEHUIS: Evang. Luth. Gemeente, koffiekamer Westerveld, 9.15 uur: ds. J. A. Roskam. VELSEN: Ned. Herv. Kerk, Engelmunduskerk, 10 uur: ds. L. Brink (Heilige Doop en bevestiging in bediening). VELSEN-NOORD: Ned. Herv. Kerk, 10 uur: ds. H. P. Huis man, H. Doop; 19 uur: ds. H. J. W. Dickhout. Jeugdkerk (Jeugdgebouw), 10 uur: M. van Dongen. Vrije Evang. „Emanuël", gem. ontsp.- lokaal, Van Diepenstraat, 10 uur: de heer Dikkens van Leiden. BEVERWIJK: Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk, 10 uur: ds. W. Oorthuys; 19 uur: Jeugd dienst. Irenekapel, 10 uur: ds. F. C. Wil- lekes. Populierenlaan, geen dienst. Jeugd kapel „Groene Huis", 10 uur: heer G. J. Offerhous. Evang. Luth. Gem., 10.30 uur: ds. J. A. Roskam. Vrijz. Herv. Gemeente, Prinsesselaan 10.15 uur: ds. A. van Biemen van Bent veld. Geref. Kerk, Moensplein, 10 uur: ds. C. Meyer; 17 uur: ds. F. R. M. Elders van Amsterdam (Z.). Maranatha, 10 uur: J. Dammuller van Alkmaar; dinsdag 20 uur: openlucht samenkomst, Munnikenweide. Leger des Heils, Jan Alsweg 32, 10 uur: Heiligingssamenkomst; 12 uur: zondags school; 16.30 uur: Kindersamenkomst; 20 uur: Verlossingssamenkomst. Alle sa menkomsten staan o.l.v. le luitenante L. Benjamins. HEEMSKERK: Ned. Herv. Kerk, Kerkplein, 10 uur: ds. J. A. Eekhof van Wijk aan Zee. Tweede prijs voor „Melodia" Het Christelijke Gemengd Kwartet „Melodia" heeft onder leiding van de heer J. Melis op het zangconcours te Hilversum een tweede prijs behaald. Het Kwartet kwam uit in de tweede af deling. ADVERTENTIE M. VISSER, Celsiusstraat 52, IJmuideu WIJK AAN ZEE: Ned. Herv. Kerk, Julianaplein, 10 uur: dr. A. F. J. Kleyn van Utrecht. Geref. Badgastenkerk Julianaweg, 10 uur: ds. F. R. M. Elders van Amster dam (Z.)19.30 uur: ds. C. Meyer van Beverwijk. SANTPOORT: Dorpskerk, 10 uur: ds. Ter Steege, H. Doop; 19 uur: ds. A. Oskamp, Heemstede. Adventkerk (Ziekenhuiskerk), 10 uur: ds. G. H. van Willenswaard, Heilige Doop. Jeugdhuis: Jonge Jeugdkerk, 10.30 uur: de heer G. J. Kwakkel, IJmuiden. Chr. Geref. Kerk, 10 uur: ds. J. C. Maris; 16 uur: ds. J. T. H. v. d. Bom. Geref. Kerk, 9.30 en 17 uur: ds. J. Maris. Geref. Kerk (Art. 31 K.O.), 10.30 en 17 uur: ds. N. Bruin. HAARLEM: Church of England, Kinderhuissingel, Evening Service 7.30 p.m. Holy Com munion 8.30 p.m. STRAND IJMUIDEN: Uitgaande van het „Comité van Samen werkende zondagsscholen te Velsen". zondagsschool 10 uur, strandhuisje „Zee en Duin", aan de noordzijde van het restaurant Zeezicht. IJMUIDEN-WEST: Herv. kinderdiensten, Creutzbergschool 10 uur; Comitéschool 10 uur; Insinger- school 10 uur. Geref. Evang. zondagsscholen, Groen van Prinstererschool 10.45 uur; Ichthusburcht 11 uur. Leger des Heils kinderdienst, Gebouw Edisonstraat, 12.15 uur. IJMUIDEN-OOST: Kinderkerk „IJmuiden-Oost", Emma- school 10 uur; Theo Thijssenschool, 10 uur. Herv. zondagsschool, Julianaschool, 10 uur. Geref. kinderdienst, Lariksburch, 11.30 uur. Geref. Evang. zondagsschool, Ossendorp- school, ingang Lemairestraat, 10.30 uur. DRIEHUIS—VELSEN DORP: Herv. kinderdiensten: Marie Boreelkleu- terschool; 10 uur, alle leeftijden. Wijkge bouw, Torenstraat, 12 uur, leeftijd 5 en 6 jaar. VELSEN-NOORD: Herv. kinderdiensten, Kleuterschool aan de Banjaertstraat, 12 uur, 5 t/m 8 J. C.V.O.