Sleper van Doeksen brengt twee kustvaarders naar Den Helder Oud-katholieke „IJ mond" vierde gouden kerkwijdingsfeest PANDA EN HET DING v.j „Friesland" <2 maal eerstemoest toezien Dansschool KWEKKEBOOM - Parklaan 6A Verder afnemende wind Marconist „Holland" meent: „PCH bevoorrechtte Wijsmuller De radio geeft dinsdag Zondag 1 september h Renault Frégate Wereldnieuws TocU ló het zo BDG opende de onderlinge striid Jongen op Hagelingerweg door auto gegrepen Overeenstemming bereikt over de walvisvangst Plechtige herdenking in Velsens grootste kerk s Si GARAGE „DEN HOUT" Hoe vliegen vissen? iVi A A i\ D A G 26 AUGUSTUS 1957 Van onze speciale verslaggever) TER HOOGTE VAN DE HAAKSGRONDEN bij Den Helder zijn dit weekeinde twee kustvaarders op de Noordzee door de Westerstorm in moeilijkheden geraakt. Beide schepen moesten sleepboothulp inroepen en beide keren waren het de zeeslepers „Friesland" van N.V. Bureau Wijsmuller uit IJmuiden en „Holland" van de rederij G. Doeksen op West-Terschelling, die zee kozen om zo snel mogelijk te kunnen vast maken. Zowel bij de Nederlandse kustvaarder „Bab T." als bij de kleine Duitse coaster „Gerard Elfring" was de IJmuidense „Friesland" (1200 pk) als eerste present, maar de sleper „Holland" (3000 pk), die in het eerste geval twee uur later kwam en in het tweede geval ruim een uur later, bracht beide hulpeloze schepen in de haven van Den Helder binnen. De oorzaak? De rederij Doeksen wist sneller contract te maken; bij de „Bab T" met de kapitein Teun van Striem uit IJmuiden en bij de Duitse kustvaarder met de vertegenwoordiger in Rotterdam. De Nederlandse 500 ton grote „Bap T" moest zaterdagmiddag omstreeks twee uur aan de rederij J. Tavenier te Zaandam melden, dat een pen uit een vliegwiel in de machinekamer naar achteren was ge schoten en bij die manoeuvre twee leidin gen had vernield. De „Bab T" moest voor anker gaan, daar het hier de koelwater leiding en de smeerolieleiding betrof. De eerste machinist en kapitein Van Strien zagen de toestand donker in. Repa ratie van de koelwaterleiding kon desnoods nog op zee worden verricht, maar voor het herstel van de gescheurde olieleiding had men geen materiaal aan boord. Inmiddels was om kwart voor drie uit IJmuiden de „Friesland" naar zee gegaan en was ook de sleepboot „Holland" in de lucht gekomen. De „Friesland" moest on geveer 27 mijl afleggen en de „Holland" 45 Duitse kapitein, mijl naar de positie van de „Bab T", acht mijl ten westen van Den Helder. Kapitein Van Striem, die voor de beman ning van de „Holland" een goede bekende bleek, was met de „Bab T" voor anker gegaan en besloot in overleg met de rederij om de sleper van Doeksen te accepteren. Er was al contact tussen de „Bab T" en de „Holland' 'geweest en de sleper kon om streeks half zes bij de kustvaarder zijn. De „Friesland" bood nog haar hulp aan en meende, dat toch zeker de eerstaan- komende sleper geaccepteerd zou worden. Maar kapitein Van Striem hield het op de „Holland". Toch besloot de „Friesland" door te varen. Reeds om vijf uur was de „Friesland" bij de Zaandamse kustvaarder. „slag" ter zee en te maatschappijen een land. Nadat de 370 ton grote Duitse kustvaar der „Gerhard Elfring" aan de cargadoor in Rotterdam had gemeld, dat er machine- schade was ontstaan en dat sleepboot- assistentie gewenst was, werden weer de slepers „Holland" en „Friesland" gereed gemaakt om naar zee te vertrekken. De strijd werd echter te land en in hoofdzaak via de radio-telefonie en de telefoon beslist. Terwijl de Duitse kapitein nog in gesprek was met Rotterdam, vroeg de marconist van de „Holland" via het kuststation con tact met de „Gerhard Elfring" en daarna een dringend gesprek met dezelfde carga door in Rotterdam. In die tijd richtte Bu reau Wijsmuller zich tot Scheveningen Radio voor een dringend gesprek met de Bevoorrechting? Twee uur later Het werd zeven uur eer de „Holland" bij de „Bab T" was en kon worden begonnen met het vastmaken. Inmiddels had kapitein Van Striem aan de marconist van de „Hol land" om zes uur laten weten, dat de „Friesland" er al een uur lag te drijven. „Hoe lang nog?", informeerde hij. „Nog een uur," antwoordde de „Holland". „En die „Friesland" had stroom en wind mee. De sleep kwam 's avonds laat voor de haven van Den Helder aan, waar de „Bab T" werd afgemeerd bij het havenkantoor. Na reparatie zou het schip waarschijnlijk vandaag weer zee kiezen. Omstreeks kwart over vier zondagmid dag begon opnieuw tussen beide sleepboot- HILVERSUM I 402 M 7.00 Nieuws. 7.10 Gymnastiek. 7.20 Gram. 7.50 Dagopening. 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. 9.00 Voor de huisvrouw. 9.05 Gram. 9.15 Wat zullen wij vandaag eens gaan doen in Hliversum. 9.35 Waterstanden. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Militaire kapel. 11.25 Leven en betekenis, causerie. 11.40 Sopraan en piano. 12.00 Lichte muziek. 12.30 Land- en tuinbouwmededelingen. 12.33 Twee piano's. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen of gram. 13.20 Promenade orkest. 13.55 Beursberichten. 14.00 Sopraan en piano. 14.30 Moeilijke ouders, causerie. 14.45 Kinderkoor. 15.00 Land voor de boeg, klankbeeld. 15.40 Gram. 16.00 Piano recital. 16.30 Voor de jeugd. 17.15 West- indisch orkest. 17.30 Amusementsmuziek. 18.00 Nieuws. 18.15 Pianospel. 18.30 De dierenwereld en wij, causerie. 18.40 Lichte muziek. 18.55 Gram. 19.00 Amateurspro gramma. 19.45 Ritmische muziek. 20.00 Nieuws. 20.05 Gevarieerd programma. 22.00 Actualiteiten. 22.10 Lichte muziek. 22.30 Pianorecital. 23.00 Nieuws. 23.15 Koersen. 23.16 Actualiteiten of gram. 23.25-24.00 Gram. HILVERSUM II 298 M 7.00 Nieuws. 7.10.Gram. 7.45 Morgenge bed en liturgische kalender. 8.00 Nieuws en weerberichten. 8.15 Gram. 8.50 Voor de vrouw. 9.40 Lichtbaken, causerie. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Gram. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Gram. 11.50 Als de ziele luistert. 12.00 Middagklok - noodklok. 12.03 Gram. 12.30 Land- en tuinbouw mededelingen. 12.33 Gram. 12.55 Zonne wijzer. 13.00 Nieuws en katholiek nieuws. 13.20 Dansmuziek. 13.50 Gram. 14.00 Idem. 14.30 Voor de plattelandsvrouwen. 14.40 Militair orkest. 15.10 Gram. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Ziekenlof. 17.00 Voor de jeugd. 17.40 Beursberichten. 17.45 Re geringsuitzending: Rijksdelen Overzee: Frank Martinus: Romankunst in de Ne derlandse Antillen. 18.00 Spaanse liederen. 18.20 Sportpraatje. 18.30 Metropole orkest en solist. 19.00 Nieuws. 19.10 Commentaar. 19.15 Uit het boek der boeken. 19.30 Euro pese roeikampioenschappen. 19.35 Gram. 20.30 Actualiteiten. 20.45 Fluit en harp. 21.15 Manhattan is nog altijd van ons, klankbeeld. 21.35 Holland Festival: Ka merorkest, koor en sol. 22.35 Gram. 22.45 Avondgebed en liturgische kalender. 23.00 Nieuws. 23.15-24.00 Nieuwe gram. TELEVISIEPROGRAMMA'S 20.30 Journaal en weeroverzicht. 20.45- 22.05 Filmprogramma. BRUSSEL 324 M 12.00 Gram. 12.30 Weerberichten. 12.34 Gram. 13.00 Nieuws. 13.11 Gram. 14.00 Koorconcert. 15.40 Gram. 16.00 Koersen. 16.02 Orgelspel. 16.30 Kamermuziek. 16.50 Gram. 17.00 Nieuws. 17.10 Viola da gam ba-recital. 17.45 Boekbespreking. 18.00 Gram. 18.30 Voor de soldaten. 19.00 Nieuws. 