Het is weer rustig geworden rondom het pond Sterling r PANDA EN HET DING Indonesische politieke warwinkel staat gezonde economische groei in de weg Zacht en vochtig weer NAAIMACHINES „Geen sprake van devaluatie" fraagj/e&b- Jaarverslag Bank Indonesia Radio geeft woensdag Meer begrip nodig tussen centrale en regionale overheden Wereldnieuws ió Uet zo Aan het hof J DINSDAG 20 AUGUSTUS 1957 Zuid-Afrika ageert weer voor hogere goudprijs Hoger dividend Braat De zagende pijnen Fabriek van Reed Roller Bit te Leiden geopend Mirandolle niet officieel naar de beurs Amerikaanse vakbondleider stelt prijsverlaging van auto's voor Kort economisch nieuws uit binnen- en buitenland Kerkelijk Nieuws H. B IJ S T E R Jr. en Zn. Schildersbedrijf (Van onze correspondent in Londen) MAANDAGAVOND is te Londen officieel ontkend, dat er plannen, bestaan het pond sterling los te maken van zijn huidig niveau van 2,80 dollar. „Er is geen sprake van devaluatie of welke verandering in de wisselkoers van het pond sterling dan ook", zei een woordvoerder. Er zijn volgens financiële kringen te Londen twee hoofdoorzaken voor de geruchten over op handen zijnde devaluatie van het pond: de gedeeltelijke devaluatie van de Franse franc en de door speculanten verwachte revaluatie van de Duitse mark. Nadat de franc op 11 augustus jongstleden devalu eerde, geraakten de andere Europese valuta in verwarring. Vorige week zinspeelde de Duitse minister van Financiën Erhard er op, dat Duitsland van plan was de mark te revalueren „in het kader van een algemene herwaardering der valuta's". Duits- lands debiteuren haastten zich hun schuld te voldoen om van een mogelijke hogere waardering der Duitse mark geen schade te lijden. Daar het pond sterling de meest ge bruikte muntsoort is, valt het te begrijpen, dat vele betalingen in sterling geschiedden en daar het aanbod van sterling de vraag verre overtrof zakte de „zwarte" koers daarvan in vele Europese hoofdsteden. Zo werd er door Duitse banken niet meer dan 9,50 Duitse mark voor het pond sterling betaald, terwijl de officiële koers nog al tijd 11,66 Duitse mark beliep. Ook werden er door speculanten Duitse marken opge kocht in de hoop dat zij bij een revaluatie aanzienlijke valuta-winsten zouden maken. Tezelfdertijd treuzelden Engeland's debi teuren met het voldoen van hun schulden in de hoop dat het pond zou devalueren en ook zij van deze operatie zouden profi teren. Aderlating De Bank van Engeland nam onmiddellijk maatregelen .om de internationale positie van het pond sterling te schragen en de grote dollar-reserves ondergingen dan ook een zware aderlating al zal pas in sep tember, wanneer de cijfers bekend worden gemaakt, blijken in welke mate de reserves zijn aangetast. Het is evenwel opmerkelijk, dat de Britse regering nog geen gebruik heeft gemaakt van het krediet van 500 miljoen dollar, dat haar werd toegestaan door de Amerikaanse lm- en Exportbank, en dat van 740 miljoen dollar, ter beschik king gesteld door het Internationale Mone taire Fonds. Ook heeft de minister van Financiën, Thorneycroft, het niet noodzakelijk geacht zijn vakantie op Mallorca, waarvan hij aanstaande vrijdag zal terugkeren, voor tijdig te onderbreken. In Londen bleek men voorts weinig te voelen voor het door Duitsland gepropageerde idee om de Euro pese valuta's enige tijd in vrijheid een onderlinge waardeverhouding te doen zoe ken om daarna een nieuwe koers vast te stellen. Deze operatie wordt in Londen beschreven als „een hemel voor de specu lanten doch een hel voor de handel". Wel zal de