Kamerleden hebben ernstige kritiek op Euromarktverdrag half zware shag Niemeijer China wil alleen uitwisseling van journalisten met V.S. In moderne plastic-verpakking Niettemin is aanneming ervan waarschijnlijk Peking vindt houding van Washington onverdraaglijk arrogant" <~Praatóteel MAANDAG 26 AUGUSTUS 1957 De polio-vaccinaties Eerste zending vaccin voor massa-inentingen vrijdag op Schiphol Vader en negen kinderen vluchtten via dakraam uit brandende woning Handig rollen Heerliik roken! Extra Samson voordelen: Overval op tankstation bij Utrecht; buit 300 gulden Myxomatose op Veluwe Vele Kamerleden zouden aanvullingsovereenkomst Het Franse prijsplan zal vanavond gereed zijn Nederland biedt financiering aan van Indiase projecten wensen Tito en Gomoelka zullen in oktober kennismaken Boerderij uitgebrand gezin van 13 dakloos Vakantiegangers gedupeerd door faillissement van reisbureau De Paus sprak 30.000 jonge arbeiders toe „Ver schrikkelijke obstakels voor jullie optimisme Luthers wereldcongres in V.S. geëindigd Revolutionaire feiten moedig onder ogen zien' Kerkelijk Nieuws Op de Heringa Wathrich Nieuwe beschuldiging tegen Arthur Miller Luxemburg wil zetel voor alle Euro-organen worden Hongaarse priester droeg zijn eerste mis op 3 Vrijdag 30 augustus wordt op Schiphol een grote zending salk-vaccin voor de be strijding van de kinderverlamming, door het rijk bij de Parke Davisfabrieken te Detroit besteld, verwacht. Een tweede zen ding wordt eind september verwacht. Beide zendingen vormen een voldoende hoeveel heid voor de uitvoering van het vaccinatie programma ten behoeve van de 200.000 Nederlandse kinderen, die in 1955 zijn geboren. Het vaccin zal over de diverse provincies worden gedistribueerd door het Rijksinsti tuut voor de Volksgezondheid in Utrecht. Op Schiphol zullen de koelauto's van dit instituut de zending ophalen. Het gehele vervoer van het vaccin, van de fabriek in Detroit af tot New York, met het K.L.M.- toestel naar Amsterdam en verder het land door, zal geschieden bij een temperatuur van twee tot tien graden Celsius. In het ruim van de K.L.M.-machine, die de beide zendingen zal overbrengen, is daartoe een speciale thermostaat-koelinstallatie ge bouwd, die de temperatuur ook in de lucht constant houdt. Buiten het rijksprogramma om, (dat naar men verwacht in 1958 verder zal worden uitgebreid) zullen ook enkele gemeenten zelfstandig kinderen gaan vaccineren. Zo heeft de gemeente Enschede op eigen kos ten thans reeds vier jaargangen kinderen ingeënt. Aan de Jacominastraat in Rotterdam is een huis, dat door een gezin met negen kinderen bewoond werd, in vlammen opge gaan. Zondagmorgen omstreeks 4 uur werd de brand ontdekt. Direct werden de bewo ners gewaarschuwd. De heer des huizes zag kans, met zijn negen kinderen het huis via een dakraam te verlaten en zich bij de buren in veiligheid te stellen. De vrouw sprong in de consternatie van de eerste ver dieping op straat en moest met een ver wonding aan beide enkels in een zieken huis worden opgenomen. De brand nam inmiddels, aangewakkerd door de felle wind, steeds in hevigheid toe, zodat het noodzakelijk was, ook de omlig gende huizen te ontruimen. Een buurman, een 84-jarige wilde zijn huisje echter niet verlaten. De politie sloeg een ruit in om bij hem binnen te komen en overreedde daarna de oude baas, veiliger oorden op te zoeken, omdat ook zijn woning kans liep in vlammen op te gaan. De bewoner van het uitgebrande pand verklaarde na zijn redding, enkele duizen den guldens te hebben achtergelaten in het huis, ondergebracht op verschillende plaat sen. De politie ging op onderzoek en vond geld in een oud jasje, dat op straat verzeild was geraakt, ook in een ander jasje, dat op de zolder werd teruggevonden zaten bank biljetten. Al dat geld was ongeschonden. ADVERTENTIE 1. handige grote ruimte om uit te rollen 2. geen