PHILIPS r PANDA EN HET DING Visserij varia Het weer blijft onbestendig IJ mond-agenda J De radio geeft dinsdag '^Brieven aan de redactie want Rivella is een natuur, product uit melk. Het bevat B-vitaminen, koolhydraten 13 minerale zouten. Wereldnieuws Zeelt ió Wet zo 2 Botsing tussen auto's in de Rivierenbuurt Radicale vernietiging van insectendodende lamp Het modernste en voordeligste insectenbestrijdingsmiddel Motorwrak op grote weg aangehouden Dansen voor het marinesanatorium Verkoopstands in de badplaats Prijsuitreiking jeugdkam pioenschap schaken Drink het koel! Fa. DIEBEN EN GUBBI H. F. BROEKHUIZEN Valpartij met gevolgen op de Heerenduinweg ra ra ft N VOEDINGS ZOUTEN MAANDAG 22 JULI 1957 (5COOCOOOOOC<XXX>OC)COCC<XXXXXX;OOOCOOOCOCCCOOOOOOOOOOOOOCOO BIJ HET SCHEIDEN VAN DE MARKT heeft Santpoorts Huis van de Bruid" het bouwkashuis aan de Biallosterski- laan, dat door de plaatselijke midden- stand was ingericht en als tentoonstel ling enige tijd voor ieder heeft open- gestaan ter gelegenheid van de vol- tooiing van het 10.000ste huis van het: Bouwfonds der Nederlandse Gemeen-\ ten, zijn 2000ste klant gekregen - een jonge Santpoortse, die namens het Bouwfonds op een verrassing werd ont- 1 haald. Ondanks de regen van zaterdag- j avond maakte men de 2000 vol en de gelukkige bleek mejuffr. A. Wigchert i te zijn, twintig jaren oud, die „zomaar" eens kwam kijken. Hoewel zij in def verte wel trouwplannen heeft, maar\ nog geen lid van het Bouwfonds is. 'Tegen half negen kwam zij in eenï rijtje van drie belangstellende jonge s meisjes het huis binnen, waar één van; ée mensen van het bouwfonds haar op- f wachtte met het verzoek, meteen maar door te lopen door het „kale" naar het l ingerichte huis, omdat haar toegangs- S bewijs een gedenkwaardig nummer ver- l meldde. Daar stond een vriendelijk bloemstukje van rode anjers en de heer l Van Breero heeft mejuffrouw Wigchert in een korte toespraak verteld, hoe prettig men het vond, dat met deze j: 2000ste het bewijs geleverd is, dat ook f in Veisen de belangstelling voor een eigen en goed-ingericht huis nog steedsl groeit. Ans' verloofde was er niet bij wegens het feit, dat hij 's Konings wapenrok f draagt, maar het paar zal nog wel eens langs de Biallosterskilaan wandelen eni wellicht is er dan weer een lid voor[ het Bouwfonds gewonnen. Zondagmiddag omstreeks twee uur kwa men op de hoek van de Rijnstraat en de Spaarnestraat in IJmuiden-Oost een Duitse en een Nederlandsche personenauto met elkaar in botsing. Er ontstond flinke ma teriële schade. De bestuurder van de Duitse wagen liep enige snijwondjes aan het hoofd op. Hij werd door een lid van de Velsense ongevallendienst verbonden en kon daarna zijn weg vervolgen. ADVERTENTIE HILVERSUM I. 402 m. 7.00 Nws., 7.10 Gym., 7.20 platen, 7.50 Dagopening, 8.00 Nws., 8.15 platen, 9.00 De Groenteman, 9.05 platen, 9.15 Wat zullen we vandaag eens gaan doen in Den Haag?, 9.35 Waterst., 9.40 Morgenwijding, 10.00 platen, 10.50 V. d. kleuters, 11.00 Lichte muz., 11.30 Fluit en piano, 11,50 platen, 12.00 Instr.kwint., 12.30 Land- en tuinb.