Doorvoering van beperkingsprogramma moet een ontwrichtende kredietcrisis voorkomen iee MORRIS beforet/oc/óuff/ Zestien doden in het verkeer HET WEER Haarlems Dagblad Vervoerschaos als gevolg van busstaking in Engeland Varens gezelligheid op de Kaag Handelsbalanstekort van eerste half jaar 1957 is een miljard hoger dan dat van het vorige Vakantieplannen voor velen verstoord PROF. BROUWERS OVER DE ECONOMISCHE TOESTAND Stijging van kostenniveau moet worden gestuit Watersnood eist in China bijna duizend levens Overstromingen op Java Nog buien SOLEX nmrn VEILIG RIJDEN Gehr. v. Bucgnum en Zoon Zwitserse regering wenst geen televisie-reclame Premier Djuanda in Ambon Het woord is aan Nieuwe hittegolf in het oosten van Noord-Amerika Duitse minister: Eerst Elten terug, dan autoweg Jongen en meisje door de bliksem getroffen Verkeersongelukken DIT JAAR: 641 DODEN Jongen bij baden in zee bij Heemskerkse strand verdronken 72e JAARGANG No 10 Lange Nieuwstraat 427, IJmuiden. Telefoon Adm. 5437, chef bezorging na 5 uur 7519. Tel. Redactie 5389. Haarlem: Grote Hout straat 93 alle afd. Tel. 15295*. Advertentie tarieven op aanvraag bij de Administratie. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks MAANDAG 22 JULI 1957 IJmuider Courant EDITIE VOOR VELSEN-IJMUIDEN EN BEVERWIJK EN OMGEVING, VAN OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 302e JAARGANG No 16ó Uitgave Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem. Verschijnt dagelijks, behalve op zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 ct. p. kwartaal 7.65, franco p. post 8.15. Losse nrs. 12 ct. Giro rekening 273107 ten name v. Haarl. Dagblad. Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman De Kaagweek is begonnen. Dat betekent dat ruim vierhonderd zeilscheepjes uit heel Nederland meedingen naar de eerste plaats in hun klasse, een uitverkiezing welke zij tot woensdag zullen proberen te bewerkstelligen. Hoe druk het zondag was op de Kaag ziet men op de foto boven. Ideaal zeilweer: zon voor de toe schouwers' op de terrasjes en een goede bries voor de zeilers! Ideaal roeiweer blijkbaar voor minister Mansholt, die in een „Wiebeltje" alle departementale zorgen liet varen om zelf uit varen te gaan. De ontwikkeling van onze betalingsbalans in 1957 geeft aan dat Nederland bezig is toenemend en in ernstige mate boven zijn stand te leven. In het eerste halfjaar bleef de stijging van de invoer nog ver boven die van de uitvoer uitgaan. De invoer steeg ten opzichte van het reeds hoge cijfer van het eerste halfjaar 1956 verder met 13 per cent, de uitvoer slechts met 4 percent. Over het eerste halfjaar bedraagt het tekort op de handelsbalans 2,3 miljard gulden, of bijna 1 miljard gulden meer dan in het eerste halfjaar van 1956. Het dekkingspercentage van de invoer door de uitvoer is op een laagtepunt van 71 gekomen en is bij een grotere betekenis van het goederen verkeer in de betalingsbalans thans gelijk aan dat in 1938. Het tekort op de lopende rekening is dan ook nog zeer aanzienlijk en de invloed van het beperkingsprogramma zal zich in de rest van 1957 en in 1958 moeten realiseren, wil het evenwicht niet wor den geforceerd door een kredietcrisis, die de totale activiteit van het economische leven in ernstige mate zou aantasten. Aldus sprak hedenmorgen prof. G. Brouwers, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Hij hield een toe spraak over de Nederlandse export voor de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Amerika. Op korte termijn, zo zei prof. Brouwers, kan de exportpolitiek bij het recht trekken van de betalingsbalans slechts een secundaire rol spelen. Alle produktie- factoren in ons land zijn praktisch volkomen ingeschakeld. De sinds enige tijd merk bare vermindering van het stijgingstempo van de export kan voor een beperkt deel het gevolg zijn van de relatief sterke zuigkracht van de binnenlandse markt