positie van het pond sterling ter sprake worden gebracht op de jaarlijkse conferentie van het Internationale Mone taire Fonds, die op 24 september in Wash ington zal worden geopend. Zuid-Afrika zal zijn actie om te komen tot een verhoging van de officiële goud prijs hervatten. De Zuidafrikaanse minister van Financiën, J. F. T. Naude, die op het ogenblik te Londen vertoeft, heeft aldaar verklaard, dat valutacrises, zoals die waar in Frankrijk thans verkeert, zich zullen blijven herhalen, zolang de goudprijs ge handhaafd wordt'op het huidige peil, dat nog van vóór de oorlog dateert. ADVERTENTIE Naude zal na Londen Israel bezoeken en vervolgens trachten Tn Frankrijk, West- Duitsland, Zwitserland, Spanje en Portugal de financiële wereld te winnen voor zijn actie. Hij wil van deze landen de toezeg ging verkrijgen, dat zij hem zullen steunen wanneer hij in de komende jaarvergade ring van het Internationale Monetaire Fonds, die van 23 tot 28 september zal wor den gehouden, deze kwestie ter sprake zal brengen. Tot dusverre hebben de Verenigde Sta ten zich verzet tegen iedere poging tot ver hoging van de goudprijs, die neer zou komen op een devaluatie van de dollar. De V.S. hebben in deze zaak het recht van veto. (AFP). ADVERTENTIE ,r EXCLUSIEVE ROODKAPJE Tftïr[\Aj€£Jifj voor BABY en KLEUTER Grote Houtstraat 116 - Tel. 1333° „MEER DAN OOIT is het duidelijk, dat zolang in Indonesië geen politieke stabiliteit aanwezig is, er van een economisch beleid, gericht op de ontwikkeling van het land en van een daarop afgestemd financieel- en monetair beleid door de betrokken autori teiten practisch geen sprake is en kan zijn", aldus de president van de Bank Indonesia in het jaarverslag over het op 31 maart 1957 geëindigde boekjaar. „De grondoorzaak van het gebrek aan onderling begrip tussen centrale regering en regionale autoriteiten is naar mijn mening te vinden in het feit, dat de centrale overheid inderdaad te weinig aandacht heeft geschonken aan de wensen en behoeften van de gebieden buiten Djakarta, in het bijzonder de gebieden buiten Java. Deze verwaarlozing is weer een gevolg van de omstandigheid, dat de politieke partijen, die het parlement beheersen, te veel bezig werden gehouden door onderlinge veten en verdeling van ambten. Hierdoor schoot het parlement en ook de regering in haar taak tekort; zij had eenvoudigweg te weinig gelegenheid voldoende aandacht te schenken aan het gehele gebied van Indonesië met zijn vele en velerlei belangen, noden, behoeften en wensen," aldus de president Sjafruddin Prawiranegara. HILVERSUM I 402 M. 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 V. d. vrouw. 9.15 Gram. (9.35-9.40 Waterst.). 10.00 Boekbespr. 10.05 Morgenwijding. 10.20 Gevar. progr. 11.00 R.V.U.: Julius Caesar, by William Shakes peare III, door Mej. C. A. Eijken. 11.30 V. d. kind. 11.45 V. d. jeugd. 12.00 Orgel en zang. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 V. h. platteland. 12.38 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Dansmuz. 13.50 Medische kron, 14.00 Gram. 14.45 V. d. jeugd. 16.00 V. d. zieken. 16.30 Gram. 16.45 Lichte muz. 17.15 Vacantie- tips. 17.50 Regeringsuitz.: Rijksdelen over zee. Van zee en zon op Curacao, door Dokie Ensing. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Act. 18.30 R.V.U.: Een vergeten beschaving: Het rijk der Groot-Mogols in Voor-Indië in de 16e en 17e eeuw. II, door mr. dr. R. W. H. Pitlo. 19.00 Pianoduo. 19.15 Gram. 19.30 V. d. jeugd 20.00 Nws. 20.05 Tussen de regels door. 20.15 Dansmuz. 20.45 Dorpsvrijage, hoorsp. 