Het Vughtse schietbaanconflict voor de Raad van State KLINGDECOR N.V. DE HOUTWERF Vijftig jaar geleden Kwestie-Oman kan agenda van Veiligheidsraad niet halen Dulles en Radford verdedigen de hulp aan het buitenland Vrouw slaat gewezen echtgenoot met leren hondenzweep Sultan van Muscat en Oman wenst geen inmenging in binnenlandse zaken Verloving Alternatief voor behoud leiderschap is isolement in een vesting-Amerika ^Praatótoel DINSDAG 20 AUGUSTUS 1957 CONSTANT-RINGEN Emigratielust bleef ook in 1956 afnemend Voor het eerst weer enige trek naar Canada Ontslag van vice-president wekt onrust in Bolivia Internationaal congres van tekenleraren Lijk van vermiste marinier uit zee aangespoeld Meer vluchtelingen na het bezoek van Kroesjtsjev Grotewohl belooft werk^nM het handelsverdrag Conflict om drijvend restaurant in Brielie Een „P. H. Ritter-orde" gesticht in Utrecht UIT ANDERE BLADEN Minister Staf belooft - 's avonds - beterschap „Braziliaanse douane maakt het Nederlandse immigran ten ten onrechte lastig" üenauSt Frégate GARAGE „DEN HOUT" Op de Haarlemse politierechter Landelijke jeugdwedstrijd in voordrachtkunst Uit Haarlems Dagblad van 20 augustus 1907 NEW YORK (Reuter) In welingelichte UNO-kringen is men ervan overtuigd, dat slechts twee leden van de Veiligheidsraad Irak en de Sovjet-Unie - het verzoek van de elf Arabische landen zullen ondersteu nen om de kwestie-Oman op de agenda te plaatsen. Zeven van de elf leden van de raad moeten het voorstel daartoe steunen. Men verwacht, dat Groot-Brittannië, Frankrijk en Australië zullen tegenstem men en dat de V. S. zich van stemming zullen onthouden. De sultan van Muscat en Oman heeft bij de UNO in New York geprotesteerd tagen het verzoek van de elf Arabische landen. Het bestrijden van de opstandige imam is een „zuiver binnen landse aangelegenheid", die de UNO niet aangaat, aldus een telegram van Said Bin Taimoer, aan de voorzitter van de Veilig heidsraad, de Columbiaan dr. Urrutia. Onafhankelijk? CAIRO (AFP) De vertegenwoordiger van de opstandige imam in Cairo heeft een lezing van het verdrag van Sib gepubli ceerd, waaruit moet blijken, dat het bin nenland van Oman een onafhankelijke staat is, waarover de sultan niets te zeggen heeft. De elf Arabische landen menen dat het imanaat van Oman onafhankelijk is en dat er sprake is van „Britse gewapende agressie tegen onafhankelijkheid, soeverei niteit en territoriale integriteit". MANAMAH (Reuter) De minister van Buitenlandse Zaken van de sultan, Neil Innes, heeft op een persconferentie in Ma- namah (Bahrein) gezegd, dat de overeen komst van Sib, die de betrekkingen tussen de sultan en stamhoofden in het binnen land van Oman regelt, „niet onder bedrei ging van vuurwapens" gepubliceerd zal worden. Het is een zuiver interne kwestie, zo zei hij. ADVERTENTIE Bezegelt dan uw liefde met onze heeft 't voor U De kleine zaak met de grootste keuze Grote Houtstraat 49 - Telefoon 20049 In het jaarverslag over 1956 van de werk zaamheden van de organen voor de emigra tie, uitgegeven door de staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, schrijft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in een voorwoord dat de emigratie uit ons land zich op bevredigende wijze verder heeft ontwikkeld. Het verwachte herstel van de in 1955 tot minimale afmetingen geslonken emigratie naar Canada is, aldus dit verslag, pas aan het einde van 1956 ingezet. Aan genomen mag worden, dat dit jaar de spreiding van de Nederlandse emigranten over de belangrijkste ontvangende landen weer in vrij sterke mate het normale beeld zal benaderen. Hoewel er begin 1956 geen aanwijzingen waren dat het „R.R.A.