Storm beukt een gat in Puttense damwand; drie polders liepen vol Ook deel van de Biesbosch onder water gelopen HET WEER Op de Noordzee en in het Kanaal kwamen schepen in moeilijkheden Negen doden in het verkeer Haarlems Dagblad OPENING LUSTRUMBEURS Bevrijding herdacht in Boekarest Sloep van fregat „Van Ewijck" sloeg om IJ.V.V. Stormvogels Noodweer eiste drie doden Alle loodsdiensten waren gestaakt Minder koud Ontsnappingspoging mislukt uit Scheveningse gevangenis Lichaam van Haarlemmer in IJmuiden aangespoeld Spionnenkoorts in de V.S. Het woord is aan Sluipend afhalen van de Sedenkaart seizoen 1957-1958 s&e MORRIS 'êeforej/ot/fo/// SCOOTER - BROMFIETSKLEDING Nog geen beslissing over voornaamste eis van de mijnwerkers V erkeersongelukken DIT JAAR: 785 DODEN Oude ballonvaarder kwam bij 500ste vlucht om 72e JAARGANG No 40 Lange Nieuwstraat 427, IJmuiden. Telefoon Adm. 5437, chef bezorging na 5 uur 7519. Tel. Redactie 5389. Haarlem: Grote Hout straat 93 alle afd. Tel. 15295*. Advertentie tarieven op aanvraag bij de Administratie. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks MAANDAG 26 AUGUSTUS 1957 IJmuider Courant EDITIE VOOR VELSEN-IJMUIDEN EN BEVERWIJK EN OMGEVING, VAN OPRECHTE HAARItEMSCHE COURANT 302e JAARGANG No 193 Uitgave Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem. Verschijnt dagelijks, behalve op zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 ct. p. kwartaal 7.65, franco p. post 8.15. Losse nrs. 12 ct Giro rekening 273107 ten name v. Haarl. Dagblad. Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman Vanmorgen omstreeks vijf uur is gebeurd, wat de deskundigen al sedert vele uren vreesden. Opgestuwd door de felle storm, is het water in 't smalle Spui tussen de Zuidhollandse eilanden Putten en Beijerland, met groot geweld door de damwand in de Schuddebeursdijk in Hekelingen (op Put ten) heengeslagen, waardoor de polder Schuddebeurs geheel onder water liep. Het direct achter de dijk gelegen gemaal De Volharding is door het binnenstromende water geheel buiten werking gesteld. Om erger te voor komen, heeft men ook de sluizen van de belendende polders „Brabant" en „Nieuw-Schuddebeurs' moeten openen. De stoomgemalen De Leeuw van Putten te Spijkenisse en De Biersum in Biert draaien thans op volle toeren om het binnenstromende water te lozen. Verscheidene percelen met landbouwgewassen zijn ondergelopen. De hele bevolking van Heke lingen en de naburige dorpjes zijn opgeroepen om het water te bestrijden. Met zandzakken tracht men het gat thans te dichten. Ook in de Biesbosch was de toestand vanmorgen kritiek. Omstreeks zes uur was door de wind en tijwerking daar al twee honderd hectare bouwland en honderd hectare weide onder water gelopen. De stand van het water was 2,65 meter boven Nieuw Amsterdams Peil (normale stand in dit jaargetijde 1,30 meter plus N.A.P.). De boerderijen in dit gebied, die over het algemeen wat hoger liggen, hebben nog geen overlast. Veel van het te velde staan de graan zou verloren zijn. Het water stroomde vanmorgen in het gat bij Hekelingen niet zo snel meer, door dat het eb werd. De gehele dag zal aan het gat in de dijk worden gewerkt. Men wil proberen de bres vanmiddag om vijf uur, wanneer het hoog water wordt, voor lopig gedicht te hebben. Zee en wind hebben eveneens een aan val gedaan op de bouwput en ringdijk in het Haringvliet, waarover wij zaterdag in een reportage berichtten. En al schijnt de schade hier volgens de eerste bevindingen nogal mee te vallen, toch is er een groot stuk van de asfaltbekleding van de ring dijk ten offer gevallen aan het geweld der elementen. Een nader onderzoek zal moe