MAGGI PANDA EN HET DING 3 HOE WERKT DE Buiig weer met opklaringen Zeelt ló het zo J Rijst-Julienn Minister Gaillard kwam voor de radio met.... kookpraatje r Het berekenen van een claim Radio geeft woensdag Wereldnieuws Albatros DINSDAG 27 AUGUSTUS 1957 2 „Pasir Malang" verwacht goede resultaten in 1957 Amerikaanse auto fabrikanten hekelen Reuthers voorstel Bevredigende resultaten bij Braat n.v. EEN LEKKERE SOEP VOOR WEINIG GELD Russische vlasdumping zal aan OEES voorgelegd worden H. BIJSTER Jr. EN ZOON Schildersbedrijf Kort economisch nieuws uit binnen- en buitenland In een vorig artikel gaven wij aan de hand van een zeer eenvoudig voorbeeld uitleg over de betekenis van een claim. Niet altijd echter is de claimberekening zo eenvoudig. Meestentijds moet men met enige bij-omstandigheden rekening hou den, die wat meer omslag in de bereke ning veroorzaken. Wordt een emissie aan gekondigd kort nadat de dividendbetaling heeft plaats gevonden, dan zijn de nieuwe aandelen wat het recht op het komende dividend betreft, gelijkwaardig aan de oude. Wordt evenwel het kapitaal uitge breid, bijvoorbeeld een half jaar na de jongste dividendbetaling of tegen het ein de van een boekjaar, dan wordt er dik wijls bepaald dat de nieuwe aandelen slechts recht hebben op de helft of een ander deel van het dividend over het lo pende boekjaar, of zelfs op helemaal geen dividend over dat jaar. Het is immers bij aandelen zó, dat het dividend steeds in de koers begrepen is, in tegenstelling met obligaties, waarop elk halfjaar de ver schuldigde rente wordt betaald en de lo pende rente steeds apart buiten de koers om, wordt berekend. In de koers der aandelen zit dus een zeker percentage dat als dividend is aan te merken. Wordt nu in het prospectus, dat de emissie vergezelt, bepaald dat de nieuwe aandelen geen recht hebben op het dividend over het lopende boekjaar of slechts op een gedeelte daarvan, dan dient men om een zuivere claimbereke ning te krijgen eerst het, veelal geschatte, dividend of deel daarvan, van de koers der oude aandelen af te trekken. Wordt het kapitaal niet verdubbeld, maar in een andere verhouding verhoogd, dan verandert ook het aantal benodigde claims. Bijvoorbeeld, een vennootschap heeft een kapitaal van f 3 miljoen en wenst uitbreiding daarvan met f 1 mil joen. De nieuwe aandelen worden aange boden a 125 percent en hebben recht op het halve dividend van het lopende boek jaar. De bestaande aandelen noteren 200 percent. Uit de verhouding tussen oud en nieuw kapitaal blijkt, dat men met elke drie oude aandelen kan inschrijven op één nieuw aandeel, een emissie van één op drie zoals dat heet. Men heeft dus, om te kunnen inschrijven op een nieuw aan deel, drie claims nodig. Bezit men slechts één aandeel, dus ook één claim, dan kan men de ontbrekende claims bijkopen, of desgewenst de ene claim verkopen. Met bovenstaande gegevens gewapend, kan nu de volgende berekening worden opgezet: 3 oude aandelen van 1000, koers 200 percent, hebben, onder aftrek van het halve (te schatten) divi dend, zeg 5 percent, een waarde van 3 maal 1950, is 5850 met de drie zich aan deze stukken bevindende claims wordt inge schreven op een nieuw aandeel, dat kost 125 percent, is 1250 deze vier aandelen, nu zonder claim, kosten tezamen 1 aandeel zonder claim kost dus 7100 4, is 1 aandeel met claim kostte 195 percent, is zodat de claim theoretisch waard is het verschil daartussen: 7100 1775 1950 175 Langs een andere weg komt men er ook: Een oud aandeel, mét claim, a 200%, minus het halve dividend, hier te schatten op 5%, heeft een waarde van 1950. Een oud aandeel zónder claim, staat ge lijk aan de inschrijvingsprijs van een nieuw aandeel, dus 1250.plus 3 claims (men heeft immers in dit voorbeeld drie claims nodig). Dus: 1950.minus 1 claim is 1250.