- meded., 12.33 Lichte muz., 13.00 Nws. 13.15 Meded. of platen, 13.20 Lichte muz., 13.55 Beursber., 14.00 Pianorecital, 14.30Voordr-, 14.50 Kinderkoor, 15.05 Dansmuz. 15.55 Bayreuther Festspiele: Tristan und Isolde, opera. 17.25 V. d. Jeugd, 18.00 Nws., 18.15 Tristan und Isolde, opera (2e acte), 19.40 R.V.U.: Het levenselixer in zijn moderne gedaante, door dr. C. J. H. van den Broek. Eerste lezing. 20.10 Nws., 20.15 Strijkork 20.35 Tristan und Isolde, opera (3e acte), 22.00 De wereld zonder grenzen: De vlieg machine, hoorsp., 22.45 platen, 23.00 Nws., 23.15 Beursber. te New York, 23.16 Act. en New York calling, 23.3524.00 platen. HILVERSUM II. 298 m. 7.00 Nws., 7.10 platen, 7.45 Morgengebed en liturg, kal., 8.00 Nws. en weerber., 8.15 platen, 8.50 V. d. vrouw, 9.25 Pontificale Hoogmis, 11.00 V. d. vrouw, 11.30 platen, 12.00 Middagklok-noodklok, 12.03 platen, 12.30 Land- en tuinb.meded., 12.33 platen, 12.55 Zonnewijzer, 13.00 Nws. en Kath. nws., 13.20 Dansmuz., 13.50 platen, 14.30 V. d. vrouwen v. h. platteland, 14.40 Ka merkoor, 15.00 en 15.30 platen, 16.00 V. d. zieken, 16.30 Ziekenlof, 17.00 V. d. jeugd, 17.40 Beursber., 17.45 Regeringsuitz.: Rijks delen Overzee: P. H. de Buisonjé: Seroes en rooien op de benedenwindse eilanden. 18.00 Lichte muz., 18.20 Sportpraatje, 18.30 Amus.muz., 19.00 Nws., 19.10 Com mentaar op het nws., 19.15 Uit het Boek der Boeken, 19.30 platen, 20.30 Act., 20.45 Cello en piano, 21.15 Ork.conc., 21.45 „100 Jaar Rijsenburg", klankb., 22.05 Sopr. en piano, 22.35 platen, 22.45 Avondgebed en liturg kal., 23.00 Nws., 23.15—24.00 platen. TELEVISIE PROGR. 20.30 Journ. en weeroverz., 20.4522.10 Filmprogr. BRUSSEL, 324 m. 12.00 platen, 12.30 Weerber., 12.34 platen (Om 12.55 Koersen), 13.00 Nws., 13.11 en 14.00 platen, 14.30 Ork.conc., 16.00 Koer sen, 16.02 Orgelspel, 16.30 en 16.55 platen, 17.00 Nws., 17.10 Roemeense muz., 17.40 platen, 17.45 Boekbespr., 18.00 V. d. jeugd, 18.30 V. v. sold., 19.00 Nws., 19.40 platen, 19.50 Syndikale kron., 20.00 Interview, 20.30 platen, 21.30 Ork.conc., 22.00 Nws., 22.11 en 22.45 platen, 22.5523.00 Nws. Een gevaar voor het verkeer vormde de motor waarmede de Amsterdammer G. zich in Castricum op de grote verkeersweg bevond. Bij een sommatie van een wacht meester van de rijkspolitie moest G. de meest vreemde capriolen uithalen om het vehikel te laten stoppen. Bovendien bleek, dat de bestuurder niet voorzien was van rijbewijs, kentekenbewijs, of belasting- kaart. Het karretje wed daarom maar in beslag genomen temeer omdat ook nog bleek dat touwtjes en ijzerdraadjes het gehele geval bij elkaar moesten houden. Ten bate van het marinesanatorium- fonds werd zaterdagavond een dansavond, de eerste in een hele reeks gehouden, in de bovenzaal van hotel „Royal" aan de Kennemerlaan te IJmuiden. Op de roman tische Engelse walsen, driftige foxtrots en weemoedige tango's van de „Dio's" afge wisseld door haar combo „Copacabana's" dat het Zuid-Amerikaanse genre alle eer aandeed, zweefden de danslustigen enige uren lang over de gladde vloer. Bij hen zat de stemming er kennelijk net zo goed in als bij de organisator, de sergeant-hofmeester A. Hardendood, die bijzonder tevreden was over de opbrengst en vol enthousiasme