ten uitmaken hoe de voet van de dijk be neden de waterspiegel de aanvallen van de vliegende storm doorstaan heeft. Twee Haarlemse jongens verdronken Behalve op zee (waarover wij elders in deze editie berichten) heeft het zware weer gisteren ook op de vaste wal, in de steden en langs de kust danig huisgehou den. Twee jongens uit Haarlem, de negen tienjarige F. Bandsma en de zestienjarige D. van de Linden, die vrijdag met een ADVERTENTIE Zaterdag 31 augustus - 2.30 u. BEURS INDUSTRIE - MIDDENSTAND IJMOND MARKTPLEIN - UMUIDEN Talrijke attracties De bus Haarlem-LJmuiden stopt voor de Beurs .•'.Me loodsdiensten in de zeegaten en voor de havens langs de Nederlandse kust moesten zaterdag en zondag worden ge staakt. De storm met windkracht acht tot negen maakte de beloodsing van grote en kleine schepen onmogelijk. Nadat de loodsdienst IJmuiden zater dagmorgen omstreeks twaalf uur als eer ste voor kleine schepen was gestaakt volgden in de loop van deze dag ook de andere diensten. In de nacht van zaterdag op zondag lagen alle loodsdiensten om kwart over vier stil. Zondagmorgen werd de loodsdienst voor grote schepen in enige havens, onder andere te IJmuiden hervat, maar om kwart over drie 's middags, kwamen de loodsboten weer binnen en moesten de zeeschepen buiten blijven tot het weer beter zou worden. Vanmorgen omstreeks zes uur werd de loodsdienst voor grote schepen weer hervat op de Wielingen. xxxxxrxxrxxtyyDcxxxx>nrxYxxxtxxxxxxxxxxxxxrrrxxxxx xxrxxx VERWACHTING, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van maandagavond tot dinsdagavond, op gemaakt om 11.15 uur: Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Matige tijdelijk zwakke wind in hoofd zaak tussen west en zuid. Iets hogere middagtemperaturen. Volledige weerrapporten op pagina twee XXXXK* t r« *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<*XXXXXXX> DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT PAGINA'S zeilbootje uit Stavoren naar Amsterdam vertrokken waren, zijn vermoedelijk door de felle storm verrast en omgeslagen. Za terdag vond een schipper hun gekapseisde BM in de buurt van Hoorn. Van de twee inzittenden ontbreekt ieder spoor. Men neemt aan, dat zij verdronken zijn. Stroom viel uit In Hilversum en Amsterdam viel de elektrische stroom uit; in Amsterdam doordat in de centrale Hemweg kortsluit ting veroorzaakt werd door binnenstro mend regenwater. Alle elektrische klok ken bleven om tien voor zes stilstaan. Ook de radiodistributie viel uit. De overal in de stad verspreid liggende versterker stations moesten met de hand weer wor den ingeschakeld. In Hilversum ont stond gistermiddag de storing in een hoogspanningskabel, waardoor de elek trische pompen van het waterleidingbe drijf tot stilstand kwamen en op de stoompompen moest worden overgescha keld. De KRO, die in de gestoorde wijk lag, verdween enkele minuten uit de lucht. Pas na een uur was de stroomvoorziening weer normaal. In tal van gemeenten hebben de hevige slagregens en de felle rukwinden voorts flinke schade veroorzaakt. In Den Haag liepen zondagochtend, terwijl de bewo ners merendeels nog sliepen, in sommige woningen de kelders en sousterrains on der. Grote consternatie ontstond in het Joannes de Deo-ziekenhusi aan het West einde, waar enkele zalen op de begane grond blank kwamen te staan. Verder kregen vele flatgebouwen waterschade in de verwarmings- en opbergkelders. Aan de kust Enkele Schevenïngse strandbedrijven vielen geheel ten prooi aan het woeste ge weld van de golven. Van anderen werden de terrassen geheel vernield. Het Volks zeebad te Scheveningen liep zeer ernstige schade op. De damesafdeling