Grote optocht van versierde bedrijfs auto's trekt als eerste door tunnel Jeugddefilé, twee maal vuurwerk en zwemfeest in Velserbad Petroleum gaskachels Electr. warmtestralers WINTERS Kennemer duiven onder slagregen uit Roosendaal en Vilvoorde Velsense gebouwen en havens worden feestelijk verlicht Fototentoonstelling met de IJmond en de tunnelbouw als onderwerp „Beverwijk kwam goedkoop aan boerderij en land" FEEST, ALS STRAKS DE TUNNEL OPENGAAT „Die Schöpfung" in Ned. Herv. Kerk te IJmuiden Bij opening tunnels Grote puzzelwedstrijd van middenstand DE BEURS van gisteren Amsterdamse Beurs 9 Het tandartsenconflict Geldigheidsduur van saneringsbewijzen wordt verlengd En te Beverwijk Niet te voet door de tunnel! Beroep op particulieren om fotomateriaal uit heden en verleden in de IJmond ECONOMISCHE RECHTER TE HAARLEM „Rood-Zwart" naar zevende lustrum DINSDAG 3 SEPTEMBER 1957 (Van een onzer verslaggevers) VERSIERDE BEDRIJFSAUTO'S, voorafgegaan door muziekkorpsen uit de IJmond, zullen op zaterdag 28 september om kwart over een de eerste rij wagens vormen, die van Velsen uit gebruik zullen maken van de verkeerstunnel. Met dit défilé voor Koningin Juliana zal tevens de reeks van feestelijkheden, die ge durende drie weken in de drie IJmond-gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen worden gehouden, begonnen zijn. Tevoren zal Koningin Juliana tussen de middag de verkeerstunnels officieel in gebruik hebben gesteld. Zij komt die zaterdagmorgen tegen tien uur op het station in Haarlem aan, waar de spoorweg tunnel door Rijkswaterstaat aan de Nederlandse Spoorwegen wordt overgedragen. Vergezeld van ongeveer tweehonderd genodigden rijdt Koningin Juliana vervol gens per speciale trein over de Velserspoorbrug naar Beverwijk. Na de ontvangst door het Beverwijkse gemeentebestuur wordt door de autoriteiten de eerste officiële rit per trein door de spoorwegtunnel gerrtaakt naar het station Driehuis- Zuid. Per open auto - het gezelschap volgt in autobussen - rijdt de Koningin daarna naar de ventilatiegebouwen, waar de toespraken worden gehouden en waar zij de ventilatoren in werking zal stellen. Na de officiële opening van de tunnels bij de zuidelijke ingang en een rit onderTet kanaal door, zal het gezel schap de bedrijfsauto's zien voorbijtrekken in een défilé, dat een uiting wil zijn van vreugde, dat aan een toestand van veel ongerief en schade een einde is gekomen. Tijdens het voorbijrijden van de stoet tussen kwart over een en half twee - voor het gezelschap volgt daarna een diner in „Duin en Kruidberg" - zullen de muziek korpsen op de kant worden opgesteld om marsmuziek ten gehore te brengen. De wagens zullen 's morgens om tien uur in IJmuiden-West worden opgesteld en na het défilé nog een rondrit maken door Beverwijk en Heemskerk. De route door IJmuiden in de ochtenduren en door Be verwijk en Heemske.k in de middaguren wordt nog nader bekend gemaakt. Tevens zal 's morgens door een aantal versierde wagens symbolisch op gepaste wijze afscheid worden genomen van de bemanning der Velser ponten. De commis sie, die de tunnelfeesten voorbereid, heeft voor deelname aan het défilé een groot aantal uitnodigingen verzonden. Inlichtin gen worden verstrekt door de heren C. van Dam, Vondellaan 71 a te Beverwijk en H. Voorzanger, Bleijenhoevelaan 1 te Velsen- Noord. De wagens zullen zijn getooid met bloe men, groen, gekleurde doeken en eventueel opschriften, die de vreugde accentueren. Fototenstoonstelling Door de „Beverwijkse Amateur-Fotogra fen Verenigingen" en de „Fotokring Vel- ADVERTENTIE TIJDENS VERBOUWING 10 tot 20% KORTING op partij reukloze KENNEMERLAAN 1 TEL. 5853 De voorzitter van de ziekenfondsraad heeft aan de ziekenfondsen