19.40 Gram. 19.50 Causerie. 20.00 Voor de vrouw. 21.00 Omroeporkest en so liste. 22.00 Nieuws. 22.11 Gram. 22.55-23.00 Nieuws. Het feit, dat het gesprek tussen de kapi tein van de „Gerhard Elfring" en Bureau Wijsmuller als het eerste tot stand kwam deed de marconist „Holland" in woede ont steken. Hij" merkte op, dat „hij het er niet bjj liet zitten." Hjj had alles op de band opgenomen. Hij wenste fairplay en be schuldigde Scheveningen Radio van be voorrechting van het IJmuidense N.V. Bureau Wijsmuller. Tenslotte bleek de marconist van de „Holland" toch nog aan een beter adres te zijn, want Bureau Wijsmuller N.V. werd door de Duitse kapitein naar Rotterdam verwezen. En deze cargadoor was inmiddels gebeld door Scheveningen Radio voor de marconist van de „Holland" en gaf voor Bureau Wijsmuller de toon „in bezet".... De cargadoor ging er in het gesprek met de „Holland" mee akkoord dat de sleper van Doeksen het schip zou vastmaken. Inmid dels had de „Holland" van Scheveningen Radio de verzekering gekregen, dat de zaak onderzocht zou worden en dat hier zeker gqe,n sprgke was van bevoorrechting. Vastgemaakt _-rr "vrii'ii i*ia! "forroin 'r'<i on Uifao De „Friesland" naderde de Duitser tegen zes uur al flink en verzocht de kapitein nogmaals de eerstaankomende sleepboot te nemen. Lachend wees de kapitein de aan geboden hulp van de hand. „Wat mijn reder zegt is doorslaggevend", zei hij. „Ik neem de „Holland". Tegen acht uur 's avonds was de „Hol land" bij de Duitser en werd begonnen met vastmaken. Om tien over negen meldde de sleper, dat men vast stond en dat de sleep reis naar Den Helder kon beginnen. Op nieuw keerde de „Friesland" onverrichter zake naar IJmuiden terug. Na een zware reis kwam de sleper vannacht om twee uur in IJmuiden aan. een misverstand op de telefonie-afdeling van het radio-kuststation. De aanvragen voor beide dringende gesprekken kwamen van Doeksen en Wijsmuller bijna gelijk tijdig binnen. Er waren slechts enkele seconden verschil. Helaas is toen het laatst aangevraagde gesprek, dat inderdaad voor Wijsmuller was, het eerste tot stand ge komen. Dit had, aldus de directeur, niet mogen gebeuren. Hij betreurt dit ten zeer ste. Van opzet is echter geen sprake. Alles zou niet zo erg zijn geweest als hier niet twee concurrenten in hevige strijd waren geweest om een bergingscontract. Nadat vorige week het nieuwe damsei- zoen met het spelen van een simultaan séance door de dammeester H. Laros was geopend, zijn dit weekeinde in het „Staten- huis" door de Beverwijkse dammers de eerste partijen voor de onderlinge compe titie gespeeld. Voor de aanvang der wed strijden memoreerde de voorzitter, dat het speltempo voor dit seizoen is gewijzigd. Thans zal worden gespeeld met een tempo van twee en dertig zettèn per uur. Verder werd de spelers een succesvol seizoen toe gewenst. In de eerste afdeling boekte Bakker al vrij spoedig succes. Door een blunder van voorzitter Hagenaar was het voor Bakker een vrij gemakkelijke overwinning. Conradi bood tegen Diederiks goede tegenstand. In het eindspel was het echter Diederiks die de beste positie had en deze uitbuitte tot de volle winst. De partij tussen Kikke en Haver was van zeer goed gehalte. Beide spelers maakten geen fouten en een verde ling der punten was het resultaat. D. van As is goed van start gegaan. In een goed gespeelde partij wist hij Hoogvorst een ne derlaag te bezorgen. In de tweede afdeling werden slechts twee partijen gespeeld. De Graaf speelde tegen Hoogland een zeer aantrekkelijke partij. Hoogland won de partij. Ook v. d. Outenaar, die aanvankelijk