21.45 Lichte muz. 22.05 Het inter nationaal geofysisch jaar, caus.. 22.20 Tenor en piano. 23.00 Nws. 23.15 Gram. 23.50-2400 Soc. nws. in Esperanto. HILVERSUM H 298 M. 7.00 Nws. 7.10 Gewijde muz. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nws. en weerber. 8.15 Gram. 8.30 Idem 9.00 V. d. zieken 9.30 Vernuft en techniek, caus. 9.35 Lichte muz. 10.00 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 Pia norecital. 11.30 De wereld van nu, klankb. 12.15 Kamerkoor. 12.30 Land- en tuinb.me ded. 12.33 Amuz.muz. 12.53 Gram. en act. 13.00 Nws. 13.15 Met PIT op pad. 13.20 Licht muz. 13.40 Solomon, oratorium. 15.20 Kamerork. en solist. 16.00 V. d. jeugd. 17.15 Cello en piano. 17.40 Beursber. 17.45 Gram. 18.00 Kinderkoor. 18.15 Kamermuz. 18.45 5-jarig bestaan v. d. Molukse Evangelische Vrouwen-federatie. 19.00 Nws. en weerber. 19 10 Orgelconc. 19.30 Buitenl.overz. 19.50 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Radio Filh. ork 21.40 Muzikale luisterwedstrijd. 22.00 Geestelijke liederen. 22.30 Intern, techni sche hulp voor Birma, caus. 22.45 Avond overdenking. 23.00 Nws. en SOS-ber. 23.15- 24.00, Gram. BRUSSEL 324 M. 12.00 Gram. 12.30 Weerber. 12.34 Gram. 13.00 Nws. 13.11 Kamermuz. 14.00 Gram. 15.00 Idem. 15.20 Gewijde conc. 16.00 Koer sen 16.02 Gram. 16.10 Ork. conc. 17.00 Nws. 17.10 Kamermuz. 17.50 Boekbespr. 18.00 Omr. koor. 18.30 V. d. sold. 19.00 Nws. 19.40 Filmmuz. 20.00 Hoorsp. 22.00 Nws. 22.11 Gram. 22.55-23.00 Nws. „Het spreekt intussen vanzelf, dat voor het herstel van het onderlinge begrip tus sen centrale en regionale overheden, deze laatsten, met alle autonomie die haar toe komt, niettemin dienen te beseffen, dat het noch vanzelfsprekend noch economisch verantwoord is, om de begrotingsinkomsten en de deviezenopbrengsten tussen haar en de regering eenvoudigweg mathematisch te verdelen," aldus de president. De eis voor het behoud van Indonesia als een politieke eenheid en het onloochenbare feit van de economische interdependentie tussen de verschillende eilanden en gebiedsdelen ma-, ken een dergelijke mathematische inkom sten- en kostenverdeling eenvoudig onmo gelijk. Vertrouwen en wederzijds begrip zijn nodig, waarbij in deze de centrale overheid dient voor te gaan door zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de economische noden en behoeften van de daerah's, en deze op hun beurt bereidheid dienen te tonen tot redelijk overleg en zelfbeheer sing. „Deze weg is moeilijk, maar niet on- betreedbaar", aldus het verslag. De netto winst bedroeg rp. 84.844.070 (vorig boekjaar rp. 66.418.394). Hiervan is rp. 40.062.590 (v. j. 43.656.679 rp.) beschik baar voor de schatkist. Het overige wordt gereserveerd. Door de enorme toeneming van de overheidsuitgaven - waartegenover geen adaequate vermeerdering van de overheidsontvangsten stonden, hetgeen re sulteerde in een nog groter deficit over 1956 dan reeds het geval was in 1955 - zomede Aan de algemene vergadering van de constructiewerkplaatsen en machinefa briek Braat n.v. te Rotterdam zal worden voorgesteld over 1956 een dividend uit te keren van 25 percent (v. j. 22 percent). ADVERTENTIE van rheumatiek, spit, ischias, hoofd- en zenuwpijnen worden snel en afdoende ver dreven door Togal. Er is geen beter middel tegen dan Togal. Togal baat waar andere middelen falen. Togal zuivert de nieren en is onschadelijk voor hart en maag. Bij apo thekers en drogisten 0.95, 2.40 en 8.88. door de.inflatoire invloed in de particuliere krediet-sector, nam de import echter een grotere omvang aan dan in verband