medegedeeld, dat overeenkomsten, in afwachting van een bindend advies inzake de honorering van tandartsen door algemene ziekenfondsen voor hulp aan verzekerden, aangegaan tus sen algemene ziekenfondsen en tandartsen, geacht worden de goedkeuring van de raad te hebben verkregen, indien deze overeen komsten inhouden, dat het ziekenfonds over de tijd, voorafgaande aan het uitbren gen van het bindend advies, de tandarts zal honoreren volgens een voorschotrege ling, krachtens welke per maand 1/6 deel van de som van de declaraties van de des betreffende tandarts over de maanden ok tober 1956 tot en met maart 1957 wordt uit gekeerd. Het eerste voorschot zal worden uitbe taald in de eerste week van de maand vol gend op die, waarin de tandarts zijn werk zaamheden heeft hervat. Het definitieve honorarium, zoals dit krachtens het bindend advies zal luiden, zal gelden van het tijdstip af, waarop de tandarts zijn werkzaamheden heeft aange vangen. De Ziekenfondsraad heeft voorts beslo ten de minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid te adviseren de geldigheidsduur van saneringsbewijzen van verplicht-ver zekerden te verlengen met 6 maanden, in dien deze geldigheidsduur is verlopen in de periode liggende tussen 1 april 1957 en de datum, waarop de tandarts, die het sane- ringsbewijs heeft afgegeven zijn werkzaam heden voor de ziekenfondsen heeft hervat. Eenzelfde maatregel is geadviseerd met betrekking tot de door tandartsen in ge noemde periode aan verplicht-verzekerden afgegeven saneringsverklaringen, inhou dende dat zij tandheelkundig als gesaneerd mogen worden beschouwd. Op deze wijze wordt bereikt, dat patiënten, die in het be zit zijn van een dergelijke verklaring van een tandarts, in dit opzicht geen nadeel ondervinden van het feit, dat de tandartsen gedurende vijf maanden niet voor de zie kenfondsen hebben gewerkt. sen" zal een week voor en een week na de opening der tunnel een fototentoonstelling georganiseerd worden met foto's uit het verleden en het heden van de IJmond. Indien mogelijk zullen in de week van 28 september tot 5 oktober door de diverse wijken van de gemeente muzikale marsen worden gehouden. De B.B. wandelgroep van de kring Vel- sen-Beverwijk overweegt op 5 en 6 oktober een Vè-Bé-tunnelloop te organiseren. Ge dacht wordt aan een wandeltocht van 10, 15, 20 en 30 km. Jeugddefilé op zaterdag Door de Velser Jeugd Centrale zal zater dagmiddag 28 september een groot jeugd- défilé worden gehouden, waaraan zullen deelnemen alle jeugdverenigingen in de gemeente Velsen. Verder zullen voor deelname hieraan gevraagd worden de jeugdzangkoren en jeugdoperetteverenigingen met uitbeeldin gen van sprookjes en operettefragmenten. Ook de jeudgsportverenigingen zullen hiertoe worden uitgenodigd, zodat het défilé een demonstratie zal zijn van het gehele jeugdwerk in Velsen. Aan het ge meentebestuur zal worden verzocht dit défilé om 16.45 uur op het Marktplein te IJmuiden af te nemen. Taptoe en vuurwerk 's Avonds zal door vier muziekverenigin gen een taptoe worden geblazen, waarna een vuurwerk zal worden afgestoken. Over de plaats van het vuurwerk zijn nog on derhandelingen met diverse instanties gaande. Gedacht wordt aan de kuip van de tunnel in het midden van het kanaal ter hoogte van het ventilatiegebouw Zuid of op de Velser spoorbrug. Aanvankelijk gingen de gedachten van de comité's Beverwijk en Velsen uit naar één groot vuurwerk op het kanaal. Daaraan waren echter vele tech nische- en praktische bezwaren verbonden, zodat beide comité's in volledige harmonie besloten ieder een eigen vuurwerk af te steken. Te Velsen op 28 september en te Beverwijk op 1 oktober. Kinder optocht en Door de sectie Oranjeverenigingen van de