Roken wordt weer duurder Westelijk spoedberaad over de ontwikkeling in Syrië 7541 Stassen blijft optimistisch over ontwapeningsoverleg HET WEER Minister Bitar beschuldigt van economische druk Dertien Westduitse partijen in de verkiezingsarena Haarlems Dagblad 'MORRIS' Alleen de sigaret „de sigaar"? NEDERLAND Adenauer op tournee met luxe trein en Ollenhauer per vliegtuig Jordanië daagt Israel voor de Veiligheidsraad Bestandsovereenkomst zou geschonden zijn Dr. Jagan is het nog niet met Sir Patrick eens Moeilijke kabinetsvorming in Brits Guyana Verschil van mening tussen twee ministeries Hartjesdag Westersgezinde regering in Libanon gehandhaafd Westelijke wind Het woord is aan Tandartsenconflict nadert einde D-trein had vertraging T extiel Confectie W oninginrichting ejore//o< „Verzinsels", zegt Alfred Stern in Praag 72e JAARGANG No 35 Lange Nieuws traat 427, IJmuiden. Telefoon Adm. 5437, chef bezorging na 5 uur 7519. Tel. Redactie 5389. Haarlem: Grote Hout straat 93 alle afd. Tel. 15295*. Advertentie tarieven op aanvraag bij de Administratie. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks DINSDAG 20 AUGUSTUS 1957 IJmuider Courant EDITIE VOOR VELSEN-IJMUIDEN EN BEVERWIJK EN OMGEVING, VAN 302e JAARGANG No 188 Uitgave Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem. Verschijnt dagelijks, behalve op zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 ct p. kwartaal 7.65, franco p. post 8.15. Losse nrs. 12 ct Giro rekening 273107 ten name v. HaarL Dagblad. Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman OPRECHTE HAAEJ.EMICHE COURANT AMMAN (Reuter). - Jordanië heeft een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad verzocht. Het beschuldigt Israel van agres sie in het gebied van Jeruzalem. Jor danië is voorts van mening dat de chef waarnemer van de UNO er niet in is ge slaagd de neutraliteit in dat gebied te handhaven. Volgens de Jordaanse beschul diging heeft Israel de bestandsovereen komst geschonden door de gemilitariseerde zone te bezetten en toe te staan dat Israë lische boeren er ploegen. Bomen in niemandsland Een Israëlische woordvoerder heeft mee gedeeld „zeer verrast" te zijn door de Jor daanse stap. Volgens deze woordvoerder slaat de klacht van de regering te Amman op het planten van bomen rondom het ge bouw, waarin het hoofdkwartier van de organisatie voor toezicht op de naleving van het bestand in de gedemilitariseerde zone is gevestigd. Het planten van deze bomen maakt deel uit van een plan tot het planten van een miljoen bomen in Israel. Het land rondom het hoofdkwartier werd bij het Ïsraelisch-Jordaanse bestand tot niemandsland verklaard. De beide lan den kwamen tot overeenstemming over een demarcatielijn in dit niemandsland. Beide partijen zijn op grond van deze afspraak vrij niet-militaire maatregelen in het nie mandsland te nemen, aldus de Israëlische woordvoerder. Hij wees erop, dat Jordanië geruime tijd geleden een weg heeft aange legd, die de oude stad met Bethlehem ver bindt. BEIROET (AFP). - De Jordaanse rege ring heeft in een officieel communiqué meegedeeld dat Jordanië weigert mee te betalen aan de kosten van de UNO-troe- pen in het gebied van de golf van Akaba en de straat van Tiran. De Jordaanse ver tegenwoordiger bij de UNO zal het secre tariaat-generaal van de wereldorganisatie van dit besluit op de hoogte stellen. STOCKHOLM (UP). - De Zweedse rege ring heeft besloten gedurende nog zes maanden troepen beschikbaar te stellen voor het UNO-leger. KOPENHAGEN (UP). - De stationering van het Deense bataljon in het grensgebied heeft van mei tot oktober 2.9 miljoen kro nen (ruim anderhalf miljoen gulden) gekost. GEORGETOWN (AFP) Dr. Cheddl Jagan, de leider van de linkse „vooruit strevende volkspartij", die bij de verkiezin gen voor de wetgevende vergadering van Brits-Guyana de overwinning heeft be haald, en de Britse gouverneur Sir Patrick