een goede partij tegen Broersma speelde, ging in het eind spel ten onder. In de derde afdeling wer den de volgende resultaten bereikt: W. WaartsChr. Dijcks 0-2, H, Meinsbergen- L. Klein 2-0, N. v. d. PloegG. Bakker 0-2. De dertienjarige jongen P. G. van W. is zondagavond omstreeks zeven uur bij de ouderlijke woning ter hoogte van de Kwe kerslaan op de Hagelingerweg te Sant poort plotseling de rijweg overgestoken en daarbij aangereden door een auto. Hij moest door een wagen van de Velsense ongevallendienst met een enkelfractuur en een rugkneuzing worden overgebracht naar het Antoniusziekenhuis te IJmuiden-Oost. Nieuws van UTD De IJmuidense Bridgeclub UTD speelde deze week voor de onderlinge zomercom petitie. De uitslag luidde: 1. Van Olst Muller 63.88, 2. Prins en echt. 59.58, 3. Kui persMuis 54.16, 4. Ten BroekeGomes 53.41, 5. Schoen en echt. 49.35, 6. Dames KlinkenbergMuis 46.52, 7. Rob en echtg. 44.44, 8. M. v. LeyenaarKlinkenberg 41.66, 9. v. Westerop,Pieterse 33.33. De heer Erling Vangstein, president van de Noorse Walvisvangstunie heeft aan het blad „Morgenbladet" medegedeeld, dat in ternationale overeenstemming is bereikt inzake beperking van het aantal jagers, dat aan de walvisvangst in het komende seizoen zal deelnemen. De bereikte over eenkomst beperkt het aantal jagers voor Noorwegen tot 95 evenals in het vorige seizoen, voor Nederland tot 14 evenals in het vorige seizoen, terwijl de drie Britse expedities 37 jagers mogen gebruiken of één meer dan het vorige jaar. Japan zal 68 jagers kunnen gebruiken tegen 54 in het vorige seizoen. Deze aanzienlijke stij ging is toe te schrijven aan het feit, dat Japan het aandeel van een Zuidafrikaan- se expeditie heeft overgenomen, die 12 jagers mocht gebruiken. Nederlands grootste Oud-Katholieke pa rochie heeft zondag op plechtige wijze het feit herdacht, dat vijftig jaar geleden Vel sens grootste kerk door de toenmalige bis schop van Haarlem, mgr. dr. J. J. van Thiel werd gewijd voor de eredienst, een gebeur tenis, die op de huidige Oud-Katholieke Gemeente van de H. Engelmundus nog haar stempel drukt wegens de vele familie betrekkingen. Het was dan ook niet te ver wonderen, dat voor de plechtige Hoogmis in het grote kerkgebouw aan de Wilhel- minakade, waarvan straks in de wester storm de vaderlandse driekleur uitwoei, een zeer grote belangstelling was; een be langstelling, die de bij de stichting van IJmuidens Oud-Katholieke gemeente in 1888 vijfenzeventig zielen tellende paro chie niet heeft kunnen bevroeden. De ge meente telt nu meer dan 2200 zielen. Het was de Oud-Katholieken in de IJmond ongetwijfeld een grote voldoening, dat de bisschop van Haarlem, mgr. J. van der Oord, mede in hun midden was en de liturgie van de Verjaardag van Kerkwij ding, die een speciaal karakter droeg, per soonlijk inzette met de lofzang „Kom, Geest des levens" om vervolgens na de In- leidingszang van deze dag uit Genesis 28 17 de voetgebeden te lezen, waarna pastoor C. F. Nieuwenhuyzen, geassisteerd door de ADVERTENTIE Aanvang nieuwe cursussen vanaf woensdag 11 sept. INSCHRIJVING: vanaf maan dag 2 sept., elke avond van 7 tot 9 uur in onze school Parklaan 6 A HEROPEINING ZONDAGAVOND-SOIREE'S van 8 tot 11 uur Telefoon 13525 - Haarlem a 31 URD PI Gedurende het weekeinde hebben rand- storingen van een depressiegebied bij Schotland het weer in West-Europa een onstuimig karakter gegeven. Langs onze kust wakkerde de wind tijdens het pas seren van de laatste van de serie rand- storingen in de nacht van zondag op maandag bijna overal tijdelijk tot volle Normaal en gezond storm aan. Het weer