Voldaan keerden Duitsers en Engelsen naar huis terug V&aidetiQe aaii&ieduityeii oan Biesjes 55 ct Gemberkoeken 60 ct Mokkapunten 70 ct Krentenbrood 50 ct Jeugduitwisseling met Velsen DE BEURS van gisteren Amsterdamse Beurs Jeugdleidersuitwisseling in september Na overleg in Velsen Actie van middenstand bij opening tunnels Krijgsraad in beide kampen van Algeriinse oorlog Examencommissie vreesde overval van scholieren Zij vergaderde in militair commando van Djakarta Kamerlid vraagt naar goedkeuring van besluit van Mijnindustrieraad Schweitzer met vakantie naar de Elzas Blanke betogers voor huis van neger weggejaagd Scheepvaart DINSDAG 20 AUGUSTUS 1957 VERMOEID, MAAR VOLDAAN EN BEPAKT met soevenirs zijn de vijfentwintig Engelse jongeren uit Guildford, die een week lang onder auspiciën van de Velser Jeugd Centrale in Velsen op bezoek waren, zaterdag teruggekeerd naar Engeland. Ook de elf Duitse jongeren, die twee weken lang in Velsen verbleven en na het regenachtige kampeeravontuur de laatste week doorbrachten in het clubhuis „De Brulboei" aan de Kanaalstraat zijn inmiddels even enthousiast als de Engelsen weer naar huis vertrokken. De uitwisseling heeft zelfs zo goed gewerkt dat zowel met Guildford als met Bergisch Gladbach reeds besprekingen zijn aangeknoopt om de uitwisseling te continueren. Met Bergisch Gladbach staat in september of oktober reeds een jeugdleidersuitwisseling op het programma. Na de ontvangst van maandag op het Velsense raadhuis door de burgemeester reisde de groep dinsdag naar Aalsmeer om de bloemenveiling mee te maken. Ver wonderd waren alle Engelsen over de lage prijzen van de bloemen; in Engeland wordt zeker twee tot viermaal zoveel voor de zelfde bloemen betaald. De kassen van de kwekerijen werden bezichtigd en in de middag ging het over het Noordzeekanaal naar de Hoogovens, waar nog juist het legen van een staaloven kon worden bij gewoond en vooral de jongens van het machtige produktieproces konden genieten. Ook de film „Uit vuur en vlam" werd be wonderd. Arnhem stond woensdag op het pro gramma. Het Airborne-museum werd be zocht en daarbij kwam wel vast te staan dat de Engelsen zich nimmer hebben kun nen realiseren wat in Nederland in de oorlogsjaren heeft plaats gehad. Er werd vervolgens een boottocht op de Rijn ge maakt én een bezoek werd gebracht aan het Openluchtmuseum, zodat de gasten een indruk kregen van Nederland, zoals het is en was, zonder het gehele land te hebben doorgereisd. Donderdag werd naar Am sterdam gereisd. Het Rijksmuseum werd opgezocht, er werden soevenirs gekocht klompen, lege flesjes Joy en bordjes van D.E. tabak en 's avonds trokken allen in een rondvaartboot door de ver lichte grachten. De kop van Noordholland werd vrijdag met een bezoek vereerd. Na Purmerend trok men naar Volendam en vandaar per boot naar Marken. In de Zaanstreek werd de Duitsers en Engelsen door de VVV van Zaandam een boottocht van anderhalf uur aangeboden. Zaterdagmorgen om kwart voor twaalf is de groep met het passagiersschip „Meck lenburg" weer naar Engeland vertrokken. Vertegenwoordigers van alle kringen van de middenstand in Velsen hebben maan dagavond in het 'raadhuis te Velsen ver gaderd onder leiding van wethouder-A-. de