Renison zijn er maandag niet in geslaagd, tot overeenstemming te komen over de vorming van een nieuwe regering. Met name bestaat er verschil van opvatting over de benoeming van de ministers. Dr. Jagan zal nog een onderhoud met de gouverneur hebben. „De gebeurtenissen van oktober 1953 zul len zich niet herhalen en wel om voor de hand liggende redenen", heeft Jagan eerder tegenover een correspondent van AFP ver klaard. Zijn partij had blijkens de officiële uitslag van de verkiezingen negen van de veertien zetels behaald. Dr. Jagan was in 1953 door de Britten als premier van Brits-Guyana afgezet, omdat men vreesde dat hij een communistische staat vormde. Forbes Burnham, Jagans sterkste tegen stander en leider van de afgescheiden ge matigder fractie van de volkspartij, betoog de dat zijn partij, die drie zetels veroverde, in oppositie zal gaan. Jagan heeft erkend marxist te zijn, maar meende, dat dit hem er niet van zal weerhouden democratisch te regeren. Buitenlands kapitaal zal krach tens de bestaande wetten volledige be scherming genieten. De prijzen van rookartikelen zullen bin nenkort weer omhoog gaan, zo heeft de re gering besloten. Er is alleen nog geen overeenstemming tussen de betrokken de partementen over de wijze, waarop deze verhoging zal worden uitgevoerd. Het de partement van Financiën wil alleen van sigaretten drie percent meer omzetbelas ting gaan heffen; Economische Zaken daarentegen zou deze meerdere fiscale las ten min of meer gelijkelijk willen verdelen over de sigaretten, de sigaren en de kerf tabak. De industrie en de handel in siga retten zijn vooral over het plan van Finan ciën ongerust, omdat zij vrezen, dat zowel hun omzetten als hun winstmarges daar door in het gedrang zullen komen. De regering is namelijk van oordeel, dat de positie van de schatkist het noodzake lijk maakt, de belastingopbrengst uit de rookartikelen met rond f 62 miljoen per Nu de Amsterdamse politie geen toe stemming had gegeven voor een offi cieel Hartjesdagvuur - een traditie op de derde maandag in augustus - moest de jeugd zelf voor „fikkies" zorgen. De jongens uit de Commelinstraat maakten met behulp van wat afge dankt huisraad een pracht van een vreugdevuur, waarna zij met een paar bijeengebedelde oude autbanden een rookgordijn legden. soooooooooocooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooa De republiek Syrië, lid van de UNO en van de Arabische Liga, heeft ongeveer vier miljoen inwoners en grenst aan TurkijeIrak, Jordanië, Israel, Libanon en de Middellandse Zee. Een Russisch- gezinde regering zou de Sovjet-Unie een vooruitgeschoven post geven in een gebied, dat bestreken wordt door de Noordatlantische en de Bagdadse ver dragsorganisaties en dat grenst aan de Middellandse Zee en aan het olierijke Irak. In het land bestaat een sterke stroming tegen het feodalisme van de landheren en de godsdienstige leiders, die de steun geniet van de jonge offi cieren. De Syrische radicalen voelen zich geïsoleerd door de omringende Arabische nabuurstaten, waarvan Tur kije en Libanon westelijk gezind zijn en Irak en Jordanië koninkrijken zijn, en richten hun sympathie op de Sovjet- Unie en haar satellieten, die hun wa pens, leningen en economische hulp verschaffen. ^ooooooooooooooooooococooooooooooooooooocooooooooocxdgcocx: BEIROET (AFP) De Libanese pre mier, Sami El Solh, heeft een nieuwe re gering gevormd, waarin hij zelf minister van Justitie en Binnenlandse Zaken is. Charles Malik blijft minister van Buiten landse Zaken. Sami El Solh had deze week het ontslag van zijn oude regering aangeboden, nadat het nieuw gekozen parlement bijeengekomen was. De presi dent verzocht hem toen een nieuwe re gering te vormen. (Reuter) Het nieuwe kabinet, dat met uitzondering van de minister van Onder wijs en Voorlichting bestaat uit politici, die al eens deel van een regering hebben uitgemaakt, zal de pro-westelijke