Velser Gemeenschap zal getracht wor den op woensdag 2 oktober met inschake ling van de scholen, in alle delen van de gemeente kinderoptochten te houden met versierde fietsen en wagentjes, met uit beeldingen betrekking hebbende op de tunnel en het verdwijnen van de ponten. Salvom Fac", en „Halleluja". Bovendien zal het Hoogoven Mannenkoor het „Staal- werkerslied" ten gehore brengen. Het Operakoor Bel Canto zal enige operafrag menten zingen. Hetzelfde concert wordt op zaterdag 5 oktober in het verlichte park Velserbeek gegeven. T unnelzwemfeest Te Velsen-Noord wordt die zaterdagmid dag een drumband-concours en 's avonds een taptoe gehouden ten bate van he;t Koningin Wilhelminafonds. In de gemeentelijke overdekte zwem inrichting Velserbad te IJmuiden-Oost wordt zaterdag 5 oktober door VZV een groot gala-tunnelzwemfeest gehouden, waaraan bekende zwemsterren zullen deel nemen. Te Beverwijk behoren uiteraard ook de optocht van bedrijfsauto's op 28 september en de tentoonstelling onder auspiciën van de beide fotografenverenigingen tot het programma. Op dezelfde dag als de opening van de tunnels, zal echter door het gemeente bestuur ook de officiële opening worden verricht van het nieuwe gemeentelijk sportpark. Er is diezelfde dag een rondgang van vijf muziekkorpsen door Velsen-Noord, Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk. Het eindpunt van alle marsen is Beverwijk, waarvan van 7 uur tot half negen 's avonds een gezamenlijke taptoe op de Markt wordt gegeven. Zondag 29 september wordt een sport middag op het gemeentelijke sportpark ge houden. Op het programma staan wiel rennen, atletiek en demonstraties van an tieke auto's door de vereniging P.A.C. Een Noordhollandse markt en „Brade rie" staan voor Beverwijk op maandag 30 september op het programma. Medewer king verlenen die dag boerendansers en boerenmuzikanten uit Schagen. Met mede werking van dezelfde groepen is het 's avonds volksdansen op het Stationsplein. Dinsdagavond 1 oktober wordt omstreeks negen uur te Beverwijk een vuurwerk afgestoken bij het nieuwe viaduct aan de Meerstraat. Woensdag 2 oktober is de dag van de jeugd, 's Middags trekt een „Sprookjes optocht" door de stad. De jeugd zal worden bezig gehouden met wedstrijden en spelen op verschillende terreinen, 's Avonds wordt een lichtstoet gehouden met als onderwer pen de tunnels en de pont. Voorts is Beverwijk van 27 september tot en met maandag 30 september op de Meer straat een kermis rijk. COOOCCCXXXJOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXX Het plan van een onzer lezers om j direct na de opening van de Velser I verkeerstunnels belangstellenden dei gelegenheid te geven te voet door de tunnels te trekken om iets van het vol- tooide werk te kunnen zien, kan helaas niet doorgaan. Dit heeft de commissie, die de tunnel- feesten voorbereidt gisteren op de 1 persconferentie in het Velsense raad huis moeten meedelen. De commissie is op onderzoek uitge- i gaan, maar het plan stuitte bij Rijks- j waterstaat op vele technische bezwa- l ren. Toch wil de commissie nog trachten j iets van het plan, kenbaar gemaakt in j een brief aan de redactie, te verwe- zenlijken. Niet wandelend, maar per autobus, zal men dan de tunnels kun- nen bezichtigen. Deze tochten per auto bus zullen waarschijnlijk de bijzondere prijzen worden in de puzzel wedstrijd j „Kent u Velsen", die wordt gehouden i door de Velsense middenstand. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOCXDOOOOOOOOOOOOÓ De duiven van „De IJmonden" kwamen dit weekeinde van Vilvoorde, afstand 171 km. Gelost om 12 uur, was de eerste duif om 14.57 terug. Het bleek later een vlucht met laatkomers te zijn. Verschillende liefhebbers die 10 duiven hadden ingekorfd, misten 's avonds nog 6 of 7 duiven. De regen in het zuiden van het land zal daar de oorzaak wel van zijn. De uitslag was als volgt: Suurmond 1 2 4 7 11; Broekmeulen 3; v. d. Scheer 5 17; Hoekstra 6 19 20; v. Straten 8 9; Kaale 10 14; Visser 12 13; Duurtsema 15 16; Koffeman 18; Verduin 21 22. Snelle Wieken De leden van de IJmuider Concours Commis sie vlogen zondag met hun duiven van Roosen daal, het eerste station van de laatste vijf vluchten in 1957. Er is verder ook van Vil voorde gevlogen. De lossing der duiven vond plaats om 11.25 uur. De eerste duif in de IJ.C.C., viel om 12.45.14 bij de heer M. Jansen te Santpoort, de voorzitter van de Snelle Wieken. De gehele uitslag in deze vereniging luidt als volgt: M. Janssen 1 7 12 14 17 26; P. Roze- meier 2 10 29; C. Koks 3 28; C. Korthouwer 4 8 22 23; J. Hoogzaad 5 13 25; A. Tervoort 6 16 19 27 31; De Weerdt 9 24; A. Tabernal 11 15 20 21; E. Gorter 18: Bierdrager 30. Oranje Nassau In deze vereniging bewees de heer H. Harms, door met een onvoorstelbare snelheid zeven ringen vóór 13 uur in zijn klok te draaien, dat men in Oud IJmuiden met westenwind ook nog wel zijn prijsje kan verdienen. VELE VELSENSE GEBOUWEN, plantsoenen en schepen in de havens zullen ter gelegenheid van de opening der Velser tunnels op 28 september feestelijk worden verlicht. Het gemeentebestuur van Velsen heeft besloten om in Velsen te verlichten het raadhuis, de beelden achter het raadhuis, de Engelmunduskerk, het park Velser beek, het Pompstation, de Watertoren, het Burg. Rijkenspark, Bosbeek, de molen en de Ruine te Santpoort, de grasgazons van het Gijzenveltplantsoen en het Moer- bergplantsoen en enkele gazons te Velsen-Noord. Overwogen wordt nog of het technisch ven aan enige trawlers en deze des avonds mogelijk is de ventilatiekokers van de ventilatiegebouwen van de tunnel te ver lichten. Tevens heeft het gemeentebestuur een verzoek gedaan aan de Maatschappij „Nederland" om aan de toeristensteiger te IJmuiden op 28 september en indien mogelijk op de daaraan voorafgaande en de daarop volgende dag een schip te me ren en dit des avonds te illumineren. De Commandant Zeemacht Nederland is verzocht om op die dagen in IJmuiden ligplaats te geven aan een kruiser of tor- pedobootjager en deze in de avonduren te doen illumineren. Voorts is aan de Ver eniging van Reeders van Vissersvaartui gen te IJmuiden gevraagd om op deze dagen in de buitenhaven ligplaats te ge- FOTO'S, BETREKKING HEBBEND op de bouw en de omgeving van de nieuwe Velser tunnels en de gehele IJmond zullen eind van deze maand en begin volgende maand geëxposeerd worden op een tentoonstelling onder auspiciën van de „Bever wijkse Amateur Fotografen Vereniging" en de „Fotokring Velsen". De tentoon stelling; die op verzoek van de commissie voor de tunnelfeesten wordt georgani seerd, zal zowel te Beverwijk als te Velsen gedurende vijf dagen worden gehouden en zal een beeld geven van de IJmond in de tegenwoordige toestand en in het verleden. Het fotomateriaal, dat zal worden tentoongesteld, hopen beide vereni gingen van vele kanten beschikbaar te krijgen. Bedrijven in de IJmond, particu lieren, beroepsfotografen en uiteraard de leden van de amateur fotografenvereni gingen in Velsen en Beverwijk is verzocht hun medewerking aan de fototentoon stelling te verlenen. De tentoonstelling, die te Velsen in het Cultureel Gebouw en te Beverwijk in twee noodschoollokalen aan de Platanenstraat wordt gehouden, zou aanvankelijk door „Die Schöpfung" vier verenigingen worden georganiseerd, 1 opdat ook schilderijen en tekeningen ge- Door de Chr. Oratoriumvereniging „Looft den Heer" zal met medewerking van het Noordhollands Philharmonisch Orkest op