werd ge deeltelijk vernield. Van seinpost tot het noorderstrand was het strand overdekt met wrakstukken van strandbedrijven en plankieren. Volgens de eerste schatting is er tenminste 100.000 gulden schade. In de plaatsen langs de kust waren dui zenden komen kijken naar het geweld van wind en wolken. Op de Scheveningse boulevard was het eivol heen- en weer- rijdende auto's, die af en toe verkeers opstoppingen veroorzaakten. Op de duinen rond de ingang van de buitenhaven stond een duizendkoppige menigte saamgepakt om het binnenlopen van enige loggers gade te slaan. Vol interesse keek men naar de knappe staaltjes zeemanskunst: de log gers liepen alle veilig in de haven. Schade in Zandvoort In Zandvoort hadden de exploitanten van de strandbedrijven tijdig maatregelen genomen en hun stoelen hoog op het strand gebracht. Daar de wind uit het zuidwesten kwam, bleef het water enkele meters van de duinreep vandaan, zodat de bedrijven geen schade opliepen, terwijl evenmin het tentenkamp door het water werd bereikt. Wel vernielde de wind en kele tenthuisjes. De bewoners van een dier huisjes, een gezin uit Amsterdam, werden daarbij bedolven onder een lawine van instortende balken, zeil en tent-inven- Een 33-jarige verpleegde van de psy- chopatenafdeling van de gevangenis te Scheveningen heeft tijdens het luchten een poging gedaan om te ontsnappen. De man had uit allerlei materialen een soort touw ladder vervaardigd, die hij op een plaats waar al eens meer gevangenen zijn ont vlucht aan een muur wist te bevestigen. Hij kon aldus op een dak springen en van daar op een binnenterrein, waar men aan het verbouwen is. Een daar aanwezige be waker kreeg achterdocht, toen hij een hem onbekende man plotseling met een lat over de schouder tussen de arbeiders zag lopen. De bewaker hield de vluchteling onder schot. Nadat er meer bewakers waren ge komen, kon de verpleegde worden gegre pen en weer in zijn cel worden opgesloten. Zondagmiddag om vier uur is op het strand ten noorden van de Noordpier te IJmuiden het stoffelijk overschot van de twintigjarige Hans Jaski uit Haarlem aangespoeld. Zaterdagmiddag 10 augustus had hij met twee vrienden gezwommen in de zee bij het Bloemendaalse strand toen de golven door de harde wind hoog waren en is hij verdronken. taris. Ook een flink bedrag aan geld werd aanvankelijk vermist, doch later terugge vonden. Het gehele huisje, dat een waarde had van plus minus f 1500 werd volkomen vernietigd terwijl grote stukken ervan her- en derwaarts vlogen, schade toe brengend aan andere tenthuisjes. In het trekkerskamp „De Branding" veroorzaakten de hevige windstoten in de loop van de nacht en vroege ochtend even eens vrij veel schade. Verscheidene tenten woeien in elkaar, doordat de tentstokken braken. Dit leidde in dit tot de laatste plaats bezette kamp tot een grote uittocht. Ook hier deden zich, bij alle verwarring, geen persoonlijke ongevallen voor. Door bliksem gedood Tijdens een hevig onweer is zaterdag de vijf tig-jarige landbouwer H. E. te Stuif zand (gemeente Ruinen), in zijn land door de bliksem getroffen en op slag gedood. Hij was gehuwd en vader van drie kinderen. Op Texel Op Texel werden eveneens diverse kam- peertenten vernield. De eerste gedupeer den kwamen zondagochtend om 6 uur reeds veilig onderdak zoeken bij de be heerder van het kampeerterrein in De Koog. De zee tussen Texel en Den Helder was zo wild, dat het vlaggeschip van de veerdienst „De Dageraad" met een defecte schroef uit de vaart moest worden geno men. Er waren zeer veel zeezieken aan boord. WASHINGTON (Reuter) Boris Mor- ros, die als lid van de Amerikaanse con- tra-spionage