politiek van de vorige regering voortzetten. Vol gens leden van het kabinet zal Libanon het plan van president Eisenhower voor het Nabije Oosten blijven steunen. LONDEN (UP) E>e Amerikaanse af gevaardigde op de ontwapeningsconferen tie in Londen, Stassen, poogt Groot-Brit- tannië en Frankrijk te winnen voor nieuwe voorstellen aan Rusland. Officieel is hier over niets bekend, maar men neemt aan, dat Stassen de Russen meer wil aanbie den dan een proefschorsing der kernproe ven voor tien maanden, zoals het westen eerder heeft voorgesteld en voor het uit breiden van Dulles inspectiezones met de Amerikaanse bases in Noord-Afrika. Volgens onafhankelijke waarnemers heeft het westen voor het oog van de we reld behoefte aan een nieuw compromis- KXXXXTOOOOOOOOOOC xx xTnooonrx «oooooooocxx xxx x xxxx xxxxxxxxx> VERWACHTING, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van dinsdagavond tot woensdagavond, opgemaakt om 11.15 uur: Veel bewolking met plaatselijk enige regen of motregen, maar morgen ook verspreid voorko mende opklaringen. Matige, aan de kust af en toe vrij krachtige westelijke wind. Weinig veran dering in temperatuur. Volledige weerrapporten op pagina twee WVY, *JCJUUUOCXXX)OOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOGOOO( DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT PAGINA'S voorstel. Rusland verkondigt in alle talen, dat het al op 30 april met een volledig voorstel kwam, maar dat het Westen nog steeds geen gedetailleerde plannen gereed heeft. Verder maken de Russen handig ge bruik van de twijfel ten aanzien van de kernproeven. De waarnemers zijn van oordeel, dat, als de besprekingen zouden worden afgebroken, het Westen een pro pagandistische nederlaag geleden zou heb ben. LONDEN (Reuter) De subcommissie van de UNO voor de ontwapening zal van daag haar besprekingen voortzetten. Uit Amerikaanse bron is vernomen, dat de besprekingen niet gerekt worden of in een stadium van propagandavoorstellen verkeren. In tegendeel, aldus de Ameri kaanse zegsman, er is nu een belangrijk stadium van ernstige onderhandelingen bereikt, waarbij drie punten aangestipt kunnen worden: 1. De westelijke geallieerden hebben wij zigingen en aanpassing van sommige Ame rikaanse besluiten voorgesteld, die nu in Washington bestudeerd worden. 2. De wes telijke mogendheden bestuderen nieuwe Amerikaanse voorstellen, die het westelijke standpunt dichter bij dat van de Sovjet- Unie zullen brengen. 3. De Sovjet-Unie overweegt de voorstellen van 7 augustus voor inspectiezones en middelen om een stopzetting van de vervaardiging van splijtbaar materiaal voor militair gebruik in te passen in een eerste gedeeltelijke ontwapeningsovereenkomst. Als men op deze punten nader tot elkaar zou kunnen komen, zouden de besprekin gen tot december voortgezet kunnen wor den, aldus de Amerikaanse zegsman. LONDEN (UP) De ontwikkelingen in Syrië, die men in Londen als de ernstigste sinds de Suez-crisis beschouwt, zijn aanleiding geweest tot spoedbesprekingen tussen Britse en Amerikaanse diplomaten. Diplomatieke waarnemers in Londen veronder stellen dat de NAVO-landen, in het bijzonder Turkije, binnenkort zullen worden uit genodigd mede deel te nemen aan de besprekingen over de omwenteling in Syrië, die de eerste grote uitdaging is aan het adres van het plan van Eisenhower voor het Nabije Oosten. In diplomatieke kring is men van oordeel dat de ontwikkeling in Syrië een belangrijke overwinning is voor de Russische politiek in het Nabije Oosten. WASHINGTON (UP) De Britse ambassadeur in Washington, Sir Harold Caccia, heeft maandag na een ontmoeting met Dulles verklaard, dat Syrië op weg lijkt te zijn een Sovjet-satelliet te worden. De ontwikkeling, aldus Sir Harold, dient scherp in het oog te worden gehouden, vooral door Turkjje. De ambassadeur verklaarde geen suggesties gedaan te hebben ten aanzien van maatregelen in