— plus 3 claims, of 1950.— is 1250.— plus 4 claims. De vier claims kosten dus 1950.minus 1250.is 700.en één claim is dan 175.waard. In het algemeen kan men zonder verdere „pourparlers" op grond van de tweede berekening de formule aanhouden, dat een ADVERTENTIE HILVERSUM I, 402 m 7.00 Nieuws. 7.10 Platen. 7.23 Platen. 8.00 Nieuws. 8.18 Platen. 8.50 V. d. vrouw. 9.15 Platen 10.00 Boekbespr. 10.05 Morgen wijding. 10.20 Platen. 10.45 Muzikale op klaringen. 11.30 V. d. kind. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 V. h. platteland. 12.38 Hammondorgelspel. 13.00 Nieuws. 13.15 Dansmuz. 13.50 Medi sche kron. 14.00 Platen. 14.45 V. d. jeugd. 16.00 V. d. zieken. 16.30 Platen. 16.50 Lichte muz. 17.15 Vakantietips. 17.50 Re- geringsuitzend. 18.00 Nieuws en comment. 18.20 Act. 18.30 RVU. 19.00 Platen. 19.10 Voordr. 19.30 V. d. jeugd. 20.00 Nieuws. 20.05 Tussen" de regels door, comm. 20.15 Symf.ork. en solist. 21.05 Het is waar, maar geloof het niet, hoorsp. 22.00 Pianoduo. 22.20 Het geofysisch jaar, caus. 22.35 Amus.muz. 23.00 Nieuws. 23.15 Platen. 23.5024.00 Socialistisch nieuws in Espe ranto. HILVERSUM II, 298 m 7.00 Nieuws. 7.10 Gewijde muziek. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nieuws en weerber. 8.15 Platen. 9.00 V. d. zieken. 9.30 Vernuft en techniek, caus. 9.35 Lichte muz. 10.05 Platen. 10.30 Morgendienst. 11.00 Platen. 12.00 Viool en piano. 12.20 Platen. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Platen. 12.37 Middagpauzedienst. 13.00 Nieuws. 13.15 Met Pit op pad. 13.20 Lichte muziek. 13.50 Platen. 15.00 Omr.ork. en sol. 16.00 V. d. jeugd. 17.15 Lichte muz. 17.40 Beurs- ber. 17.45 Platen. 17.55 Kerkkoor. 18.15 Viool en piano. 18.45 Spectrum van het Chr. Organisatie- en Verenigingsleven. 19.00 Nieuws en weerber. 19.10 Kerkorgel recital. 19.30 Buitenl.overz. 19.50 Platen. 20.00 Radiokrant. 20.20 Pianorecital. 20.50 Muizkale luisterwedstrijd. 21.15 Ork.conc. 22.00 Technische hulp aan de plattelands huiden- en lederindustrie in Uttar Pra desh, India, caus. 22.15 Vocaal ens. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nieuws en SOS- ber. 23.15—24.00 Platen. TELEVISIEPROGRAMMA'S 17 00—17.30 V. d. kind. 20.00 Ladies and Gentlemen", TV-spel. 21.50—22.00 Dag sluiting. BRUSSEL, 324 m 12 00 Platen. 12.30 Weerber. 12.34 Platen. 13.00 Nieuws. 13.11 Platen. 14.30 Orgel- conc. 16.00 Koersen. 16.02 Omr.ork. en soliste. 17.00 Nieuws. 17.10 Platen. 17.50 Boekbespr. 18.00 Kamermuz. 18.30 V. d. sold. 19.00 Nieuws. 19.40 Platen. 20.00 Hoorsp. 21.15 Platen. 22.00 Nieuws. 22.11 Platen. 