met de deviezenpositie wenselijk en toelaatbaar was te achten. Bovendien werd de import ook nog vergroot door een aanzienlijke ver meerdering van de rijstimport (ongeveer rp. 1 miljard), met andere woorden: de im port liep door de plaatsgevonden liberal! serende maatregelen en de-daaropvolgende enorme inflatoire tendensen min of meer uit de hand. Het is duidelijk, dat het land zich in een ernstige financieel-monetaire toestand be vindt. Terwijl de export zelf door externe factoren stagneerde, worden de moeilijk heden voortspruitende uit dalende devie- zenontvangsten, in niet geringe mate ver groot. Opmerkelijk in dit verband is dat de expórt-aanmeldingen een scherpe daling vertonen. De directeur-generaal van de Industria lisatie en Energievoorziening, dr. E. L. Kramer heeft de nieuwe fabriek van de Reed Roller Bit Company (Nederland) n.v. aan de Rooseveltstraat te Leiden geopend. Hij sprak er vanmorgen in zijn openings toespraak zijn vreugde over uit dat weer een prominent Amerikaans bedrijf, een on- nerneming welker produkt (beitels voor boorkoppen, die bij olieboringen worden gebruikt) een naam van betekenis heeft over de gehele wereld op het punt staat in een Nederlandse dochteronderneming met haar werkzaamheden te starten. Dr. Kramer vestigde de aandacht op vestigingen van dochterondernemingen in Nederland door vele andere Amerikaanse maatschappijen en verklaarde dat het in de praktijk is gebleken dat Nederland in derdaad kan wijzen op een aantal belang rijke, voor de buitenlandse ondernemer bij zonder aantrekkelijke algemene vesti gingsfactoren. Met name, aldus dr. Kra mer, is de vooraanstaande positie, die Ne derland als oliecentrum inneemt, van be lang. De produkten van dit Leidse bedrijf, dat zich als eerste in Nederland uitsluitend met de vervaardiging van olieboorbeitels bezig houdt, zullen, betoogde dr. Kramer, een nieuwe vergroting betekenen van het Nederlandse produktiepotentieel, dat een evenwichtige ontwikkeling van de indus triële structuur in ons land mede gunstig kan beïnvloeden, en zijn verder van groot belang voor de Nederlandse export, door dat een zeer groot percentage van dit ar tikel geëxporteerd wordt. In de algemene jaarvergadering van Mi randolle, Voute en Co n.v. deelde de di rectie mede, dat het niet de bedoeling is, de aandelen van de maatschappij officieel ter beurze te registreren. De winsten van de sinds kort overgenomen Nederland- sche Wol Maatschappij n.v. te Amsterdam waren nog niet in de balans verwerkt. Over de winst in Indonesië over 1956 ad rp 630.913 werd nog geen transfer aan gevraagd omdat deze over 1955 (f 50.000) nog niet is binnengekomen. Van de dochteronderneming in Singapo re werd aan dividenden ongeveer f 90.000 ontvangen. De export van kunstmest naar Indonesië is hoofdzakelijk afhankelijk van het wel of niet floreren van onder andere de suikercultuur aldaar. Vanuit Singapore wordt rubber geëxporteerd. Teneinde grote tegenslagen in Indone sië te kunnen opvangen doet de directie momenteel pogingen haar werkterreinen elders uit te breiden. De resultaten over de eerste zeven maanden van het nieuwe boekjaar zijn iets ongunstiger dan de dien- ovëheenkSmstige période 1956.' -HiV» v.; Van de Azoren tot aan de Alpen strekt zich een krachtig gebied van hoge druk uit, waarin twee centra met een barometer stand van 1031 mb voorkomen. Langs de noordelijke rand van het hogedrukgebied wordt een brede gordel met krachtige zuidwestelijke winden aangetroffen, die zachte en zeer vochtige oceaanlucht naar West-Europa voeren. Deze