Monarchie zou in Tunesië hebben afgedaan r „Muzikale omlijsting" bij rondgang door Frans Halsmuseum ^Praatótoel Onderzoek naar oorzaak van „Neutron"-ramp begonnen Het Nederlandse Rode Kruis vierde zijn 90-jarig bestaan Verdorde boom Spaans danspaar in Bioemendaal Bourguiba president van de republiek Ledental thans boven de 600.000 Orgel uit Alkmaar voor Kaapstad 3 Van dag tot dag Kerkelijk Nieuws José en Susana Coaster met fruit bij Waxham aan de grond Voorhistorische vis bij de Afrikaanse kust gevangen Brits jacht na aanvaring in de Noordzee gezonken Nog 150 vluchtelingen naar Nederland in 1957 Lifters gearresteerd na beroving van chauffeur de. Landdag van LTJ en LTM in prima stemming verlopen Na pleziertocht gestrand op de Australische kust MAANDAG 22 JULI 1957 Naar het zich laat aanzien, zal de „om wenteling", die Tunesië van een soort monarchie in een republiek zal veranderen, een onbloedig verloop hebben. Een opval lend contrast met het bloedvergieten, dat vooraf ging aan, en geleid heeft tot, de geboorte van Tunesië als onafhankelijke staat. Opvallend, maar niet verwonderlijk, want voor de meeste Tunesiërs is de vraag „Frans protectoraat of onafhankelijke staat" waarschijnlijk van veel grotere be tekenis geweest dan die of het land voor taan door een bei of door een president zal worden geregeerd. De werkelijke revolutie was, voor Tunesië, het zich losmaken van Frankrijk; het afschaffen van de dynastie (die volgens het blad van de regerende partij nog slechts „een verdorde boom" was) zal door het volk wel vrij algemeen worden beschouwd als een onvermijdelijk uitvloeisel van die revolutie. De rol, die het beilikale huis van Tunesië in het verleden heeft gespeeld, is trouwens in geen enkel opzicht te vergelijken met die van bijvoorbeeld het Nederlandse of het Britse koninklijke huis. De beis waren oor spronkelijk Turkse stadhouders, die sedert de tweede helft van de 16de eeuw het gezag van de Sultan van het Ottomaanse Rijk in Tunesië vertegenwoordigden. In de 19de eeuw steunden zij afwisselend op het Turk se en het Franse oppergezag om hun be trekkelijke macht en hun inkomsten te kunnen behouden en herhaaldelijk wisten zij zich voornamelijk te handhaven door Frankrijk en Turkije tegen elkaar uit te spelen. Anderzijds bedienden zowel Kon- stantinopel als Parijs - en tijdens de tweede wereldoorlog bovendien Berlijn en Rome - zich om beurten van de bei als instrument voor de uitoefening van hun opperheer schappij over Tunesië, en de beis hebben zich in die rol blijkbaar altijd zeer op hun gemak gevoeld. Voor enig Tunesisch na tionalisme hebben zij dus nooit op de bres gestaan. Nu het nationalisme in heel Noord-Afrika zo fel tot uitbarsting is gekomen, is er voor de figuur van een dergelijk gedwee stad houder, die weinig méér dan een marionet is, geen plaats meer. Zeker niet als zulk een figuur, die dus geen echt symbool van de natie is, die natie toch enorm veel geld kost. De plaats, die de beis in het Tunesische leven hebben ingenomen, is niet meer ver enigbaar met de opvattingen van de twin tigste eeuw, en nu die opvattingen ook tot Tunesië zijn doorgedrongen is de onver mijdelijke consequentie daarvan, dat Tu nesië een republiek wordt. Men kan dat nauwelijks een omwenteling noemen; de tijd gaat verder en Tunesië, dat eeuwen lang is achtergebleven, gaat mee. Geref. Kerken Bedankt voor Leiden (5de pred.pl.) mr. dr. J. Ozinga te Lunteren. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Waarder (toez.) J. T. Door nenbal te Oene; te Hellendoorn-Nijverdal (Ned. Prot. Bond) en te Wierden (Ver. van Vrijz. Hervormden) P. Simons te Broek in Waterland, die tevens benoemd werd tot sanatoriumpredikant bij het Volkssanato rium te Hellendoorn. Aangenomen naar Hoogkarspel-Lutje- broek W. R. van der Zee, vicaris te 's-Gra- venhage. Bedankt voor Boven-Hardinxveld G. M. van Dieren te Ede. Geref. Kerken onderh. art. 31 K.O. Beroepen te Winterswijk J. Klamer, kand. te Roodeschool. In Biak in Nieuw Guinea is een commis sie begonnen met het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de K.L.M.