22.55—23.00 Nieuws. claim de theoretische waarde heeft van: oude koers min nieuwe koers, gedeeld door 't aantal claims plus 1 (hier: 195125 is 70:4 is 17.5%). Bij de uitgifte van converteerbare obliga ties, die zoals wij eerder zagen, dikwijls uitloopt op een geruisloze emissie van aan delen, wordt ook een voorkeursrecht aan de oude aandeelhouders verstrekt. Men zal thans begrijpen waarom. De waarde van de claim is dan weliswaar theoretisch te berekenen, maar de praktische waarde valt slechts te benaderen, omdat het con- versierecht hier ook een rol speelt. Bij obligaties wordt praktisch alleen voorkeursrecht verstrekt bij conversie. Bij dalende rentestand stelt men, als dat met de leningvoorwaarden in overeenstemming is te brengen, de oude stukken soms ver vroegd aflosbaar. Tegelijkertijd zijn dan nieuwe lager rentende stukken verkrijg baar, waarbij de houders der eerstge noemde papieren een troostprijsje krijgen in de vorm van voorkeursrecht, dat ove rigens meestal weinig om het lijf heeft. In de algemene jaarvergadering van de cultuurmaatschappij „Pasir Malang" n.v. heeft de directie medegedeeld dat de op koop natblad van de nabuuronderne mingen „Lodaja" en „Wanasari" in 1956 voor de „Pasir Malang" een zeer behoor lijke opbrengst heeft opgeleverd. De ca paciteit van de fabriek van de „Pasir Ma lang" zal worden uitgebreid en wanneer deze uitbreiding is voltooid hoopt de di rectie een produktie van anderhalf mil joen pond thee per jaar te kunnen be reiken. Thans bedraagt deze een miljoen pond. Met deze uitbreiding zijn vele tonnen rupiahs gemoeid. Transfer over 1956 was nog niet aangevraagd, maar dit zal nu geschieden. Ten aanzien van de verwachtingen in 1957 deelde de directie desgevraagd mede dat de theeprijzen in Nederland de laatste maanden iets zijn gedaald. De opbrengst over 7 maanden van het lopende boekjaar bedroeg 684.650 halve kg droge thee tegen over dezelfde periode in 1956 639.575 halve kg. De exploitatiekosten blijven stijgen en in verband met de financiële ontwikkelingen in Indonesië verwacht de directie dat de onkosten nog verder omhoog zullen gaan. De raming voor 1957 van 1.100.000 halve kg droge thee zal, volgens de directie, wel worden gehaald. De derde groot-industrieel heeft zich on gunstig uitgelaten omtrent het voorstel van Walter P. Reuther, de Amerikaanse vak bondsleider, tot bestrijding van inflatie. Henry Ford II beschuldigde Reuther er van dat hij „benzine had gegooid op de vlammen van inflatie" door eerst loon eisen te stellen en vervolgens de automo biel-industrie verzoeken de brand te be strijden door de prijzen te verlagen. „De snelle verhogingen der lonen van auto- mobiel-arbeiders in de afgelonen tien ja ren waarover onderhandeld werd onder dwang van uw looneisen, hebben onge twijfeld bijgedragen tot inflatie", zo ver klaarde Ford tegenover Reuther. Ford was de derde president-directeur van een automobiel-maatschappij die on gunstig reageerde op Reuthers voorstel om de nieuwe auto-prijzen te verlagen in ruil voor concessies van de zijde der arbeiders in 1958. Reuthers voorstel werd eerder deze week verworpen door Harlow H. Curtice, directeur van General Motors en L. L. Colbert van de Chrvsler Corporation. Ford, wees erop dat de lonen van de ar beiders aangesloten bii de United Auto Workers Union sinds 1Q48 met 70 percent zijn gestegen terwijl de prijzen van auto's slechts met 30 percent omhoog zijn gegaan De constructiewerkplaatsen en machineT fabriek Braat n.v. te Rotterdam heeft over 1956 aan uitgevoerde werken een bedrag van f 4.109.782 ontvangen (v. j. f 3.384.126) Aan dividenden werd geïncasseerd f 1800 (f 2700). De exploitatie-rekening vergde f 3.293.514 (f 2.590.002). De afschrijvingen op gebouwen, machines, installaties, inven taris en voertuigen enzovoort bedroegen f 452.269 465.707). Over het saldo winst van f 365.799 (f 331.117) wordt voorge steld een dividend van 25 percent (22%). De orderportefeuille voor 1957 is ruim. De resultaten zullen afhankelijk zijn van de nog steeds doorgaande kostenstijging ten gevolge van de sociale voorzieningen en hogere secundaire arbeidsvoorwaarden. Bevat rijst met fijngesneden groenten. Voedzaam en geurig. Het bestuur van de Nederlandse Fede ratie van Vlasindustrieën is zich van de zeer ernstige consequenties bewust, die een besluit tot stilleggen van de bedrijfs tak zal teweeg brengen. Met name zijn de gevolgen ernstig voor de werkgelegen heid van enkele duizenden werkkrachten: men acht het thans nog niet verantwoord deze deviezenbron droog te leggen. Van daar dat besloten is te wachten op de re sultaten van de op handen zijnde bespre kingen met de Engelse spinners en op de besluiten van het Europese vlas- en lin nencongres, dat van 30 september tot 3 oktober te Cannes wordt gehouden. Men acht vooralsnog de mogelijkheid niet uitgesloten om in Europees verband tot overeenstemming te komen over ge zamenlijke afweermiddelen tegen de dum pingspraktijken van Rusland, omdat deze in wezen voor allen, ook dus spinners en wevers, een dodelijke bedreiging vormen. In afwachting van de resultaten van die besprekingen zal er met de Neder landse overheid en de organisaties van handel, teelt en industrie en met de Fran se en Belgische vlasindustrie verder on derhandeld worden. Bovendien zal men deze dumping voorleggen aan de O.E.E.S. te Parijs met het verzoek, op de betrokken regeringen druk uit te oefenen. Mocht geen redelijk resultaat van dit overleg mogelijk zijn, dan zal men noodgedwon gen tot het stoppen van de produktie be sluiten, een besluit waarvan het bestuur der federatie dan de volledige verant woordelijkheid op zich zal nemen. Andere voordelige Maggi soepen a 15 ct zijn: KONINGINNESOEP OSSESTAARTSOEP TOMATENSOEP ASPERGESOEP POULETSOEP GROENTESOEP KERRYSOEP WINDSORSOEP ADVERTENTIE J. J. HAMELINKSTRAAT 26 II TEL. 14519 Amerikaanse inkomens Het totaalbedrag van de Amerikaanse inkomens is van 1955 tot 1956 gestegen met zeven percent, tot 324 miljard. Dat be tekent een persoonlijk inkomen per jaar per hoofd van 1.940 dollar, tegen 1.847 dollar in 1955. (UP) Mij. Onroerend Goed De n.v. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, vroeger genaamd „Noord-Hollandsche Hypotheekbank" te Amsterdam heeft over 1956 een winst be haald van f 17.737. Dit wordt in mindering gebracht op het verlies per ultimo 1955, dat daarna nog f 246.814 bedraagt. De maatschappij kon op gunstige condities een tweetal huizen verkopen. De opbrengst werd aangewend tot inkoop van schuld brieven. Katoenoverschotten De Amerikaanse senaat heeft een wets ontwerp aangenomen en naar het Huis van Afgevaardigden gezonden, dat de mi nister van Landbouw de machtiging ver leent, om op zijn minst 750.000 balen overschotrkatoen, dat eigendom is van de regering, elk jaar en wel gedurende vijf jaren te verkopen. Katoenfabrieken, die deze katoen zouden kopen, zouden haar alleen mogen gebruiken voor het maken van uitvoer-produkten. Van de oceaan afkomstige storjngsge- bieden veroorzaakten in West-Europa op nieuw luchtdrukdalingen. Eén van deze storingen trok dinsdagmorgen vergezeld van veel regen over Noord-Frankrijk naar het oosten. Boven Scandinavië en het zee gebied ten westen van Noorwegen bevindt zich ook nog een lagedrukgebied, dat maar weinig in omvang en diepte verandert. Hieromheen bewegen over de Noordzee randstoringen van