en dit is slechts ongedaan te maken door vermindering der binnenlandse bestedingen; maar voor het overige jaagt men de op zichzelf reeds hoge export moeilijk nog met spron gen op. Het is daarom vooral de ontwikkeling op lange termijn van de export die, om haar primaire belang voor het in evenwicht houden van de betalingsbalans en het op peil houden van de werkgelegenheid in de toekomst aandacht verdient. Prof. Brouwers onderscheidde twee be langrijke factoren, die de export bepalen: de inkomens-ontwikkeling in de afzetge bieden en onze concurrentiepositie ten op zichte van het buitenland. Wat de inko mensontwikkeling betreft constateerde prof. Brouwers een afnemende internatio nale vraag onder invloed van een zekere matiging in de internationale conjunctuur; de ongunstige invloed daarvan op onze ex port zal nog sterker kunnen worden. De nadruk komt in een dergelijke situatie nog sterker te liggen op de tweede factor, de concurrentiepositie. De relatief sterke stij - PEKING (AFP). - Volgens voorlopige cijfers hebben de overstromingen van de Gele rivier in China aan bijna duizend mensen het leven gekost, drieduizend men sen zouden verwondingen hebben opgelo pen. In totaal zouden een miljoen mensen door de watersnood zijn getroffen. Het peil van het water in de Gele rivier begint in de provincie Sjantoeng langzaam te dalen. Het noordelijke deel van deze provincie wordt echter nog bedreigd door de zijrivieren van de Gele rivier, die ten gevolge van de zware regenval van de laatste tijd sterk gezwollen zijn. Dank zij de snelle hulp van de centrale en provin ciale autoriteiten en door het wegvoeren van de bevolking uit het getroffen gebied heeft men een groter verlies aan mensen levens kunnen voorkomen. De watersnood wordt de hevigste van de laatste vijftig jaar in dit gebied genoemd. De materiële schade is aanzienlijk. (Reuter). - In niet-officiële berichten, die in Peking zijn ontvangen, wordt gezegd, dat de Lunghai-spoorïijn, de enige grote spoorwegverbinding in China van oost naar west. in ernstige mate is gestremd. (AFP/Reuter). - Volgens het Chinese nersbureau zijn in de provincies Sjantoeng en Kiangsoe ruim een miljoen hectaren bouwland overstroomd. Vliegtuigen wer pen boven de overstroomde dorpen voed sel uit, maar vele mensen verkeren nog in gevaar. Vijftigduizend mensen, onder wie vele militairen, trachten het water te keren. DJAKARTA (ANP) Volgens de in het afgelopen weekeinde in Djakarta ontvan gen berichten, hebben de overstromingen in West- en Oost-Java grote schade aan gericht. In het regentschap Tasikmalaja, ten oosten van Bandoeng, hebben zich aardverschuivingen voorgedaan, waardoor tal van wegen werden geblokkeerd. In West-Java moesten zevenduizend en in Oost-Java zelfs meer dan zeventigduizend personen uit de overstroomde gebieden worden geëvacueerd. In Oost-Java werden op een oppervlakte van twaalfduizend hec taren de te velde staande gewassen weg gespoeld. De overstromingen zijn veroorzaakt door de reeds tien dagen aanhoudende regens. oooooooooooocxxxxxiooaxxYxxxxDoocooocxxxxxx xxxdooolxxx* xxx VERWACHTING, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van maandagavond tot dinsdagavond, opgemaakt om 11.15 uur: Wisselende bewolking en en kele verspreid voorkomende buien. Matige tot zwakke noord westelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. Volledige weerrapporten op pagina twee. Jx^xxxxxxxxxxxx^ooococoooooooooooooocxxioooooooooooooooa DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT PAGINA'S (Van onze correspondent in Londen) Duizenden moesten vanmorgen naar hun werk lopen, als gevolg van de busstaking welke het grootste deel van Engeland bui ten Londen heeft getroffen. De helft van het aantal bussen bleef in de garages. Het stakingsparool is vrijwel algemeen opge volgd. Het is vooral hinderlijk voor de mijnwerkers en vele fabrieksarbeiders, die op de