Jong. Zij hebben daar de afspraak gemaakt om plannen te maken, opdat de middenstand een bijdrage kan leveren aan de feeste lijkheden ter gelegenheid van de opening der Velser tunnels. De gedachten gaan in de richting van een winkelactie door de gezamenlijke middenstand. Men wil trach ten een aantal fraaie en grote prijzen be schikbaar te stellen. De actie zal ruim worden opgezet, zodat door elke zakenman aan de actie kan worden deelgenomen. PARIJS (UP) De Franse minister van Defensie, André Morice, zal morgen naar Algerije vliegen om te controleren of de Franse troepen paraat zijn om het ver wachte zomeroffensief der rebellen op te vangen. Een woordvoerder van het mini sterie van Defensie zeide, dat Mor're alle operatieve sectoren zal insnect.eren en ge durende vier dagen besprekingen zal voe- hen met commandanten. Morice zal in een speciaal legervliegtuig vertrekken, on- middelliik nadat hii in de ambtswoning van de president, het Flvsee. een speciale kabinetszitting over Algerije heeft bij ge-» woond. Pi-pcHdent Renë Coty is uit zijn kasteel te Oizille, ruim 70 km ten zuidoosten van Pariis, naar de hoofdstad vertrokken, om de sneciale zitting van het kabinet te pre sideren. De grootste zorg van het kabinet zal echter niet de militaire zijde van de Alge riinse opstand betreffen. De resident-minister in Algerije. Robert Lacoste zal verslag uitbrengen over de nieuwe status, welke Frankriik in de UNO beloofd heeft aan Algeriie te geven. Diverse leden van het kabinet zouden het niet eens zijn met de plannen van Lacoste Inmiddels zijn in Algerije de Franse troepen in een toestand van paraatheid gebracht door onnerbevelhebber generaal Raoul L. Salan. Hij heeft de onderbevelheb bers van zijn leger van 400.000 man bijeen- gehaald omdat er grote acties van de 50.000 nationalisten verwacht worden Het Franse commando kon weinig gewaar worden over de plannen der rebellen, maar het is duidelijk dat het Nationale Bevrijdingsfront een offensief voorbereidt Operatie UNO .ALGTERR (Reuter! Het opperbevel van de Algeriinse opstandelingen heeft zijn stafofficieren ergens in Marokko biieen- eeroepen op een vergadering, zo heeft de Franse geheime dienst vernomen Naar verluidt zal de vergadering dinsdag in de buurt van Tetoean beginnen en vermoe delijk gaan over de „operatie UNO", een offensief van de opstandelingen om in vloed uit te oefenen op de komende zit ting van de UNO-assemblee, die met de Algeriinse kwestie zal bezighoudeu. Bij het station IJmuiden-Oost heeft de lei der, mr. Griffiths nog eens hartelijk dank gezegd aan de VJC voor alle moeite om deze prettige dagen te organiseren. De heer G. Kwakkel kreeg van de groep een be- lichtingsklok voor zijn donkere kamer aan geboden. Van de Duitsers werd 's middags op het Centraal Station afscheid genomen. Ook hier vele dankwoorden tot de VJC en een aantal grammofoonplaten voor de heer Kwakkel, de man uit Velsen, die de gehele week met de groep optrok. ïa59 Officiële prijzen van maandag Heilbot 42.10, gr. tong 5.104.60, grm. tong 4.403.50, kim. tong 43.50, kl. tong I 3.10—2.60, kl. tong II 3.10—2.60, tarbot I 3.70—3.20, per 1 kg. Tarbot II 116—114, tarbot IV 9446, tongschar 88, gr. schol 6151, grm. schol 