had bovendien een sterk buiig karakter, waarbij regen-, hagel en onweersbuien voorkwamen. Er deden zich daarbij windstoten voor tot omstreeks 30 meter per seconde. Maan dagmorgen was de depressiekern de Noord zee gepasseerd en begon boven Denemar ken in versneld tempo op te vullen, waar door de windkrachten op het zuidelijk deel van de Noordzee snel afnamen. De kern wordt gevolgd door een belangrijke rug van hoge luchtdruk, welke de komende 24 uur over ons land zal trekken. Op de oceaan evenwel naderen vervolgens nog enkele weinig betekenende storingsgebie- den, die hun invloed morgen over de Britse Eilanden naar het oosten zullen gaan uit breiden. WEERRAPPORTEN „Normale gezonde concurrentie", meende de heer Doeksen, die wij gisteravond laat nog spraken. Omtrent de beschuldiging van de marco nist van de „Holland" tegenover de chef seinkamer van het kuststation wenste de heer Doeksen zich niet uit te laten. „Daar bemoei ik me niet mee, laten de marconis ten dat zelf maar uitzoeken." Ook bij N.V. Bureau Wijsmuller was men van mening dat door beide sleepbootbe manningen eerlijk is opgetreden. Men gaf ons te verstaan, zoals hierboven al werd opgemerkt, dat nog tijdens het gesprek van de Rotterdamse cargadoor met de Duitse kapitein, een gesprek met het Duitse schip is aangevraagd. Of deze ge- spreksaanvrage eerder was dan die van de „Holland" kan uitsluitend bij het radio- kuststation worden beoordeeld. C ommentaar De directeur van Scheveningen Radio, de heer C. van Geel, verklaarde ons vanmor gen dat er helaas sprake is geweest van Dinsdag 27 augustus Zon op 5.45 uur, onder 19.41 uur. Maan op 8.33 uur, onder 20.11 uur. Hoog en laag water in IJmuiden Dinsdag 27 augustus Hoog water: 4.34 en 17.02 uur. Laag water: 0.26 en 12.46 uur. Temperaturen; buiten- 00 00 land maxima van giste g ren. Binnenland, heden "Sr d 7 uur. Neerslag: laatste 24 uur. C "C 0> <u a a Oslr zwaar bew. nno 17 4 Kopenhagen regen zzo 16 0,2 Aberdeen zwaar bew. wnw 16 8 Londen zwaar bew. w 18 0,1 Amsterdam regenbui w 17 8 Luxemburg regenbui wzw 16 4 Parijs zwaar bew. wzw 20 0 Bordeaux zwaar bew. nnw 23 1 Grenoble zwaar bew. nnw 22 0 Nice onbewolkt nw 24 0 - Berlijn zwaar bew zzw 21 1 Frankfort regenbui wzw 21 2 München licht bew. wzw 21 0,1 Zürich licht bew. wzw 21 2 Genève licht bew. z 21 0 Locarno licht bew. ono 23 0,1 Wenen regen w 23 0,1 Innsbruck regen wnw 26 5 Rome half bew. z 27 0 Ajaccio onbewolkt O 26 0 Mallorca zwaar bew. ono 30 0 Den Helder zwaar bew. w 14 14 Ypenburg zwaar bew. w 13 8 Vlissingen zwaar bew. wnw 14 10 Eelde licht bew. w 13 27 De Bilt licht bew. wnw 13 15 Twente nrsl. op afst. wzw 12 28 Eindhoven zwaar bew. w 13 21 Vlv. Z.-Limb regenbui wzw 13 4 56. Reeds hadden de dagbladen met hun extra-edities wereldkundig gemaakt, dat er Vliegende Schotels geland waren en dat er daarna op geheimzinnige wijze een ge zant van de planeet Mars op de aarde was verschenen. Deze sensatie was het gesprek van de dag geworden en tallozen wachtten in ademloze spanning op wat er verder zou gebeurenGeen wonder dan ook, dat er in vele huiskamers grote opwinding ont stond, toen plotseling de televisie-program ma's onderbroken werden en een zenuw achtige omroeper op het beeld verscheen, die met hakkelende stem een persoonlijk optreden van de Martiaanse gezant aan kondigde. „Zijne Excellentie is in d-d-de st-st-studio aanwezig en w-w-wenst een b-b-belangryke verklaring af te leggen!", stotterde de omroeper. „De bekende Kzoz- kenner, Professor Goedbloed, zal als tolk optreden Het was geen wonder, dat deze TV-functionaris wat nerveus was, want het