VANMORGEN IN DE VISHAL Rem heeft Rumoerige Engelse zeelieden deden bloed vloeien Drie vechtpartijen in IJmuidens cafézes gearresteerden Amsterdamse Beurs MAANDAG 2 2 JULI 195 7 7 EVornens Met gekneusde knie naar het ziekenhuis Overstekende honden veroorzaakten ongelukken Scheepvaart Opstand te^en Britsgezinde sultan van Muskate en Oman Britse troepen nnderzveg naar Persische Golf Inbrekers sloegen hur» stag toen juwelier niet thuis was Zonnebrandolie In een IJmuidens café is het door toe doen van een groep balorige Engelse zeelui zondagmiddag en -avond tot drie keer toe tot hevige en vaak bloedige vechtpartijen gekomen, die tenslotte resulteerden in veel schade in het etablissement, zes gearre steerden van het bij Hoogovens lossende schip „Stanbell" en bloedspatten allerwe gen niet in de laatste plaats op de uni formen der met de „opruimingswerkzaam heden" belaste agenten. Het „feest" begon omstreeks vijf uur in de middag, toen enige zeelui van de „Stan bell" in een café op de hoek van het Sluis- plein en de Amstelstraat om onnaspeur lijke redenen begonnen met het stukslaan van glazen, flessen en elkaar. Toen de politie er bij kwam, vond zij enige va rensgasten, een schipper en een schippers vrouw overdekt met overigens ongevaar lijke wonden en de ergste oproerkraaiers werden naar het hoofdbureau meegeno men. In de avond het was tien uur rukten nieuwe versterkingen van het Britse schip aan en weer ging het mis ten koste van de geplaagde caféhouder: de zeelui ruïneerden een deel van de inven taris en dank zij de tussenkomst van een NA LANG WACHTEN en ietwat grim mig zwijgen is er dan toch een week uit gekomen, die het predicaat „lonend" on geveer verdient. De Tzonne loste voor een goede f 32.000 met inbegrip van zijn paar honderd kantjes pekelharing, de Dirkje mocht er met zijn f 22.000 eveneens zijn en dat de Stadt Enckhuysen er met f 30.000 ook heel goed uitsprong dank zij de haring, moge voor de reders een. bewijs temeer zijn, dat bij het verlopend getij de bakens verzet dienen te worden. Aan de Noordzij van de haven eveneens betere geluiden: met braadjes tegen op- vangprijs f 10 is de handel niet erg ge diend, maar als er f 20 voor gaat komen, beginnen de gezichten weer op te klaren en komt er weer een evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand. Niet in de laat ste plaats omdat de loggers voor het merendeel achter de haring aan zijn, waar door de aanvoeren van rondvis wat meer in overeenstemming met de beperkte vraag blijven. België was in het begin der week uitermate kalm, maar naarmate de dagen verstreken, kwam ook hier de mu ziek terug en de kabeljauw, die dinsdag nauwelijks de f60 ner kist haa!de, bracht woensdag, donderdag en zelfs vrijdag royaal het dubbele op, waardoor ook de regels van woensdag af duur werden. In de tong en grove schol bleef het eveneens hausse en zelfs al zit Frankriik nog pot dicht, er wil maar niets van die dure tong af - bij aanvoeren, zoals in het einde der week van een 20.000 kilo, blijven de koer sen zich bewegen rond de f 4,50 voor de lappen en f3 voor de tweeën - Engeland begint weer wat meer te geven voor de betere kwaliteiten schol, welke er momen teel aan de afslag verschijnen en de drie grofste soorten zijn hierdoor niet onder de f 50 te koop. En de tweeën profiteren na tuurlijk mee - vrijdag werd er graag f 35 voor gegeven. 7,o het de tong verging, zo verging het ook de haring: de groeiende aanvoeren deden de prijzen voor de beste kwaliteit nauwelijks dalen. De f 16 tot f 18 voor een kist zijn strepen aan de balk en de makreel, die wèl wegzakte, deed daar in feiten de handel alleen maar deugd mee, want de gestegen vrieskosten maken het vaak onmogelijk om tegen hoge koers makreel in te kopen - de vijftien percent, die er toch wel voor het vriezen bij komt, moet er weer uit ook. De verbeterde situatie heeft de reders kennelijk weer wat moed gegeven: er zijn weer schepen naar zee gegaan, die men al een weinig had opgegeven. Van de Groen tjes is de Vikingbank er weer aan begon nen en de Vies wordt klaargemaakt men fluistert verder ook van de Eveline. Het zou geen goede symfonie zijn, wan neer er geen moderato in