Schotland naar het oosten. Deze handhaven in onze omgeving een veranderlijk weertype, waarbij perio den met buien afgewisseld worden door opklaringen. Woensdag 28 augustus Zon op 5.46 uur, onder 19.39 uur. Maan op 9.56 uur, onder 20.40 uur. Hoog en laag water in IJmuiden Woensdag 28 augustus Hoog water: 5.19 en 17.47 uur. Laag water: 1.11 en 13.29 uur. (Van onze correspondent in Parijs) MINISTER GAILLARD heeft zich via de radio tot de Franse huisvrouwen gericht met een.kookpraatje. Niet omdat het gastronomisch heil der Fransen hem zo na aan het hart ligt, maar wel de toekomst van de veestapel, die wordt bedreigd door de enorme populariteit waarin de malse biefstuk (met patates frites) zich bij de Fran sen verheugt; en die populariteit is er de oorzaak van dat de kalveren de jeugdige leeftijd van twintig maanden doorgaans niet meer mogen overschrijden, in tegen stelling met vroeger, toen de brave koeien en ossen zelden voor hun vierde jaar wer den geslacht. Het gevolg is dat Frankrijk in plaats van te exporteren, verplicht wordt steeds meer vlees in te voeren, ofschoon de veeteelt met een jaarlijkse opbrengst van ruim acht miljard gulden toch verreweg de voornaamste tak van nationale inkom sten vormt. De Duitser verorbert per jaar en per hoofd slechts twee kilo kalfsvlees, maar de Fransman neemt er negen voor zijn rekening, waarbij dan nog drieëntwintig kilo ossenvlees mag worden gevoegd. Die vleesmassa's, en vooral dus hun jeugdige herkomst, vervullen de jonge minister met zorg. Hij heeft daarenboven nog ontdekt, dat momenteel alleen de minder smakelijke stukken van die geslachte Franse bees ten naar het buitenland worden uitgevoerd. die gemakkelijk kunnen worden bijgefokt. De regering heeft daarom in het teken der versobering de biefstukken een krachtige prijsverhoging laten ondergaan, en minis ter Gaillard heeft bovendien een aantal menu's laten ontwerpen, waarvan de vlees gerechten in plaats van door koe en os, door zwijn en hen geleverd moeten wor den. Langs die weg hoopt de minister het hoornvee een paar jaar rust te verzekeren, waardoor het evenwicht zal kunnen wor den hersteld en Frankrijk, ten bate van de deviezenpot, ziin vleesexport in de toe komst kan hervatten. Er zijn een honderd landbouwconsulen- ten, aangesteld, die op het platteland nu overal propaganda voor de denkbeelden van minister Gaillard gaan maken. De be doeling is namelijk ook dat akkers in wei landen zullen worden herschapen en dat speciaal de belangstelling voor de (zwaar- gesubsidieerde) bouw van suikerbieten - een der voornaamste bronnen van het al coholisme - ten gunste van de veeteelt wat zal tanen. De kansen op succes van de jeugdige minister Felix Gaillard worden voorals nog zeer verschillend beoordeeld, maar ze ker is wel dat „mijnheer Rots", zoals de excellentie van wege zijn koppige onver zettelijkheid wel genoemd wordt, geen ge makkelijke partij krijgt te spelen. Sedert tientallen jaren hebben de Franse rege ringen een demagogische en kortzichtige landbouwpolitiek bedreven. Om de boeren zoet te houden, heeft de staat met royale hand subsidies uitgedeeld aan cultures - de suikerbieten bijvoorbeeld - die al veel te veel produceerden, terwijl andere nood zakelijke takken verwaarloosd werden. Het roer moet dus radicaal worden omgewor pen. Minister Gaillard zou de rollen willen omkeren: de dure, zogenaamde „nobele" stukken voor de export, terwijl de Fransen zelf dan maar eens met de goedkopere vleesparten en -soorten genoegen moeten nemen, bijvoorbeeld met varkens, waarvan alleen de hammen bij de Fransen genade vinden, of desnoods met kippen en hanen, WEERRAPPORTEN Temperaturen buiten txo land maxima van giste i B ÏS c ren. Binnenlandheden 'O d H 7 uur. Neerslag: laatste Bo (U 24 uur. 4) -4-» 2.5 Stockholm regenbui ono 18 2 Oslo zwaar bew. windst. 