5746, kim. schol 5241, kl. schol 1 49—41, kl. schol II 37—14, Schar 2417, v. haring 1810, makreel 1610, gr. schelvis 4737, grm. schelvis 4630, kim. schelvis 4332, kl. schelvis I 4128, kl. schelvis II 3217, wijting 21—10, gr. gul 4638, mid. gul 2722, kl. gul 1916, kl. haai 2720, kl. rode poon II 1110; per 50 kg. Gr. kabeljauw 220108, gr. koolvis 8060 per 125 kg. Aanvoer van dinsdag 278 kisten tong en tarbot, 5 heilbot, 3 tongschar en schartong, 1840 schol, 65 schar, 2610 haring, 1960 makreel, 1260 schelvis, 476 wijting, 504 kabeljauw en gul, 60 haai, 20 poon, 60 koolvis, 25 diver sen. Totaal 9180 kisten. Besommingen van maandag IJM 72 Beatrice 10.640, IJM 116 Eve line 16.080, IJM 14 4710, IJM 30 3080, KW 151 6670, KW 24 5060, KW 64 4030, KW 52 f 5710, KW 87 15360, KW 122 7370, KW 76 4450, KW 126 4270, KW Voor het binnenland De haring bracht vandaag f 14f 11 op en de makreel f 12f 16,50. Grote gul noteerde f 30f 43, middel gul f 25f 30, torgullen f 15f 18, zwarte koolvis haalde f 78f 84, grote gullen iaat f 30f 27, kleine f 21f 18. De kleinmiddel schelvis deed f 37f 43, pennen f 36f 30 en braadschelvis f 27f 21. Wijting ging weg voor f 22f 19, schol 2 voor f 37f 35 en schol 3 voor f 26f 17. Grote tong bracht op f 5,50 per kg. Haringvangsten In de afgelopen nacht waren de haring vangsten: KW. 2 17, 9 20, 25 34, 147 40, 16 12, 70 30, 140 20, 168 21, 130 25, 29 51, 78 12, 43 40, 44 35, 50 50, 47 85 uit halve vleet, 151 90 -uit halve vleet, 20 140 uit halve vleet. De vangsten van de trawlloggers waren: KW. 6 20, 141 50, 80 50, 135 60, 123 20. Gemiddelde vangst vleet 40 kantjes. Gemiddelde vangst trawl 40 kantjes. Zowel de trawlloggers als vleetloggers visten op 54.20 noorderbreedte ter hoogte van Whitby. En op zee De loggers en kotters op 't Zand vingen gisteren 50-100 manden hoops en 50-70 stuks kabeljauwen per etmaal. Het was lastig visweer; windkracht 6. Om de Noord werd niet gevist; het was stormweer met windkracht 8. Op het Farndeep was de visserij wisselvallig. De dagvangsten liepen van 150-300 manden kleine en grote haring. De „Job Gouda" ving in 2 trekken 50 kan tjes en de „Medan" in 2 trekken 40 kantjes. De „Tzonne", „Allanwater" en „Postboy" vertrokken naar zee. Wat er komt Voor de woensdagmarkt was de trawler „Amsterdam" stomende met 1675 kisten, waarbij 1300 haring, 350 makreel, 25 diver sen, 60 stuks stijve kabeljauwen en 100 kantjes; de HD 79 met 285 kisten, waarbij 50 schelvis, 230 makreel, 5 diversen en 50 stuks stijve kabeljauwen. Oudste boten zijn nu „Emma", KW 153 „Francina" en VL 121 „Willem" (van 12 augustus). Vandaag aangevoerd De aanvoer te IJmuiden bestond van daag uit 3800 kisten vis, waarbij 10 kisten schol, 1000 kg tong, 235 kisten diversen, 300 schelvis, 2450 haring, 610 makreel, 10 wijting, 130 gul en kabeljauw en 20 koolvis. De „Johannes Polderman" zorgde voor 1000 kisten haring, 50 diversen, 85 kantjes; de „Wiron 2" IJM. 211 voor 150 kisten makreel, 730 haring, 20 diversen; de SCH. 135 „Cornelia Maria" voor 450 kisten ha ring, 60 diversen en 500 kantjes; de KW. 73 voor 45 schelvis, 250 haring en 25 diversen. Voor de export De export nam vandaag kabeljauw, grove schelvis, middel schol en tong af Rijen grote kabeljauw maakten f 118f 96. kleine f 65—f 44, kisten grote kabeljauw f 180f 200 en kleine f 134f 142. De zet- schol deed f 55f 58, schol 1 f 50f 56, grootmiddel tong per kg f 4,20f 4,90, kleinmiddel f 4,50—f 4,60, -tong 1 f 3,10— f 3,20 en tong 2 f 2,60—f 2,75. Besommingen van heden „Polderman" 16.600, „Wiron 2" 11.700, SCH 135 6500, KW 73 4170, IJM 209 f 12.000, KW 124 6180, KW 91 4430, KW 82 3200, KW 35 440. VISSERIJBERICHT SCHEVENINGEN. 