voor de volgende dansavonden. Tonny Schellevis zorgde met zijn imita ties voor de nodige afwisseling. Zaterdagmiddag en -avond had in Wijk aan Zee een verkoopdag plaats, georgani seerd door de Ned. Hervormde Jonge Vrouwenvereniging. Allerhande artikelen die door de leden in de afgelopen winter werden vervaardigd als kinderkleren, speelgoed en glasschilderwerk, werden op attractieve wijze aan de man gebracht. Hiertoe waren in de openlucht voor de 'uren van de dorpskerk leuk versierde stands opgericht. De belangstelling was groot en voor de organisatoren was dit stellig een succes. Jammer was, dat de weersomstandigheden 's avonds zo slecht werden dat het verblijf in de open lucht door de regenval onmogelijk werd. De prijsuitreiking van het gehouden toernooi om het jeugdkampioenschap scha ken Kennemerland zal plaats vinden op dinsdag 23 juli in het clubhuis van de Be- verwijkse sohaakclub „Weenink" aan de Baanstraat. Op deze avond zullen jeugdschakers in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan attractieve wedstrijden. Ongeval bij Hoogovens De kraandrijver F. B. uit Velsen-Noord, die vrijdagavond werkzaam was op de Figee-kraan aan de oostelijke Rijksbinnen haven bij Hoogovens, struikelde op het bordes toen hij omstreeks acht uur uit de cabine stapte. Met ëen ontwrichte rechter elleboog moest hij naar het Rode Kruis- ziekenhuis te Beverwijk worden overge bracht. Viertallen- en Howell-wedstrijden Bij de IJmuidense bridgeclub noteerde men de volgenide uitslagen van de viertal len en Howellwedstrijden: Wey-de Winter en v. Amerongen-Maarleveld winnen met 56-28 van echtpaar Wittebrood en mevr. Prins-Jonker; echtp. de Groot en v.d. Berg- Amsing winnen met 52-37 van dames Kra mer-Schoen en Warmerdam-Tol; mevr. v. Amerongen-Laman en mevr. Ouwerkerk- Kramer winnen met 47-39 van dames El- zerman-Prolloos en dames Hamers-Schol. Howell (in percenten): 1 echtp. v. d. Steen 68.23, 2. dames de Haas-Seydel 54.17; 3. Koudijs-de Haas 51,04. 1. Nieuwkoop-v. d. Gaag 55,63; 2. v. d. Wint-Bakkum 53.75; 3. Porck-Porck 52.50. „Weenink" in de zomercompetitie De Beverwijkse schaakclub „Weenink" heeft de zomercompetitie voortgezet met de Z.g. 90 minuten partijen. De uitslagen waren: A. van VlissingenL. v. d. Kom mer 1-0; D. de JongA. v. d. Kommer 1-0; C. KoomanA. Hoogvorst 1-0; J. v. d. DoesG. de Koter 1-0; A. AldersH. Mos- tertman 0-1; J. v. d. HeyenR. Meyer 1-0; F. H. PiëtR. Gigengach K-K; H. v. Hoff— J. Meyer 0-1. Brand bij „De Tunnel" De Velsense brandweer werd zaterdag morgen omstreeks elf uur naar de Midden havenstraat in het industriegebied van IJmuiden ontboden voor een begin van brand in een afdeling van de machinefa briek „De Tunnel". Bij aankomst van de brandweerauto bleken personeelsleden het vuur inmiddels te hebben gedoofd. Er was een lasvonk in een bak olie terecht ge komen. Prijzen van zaterdag Heilbot 3,20-2,70, gr. tong 4,70-4,20, gr.m. tong 4.40-4, kljm. tong 4-3,60, kl. tong I 3,50-3,20, kl. tong II 3,20-3, tarbot I 3,50- 2,60, zalm 5 per 1 kg. Gr. schol 55-51, gr.m. schol 54-51, kl.ni. schol 55-50, kl. schol I 50- 45, kl. schol II 45-11, schar 26-10, bot 13-8, v. haring 