negen jaar zogenaamd voor de Russen heeft gewerkt, verklaarde zon dag in een televisievraaggesprek, dat ver scheidene Amerikanen in overheidsdienst Russische spionnen waren. Het waren ge leerden en deskundigen en verwanten van vooraanstaande en rijke mannen in Euro pa. Zij hebbe de Verenigde Staten verla ten. Morros wilde niets naders over deze spionnen zeggen, behalve, dat twee van hen zusters zijn, waarvan er een met een zeer rijke Europeaan getrouwd is. Musset: De vrouw die zich mooi kleedt, vervult een maatschappelijke plicht. Gestikt. Zaterdag is een 74-jarige we duwe uit de Drievriendenstraat in Rotter dam gestikt in een stukje vlees. Een mede bewoner had de vrouw horen hoesten en was naar haar gaan kijken. Tot zijn ont steltenis vond hij de weduwe dood. DE WESTERSTORM heeft dit week einde weer tal van schepen in moeilijk heden gebracht. Twee kustvaarders, de Ne derlandse „Bab-T" en de Duitse „Gerhard Elfring" werden door de sleepboot „Hol land" van Doeksen in Den Helder binnen gebracht en in Hoek van Holland trad de sleper „Noordzee" als loodsboot op voor de in gevaar verkerende Turkse „Neviye". Zondagavond om half twaalf zond het 2337 ton grote Turkse stoomschip nood seinen uit. Het schip bevond zich op slechts drie mijl ten noord-noordwesten van de Noorderpier te Hoek van Holland en dreig de op het strand te lopen. De sleepboot „Noordzee" van L. Smit en Co. vertrok van het station Hoek van Hol land en meldde vannacht om een uur dat de Turk nog slechts een mijl van de pier verwijderd was. Zonder een loods had het schip geprobeerd de Waterweg binnen te lopen, maar dit bleek een hachelijk kar wei. Toen mijn zijn positie niet meer wist werden de noodseinen uitgezonden. De „Neviye" sloeg de aangeboden sleep boothulp af, maar wenste door de „Noord zee" voorgestoomd te worden naar Hoek van Holland. >Het tweetal liep vannacht veilig de Niemve Waterweg binnen. Machineschade Zaterdagmiddag moest de Nederlandse kustvaarder „Bab-T" twee mijl ten westen van de Haaksgronden bij Den Helder met machineschade voor anker gaan. Om vijf uur bereikte de sleepboot „Friesland" het schip, waarna om zes uur de „Holland" van Doeksen, die eerder contract had ge maakt, arriveerde. De „Friesland" is daar op vertrokken. Om kwart over zeven had de „Holland" met de „Bab-T" verbinding gemaakt, waarna de sleper het schip naar Den Helder bracht. Duitser in nood Het Duitse vrachtscheepje „Gerhard El fring" vroeg zondagmiddag ter hoogte van het lichtschip „Texel" wegens machine schade om hulp. De sleepboot „Holland" van de rederij Doeksen te Terschelling voer ter assistentie uit en wist opnieuw door het sneller maken van een contract het schip in Den Helder binnen te brengen. Van ankers geslagen Het Noorse vrachtschip „Hoyanger" (4612 ton) dat op de rede van Vlissingen lag, is zondag van zijn ankers geslagen en heeft deze verspeeld. Zonder dat het assis tentie behoefde, is het schip naar Antwer pen teruggevaren. Van de boeien af Zondagochtend om half zeven is het 7134 ton metende s.s. „Maria Theresa" van de rederij „Vegas Corp" te Monrovia, dat in de Waalhaven te Rotterdam aan de boeien lag, door de sterke westenwind losgesla gen. Het schip dreef naar de zuidelijke kant van pier zes en maakte van twee binnenschepen de trossen kapot. Zelf ver speelde de Liberiaan zes trossen en een staaldraad. Persoonlijke ongevallen heb ben zich niet voorgedaan. Er moesten evenwel vijf sleepboten aan te pas komen om het schip weer op zijn plaats te krijgen. Veerboten in de storm De Engelse veerboten van Harwich naar Hoek van Holland hebben zondag veel last van de storm ondervonden en kwamen met zes