's-GRAVENHAGE, 20 aug. Vangstbe- richt van hedenmorgen uit volle zee: Scheveningers: SCH 47 met 34 kantjes uit de halve vleet; 110 met 80, nog 80 net ten; 195 met 25; 342 met 75 uit de halve vleet; 402 met 70, nog 10 netten; 2 gisteren 45; 5 met 50 uit de halve vleet; 15 met 5; 19 met 10; 25 met 2; 30 met 10; 35 met 34; 45 gisteren 34; 84 met 60, nog 20 netten; 87 met 65 uit de halve vleet; 210 gisteren 45; 236 gisteren 17; 250 met 50; 310 met 50; 399 met 50 uit de halve vleet; 32 met 75, nog 10 netten; 40 nog 115 mijl; 99 weinig vangst uit de halve vleet; 132 met 120 uit de halve vleet; 133 met 50; 189 met 19; 200 met 136, nog 65 netten; 233 met 60, nog 30 netten; 262 met 40; 23 met 6; 53 met 30 giéteren 187; 332 met 40; 199 met 12; 78 met 50, nog 40 netten 56 met 85; 159 met 7; 229 met 136, nog 57 netten; 105 met 60, nog 24 netten, thuisstomend; 339 met 60 uit de halve vleet; VL 172 met 90 uit de halve vleet. Binnen te Scheveningen: SCH 225 met 22 last en 250 kisten verse haring. 101 5970, KW 95 950, KW 10 2820, KW 26 4180, KW 176 2950, KW 155 3430, KW 125 3230, KW 17 f 3000, KW 107 2370, KW 51 f 2980, KW 28 381Ó, IJM 52 2560, IJM 22 2990, IJM 208 1980, KW 178 2850, KW 165 4300, KW 34 2610, KW 79 f 3690, KW 133 3410, KW 27 2940, KW 98 2090, KW 210 2880, KW 160 2910, KW 58 3550, KW 31 3190, KW 68 f 2490, KW 36 2930, WR 34 3610, WR 51 3640, WR 88 4440, WR 33 2590, AM 26 f 4050, AM 16 3980, AM 17 3430, AM 18 2560. Gelukkige visserij Woensdag 14 augustus verliet de kotter „Vrouwe Anna", 52, de Vissershaven te IJmuiden om een nieuwe reis op verse vis te beginnen. Zaterda middag waS de kotter al weer binnen. De visserij was bij zonder fortuinlijk verlopen. Een spok ka beljauw van 500 stuks en 60 kisten „bij- vis" aan gullen en schelvis waren voldoen de om na een reis van vier dagen aan de maandagmarkt f 5600 te besommen. Maan dag is de „Vrouwe Anna" opnieuw tér visserij vertrokken. Afgekeurd De oorzaak was zelfs voor de bemanning een raadsel, maar het was een feit, dat de vangst van de „Annie", IJM 14. gisteren bijna geheel werd afgekeurd. De acht daagse reis leverde een vangst van ruim 500 kisten makreel en schelvis n, maar alles van zeer slechte kwaliteit. De rederij liet een groot gedeelte van de aangevoerde makreel nog over de sorteertafels uitzoe ken door de losse havenarbeiders en vis- knechten om nog iets te redden. Voor de uitgezochte makreel werd nog f 11 per kist betaald en voor de afgekeurde makreel f4,25 per kist. De bemanning gaf nader hand de schuld aan het stormachtige weer van de afgelopen week. Niet lekker Over het algemeen was de schol en tong, die maandagavond werd aangevoerd, niet van de beste kwaliteit. Desgevraagd gaven de vissers de regen en het stormachtige weer in de afgelopen week de