-programma" (het migratie-programma naar de V. S.) binnen het korte tijdsbestek van een jaar nog tot welslagen zou kunnen worden gebracht, bereikte men door bepaalde maatregelen en met bijzondere inspanning in de V. S. en hier te lande, dat 90 percent van de beschikbare visa ook metterdaad vóór de fatale datum, 31 december 1956, konden worden verstrekt. De emigratiecijfers naar Canada beliepen 7651 personen (v.j. 6654), naar Australië 10.959 (v.j. 13.731), Zuid-Afrika 1819 (v.j. 2839), Brazilië 288 (v.j. 447), Nieuw-Zeeland 1335 (v.j. 1266) en Rhodesia 356 (v.j. 449). Repatrianten Het aantal uit deze landen teruggekeer den was verwaarloosbaar, maar de repa triëring uit Indonesië handhaafde zich op hetzelfde hoge peil als in het voorgaande jaar, 23.766 (29.634 in 1955). Het totale aantal emigranten, dat sinds 1946 tot einde 1956 uit Nederland vertrok, bedraagt voor Argentinië 944, Australië 81.603, Brazilië 3418, Canada 112.674, Nieuw Bij de onderhandelingen over het ver drag van Sib werd onafhankelijkheid ge weigerd. Mèt het verdrag hebben de stam hoofden deze weigering aanvaard. Het ver drag kende de stammen wel een zekere mate van binnenlandse vrijheid toe. De voorganger van imam Ghalib Bin Ali was een der achttien leiders die het ver drag ondertekenden. Deze was toen stam hoofd en nog niet tot imam gekozen. Van de ondertekenaars van het verdrag zijn er nog twee in leven. De ene is Soeleiman Bin Him,jar, heerser van de groene bergen, die zich bij de opstandige imam heeft gevoegd en voortvluchtig is. De tweede is Zahir Bin Ghoesan hoofd van de stam, waartoe de broer van de opstandige imam, Talib Bin Ali, behoort. WASHINGTON (Reuter) John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, heeft de commissie voor toewijzingen van de Amerikaanse Senaat gewaarschuwd, dat vermindering van de gevraagde gelden voor hulp aan het bui tenland de Amerikaanse veiligheid in ge vaar zal brengen. Het Huis van Afgevaardigden heeft het bedrag, dat voor hulp aan het buitenland zal worden besteed, met 809.650.000 dollar tot 3.191.810.000 dollar verminderd. Wat het Huis heeft gedaan is niet bezui nigen, zo verklaarde Dulles. Het komt neer op een gevaarlijk afbrokkelen van de vei ligheidspolitiek, die tien jaar lang door de Democratische en Republikeinse leiders gesteund is. Als het congres niet langer be reid is het leiderschap van de president te volgen, dan kan het gebeuren dat de vrije wereld niet meer het leiderschap van de Verenigde Staten zal willen volgen. De Senaat kan dit gevaar nog afwenden, zo zei hij. LA PAZ (AFP) Het Boliviaanse Con gres heeft na een langdurig debat met 48 tegen 25 stemmen het ontslag van vice- president Nuflo Chavez Ortiz aanvaard. Chavez Ortiz diende in juni zijn ontslag in omdat hij zich verzette tegen het mone- taire^stabilisatieplan vap, president. Jgjlgs, Suano. Later trok hij zijn ontslagaanvraag itï'maaisde wettighffitti'ivan deze dahd"werd> in twijfel getrokken. Ortiz aanvaardde zijn functie in 1956 tegelijk met president Her- nan Siles Suazo, na hun beider zege in de verkiezingen als kandidaten van de regeringspartij, de nationale revolutio naire beweging. Chavez diende zijn ontslag in als gevolg van meningsverschil met de president over de economische politiek. Hij beschul digde de president van pogingen, het land aan het „Amerikaanse imperialisme" over te leveren. In linkse Boliviaanse kringen zegt men, dat het besluit van het Congres neerkomt op afzetting van Ortiz. Waarnemers vre zen, dat hierdoor een breuk in de rege ringspartij zal ontstaan