tot negen uur vertraging aan. De Britse boot „Amsterdam" (5092 ton) was door de zware zeeën zo zwaar beschadigd, dat zij een dag uit de dienst moest worden geno men. Vrijwel alle passagiers en een groot deel van de bemanningen hadden te kam pen gehad met zeeziekte. Sloep omgeslagen Wegens de storm, die ook in het Kanaal woedde, konden vier officieren en 31 be manningsleden van het fregat der Ko ninklijke Marine „Van Ewijck hun schip, dat on ongeveer een mijl van kust van St Heiier op Jersey voor anker lag, niet bereiken. Zij brachten de nacht op het po litiebureau door, waar zij ook gisteren reeds verbleven. Er zijn zaterdag elf opvarenden van de „Van Ewijck" van een sloep die hen aan land bracht in het water terecht gekomen, toen hun sloep omsloeg. Negen van hen zijn vandaag uit het hospitaal ontslagen. De twee anderen, de matroos H. Joosten en de hofmeester P. Bakker, worden nog ver pleegd. Zij hebben een shock opgelopen. De drenkelingen zijn door de zorgen van de Nederlandse vice-consul in Jersey, de heer C. A. R du Rieu, van nieuwe kleren voorzien. ADVERTENTIE De leden wordt medegedeeld, dat a.s. dinsdag- en vrijdagavond gelegenheid bestaat tot het in HOTEL KENNEMERHOF. Aanvang 19.30 uur. De Penningmeester, TJ. KOOPMANS Russische T-34 tanks daveren voorbij de eretribune in de Stalin-allee van de Roemeense hoofdstad Boekarest, waar met een indrukwekkend vertoon van militaire macht voor de dertiende keer de bevrijding van Roemenië door het Rode leger is gevierd. Na de wa penschouw volgde een défilé van dui zenden arbeiders langs de autoriteiten van partij en regering op de eretribune en een meer dan levensgrote afbeel ding van Karl Marx. ADVERTENTIE BARTEUORISSTR. HAARLEM IEL: 13439 FERD. BOLSÏR. 48 A' DAM TEL. 717162 De ministers van Sociale Zaken en Volks gezondheid en van Economische Zaken hebben drie verordeningen van de mijn- industrieraad goedgekeurd. Zij betreffen een verbetering van het verlofloon met terugwerkende kracht tot 1 mei 1957, een verhoging van de diensttijdtoeslag en een herziening van de arbeidsduur in continu dienst, die in de toekomst 44 uur per week bedragen zal. Over de belangrijkste ver ordening, die inzake de aanwezigheids premie voor onder- en bovengrondse mijnwerkers, welke in de mijnindustrie raadvergadering van 31 juli met 21 stem men voor en een tegen werd vastgesteld, is door de minister nog geen beslissing ge nomen. De 74-jarige Haarlemse mevrouw C. Zuiderhoek-Stampers is in de nacht van zaterdag op zondag ten gevolge van bij een verkeersongeval opgelopen verwondingen overleden. Vrijdagmiddag was zij op het Staten Bolwerk tegen een bromfiets opge lopen, waardoor zij met haar hoofd tegen de rand van een trottoirband was gevallen. Met vermoedelijk een hersenschudding was zij naar de Mariastichting overge bracht. In Dokkummernieuwezijlen is de 54-jarige bromfietser S. van der Kooi uit Kollum aangereden door een ambulance wagen uit Dokkum. De heer Van der Kooi werd zo ernstig gewond, dat hij kort na aankomst in het ziekenhuis te Dokkum is overleden. Het ongeluk is te wijten aan een defecte stuurinrichting van de auto. Op de Julianastraat te Dedemsvaart is het driejarig zoontje van mevrouw Jonk- man-Blaauwbroek voor de ogen van zijn moeder door een motor aangereden en tegen de grond geslingerd. De motorrijder sloeg over de kop. Het kind werd met een schedelbasisfractuur naar het ziekenhuis te Zwolle vervoerd, waar het in de loop van de nacht is overleden. De motorrijder kreeg een lichte hersenschudding. Op de Gouwsluisweg te Alphen aan d e R ij n is de zesjarige Johanna Harting, wonende aan deze weg, toen zij onver wachts