-school aan de Langeveldstraat, 12 uur, 8 t/m 13 j. Geref. Evang. zondagsschool, Da Costa- school, 11.30 trar. SANTPOORT: Herv. kinderdiensten, Kapel aan de Pas- torieweg, 12 uur, leeftijd 5 t/m 7 Jaar. Jeugdhuis aan de Burg. Enschedélaan, 12 uur, 8 t/m 10 j. „School met de Bij bel", 12 uur, 11 en 12 jaar. Jeugdhuis, 10.30 uur: jeugddienst; spre ker de heer G. J. Kwakkel van IJmuiden. „Voorbij Mombassa dreigt de dood" (T h a li a, vrijdag t/m zondag). Dit spannende ver haal uit de binnen landen van Oost- Afrika, waar volgens het scenario uranium ontdekt is, krijgt ge stalte door het forse spel van Cornell Wil de, die als Matt Campbell arriveert en daar een zendeling met zijn aardige nicht ontmoet, op het nip pertje aan een over val ontkomt en mid denin de verwikke lingen rond de kost bare delfstof duikt. Het komt uiteraard allemaal in orde, maar voordien is er een krankzinnige uraniumdelver onbe houwen bezig geweest, die met behulp van lelijke Luipaardmannen het oerwoud on veilig maakt de liefde maakt echter al les goed. „Annie, get your gun" (Thalia, maan dag t/m woensdag). De haast befaamde Betty Huttoncreatie over het scherpschie- tende meisje Annie Oakley heeft nogmaals een plaatsje gevonden op het Thalia-pro- gramma en menigeen zal weer genieten van het vlotte verhaal en de vele liedjes, de muzikale shows en de grootse opzet van deze vrolijke film. „Het geheim der vijf graven" (W.B.- theater, vrijdag en zaterdag) heeft weer eens de Indianen en derzelver bloeddorst tot onderwerp gekozen, want de vijf graven zijn van vijf soldeniers uit het eind der negentiende eeuw, die op snode wijze door de Indianen voornoemd om het leven zijn I gebracht en waar nu de wraak levensgroot boven te roepen staat. Die komt dan ook en het is allemaal nogal onsympathiek met een mooi meisje en wilde tafrelen rond boefachtige roodhuiden. „Calypso Joe" (Kennemer Theater, vrijdag tot en met zondag). Het fascineren- Matt Campbell en de nicht van de zendeling in „Voorbij Mombassa dreigt de dood". de ritme van de calypso viert in deze mu sical hoogtij, zoals eerder in een serie mode-films de rock'n roll klappen werden uitgedeeld op trommels en andere instru menten. Het- gaat volgens beproefde methoden over een band, die in Trinidad de stad verovert met haar calypso's en er zit niets meer, maar ook niets minder, achter dan een serie bijzonder geraffineerd gespeelde liederen uit het Zuidamerikaanse genre, die vooral de jongelui wel zullen bevredigen. „Eddie In de Folies" (L u x o r, vrijdag tot en met maandag) De harde Eddie Con- stantine is goed voor nóg een dozijn films, want alles wat anderen al voor hem heb ben beleefd, kan hij gemakkelijk op zijn wijze opnieuw in de praktijk gann brenger, als in deze film over de Folies Bergère te zien valt. De heer Constantine zwerft daar rond en komt er bepaald niet voor de toneelknechts. Ditkeer echter is Eddie niet de man, die met groot gemak allerlei lieden in de heupzwaai neemt om ze op kostbare meubelstukken neer te werpen hij zingt. En niet eens onverdienstelijk, zoals de lief hebbers van lichte grammofoonplaten .al lang hebben gemerkt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 8