stuktrekken van de tabak 3. de shag droogt niet uit, maar blijft altijd vers en soepel 4. prettig in de zak te dragen SUPER-KWALITEIT SUPER-VERPAKKING! Vanochtend vroeg heeft een onbekende dader een overval gepleegd op het benzine station aan het verkeersplein Oude Rijn bij Utrecht. Hij is met 300 aan contanten verdwenen. Ongeveer half vijf verscheen aan het benzinestation een man, die zich door mid del van een wassen neus en een namaak- snor onherkenbaar had gemaakt. Hij hield de pompbediende twee revolvers onder de neus en dwong hem tot het afgeven van de sleutels van een geldkistje, waarin de di recte ontvangsten zaten, en van de kluis in de kantoorruimte achter het station. Hij maakte zich meester van ƒ300 uit het geld kistje, maar gunde zich niet de tijd voor een onderzoek van de kluis. Onder bedrei ging met de revolvers gebood hij de be diende binnen te blijven, waarna hij ver dween. De politie heeft nog geen spoor van de overvaller, maar vermoedt te doen te heb ben met de dader(s) van een dergelijke overval op een tankstation bij Amsterdam, kort geleden met ongeveer dezelfde ver momming gepleegd. Het signalement van de overvaller komt ongeveer overeen even als de bedreigende woorden, die bij beide overvallen werden gesproken. Vorige week zijn op de Veluwe weer enige gevallen van de konijnenziekte myxomatose waargenomen. Tussen Voort huizen en Nijkerk en ook op jachtter reinen in de gemeenten Doornspijk en Ol- denbroek zijn talrijke dode konijnen aan getroffen die, blijkens een onderzoek, aan myxomatose gestorven waren. Er zijn maatregelen getroffen om uitbreiding van deze zeer besmettelijke ziekte, zoveel mo gelijk tegen te gaan. (Van onze parlementaire redacteur). „HET E.E.G.-VERDRAG is verre van feilloos. Er staan regelingen in, die bepaalde lijk zullen moeten worden gewijzigd. Op genomen besluiten zal-men gezamenlijk moeten terugkomen." Aldus mr. P. Blaisse, de voorzitter van de Kamercommissie, die zich met het voorbereidend onderzoek van de bij de Kamer aanhangige Euro pese verdragen bezig houdt, aan het slot van een door hem onlangs in het drie maandelijks economisch overzicht van de Amsterdamse Bank geschreven artikel. Mr. Blaisse noemt in zijn uiteenzettingen de ernstige feilen, die volgens hem ten spoedigste verbetering eisen. Niettemin komt hij tot de slotsom, dat het verdrag een belangrijke stap is op de weg naar een grotere Europese eenheid. Te verwachten valt dus wel, dat hij straks in de Kamer zijn stem aan het door de regering voor gestelde zal geven. Intussen lijkt bij het afdelingsonderzoek in de Kamer, en ins gelijks in de commissie van voorbereiding, van verschillende kanten heel wat ontstemming te zijn losgekomen aangezien in meer dan een opzicht de overeenkomst in het bijzonder voor Nederland bezwaarlijke bepalingen zou bevatten die, naar sommige Kamerleden zelfs menen, bij wat grotere oplettendheid van de Neder landse onderhandelaars vermeden hadden kunnen worden. PEKING (Reuter) Het Pekingse Volksdagblad zegt dat de beslissing van Washington om 24 Amerikaanse journa listen naar China te laten gaan „onhandig bedrog" is. Het blad herinnert de „on redelijke weigering van visa aan Chinese journalisten en acht de „eenzijdige beslis sing volledig onaanvaardbaar voor het Chinese volk". Waarnemers in Hongkong geloven dat dit betekent, dat de Chinese regering de Amerikaanse journalisten niet zal toe laten tenzij de Chinese verslaggevers visa voor de Verenigde Staten krijgen. (Reuter) Een woordvoerder van het Amerikaanse departement van Buiten landse Zaken heeft verklaard, dat Chinese journalisten geen toestemming zullen krij gen de Verenigde Staten binnen te komen. Volgens het officiële dagblad van de communistisch-Chinese regering denken de Verenigde Staten, die gewend zijn de imperialistische wereld met hun goede gaven te overstromen, hun corresponden