donderdag 3 oktober in de Ned. Herv. Kerk te IJmuiden uitgevoerd worden „Die Schöpfung" van Joseph Haydn. Solisten: Truus Altena, sopraan; Arjan Blanken, tenor; Herman Scheg, bas; Herman Nie- land, orgel. In het verlichte Burgemeester Rijkens park zal op vrijdag 4 oktober door onge veer 600 zangers van de gezamenlijke zang koren, aangesloten bij de sectie zang van de Velser Gemeenschap, met medewerking van een plaatselijk muziekkorps een con cert worden gegeven, waarvoor in studie genomen zijn „Het Wilhelmus", „Dominé exposeerd konden worden. Bepaalde om standigheden hebben er echter toe geleid, dat „Felison" te Velsen en het „St. Lucas- gilde" in Beverwijk van medewerking moesten afzien. Vooral de „Beverwijkse Amateur Fotografenvereniging" heeft enige leden in haar midden, die beschikken over foto's uit het verleden van Beverwijk en Velsen. De jonge „Fotokring Velsen" telt minder leden, die materiaal uit vroeger dagen bezitten. Verzoek aan particulieren Beide verenigingen doen dan ook een be roep op de inwoners van Velsen en Bever wijk om voor twee weken foto's voor deze expositie af te staan, opdat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen. Een vierenveertigjarige ambtenaar uit risico aan de verkoop verbonden was. Castricum, die zich maandagmiddag voor Beverwijk kwam in het bezit van de boer de Economische rechter te Haarlem derij en het land, dat bestemd wordt voor wegens overtreding van de wet op de ver- uitbreiding van het industrieterrein, vreemding van landbouwgronden te ver- i De officier van Justitie, mr. J. Wiarda, antwoorden had, door gras- en tuinland i zeide dat de vastgestelde prijs f 16.700 was voor een hogere prijs aan de gemeente en de vermelding in de koopacte van Beverwijk te verkopen dan de Grondka mer bepaald had, is veroordeeld tot een boete van vijftig gulden subsidiair tien dagen hechtenis en de verplichting f 1500 van het voordeel van ruim f2200 af te staan aan Beverwijk. De ambtenaar trad op namens familie die een boerderij met land van ruim twee hectare in Heemskerk geërfd had. Daar er geen opvolger was voor de boerderij en de kans bestond dat de grond ont eigend zou worden werd besloten tot ver koop aan Beverwijk. Gedacht was aan een bedrag van f 19.000. De Grondkamer taxeerde de prijs op f 16.700 en hiervoor kon de boerderij met omliggend land ver kocht worden. Beverwijk was evenwel bereid f 19.000 te betalen en in de koop- acte werd vermeld, dat ruim f2200 be taald werd voor rente, pacht en risico. Qebleken is echter, dat geen rente en pacht betaald moest worden en dat er geen rente, pacht en risico, noemde hij camou flage. De verdachte is verantwoordelijk voor zijn daad, al moge het waar zijn dat het initiatief is uitgegaan van de gemeente Beverwijk. Spreker eiste een boete van f 2.000, subsidiair twee maanden hechtenis. De verdediger, mr. O. H. van Wijk, zeide dat zijn cliënt bereid was de grond te ver kopen voor f 19.000. Hij had vernomen dat de Rijkswaterstaat de grond getaxeerd had op f 19.200, maar later bleek hem, dat de Grondkamer te Haarlem de waarde bepaalde op f 16.700. Beverwijk was be reid f 19.000 te betalen, waarmee de ver dachte zeer tevreden was. „Beverwijk zal zelden zo goedkoop aan grond zijn ge komen als in dit geval", aldus mr. Van Wijk, die er aan toevoegde dat de gemeen te geen schadeloosstelling behoeft te be talen aan een vroegere pachter. Pleiter vond het feit niet zo strafbaar om daarvoor een hoge boete op te leggen. Een speciale commissie, bestaande uit drie leden van de Beverwijkse vereniging en drie leden van de Fotokring Velsen en versterkt met de archivarissen van de ge meenten Velsen en Beverwijk, de heren A. D. Dijkstra en M. Rijf, zal de samen