30-25, makreel 17,40-12, gr. schel vis 30-18, gr.m. schelvis 26-17, kl.m. schel vis 24-14, kl. schelvis I 21-9, kl. schelvis II 18-10, wijting 20-13, gr. gul 46-31, midd. gul 24-18, kl. gul 14-12, kl. haai 21, poontjes 10, pieterman 64-30, kl. koolvis zw. 24-17 per 50 kg. Gr. kabeljauw 200-90, gr. kool- vis zw. 58-49, gr. leng 85 per 125 kg. Aanvoer van zaterdag 358 kisten tong en tarbot, 3 heilbot, 935 schol, 75 schar, 35 bot, 595 makreel, 1170 schelvis, 140 wijting, 270 kabeljauw en gul 3 leng, 5 haai, 6 poon, 30 koolvis, 20 di versen, 75 haring, totaal 3740 kisten. Besommingen van zaterdag VL27 f 10.400, IJM14 f 6830, KW89 f 4470, KW69 f 4130, KW26 f 3090, IJMII f 870, IJM59 f 2850, IJM45 f 2300, IJM3 f 1460, KW178 f 3330, KW35 f 390, KW92 f 460, KW30 f 870, KW210 f 3220, KW34 f 3040, KW160 f 3120, KW165 f 2350, KW36 f 2650, KW53 f 1310, KW88 f 2170, KW65 f 1380, WR49 f 5420, WR67 f 3040, WR56 f 2480, TX14 f 1260, UK3 f 4460, R029 f 1360, KW 60 f 1060, KW21 f 1230, KW61 f 940. (Verkort weergegeven) Slaven te koop. Stormvogels houdt uitverkoop. De spelers krijgen maar 10 percent. Waarvoor en voor wie moet dat meerdere geld dienen? Er blijft op zo'n manier geen goed spelersmateriaal meer over in IJmuiden. Neem nu maar één ge val: Jan Snoeks. Heeft nog nooit een cent gekost aan Stormvogels. De premie van f 250 voor de tweede plaats wordt niet ge geven aan hen die op de transferlij st staan. Wat heeft Stormvogels voor hem gedaan? Wat voor de andere spelers? Wie heeft een huis gehad, terwijl de gemeente adverteert met deelneming in de bouwkas voor f 2250. Wat moet Suwerink doen met de winst op slaaf Jan Snoek? f 54.000,De suppor ters en het publiek willen weten hoe dit zit! Om Jan Snoeks te behouden is er dus slechts f 6000,nodig. Stormvogels heeft hem nooit hoeven kopen. Het is toch bil lijk dat de spelers steeds weer hun 10 percent krijgen van wat ze waard zijn, in dien ze voor de club blijven spelen! Wat is betaald voetbal anders? HARRY SERVAES, Velsen Naschrift van de redactie. Het Storm- vogelsbestuur wijst deze argumentatie als „nonsens" van de hand: de persoonlijke wil van de spelers, die naar een andere ver eniging overgaan, of op de transferlijst wensen te komen, wordt op geen enkele Wijze beïnvloed en kan ook niet beïnvloed worden door het bestuur. Voorts wijst het Stormvogels-bestuur de heer Servaas er op, dat de bepalingen van het reglement voor betaald voetbal deze materie regelen en dat kennisneming daar van hem wellicht opheldering zou kunnen verschaffen. ADVERTENTIE Sprankelend goudgeel Verkrijgbaar bij de Horeca-bedrijven en Uw wijnhandelaar. AGENTE HAARLEM: AGENTE ZANDVOORT EN IJMUIDEN: Lange Herenstraat 13, Paul Krugerstraat 64 Haarlem - Telefoon 10841 Haarlem - Telefoon 20376 Op de Heerenduinweg in IJmuiden-Oost kwam een dame uit Gelderland zondag middag omstreeks vijf uur met de fiets te vallen, toen een jeugdige wielrijdster vlak voor haar plotseling links afsloeg. De dame, die met vakantie in Haarlem is en juist IJmuiden had bezocht, liep bij deze valtpartij een hersenschudding en een hoofdwond op. Zij moest door de Velsense ongevallendienst naar het Antoniuszieken- huis worden overgebracht. Later is zij per ziekenauto naar Haarlem vervoerd. OÏXJESJL jour Geslaagd Te Amsterdam is geslaagd voor het exa men Engels m.o.