Ding scharrelde achter hem knar send door de studio en veroorzaakte nogal wat opschudding onder het personeel. Panda stond zich intussen af te vragen, waar dit alles toe moest leiden en welke verklaring Brrr Tchotl wel af te leggen hadmaar hij kon er niet over spreken, want in de studio heerste een strikt zwijg- verbod. Zou hier ook zoveel geld voor betaald moeten worden?" vroeg Panda zich af - maar niemand kon hem nog antwoor den. De enige, die de komende gebeurte nissen rustig tegemoet zag, was Joris Goedbloed op wiens gelaat een kalme glim lach speelde. IJmuidense priester J. Visser, de H. Dienst der Mis verrichtte. In zijn feestprediking ging pastoor Nieu wenhuyzen uit van Jeremia 14 9 „Gij toch Heer zijt in 't midden van ons en wij zijn naar Uw naam genoemd. Verlaat ons niet, Heer onze God". De pastoor herinner de er aan hoe vijftig jaar geleden de Oud- Katholieke gemeente door toewijding en offervaardigheid door zeer velen in de ge hele kerk haar kerkgebouw kreeg, waar voor diepe dankbaarheid bestaat. Pastoor Nieuwenhuyzen herdacht de hoogtijdagen in de kerk én de beide over leden pastoors en wierp daarna een blik in de toekomst. Vijftig jaar geleden waren bijna alle gelovigen afkomstig uit de moe dergemeente Egmond aan Zee; nu zijn er in de nog steeds groeiende gemeente velen uit alle kerken van ons land. Toen stond de IJmuidense kerk aan de dorpsrand ten oosten, thans ten westen van de nieuwe stad en eigenlijk geheel aan de rand van de „IJmond", waarin nu alle gelovigen verspreid wonen. De IJmuidense parochie zal dan ook voor grote moeilijkheden ko men door de spreiding in de „IJmond". Deze moeilijkheden zijn thans actueel en vragen om een oplossing. Geschenken Na de prediking kon de pastoor enige verblijdende mededelingen doen. De afde lingsleden van de verenigng „OKOF" brachten als geschenk ruim f760 bijeen, welk bedrag zal worden gebruikt om bo ven het aldaar een gebrandschilderd glas- in-lood-raam aan te brengen, te vervaar digen door de Haarlemse glazenier Frans Balendong. De eerste dopelinge schonk een bronzen kruis met twee kandelaars, be stemd voor het zijaltaar. De wijding had direct na de dienst plaats. Het geschenk van de damesvereniging „Samenwerking" bestond uit de van de oude Helderse kerk afkomstige, gerestaureerde stijlvolle zeven tiende eeuwse communiebank, eveneens voor het zij-altaar geplaatst, terwijl da vrouwenvereniging „Sursum Corda" een vernieuwing van de sacristie heeft aange boden. De drie vrouwenverenigingen sa men hadden een bloemenversiering van het altaar voor deze dag geschonken. Een wel bijzonder geschenk was de compositie .Jubilate Deo", lofzang naar Ps. 66 1 en 2 en Ps. 84 2 en 3 voor ge mengd koor en orgel, getoonzet bij de vijf tigste verjaardag van kerkwijding van de St. Engelmunduskerk te IJmuiden door Klaas Gouda, organist. De uitvoering van dit muziekwerk, uitstekend door het kerk koor onder leiding van de heer Joh. Tol vertolkt, werd aan het einde van de kerk dienst met intense aandacht beluisterd. Met de opbrengst van een speciale col lecte op deze dag en een aantal giften kan het kerkbestuur zijn voornemen tot inte rieurrestauratie van het kerkgebouw gaan uitvoeren. ADVERTENTIE PRACHTIGE WEGLIGGING - ELEGANT Verbruik: 13 liter op 150 km Prijs vanaf ƒ7.990. Levenswijze. De directeur van de Rus sische televisie, Vladimir Osminin, is zaterdagavond per vliegtuig in Londen aangekomen om de Engelse levenswijze te bestuderen. Zijn bezoek zal later worden beantwoord door een groep functionarissen van de Britse televisie omroep, die een rondreis door Rusland zullen