- Superconstellation „Neutron". Voorzitter van deze commissie is kapitein-luitenant ter zee vlieger J. L. den Hollander, com mandant van het marinevliegkamp te Biak. Leden zijn W. P. Hamers, fungerend hoofd van het bureau voor de luchtvaart te Hol- landia, luitenant ter zee T. J. B. van den Berg, hoofd van de technische dienst van de marineluchtvaartdienst, A. M. Post, hoofd van de luchtverkeersbeveiliging te Biak en J. C. Smits, luchthavenmeester te Biak. De deskundigen van de rijkslucht vaartdienst, de heren C. L. Gosen en A. W. Fournier, die uit Nederland naar Biak zijn gegaan, hebben in deze commissie zitting. Met de K.L.M.-Superconstellation „Elec tron" is zondagavond op Schiphol aange komen de marine-ambtenaar de heer Van Vliet, wiens echtgenote en twee kinderen Er was zondagavond vrij veel publiek op de tribunes van Bloemendaals Openlucht theater, mede doordat het voor zaterdag aangekondigde optreden van Susana (.Audeoud) en José (Udaeta) jammer ge noeg verregende. Zeven jaar geleden kwam dit Spaanse danspaar voor het eerst in ons land en sindsdien zijn deze bekwa me en zich bovenal door duurzame zuiver heid van stijlgevoel onderscheidende ar tiesten hier steeds welkome verschijningen gebleven. Ook nu oogstten zij wederom en terecht veel waardering. Reeds zo vaak heb ik in deze kolom men de kwaliteiten van Susana en José besproken, dat deze nu wel als bekend mogen worden verondersteld. Hoewel het huidige programma enige noviteiten voor deze omgeving bevatte, werden er trou wens geen nieuwe gezichtspunten geopend. Zij beperken hun concessies aan het pu bliek gelukkig alleen tot uitbreiding van het aantal flamenconummers, waarin zij Overigens niet hur. sterkste zijde demon streren, al moet direct gezegd worden dat het zapateado van José zich door ritmi sche variaties fascinerend van dat van vele zijner kunstbroeders onderscheidde. Het hoogtepunt van het programma (ook letterlijk, gezien de vele sprongen) was voor mij de klassieke Bolero, waarin José ook zijn verworvenheden van de academische ballettraining kon bewijzen. Het was wel spijtig, dat dit keer de spec taculaire Baskische dansen ontbraken. Zo als altijd werd de Catalaanse vrolijkheid zeer op prijs gesteld. De ontmoetingen van Don Juan met vrouwen uit verschillende streken van het Iberische schierei'and de den het voortreffelijk door de sfeerwer king tegen de natuurlijke achtergrond. Zoals gebruikelijk werkten de pianist Armin Janssen en de gitarist Paco Her nandez ter begeleiding en solistisch mede. Voor een welkome aanvulling van het pro gramma zorgde de uitmuntende flamenco zanger Pepe de la Matrona, wiens aandeel in het succes door toedoen van een over bodige microfoon enigszins verdraaid werd. De aanwezigen hebben kunnen genieten van een voorbeeldig programma van Spaanse danskunst van grotendeels voor name allure. David Koning bij de ramp met de „Neutron" om het leven zijn gekomen. Op het vliegveld van Am sterdam condoleerde de directie-secretaris van de K.L.M. hem namens de maat schappij. Bij de 28 passagiers van dit vliegtuig was ook de marinier G. B. Beekman, die op de wachtlijst voor de „Neutron" had gestaan. Hij was maandag naar het vliegveld van Biak gegaan in de hoop dat een der passa giers wellicht de reis op het laatste ogen blik zou hebben afgezegd, zodat een plaats voor hem in het vliegtuig zou vrij komen. Dat was niet het geval geweest. Met de „Electron" arriveerde voorts ka pitein-luitenant ter zee vlieger G. F. Vene- ma, het hoofd van een expeditie, welke tot taak had het zoeken naar een geschikte plek voor het aanleggen van een vliegveld voor de grote expeditie, die begin 1958 naar Nieuw Guinea zal worden uitgezonden. Deze expeditie beoogt, een gedeelte van Nieuw Guinea te