mineur in voor kwam. Er zijn auto's ten verkoop versche nen van een visgroothandel, die bevroren vis aan de markt brengt - een exporteur verliet de vis en ging in het toeristenbe- drijf. Hetgeen allemaal te denken geeft. Ondanks de betere geluiden uit dit be drijf. Want aan incidentele schommelingen van de dagelijkse barometer wordt de con junctuur op langere termijn niet afgelezen. burger, die zijn bestelautootje afstond voor het transport van een stel brooddron ken zeelui, kon er wederom opruiming onder de vechtenden worden gehouden. Omstreeks half één in de nacht zette men het ten derde male op een drinken en slaan, waarna de politie de overgebleven en niet gewonde deelnemers aan deze ge zellige avond met enigszins forse hand over de Sluisweg naar hun schip terugvoerde. De schade aan kleding glaswerk, en in ventaris was inmiddels groot en de zes gearresteerden, die de nacht in het po- tiebureau hebben doorgebracht, zullen zich moeten beraden over de juiste wijze van afdoening van dit luidruchtige avondje passagieren. Dat IJmuiden tóch een beetje boven het theewater was, bleek uit een ruzie, die zich zaterdag al in de President Kruger- straat had afgespeeld, waarbij een winke lier en een cliënt slaags raakten. Over de leverantie van een stuk lint ontstond on enigheid. die tot gevo1-' '"'ad dat d^ koon ster scheldend de zaak verliet en de win kelier tartte „eens buiten te komen" HU k'wam. zag en kreeg- een klan, waarop hii ^rrugglhgg' rri in zpn frit"wenk. Do dame maakte zich zo kwaad, dat zij de ruit van de winkeldeur insloeg en de vader van de cliënte wond zich vervol gens nog eens in hoge mat° op en rukte de knop van de deur af. Ook hier is de poi'tie tussenbeide gekomen. Tenslotte is in de Kennemerlaan een man door drie hem onbekend jongelui dermate hevig tegen het ondeHiif rmsnhont. dat hij per ziekenauto via het Antonuis ziekenhuis naar huis moest, worden ver voerd. Omtren+ de mo+ieven van de7& laag heid tast de poi'tie volkomen in het luister Haarlem. Aan de Prot. Chr. Nijverheids school te Haarlem zijn de volgende dames geslaagd voor de Twee-jarige voorbereidende klas: H Alblas, C. Boot, B. Colyn, E. v. Dij- ke, R. Élshof, T. Geerlofs, I Hagen. K. Hes sels, S. Kamminga. E. v. Rijswijk. G. Vink, E Wever, A Kroeze, J. van Bragt, R. Dreyer A v Dijk, J Groot, M. Hendrikse, M. Kok, I. Linck, F Nij'enhuis, B. Rietdijk, G. Rozen, W. Schaart. A. Schenck, J. Schuurman J. Spij ker, R. Wijgerse, H. Dekker, Th. Fabrie, I. Hagen, E Hester, H. Horeman. M. Jongejan, R. Keuning, A. Kuipers, T. v. Schoneveld, W. Toorenent. J. v. d. Velde, L. Veltkamp. A. Verschuur, I Vogelaar, T. Dupree, K. Aarsen, R. Ausma, I. v. d. Beid, R. v. Dansik, N. de Jóng, E. Landsmeer, E. van Mierlo, G. Pol derman, H. Poortvliet. E. v. Rixel, W. ter Wal. A. Warmerdam, E. Baars, I. Bloem- hardt, M. Casseé, Th. Commelter, J. Grim, H v. Heerden, L. Klomp, G. Knol, E. Peltzeri H. v. Riemsdijk, A. de Ruig, B. Schoen, C. Vonk. Afgewezen 19 Huishoudassistenten: A. Blumers, T. Bos, D. Diepersloot G. Höweler, H. Looyenga, I. Molenkamp, T. Mulder,, J. Rasmussens, C. Wernsen, W Hulshof, G Bol, D. Broos, J de Bruin, W v. Gorkum, N. Haanschoten, G. Knopper, W. v. Lingen, G. Rensenbrink, J. Vermeulen, T. Vos, M. Wezelman, J v. Zwie- ten, A. Arendse E. BraakHekke, T'. v. Gooi, T. de Leeuw, R. Meyer, E. Oxfoort, H. Sel- les, L. Slings E. Smit, J. Swagerman, C Vis ser. Afgewezen 6. Costuumklas: Huisnaaister: I. Hofstra, R. Thöne, J. de Vries, Costuumnaaister: N. Bok, J. Hensen, B. Jacobs. R. Kooyman, D. Luit, G Nedernael, M. v. Reeuwijk, Afgewezen 1. Kinderverzorgsters: T. Clement, K. Fik- kert, C. Glijn. L. Grootveld, M. Hogervorst, L. Jansen, T. Peschar, M. Reehorst, M. de Vries, J. Wybenga, terwijl dit diploma en het diploma Kolonieleidster werd behaald door de leerlingen E. Hekkers. N. de Leeuw, B Spek, Afgewezen 2. Vormingsklas: L. Abspoel, M. Hinderiks, G. de Jong, M. Mac Daniel, R. Nicolai, G. Pander, T van Ruller, R. Pruissers, C. Scha- denberg, B. Smith, A Stroër, H. Struik. P. Wardenberg, D. Wildèrs, T. v. d. Wilt, I. v. Wijnen, C. Zwart. Afgewezen 1. Niet toegelaten tot het examen vormings klas wegens te