-A: mejuffrouw W. Z. Gjaltema te IJmuiden. Gedurende het weekeinde werd het onstabiele lucht. De depressie verplaatst zich van de Ierse Zee naar Midden-Europa Zondagmiddag kwamen in deze lucht bij ons enkele verspreide regen- en onweers buien voor. Maandagmorgen nam de buienactiviteit tijdelijk toe onder invloed van een over de Noordzee naderbij ko mende storing. Boven de Britse eilanden breidt zich een zwakke rug van hoge druk in de richting van de Noordzee uit, waar door een stabiliserende werking optreedt, maar deze is niet voldoende om de buien activiteit geheel te onderdrukken. Het weer wordt de komende paar dagen niet bestendiger omdat er bij Ierland een nieu we hoeveelheid vochtige oceaanlucht, voorafgegaan door regen, naar Engeland onderweg is. De temperaturen blijven nor maal voor de tijd van het jaar met maxi mumwaarden om de 20 graden. Dinsdag 23 juli Zon op: 4.50 uur, onder 20.46 uur. Maan op 1.04 uur, onder 17.18 uur. Maanstanden 27 juli 05.28 uur nieuwe maan. Hoog en laag water in IJmuiden Dinsdag 23 juli Hoog water: 12.12 en uur. Laag water: 7.27 en 20.08 uur. WEERRAPPORTEN Temperaturen buiten- T)D no land maxima van giste s ren. Binnenland: heden f- E 7 uur. Neerslag: laatste C -S T3 U 41 w 41 24 uur. 4) c 5 Stockholm onbewolkt nno 26 0 Oslo zwaar bew. nno 27 26 Kopenhagen half bew. n 20 10 Aberdeen zwaar bew. nnw 16 0,1 Londen half bew. nw 20 5 Amsterdam onweer nw 19 4 Luxemburg regenbui nw 17 10 Parijs regenbui nw 20 Bordeaux zwaar bew. w 21 0,4 Grenoble regen nno 19 24 Nice onbewolkt no 30 0 Berlijn regen wnw 22 1 Frankfort regen w 20 3 München regen wzw 15 14 Zürich regenbui wzw 18 15 Genève zwaar bew. zzo 18 20 Locarno zwaar bew. O 22 23 Wenen regen wnw 24 25 Innsbruck geheel bew. windst. 14 54 Rome onbewolkt z 26 2 Ajaccio half bew. windst. 24 0 Den Helder zwaar bew. n 17 2 Ypenburg zwaar bew. nnw 17 0,1 Vlissingen half bew. nw 15 0 Eelde geheel bew. nnw 16 0,6 De Bilt zwaar bew. nnw 15 0,1 Twente geheel bew. wzw 13 0,1 Eindhoven licht bew. w 13 2 Vlv. Z.-Limb. zwaar bew. w 13 2 VELSEN MAANDAG 22 JULI Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Hei- destraat IJmuiden (O.). Geopend van 14.30 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur: filiaal Wijkerstraatweg 77 Velsen (N.) van 14 tot 17 uur. Thalia, 20 uur, „Houten koppen". Rex, geen opgave. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Ge bouw, open van 9.3012 en van 14 16.30 uur. DINSDAG 23 JULI Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Hei- destraat, open van 10 tot 12.30 uur en van 14.3017.30 uur; filiaal Wijker straatweg 77van 19tot 21 uur. Thalia, 20 uur, „Houten koppen". Rex, geen opgave. Pieter Vermeulenmuseum, als maandag. Alcoholics Anonymous, van 20 uur af, spreekuur zaal Abelenstraat. RK. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Banjaertstraat 13, Velsen-Noord, open van 1012 uur. BEVERWIJK MAANDAG 22 JULI Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „Duizend melodieën". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „High Society". W.B. Theater, 20 uur: „A prize of Gold". Openbare leeszaal, Prinsessenlaan 19, geopend van 1517 en 1920 uur; jeugd leeszaal geopend van 1920 uur; lees- en studiehoeken geopend van 1517 en 1830—20.30 uur. R.K. Leeszaal, uitleenbibliotheek van 1518 uur; lees- en studiezaal geopend van 1518 en 1921.30 uur; jeugdlees zaal geopend van 1617.30 uur. DINSDAG 23 JULI Luxor Theater en Kennemer Theater, bioscopen als maandag. Openbare leeszaal, Prinsessenlaan 19, geopend van 1517 uur; lees- en studie- hoeken, geopend van 1517 en 19.30 20.30 uur. R.K. Leeszaal, uitleenbibliotheek geopend van 1518 en 1921 uur; lees- en stu diezaal geopend van 1013, 15- 18 en 1921.30 uur; jeugdleeszaal geopend van 16—17.30 uur. c Hoger. Russische deskundigen zullen in het centrum van Peking een televisietoren oprichten, die honderd meter hoger is dan de Eiffeitoren en slechts een/vijfde daarvan weegt. Op 300 meter zal een met glas afgeschermd platform worden geconstrueerd, dat plaats biedt aan vijftig personen, aldus radio-Moskou. Ongeluk. In de omgeving van de Spaanse stad Santander reed een auto in op een groepje van negen schoolkinderen, die langs de weg stonden. Vier kinderen kwamen om het leven, drie kinderen en een priester, die zich in hun gezel schap bevond, werden gewond. Hoofdstad. Libië gaat een nieuwe hoofd stad bouwen, die de plaats zal innemen van de tegenwoordige tweeling-hoofd stad Benghazi en Tripolis. De regering heeft Britse bouwfirma's de opdracht gegeven deze stad te bouwen te El Bei- da in de Jebel Akhdar. Ernstig. Buiten het Italiaanse plaatsje To- ritto heeft een wolf een elf jaar oude jongen aangevallen en zijn neus afgebe ten. De jongen kreeg ook beten in ar men en benen. Hij werd in ernstige toe stand overgebracht naar het plaatse lijke ziekenhuis. Wisselvallig. Het Amerikaanse departe ment van Buitenlandse Zaken heeft vernomen, dat de Amerikaanse student- anthropoloog Lucien Zamorski, in Ter- nate op 17 mei gearresteerd en afwisse lend beschuldigd van spionage en on bevoegd uitoefenen van de genees kunst, is vrijgelaten en naar de Ver enigde Staten mag terugkeren. Dreadnought. Vice-admiraal W. J. W. Woods, commandant van de Britse on- derzeevloot heeft te Sydney in Austra lië verklaard dat de vliegdekschepen en klassieke oorlogsbodems in de toe komst door onderzeeboten met geleide projectielen zullen worden vervangen. Hij zei ook dat de eerste Britse atoom onderzeeboot, waarvoor de plannen thans gereed zijn, de naam „Dread nought" zal krijgen. Op tournee. Ter gelegenheid van het vijf tigjarig bestaan van de Amerikaanse luchtmacht hebben twee nog uit de eerste wereldoorlog daterende gevechts toestellen een tournee door de Verenig de Staten gemaakt. Zaterdag kwamen de vliegtuigen, een rood geschilderde Fokker B-4 voor Duitsland en een Nieuport voor Frankrijk, in Washing ton aan. Voorproefje. In meer dan dertig Ameri kaanse staten hebben ruim tweeduizend waarnemers zaterdagavond uitgekeken naar lichten, die door vliegtuigen op zevenduizend meter hoogte met een snelheid van 160 kilometer per uur werden voortgetrokken. Deze