lucht bereikte reeds gisteravond ons land, in verband waarmee de afgelopen nacht bijna nergens de temperatuur beneden 15 graden daalde. Doordat de atmosfeer tot op 4 kilometer geheel verzadigd was met waterdamp, hing er een zwaar wolkendek boven Nederland, waaruit het langdurig regende en mot regende. Achter een zwak koufront, dat vanochtend over de Noordzee naderde, bevindt zich iets minder vochtige lucht, waarin eveneens veel bewolking voorkomt, maar waarin enkele verspreid voorkomen de opklaringen toch mogelijk zijn. Tenge volge van de te verwachten passage van dit front en van een volgend front zal er het eerstkomende etmaal in Nederland Woensdag 21 augustus Zon op 5.33 uur, onder 19.56 uur. Maan op 0.39 uur, onder 16.52 uur. Maanstanden 25 aug. 12.32 uur nieuwe maan. Hoog en laag water in IJmuiden Woensdag 21 augustus Hoog water: 11.34 en uur. Laag water: 6.43 en 19.21 uur. evenwel ook plaatselijk weer enige regen vallen. WEERRAPPORTEN Temperaturen buiten- tiO tx> land maxima van giste 5 S ren. Binnenland: heden 'SS d 7 uur. Neerslag: laatste m (U 24 uur 0) *-» c.S Oslo onbewolkt windst. 24 5 Kopenhagen motregen zw 22 0,1 Aberdeen zwaar bew. windst. 22 2 Londen zwaar bew. w 21 0 Amsterdam regen w 20 4 Luxemburg zwaar bew. wzw 17 1 Parijs geheel bew. w 22 0 Bordeaux mist windst. 21 0 Grenoble half bew. no 17 4 Nice onbewolkt nnw 26 0,1 Berlijn geheel bew. zzw 22 0 Frankfort zwaar bew. zw 20 0 München zwaar bew. w 16 5 Zürich geheel bew. windst. 15 2 Genève onbewolkt ono 18 1 Locarno onbewolkt O 26 0 Wenen geheel bew. zw 18 3 Innsbruck regen windst. 13 4 Rome half bew. nw 25 12 Ajaccio onbewolkt ono 25 1 Mallorca regen nw 28 0,1 Den Helder regen w 17 7 Ypenburg lichte regen w 16 5 Vlissingen motregen w 16 2 Eelde motregen wzw 16 1 De Bilt lichte regen zw 16 4 Twente geheel bew zw 15 0,6 Eindhoven regen wzw 15 2 Vlv. Z.-Limb. lichte regen zw 14 0,4 Van de Amerikaanse vakbondleider Walter P. Reuther van de Bond der Auto mobielarbeiders is het idee uitgegaan om de inflatie te bestrijden door middel van een verlaging der automobielprijzen, van welke verlaging de arbeiders dan de even tuele verliezen samen met de werkgevers zouden moeten dragen. Hij heeft hiertoe een voorstel toegestuurd aan president Eisenhower en de directies van drie auto concerns, General Motors, Ford en Chrys ler. Reuther stelt voor de prijzen van de modellen 1958 te verlagen met 100 dollars of meer en belooft, dat de vakbond der automobielarbeiders bij het opmaken van de contracten voor dat jaar rekening zal houden met de bereikte resultaten en eventuele verliezen zal helpen dragen. In zijn brief aan Eisenhower zegt de vakbondleider, dat het voorstel getuigt van het verlangen der arbeiders om te doen wat in hun vermogen ligt om gehoor te geven aan de herhaalde verzoeken van de president tot versobering en verant woordelijkheidsgevoel van directie en ar beiders bij de bestrijding van de inflatie. Reuther doet vervolgens een beroep op de president om zijn persoonlijk gezag in te zetten, opdat de directie der autoconcerns akkoord gaan met het voorstel van hun werknemers. (UP). Dividend Hellingman De „Hellingman" Maatschappij voor be legging in, en beheer van, onroerende goe deren n.v. zal in de komende jaarvergade ring voorstellen een onveranderd dividend uit te keren van 9 percent. Pandbrieven Northwestern De directie der Northwestern and Paci fic Hypotheekbanken n.v. bericht dat. naar aanleiding van het bereiken van de sluitingsdatum der aangekondigde conver sie op 91'/2 percent, zij tot wederopzegging