veelvuldig verzuim drie leer lingen. De lijst van gediplomeerden van de Am bachtsschool te Haarlem voor de cursus 1956- 1957 luidt: Metaalbewerkers: J. B. v. d. Ban, H. W. R. Chin a Paw, H. A. Drost, H. Gagel, A. Gelaudi, H. J. v. Heuven van Staerling, B. ter Horst, C Jansen Hendriks, M van Kordelaar, V Schuyt- vlot, B. H. Vrenegoor, W. van Wetering (ver klaring), W. A. de Winter, A. van Zuthem, J. H. van Ham, J. S. B. van der Ban, G. W. B. Bogget, A. Broekhuizen, R. Carstensen, Th. P. van Dijk, P Feyth, Th N. v. d. Hooft, S. v. d. Kommer, G. C. Lamfermeyer, J. H. van Leer dam, F. M. Nelis, J. P. A. B. Nobels, W. O. Venema, J. J. A. G. van Waardhuizen, N. W. Willemse, N. Th. M. Beusekom, A. M. Blauw, J. P. Th. Boelhouwer, H. Bos, J. Th. Botman, J. W. de Graaf, R. Harst, L. S. Hoekstra, H. Jacobs, P. N. G. Kooien, E. M. Th. Manshanden, N. J. Th. Raves, C. M. Verboom, C. J. Vlugt, M. J. van Andel, M. H. v. d. Aar, J. Bodeving, E. R. Dikken, C. Hendriks, J. Noyons, F. J. M. Pielage, B. Pieters, W. P. de Reus, R. Schnei der, J. Schouten, J. Schuring, C. P. Visser, J. de Vos, J. de Vries, H. Wiessner, H. Pitka, allen te Haarlem. R. H. Helder, H. J. Nagelhout te Heemstede. C. J van der Putten, J. Th. C. van der Putten, J. C. Roessen te Vogelenzang, A. Bruynes, A. A. D. Metzelaar te Santpoort. E. De Schermer-dansgroep is zaterdag middag in het feestvierende Edam te gast geweest. Natuurlijk betekende dat een vrolijk dansfeest op het markt plein, waqrvan de foto een beeld geeft. J. Rijkhof, M. H. van der Tol te Bennebroek. Ch. H Alebes, J. A. Kemp, G. J. M. van der Wolde, E. W. Ch. Bloem, J. C. Termaat, J. B. van Duyn, Th. J. W. Molenaar te Zandvoort. E. W Mens, te Overveen. V. d, Meijer te Bever wijk. Elektriciens: D. Ch. Bakker, P. M. Besseling, H. Gooyer, H. G. de Graaff, H. B. Hartgers, Th. D. Hetum, J. van Loon, Th. E. Plas, K. R. Schaart, H. Scheffer, G. Vermeulen, H. J. Vol kers, W. A. van Wonderen, W. van Wort, allen te Haarlem. R. E. Knufman te Amsterdam, Th. M. van Loon, W. de Wagt te Hillegom. A. M. Schuurman te Bloemendaal. G. J. Voogd te Overveen, R. S. A. Splinter te Zandvoort. Ch. J. van der Zwan te Bloemendaal. Automonteurs: C. K. Brouwer, P. de Graaf, F. Joosten, W. H. M. 1,aarman, J. F. v. d. Peyl, K. de Reus, H. de Ridder, J. Teske, J. B. Over set, P. J. C. Zonneveld (krijgt dipl. met. be werken) allen te Haarlem. M. K. de Goede, A. G. Vossen te Zandvoort, K. C. Massee te Sant poort. C. P. Nelis te Halfweg. Timerlieden: C. M. Bekema, M. de Gooyer, G P. van Heerden, P. Klaassen, A. P. D. Mulder, S. D. Otsen, G. E. van Roode, C. P. Sewalt, Ch. Schager, C. Schumaker, G. Strijkers, J W. de Boer, J. J. Dekker, A. van Kesteren, C. B. M. Koopen, G. J. M. v. d. Peet, H. Timmerman, H Verkerk, W. Weuring, J. J. M. Willemse, A. de Wit, C. W. Zijn, allen te Haarlem- A. Th. N. M. Eldering te Overveen. W. J. Hendriks, G. Valstar te Bloemendaal. V. Koper te Zandvoort. J. J M. Roeien te Vogelenzang. J. van der Kroft te Bennebroek. Th. J. M. Sintenie, V. de Vries te Santpoort. Meubelmakers: D. S. de Boer, C. P. M. van Leuven, H. Sehreuder allen te Haarlem. G. J. H. Berkhout te Zandvoort. Schilders: M. de Groot. L. J. Pronk, J. v. d. Reen, B. P. A. Sprengers, J. Tauber, H. E. C. Versluis, P. J. C.ruyff, B. Woerdman allen te Haarlem en J. J. P. M. Kunst te Hillegom. Banketbakkers: M. J. van Bergem J, H. van Berk el, G J Hardebil, W. G. v. d. Laar, J. A. Minke, J. L. Rees, H. van Temmen, H. Vader, P. J. Veldt, R. B, M. Zeilstra allen te Haarlem. G. Vlie'and te Zandvoort. Brood-banketbakkers: W. A. Beerman, B. A. Borst, H. P. Nieuwenhulzen, E. A. Fostma, E. M. Prevde, A. v. d. Wouwer, F. Zwaanswijk, J. Bout alen te Haarlem. G. M. van Geldrop te Santpoort. H. A. Luster te Velsen. F. de Wit te Bonnebroek en F. H. Wittebrood te IJmuiden. VUTO: H. J. K. Mons, P. J. M. Mul, G. A Olthof, J P. Verdonk, C. B. Wansleeben, W. B. J. A. Ooms ailen te Haarlem. J. C. Smit te Lisse. B H. Bolsenbroek, J. J. M. ten Hagen te Bloe mendaal. C. J. Ch. Bulthuis te Zandvoort. Th. Cardol te Hillegom. G. W. Corver te Spaarn- dam. J. Hoogendam te Halfweg. H. B. A. Klaver te Heemstede. Elektriciens (tweejarig-diploma): M. C A. Mooren te Haarlem Auto (tweejarig-diploma metaal): C. Toom, H. Stevenhagen, R. Visser allen te Haarlem. Voor het examen hoofdakte zijn geslaagd voor de gehele akte: mêj. A. Zeugner te Haar lem, de heren: A. C. C. Goossens te Andijk en IJ. Walstra te Marken. Voor het gedeelte A: de heren J. v. d. Heide te Bennebroek en P. J. Th. Helderman te Haarlem. Voor het gedeelte B de heren: D. Klip te Haarlem P. J. Koenis te Spanbroek W. v. d. Pijl te IJmuiden O. B. de Kat te Nieuwer-Amstei L. H. de Keijser te Zaandam, mej. G. Kemp te Zaandam. Voor het examen handenarbeid te Haarlem zijn geslaagd de heren: P. J. Mulder te Alk maar, J. Oostenbrink te Amsterdam, J. P. N Rokebrand te Soesterberg, Th. J. J. Stouten te Bilthoven, L. D. J. Thanhauser te Haarlem, J. R. de Vries te Amsterdam, K. H. de Vries te Aalsmeer J. B. v. d. Wateren te Haarlem, W. B. L. Westerbrink te Houten, C. P. M. Bos man te Zandvoort, G. A. Bruno te Noord- Beemster, H. J. Dame te Hem, J. Elion te Haarlem, K. v. d. Giesen te Haarlem, G. Kamp huis te Beverwijk, Th. de Koning te Haarlem, C. A. W. Lodewijks-Muller te Haarlem, J. M. V. Maanen te Haarlem. Voor het examen akte middelbaar onderwijs- lichamelijke oefening zijn geslaagd: mej. E. de Vos te Heemstede en H. B. Britzei te Heemstede. In het gebouw van de Haarlemse Kegelbond zijn geslaagd voor het mulo-diploma a de da mes E. H. Anten, C. M. J. Honing, I. Kraan, E. Wijkhuizen, C. A. Hameetman, C. A. van Kam pen alen te Haarlem, M, J. A. Hardey te Heem stede. A. Samson W. A. J. Holstein, W. E. van den Broek te Velsen. T. van Meurs S. G. A. de Koning te Bloemendaal. E. I. A. Keuzekamp, R. Kuiper te Beverwijk. W. J. Huisman te Sant poort. E. M. Middelveld te Halfweg en de heren W. R. Aartsen, A. J. Hollenberg, J. P. Watertor, W. J. Baardse te Haarlem. J. W. Hemminga te Heemstede. J. B. Baljeu te Beverwijk. W. Glas te Velsen. J. J. Vermeule en C. Zorge te Hoofd dorp; afgewezen vier kandidaten. Utrecht. Het diploma coupeuse behaalde me juffrouw B. Möhlman uit Lise. Mejuffrouw C. van Steeg uit Lisse behaalde het diploma cos- tumière. De 39-jarige inwoonster van het Anto- nius ziekenhuis M. L. is zaterdag op de hoek van de Hagelingerweg en de Hoofd straat te Santpoort door een automobilist, die de bocht voor café Böhm te krap nam, aangereden en gewond. Zij moest met een gekneusde knie naar haar verblijfplaats worden overgebracht. Een kleine hond, die zondagavond de Kennemerlaan in IJmuiden overstak, ver oorzaakte een ernstige valpartij van een tweetal motorrijders: de heer J. v. d. G. en zijn achteropzittende passagiere tuimel den over het dier, dat gedood werd, heen en de man moest met een hersenschudding en een gebroken middenhandsbeentje naar het ziekenhuis worden vervoerd, terwijl zijn vrouw een diepe wonde in het rech terbeen opliep en zich eveneens onder doktershanden moest stellen. Een hond, die de Kanaaldijk overstak, maakte eveneens brokken: een automobi list week uit, botste tegen een bermpaal en zijn voertuig werd aan de linkervoor- kant ernstig beschadigd. Vier trawlers vandaag Vanmorgen bleek duidelijk aan de hal len dat de trawlervloot weer in zee is. Vier trawlers verschenen aan de afslag en voor de dinsdag- en woensdagmarkt liepen de trawlers al binnen. Aan de Zuidzij liggen nu nog drie schepen, waarvan de „Vios" IJM 24 en de „Abraham" VL 77 waar schijnlijk deze week naar zee gaan. De aanvoer was vanmorgen 6100 Kisten groot, waarbij 1000 kisten schelvis, 50 tarbot, 360 wijting, 760 schelvis, 150 gul en kabeljauw, 30 koolvis, 2400 haring, 1880 makreel, 200 kleine kisten haring, 450 kantjes, 100 stuks stijve kabeljauwen, 200 varia en 10.00 kg tong. Bij de trawlers was de „Amsterdam" IJM 28 (van 12 juli) met 1400 kisten vis, waarbij 550 makreel, 800 haring, 50 diver sen, 200 kleine kisten haring en 150 kant jes; de „Job Gouda" IJF 79 (van 11 juli) met 1000 kisten, waarbij 520 makreel, 430 haring, 40 wijting, 10 diversen, 30 stuks stijve kabeljauwen, 300 kantjes; de „Klaas Wijker" (van 12 juli) met 900 kisten vis, waarbij 400 makreel, 450 haring en 50 di versen; de „Claesje" (van 10 juli) met 1075 kisten, waarbij 15 koolvis, 300 