onderzoeken en in kaart te brengen, waar de bevolking nog in het stenen tijdperk leeft en waar tot dusverre nooit een blanke een voet heeft gezet. Deze streek, welke het Sterren- en Antares- gebergte omvat en grenst aan het Austra lische deel van Nieuw Guinea, is buiten gewoon ontoegankelijk. Om hier een expe ditie een kans van slagen te geven is het noodzakelijk in de aangrenzende Sibiel- vallei een vliegveld aan te leggen, waar vandaan bevoorrading mogelijk is. De heer Venema bereikte op 29 juni per helikopter de Sibielvallei. Toen hij dezer dagen de vallei verliet was er reeds een strook van 100 X 300 meter schoongemaakt. De strook waarop de vliegtuigen in de toekomst moeten landen, krijgt echter een lengte van 600 en een breedte van 30 meter. Met de werkzaamheden zijn thans ruim 200 man bezig, wier bevoorrading voorlopig slechts door middel van droppings mogelijk zal zijn. De heer Venema werd op zijn tocht naar de Sibielvallei vergezeld door ir. T. K. Huizinga, een Nederlandse expert op het gebied van vliegvelden. Een drietal foto's uit Biak, waarin de ramp met de „Neutron" haar droevige afschaduwing vindt. Links: personeel van de K.L.M. legt kransen op de gra ven der slachtoffers. Midden: een van de overlevenden, de heer H. O. Wage naar in het hospitaal van Biak. Rechts de behandelende chirurg dr. Wester. Rechts: het hoofd Burgerluchtvaart, de heer W. Hamers, ondervraagt de be volking van de kampong Menoejas op het eilandje Owi, over het ongeluk met de „Neutron". Aan de hand van een model van een superconstellation gaven de inwoners hun visie op de toedracht van het ongeluk. De Nederlandse kustvaarder „Fiducia" (225 t.) is bij Waxham zondagmorgen in dichte mist aan de grond gelopen. Het schip was van Maassluis op weg naar Boston in Lincolnshire met een lading fruit. De sleepboot „Maas" van L. Smit en Co's Internationale Sleepbootdienst te Rotter dam, is gisteravond bij de „Fiducia" aan gekomen, maar kon niet dicht genoeg bij het schip komen. Er is getracht een lijn over te schieten, doch dit is mislukt. Het schip ligt midscheeps geboeid, maar maakt nog geen water. LAGOS (U.P.) De Amerikaanse zoö loog Herbert Axelrod heeft voor de kust van Lagos, Nigeria, een vis gevonden die als de „missing link"-kruising tussen vis en reptiel wordt beschouwd. Deze cala- moichtnys zou reeds honderd miljoen jaar geleden uitgestorven moeten zijn. Tot voor enkele jaren geleden was zijn bestaan on bekend. De laatste tijd zijn echter zes exemplaren gevangen. De calamoichtnys, ook wel rietvis genaamd, heeft gelobde vinnen en kan ademen. Dr. Axelrod hoopt het dier levend naar Londen te kunnen brengen. Vijfentwintig exemplaren van de Monodactylus of maan vis, eveneens voor de kust van Lagos ge vangen, zijn levend in Londen aangekomen. DEN HAAG (ANP) Het motorschip Nanna uit Hamburg (298 b.r.t.) heeft in de vroege ochtenduren geseind, dat het ten noorden van het Oostfriese waddeneiland Borkum in aanvaring is gekomen met het Britse jacht Lyddie. Het jacht is gezonken. Van de drie opvarenden werden er twee gered. De derde wordt vermist. De red dingboot van het eiland Norderney is uit gevaren om te helpen bij het zoeken naar de vermiste. TUNIS (UP) Voor vanavond is een bijeenkomst belegd van het hoofdbestuur van de Neo-Destourpartij van Tunesië, waarop zeer waarschijnlijk zal worden be sloten de bei van Tunis te onttronen en de republiek uit te roepen. Premier Habib Bourguiba heeft zijn drie voornaamste ambassadeurs, uit Parijs, Washington en Cairo, ontboden voor deze bijeenkomst, In het Kurhaus te Scheveningen is za terdag een bijeenkomst gehouden ter ge legenheid van het negentigjarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis. De voorzitter van het hoofdbestuur, ir. F. C. C. baron Van Tuyll van Zuylen, heette in het bijzonder de minister-president, de Belgische ambassadeur, vertegenwoordi gers van het Internationale comité van het