schuld. De vissers laten de vangst bij dit weer vaak in de last liggen, in de hoop dat er beter weer aanbreekt. Om de kwaliteit zo goed moge lijk te houden, moet de vis echter onmid dellijk gestript, gewassen en onder het ijs in het koude visruim. Aanvoeren op urk Vrijdag werd door 58 vaartuigen aan de Visafslag op Urk aangevoerd: 7832 pond paling, prijs f 1.00f 2.60; 208 pond snoek baars, prijs f 1.16f 1.19, 288 pond rode baars, prijs f 0.71f 0.91 per pond en 853 bak nest, prijs f 2.50f 3.00 per bak van 37 kg. WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op Woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op Donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE (Van onze correspondent in Djakarta) Lid van een examencommissie is in In donesië een functie, die men niet zonder risico aanvaardt. Dat ondervond de com missie, die in Djakarta was belast met de vaststelling van de uitslagen der eindexa mens van de S.M.A. (te vergelijken met H.B.S.), welke kortgeleden zijn gehouden. Er gingen namelijk geruchten, dat een aantal scholieren voornemens was de com missie door bedreiging en intimidatie zo danig „onder druk" te zetten, dat zij het examenresultaat voor de betrokken scho lieren gunstig zou doen zijn. Om op alle gebeurtenissen voorbereid te zijn, besloot de commissie te vergaderen in het staf kwartier van het militair stadscommando. Het zal vermoedelijk maar weinig voorko men, dat een examencommissie onder mi litaire bescherming vergadert. In elk geval ontliepen de leden van de commissie het lot van de onderwijzer van een mulo-school in Djakarta, die door een aantal leerlingen, die ontevreden waren over zijn beslissingen ten aanzien van hun overgang naar een hogere klas, werd af gerost. In Medan weet men overigens op een heel eigen manier wel raad met balda dige ö'p'feschoteri jongens. Knapen,J die o$' heterdaad worden- betrapt 'bij het plegen- van wandaden, worden afgeleverd op het stadscommando. Daar wordt hun voor straf het hoofd kaal geschoren, zodat zij „gete kend" door Medans straten lopen. Wellicht ziet een ondernemend man er brood in om een pruikenmakerij tje te be ginnen! Onrust over verloop van Nederlandse mijnwerkers naar Duitsland Het Eerste Kamerlid de heer Maenen heeft aan de minister van Economische Zaken de volgende schriftelijke vragen gesteld: 1. Heeft de minister kennis geno men van de publikaties omtrent het sterke verloop van mijnwerkers uit het Neder landse mijnbedrijf naar Duitse steenkolen mijnen? 2. Indien deze publikaties juist zijn waaruit dan valt af te leiden, dat het verloop van mijnwerkers voornamelijk veroorzaakt wordt door de belangrijk ho gere beloning van de mijnarbeid in de Duitse mijnindustrie valt dan niet te vrezen, dat het verloop van mijnwerkers uit de Limburgse mijnen nog grotere om vang zal aannemen? 3. Indien vorenstaan de vragen bevestigend worden beantwoord, verwacht de minister dan niet, dat door dit verontrustend verloop, vooral van hou wers, de kolenproduktie aanmerkelijk zal dalen? 4. Kan, naar het oordeel van de minister, een verdere toeneming van het verloop van arbeidskrachten uit onze ;nijnindustrie en de daaruit volgende da ling van de produktie, worden tegenge gaan door goedkeuring van het door de mijnindustrieraad genomen besluit, op 31 juli 1.1., tot verbetering van de arbeids voorwaarden? 