oefening had ten doel amateur-waarnemers ver trouwd te maken met de omstandig heden, waaronder zij de Amerikaanse aardsatelliet kunnen waarnemen. Zuinig. Volgens de Londense „Sunday Dispatch' gaat het koninklijke gezin zijn telefoongesprekken beperken. Naar schatting zal de telefoonrekening dit jaar 25.000 pond sterling (omstreeks een kwart miljoen gulden), bedragen. Tij dens de regering van George VI bleven deze onkosten echter onder de 10.000 pond (ongeveer honderdduizend gul den). Koningin Elizabeth zou het aantal gesprekken, dat zij op buitenlandse rei zen met haar kinderen in Londen voert, beperken. In het paleis zijn telefoon automaten geplaatst om te voorkomen, dat leden van de staf particuliere ge sprekken voeren op kosten van het ko ninklijke gezin. Omgeslagen. Koning Leopold van België en zijn echtgenote, prinses Liliane, heb ben kneuzingen opgelopen toen hun auto zondag op een bergweg bij Cortina d'Ampezza omsloeg en in een greppel langs de weg terecht kwam. De koning had eerder op de dag de onthulling bij gewoond van een borstbeeld van zijn vader, koning Albert. Hereniging. Premier Pham van Dong van communistisch Noord-Vietnam heeft de president van niet-communistisch Zuid- Vietnam, Ngo Dinh Diem voorgesteld een conferentie te beleggen over het houden van algemene verkiezingen, die moeten leiden tot de hereniging van beide delen. Longkanker. Dr. Takeshi Hirayama, een Japanse kankerspecialist die lid van de raad voor volksgezondheid is, heeft verklaard dat de afgelopen tien jaar in Japan tien maal zoveel zware sigaret tenrokers als niet-rokers aan longkan ker stierven. In 1947 stierven in Japan 667 personen aan longkanker, in 1950 2.711. 26. Minister Van Bubbelaer Doorlogt was zodanig onder de indruk van het uiterlijk van het Ding, dat iedere verdere gedachte aan bedrog of een flauwe grap hem vreemd was. „Eh ahem!", sprak hij, met moeite een minzame diplomaten-toon vindend. „Hoe zei u..„Brrr Tchotlbegon Joris gedienstig; maar het Ding vond juist iets te pruttelen, en bracht uit; „Kzzz-pong tik!" „Zie je nou wel!", riep Panda uit. „Dat Ding is misschien tóch Hij had willen zeggen: „Dat Ding is misschien tóch niets anders dan een rare machine maar hij kreeg de kans niet om zijn zin af te maken, want Joris legde hem het zwijgen op door hem de hoge hoed voor de neus te slaan en te spreken; „Tut, tut, helpertje! Welk een onbeschoftheid om Zijne Excellentie Brrr Tchotl in de rede te vallen terwijl hij juist een kleine toe spraak houdt in zijn beschaafd Kzoz! Luis tert toch! Het is voor uw eigen bestwil! Gij kunt er immers nog zoveel van leren!" In de nu volgende stilte hoorde men dui delijk van het Ding: „Drrr-pop-djzzz ring pang knrr pip!" „Merkwaardig", knikte Minister Van Bubbelaer Doorlogt ernstig. „Is hier een geautoriseerde vertaling van te geven?" „Stellig", sprak Joris. „Als groot kenner van het Kzoz kan ik u deze aardige boodschap onverminkt overbrengen. Zijne Excellentie Brrrr Tchotl geeft te kennen, dat hij de golftrillingen van uw innerlijk gedachtenleven heeft gemeten en dat hij zeer onder de indruk is van uw hoge fre quentie. Hij wenst u geluk met uw verge