provinciale diensten zijn aangewezen. Bedrijven organiseren noodtransporten. Door de staking zijn honderden dorpen afgesneden van de steden. Vakantiegangers zijn ernstig gedupeerd. De automobiel-organisaties hebben bus passagiers, die met particuliere wagens willen meerijden, de raad gegeven bij de haltes te gaan staan, zodat het gemakke lijker voor automobilisten is hen op te pikken. Ook vrachtauto's vervoeren koste loos passagiers. Duizenden hebben hun vakantie moeten opgeven en andere dui zenden zijn in hun vakantieoord gestrand. De regering heeft besloten automobilisten, die niet verzekerd zijn tegen aan derden toegebracht letsel, te vrijwaren voor wette lijke aansprakelijkheid. In Birmingham, de grootste stad na Londen, moet transport gevonden worden voor een kwart miljoen mensen. Er hebben zich zondag een aantal incidenten voorgedaan, doordat stakers bussen aanvielen, die bleven rijden, omdat het personeel niet bij een vakbond is aan gesloten. Studenten, die in hun vakantie als busconducteur werkten en die zich aan meldden om hun geld te halen, werden gisteravond in Eastbourne als „stakings brekers" uitgekreten. De transportarbeidersbond, een der groot ste bonden ter wereld, is financieel in staat stakingsgelden, die wekelijks tussen de dertig en veertig miljoen gulden liggen, gedurende enkele maanden uit te keren. De regering dringt aan op arbitrage. De bon den eisen een openbaar onderzoek naar de toestand, waartegen de busondernemingen zich verzetten. Het is niet uitgesloten, dat het conflict zich zal uitbreiden tot de ge meentelijke busdiensten, met wie de bon den onderhandelen. Een aanbod tot loons verhoging van de gemeenten, dat groter is dan van de particuliere ondernemingen, is door het buspersoneel verworpen.Verwacht kan worden, dat de vervoerschaos nog de hele week zal duren. ADVERTENTIE Wees verstandig en koop ook uw Solex bil SOLEX SERVICE-STATION Meervlietstraat 69, Velsen-Zuid, Telef. 5701 BERN (U.P.) De Zwitserse regering heeft de volksvertegenwoordiging een wetsontwerp doen toekomen, dat voorziet in het aanvaarden van een jaarlijkse bij drage van twee miljoen francs gedurende een tijd van tien jaar, die de Zwitserse uitgevers-associatie aangeboden heeft, on der voorwaarde, dat de (staats-) televisie geen zendtijd zal besteden aan commer ciële uitzendingen. Een consortium van Zwitserse publiciteitsinstellingen heeft na melijk een commerciële televisie bepleit. De Zwitserse regering stelt het federaal parlement, dat de kwestie in zijn herfst- zitting zal behandelen, nu voor te besluiten dat er in de Zwitserse televisie geen recla me mag worden gemaakt. ging van ons kostenniveau is echter zo groot, dat de voordelen, die tussen 1945 en 1953 ten opzichte van het buitenland zijn behaald, reeds ten dele zijn verbruikt en Nederland in de gevarenzone is gekomen. Een gedetailleerde analyse der beschikbare cijfers maakt het waarschijnlijk, dat in 1955 de gemiddelde Nederlandse arbeids kosten, absoluut gesproken boven die van West-Duitsland komen te liggen. En al moge het verschil voor de Nederlandse economie als geheel nog niet groot zijn, deze tendens zet zich voort. Wanneer wij in aanmerking nemen dat de intensieve concurrentie, die wij zowel bij een mati ging der internationale conjunctuur als door de opening der Europese binnengren zen te verwachten hebben, niet in de laat ste plaats van Duitsland zal komen, dan ligt hier een probleem waarvan de ernst niet moet worden onderschat. „De stijging van het kostenniveau moet worden ge stuit", zei prof. Brouwers. Sedert 1953 is het Nederlandse loonpeil over het geheel sterker gestegen dan in de meeste andere landen. Van 1953 tot 1956 steeg het Nederlandse loonpeil met om streeks 30 percent. De industriële produk- tiviteit steeg slechts met bijna de helft hiervan, zodat de arbeidskosten van onze produktie ongeveer 13 percent hoger kwa men te liggen. De