en dat stakingen er het gevolg van zullen zijn. In het Tweede Vrijzinnig Christelijk Ly ceum in Den Haag is maandag officieel een begin gemaakt met het internationale congres van tekenleraren, dat tot het eind van deze week zal duren. Uit vrijwel alle landen van West-Europa waren de dames en heren onder de drietalige koptelefoons in de zaal verzameld toen de burgemeester van Den Haag, mr. H. A. M. T. Kolfschoten, het toneel betrad om hen allen welkom te heten in ons land en in de residentie. De burgemeester sprak er zijn vreugde over uit, dat dergelijke congressen, waar het vruchtdragend internationaal contact, dat deze wereld zo broodnodig heeft, tot stand komt, zo veelvuldig in Den Haag worden gehouden. „De esthetische vorming van de rijpere jeugd zal het belangwekkende en actuele onderwerp van uw discussie zijn", zo zei de burgemeester. „Het is zo dat vooral bij het middelbaar en voortgezet onderwijs vaak het bezwaar wordt gevoeld van een al te sterke nadruk op de verstan- Zeeland 14.413 Rhodesia 1175, de V S. delijke vormjng, waarbij de bewuste ont- 35.575, Zuid-Afrika 24.722 en overige landen wikkeling van het gevoelsleven en de i opvoeding tot esthetische creativiteit op de (exclusief Europa) 2367. De agrarische emigratie vertoont een sterke teruggang sinds 1952. Het aantal ge- emigreerde landbouwers was in 1953 3487, in 1954 2110, in 1955 1169 en in 1956 993. De samenwerking met de regeringen van de'ontvangende landen en de intergouver nementele commissie voor Europese migra tie (I.C.E.M.) was volgens het verslag uit stekend. Noch de economische situatie in Neder land, noch de internationale politieke span ningen veroorzaakten vorig jaar belang rijke wijzigingen in de migratie-getallen. ADVERTENTIE Victoria Regia bloeit. Vanavond zal de bloeiende „Victoria Regia" in de planten kassen van de Hortus Botanicus, Plantage Middelaan 2, te Amsterdam van 20-22 uur voor het publiek te bezichtigen zijn. De waarschuwing van Dulles werd ge steund door de aftredende voorzitter van de commissie van stafchefs, admiraal Rad ford, zijn opvolger, generaal Nathan Twining, en de scheidende administrateur van de hulp aan het buitenland, John Hol lister. Zij zijn door Eisenhower opgeroepen om hem te helpen bij zijn pogingen om de bezuinigingen ongedaan te maken. Admiraal Radford verklaarde, dat de Amerikaanse strategie gebaseerd is op de strijdkrachten der bondgenoten en de Amerikaanse bases in het buitenland. Als deze strategie gewijzigd zou worden, zou den de kosten voor de Verenigdè Staten ontzettend hoog zijn en vrijwel elke jonge Amerikaan zou verscheidene jaren overzee dienst moeten doen, tenzij men zich als al ternatief op het Amerikaanse vasteland, in een vesting-Amerika, opsluit. Dulles zei nog, dat de bezuinigingen ook de militaire hulp aan de N.A.V.O.-landen zouden schaden, en wel in de eerste plaats de levering van nieuwe typen wapens. Hij wees er op, dat er reeds meer dan 600 mil joen dollar nodig is om Zuid-Korea, na- onalistisch-China, Vietnam, Pakistan en Turkije, die aan China of de Sovjet-Unie grenzen, in staat te stellen hun legers van in totaal 2.100.000 man op de been te hou den. achtergrond dreigen te geraken. U gaat thans uw ervaring en kunde bijeen leggen om te streven naar een meer harmonische opvoeding van de rijpere jeugd, een stre ven van te meer belang, omdat het hier jonge mensen betreft, die in hun volwas senheid wellicht de tijd zullen beleven, waarin zij meer uren per etmaal zullen worden overgelaten aan zich zelf, aan wat zij in volkomen vrijheid zelf aan activitei ten voor hoofd, hart en handen