blijft afgeven 3Vs percent pandbrieven der Northwestern and Pacific Hypotheek bank n.v. in coupures van 400 dollar, 31/» percent pandbrieven der tweede North western and Pacific Hypotheekbank n.v. in coupures van 400 dollar en 200 dollar, tegen een koers van 92 percent met 15- jarige looptijd. Olie in Alblasserdam De n.v. Nederlandse Aardolie Maat schappij deelt mede, dat zij enige aard olie heeft aangetroffen in haar exploratie boring te Alblasserdam. De Alcoa en Suriname In Suriname zijn de heren Streepey en Fa weet, respectievelijk vice-president van de Aluminium Company of America en de advocaat van Alcoa, aangekomen om met de Surinaamse regering besprekingen te voeren over het Brokopondoproject. De I.M.F.-conferentie De Britse minister van Financiën, P. Thorneycroft, zal, naar verwacht wordt, de jaarlijkse bijeenkomst van het Inter nationale Monetaire Fonds en van de Wereldbank in .september te Washington bijWohen. Van Britse officiële zijde is nog geen -mededeling omtrent de plannen varr de minister gedaan. ADVERTENTIE Alle merken dus ruime keuze ENGEL. Gr. Houtstr. 181. Tel. 14444 51. Een zeer korte tijd na wat top de vorige keer verhaalden, kwam Joris Goedbloed met zorgeloze schred langs het Hotel Royal wandelen. De luide stemmen, die uit het open venster van de grote suite klonken, trokken begrijpelijkerwijze zijn aandacht - en het zal niemand verbazen, dat hij op lettend bleef staan luisteren. „We willen het weten! Je moet voor ons vertalen!", hoorde hij de journalisten roepen. „Voor uit - houd ons niet voor de gek!" En daar op klonk de stem van Panda: „Nee - heus ik weet het niet! Ik versta het ook niet! Laat me toch met rust!" „Wel ziet - een moeilijk gesprekje voor Panda!", mompelde Joris goedkeurend. „Het eigen wijze ventje zal nu toch wel inzien, dat hij het niet zonder een bekwaam tolk kan stellen! Hoe zal hem thans zijn nare hou ding jegens mij, als oud vriend, berouwen!" Men moet toegeven, dat Panda's toestand bijzonder moeilijk was geworden. De jour nalisten, tot razernij gekomen door hun onmacht om ook maar iéts van het gereu tel van het Ding te verstaan, achtervolg den hem met hun opdringerige vragen. „Wat is plip plop? En wat is Knrrrrrie pen zij dooreen. En Panda, die voetje voor voetje terugweek terwijl hij maar steeds vertelde, dat hij het echt niet wist, merkte niet dat hij intussen het raam bereikt had. Toen de journalisten nog verder naar hem toe drongen, verloor hij zijn evenwicht en tuimelde naar buiten. Het was gelukkig niet erg hoog, maar hij zat toch wel even te suizebollen nadat hij op de straatstenen terecht was gekomenen toen hoorde hij tot zijn verbazing, een kalme stem zeg gen: „Wel, wel! Daar hebben we warempel Panda! Welk een toevallige ontmoeting!" Ned. Herv. kerk Bedankt voor Papendrecht (toez.) T. Poot te Haaften voor Sliedrecht J. Wie man te Oudewater. Aangenomen naar Zuidwolde (Dr.) (toez.) W. Leegsma te Vriescheloo (Gron.). Geref. kerken Aangenomen naar Baarn (vac.-J. C. Seegers) D. Krijger, evang. pred. te 's-Gra- venhage-W. Aangenomen naar Boechout (België) W. J. Meister te Middelburg. Geref. kerken art. 31 K.O. Aangenomen naar Buitenpost W. Vis, kand. te Bovenknijpe, die bedankte voor Appingedam-Garrelsweer en voor Goes. Unfair play. Voor de eerste maal is maan dag in Groot-Brittannië een automobi list veroordeeld wegens te snel rijden, wiens overtreding door middel van radar was geconstateerd. De Britse ko ninklijke automobielclub is tegen het gebruik van radar, omdat er veel kans is op vergissingen en ook omdat