17 Kopenhagen zwaar bew. zw 16 13 Aberdeen zwaar bew. w 16 2 Londen mist windst. 18 0 Amsterdam half bew. zw 17 6 Luxemburg geheel bew. zzw 15 3 Parijs regen z 19 0,3 Bordeaux onbewolkt zzw 22 0 Grenoble onbewolkt windst. Nice licht bew. n 25 0 Berlijn licht bew. zw 17 8 Frankfort zwaar bew. zzw 19 2 München zwaar bew. z 16 0 Zürich zwaar bew. windst. 18 0 Genève nevel wnw 20 0 Locarno zwaar bew. no 26 0 Wenen half bew. w 17 0,2 Innsbruck zwaar bew. windst. 23 1 Rome nevel windst. 29 0 Ajaccio onbewolkt ono 26 0 Mallorca licht bew. nnw 26 0 Den Helder zwaar bew. w 14 6 Ypenburg half bew. w 13 11 Vlissingen half bew. zzw 12 14 Eelde zwaar bew. zzw 11 7 De Bilt zwaar bew. zw 12 3 Twente geheel bew. zzw 11 5 Eindhoven zwaar bew. zw 11 8 Vlv. Z.-Limb. zwaar bew. z 12 2 57. We moeten ons nu eens even afvra gen, wat de gevolgen waren van die merk waardige televisie-uitzending, waardoor het Ding plotseling in alle huiskamers zichtbaar werd. Nu - die gevolgen waren in één woord erg. Vrijwel iedereen had al wel eens stukjes gelezen over de planeet Mars, over Vliegende Schotels, over de mogelijkheid dat er elders levende wezens zouden voorkomen en dergelijke. Weten schappelijke vorsers hadden er al vaak op gewezen, dat wezens op andere planeten er vermoedelijk heel anders uit zouden zien dan wat wij hier gewend zijn. Toen dus bekend werd, dat er een Gezant van de Planeet Mars per Vliegende Schotel op de aarde geland was, verwachtte men wel iets zonderlings te zienmaar het uiter lijk van het Ding overtrof de stoutste ver wachtingen. Toen de steeltjesogen via het televisie-scherm de huiskamers inkeken, klonk er menige verschrikte gil; velen be gon het zweet op het voorhoofd te parelen en in alle lagen van de maatschappij was men ernstig geschokt. Opgemerkt moet worden dat de jeugd van dit alles het min ste last had. Waar verhalen over de ruimte vaart gemeengoed waren onder jonge per sonen en desbetreffend speelgoed een aan genaam tijdverdrijf vormde, keek men in deze kringen in het geheel niet verbaasd op over het Ding. Laat ons het gezin van de heer Tobma als voorbeeld nemenTer wijl de huisvader van schrik nauwelijks meer zijn pijp tussen de kaken kon hou den en voortdurend opmerkingen pruttelde als: „Vreselijk verschrikkelijk ont zettend was zijn zoontje, de jeugdige Joop je Tobma, in het geheel niet verstoord. Gehuld in het ruimtepakje, dat hij laatst nog van Sint Nicolaas ten geschenke had gekregen, keek hij eventjes op van zijn spel, en sprak: „Nou, pa dat is toch niets bijzonders? Ik heb u altijd wel verteld, dat ze er zo uitzien en dat ze vandaag of mor gen zouden komen!" Maar met dit al we ten we nog steeds niet, wat de belangrijke mededeling was, die de gezant te doen had. c Water. Russische geleerden bestuderen plannen om de rivier de Ob in Si berië af te dammen en het water van deze rivier via een kanaal van 640 km lengte naar het zuiden te brengen ter bevloeiing van een landbouwgebied van ongeveer 28 miljoen hectare. Door gebruik te maken van oude rivierbed