stelling van de gehele tentoonstelling in handen krijgen. De verenigingen hebben uiteraard met een groot tijdgebrek te kampen. Vandaar het verzoek aan bedrijven, fotografen en particulieren om het eventueel beschik baar te stellen materiaal vóór 15 septem ber in te leveren. Zowel i:i Beverwijk als Velsen zijn enige adressen, waar foto's achterop naam en adres en tijdstip van de opname vermelden kunnen worden ge bracht. In Beverwijk zijn de adressen; A. Dib- bits, Grebbestraat 2; R. M. Akse, Berken laan 19; W. P. Langendijk, Jan Alsweg 18. In Velsen-Noord: J. Heynen, Eendracht- straat 15. In Velsen: H. Oderkerk, Terrasweg 68, Santpoort; H. Rutgers, Verloren van The- maatlaan 3, Velsen; P. Borst, Wijk aan Zeeërweg 13 te IJmuiden; W. Winkel, Velserduinweg 155, IJmuiden en G. J. Kwakkel, Cultureel Centrum, Kamer 1, Moerbergplantsoen 22, IJmuiden. Ook kleurendia's Bij de verenigingen bestaat het voor nemen om de Fototentoonstelling het is nog niet bekend welke plaats de eerste zal zijn 's avonds geopend te houden van 19 tot 22 uur. Op zaterdag zal de expositie geopend zijn van 15 tot 17.30 uur en van 19 tot 22 uur en op zondag uitsluitend van 14 tot 17 uur. te doen illumineren. Middenstand in actie De Velsense middenstand zal aan de festiviteiten deelnemen door een etalage verlichting en een puzzelwedstrijd „Kent U Velsen?". Er zullen 10 afbeeldingen komen, die betrekking hebben op de tun nel. Bij besteding van 1,wordt een bon verstrekt en 25 bonnen geven recht op een deelnemersformulier. De opbrengst van de puzzelpot wordt verdeeld onder de goede oplossers. Overwogen wordt nog bijzondere prij zen beschikbaar te stellen in de vorm van een autotocht voor 800 personen door de tunnel en het verlichte Velsen of een luchtballonnen-wedstrijd voor kinderen. HSV „Velsen" viste in Medemblik Zondag is de Hengelsportvereniging „Velsen" met 23 leden per bus naar het door het viscollege de „Vier Noorder Kog gen" uitgeschreven concours te Medemblik getogen. In de korpswedstrijden was „Velsen" ditmaal niet zo fortuinlijk. Slechts het eer ste korps behaalde in de eerste klasse na loting met „VNK" uit Medemblik om de derde en vierde prijs met negen vissen de vierde prijs. In de personele witviswed- strijd waren de resultaten heel wat beter. Het „Velsen"-lid J. Schotman behaalde de eerste prijs en tevens de ;,Held van de Dagprijs" met 31 vissen. Uit het totaal van zestien prijzen werd door „Velsen"-leden nog bereikt: vijfde prijs: A. v. Vliet 19 stuks; negende prijs: C. Ooms 16 stuks; tiende prijs: J. Smid 15 stuks; elfde prijs: C. Meerhof 14 stuks; dertiende prijs: R. Bosma 12 stuks; veer tiende prijs: S. Schenk 11 stuks. ADVERTENTIE FRIS NIEUWE SERVIEZEN „P A L E T" in 6 kleuren THEESERVIES 9-delig, 6-pers. f 24.90 ONTBIJTSERVIES 10-delig 6-pers. 22.40 MELKSTEL 7-delig 6-pers. f 9.65 Alle onderdelen los verkrijgbaar. Alleenverkoop KUNSTHANDEL Kennemerlaan 55 Tel. 7040 In het clubhuis café Appeldoorn heeft de Beverwijkse supportersvereniging „Rood Zwart" maandagavond haar jaar vergadering gehouden. De waarnemend voorzitter constateerde in zijn openings woord dat het afgelopen jaar rustig is ver lopen. In samenwerking met De Kenne- De eerste tentoonstelling zal reeds op Sidln^dfe VïïJZTrï? °?.ntactavonden 25 september worden geopend en op maan- uitstekend zijn geslaagd. dag 30 september worden gesloten. De tweede tentoonstelling gaat op 2 oktober open en duurt tot en met 6 oktober. Voor de bezoekers aan de tentoonstellingen lig gen verrassingen in het verschiet elke honderdste bezoeker zal een geschenk aan geboden krijgen. Het ligt voorts in de be doeling om op elke avond gedurende een half uur van half tien tot tien uur kleurendia's van de