het in strijd zou zijn met de noodzakelijk ge achte „fair play". Behouden. Radio-Moskou meldt de red ding van een parachutist, wiens val scherm zich sloot nadat het met dat van een andere valschermspringer in aan raking was geweest. De tweede para chutist kon de parachute van zijn col lega nog net grijpen en beide mannen kwamen behouden neer. Werking. De eerste van de twee grote atoomversnellers met groot vermogen van de Europese organisatie voor kern onderzoek (CERN) is in Genève volledig in werking, zo heeft prof. C. J. Bakker, directeur-generaal van de CERN, be kendgemaakt. De synchro-cyclotron is op twee na de grootste ter wereld. Versperring. Britse politie is begonnen de wegen tussen de Ierse republiek en het Britse Ulster te versperren om een einde te maken aan de overvallen en aansla gen van het vert ten Ierse republi keinse leger in U .er. Slechts enkele hoofdwegen, die zwaar bewaakt worden, blijven voor het verkeer open. Toevlucht. De hoofdredacteur van het blad der Oostduitse communistische partij in Thüringen, Alfred Hardt, is naar het westen uitgeweken. Ook hebben de secretaris van de Oostduitse christen democratische unie in het gebied van Hettstedt, Karl Poser, en een hoge func tionaris van de Oostduitse landbouw- academie, dr. Rudolph Tismer, hun toe vlucht in West-Duitsland gezocht Neergestort. Een tweemotorig Amerikaans legervliegtuig van het type Beechcraft „Bonanza" is maandag op een fabrieks terrein in Frankfort neergestort. De beide inzittenden vonden de dood. Pretendent. Prins Juan Carlos, de zoon van de Spaanse troonpretendent, heeft zijn intrede gedaan in de Spaanse ma rine-academie in Marin. Hij zal daar tot december het onderwijs volgen. Franco. Het jacht van generaal Franco, de „Azor", heeft maandagavond in de baai van San Sebastian een motorboot over varen, waarvan twee opvarenden ver dronken en twee worden vermist. Het Spaanse staatshoofd, dat maandag met zijn jacht bad gevist, was kort voor de aanvaring aan land gegaan. De motor boot keerde terug van een tocht naar het eiland Santa Clara. Melkloos. De chauffeurs van de tankauto's waarmee New York voor driekwart van melk wordt voorzien, zijn in staking gegaan, nadat hun looneisen waren af gewezen. Storm. Een storm, die op de Philippijnen heeft gewoed, heeft tot dusver aan veertien mensen het leven gekost. Er zijn veel gewonden en daklozen. Omhoog. Met het oog op de aanzienlijke verhoging van de benzineprijs in Frank rijk gaan de taxitarieven in Parijs voor ritten overdag met 22 en' voor -nachte lijke ritten met veertien percent om hoog. - - - Vliegende maan. Talrijke Italianen hebben zondagnacht-tussen Syracuse op Sicilië en Milaan in de Povlakte een „lichtend voorwerp ter grootte van twee maal de volle maan en helder gekleurd" waarge nomen. Het voorwerp vloog op grote hoogte met grote snelheid van zuid naar noord. Op verzoek. De liga van Rode Kruisver enigingen in Genève deelt mede dat er uit een aantal Europese centra hulp goederen voor veertigduizend over stromingsslachtoffers onderweg zijn naar Sofia op verzoek van het Bulgaar se Rode Kruis. Gesloten. Alle speelholen in de Westduitse deelstaat Neder-Saksen zijn op drie na door de politie gesloten. In deze casino's waren kansspelen in zwang in plaats van de door de wet toegestane spelen die een zekere bedrevenheid vereisen. ADVERTENTIE J. J. Hamelinkstraat 26II Tel. 14519 „HET gehele aristocratische leven van de latere middeleeuwen - zo schrijft J. Huizinga - om het even of men denkt aan Frankrijk en Bourgondiè of aan Florence, is