Rode Kruis, van de Liga van Rode Kruis verenigingen, van het Duitse en Belgische Rode Kruis, de commissarissen der Ko ningin in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Limburg en Overijsel welkom. De voorzitter kon tot zijn vreugde mede delen, dat het ledental tot boven de 600.000 was gestegen. Het bedraagt thans 616.408, een record in de geschiedenis van de vereniging. Ondanks het slechte weer hadden velen zich zaterdagavond naar het Frans Hals museum begeven, waar tijdens de avond openstelling een proef genomen werd met het vervangen van de mechanisch gerepro duceerde muziek op grammofoonplaten door „levende" koorzang voor de bezoe kers. Hiertoe was, zoals in de editie van woensdagavond vermeld werd, uitgeno digd het Amsterdams Kamerkoor, van welks dirigent Tan D. Boeke het idee om de schilderijen met muziek uit de periode van hun ontstaan te „omlijsten" is uitge gaan. Voor de uitvoering van dit plan had hij de volle medewerking van de directeur van het museum, de heer H. P. Baard, ge kregen. Het uit ongeveer twintig personen bestaande kamerkoor had een route door de met kaarsen verlichte gangen van het museum uitgestippeld en stelde zich tel kens op in een der zalen of kabinetten bij een schilderij, waarvan de voorstelling pa rallel liep met de inhoud van de tekst van het gezongen chanson, madrigaal of koor lied. Zo hoorde men bij een vrijage een „boer tig" minnelied, bij een schuttersmaaltijd een drinklied, bij een arcadische voorstel ling een herderszang. Er werd verder ge musiceerd in de Goudleerzaal, de Renais- sancezaal en ook in de binnenhof, waar de prachtige akoestiek de koorklank zeer ten goede kwam. De bezoekers bleven deze avond nog tamelijk „in het gevolg" van de koorzangers, zodat het geheel nu wel wat neer geleek op een wandelend concert dan ermoedelijk in de bedoeling van de initia tiefnemers lag. Ongetwijfeld is het dubbele parallellis me van schilderkunst en muziek, namelijk 'oor de periode van ontstaan en door het egeven, een belangwekkend uitgangspunt oor een bijzondere rondgang, die dan een instructief accent vraagt in de vorm van een mondelinge toelichting om het ver band duidelijk te maken en dit te belich ten uit een cultuurhistorische hoek. Ook zit er wellicht iets in de gedachte om tij dens de avondopenstelling eens of twee maal per week het koor gedurende drie maal een kwartier met tussenpozen van een half uur te laten musiceren in een der zalen of bij mooi weer op de binnenplaats, aldus een ideale pauze scheppend voor de museumbezoeker, wiens opnamevermogen door afwisseling voor vermoeidheid be hoed wordt. (Dit dus ter vervanging van de hiervoor tot nog toe aangewende gram mofoonplaten). In de vorm van de proefneming van za terdag leek mij het muzikale element toch wel wat te domineren ten koste van het oicturale, te meer daar men de tekst van het gezongene niet kende en niet werd ge wezen op de verbindingslijnen van de mu ziek naar een bepaald schilderij. Zoals de heer Baard zelf opmerkte vullen werken van het niveau van Hals' schuttersmaal tijden de ruimte totaal, ieder toegevoegd element uit een ander artistiek gebied met kracht van aich afstotende. Het is nuttig geweest dat men thans de grenzen en mo gelijkheden van de muziek bij het mu- seumbezoek heeft leren kennen. Op de laatste avondopenstelling (7 sep tember) zal men zich hierover opnieuw een oordeel kunnen vormen. Vermeld dient nog te worden, dat het Amsterdams Ka merkoor zich onderscheidde door de ver zorgde koorklank en de levendige inter pretatie, waarmee het zijn ongewone taak volbracht. Nadat de in gala-tenue gestoken Ko ninklijke Militaire Kapel het Wilhelmus had gespeeld, gaf minister-president dr. Drees uiting aan de waardering van de regering voor hetgeen het Nederlandse Rode Kruis in de afgelopen negentig jaar voor ons land en ons volk heeft betekend. „Al lag aan de oprichting van uw vereni ging een Koninklijk