5. Indien de voorgaande vraag bevestigend moet worden beant woord, wil de minister dan bevorderen dat, mede ook ter voorkoming van een groeiende onrust onder de mijnwerkers als gevolg van de omvangrijke „vlucht" van mijnwerkers naar de Duitse mijnen, de goedkeuring van bedoeld besluit zoveel mogelijk wordt bespoedigd? Dooi in Noord-N oorwegen. Iedere zo mer loopt men bij de Svartis (zwart- ijs)-gletscher in Noord-N oorwegen nieuwe risico's, doordat de rivieren het dooiwater van de gletscher niet kunnen verwerken. Dit jaar steeg het peil boven normaal, waardoor twintig vierkante kilometer land werden over stroomd en de brug, die hierboven is weergegeven, grotendeels is vernield. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ Prijzen van: f25.000: 1503 f 2.000: 6048 f 1.000: 7298 8608 12968 12982 17934 f400: 2605 4624 6998 8446 13768 15137 1R9Q1 1QR7Q - f200: 1459 1546 1623 1724 2272 5870 6897 8393 10260 10371 10726 11202 11658 12451 13056 14904 15010 15069 15393 15452 16058 17200 18214 20025 20099 2.692 AMSTERDAM Voor de staatsfondsen, die verleden week omlaag werden gedrukt door verkopen ten gevolge van de discontoverhoging, trad maandag een krachtig herstel in. De ge dachten van velen over de koopkracht van de gulden zijn tijdens het weekeinde wat rustiger geworden, waardoor kooporders in de markt kwamen. De hulptroepen ter bescherming van onze nationale munteen heid, zoals discontoverhoging, een behoor lijke gouddekking en de bestedingsbeper king waren mede oorzaak van de vraag voor de staatsfondsen. Zowel kort- als langlopend papier was aan de vaste kant en hoewel de markt niet sloot op de hoog ste prijzen, kan toch gezegd worden dat over de gehele linie ongeveer 1 pet. winst kon worden geboekt. De markt had niet het wilde karakter van vrijdag. Metde wilügtevar. de internationale waarden ter beurze is het blijkbaar weer De schuld hiervan wordt gescho ven op de politieke onzekerheden (Syrië). Men neemt op alle Europese beurzen een afwachtende houding aan en dat betekent, dat de arbitrage niet in de handel is, het geen een geringe activiteit op het Damrak ten gevolge heeft. Koninklijke Olie, niet bepaald geani meerd door de koers van Wallstreet, was aan de flauwe kant op f211, tegen f213 vrijdag. Het fonds bleef ruim 3 gulden on der parteit New York. Philips zeer rustig, 4 punten lager. De handel in Unilever was tot het minimale ingekrompen en licht aanbod deed de aandelen ongeveer 4 pun ten dalen. AKU bood goede weerstand en hield zich uitstekend met 1 pet. verlies; KLM min een halve gulden. De scheepvaarten deelden in de onge animeerde marktstemming en noteerden over het merendeel lagere koersen. Van Nievelt en Van Ommeren, die verleden week flink gestegen waren, verloren res pectievelijk 3 tot 5 punten. De overige waarden 1 punt lager. Cultures verdeeld. Amsterdam Rubber en H.V.A. iets beter, Deli Mij. een half puntje beneden vrijdag. Prolongatie 5 pet. (ANP) NEW YORK Er deed zich een scherpe koersdaling voor, waardoor een waardevermindering van alle op deze beurs verhandelde fond sen werd veroorzaakt van