makreel, 700 haring en 60 diversen. De rest van de aanvoer werd verzorgd door de kustloggers en de kleine vaart. De prijzen vandaag Schol en tong waren vanmorgen om half tien nog niet verkocht. De regels en kisten kabeljauw en de grove schelvis werden door de export gevraagd. Regels grote kabeljauw maakten 91120, regels kleine 5260, kisten kabeljauw 130 152 en kisten kleine kabeljauw 100 112. Grote schelvis noteerde 3341 en grootmiddel voor de export 3137. De binnenlandse handel nam de klein- middelschelvis af voor 2733, de pen nen voor 2430 en de braadschelvis voor 1922. Wijting leverde 1822 op. De grote gul ging van de hand voor 4831, middel voor 27—20, torgul len voor 1614. Zwarte koolvis haalde 6176, grote gullenmaat 28 en kleine gullenmaat 17. De haring haalde van daag 1821 en de makreel 13—16. Voor de dinsdag Acht trawlers en trawlloggers waren vanmorgen reeds bekend voor de dinsdag en de woensdagmarkt. Hierbij is voor dins dag de „Nestor" (van 10 juli) met 630 kis ten vis, waarbij 5 schelvis, 35 gul en ka beljauw, 170 haring, 420 makreel, 365 kantjes haring en 100 stuks stijve kabel jauwen. De „Curagao" (van 12 juli) liep binnen met 1030 kisten vis, waarbij 600 makreel, 370 haring, 60 diversen, 40 stuks stijve kabeljauwen en 150 kantjes en ook de „Beatrice" IJM 72 (van 11 juli) meerde vanmorgen af. De vangst van deze trawl- logger is 750 kisten haring en makreel en 300 kleine kisten haring. Voorts zullen dinsdag lossen: de VL 131 „Petronella" (van 12 juli), die 400 kisten vis aanvoert; de IJM 204, die voor 200 kis ten vis zorgt en de HD 87, die 300 kisten in de hal zal plaatsen. Er waren vanmorgen meer schepen on derweg: de „Herman" (van 13 juli) met 1.250 kisten vis, m^est haring en makreel en 500 kleine kisten haring; de KW 122 „Arie OuwehancP*' met 400 kisten vis en'de „Cornelis Vrolijk" SCH 171 (van 10 juli) en de „Dirkje" RO 53 met nog onbekende vangsten. Oudste boten zijn nu verder: KW 74 en SCH 27 (van 11 juli), Maria vah Hattem, Shamrock en Maria Theresia KW 99 (van 12 juli) en de Elie (van 13 juli). Mislukt Met een zeer schrale vangst liep de SCH. 135 „Cornelia Maria" van Corn. Vrolijks Visserij maatschappij dit weekeinde te IJmuiden binnen. De trawleNogger ver trok op dinsdag 2 juli uit de haven en maakte een reis van negentien dagen naar de westkust. De vangst bedroev slechts 100 kantjes haring en enige manden bijvis. Damwand bezorgd Een gedeelte van de uit België voor de nieuwe kademuur aan de Haringhaven - aanbesteding op 30 juli is te IJmuiden aangekomen. Aan de Vissershaven bij de kraan is de partij stalen damwand opge slagen. Pech Bij het vertrek van de vleetlogger KW. 50 „Jan", weigerde zaterdag de motor. Re paratie'nam nogal enige tijd in beslag zo dat de bemanning in de loop van de dag voor een extra weekeinde is teruggereisd naar Katwiik. Vandaag zou de „Jan" naar zee vertrekken. Vleet van boord De vleetlogger Toenadering" KW.95, die met de tweede ploeg in de nieuwe teelt naar zee ging, is al weer binnen gebleven. De vleet is van boord gehaald en de logger gaat weer trekken. Tot de tiid van de En gelse wal, wanneer de vleet aan boord terugkomt. En op zee De loggers vingen dit weekeinde op 't Zand per dag van 80 tot 100 manden vis. De bries, die er stond, leverde dus een goede visserij op. 't Zand geeft dit jaar trouwens meer vis dan vroeger. De sche- Slotkoers Voorbeurs vrijdag koersen 3H »/o Nederl. '47 85 3 Nedl 1962 64 87 A. K. U 18814 187 Calvé Delft 356 Van Gelder Zonen 191 K. N Hoogovens 300 Nederl. Ford 263 N Kabelfabriek 281 gew PhilipsGloeil 294 'A 295 pref PhilipsGloeil 155 Unilever 456 'A 459 Wilton Fijenoord 244 Dordtsche Petrol 1053 Konkl. Petroleum f 222,40 223,80 A'dam Rubber 72 K. L. M f 136,— 136,— Holl. Amer. Lijn.. 178K N. Scheepv. Unie 163K Phs. v. Ommeren 258K H. V. A 116K Verg. Dell Mijen 90 Amsterd. Bank 197K Ned. Handel Mij 157 Rotterd. Bank 165 Twentsche Bank 165% Anaconda Copper 68 Vs Bethlehem Steel 51 U. S. Steel 69% General Motors 46% Shell Union 90 Tidewater 38K pen, die hier vissen, mogen de laatste weken niet klagen. Om de Noord was het dit weekeinde slecht weer. Er werd tussen 59 en 58.20 ge vist en ook lager dan 