dingen zou men een waterweg willen scheppen van de Kaspische Zee naar het Aralmeer en later naar het Baikal- meer, de Lena en de Stille Oceaan. Schijn. In de komende herfst zullen de grootste NAVO-manoeuvres tot op he den gehouden worden, met schijnaan- vallen met kernwapens op Engeland en verscheidene punten in West- en Zuid- Europa. Los van deze manoeuvres, waaraan 188 Amerikaanse oorlogs schepen, waaronder de atoomduikboot Nautilus, en 500 Amerikaanse vlieg tuigen zullen deelnemen, wordt in Europa een aantal oefeningen gehou den, waaronder een „invasie" van Noord-Italië. Bewaker. Otto Locke, een voormalige be waker van het concentratiekamp Auschwitz is maandag voor een West- berlijnse rechtbank geleid, beschuldigd van het vermoorden van dertien ge vangenen van het kamp. Hij betuigde zijn onschuld aan het ten laste ge legde. Voor hij twee jaar geleden werd gearresteerd had hij onder een andere naam geleefd. Aardgas. Bij Osterwald in Bentheim (West-Duitsland) heeft zich zondag met grote kracht aardgas een weg naar de aardoppervlakte gebaand. Huizenhoge fonteinen van water, zand en modder, gemengd met aardolie, werden in de lucht gespoten. Reeds zaterdag waren er aanwijzingen, dat er aardgas zou gaan ontsnappen, zodat alle voorzorgs maatregelen konden worden genomen. Er uit. Vier leden van de Zwitserse groep jongelieden, die het communistisch jeugdfestival in Moskou hebben bijge woond, zijn door hun werkgevers bij hun terugkomst in Luzern ontslagen. Eén van de vier, Anton Küttel, werd zelfs van de ledenlijst van de Luzernse Handbalclub geschrapt, ofschoon hij de beste speler was. Mist. De Russische kruiser „Koetoesov" en een begeleidende torpedojager zijn in de nachtelijke duisternis zonder navi- gatielichten de straat van Gibraltar doorgevaren naar het westelijk deel der Middellandse Zee. Daar worden juist manoeuvres van de Amerikaanse Zesde Vloot gehouden. Kogel. Een Amerikaanse soldaat, die op wacht stond bij een oliebuisleiding bij Intsjon in Zuid-Korea, heeft drie waarschuwingsschoten gelost, waarbij door het terugkaatsen van een kogel een Koreaanse burger is gedood, aldus heeft het Amerikaanse leger in Korea maandag gemeld. De Koreaan behoor de tot een groep burgers, die ondanks waarschuwingen op de oliebuisleiding waren geklommen. Verplicht. Volgens radio-Boedapest zal Russisch in het komende jaar weer een verplicht leervak worden op de Hon gaarse universiteiten en middelbare scholen. Het Russisch was een ver plicht leervak in Hongarije vóór het uitbreken van de oktoberrevolutie. Op verzoek van de studenten, die aan de opstand deelnamen, was hierin later verandering gebracht. Superieur. De „Pravda van de Oekraïne" deelt mee, dat een luitenant van dé Russische luchtmacht zich vrijwillig bij de voorzitter van de Russische aca demie van wetenschappen heeft aange boden om met een raket, die een hoogte van 100 tot 120 km kan bereiken, de lucht te worden ingeschoten en daarna met een parachute te worden neerge laten. Hij bood zich voor dit experi ment aan „om een bijdrage te leveren tot de triomf van de superioriteit der Russische wetenschap". Zes uur. Een Valiant-straalvliegtuig van de R.A.F. heeft zondag onofficieel het snelheidsrecord voor een vlucht over de Atlantische Oceaan gebroken. Het vloog van Ottawa naar Marham (Nor folk, Engeland) over 5300 km zes uur en vier minuten, zijnde een gemiddel de snelheid van 865 km per uur. IJs. Ongeveer 