ongeveer 3.850.000.000 dollar. De koersverliezen variëerden van een fractie van een dollar tot 7 dollar per fonds. De koers daling wordt niet slechts toegeschreven aan de gebeurtenissen in Syrië, de positie van de Franse franc en aan de vrees ten aanzien van de stabiliteit van het pond sterling, maar ook aan de kredietbener- kingen en de hoge rentevoet in de Ver enigde Staten. Het industriegemiddelde sloot 9,25 lager op 478.95, het laagste niveau sinds 5 april. Het spoorweggemiddelde daalde met 2.39 tot 40.35, het laagste sinds 12 februari. Het gemiddelde van de openbare nutsbedrij ven sloot 0.76 lager op 67.71, het laagste sinds 26 december. De omzet bedroeg 2.040.000 aandelen tegen 1.470.000 op vrijdag. De markt was ruim: er werden 1.149 fondsen verhandeld. Hiervan sloten er 832 lager, 134 hoger en 183 onveranderd. Het ongunstige ->ieuws bereikte de beurs op een tijdstip, dat de deskundigen een herstel verwachten na de dalingen van vorige week, die men toeschrijft aan krap geld, te geringe verhoging van vracht tarieven, minder gunstige verwachtingen betreffende de laatste kwartaalverslagen en de afwezigheid van stimulerend nieuws. De meest actief verhandelde fondsen waren Bethlehem Steel VA dollar), Ana conda 3% dollar), El Paso Natural Gas VA dollar), U.S. Steel (—VA dollar) en Chrysler 2dollar). (UP). BORDEAUX, (UP) Dr. Albert Schweitzer zette vanochtend in Bordeaux voet aan land voor zijn eerste bezoek aan Europa sedert zijn vrouw Helene op 1 juni van het vorig jaar, in de ouderdom van 79 jaar, te Zürich is overleden. Dr. Schweitzer heeft, toen hij zijn medische missie te Lambarene, Frans Equatoriaal Afrika, op 31 juli verliet, gezegd dat het doel van zijn reis een zomervakantie in zijn geboorteplaats Gunsbach in de Elzas was. Zijn biograaf, madame Woytt-Scretan, vrouw van Schweitzers neef, richtte een dringend verzoek tot de buitenwereld om hem niet te bezoeken, opdat hij werkelijk kan uitrusten. LEVITTOWN (UP) Leden van de politie van de staat Pennsylvania hebben maandagavond een menigte van meer dan 350 mensen, die zich voor de woning van een negerfamilie hadden verzameld, met de knuppel uiteengejaagd. Twee personen raakten gewond Een groep van meer dan 350 personen had zich verzameld op een afstand van enkele tientallen mejers van het huis van de neger William Myers, die sinds ver leden week dinsdag door de politie werd bewaakt De negerfamilie keerde van een korte afwezigheid in het huis terug, dat in Levittown staat, vroeger een uitsluitend blanke gemeenschap. De demonstratie was de zevende sinds Myers het huis betrok. Deze zei op een persconferentie dat hij van plan is in het huis te blijven tenzij de druk ondragelijk wordt. Slotkoers Voorbeurs gisteren koersen 354 °/o Nederl. '47 79 3 o Nedl. 1962/64 85 54 A. K. U 189% 188 Calvé Delft 36854 Van Gelder Zonen 196 K. N. Hoogovens 302 Nederl. Ford 260 N. Kabelfabriek 292 gew. Philips Gloeil. 281 276 pref.PhilipsGloeil. 140 Unilever 445 437 Wilton Fijenoord 249% Dordtsche Petrol. 1009 Konkl. Petroleum 210,90 204,80 A'dam Rubber 7154 K L. M 126,50 Holl. Amer. Lijn 171 N Scheepv. Unie 162 Phs. v. Ommeren 24954 H. V. A 117% Verg. Deli Mijen 82% Amsterd. Bank 202% Ned. Handel Mij. 160% Rotterd. Bank 167% Twentsche Bank 162 Anaconda Copper 60% Bethlehem Steel 47% U. S. Steel 68% General Motors.. 