58 N.B. De vangsten liepen van 150 tot 200 manden haring en makreel per dag. Voor het begin van het haringtrawlseizoen niet slecht. Goede haringvangsten In het nieuwe seizoen heeft de Neder landse haringvloot vannacht de grootste gemiddelde vangst gehad. Deze bedroeg namelijk 50 kantjes per schip. Er werd ge vist tussen 55-15 en 55-25 noorderbreedte. De vangsten waren: KW.2 25 k., KW.5 30, KW.9 11, KW.19 85, KW.47 12, KW.54 80, KW.70 40, KW.140 75, KW.22 4, KW.67 55, KW.,86 23, KW.130 70, KW.151 2, KW.20 50, KW.29 17, KW.39 50, KW.40 60, KW.78 1, KW.44 50, KW.97 65, KW.6 68 uit 45 netten, KW.175 110 nog 13 n., KW.127 80 nog 30 n. Uit halve vleet: KW.110 75, KW.43 80, KW.37 55, KW.18 45, KW.170 90, IJM.283 65, KW.147 60, KW.25 65, KW.23 50. De vangsten van de trawlloggers waren: KW.159 40 k. en KW.135 40 k. Feest in Zeeland Het „Comité Zeeland presenteert" houdt evenals vorig jaar een feestelijke opening van het oester- en mosselseizoen. De ope ning vindt dit jaar te Yerseke plants op donderdag 5 september. Dr. S. L. Mansholt, minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening en zijn Belgische ambtge noot zullen de feestelijkheden bijwonen. Aanvoer op Url? Door 54 vaartuigen wordt vrijdag aan de visafslag op Urk aangevoerd: 9443 pond aal en paling: 61 pond snoekbaars f 1.46 tot f 1.54 per pond; 212 pond baars f 1.29 tot f 1.50 per pond; 632 manden nest f 2.50 f 3.00 per mand van 75 pond. Vorige koers Gesplitst 1 4 BAHRETN (Reuter). Een officiële woordvoerder van de Britse regering in Bahrein aan de Perzische Golf heeft mee gedeeld, dat Groot-Brittannië er in heeft toegestemd hulp te bieden aan de sultan van Muskate en Oman tegen wie. volgens in Londen ontvangen berichten, een op hand is uitgebroken onder leiding van Taleb, de broer van de imam van Oman. die in het achterland een onafhankelijke staat wil stichten. De vorm. waarin de Britse hulp zal wor den verleend, is echter nog niet vastge steld. Er zijn nog geen Britse troepen in Muskate aangekomen, aldus zei een woord voerder zondag in Londen. NICOSIA (Reuter). - Britse troepen zul len uit Aden naar Muskate worden gevlo gen om de opstand te helpen onderdruk ken. zo wordt vernomen uit de omgeving van het Britse hoofdkwartier op Cyprus. Een woordvoerder van het hoofdkwar- ti£jahf#ft J.tJi'5£SQd§ej5lav<J§^ de sultan, dg, Huln van de FteittéH heeft in"ernenen. De opstand heeft twee fronten, een tegen Muskate en een tegen de oase Boeraimi aan de grens tussen Oman en Saoedi- Arabië. MUSKATE (Reuter). - Volgens een Brit se functionaris in Muskate beheersen op opstandelingen het centrum van Oman. Een Britse groep oliedeskundigen, werkend voor een zusteronderneming van de Iraak- se oliemaatschappij, staat ten gevolge van de opstand niet moer in verbinding met h»t hoofdi-wartipr in Muskate. LONDEN (AFP) - Volgens de Londense Daily Mail" zün de opstandelingen voor zien van Amerikaanse wapens, die uit Saopai- A rebië zijn ingevoerd. CAïRO fAFP). - „De opstand in Oman is een vriiheidsstrijd", aldus een verklaring van het Omaanse imanaat te Caïro, omge- roenen door de „Stem der Arabieren". In Nicosia is bekend gemaakt dat een .klein aantal" transportvliegtuigen ter be schikking is gesteld van de Britse hevel hebber op bet Arabische schiereiland, lui tenant-generaal Laurence Sinclair, die de leiding heeft van de hulp aan de sultan van Muskate Men vermoedt dat de toestel len versterkingen uit Kenva naar de Per zische Golf zullen brengen. Zondagmiddag hebben inbrekers hun slag geslagen in een juwelierszaak aan de Gijsbrecht van Amstelstraat te Hilversum Tijdens de afwezigheid van de juwelier zijn zij aan de achterzijde het huis binnen gedrongen. In de winkel en in een werk plaats is alles overhoop gehaald. Men heeft er de tijd voor genomen alles te door zoeken. De buit bestaat uit 47 damesringen met edelstenen bezet, 40 gouden trouwrin gen, verder andere gouden en zilveren ringen, tien horloges, gouden en zilveren oorbellen, manchnetkopen en halskettingen. „BEELD EN BEELDHOUWER" De heer J. C. Ebbinge Wubben, directeur van het Museum Boymans, zal zaterdag 27 juli in de galerij te Amsterdam de ten toonstelling „Beeld en