gemiddelde loonstijging in West-Europa als geheel, waarvan de belangrijkste industrielanden zijn geno men, bedroeg 20 percent, terwijl de ar- beidsproduktiviteit globaal gesproken met 15 percent steeg. Ook wanneer men de exactheid van deze cijfers met scepticis me bekijkt is er geen twijfel dat wij, wat het verloop van onze produktiekosten be treft, de laatste jaren van de goede naar de verkeerde kant van het gemiddelde zijn verhuisd. De voor 1957 beschikbare cij fers wijzen er voorshands niet op dat in de algemene tendens van dit verloop veran dering is gekomen. Strijd tegen kosteninflatie De overtuiging wint veld, zo zei de spre ker verder, dat tegen de kosteninflatie een rechtstreekse strijd moet worden gevoerd. Voor de Nederlandse export vormt deze kosteninflatie een bijzonder gevaar omdat zij door de grote afhankelijkheid der Ne derlandse economie van de internationale handel (het totaal van in- en uitvoer be nadert de grootte van het nationale inko men) rechtstreeks van invloed is op onze concurrentiepositie en daarom op onze be talingsbalans. En voorzover de kostenstij ging in ons land dus de tendens heeft uit te gaan boven die onzer belangrijkste con currenten op de buitenlandse markt, is extra zorg voor dit centrale punt in onze economische positie op zijn plaats. Al be hoeven wij niet direct de stormbal te hij sen, een arbeidskostenstijging van 13 per cent in drie jaar is te veel en het is wel zaak dat bij de oplossing van het beta lingsbalansprobleem de zorg voor het prijs- DJAKARTA (ANP) De Indonesische eerste minister, Djuanda Kartawidjaja, is tijdens het afgelopen weekeinde in Ambon, de hoofdstad van de Molukken aange komen. De premier en zijn gezelschap reden van het vliegveld naar de stad in jeeps, welke door het plaatselijk bestuur waren verkregen als resultaat van de bar- terhandel, welke dit gebied tegen de re geringsvoorschriften in met het buitenland voert. Bij zijn aankomst verklaarde de premier optimistisch te zijn over het bereiken van een vreedzame oplossing voor het probleem Noord-Celebes, waar een speciale missie van de regering, onder leiding van de mi nister van Justitie, Maengkom, moet trach ten in een broederlijke sfeer een oplossing voor de verschillende vraagstukken te vin den. De gouverneur van de provincie Noord- Celebes, Manoppa, is naar Djakarta gereisd voor het voeren van besprekingen. Bij zijn aankomst in de hoofdstad verdedigde hij de maatregelen, welke het bestuur van deze, door overste Sumual in het leven geroepen provincie, op het gebied van de handel met het buitenland heeft genomen. Ook Noord-Celebes drijft een levendige barterhandel. en kostenpeil de aandacht blijft behouden. Het Nederlandse kostenpeil is geens zins uitsluitend een kwestie van lonen. Het is tevens een kwestie van binnenland se prijsvorming en dus van flexibiliteit in de concurrentieverhoudingen, van doelma tige investering en van produktiviteitsbe- vordering. Juist nu wij voor een tijdvak staan waarin de afzetgebieden in sterkere mate opengaan en door de schepping van ruimere gemeenschappelijke markten de concurrentie tussen de betrokken landen zeker in eerste instantie zal worden ver scherpt, moeten wij er meer dan ooit voor zorgen dat de binnenlandse prijzen en marges voldoende in overeenstemming zijn met deze nieuwe concurrentie-eisen. Iede re zelfvoldaanheid in dit opzicht is funest. Zonder te willen tegenspreken dat bepaal de levensmiddelen en massagoederen bij ons nog goedkoper zijn dan elders, gaat de kwalificatie „Nederland-goedkoopte- land" in zeer veel gevallen bepaald niet meer op. De exporttaak Sprekende over de Gemeenschappelijke Markt en de vrijhandelszone, merkte hij verder op dat de kansen die de integratie ons op het gebied van arbeidsverdeling en nieuwe afzetmogelijkheden in principe biedt, in tal van opzichten ook nieuwe eisen stelt aan ons concurrentievermogen en