Besluit ten grondslag en al bleven de banden met het Konink lijk Huis en met de regering nauw, het Rode Kruis is geen overheidsinstantie ge worden", aldus de minister-president. „Het is een particuliere vereniging gebleven, met thans een aantal leden, zoals maar weinig verenigingen hebben". Dr. Drees sprak zijn grote bewondering uit voor de snelle en doeltreffende hulp van het Rode Kruis in tal van gevallen, waarvan hij noemde de watersnood in 1953 en de hulp aan Hongarije. Hij sprak de hoop uit dat de jubilerend: vereniging nooit meer ge roepen zou worden tot de taak waarvoor zij in feite werd opgericht de hulpverle ning aan gewond^ krijgslieden maar dat zij haar zegenrijke arbeid in volle vredes tijd zou mogen voortzetten. Onderscheidingen Aan het slot van zijn rede maakte dr. Drees bekend, dat de Koningin een der di recteuren van het Rode Kruis, jhr. G. Ver- spyck, heeft benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Vier sprekers brachten vervolgens de ge lukwensen over van de Belgische rege ring, van het Rode Kruis van België, van het Internationale Comité van het Rode Kruis te Genève en van de Liga van Rode Kruisverenigingen, welke eveneens te Ge nève is gevestigd. De ambassadeur van België reikte na mens de Belgische regering onderscheidin gen uit aan baron Van Tuyll, aan de heer A. van Emden, directeur van het Rode Kruis, aan prof. A. Pitlo, voorzitter van het comité van Belgisch-Nederlands- Luxemburgse Samenwerking, aan de heer R. Hoefsmit, directeur van de boekhouding van het N.R.K. en aan de heer M. J. Smets, voorzitter van de „Tempeleers van Maastricht". Prins Frederic de Mérode, voorzitter van het Rode Kruis van België, reikte het ere kruis van deze vereniging uit aan baron Van Tuyll. De heer Van Emden, mr. D. P. C. de Hoop Scheffer, penningmeester van het hoofdbestuur, de heer Van Dam van Isselt en de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg, dr. F. Hoeben, ont vingen de gouden eremedaille. De heer Hoefsmit ontving deze medaille in zilver. Défilé De viering van het negentigjarig bestaan werd besloten met een défilé, waarbij de drumband van het Rode Kruis Korps voor het eerst in het openbaar optrad en waar aan 1250 vrouwelijke en mannelijke leden van het Rode Kruis Korps uit alle delen van het land deelnamen. De drumband, tot stand gekomen dank zij een speciaal voor dit doel bestemde gift, bestaat geheel uit vrijwilligers en omvat dertig man. Zij boden het hoofdbe stuur een vaandel aan. Aan het défilé namen ook deel een klei ne afdeling parachutisten van het R.K.K. en een aantal leden van het korps, dat in Oostenrijk en Hongarije werkzaam is ge- weest ten behoeve van de Hongaarse Sas Bunge vluchtelingen. die, naar men gelooft, een verandering zal brengen in het'regime van het land. De bijeenkomst volgt op de openlijke aanval van Bourguiba op de bejaarde mo narch en op de arrestatie van de derde zoon van de bei, Salah Eddine. gedurende dit weekeinde. Deze 32-jarige zoon wordt ervan beschuldigd dat hij geprobeerd heeft even buiten het paleis een inspecteur van politie met zij:, auto te overrijden. Zijn ar restatie werd gevolgd door een aanval van de hoofdredactie van „Action", het offi ciële blad van de Neo-Destour. (Reuter) Algemeen verwacht men, dat Bourguiba president zal worden. In de af gelopen week verklaarde hij, dat de staat voorbereidingen trof om „alle onrechtma tig verkregen voordelen" te niet te doen en dat daarbij voor de koninklijke familie geen uitzondering zou worden gemaakt. Zaterdag werd het paleis van de bei, naar verluidt, streng bewaakt door politie mannen in burger. De tegenwoordige bei, Sidi Mohammed Al-Amin, behoort tot de dynastie van de Hoesseinieten, die sinds 1705 in Tunis aan de macht zijn. Hij volgde in 1943 zijn neef Sidi Mohammed Al-Monsif op die door de Fransen was afgezet. Sinds Tunesië on afhankelijk van Frankrijk is geworden, zijn het gezag en de populariteit