beeldhouwer" ope nen. Deze expositie omvat beeldhouw werken en foto's van ruim dertig beeld houwers en beeldhouwsters. BEGRAFENIS MALAPARTE ROME (UP) He', stoffelijk overschot van de Italiaanse auteur Curzio Malaparte is zaterdag op een heuvel ten noorden van Rome symbolisch ter aarde besteld. Mala parte koos deze heuvel, waar hij als kind veel had gespeeld, als zijn laatste rust plaats. In afwachting van de oprichting van een tombe is de kist zondagmiddag op het kerkhof van zijn geboorteplaats Prato begraven. De plechtigheid te Rome werd door zo wel communistische als christen-democra tische parlementsleden bijgewoond. Zowel Radio-Vaticaanstad als de „Osservatore Romano" hebben prijzende woorden ge wijd aan de auteur, die kort voor zijn dood tot het rooms-katholieke geloof terugkeer de. Aagtekerk, 20 v. Rotterdam, 21 te Antwerpen. Alioth, 20 v. Rotterdam, 21 te Bremen. Alnati, 21 v. Rotterdam n. Rlo de Janeiro. Averdijk, 21 te Roterdam. Axeldijk, 21 v. Rotterdam n. New Orleans. Aalsum, 25 te Kobe verw. Aardijk, 21 v. Port Said n. Halifax. Abbedijk, 21 v. Antwerpen n. Lissabon. Abbekerk, 20 v. Genua n. Port Said. Alamak, 21 te Victoria. Albilreo, 21 te Gibraltar. Ariadne, 22 te Amsterdam. Alcor, 21 v. Las Palmas n. Antwerpen. Aldabi, 21 te Ilheos. Alphard, 21 te Buenos Aires. Alpherat, 21 te New York. Ampenan, 21 te Mobile. Arkeldijk, 22 et Houston. Alphacca, 21 v. Montevideo n. Santos. Aardijk, 20 te Suez v. Djibouti. Averdijk, 20 te Antwerpen v. Le Havre. Aldabi. 25 te Bahia, 11/8 te Rotterdam verw. Alhena, 21 te Buenos Aires v. Rotetrdam. Bengkalis, 22 te Algiers. Bali, 20 v. Pt. Swettenham n. Belawan. Banggai, 21 v. Port Said n. Karachi. Beninkust, 21 te Takoradi. Bennfkom? 19 430° m. z.w. Azoren n. Pt. of Spain. Boissevain, 23 te Mauritius v. Durban. g&ÏSÏKMÏÏÈ. 27 te Durban BoseSPr30AteSLer H^'re, 2/8 te A'dam verw. Caltex Leiden, 20 te Rotterdam. Caltex Rotterdam, 20 v. Rotterdam n. Sidon. Caltex Utrecht, 21 te Rotterdam. Castor, 20 v. Amsterdam n. Madeira. Crania, 20 v. Rotterdam n. Londen, Camerounkust, 21 v. Dakar n. Amsterdam. Ceronia, 22 te Balikpapan. Cistula, 22 te Fedalah. Cistula, 21 te Fedala v. Curasao. Carrillo, 21 te New Orleans v. Pto. Cortes Coryda. 21 te Sydney v. Geelong. Castor, 18 te Amsterdam n. Paramaribo. Delfland, 21 te Amsterdam. Dongedijk, 21 te Roterdam. Duivendrecht, 21 te Rotterdam Delft, pass. 21 Azoren n. Amsterdam. Esso Amsterdam, 21 te Rotterdam. Eenhoorn, 22 te Piraeus. Eos, 22 te Genua. Esso Nederland, 21 v. Mena Al Ahmadi n. Suez. Esso Rotterdam, 20 te Antwerpen. Etrema, 22 te Recife. Felipes. 22 te Pladju. Eemland, 20 v. Adam, 21 te Bremen. Guineekust, 19 te Hamburg v. Antwerpen. Groote Beer, 20 v. Quebec te Rotterdam verw. Graveland, 20 te Santos. Garoet, 21 te Bombay Gadila, 23 te Singapore verw. Grootekerk,pass.21 Straat Messina n. Port Said. Hathor, 21 te Alexandnë. Hector, 21 v. Tanger n. Antwerpen. Helena, 20 te Bridgetown. Helder, 21 te Amsterdam. Helicon, 21 te Amsterdam. Houtman, 21 te Shanghai. T Wavre Heelsum. 20 70 m. z.o. Kap Hatteras n. Le Havre. Ivoorkust, 20 te Accra. Joseph Frering, 21 v. Monrovia n. IJmuiden. luDiter 20 v. Rotterdam n. Algiers. Japara KRL. 19 340 m. z.z.w. Colombo n. Aden. Jagersfontein, 31 te Amsterdam verw. v. D^ban. Joh v. Oldenbarnevelt, 2/8 v. R dam n. N. York Kabylia, 20 v. Rotterdam, 21 te Falmouth. Karimun, 22 te Le Havre. Kennemerland, 21 te Bahia. Kopionelln, 22 te Abadan. Koratia, 21 v. Aden n. Rotterdam. Kota Agoenp, 22 te Tj. Priok. Kota Inten, 22 te Bangkok. Krebsia, 22 v. Lyttleton n. Dunedin. Kieldrecht, 19 v. Chalna n. Rangoon. Karimata, 16 te Semarang. Khasiella, 20 te Stanlow v. Avonmouth. Koningswaard, 20 te Pt. Fortin v. Fredencia. Kryptos, 20 te Curasao v. Amsterdam. Lekhaven, pass. 21 Ouessant n. Las Palmas. Lissekerk, 21 v. Suez n. Port Said. Laertes, pass. 20 z. Maladiven n. Aden. Louis Lantz, 21 te Las Palmas v. Einden. Maas, 21 te Roterdam. Meerkerk, 20 v. Rotterdam, 21 te Hamburg. Merwede, pass. 22 Kp. Finisterre n. Dakar. Maasdam, 20 v. Southampton n. Cobh. Maaskehk, 20 v. Aden n. Karachi. Maasland, pass. 21 Ouesant n. Las Palmas. Malea. 