de rijbaan overstak, door een motorrijder aangereden. Het kind overleed ter plaatse. Op het kruispunt De Waereld te Nieu- werkerk is de 56-jarige D. van der Haven door een vrachtauto aangereden en op slag gedood. Het slachtoffer stak de Tengevolge van verkeersonge lukken in ons land zijn in 1957 om het leven gekomen 785 personen, van wie 155 kinderen. verkeersweg over zonder op het verkeer te letten. Op het station van S i 11 a r d is de 75- jarige B. uit Heerlen door een stoptrein uit Maastricht aangereden en op slag gedood. De bromfietser P. G. Huigen uit Culem- borg is op de onbewaakte overweg tussen B e e s d en Geldermalsen overreden door de trein in de richting Geldermalsen. De man was onmiddellijk dood. Op de rijksweg van Culemborg naar 's Hertogenbosch onder de gemeente B e e s d is een stationcar, bestuurd door de heer J. P. van Amelsvoort uit Voorthuizen, tegen een tegemoetkomende personenauto gebotst. De twee auto's werden totaal ver nield. Een inzittende dame van de per sonenauto, mevrouw Heinsius uit Amster dam, werd gedood. Haar man J. P. Hein sius, bestuurder van de auto, werd zwaar gewond. De bestuurder van de stationcar en twee inzittende dames van de personen auto, de dames André en Mühlen uit Aken, familie van mevrouw H., werden gewond. Op de Soestdijkerstraatweg te Hilver sum is de zestienjarige Amsterdamse wielrijder J van de B., die-zich had laten voorttrekken door een vriend op een brom fiets, bij het uitwijken voor een stop pende bestelauto midden op de rijbaan gekomen, waar een uit tegenovergestelde richting komende snel rijdende bromfietser over hem heen viel. Laatstgenoemde bleef zonder letsel. Van de B. overleed aan zijn verwondingen. SAINT-FLORENT-LE-VIEIL (UP) De 83-jarige Franse ballonvaarder Georges Cormier („Papa Cormier") is zondag „in het harnas gestorven" tijdens zijn vijf honderdste ballonvaart. Cormier vaak „de dichter van het luchtruim" genoemd was bezig met zijn ballon te dalen, toen plotseling de storm kwam opzetten en ballon en gondel over het land sleurde. Toen men eindelijk het gevaarte had ingehaald, bleek Cormier zwaar gewond en buiten kennis te zijn. Hij overleed een uur later zonder bij bewust zijn gekomen te zijn. Papa Cormier was zondag opgestegen om dat het publiek zo teleurgesteld was, dat hij een week tevoren wegens het slechte weer van een demonstratie had afgezien. De burgemeester van Rotterdam heeft de voortdurend toenemende invloed van de centrale overheid op het werk van de gemeentebesturen „een gevaar voor de democratie" genoemd. Sommigen mogen dit een wel heel krachtige term vinden, maar het valt niet te ontkennen dat bur gemeester Van Walsum daarmee een feit heeft geconstateerd - en een ontwikkeling heeft veroordeeld - waarover in gemeente lijke kringen op vele plaatsen in den lande ongerustheid heerst. Mr. Van Walsum uitte zijn klacht op het Rotterdamse vliegveld Zestienhoven, waar hij donderdag aanwezig was bij de inge bruikstelling van een aantal nieuwe ge bouwen; en dit was wel de juiste plaats voor een protest van deze aard. Want hoe lang en met hoeveel volharding heeft Rot terdam niet moeten strijden voor het ver krijgen van een eigen, en toch nog altijd heel bescheiden, luchthaven! Dat Zestien- hoVen er tenslotte toch gekomen is, zou men anderzijds bijna kunnen beschouwen als een bewijs van de - door mr. Van Wal sum niet naar voren gebrachte - stelling, dat een gemeente het met volhardend ver zet uiteindelijk nog wel van de centrale overheid kan winnen. Maar nauwelijks een dag later werd de klacht van Rotterdams burgemeester tref fend geïllustreerd door het bericht dat een beroep van de