kunnen vinden". Namens de minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen begroette mr. H. J. Reinink, directeur-generaal voor de kunsten en buitenlandse culturele be trekkingen, de uit vierentwintig landen af komstige congresleden. Dr. A. Hussain, afdelingshoofd van het Unesco-centrum in Parijs, begroette de congressisten namens de directeur-generaal van Unesco. Op de dijk bij Stroe is een lijk uit zee aangespoeld, dat gekleed was in het uni form van korporaal der mariniers. Hoe wel omtrent de identiteit nog niets met zekerheid kon worden verklaard, vermoedt men dat het het stoffelijk overschot is van de 28-jarige korporaal der mariniers J. van Berkel uit Schipluiden, die sedert 30 juni spoorloos uit Den Helder is verdwenen. Ook een op het lijk aangetroffen pols horloge en een ballpoint zouden hierop duiden. De mogelijkheid van misdrijf wordt niet uitgesloten geacht. De vorige week waarin de Russische partij-secretaris Kroesjtsjev de Oost duitsers verteld heeft dat Duitse her eniging alleen verleend zou worden op Sovjet-voorwaarden is het recordaantal van 6271 Oostduitsers naar West-Duits- land gevlucht. Het totaal voor 1957 werd daardoor op 150.000 gebracht. In totaal zijn ruim drie miljoen Oostduitsers naar het westen gevlucht sedert 1946., Volgens het blad van de Oostduitse communistische partij, heeft de Oostduitse premier Grotewohl tijdens een toespraak in Dresden verklaard dat binnen twee we ken een Russische handelsdelegatie naar Oost-Duitsland zal komen. Oost-Duitsland zal antraciet, cokes, ijzererts, plaatijzer, nonferro-metalen, oliën, hout, wol, katoen, graan en enkele andere voedingsmiddelen van de Sovjet- Unie ontvangen, in ruil voor machines, schepen, instrumenten en industriële ge reedschappen. „Wij kunnen er redelijk zeker van zijn dat er een situatie zal ont staan waarin de capaciteit van onze indu strie geheel wordt ontplooid, en waarin wij al onze mannen werk kunnen ver schaffen", aldus Grotewohl. (UP) In een Oostduits economisch rapport wordt gezegd dat de produktie de eerste zes maanden van 1957 met acht percent gestegen is ten aanzien van de zelfde periode in 1956 Toch zijn echter niet de exportquota's bereikt van de in dustrie van machinewerktuigen en de produktie van meubels, radio's, televisie toestellen en motorfietsen kon niet aan de behoefte voldoen. Een „exotische" verschijning in het Noorder Buiten Spaarne: één der twee walvisjagersR4 en R 5, die in op dracht van de Compagnia Rosina Pa nama door de Haarlemse Scheepsbouw zijn gebouwd. Morgen vertrekt de R 5 naar Rotterdam, waarheen de andere hem reeds voorging. En vermoedelijk nog dit najaar zullen beide jagers met drie andere in Nederland gebouwde, in de omgeving van St. George in het Zuidpoolgebied ter vangst gaanOp het open platform op de boeg ziet men het kanonnetje staan en daarachter het schuin oplopende gangbord naar de stuurkuip. Bij een artikel over de wal visjagers in ons blad van zaterdag zijn helaas een paar foto's afgedrukt, die voor een andere plaats in ons blad bestemd waren. Een aantal vrienden van dr. P. H. Ritter jr. heeft op 16 augustus (zijn geboorte datum) in Utrecht opgericht de „P. H. Ritter-orde", die zich ten doel stelt zijn levenswerk te steunen en eventueel te vervolgen, de herinnering aan deze gezag hebbende figuur levendig te houden, zijn lessen uit te dragen en voorts te strijden voor het behoud van historische waar den, goede vormen, stijl, decorum en wel doordachte opbouwende kritiek. Er is een voorlopig kapittel gevormd, waarin onder meer een schrijfster, een uitgever, een hoofdredacteur van