tunnelbouw, Velsen en Beverwijk te vertonen. »«xioooooooeioooooooeoooooooouija>)c»xxxtxxju«x»x)ooo(iocoi WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op Woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op Donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE >oca3Connr>TOnnrrwrair«wi"-rywyi'"YTrw-^~^-~---rtxrJc^! De secretaris, de heer D. Honig, roemde in zijn verslag de goede samenwerking met het bestuur van De Kennemers. Het leden tal is constant gebleven. Van een batig saldo maakte de penningmeester de heer D. Zwaan gewag. Als bestuurslid werden herkozen de heren D. Honig en M. Metse laar. In plaats van de heer Zwaan, die zich niet meer herkiesbaar stelde werd de heer Ch. Belterman tot penningmeester benoemd. De jeugdleider, de heer M. Met selaar, toonde zich zeer erkentelijk voor de financiële steun voor het jeugdwerk. Tot slot sprak de voorzitter van De Ken- nemers, de heer Max Lindner, de hoop uit dat er meer belangstelling zal komen voor de uitwedstrijden. In 1958 zal „Rood Zwart" haar vijfendertig jarig bestaan her denken; voor de viering hiervan zullen de plannen nog worden uitgewerkt. H. Harms 1 9 10 18 19 21 25 31; J. v. Sikke lerus 2 6 12 29; P. van Dongen 3; AJlie Gra- vemaker 4 24 28 38; Joh. Broek 5 8 23 30 35 43 48; Middelkoop 7 46; J. Wanmaker 11; B. Visser 12 15 32 34 44; A. de Waard 13 16 33; I. Kraaien- oord 14 17; A. Belfroid 20 22 41 49; S. van Leeuwen 26; Verburg 27 45; D. Mantel 36; A. Kraaienoord 37; C. Geyteman 39 40 47; LJ. Plok- ker 42. Bonte Duif J. Minneboo 1 2 4 20; A. Verduin 2; P. Ver schuren 5 6; Th. Dekker 7 11; Pieterman 8 9 19; C. Broek 10; G. van Zutphen 12 15 18; W. Don kersloot 13; V. v. Loon 14; A. Belfroid 16; Ko Jellema 17. De Reisduif Met 285 duiven heeft ook de Beverwijkse postduivenhoudersvereniging „De Reisduif'' deelgenomen aan de wedvlucht van Roozendaal, een afstand van 107 km. De eerste duif werd om 12.48 uur geklokt; de laatste prijsduif deed er vijftien minuten langer over. De uitslagen waren: T. Gravemaker 1 53; P. v. d. Outenaar 2 4 8 30 44; S. v. d. Kolk 3 6 16 18 33 34 en 40; C. Westrate 5 43 en 48; J. Schipper 7 en 57; C. Hoeks 9 12; G. v. d. Winden 10 28 52 55; P. Smit 11 31 49; J. Kuntz 13; G. Visser 14 46; H. Beentjes 15 42; H. Zillig 16 20 24 50; C. G. J. Dek ker 19 25 36 51; H. Gaasenbeek 21; L. H. Knep- pers 23; P. Dekker 23 27 38 41 47; F. Verschuren 26; R. du Grov 29; M. Minneboo 32; H. Luyt 35; G. Grapendaal 37; D. v. td. Bend 39; M. Koorn 45; G. v. d. Outenaar 54; W. Tuyn 56. Ons Genoegen De Beverwijkse duiven van „Ons Genoegen" vlogen eveneens van Roozendaal. In concours waren 158 duiven. Eerste duif 12.51.3l uur; laatste prijsduif 13.05.10. De uitslagen waren: R Zoontjes 1 2 18; J. Scheffers 3 11 15 24; D. Stappers 4 14: H. Langedijk 5 12; A. Goderie 6 23; S. Vergonet 7 9 28 29 31; W. de Raadt 8 19; mej. Van Loon 10; H. v. Dessel 13; F. Hendriks 16; T. Kuyer 17; W. Reynders 22; B, de Smet 22; A. van Son 25; H. Exalto 32. Vredesduif De Heemskerkse vereniging „De Vredesduif" kwam ook van Roozendaal (109 km). Eerste duif 12.53.5 pur; laatste prijsduif 13.08.20 uur. De uitslagen waren: A. Cassee 1 15 21 22 34; Gebr. Lotterman 2 19 23; A. J. Bruins 3; H. Gooyer 4 7 29; G. de Boer 5; J. Peekei 6; J. Duin 8 26 31; J. Duelink 9; A. Nielen 10; J. Winter 11 12 13 17 25; P. v. d. Loos 14 18; J. Koper 20 25 27; J. Pirovano 28; J. Knap 30; J. van Stralen 32; G. Lotterman 33. Snelvlieger Schaap 1 25 50 54; W. Remmers 2; E. de Boer 3 18 49; Leen de Waard 4 28 41; C. Zwanenburg 5 16 30 34 42; GroeneveldHamers 6: Ger Glas 7; S. Voet 8 11 27 63; J. Anepool 9 38 46 53 67; H. J. Broek 10; B. Glas 12; Jung 13 24 43 57 59; L. Otte 14 19 65; A. J. Koster 15 48 