van de bei zeer verminderd. Een commissie van de grondwetgevende vergadering houdt zich al enige tijd bezig met de vraag, of het land de monarchie moet afschaffen en een republiek moet worden. Aan de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp heeft de minister van Justitie toegezegd, te willen bevorderen, dat een getal van maximaal 150 vluchte lingen, welke zich reeds vele jaren bevin den in vluchtelingenkampen in het bui tenland, in 1957 naar Nederland zal kun nen komen, mits het particulier initiatief zich garant stelt voor de verzorging van deze vluchtelingen. Dit project heeft de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingen hulp thans in voorbereiding. Een selectiecommissie, waarvan naast vertegenwoordigers van de federatie ook deel uitmaken een ambtenaar van de afde - ling Vreemdelingenzaken van het ministe rie van Justitie en een medisch deskundige van het ministerie van Binnenlandse Za ken zal eerstdaags terugkeren van een reis naar enige vluchtelingenkampen in Oosten rijk, Italië en Zuid-Duitsland. Na terug keer van de missie zal nader overleg plaats vinden met de regionale stichtingen, welke zich in beginsel bereid hebben verklaard om de verzorging van de hier bedoelde vluchtelingen mogelijk te maken, alsmede met het ministerie van Justitie. De federa tie hoopt, dat het overleg er toe zal leiden dat de eerste vluchtelingen in de tweede helft van september naar Nederland zullen komen. In de nacht van zaterdag op zondag is een vrachtautochauffeur door twee lifters beroofd. De chauffeur miste bij aankomst te Arnhem zijn portefeuille met een be drag van ongeveer 550 gulden. Hij deed onmiddellijk aangifte bij de Arnhemse po litie. Het bleek, dat de twee lifters een taxi naar Amsterdam genomen hadden. De Utrechtse politie werd door de recherche te Arnhem gealarmeerd en de adjudant van dierst zond onmiddellijk twee radio wagens naar Rijksweg 12. De wagens wa ren nauwelijks op de weg Arnhem- Utrecht aangekomen toen een taxi uit de richting Arnhem met grote vaart naderde. Bij aanhouding bleek dat de twee lifters, de 24-jarige B. J. en de 26-jarige A. B., beiden uit Arnhem, zich in de taxi bevon den. Eén van hen was in het bezit van de vermiste portefeuille. Het geld hadden zij reeds verdeeld. Zij legden een volledige bekentenis af. Zondagmorgen Ik slaap er zeker op, 's zondags. Klaar wakker zodra het licht wordt, begint het gevecht met mezelf. Omdraaien, ogen dicht, zalig uitslapen, öf zachtjes opstaan, aankleden, fiets pakken (hondje achterop), geruisloos verdwijnen! En altijd weer wint het laatste het! Ik kan niet anders. Ik moet! De zon roept, de stille wegen roepen, de weiden met het nog dromende vee, het bos met de bloeiende bomen, de hertenkamp met de jonge dieren, die snuivend hun vochtige snuiten tussen de spijlen van het hek heen wringen. Alles roept, ik kan niet anders. Ik ga! Niemand kom ik tegen. Niets verstoort de stilte. Alles in me ligt in volkomen har monie. Alle spanningen van de drukke af gelopen week lossen zich op. Ik kijk maar en kijk! Ik zie de dauw hangen aan de miljoenen grassprietjes. Ik zie het nog zachte zon licht schitteren op de rose en witte bloe sem. Ik zie jonge overmoedige vogels, pas uit het nest, verwoede pogingen doen om te vliegen. Ik zie op een paar meter af stand een watervlug eekhoorntje schielijk verdwijnen in 'n boom. Bij de hertenkamp gekomen, neem ik het meegenomen brood en voer de dieren, die op snelle voeten op me toe komen. Ze hebben honger en over winnen hun angst voor mijn hondje Loeki. Ik aai hun vochtige snuiten, alvorens hen te voeren. Jammer voor Loeki is deze concurrentie net iets te veel. Elke hap droog brood, dat tussen hun malende kie zen verdwijnt, misgunt hij hun. Hij jankt en dringt zich tegen mij aan. Thuis zou droog brood geen enkele aantrekkings kracht hebben. Nu lijkt het een godenspijs. Een jong hert, dat na ligt te dromen op het