2 2v. Sorong n. Kawasaki. Mataram, 22 te Tj. Mani. Mentor, 16 v. Houst on n. New Orleans. Munttoren. 21 te Singapore. •MusHlövar»"ïé PêhaBg." Mvonia, 21 te Singapore. Maetsuycker, 22 te Singapore v. Fremantle. Mapia. 20 te Surabaja v. Balikpapan. Merweiloyd, 20 te Marseille v. Genja. Mentor, 19 v. New Orleans n. Maracaibo. Noordam, 22 te Rotterdam. Nieunw-Holland, 20 te Singapore. Naess Commander, pass. 21 Gibraltar n. Mena. Nestor, 24 te Amsterdam verw. Nieuw-Amsterdam, 20 v. N. Yorkt e R'dam verw. Noordam, 22 v. New York te Rotterdam verw. Notos, 18 50 m. n. Algiers n. Gibraltar. Osiris, 20 te Amsterdam. Oostkerk, 22 te Genua. Oraniestad, 22 te Curagao. Ophir, 22 te Belawan v. Tj. Priok. Ouwerkerk, 20 te Newcastle v. Sydney. Oranje, 23 te Singapore 25 te Tj. Priok verw. Oranjefontein, verm. 26 v. A'dam n. Durban. Prins Willem III, 21 v. Rotterdam n. Montreal. Pr. Frederik Willem, 20 v. Quebec n. Le Havre. Prins Willem II, 20 te Le Havre. Prins Willem Gelge Frederik, 20 te Chicago. Purfina Nederland, 21 te Kuwait. Pygmalion, pass. 19 Azoren n. Zarbados. Riouw, 20 te Baltimore v. Philadelphia. Rijndam, 27 te Rotterdam verw. v. New York. Rotti, 20 te Singapore v. Belawan. Stad Amsterdam, 20 te IJmuiden. Stad Gouda, pass. 21 Lizard n. Wabana v. R'dam, Stad Rotterdam, 21 v. R'dam n. Seven Islands. Schiedijk. 20 v. Antwerpen n. New York. Sibajak, nass. 20 Flores Azoren n. Curagao. Singkep. 21 v. Surabaja n Probolinggo. Sommeldijk, 20 te Antwerpen. Stad Alkmaar, 20 te Melilla. Sumatra, 22 te Balikpapan. Stad Delft, 20 te Narvik v. Rotterdam. Soestdijk, 20 te Norfolk v. Baltimore. Sibajak. 27 te Willemstad verw. n. Wellington. Statendam, 28 te Rotterdam verw. v. Uew York. Stad Schiedam, 20 rede Melilla v. Vlaardingen. Stentor, 18 90 m. z.o. Kp. S. Antonio n. Houston. Tabinta, 22 rede Djeddah. Taria, 22 te Rio de Janeiro. Tero, 22 te Rio de Janeiro. Tiba, 22 te Antwerpen. Talisse, 20 te Abo. Tomocyclus, 20 uit Suezkanaal. Trajanus, 19 v. Savona n. Amsterdu Tamo, 20 te Rosario v. Buenos Aires. Utrecht. 21 te Port Said. Van Riemsdijk, 20 te Probolingo. Waterman. 22 te New York. Woensdrecht, 20 te Rotterdam. Wonogiri, 21 te Rotterdam. Westerdam, 22 te New York. Willemstad. 22 te Amsterdam. Witmarsum, 22 te Mobile. Wonosobo. 20 v. Claveria n. Los Angeles. W. Alton Jones, 19 v. Mena n. Philadelphia. Wonorato, 29 te Chittagong. Willem Ruys, 23 te Pt. Said, 1/8 te R'dam verw. Willemstad, 23 te A'dam verw. v. Pt. Limon. Zaankerk. 21 te Spez. Zonnekerk, 22 te Marseille. Zijpenberg, pass. 21 Madeira n. Cardiff. Zeeland, 20 te Port Arthur v. Curagao. Zuiderkruis, 23 v. Amsterdam n. Kaapstad. KLEINE VAART Bab T, 17 v. IJmuiden n. Ostrand. Elsa, pass. 17 Kiel n. Soernaes. Joost, pass. Kiel n. Helsinki. Kaap Falga, 18 te Domsjo v. Husum. Kaap St.. Vincent, pass. 17 Brunsbiittel n. R'dam. Pavo, 14 te Zaandam v. Haukinudas. Ponza, 15 te Ctocka v. Ostrand. Tilly, 16 v. Walkom n. Zaandam. Draco, 19 55 m. z.w. IJmuiden n. Amsterdam. Adine, 20 v. Lissabon n. Plymouth. Appingedam, pass. 19 Vlissingen n. Rotterdam. Eljo. 28 v. Norrkoping te Rotterdam verw. Merak, 25 v. Hamina te Rotterdam verw. SLEEPVAART Clyde, 21 op Oceaan 18.44 n. 54.03 w. met „Mo reno" v. Pto. Belgrano n. Hikari (Japan). Gele Zee, 17 v. New Orleans n. Maracaibo. Humber, 21 26.30 n. 75.28 w. naar New Orleans. Maas en Argus, 21 s.s. Beaverburn" bij rood 5 in de voormiddag losgesleept. Maas, 21 v. Hoek v. Holland n. de „Fiducia''. Noordholland, 21 350 m. o.n.o. Paramaribo naar Paramaribo. Poolzee, 22 te Santiako verwacht. Rode Zee, 21 19.57 n. 78.25 w. v. New Orleans n. Maracaibo. Titan, 21 210 m. z. Dakar. Zeeland, 21 v. Beaumont n. Maracaibo. HET WITTE KRUIS Afd. Velsen. Het kleuterbureau te Velsen- Noord zal dinsdag 23 juli a.s. van 1.302 uur gehouden worden in het Cultureel ge bouw aan de v. Diepenstr. 3 te Velsen-Noord. HET BESTUUR. Nummerbrieven, die volgens ons oordeel niet bona fide reageren op de inhoud van advertenties, worden niet doorgezonden. Niet-afgehaalde nummer- brieven worden na 14 dagen vernietigd. Ook Sunspray NU 3.95 Zonnebrillen, enz. Let op het juiste adres: KENNEMERLAAN 147

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 3