Syrië. Minister Dulles heeft de toestand in Syrië, naar men aanneemt, ook besproken met president Eisenhower en de plaatsvervangende minister Herter tijdens een conferen tie op het Witte Huis. DAMASCUS (Reuter) De Sy rische minister van Buitenlandse Zaken, Sajjid Sa- lah El Bitar, heeft de Verenigde Sta ten er op een pers conferentie te Da mascus van be schuldigd te trach ten de onafhanke lijkheid van de landen in het Na bije Oosten te ver nietigen en deze landen „stuk voor stuk over te geven aan het zionisme en het imperialis me". Het plan van Eisenhower voor het Nabije Oosten is voor de Arabi sche landen het grootste gevaar, zo zei hij. In de landen, die dit plan aanvaardden, zijn reactionairen begonnen met het onderdrukken van nationalistische elementen onder het mom van be strijding van het communisme, al dus minister Bitar. jaar op te voeren. Het plan van Economi sche Zaken zou voorzien in een meerop brengst van ongeveer veertig miljoen per jaar voor de sigaretten. Daartoe zou de omzetbelasting op sigaretten moeten wor den verhoogd met een percent, gecombi neerd met een prijsverhoging van tien cent per pakje van 20 stuks. De industrie meent, dat een dergelijke prijsstijging in dit sta dium niet te verwezenlijken is. Zij heeft de regering daarom voorgesteld, te vol staan met een prijs verhoging van vijf cent per pakje plus een percent O.B. Het bedrag dat dan via de industrie beschikbaar zou komen, zou dan ongeveer veertig miljoen gulden bedragen. De resterende 22 miljoen zouden dan volgens de sigarettenindustrie moeten worden opgebracht door de siga ren- en kerftabaksfabrieken. Deze plannen van de regering hebben in kringen van de sigaren-, tabaks- en siga- rettenhandel ongerustheid gewekt. Men had verwacht, dat, nadat op 1 maart reeds de prijzen van de sigaretten en tabaksarti kelen met gemiddeld 10 cent per pakje wa ren verhoogd, deze sector voorlopig ge spaard zou worden van verdere fiscale ac ties. „Paard achter de wagen" Een prijsverhoging van tien cent per pakje zou volgens de industrie en de groothandel leiden tot een vermindering van de vraag naar sigaretten, temeer daar de kleinhandel geconstateerd heeft, dat de noodzaak tot bestedingsbeperking bij de consument de laatste maanden reeds tot een vermindering van de vraag naar siga retten geleid heeft. Dit zou het paard ach ter de wagen spannen, zo betoogt de in dustrie, die er-in dit verband op wijst, dat een daling van een percent van de sigaret- tenopbrengst reeds een mindere belasting- omzet van vijf miljoen gulden zou betekenen. Men acht het ook onmogelijk, dat de industrie of de kleinhandel deze extra drie percent omzetbelasting gaat be talen. De stijging van de prijzen van ruwe tabak was in maart voor de regering aan leiding, om toestemming te geven tot een prijsverhoging van tien cent per pakje. In middels zijn, aldus de industrie, de grond- stoffenprijzen op de wereldmarkt opnieuw met 40 tot 50 oercent toegenomen. Ook in kringen van de kleinhandel heerst ongerustheid. Men ziet daar bij een eventuele doorberekening van de 3 percent omzetbelasting door de industrie aan de kleinhandel, zijn winstmarges ernstig be dreigd. Waar de Tabakswet de detaillist ver biedt, boven de banderolleprijs te verko pen, zou bij ongewijzigde kleinhandelsprij zen de drie percent volledig voor rekening komen van de kleinhandel. Ook acht men het onjuist, uitsluitend de sigarettenroker de dupe te laten worden van de nieuwe fiscale maatregelen. Reeds thans betaalt de sigarettenroker op elk pakje sigaretten 62 percent accijns en 5 percent omzetbelas ting. De sigaren daarentegen zijn voor wat de kleine soorten betreft met twintig per cent en de grote soorten met veertien per cent accijns belast. Robert Louis Stevenson: De politiek is een van de weinige be roepen, waartoe geen voorbereiding nodig wordt geacht. (Van onze Haagse redactie) Het ziet er