vochtige mos, krijgt bezoek van een kauwtje. Volkomen zonder vrees trippelt het dier over hem heen. Vol verbazing kijk ik toe. Ik zie de kauw in de wollige vacht van het hertje wroeten en trekken. Af en toe verliest hij zijn evenwicht. Maar dat mag niet hinderen. Het resultaat is een snavel vol nesthaar, 'n zalig bed voor zijn kindertjes. Met veel gekrijs verschijnt een tweede kauw op het toneel. Er ontwikkelt zich een tweegevecht en de met zoveel moeite vergaarde pluk wol verwisselt van eigenaar. Ontsteld kijk ik toe. Even valt alles van die juichende lente om me heen weg. Mijn gedachten gaan naar het wereldgebeuren, naar de hogere politiek, en wie daar aan de touwtjes trekken. En terwijl ik kijk naar die twee vogels, die verwoed vechten om gestolen waar, verdwijnt even mijn vredige stemming. En mismoedig denk ik: „Net mensen, ja verdraaid, net mensen!" Christine Hogendijk De Alkmaarse kerkorgelfabriek B. Pels en Zoon levert binnen enkele dagen het grootste orgel af, dat zij gedurende haar bestaan sedert 1903 bouwde. Het is „Opus 411" het 411de orgel, dat de firma bouw de en bestemd voor de grote (protestant e) kerk te Kaapstad, waar het half oktober, als daar de generale synode wordt gehou den, officieel in gebruik zal worden ge nomen. De fabriek leverde reeds vijftien kerk orgels voor protestantse kerken in Zuid- Afrika en heeft thans orders lopen voor acht kerkorgels voor Amerika, waarvan twee met vier klavieren. „Opus 411" is twaalf meter breed, negen meter hoog en vier meter diep. Het orgel wordt verpakt in honderd kisten per schip verzonden. Ongeveer vijftienhonderd leden van de L.T.J, en de LT.M., de r.k. organisaties voor plattelands jongeren, hebben zondag op het terrein van het seminarie „Hageveld" in Heemstede deelgenomen aan de tradi tionele landdag, waarvan het grootste deel van het programma gewijd was aan sport en andere ontspanning, in tegenstelling tot de landdagen in voorgaande jaren, toen het centrale punt van het programma uit een grote landdagrede bestond. Deze karakterverandering van de landdag kon niet beter worden gedemonstreerd dan door de muziek van een draaiorgel. De landdag werd geopend met een plech tige Mis in de openlucht, opgedragen door de hoofdaalmoezenier P. Matthijsen. De kathedrale koorschool onder leiding van dr. A. J. M. Kat zong de gezangen Bij de offerande droegen de districtsleiders en -leidsters de oogstdankgaven aan, die spe cifiek waren voor de diverse districten: kazen, melk en boter, groenten, fruit en bloemen. Na de mis sprak de voorzitster van de L.T.M., mejuffrouw Annie Kortmann, een welkomstwoord, waarna mevrouw A. van Gestel-Visser declameerde en Frank van Gestel enkele liedjes zong met gitaarbe geleiding. Moderator A. C. Raadschelders gaf zijn visie op het onderwerp „Jouw aandeel in de opbouw van de nieuwe wereld" waar bij hij wees op de ontwikkeling van de techniek, die de jongeren tot nadenken moet stemmen. Vijf leden der bemanning van het Ne derlandse schip „Van Waerwijck' en negen passagiers hebben vier uur lang in een motorbootje op een zandbank vastgezeten voor Bunbury Harbour, een Australische havenplaats op 135 km ten zuiden van Perth. Het gezelschap had met de motorboot een tochtje gemaakt. De boot liep langzaam vol en werd door de golslag beschadigd. De derde machinist van de „Van Waerwijck", de heer Cornelis Vertoom besloot naar land te zwemmen en hulp te vragen. Zijn tocht tegen de stroom en branding duurde ruim veertig minuten. De ondiepte waar de boot vast zat was echter onbereikbaar voor reddings sloepen. Een visser slaagde er tenslotte in dertien inzittenden te redden. (UP). KENNETH ROBERT OVERLEDEN De Amerikaanse romancier Kenneth Robert, winnaar van de Pulitzerprijs, vooral als schrijver van historische romans („Northwest Passage") bekend, is zondag op 71-jarige leeftijd in Kennebunkport overleden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 5