een dagblad, een dichter, een journalist en een hoogleraar zitting hebben genomen. Het ligt in de bedoeling jaarlijks een „P. H. Ritterprijs" uit te loven. Op 28 september, de dag van de huldiging van dr. Ritter, worden de as pirant-leden van de orde tot een eerste vergadering genodigd, teneinde een defi nitief kapittel te verkiezen, de statuten te keuren en de beleidslijnen vast te stellen. Tussen het gemeentebestuur van Brielie en de exploitant van het drijvende café restaurant „Watergeus", dat in de Brielse Maas ligt, is een conflict gerezen. Deze laatste, de heer J. A. van Ingen, heeft in 1952 vergunning gekregen om een tot café-restaurant verbouwde Rijnrader boot in de Brielse Maas te exploiteren. Hij zag hierin mogelijkheden gezien het stre ven om van het Brielse Meer een water sportcentrum te maken. De aanlooptijd was, naar de heer Van Ingen zegt, zeer moeilijk. Nu het watersportcentrum tot ontwikkeling begint te komen, begint zich ook zijn bedrijf te ontplooien. Nu echter is hem door de gemeente aangezegd, dat hij van zijn ligplaats en uit de gemeente dient te verdwijnen. Op de vaste wal, waaraan het schip ligt gemeerd, is thans door een Amsterdamse maatschappij een café-res taurant gebouwd, dat zaterdagmiddag ge opend werd. De raadsman van de heer Van Ingen heeft een brief aan de gemeenteraad ge- 5 Rrjfejnjf schrëvfen, waarin hij opmerkt, dat zijn. cliënt zich doer dit optreden van B„ enoWo ten zeerste benadeeld acht. „Dit beleid schijnt niet alleen onvast, het getuigt bo vendien van weinig sportiviteit jegens de gene, die men slechts een gering aantal jaren geleden als pionier welkom heette en alle steun toezegde. Aldus deze brief. De gemeentesecretaris van Brielie, de heer J. P. C. Kroon, beweert dat de ver gunning aan de heer Van Ingen destijds voor drie jaren is verleend met nog twee optiejaren. De exploitant heeft dus al die jaren geweten, aldus de heer Kroon, dat hij uiterlijk 1957 zijn bedrijf in Brielie zou moeten opgeven en hij heeft ruim schoots de tijd gehad, naar een andere lig plaats in Nederland om te zien. Dat hij in een noodtoestand is geraakt is dus zijn eigen schuld, aldus de gemeentesecretaris. Op de vraag, of bij het sluiten van het contract destijds uitdrukkelijk aan de heer Van Ingen te kennen gegeven is, dat het na het verstrijken van de optie jaren on mogelijk zou zijn, de vergunning te ver lengen, antwoordde de gemeentesecretaris, dat in het contract sprake is van drie jaren met twee optiejaren. De brief van de raadsman van de heer Van Ingen zal op augustus door de ge meenteraad worden behandeld. Voor 12 uur zaterdagmiddag had de heer Van Ingen zijn loopplank moeten inhalen, daar hij anders nog met het particuliere terrein van de Amsterdamse hotelonder neming is verbonden. Hij heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven. Aan de landzijde is nu een draadversperring langs zijn schip aangebracht. Leveranciers kun nen de Watergeus alleen maar van de wa terzijde naderen, en over het water heeft de gemeente Brielie niets te zeggen, want het Brielse Meer is rijkswater. De minister van Oorlog heeft beroep aangetekend tegen een besluit van B. en W. van Vught, waarbij hem vergunning was geweigerd tot uitbreiding en wijziging van de schietbanen langs de Loonsebaan in Vught. Dit beroep is maandag door de afdeling „Geschillen van bestuur" van de Raad van State behandeld. De schietbanen in kwestie bevinden zich in de nabijheid van de beruchte fusilladeplaats, vrijwel in het centrum van het villapark „De ijzeren man" te Vught. Zij bevonden zich daar ook reeds voor de oorlog, maar