een poging om een droom te spelen". Deze droom hield zich niet alleen bezig met de gebruikelijke middeleeuwse droom- attributen, zoals ridders, maagden, oude helden, wijzen en vergenoegde herders, maar vatte alle gebeurtenissen in schone en verheven vormen en ver- sierde deze met pracht en praal. De staat die aan het pracht- lievende Bourgondische hof werd gevoerd was in het bij zonder het terrein, waarop de schone en verheven vormen zich ten volle konden ont plooien. De 15de eeuwse geschiedschrijver Chastellain wond er dan ook helemaal geen doekjes om, toen hij verklaarde, dat, nd de oorlogsroem, de gang van zaken aan het hof het eerst de aandacht vroegen, omdat regeling en handhaving van de hof staat de hoogste noodzaak waren. Het hof van Bourgondië werd destijds dan ook alom geroemd, niet alleen als het rijkste wat praal en staatsie betrof, maar vooral ook als het best geordende. In feite is het dan ook zó, dat de Habsburgers het tot in details uitgewerkte hofleven van de Bourgondiërs hebben geërfd, waarna het naar de hoven in Spanje en Oostenrijk werd overgebracht, zodat het zich tot in de jongste tijd heeft kunnen handhaven. Trouwens, niet alleen de Habsburgse vor sten hebben profijt gehad van het tot in de puntjes uitgewerkte hofceremonieel der Bourgondiërs, want ook het Engelse hof toonde zich destijds zeer geïnteresseerd. Olivier de la Marche, de ceremoniemees ter van Karei de Stoute, schreef immers op verzoek van de Engelse koning Eduard IV een tractaat over de hofstaat van de Bourgondische hertogen, teneinde de ko ning het model van ceremonieel en etikette ter navolging aan te bieden. Deze Karei de Stoute, die we voorname lijk als een geduchte vechtjas kennen, had een ware hartstocht voor het vormelijke levenZijn hofmaaltijden geleken wel op voeringen van een ernstig en zwaarwichtig toneelspel door de welhaast liturgische waardigheid waarmee de diensten van soepmeesters, voorsnijders, schenkers, keu kenmeesters, hofmeesters, gebraadmees- ters en koks waren geregeld. Vragen van voorrang en hofdienst werden uitgeplozen met een scholastieke zwaarwichtigheid als golden het vraagstukken van de eerste orde. Bij het aanstel len van een kok in de vor stelijke keuken dienden bij voorbeeld de hofmeesters de jonkers van de keuken en allen die in de keuken werkzaam waren de een na de ander op te roepen, waarna bij plechtige keuze, door ieder onder ede gedaand), de kok werd aangesteld. Daarmee toas de kous niet af, want ook de plaats waar de kok in de keuken zetel de, was nauwkeurig aangewezen. Hij zat in een zetel, tussen schoorsteen en buffet, vanwaar hij het hele kookvertrek kon over zien. Voorts behoorde hij een grote houten lepel in de hand te hebben, ten eerste om de soep te kunnen proeven, maar voorts ook om daarmee de nodige klappen te kun nen uitdelen aan het keukenpersóneel dat zich aan plichtsverzuim schuldig maakte of om andere redenen hardhandig gecor rigeerd moest worden. Bij héél bijzondere gelegenheden mocht de kok zelf wel eens opdienen. Die zeldzame gelegenheden deden zich bijvoorbeeld voor bij de eerste nieuwe haring die de vorst was aangeboden en nu door de kok, met een toorts in de hand, mocht worden geserveerd. Hier zijn we ongemerkt genaderd tot de bewijsvoering van onze stelling dat het aanbieden van de nieuwe haring aan de Koningin uit de Bourgondische tijd stamt. Maar over de parodie der etiketten uit die tijd valt nog wel wat meer te vertellen. Daarover morgen. H. Pétillon (Nadruk verboden)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 2