naar uit dat het conflict tus sen de tandartsen en de ziekenfondsen zijn einde nadert. In het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn ge durende de afgelopen dagen besprekingen gehouden onder leiding van de directeur- generaal voor de Volksgezondheid, prof. Muntendam, besprekingen die in een pret tige sfeer verliepen en een voorbode zijn van de naderende vrede. Reeds zijn drie van de vijf arbiters ge vonden voor het bemiddelen in het nu bij na vijf maanden oude conflict. De zieken fondsen hebben de heren H. J. Kuiper (di recteur van de Sociale Verzekeringsbank) en J. Berger Jr. (directeur van het Ge- meenschappelij k Administratiekantoor) aan de tandartsen voorgedragen. De tand artsen willen de naam van hun bemidde laar nog geheim houden. Op de spoorlijn tussen Delft en Schiedam is vanmorgen een der beide hoofdsporen stroomloos komen te staan tengevolge van een defect aan de bovenleiding. De D-trein naar Parijs, die om 8.17 uit Den Haag was vertrokken, kwam daardoor tot stilstand. Voordat deze trein kon worden wegge sleept, moest eerst nog een andere trein passeren. De D-trein kreeg een uur ver traging. Tussen Delft en Schiedam werd vanmorgen over enkel spoor gereden. Om kwart over tien was de storing verholpen. ADVERTENTIE IJMUIDEN r MARKTPLEIN ÜJMUIDEN Met ingang van heden is ons telefoonnummer O Amerikaanse basis Britse basis Petroteumbronnen ^■Pijpleidingen Amerika heeft getracht, zo ging de minister voort, de Syrische soevereiniteit in gevaar te brengen door een soort econo mische blokkade. Grote hoeveelheden Amerikaanse tarwe zijn tegen lage prijs aangeboden aan landen, die gewoonlijk Syrische tarwe kopen. Over het Ameri kaanse komplot tegen de Syrische rege ring zei minister Bitar, dat er feiten en methoden aan de dag zijn getreden, die niet te verenigen zijn met de beginselen van het volkenrecht en die geheel en al in strijd zijn met de regels van de diplomatie. Syrië voert een politiek van positieve neu traliteit, wat wil zeggen, dat het met geen enkele grote mogendheid een politiek of diplomatiek verbond aangaat, zo zei hij. In antwoord op vragen zei de minister dat Libanon noch Saoedi-Arabië zijn goede diensten heeft aangeboden bij het oplossen van de moeilijkheden tussen de Verenigde Staten en Syrië. Op de vraag of Syrië de diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Staten zal verbreken, zei minister Bitar, dat dit geheel en al afhangt van de volgende stappen van de Ameri kaanse regering. Een Syrische parlementaire afvaardi ging heeft een uitnodiging om een bezoek aan de Sovjet-Unie te brengen aanvaard, zo heeft de voorzitter van de commissie van Buitenlandse Zaken van het Syrische parlement bekendgemaakt. De datum voor het bezoek zal worden vastgesteld, als de delegaties welke volgende maand Bulga rije, Albanië, Tunesië en Libië zullen be zoeken, naar Damascus zullen zijn terug gekeerd. Koning Saoed naar Cairo? CAIRO (UP) President Koewatli van Syrië, die een medische behandeling onder gaat in 'n ziekenhuis in de Egyptische stad Alexandrië, staat steeds in telefonische verbinding met Damascus, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de politieke crisis van Syrië. In Cairo doet het gerucht de ronde dat koning Saoed van Saoedi-Arabië in Egypte verwacht wordt voor besprekingen. Het verluidt dat koning Saoed, verontrust door het opdrin gen van het communisme in Syrië, zijn ambassadeurs in Syrië en Libanon naar zijn hoofdstad Riad ontboden heeft, ter bespreking van de situatie. De zaakgelas tigde van Saoedi-Arabië in Jordanië is BONN (UP) Dertien Westduitse par tijen hebben te kennen gegeven, dat zij kandidaten zullen stellen voor de nieuwe Bondsdag, waarvoor op 15 september ver kiezingen gehouden worden. Van deze zul len zes partijen in alle tien „lander" kandi daten stellen, de overigen doen slechts in een of enkele „lander" mee. De registratie, die