ten naar China te kunnen zenden zomaar op grond van hun eigen unilaterale besluit, zonder de minste beleefdheid in acht te nemen. De dagen zijn echter voorbij en zullen nooit weerkeren, dat het Chinese volk door anderen behandeld kan wor den als een pion. De ondraaglijke arro gantie van de Amerikaanse imperialisten schokt het Chinese volk niet, maar wekt alleen zijn verontwaardiging op. Het Volksdagblad zegt verder, dat Washington de Amerikaanse correspondenten wil ge bruiken „als werktuigen om inlichtingen te krijgen over de anti-socialistische agi- De voornaamste leden van de Franse regering hebben vrijdagavond drie uur lang de bijzonderheden besproken van de maatregelen, welke genomen zullen wor den, om het prijspeil in Frankrijk te be vriezen in de strjjd om het behoud van de franc. De Franse minister van Financiën, F. Gaillard, deelde na afloop van de bijeen komst aan persvertegenwoordigers mede, dat „het prijsplan ongetwijfeld heden avond gereed zal zijn en dat dinsdag een besluit genomen zal worden." Het doel van de regering is de prijzen op enkele uitzonderingen na, op het tegen woordige niveau te handhaven. Bovendien hoopt de regering de georganiseerde arbei ders er toe te kunnen brengen, zich be perkingen op te leggen bij het vragen van loonsverhogingen totdat de financiële crisis overwonnen zal zijn. Gaillard vecht tegen de tijd. De voedsel prijzen stijgen en, wanneer het grootste deel van de arbeiders de volgende maand van de jaarlijkse vakantie terugkomt, zal er mogelijk fel op de prijssituatie worden gereageerd. tatie van de rechtse elementen in China" „De Amerikaanse regering wil de ge legenheid laten opsporen, die het mogelijk zouden maken, moeilijkheden te schep pen", aldus het blad, dat Washington er tenslotte van beschuldigt „te pogen van tevoren te beslissen", wat de Amerikaanse journalisten over China moeten vertellen. Spionnen HONGKONG (Reuter) Het hoogge rechtshof van de Chinese provincie Liao- ning heeft vier zogenaamde Amerikaanse spionnen tot gevangenisstraffen veroor deeld, variërend tussen de acht jaar en levenslang, aldus meldt het Chinese pers bureau „Nieuw-China". Twee verdachten werden ervan beschuldigd dat zij in 1955 in Liaoning zijn gekomen, onder meer met de opdracht een bepaalde persoon te ont voeren. De beide anderen zouden een spionagesysteem in de provincie op bouwen. Gasten PEKING (UP) Zaterdag hebben de Chinezen van Peking kunnen luisteren naar Amerikaanse „zeepkist-redenaars" die, onder grote belangstelling hun toe hoorders vertelden van de westelijke op vattingen over democratie. De 41 Ameri kanen. die ondanks het verbod van het Amerikaanse departement van Buitenland se Zaken na het Moskouse jeugdfestival naar China doorreisden zijn op overwel digende wijze in de Chinese hoofdstad verwelkomd. Duizenden drongen rond hen op, nieuwsgierig wat de Amerikanen te vertellen hadden en verlangend daar hun opvattingen tegenover te plaatsen. De Chinese jeugdfederatie, de gastvrouw van de Amerikanen, heeft degenen die in plaats van drie vijf weken willen blijven uitgenodigd op 1 oktober de feestelijk heden ter gelegenheid van de herdenking van de Chinese revolutie mee te vieren. Zesendertig van de 41 Amerikanen heb ben in een verklaring aangedrongen op een „vrije uitwisseling tussen China en Ameri ka", aldus een bericht van radio Peking. Anderhalf miljoen gulden aangeboden De Nederlandse regering heeft aan de regering van India een bedrag van 1.8 mil joen rupees (ongeveer 1.5 miljoen gulden) aangeboden voor de financiering van twee projecten; dit heeft de minister van Land bouw van India in het parlement mede gedeeld. Het betreft de vestiging van een tech nisch leercentrum en een plan om zout- moerasgebieden in de staat Saurashtra voor landbouw geschikt te maken. Het aanbod van de Nederlandse regering wordt op het ogenblik door de