wer den toen hoofdzakelijk overdag en vrij matig gebruikt. Allengs echter is dit ge bruik intensiever geworden en ook des avonds klinkt thans uit de schietbanen een oorverdovend geknal van handvuur wapenen. Levensgevaarlijk De vergunning tot uitbreiding en wijzi ging van deze schietbanen werd de minis ter door het gemeentebestuur geweigerd op grond van de Hinderwet en nadat op een circulaire van drie omwonenden 250 adhaesiebetuigingen waren ingekomen. De bezwaren dezer omwonenden gelden be halve het rustverstorende geknal, ook het feit, dat kinderen „voor wie een rode vlag slechts een weinig imponerende waarschuwing inhoudt" en die vlak bij het schietterrein een speeltuin hebben, dit terrein vrij gemakkelijk kunnen betreden. Voorts overwogen B. en W. dat de uit breiding van allerlei militaire instellingen in Vught de mooiste plekjes van deze forensengemeente, die tevens een recre atieoord wil blijven, bedreigt. Het gemeentebestuur volstond ter zitting met een, schriftelijke toelichting op de wei gering. Vertegenwoordigers der omwonen den getuigden dat ondanks de weigering van de gemeente de uitbreiding en wijzi ging der schietbanen reeds in uitvoering zijn. Zij adviseren de minister de schiet banen te verplaatsen naar de Drunense duinen. Geen avondschieten meer De vertegenwoordiger van de minister voerde aan, dat de schietbanen zich reeds voor de oorlog ter plaatse bevonden en de bebouwing zich voortdurend dichter om het schietterrein heeft genesteld Hij bood aan, het schietprogramma te beper ken tot de uren tussen 8.00 en 18.00 uur. Voorts wees de vertegenwoordiger van de minister erop, dat de schietbanen on ontbeerlijk zijn voor de militaire oplei ding en verplaatsing op grote administra tieve moeilijkheden stuit. De omwonenden verwachten van een wijzingin der schietprogramma's zoals door de vertegenwoordiger van de minister werd voorgesteld alleen een nog inten siever geknal overdag. „Jornalho Commercio" uit Rio de Ja neiro zegt in een hoofdartikel dat de moei lijkheden, die douane-autoriteiten aan Ne derlandse immigranten in Brazilië in de weg leggen, „de naam van Brazilië in het buitenland opofferen". Het blad wijst op het belang van de overeenkomst die in 1950 tussen Brazilië en Nederland is gesloten ter aanmoediging van de immigratie en om de ontwikkeling van de landbouw in Brazilië te helpen. Deze overeenkomst geeft ieder gezin het recht een zekere geldsom, 5 tot 10 stuks vee en beslist noodzakelijke land bouwmachines mee te brengen. Maar her haaldelijk wordt dit akkoord door de douane-autoriteiten genegeerd, waardoor de goederen opgehouden worden, tijd en geld verloren gaan en de naam van Brazi lië in het buitenland wordt opgeofferd. ADVERTENTIE PRACHTIGE WEGLIGGING - ELEGANT Verbruik: 13 liter op 150 km Prijs vanaf 7.990. T erug Ja, inderdaad, u hébt het goed geraden. Ik bén van vakantie terug. Gisteren. Ja, zeker, ik héb die regenweek getroffen. V vergist zich niet, ik bén inderdaad bijna weggespoeld van het strand en ik héb een week lang zitten kleumen in een tentje. U hebt het bij het goede eind. Nou, en Vindt u dat zo'n prettig idee, dat u zelf die twee gloeiende weken in juli hebt ge troffen en dat ze u niks meer kunnen ma ken dit jaar? O ja? Hebt u zo'n voldaan gevoel, dat uw vakantie niét in het water is gevallen? En vindt u het zo leuk, om nu tegen mij meelijdend te lachen en te zeg gen dat u het meestal goed treft - en dat het verschrikkelijk moet zijn om zo'n hele week door een tentspleet naar de regen te moeten zitten kijken met in iedere arm een brullende kleuter en een mokkende vrouw op de