350 mensen in twee dorpen in West-Hongarije zijn na het eten van ijs ziek geworden. Door snel medisch ingrijpen kon de dood van verschei dene zieken worden voorkomen, aldus meldt het te Boedapest verschijnende blad „Esti Hirlap". VAN ALBATROSSEN worden de sterk ste verhalen verteld. Zo moest een schip dat van Kaapstad naar Australië voer, eens ten zuiden van de Kaap een tijdlang stoppen om de kompassen bij te stellen, en om zich de tijd te korten werden wat al batrossen gevangen. Nadat de dieren rode flanellen bandjes om de poten hadden ge kregen, werden zij weer vrij gelaten, en de volgende veer tien dagen werd het schip vergezeld van de aldus van een merkteken voorziene vo gels, die volgers de rap porten van een speciaal daar voor ingestelde wacht noch overdag, noch 's nachts op het water neerstreken om uit te rusten. De vraag, hoe het nu eigenlijk met de slaap van deze vogels staat, zullen we bui ten beschouwing laten. Iemand heeft wel iswaar de veronderstelling geopperd, dat albatrossen tijdens het vliegen kunnen slapen, maar dat is niets anders dan een veronderstelling, die ook wij lukraak had den kunnen opwerpen. In feite is van een gezonde nachtrust van deze vogels niets bekend. Dat albatrossen geweldig lange afstanden afleggen zonder te rusten, althans zonder op het water neer te strijken, wordt alge meen onderschreven. Sterker nog, de vogel strijkt liever niet op het water neer, om dat hijeen vrij slechte vlieger is! Na al het voorgaande is dit een wel zeer duis tere uitspraak, die zeker enige toelichting behoeft. Wanneer de albatros zwemt, steekt het lichaam van het dier vrij ver boven water uit. Desondanks kunnen albatrossen moei lijk van het wateroppervlak opvliegen en hun gelukt dit dan ook pas na een vrij groot aantal vleugelslagen. Ook het opvlie gen van het land is niet hun sterkste zijde; zij zijn daartoe pas in staat, wanneer zij van een helling of klip kunnen vliegen. De oor zaak van deze moeilijkheden moeten we zoeken in het feit, dat albatrossen het wer kelijke vliegen niet zo goed meester zijn als wij aanvankelijk dachten. Hoe het desondanks mogelijk is, dat de vogels het grootste deel van hun leven in de lucht doorbrengen, wordt ons duidelijk wanneer we in staat zijn de albatros in de lucht te zien. Dan zal blijken, dat het dier met gestrekte, bij na bewegingloze vleugels bo ven het water voortzweeft, niet vliegt. Om de vogels alle eer te gunnen die hun ongetwijfeld toekomt, zouden we dus kun nen zeggen, dat deze dieren de meest per fecte zweefvliegers zijn die we kennen. Dit zwevende vliegen kunnen de albatrossen alleen doen, wanener er veel wind staat. Wordt de wind minder, dan moeten zij hun vleugels natuurlijk gebruiken, maar dit gaat lang niet met zo'n gemak en sou plesse als we van vele andere vogels ge wend zijn. Evenals meeuwen, maken alba trossen voor hun voortbeweging ook graag gebruik van de luchtstromingen, die door varende schepen worden veroorzaakt. Van daar, dat we deze dieren zo vaak de sche pen zien vergezellen. Voor hun voedsel be hoeven zij dit gezelschap niet te zoeken, want albatrossen leven voornamelijk van inktvissen, die zelden in de over boord ge worpen afval worden aangetroffen. Wat het vliegen aangaat, kunnen we ook wel enige afbreuk doen aan de verhalen die daarover van ooievaars verteld worden. Daarover morgen. H. Pétillon (Nadruk verboden).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 2