regering van In dia onderzocht. (AFP). Naar verluidt zou daarom in het op 4 september te verschijnen Voorlopig Ver slag met veel klem worden betoogd, dat het verdrag op verschillende punten met behulp van een nader te sluiten aanvul lingsovereenkomst wijzigingen zou moeten ondergaaan. Indien dit inderdaad de door tal van afgevaardigden gekoesterde opvat ting is, dan is het niet helemaal duidelijk,» waarom zij er niet de roorkeur aan zou den 'geven, eerst een 'dergelijke siMMllf lingsovereenkomst door de zes landen in kwestie gesloten te zien, om vervolgens gelijktijdig goedkeuring te hechten zowel daaraan als aan de -egeling, die thans ter tafel ligt. Nu heb ik in dat verband reeds de opmerking horen maken, dat dit on mogelijk zou zijn en dat men daarom maar het heel wat feilen bezittende verdrag zal moeten slikken, zulks in de hoop, dat het dan later wel tot een verbeterde uitgave zal komen. Die zienswijze doet een beetje vreemd aan. Of wel, de huidige overeen komst is zo ondeugdelijk, dat men de zekerheid dient te bezitten, dat de fouten zullen worden weggenomen, en dan zou de enige zekerheid hierin bestaan, dat men met de goedkeuring wacht, tot omtrent de verbeteringen overeenstemming is bereikt. Of wel, indien men meent dat het laatste onmogelijk is, doordat het zou afstuiten op volstrekte onwil van een of meer der andere verdragsleden om er aan mede te werken, dient men er zich rekenschap van te geven, dat zulk een onwil zeer zeker aanwezig zal blijken te zijn, nadat Neder land eerst het aanhangige verdrag zal hebben aanvaard. Beducht voor bedrijfsleven De vraag rijst daarom, of wellicht de boosheid, waaraan een deel van de Kamer in het aanstaande Voorlopig Verslag uiting zou willen geven, ten dele enigermate een gevolg zou kunnen zijn van beduchtheid, dat in kringen van het bedrijfsleven, waar namelijk de huidige overeenkomst voor Nederland zeer bedenkelijk wordt geacht, de opvatting zou kunnen post vatten, dat de Kamerleden al te kritiekloos het ver drag zouden aanvaarden. De Commissie van voorbereiding heeft van ongeveer een twintigtal groepen uit het bedrijfsleven allerlei kritische opmerkingen te horen ge kregen. Het is dus begrijpelijk wanneer de commissie en met haar vele afgevaardig den gaarne willen laten blijken, dat men zeker aan de bezwaren van de klagers behoorlijk aandacht heeft gegeven. Maar tenslotte zullen de Kamerleden toch voor zichzelf hebben uit te maken, of zij er de voorkeur aan geven de over eenkomst te aanvaarden, en dat vanwege het grote politieke belang van het tot stand komen van een Europese Gemeen schappelijke markt, dan wel of zij de na delen die Nederland daarvan zou onder vinden wel te verstaan altijd volgens de hier bedoelde critici groter achten dan de voordelen, welke uiteindelijk ver wezenlijking van hetgeen het verdrag be oogt met zich meebrengen, ook voor Ne derland. Zie ik het wel, dan zal tenslotte in de Tweede Kamer een meerderheid toch wel naar aanneming van de overeenkomst overhellen. Trouwens, het is geenszins uit gesloten, dat de Regering straks nog in staat zal blijken te zijn de gegrondheid van meer dan een bezwaar te weerleggen. Al met al durf ik voorshands de kans het groo.tst achten,, (jat de Nederlandse volks vertegenwoordiging het ja-woord zal laten horen,, ai zal«2ij wel'duidelijk doen blijken dat men er goed aan zal doen om meer dan tot nu toe het geval is geweest reke ning te houden met zekere Nederlandse wensen en belangen. Zondagmorgen heeft een felle brand de boerderij „Zuidzicht" te Noordwolde in de as gelegd en de bewoners, een landarbei dersgezin, bestaande uit man, vrouw en elf kinderen, dakloos gemaakt. De brand is vermoedelijk ontstaan in de schuur. Omtrent de oorzaak is nog niets bekend. De vrouw, die alleen thuis was met haar driejarig dochtertje de rest van het ge zin was naar de kerk in Zuidwolde ont