maandag plaats had, betrof de „tweede stem", die de kiezers zullen uitbrengen, naast de „eerste stem" waarin de kiezer zijn voorkeur voor een speciale kandidaat tot uitdrukking brengt. De „tweede stem" geldt volgens een sy steem van evenredige vertegenwoordiging. In de nieuwe Bondsdag zullen 247 zetels worden verdeeld op grond van de recht streeks-verkozen kandidaten en 247 of meer zetels op de basis van de „tweede stem". De zes partijen, die in alle „lander" mee doen, zijn: C.D.U. (Christen democraten), S.P.D. (Socialisten), F.D.P. (Vrije demo craten), G.B./B.H.E. (Gesamtblock B.H.E.- vluchtelingenpartij), D.P./F.V.P. (Deutsche ADVERTENTIE BARIEUORISSTR. HAARLEM TEL. 13439' FERD. BOLSTR. 48 A' DAM TEL. 717162 FALCON POPELINE REGENJASSEN onverwacht naar Amman teruggekeerd met een specaile boodschap voor koning Hoessein, naar verluidt over Syrië. Legereenheden die voorzien zijn van wapens van Russisch fabrikaat zouden zich concentreren rondom Damascus en in de richting van de Syrisch-Libanese grens. Het verluidt dat bijna dagelijks Russische technici per vliegtuig in Damascus arri veren. Op het ogenblik kunnen de populisten partij en de nationalistische partij, als zij zouden samengaan, over bijna de helft van de zetels in het parlement beschikken. BEIROET (AFP) In de buurt van de Syrische grens zijn drie nieuwe Libanese politieposten opgericht. Er zullen binnen kort nog meer politieposten komen om het binnendringen tegen te gaan van verdachte elementen uit Syrië, wier activiteit aan de dag getreden zou zijn bij de jongste ver kiezingscampagne in Libanon. Partei en afsplitsing van de F.D.P., Freie Volkspartei), B.D.D. (Bono der Deutschen). Onze correspondent in Bonn meldt nog het volgende: Bondskanselier Konrad Ade nauer, de aanvoerder van de C.D.U., en zijn tegenstander Erich Ollenhauer, voor zitter van de socialistische partij, die een kwarteeuw jonger is dan Adenauer, zetten hun beste beentje voor om zoveel mogelijk stemmen voor hun partij te winnen. Adenauer rijdt met een gevolg van on geveer dertig personen in een wijnrode extra-trein door de bondsrepubliek. Ollen hauer heeft een Amerikaans tweemotorig vliegtuig gecharterd, waarmee hij zich eveneens kris en kras over en door West- Duitsland zal bewegen. Hij zal nog op on geveer zeventig plaatsen spreken. Ollen hauer heeft zich voorgenomen tegen het einde van zijn reis, op één dag soms op drie verschillende plaatsen te spreken. De Amerikanen, die over het algemeen de politiek van Adenauer steunen, hebben Ollenhauer toestemming gegeven op hun militaire vliegvelden in West-Duitsland neer te strijken. Over Adenauer's luxetrein is in politieke kringen in Bonn een en ander te doen ge weest. Zijn tegenstanders wilden weten of de tochten met die dure trein door de be lastingbetalers worden bekostigd. Ze kre gen echter te horen, dat het geld wordt geput uit een speciaal verkiezingsfonds van de C.D.U., waarin de grote industrie aan zienlijke bedragen beeft gestort. Het hoofd van de persdienst der bonds regering, Felix von Eckardt, en ettelijke andere staatsambtenaren en secretarissen, begeleiden de bondskanselier. Adenauer's politieke vijanden hebben gevraagd, wat deze door de staat bezoldigde personen met de verkiezingscampagne hebben uit te staan. Men heeft hen echter te verstaan gegeven, dat Adenauer, ook als hij op reis is, hoofd van de regering is. Von Eckardt moet de bondskanselier op de hoogte hou den van het politieke gebeuren en zijn medewerkers moeten in verbinding met Bonn blijven. PRAAG (AFP/Reuter) - De Amerikaanse zakenman Alfred Stern heeft te Praag de beschuldigingen volgens welke hij en zijn vrouw, Martha Dodd Stern, voor de Sov jet-Unie hebben gespioneerd, „verzinsels" genoemd. De beschuldigingen werden ge uit ten overstaan van een commissie van het Amerikaanse Congres.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 1