62; F. de Boer 17 32 45 61 64; Haver 20; J. Koorn Jr. 21 22 35; A. J. Ham 23; J. de Waard 26 52; J. Wljker 29 35 58; E. Reker 31 36; A. J. Waal 33 60; Wezelman 37 44; v. d. Kammen 39 Koorn Sr. 40 66; A. Hartendorf 47; R. Prins 51; Inia 55; Sloot 56. De Luchtpost Van de Castricumse duivensportver. „De Luchtpost" he,eft zondag met 120 duiven deel genomen aan de wedvlucht voor jonge en oude duiven van Roosendaal. De uitslag werd hier: I. J. Zentveld 13.01.11; 2. R. W. Bettink 13.01.55; 3. G. F. Tromp 13.03.41: 4. A. Vonk 13.06.25 5, M. Jaspers 13.06.49; 6. H. Lustig 13.06.57; 7. G. Aardenburg/W. Piepers 13.07.54; 8. A. Metselaar 13.08.46; 9. P. Verdonk 13.09.36; 10. N. Hollenberg 13.10.11; 11. H. Sanders 13.11.05; 12. B. Heystok- J. Lust 13.16.45; 13. A. J. Buter 13.17.04; 14. J. Roskam 13.20.01; 15. D. Kappers 13.22.56. AMSTERDAM Wallstreet heeft vrijdag de vaste stem ming van het Damrak niet slechts over genomen, maar zelfs nog een flinke schep aan de hogere koersen van Amsterdam toegevoegd. De contramineurs in Wall street werden angstig en in verband met het lange weekeinde (maandag was New York gesloten) achtten deze het verstan diger hun baisseposities niet Janger open te houden en gingen tot dekkingsaan kopen over. Dit geschiedde in een zeer dunne markt met ais gevolg, forse koers stijgingen. Er schuilt achter het optimisme van Wallstreet een addertje tussen het gras, aldus de mening hier ter beurze, om dat moeilijkheden te verwachten zijn in Amerika tussen de kopstukken van de autoindustrie en de vakbondsleider Rheu- ter ten aanzien van besprekingen over de lonen van de werknemers. Wie gemeend had, dat er in Amsterdam flinke zaken zouden worden gedaan in verband met de grote koersstijging van New York, kwam wel bedrogen uit. Mede in verband met het gesloten blijven van de beurs in New York keek men op het Dam rak liever de kat eerst uit de boom. Vrij dag hadden de contramineurs in Amster dam hun posities merendeels glad gesteld. Behoudens heel kleine aankopen van de aandelen Kon. Olie voor rekening van Parijs ging er maar heel weinig om. Kon. Olie steeg van f211,30 naar f211,80 tegen een slotkoers van vrijdag f 204.80, een winst derhalve van f7 (35 punten). Philips opende op 279 1 punt hoger en kon tot 281 monteren. Unilever kon de hoge prijs van de morgenuren van 418 niet halen en kwam niet hoger dan 415, ongeveer 4 punten boven vrijdag. AKU was goed prijshou dend en KLM f 2,20 beter. De scheepvaartwaarden gaven meren deels hogere koersen van 1 tot 2 percent te zien. Een uitzondering vormde Van Ommeren 1 percent lager. Cultures iets beter voor Amsterdam Rubber en HVA; Deli Mij. nauwelijks prijshoudend. Van de staatsfondsen lagen de investeringscerti ficaten het meest gevraagd en iets hoger. De overige papieren goed prijshoudend. Geen notering voor de premieleningen Rotterdam 1957 en Amsterdam 1956-3 in verband met de uitlotingen van maandag. Prolongatie 5 percent (ANP). NEW YORK De beurs van New York was maandag wegens „Labor Day" gesloten. Slotkoers Voorbeurs gisteren koersen 3% Nederl. '47 81% 3 Nedl. 1962/64 887/io A K. U 176K 176 Calvé Delft 349 Van Gelder Zonen 189/4 K. N. Hoogovens 298 Nederl. Ford 231 N. Kabelfabriek 272 gew. Philips Gloeil 280 280 pref.Philips Gloeil 142% Unilever 414% 412 Wilton Fijenoord 227% Dordtsche Petrol. 1000% Konkl. Petroleum f 211,80 212,— A'dam Rubber 67% K. L. M 126,70 Holl. Amer. Lijn 162% N. Scheepv. Unie 155 Phs. v. Ommeren 239% H. V. A 116 Verg. Deli Mijen 80% Amsterd. Bank 198 Ned. Handel Mij 156 Rotterd. Bank 166 Twentsche Bank 160 Anaconda Copper 57 Bethlehem Stee] 47 U. S. Steel 66% General Motors 44 Shell Union 85 33%

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 3