gemeente Rotterdam tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, goedkeuring van een ge meentelijke geldlening te weigeren, door de Kroon ongegrond was verklaard. Het ging daarbij om het voor overheidsinstan ties bescheiden bedrag van één miljoen gulden, dat Rotterdam, ingevolge een be sluit van zijn gemeenteraad, had willen lenen van de Rotterdamse Spaarbank. Gedeputeerde Staten weigerden deze lening goed te keuren, omdat de voor waarden ervan huns inziens in strijd waren met het belang van de gemeente; deze voorwaarden hielden namelijk geen mogelijkheid in tot vervroegde of ver grote aflossing wanneer de gemeente dit, bijvoorbeeld in geval van een daling van de rentevoet, zou wensen. Er valt voor deze overweging ongetwijfeld veel te zeggen, en de afwijzing van het beroep door de Kroon is dus evenzeer begrijpe lijk; maar anderzijds moet men in het oog houden, dat gemeentebestuur en ge meenteraad van Rotterdam alle gelegen heid hebben gehad, de door Gedeputeerde Staten genoemde kant van de zaak even eens te bezien en te overwegen voordat het betreffende raadsbesluit werd ge nomen, en dat zij niettemin de lening hebben willen sluiten; verlaging van de rentevoet kon bij een kleine lening als de onderhavige immers nooit veel uitmaken. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hadden hiertegen kunnen inbrengen, dat zij de Rotterdamse leningsvoorwaarden een te slecht voorbeeld voor andere ge meenten vonden. Want het behoort tot de taak van de Staten, gemeentelijke plannen te beoordelen in het grotere kader van het algemeen belang. Doch niet om over wegingen van provinciaal of nationaal be lang weigerden zij hun toestemming; zij gebruikten als argument, dat de lenings voorwaarden van de gemeente in strijd waren met het belang van de gemeente. Zij hebben de gemeente dus als het ware tegen haar eigen onbedachtzaamheid wil len beschermen; en daarmee hevben zij een patriarchale houding aangenomen, die van weinig respect voor de bekwaamheid van gemeenteraad en gemeentebestuur getuigt. Burgemeester Van Walsums klacht van de dag tevoren sloeg niet op Provinciale of Gedeputeerde Staten, maar op de centrale rijksoverheid; toch had zijn opmerking, dat de gemeenteraden worden gedegradeerd tot adviserende lichamen („een soort wijkraden") en de gemeente besturen tot „bijkantaren van de rijks overheid", ook op hen kunnen slaan. Deze uitholling van het gezag van ge meentelijke instanties is het moet wor den toegegeven vaak onvermijdelijk in een maatschappij, waarin' afstanden geen rol meer spelen en waarvan alle elemen ten zo nauw met elkaar verweven zijn dat vrijwel geen enkele plaatselijke ont wikkeling meer als een volstrekt geïsoleer de kan worden beschouwd. Maar dat neemt niet weg, dat nauwlettend moet worden gewaakt tegf het ontstaan van een toestand waarin f/le centrale regering praktische alleenzeggenschap zou krijgen over allerle' zaken van gemeentelijke aard zonder daarvoor ook naar buiten de volle verantwoordelijkheid te dragen en te ver dedigen. Mr. Van Walsum's opmerking dat de verantwoordelijkheid „nog slechts In schijn bij de gemeentebesturen, in werke lijkheid echter bij de ministers" rust en dat deze laatsten daarvan naar buiten wei nig laten merken, „zodat de controle van de openbare mening geheel wordt buiten gesloten", is een hoogst ernstige beschul diging, die de regering zo snel mogelijk onwaar dient te maken. Rotterdams burgemeester heeft met zijn protest de aandacht gevestigd op een slui pend kwaad, dat inderdaad een gevaar voor de democratie zou kunnen inhouden. Simon Koster

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 1