dekte omstreeks half tien in de schuur een enrome rookwolk en een begin van brand. Daar de boerderij zeer afgelegen ligt moest zij naar een verderop gelegen boerderij fietsen om de brandweer te laten waar schuwen. Toen de brandweer ter plaatse kwam waren de schuur en het achterge deelte van het woonhuis reeds reddeloos verloren. Pand en huisraad waren ver zekerd. In het huis was geen vee aanwezig. Tito WARSCHAU (Reuter) In beginsel is overeenstemming bereikt over een gesprek tussen Gomoelka, leider van de communis tische partij in Polen en president Tito van Joegoslavië, zo wordt van welingelichte zijde in Warschau vernomen. Waarschijn lijk zal deze ontmoeting in het begin van oktober plaatshebben. LONDEN (UP) Tito zal volgens de „Sunday Times" in oktober een bezoek brengen aan Polen, als leider van een Joe goslavische delegatie. Het zal het eerste persoonlijke contact zijn tussen Tito en Gomoelka, de twee leiders van een natio- naal-communistisch land. Een reisbureau te Rotterdam, „Holland- Transport", is in staat van faillissement verklaard. Het organiseerde bootreizen langs de Rijn, maar de klachten stapelen zich vooral het laatste jaar op. Zo bleek verscheidene malen de machine-installatie in het ongerede te zijn geraakt, met het gevolg dat er stagnatie ontstond en het voorgespiegelde program niet naar wens kon worden uitgevoerd. Ook waren er klachten over de verzorging aan boord. De zaken gingen achteruit en er kwamen zelfs afboekingen. Het ene gat moest met het andere worden gestopt. Vele vakantiegangers zijn gedupeerd. Zo zijn er op het ogenblik nog bijna 150 pas sagiers in Dusseldorf, wier vakantie ge deeltelijk verloren is, omdat het reisbureau niet meer betalen kan. Anderen hebben voor de eerstvolgende reis het geld reeds gestort, maar kunnen dit als verloren beschouwen, zonder er enig vakantiegenot voor terug te krijgen. De curator te Rotterdam, mr. Th. Ruys, heeft alle nog voor de boeg zijnde reizen moeten afgelasten, omdat er geen geld is. Voor de terugreis van de in Dusseldorf ge strande reizigers zal in ieder geval worden zorg gedragen. De ondernemer van „Holland-Transport", de 58-jarige P. E. J. K., is ook voor de curator niet te vinden. De recherche stelt naar deze affaire een onderzoek in, maar totnutoe is nog niet komen vast te staan dat er onregelmatigheden zouden zijn ge pleegd, die een strafbaar feit opleveren. VATICAANSTAD (Reuter/AFP) Der tigduizend jonge arbeiders, uit 84 landen, bijeen voor de grootste internationale ar- beidsbij eenkomst ooit in Rome gehouden, begroetten zondag juichend de Paus toen deze voor de Sint Pietersbasiliek ver scheen om hun, gezeten op een gouden troon, toe te spreken. De jonge rooms- katholieke arbeiders zwoeren een plechtige eed om een christelijk leven te leiden en te trachten hun vrienden tot hetzelfde ideaal over te halen „Omdat jullie katho lieken zijn, sta je veel sterker dan anderen, want jullie hebt de onfeilbare verzekering uiteindelijk te triomferen", aldus de Paus. De Paus zei, dat de wereld van vandaag „verschrikkelijke obstakels legt op de weg van het natuurlijke optimisme van de jongeren. Onder het voorwendsel, dat de natuurlijke hulpbronnen van de wereld niet voldoende zijn om een groeiende men selijke bevolking te voeden, doet men zelfs aanvallen op de waardigheid van huwe lijk en gezin. En hoe trachten jullie dit kwaad te bestrijden? Jullie organisatie be vestigt met al het vuur van de jeugd haar geloof in de geestelijke rijkdommen van het mensdom, in zijn aardse en bovenna tuurlijke roeping, en zet zieh zelf in om die roeping tot vervulling te brengen". Do pauselijke toespraak was het hoogte punt van de eerste wereldbijeenkomst van de beweging der jonge katholieke arbei ders. welke organisatie 35 jaar geleden in Brussel werd opgericht en thans een van de grootste lekeninstellingen in de rooms- katholieke