achtergrond? O ja? Nou, dan zal ik u eens wat ver tellen: Het was helemaaaaal niet verschrikke lijk. Het was erg leuk. Ik hóu van regen, daar! Ik vind regen iets - iets - interes sants. Die wolken, weet u, die zwarte dikke lage jagende wervelende wolken, weet u - die hebt u nog nooit goed bekeken. U weet niet hoe majestueus die zijn. En hoe - hoe - melodieus het lied van de regen is op een tentzeil. En u weet ook niet, hoe machtig een zee kan zijn als zij door regenvlagen wordt opgezwiept tot - tot wilde - tot wilde woede. Dat is prachtig, zeg ik u. Ik had het niet willen missen, voor geen géld. Ik heb een héérlijke vakantie gehad. En wie nou nog een woord durft zeggen sla ik een blauw oog. Ik heb al twee weken lang zin gehad om iemand een blauw oog te slaan. En - wat zegt u nou nog? Dat sinds vandaag de zon weer schijnt? O ja? Puh! Ik heb het niet eens gemerkt. Het kan me niet schelen ook. Wat kan mij de zon schelen? Wat schiet je nou met de zon op? Wat héb je eraan? Waarom praat ik eigenlijk nog tegen u? Wie bent u? Wat gaat het u eigenlijk aan wat voor vakantie ik heb gehad? Vakantie is iets - nou ja - dat - dat moet iedereen voor zich zelf uitmaken. R. Agteran Voor de Haarlemse politierechter had zich maandag een 42-jarige directrice van een rusthuis in Arnhem wegens mishande ling te verantwoorden. De vrouw had haar gewezen man met een hondezweep ge slagen en hem zelfs een steen tegen de rug geworpen.'De politierechter, mr. N. Reeling Bröuwèr; 'wilde daarómfcwets van veront schuldigingen weten. Hij veroordeelde de directrice tot honderd gulden boete of 30 dagen, een maand voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Op 19 april was de vrouw vanuit Arn hem met een kennis naar Haarlem ge reden, waar haar vroegere echtgenoot woont. Zij heeft ruzie met hem gezocht, waarbij zij hem met een zweep heeft ge slagen. Aanvankelijk heeft de vrouw tegen over de politie volgehouden, dat zij in het geheel niet geslagen had, integendeel, al leen door haar vroegere man was afge ranseld. Later heeft zij een andere ver klaring afgelegd Een kennis van de vrouw heeft voorts de vroegere echtgenoot op gebeld met de mededeling, dat deze met een detective sprak. „U bent van uw man gescheiden, laat hem dan ook met rust. Schandalig, hoe u zich gedraagt. U hebt teveel beeldromans gelezen", verweet de politierechter de di rectrice van het rusthuis. „Onverkwikke lijk", vond de officier van Justitie, mr. G. W. F. van der Valk Bouman, die f 150, of 45 dagen eiste. De vrouw verweerde zich met: „Die man heb ik twee jaar onderhouden. Ik zoek een advocaat, dan ga ik in hoger beroep". De rechter achtte het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. Auto „geleend" Wegens joy-riding werd een 23-jarige Haarlemse smidsknecht veroordeeld tot zestig gulden boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van drie jaar. Zijn vriend, een 21-jarige Haarlemse aardappelhandelaar, werd een boete van veertig gulden opge legd. De eis luidde: voor de smidsknecht een maand en voor de aardappelhandelaar twee weken gevangenisstraf. Op een zaterdagavond waren de beide jongemannen in Haarlem een avondje uit geweest, hadden enkele café's bezocht en een vijftal glazen bier gedronken. Op weg naar huis zagen zij bij de Jansstraat in Haarlem een auto staan. „Moet je zien, joh, wat een aardig wagentje", zei de smidsknecht tegen zijn vriend. Zij onder wierpen de wagen aan een nader onder zoek, waarbij bleek, dat deze niet op slot zat. De smidsknecht kroop achter het stuur, de wagen werd gestart en de jongelui maakten er een tochtje mee. De politierechter