maken en er een documentaire vervaardigen voor uitzending via het Britse televisienet. Het moet. In Cairo is men begonnen met de aanleg van een nieuwe internatio nale luchthaven, die naar verwachting binnen drie jaar gereed zal zijn. Het vliegveld moet (met drie landingsbanen van elk drie kilometer lang) het groot ste van het Nabije Oosten worden. Gljjboot. Radio-Moskou heeft bekendge maakt dat tussen de steden Gorki en Kazan aan de Wolga thans een passa- giersdienst onderhouden wordt met een Diesel-glijboot, die een snelheid kan halen van 110 kilometer per uur. De kapitein zeide, dat de boot de afstand tussen Gorki en Kazan heeft afgelegd in 7K uur, terwijl gewone boten er 33 tot 36 uur over doen. De boot is ont worpen voor 66 passagiers. Campagne. De Poolse regering voert via pers, radio en bioscoop een krachtige campagne tegen dronkenschap en haar gevolgen: straatschenderij, misdaden, dodelijke ongelukken en absenteïsme. In de eerste zes maanden van dit jaar werden 140.000 personen in hechtenis genomen wegens overtredingen, welke onder invloed van alcohol waren be gaan. Octopus. Een elfjarige jongen uit het Italiaanse plaatsje Zoagli, is zondag aangevallen door een octopus. De jon gen wilde gaan zwemmen in ondiep water langs de kust, toen het dier hem greep en hem meesleurde in zee. Een schilder, Pier Luigi Lavagnino, hoorde het hulpgeroep en sprong in het water. De octopus liet de jongen toen vrij en keerde zich tegen de man, die de groot ste moeite had zich uit de tentakels te bevrijden. Samenzwering. De krijgsraad te Khar toem heeft zaterdag de leider van een samenzwering tot omverwerping van de Soedanese regering, majoor Kebei- da, veroordeeld tot twintig jaar ge vangenisstraf. Drie samenzweerders werden verder veroordeeld tot gevan genisstraffen van twintig, veertien en tien jaar. Twee anderen kregen zeven jaar gevangenisstraf. Schandalig. Radio-Moskou heeft bericht dat in verschillende delen van de Sov jet-Unie geen schoolboeken aanwezig zijn voor de kinderen der eerste klas sen van de lagere scholen. „De plaatse lijke Sovjets en de nationale onder- wijsinstanties toonden totaal geen be langstelling voor zulk een schandalige inbreuk op de algemene onderwij s- eisen", schreef de Pravda, die consta teerde, dat de boeken vele malen in op slagplaatsen zijn blijven slingeren. Terechtgesteld. In de gevangenis van Bar- do (Tunesië) zijn zaterdagochtend vijf ter doodveroordeelden terechtgesteld. Het zijn Hadji Ersjisji, El Hamel Ben Mansoer en Mohammed Ger A, die schuldig waren bevonden aan terroris tische moordaanslagen, en Sjedli Bel- garwi en Abdelkader Belgarwi, die een rol hebben gespeeld bij de moord op Hadji Sjaker, bestuurslid van de nieuwe grondwetspartij, in september 1952 te Nabeul. Omgeslagen. Naar thans bekend wordt zijn donderdag zeventig mensen in de Ganges verdronken, doordat de boot, waarop zij zich bevonden op ongeveer 300 kilometer ten zuidwesten van Cal cutta tijdens een storm omsloeg. Het vaartuig vervoerde tachtig mensen. Ilirosjima. Een 72-jarige inwoner van Hirosjima, Kikuo Fukidawa, is zater dagavond overleden aan een leveraan doening, die volgens de dokter veroor zaakt was door de atoombom, die 12 jaar geleden boven Hirosjima werd uitgeworpen. De man heeft zich toen op een afstand van drie kilometer van de ontploffing bevonden. Het is het achttiende sterfgeval van dit jaar, dat toegeschreven wordt aan deze atoom ontploffing. Beet. Giulie de Paoli heeft zaterdag, toen hij aan de oever van de Adige (Noord- Italië) stond te vissen, een valk ge vangen. Toen hij zijn dobber met een boog