onze exporttechniek. Een markt, die open ligt is daarmee nog niet veroverd, afgezien dan nog van de zwaardere con currentie die wij binnenslands te verduren krijgen. Stabiele groei van onze export, gespreid over een zo ruim mogelijk gebied, blijft een essentiële voorwaarde voor een gezon de ontplooiing van ons economisch leven, zo besloot prof. Brouwers zijn uiteenzet ting. Deze groei verwerkelijkt zich niet vanzelf. Hij vraagt, naast het vervuld zijn van algemene fundamentele voorwaarden, een toenemende krachtsinspanning. De wetenschap dat onze economische positie staat en valt met het vervullen van de ex porttaak moge niet alleen voor het expor terende bedrijfsleven, maar ook voor dat deel dat verder van de export afstaat, aan sporing zijn alle krachten hiervoor in te spannen. Wanneer wij gezamenlijk aar deze gemeenschappelijke nationale taak werken, behoeven wij de ontwikkelingen die zich gaan voltrekken niet te vrezen, en zullen wij versterkt daaruit te voorschijn ko. ten. Stendhal: Alleen grote geesten durven een een voudige stijl te hebben. NEW YORK (Reuter) Het oostelijk deel van de Verenigde Staten wordt voor de tweede maal in dit seizoen getroffen door een hittegolf, die tot dusverre aan dertien personen het leven heeft gekost. Ook in Oost-Canada worden zeer hoge temperaturen gemeten. Het aantal slacht offers van de hitte bedraagt ook hier dertien. De Westduitse minister van Verkeer, dr. Seebohm, heeft besloten dat de autoweg van Oberhausen naar de Nederlandse grens met aansluiting aan het Nederlandse ver- keersnet niet van Wezel, maar van Ober hausen uit zal worden aangelegd. De mi nister heeft verklaard, dat de aanleg van het stuk van Wezel naar de Nederlandse grens afhangt van de teruggave van Elten aan de Bondsrepubliek. Zondagavond trof een landbouwer in Oirschot in zijn aardappelveld een jongen en een meisje aan, die door de bliksem waren getroffen. De jongen, de 20-, jarige V. uit Eindhoven, bleek overleden te zijn, het meisje, de 18-jarige L., eveneens uit Eindhoven, had brandwonden en was ge heel van streek. Zij waren tijdens een hevige regenbui onder een boom in het aardappelveld gaan schuilen en toen door het hemelvuur ge troffen. ADVERTENTIE BARTEUORISSTR. HAARLEM TEL. 13439 FERD. BOLSTR. 48 A'DAM TEL. 717162 STURKA SPORTKLEDING Het 16-jarige meisjes H. Gooijer van de Hoflanderweg te Heemskerk is zon dagmiddag omstreeks half-zes door een auto aangereden toen zij per rijwiel op de Tolweg twee fietsers passeerde. De auto kwam evenals het meisje uit de richting Uitgeest. Het meisje werd enkele meters meegesleurd. Een uur later is zij in het Rode Kruis-ziekenhuis te Beverwijk over leden. Het plotseling oversteken van een brom fietser is, naar de politie aanneemt, de oor zaak geweest van een auto-ongeluk, dat zaterdag in de vooravond bij A a r 1 e - R i x t e 1 gebeurde en waarbij de 45-jarige heer K. J. F. Z. Holst uit Arnhem en zijn drie kinderen, een meisje en twee jongens om het leven kwamen. Mevrouw Holst werd zwaar gewond. Zij is in het zieken huis te Helmond ongenomen evenals de bromfietser, de heer H. uit Aarle-Rixtel. die een been brak en zwaar aan het hoqfd werd gewond. Toen de heer Holst, die uit de richting Helmond kwam, de overste kende bromfietser trachtte te ontwijken, kwam zijn wagen in een enige meters beneden de weg liggende bermsloot. Op de rijksweg Zutphen-Deven- t e r zijn zaterdagavond een personenauto en een scooter met elkaar in botsing ge komen, waarbij de bestuurder van de scooter de 25-jarige W. J. B. Steemers uit Gorssel en zijn echtgenote, de 21-jarige mevrouw A. A. M. Steemers-Ruiken zwaar werden gewond. Zij werden overgebracht naar het rooms-katholiek ziekenhuis te Zutphen, waar de man 's nachts aan zijn verwondingen is overleden. De 29-jarige J. Habing uit Klaziena- v e e n is op de Schoonebeekerweg met zijn motor met zijspan tegen een boom gebotst en