45% Shell Union 87 '-4 Tidewater 36% Alwaki, 19 v. Hongkong n. Manilla. Ankèr, pass. 19 Scillys n. Newport News. Antonia, 20 te Labuan. Arendskerk, 20 te Marseille. Argos, 20 te Haifa. Abbedijk, 19 v. Tampico n. Houston. Amstelland, 20 te Montevideo. Astrid Naess, 20 te Houston. Banggai, 19 v. Basrah n. Abadan. Batu, 19 v. Rastanura n. Bahrein. Bali, 19 v. Port Said n. Napels. Bantam, 19 v. Colombo n. Assab. Beninkust, 20 te Le Havre. Bengkalis, 20 te Sandaka. Caltex Leiden, pass. 19 Daedalus. Casamance, 19 v. Dakar te Kaclack. Celebes, 19 nog te Singapore. Coryda, 20 te Pladju. Caltex Utrecht, 19 dw. Kreta n. Port Said. Clavella, 19 v. Mombasa n. Abadan. Dinteldijk, pass. 19 Acapulco n. Cristobal. Duivendijk, 20 te Los Angeles. Ena, 19 v. Rotterdam n. Oslo. Eenhoorn, 20 te Emden. Esso Den Haag, 20 te Sidon. Felipes, 19 v. Tjilatjap, 22 te Pladju verw. Gabonkust, 19 v. Cape Coast n. Lagos. Hera, 20 te Antwerpen. Hermes, 19 dw. Landsend n. Emden. Hilversum, 19 te Antwerpen. Kara, 20 te Balikpapan. Kalydon, 20 te Rotterdam. Kennemerland, 19 te Amsterdam. Koratia, 19 v. Curasao n. Buenos Aires. Krebsia, 21 te Sydney verw. Leersum, pass. 19 Resolution eil. nè Falmouth. Mariekerk, pass. 19 Ouessant n. Duinkerken. Modjokerto, 19 in Suezkanaal n. Napels. Myonia, 19 v. Balikpapan n. Tarakan. Maaslloyd, 19 v. Suez n. Port Sudan. Mitra, 21 te Adelaide verw. Montferland, 21 te Recife verw. Murena, 20 te Surabaja. Oranjefontein, 20 te Durban. Overijsel, 9 v. Penang n. Aden. Oranje, pass. 19 Kaap Finisterre. Perna, 20 te Calcutta. Polyphemus, pass. 20 Malta n. Amsterdam. Prins Casimir, 20 te Montreal. Prins Johan Willem Friso, 20 te Montreal. Prins Alexander, 20 te Rotterdam. Sarangan, 19 v. Port of Spain n. Kaapstad. Stad Haarlem, 19 v. Narvik n. Emden. Str. Malakka, 19 v. Singapore n. Pt. Swettenham. Tarakan, 20 te Mobile. Themisto, 20 te Wabana. Tappanzee, 18 v. Osaka n. Vancouver. Theobaldius, 19 dw. Bizerte n. Gibraltar. Westertoren, 19 v. Rotterdam n. Nordenham. Waal, 19 v. Carthagena n. Lissabon. Wieldrecht, 19 v. Suez n. Bremen. Willemstad, 20 te Aruba. Woronato, 20 te Penang. Wonosari, 19 v. Bandarshapour n. Kuwait. Utrecht, 19 v. Semarang n. Surabaja. Vivipara, 20 te Mena Al Ahmadi verw. Zijpenberg, pass. 19 Ouessant n. Sluiskil. Zuiderkerk, 19 v. L. Marques n. Dar Es Salaam. SLEEPVAART Barendszee m. dokdeur v. Rotterdam n. Puerto Cabello, 19 51.19 n. 1.56 o. Blankenburg, 19 v.Malta n. Ferrol. Gele Zee, m. twee bakken v. New Orleans naar Maracaibo, 19 18.48 n. 75.31 w. Hudson, m. Vuurschip v. Cowes n. Calcutta, 19 44.42 n. 8.14 w. Humber, m. s.s. v. New Orleans n. Engeland, 19 47.19 n. 17.40 w. Poolzee m.twee bakken v. Mobile n. Maracaibo, 19 22.15 n. 85.39 w. Rode Zee m. 2 kraanbakken v. Charleston naar St. Nazaire, 19 40.41 n. 38.44 w. Thames, 19 v. Rotterdam n. Audorf. Wegens een vertraging in de ontvangst zijn wij tot onze spijt genoodzaakt de lezers slechts een onvolledige opgave der scheepsberichten te bieden. JiaMmlDUtkel y2 pond van 60 voor 12 voor 4 voor alleen woensdag

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 3