vond dit een ernstig feit. „Jullie hadden wel brokken kunnen maken", merkte hij op. „Waren jullie eigenlijk wel verzekerd", informeerde de politierechter, waarop de oudste verdachte antwoordde met: „Nee, niet als zodanig". De officier was van mening, dat het hier een zeer ernstig feit betrof, waaraan hoe langer hoe meer jongelieden zich schuldig maken. Daarom eiste hij een zware straf. Gezien het feit, dat de beide jongemannen nog nooit eerder veroordeeld waren en zij beterschap beloofden, besloot de politie- Door de stichting Litteraire Kring „Ami- citia" in Bilthoven zal wederom een lan delijke jeugdwedstrijd in voordrachtkunst worden georganiseerd, en wel in Bilthoven op 28 september. In de jury zullen ook dit jaar zitting nemen^tnevrouw Hester Jans sen Lenke en de heren Jac. van Elsacker en M. F. Witte. Aan deze wedstrijd kan ieder, die tenminste zestien jaar en ten hoogste tweeëntwintig jaar is, deelnemen. rechter het bij een boete en een voor waardelijke veroordeling te laten. Armband gevonden De politierechter legde een 48-jarige isoleerder uit IJmuiden en zijn 42-jarige echtgenote ieder een boete van vijftig gulden op wegéns1 verduistering en heling van een armband. In juni had de isoleerder de armband in IJmuiden op straat ge vonden en omdat hij dacht, dat het sieraad geen waarde hpd, besloot hij van zijn vondst geen aangifte bij de politie te doen. Enige tijd later bleek, dat het voorwerp meer waard was, dan hij aanvankelijk veronderstelde. Hij ruilde de armband voor een ring, waarmee hij zijn echtgenote ver blijdde. Het echtpaar had zich voor het een en ander voor de politierechter te verant woorden. „Hoeveel kinderen heeft u", vroeg deze aan de vrouw, die wegens heling terecht stond. „Drie, edelachtbare." „U geeft ze wel een goed voorbeeld". De officier eiste tegen de man zowel als de vrouw respec tievelijk een boete van vijfenzeventig en veertig gulden. Smoking kwijt Een 34-jarige timmerman uit Beverwijk had op 31 mei een smoking en twee witte overhemden gehuurd bij een kledingver huurbedrijf en was, gestoken in deze kle ding op 3 juni in Antwerpen aan de zwier gegaan. Vervolgens heeft hij getracht te monsteren in deze stad, omdat dit in Ne derland niet mogelijk was. Toen dit in de Belgische havenstad evenmin gelukte be sloot hij maar naar Frankrijk te trekken, waar hij Je smoking, alsmede zijn eigen kledingstukken in een kazerne kwijtraakte. „Ik had geen broek meer aan", merkte de verdachte op toen hij voor de politierechter wegens verduistering terecht stond. De officier van justitie vond het verhaal niet erg geloofwaardig klinken. „Verdachte heeft kennelijk de smoking willen ver duisteren. Dit grenst aan oplichting", oor deelde hij. De politierechter vond het maar een „raar verhaal" en sprak de verdachte bij gebrek aan bewijs vrij, temeer, daar "de timmerman de schade, die het kleding verhuurbedrijf had ondervonden, reeds heeft vergoed. ADVERTENTIE De PLASTICBEKLEDINGSPLAAT voor toonbanken, tafels, bars enz. enz. Kampersingel 20-24 - Tel. 0 2500-11932 De commissie voor de financiën uit den Raad van Haarlem heeft zich niet vergist, toen zij rapporteerde dat er over 1906 een nadeelig saldo zou zijn van 217.681,34. Maar dit sluit niet in zich, dat de financieele toestand der ge meente slecht zou zijn. Integendeel! Dat nadeelig saldo werd veroorzaakt door de buitgewone uitgaven die in 1906 zooveel meer kostten en waarvoor toen niet geleend kon worden omdat de ren testandaard zoo hoog was. De gewone rekening laat een batig saldo van 90.824.33H.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 5