kerk is. Dertigduizend deelnemers hebben zater dag deelgenomen aan een processie door de ruïnes van het forum van Rome naar het Colosseum. De dertigduizend'arbeiders uit 84 landen baden de kruisweg in het Collosseum, waar eens de christenen werden gemar teld. In zeventien groepen trokken de mnge arbeiders door het Colosseum onder het zingen van gezangen en zeggen van gebeden voor de jonge werkers in de communistische landen. t SAINT PAUL (AFP) Honderdduizend mensen hebben zondag de sluitingsplech tigheid van de derde assemblee der Lu therse Wereldfederatie in Saint Paul (Min nesota) bijgewoond. De Hongaarse bis schop Lajoss Ordass, die acht jaar in zijn land gevangen gezeten heeft, verklaarde in een toespraak: „Wij aanvaarden dat onze Schepper en Behouder het recht heeft ons te leiden op de weg van zijn keus. Al leen onder zijn opperste leiding kunnen wij hopen bevrijd te worden van de machten, die ons in slavernij zouden willen houden". MINNEAPOLIS De Lutherse federatie heeft zaterdag een verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat de kerk „de ge weldige revolutionaire feiten van deze tijd moedig onder ogen moet zien". Volgens de verklaring bevinden zich on der deze feiten „anti-christelijke ideolo gieën, verwarring op politiek gebied, so ciale ontworteling, ethisch relativisme, kwesties ontstaan door de methoden, die door de wetenschap worden gebruikt en het over de gehele wereld weer opduiken van niet-christelijke of pseudo-christelijke religiositeit". Bisschop Hans Lilje van Hannover, die de afgelopen vijf jaar voorzitter van de Lutherse wereldfederatie is geweest, is als voorzitter afgetreden. Zijn opvolger is Franklin Clark Fry, de president van de verenigde Lutherse kerken in de V.S. De Noor Bjarne Hareide maakte zater dag bekend, dat er plannen bestaan voor het maken van een speciale studie van de gemengde huwelijken tussen lutheranen en rooms-katholieken. Deze studie zal vijf jaar in beslag nemen. Beledigd MOSKOU De Estlandse Lutherse kerk heeft niet willen deelnemen aan het Lu therse wereldcongres in de Verenigde Staten, omdat van de afgevaardigden vin gerafdrukken moeten worden gemaakt om een visum voor de Verenigde Staten te verkrijgen, aldus heeft aartsbisschop Jaan Kiivit van de Estlandse kerk be kendgemaakt. Deze eis werd beledigend geacht. Dit is zaterdag meegedeeld door het Russische persbureau Tass. Ned Herv. Kerk Aangenomen het beroep der Generale Synode tot predikant voor buitengewone werkzaamheden (Secr. van de Vrijz. Chr. Jeugdcentrale) N. Immink te Oude- en Nijehorne. Bevestiging ds. G. Pettinga Ds. G. Pettinga van Huizum bij Leeu warden zal zondagmiddag 22 september a.s., na 's morgens te zijn bevestigd door ds. C. J. v. d. Bogerd van Huizum, zijn in trede doen als predikant van de Hervormde Gemeente te Lisse. Voetbalpool Niet iedereen zal het handjeklap over de in. en uitheemse voetballers precies heb ben gevolgd. Dat was ook onmogelijk. De berichten doken tè onregelmatig op. werden tè abrupt herroepen en waren tè verspreid in de kranten afgedrukt. Dat wil niet zeggen, dat we er niet heel veel over hebben gelezen. Natuurlijk wel. Kopjes met grote geldbedragen trekken altijd, onverschillig of het een diefstal, een filmcontract, een hoofdprijs of een transfer betreft. Hoe meer nullen, hoe gretiger de blik wordt gevangen, vooral als men de hoofd personen kent of meer dan eens heeft ge zien. Smelik voor f80.000 naar Alliance. Van Denderen en de Sneller voor een ton naar Racing. S.O.S. verkoopt Jan Strekdam voor 90 mille. Tot voor kort hebben we dat in ons land gemist. We moesten het slechts doen met buiten landse transfers, het geniep met café's en sigarenwinkels en de verzekerde waarde van de benen van Mariene Dietrich of Son ja Hènie. Vanwege de vreemde valuta, de ama teurbepalingen en dat andere was het wel pikant, maar we