dodelijk verongelukt. Zijn broertje, dat in in het zijspan zat, liep slechts lichte ver wondingen op. Vermoedelijk is het zijspan losgeraakt, waardoor H. de macht over het stuur verloor. Het zijspan was 's morgens aan de motor be-'estigd. In het ziekenhuis te Apeldoorn is de 51-jarige G. Wenink uit Apeldoorn over leden tengevolge van ernstige verwondin gen, die hij dezer dagen had opgelopen, toen hij in Apeldoorn door een caravan, getrokken door een personenauto, werd aangereden. De 62-jarige bromfietsberiider Nic. Huis man uit Hazerswoude is op de onbev/aakte overweg aan de Otweg nabij Boskoop door een uit de richting Alphen aan de Rijn komende trein aangereden. Het slachtoffer kwam in een sloot en overleed ter plaatse. De 65-jarige mevrouw J. S. uit Vaals is in het r.-k. ziekenhuis te Hilversum over leden aan de gevolgen van een schedel- basisfractuur, die zij dezelfde dag had op gelopen, toen zij bij een botsing tussen de auto waarin zij zat en een vrachtwagen, met haar hoofd tegen de beugel van de autokap stootte. In Den Haag is een autobus van de H.T.M., die bij de halte aan de Nieboerweg ter hoogte van de Tesselsestraat moest stoppen, tegen het bij deze halte behorende wachthuisje opgereden, dat werd vernield. Een van de wachtende passagiers, het zevenjarig jongetje J. A. Vogel uit de Jur- riaan Kokstraat te Scheveningen, kwam om het leven. Vijf andere passagiers wer den gewond. Gisteravond om half elf is de 28-jarige heer T. Kolkman uit Twello te T e u g e bij het te voet oversteken van de rijksweg aangereden door een auto en op slag ge dood. Het slachtoffer was ongehuwd. Op het kruispunt Baroniebaan-Gilzer- baan te Tilburg is de 53-jarige wiel rijder J. G. Henkens door een Deense per sonenauto aangereden, waarbij hij ernstige hoofdwonden en een hersenschudding kreeg. Aan de gevolgen van de aanrijding is het slachtoffer hedenmorgen in het St. Elizabeths-ziekenhuis te Tilburg over leden. Het 10-jarige meisje H. van Dooremalen is te Eindhoven tegen een auto aange lopen en aan de verwondingen overleden. Eveneens te Eindhoven is de brom fietser W. A. Versteeg om het leven geko men bij een botsing met een autobus. Te Bergen op Zoom is de 78-jarige M. Wijchers overleden aan de verwondin gen, die hij donderdag opliep toen hij door een vrachtauto werd aangereden. a Tengevolge van verkeersonge- lukken in ons land zijn in 1957 om het leven gekomen 641 personen, i van wie 125 kinderen. De 16-jarige P. Koelman uit Heemskerk is zondagmiddag tijdens het baden in zee bij het Heemskerkse strand tussen Wijk aan Zee en Castricum verdronken. Enkele vrienden, met wie hij in zee speelde, mis ten hem op een moment. Kort daarna heeft men het stoffelijk overschot uit zee gehaald. Drie Castricumse jongens zijn gistermid dag ternauwernood aan de verdrinkings dood ontsnapt toen zij zich te ver in zee hadden gewaagd. Even voorbij paal 45 hadden de jongens Hans Vermeulen, Coen Menke en Kees Groen zich in zee begeven en daarbij te veel van hun krachten ge vergd. Zij misten de kracht om terug te zwemmen. Twee hunner moesten uit het water worden gehaald en werden bewus teloos op het strand gebracht. Groen kon nog eigener beweging op het strand komen maar werd toch ook naar de EHBO-tent gebracht. Daar werd op hen door dr. Wie- ringa en leden van EHBO en CRB kunst matige ademhaling toegepast. Na twintig minuten slaagde men er in de reeds ver flauwde levensgeesten weer op te wekken. Hans Vermeulen was er het ergst aan toe. De jongens zijn per taxi naar hun ouder lijk huis aan de Torenstraat in Castricum vervoerd. SUKARNO NIET NAAR SUMATRA President Sukarno heeft zijn voorgeno men bezoek aan Midden-Sumatra uitge steld tot na de viering van de onafhanke lijkheidsdag op 17 augustus. Oorspronke lijk zou de president tegen het einde van deze maand naar Midden-Sumatra ver trekken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 1