vorderde knrrr pip". „Juist, heel juist", gaf de minister dromerig toe. „Scherp op gemerkt". ZOWEL in zee als op het land vormen de planten de primaire voedselbron. Van het plankton dat in zee drijft en als voed sel voor de meest uiteenlopende soorten zeedieren dient, moeten we de plantaar dige organismen dus als het belangrijkste onderdeel zien. Dieren leven immers van dierlijk of van plantaardig voedsel, be staande uit organische stoffen van ingewikkelde chemische structuur, maar het voedsel van de meeste planten bestaat uit tamelijk eenvoudige anor ganische verbindingen, die door het wonderlijke proces van de fotosynthese kunnen V. worden omgezet in voedings- sloffen zoals suikers, zetmeel en vetten, maar ook in stikstofhoudende bestandde len, zoals proteïnen, waaruit het levende protoplasma is opgebouwd. We zouden het aldus kunnen zeggen: dieren zetten het ene leven om in het andere, maar planten scheppen de levende stof zelf. Bezien we de zaak geheel vanuit de voedingssector (om maar eens een moderne term te gebruiken) dan zou een groot deel van het plantenrijk zonder de aanwezigheid van dieren rustig kunnen blijven voortleven, terwijl dieren zonder planten ondenkbaar zijn. Keren we nu terug naar het plankton, waarvan we de microscopisch kleine plantaardige organismen als de primaire bestanddelen hebben aangewezen, dan moeten we in de eerste plaats tot de er kenning komen, dat deze diertjes niet overal verspreid in zee kunnen voorko men, maar alleen in lagen, waarin het daglicht kan doordringen. Immers, alleen onder invloed van licht kan fotosynthese optreden, de enige manier om voedsel te maken. (Over schimmels en bacteriën, planten die dus geen gebruik van licht maken en zich desondanks een bestaan hebben verzekerd, spreken we niet). Nu hangt de diepte tot waar het licht in de zee kan doordringen eensdeels af van de stand van de zon, anderdeels van de doorschijnendheid van het water. Op hoge breedten staat de zon laag, de meeste stralen wor den door het oppervlak weer- kaast en de weinige licht stralen die in het water door dringen doen dit onder een scherpe hoek, zodat ze vrij spoedig geabsorbeerd zijn. Het plantaardige plankton zal hier dus in de bovenste waterlagen vertoeven, evenals het dierlijke plankton, dat voor zijn bestaan op plantaardig leven is aangewezen. In de tropen wordt het licht in de mid dag veel minder weerkaatst en aangezien het onder een bijkans rechte hoek op het wateroppervlak valt, kan het tot grote diepten doordringen. Het feit, dat licht in helder tropisch water steeds meer afzwak kend tot een diepte van wel 500 m kan doordringen, wil echter geenszins zeggen, dat planten ook op die diepten kunnen leven. Er is een aanzienlijke hoeveelheid licht nodig eer de fotosynthese voldoende stoffen oplevert voor alle biologische pro cessen die zich in de plant dienen te vol trekken, zodat het plantaardig leven van de zee in het algemeen gesproken beperkt blijft tot diepten van minder dan 100 m. Maar het plantaardige plankton Jieeft nog wat méér nodig dan licht. Daarover morgen. II Pétillon (Nadruk verboden)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 2