bleven toch naar Neder lands fabrikaat hunkeren. Wat tenslotte dank zij een omwenteling is gekomen. We weten nu wat de benen van onze voetballers waard zijn. Dat is toch wel een bijzondere vooruit gang bij dat amateur gedoe van vroeger. Het is dan ook alles heel anders. In de zomer verkoopt zowat iedere ver eniging voor zowat een ton aan een andere vereniging, wat natuurlijk tot gevolg heeft, dat zowat alle verenigingen voor zowat een ton inkopen. Voor de verenigingen blijft het dus zowat gelijk. Voor de aanhangers van die verenigin gen beslist niet. De supporters willen immers allemaal de nieuwe kostbare aanwinst in het eerste elftal van hun club zien spelen en zullen voorlopig geen enkele wedstrijd missen. Stel je voor. Als een Jan Strekdam middenvoor staat en negentig mille voor hem is betaald. Dat een Van Trappelen voor evenveel is verkocht maakt niets uit. Hij was toch waaaaaaardeloos. Clemens Pincet ADVERTENTIE HAARLEM ELECTRISCHE INSTALLATIES LUIDSPREKENDE TELEFOON-INSTALLATIES nh -rnryr +ponfyrrmrpi^ mc-tv m Tegen de Amerikaanse schrijver Arthur Miller, die reeds gevonnist is voor min achting van het Congres, omdat hij ge weigerd heeft de namen te noemen van de mensen, die in 1947 aanwezig waren op een communistische schrijversbijeen komst, is nu door de Commissie voor Anti- Amerikaanse Activiteiten de beschuldiging ingebracht, dat hij in 1943 een aanvraag heeft ingediend om lid te worden van de communistische partij. De commissie heeft deze beschuldiging gestaafd me. een foto- copie van de aanvraag. Hij zou voorge dragen zijn door een lerares, die volgens de commissie een communistische partij functionaris was. Miller heeft de beschul diging radikaal ontkend. De fotocopie moet of een vervalsing zijn, zei hij, of de aan vraag moet gedaan zijn buiten mijn we ten. De aanvraag was niet ondertekend. LUXEMBURG (UP) Het groothertog dom Luxemburg, waar de zetel van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is gevestigd, wil ook het hoofdkwar tier van Euratoom en Euromarkt worden. In een interview met United Press, heeft de minister van Openbare Werken Victor Bodson gezegd dat de Luxemburgse re gering geen moeite te veel is om Luxem burg een aantrekkelijke kandidaat te ma ken als hoofdstad van een economisch ge ïntegreerd Europa. Een project van 7,5 miljoen gulden is ontworpen om het honderd hectaren me tende Kirchbergplateau, aan gene zijde van de Alzette, bij de hoofdstad te trekken. Op dit plateau zouden kantoren en woon huizen voor de Europese instanties ge bouwd kunnen worden. Uiteindelijk zou de „Europa-wijk" de bevolking van de hoofdstad van zeventig- op honderddui zend brengen. De regering heeft een inter nationale architectenwedstrijd uitgeschre ven voor het ontwerpen van een brug tus sen de stad en het Kirchberg-plateau. Het werk zal beginnen, zodra de administra tieve zetels van de Euromarkt en Eura toom gekozen zijn. Regeringskringen heb ben vertrouwen dat West-Duitsland de voorkeur aan Luxemburg zou geven bo ven een Belgische of een Franse stad als „Europese" hoofdstad. Zondag heeft de Hongaarse pater H. Matiasovich in de kapel van het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht zijn eerste mis opgedragen. De mis werd bijgewoond door ongeveer vijftig Hongaren. Pater Matiaso vich vluchtte met twee van zijn confraters tijdens de vrijheidsstrijd over de Hongaar se grens. Na de mis gaf de neomist naar oud Hongaars gebruik aan alle aanwezigen persoonlijk zijn zegen. Namens het comité „Nederland helpt Hongarije" werd door mevrouw Moubis-Bolsius aan de jonge priester een gouden kelk aangeboden. Pater Matiasovich werd geruime tijd in het ziekenhuis te Maastricht verpleegd voor een beenbreuk. Hij loopt nog met een stok en moest tijdens de plechtigheid gesteund worden door diaken en subdiaken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 5