in de rivier wilde slaan, slokte de valk in een snelle duikvlucht het aas met de vishaak op. De visser werd door het rukken' van de vogel in het water getrokken, waar hij bijna verdronk, doordat hij in de lijn verward raakte. Na een verwoede strijd wist hij ten slotte echter de roofvogel te doden. VAN HET „vliegen" van vliegende vissen moeten we ons niet al te veel voorstellen, althans niet wat de vliegtechniek aangaat. Inderdaad kunnen deze dieren door de lucht vrij grote afstanden afleggen, maar het is, eerlijk gezegd, een beetje overdre ven om hier van vliegen te spreken. Zou den we hier de term „zweefvliegen" ge bruiken, dan zouden we veel dichter bij de waarheid zijn. Een dergelijke zweefvlucht van een tweevleugelige vlie gende vis voltrekt zich onge veer als volgt. (We moeten hier inderdaad van „ongeveer" spreken, omdat de zweefvlucht van vliegende vissen, voor zo ver bekend, niet gefilmd is en ook de foto's, tijdens de zweefvlucht opgenomen, uiterst zeldzaam zijn). De vliegende vis dan, zet vaart in het water en doorbreekt onder een zeer vlakke hoek de waterspie gel in volle vaart; op ditzelfde ogenblik worden de borstvinnen zijwaarts uitge spreid. Het lichaam is nu buiten het water en de vis glijdt op zijn platte buik over de waterspiegel, terwijl de onderste lob van de staartvin nog in het water blijft. Met deze onderste helft van de staartvin maakt het dier voortdurend wrikkende bewegingen, ongeveer op dezelfde wijze als wij door wrikken met de roeispaan een kleine roeiboot kunnen voortbewegen. Al wrikkende taxiet de vis op deze wijze nog enkele seconden over het water, tot de voorwaartse beweging zo sterk is dat de vis -gedragen door de borstvinnen - zich in de lucht verheft. Tegelijkertijd worden dan ook de buikvinnen gespan nen en de zweefvlucht begint. Een belangrijke vraag is, hoe lang een dergelijke zweefvlucht duurt en welke af standen daarbij kunnen worden afgelegd. In het algemeen is dat niet veel bijzon- f ders. want meestal duurt een zweefvlucht slechts enkele seconden, waarin 20 tot 40 meter worden afgelegd. Maar de vluchten kunnen ook langer duren. Onder gunstige omstandigheden duurde de vlucht maxi maal 10 seconden, waarin een afstand van 100 a 150 meter werd overbrugd. Er zijn zelfs 'vluchten van langere duur en over grotere afstanden - tot 400 en 500 m - gemeld, maar onder zoekers menen dat deze getal len met de nodige voorzichtig heid beschouwd moeten wor den, omdat in deze gevallen waarschijnlijk enkele ..tussen landingen" van de vliegende vis over het hoofd werden gezien. Aan het eind van de vlucht behoeft de vliegende vis namelijk niet altijd in het water terug te vallen, maar kan het ook gebeuren dat de staartvin, zodra deze de waterspiegel beroert, heftige zijdelingse slagen maakt, door welk gewrik de vaart van de vis verhoogd wordt en het dier in staat gesteld wordt zijn vlucht te vervol gen. Een onderzoeker nam waar, dat van de bijna 300 zweefvluchten 55 percent direct beëindigd werden. In 21 percent van de gevallen maakten de vissen door op nieuw te taxiën twee vluchten eer ze weer in het water terug vielen, 10 percent maak te drie vluchten en 8 percent zelfs vier zweefsprongen achter elkaar. Het grootste aantal sprongen dat in één samenhangende vlucht kon worden geteld bedroeg niet minder dan twaalf. Dan kan zo'n vliegende vis natuurlijk een aardige afstand afleg gen! Overigens moet dit zweefvliegen niet verward worden met de sprongen waar van andere vissen zich bedienen. Daarover morgen. H. Tétïllon (Nadruk verboden)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 2