Prinsjesdag zonder prinsessen „Belgische positie in Euratoom sterker dan de onze" Rijksinvesteringen voor 1958 op 7420 miljoen geraamd „SCHOOL VOOR VROUWEN" In de Gelderse Vallei staan duizenden hectaren blank Koffie goedkoper Voornaamste probleem: gebrek aan experts Voor Deltawerken 750 en voor wegen 250 miljoen meer dan in 1957 Een kostelijke voorstelling voor de rijpere jeugd Ook vele wegen onder water 4 De erewachten Nu ook in het Westen volop „Azië-griep" Student uit Delft aan complicaties overleden Berichtgeving uit Indonesië is nog niet normaal ANP ontving maandag en dinsdag geen nieuws gWeeht Twee doden in het verkeer V erkeersongelukken DIT JAAR: 854 DODEN NEDERLANDSE REGERING ERKENT: Jaarvergadering in het Haarlems concertgebouw Emancipatie der Papoea's blijft netelig probleem Protest van Limburgse kolenmijnen grootste URL J.debiteur DINSDAG 17 SEPTEMBER 1957 KONINGIN JULIANA HEEFT hedenmiddag voor de tiende keer sinds haar troonsbestijging in een verenigde vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer de gewone zitting van de Staten-Generaal geopend met het uitspreken van de Troonrede, het staatsstuk, waarin het regeringsprogram voor het komende jaar wordt ontvouwd. Met het gebruikelijke ceremonieel heeft de Vorstin zich daartoe, vergezeld door Prins Bemhard, in de gouden koets naar de Ridderzaal begeven. Aanvankelijk zouden de Prinsessen Beatrix en Irene haar ouders vergezellen, doch Prinses Beatrix kon door een enkelblessure niet aanwezig zijn en Prinses Irene werd door een lichte griep gedwongen afwezig te zijn. Zoals sinds 1953 gebruikelijk is vertrok de luisterrijke stoet van het koninklijk paleis aan het Voorhout om via Lange Voorhout, Kneuterdijk Lange en Korte Vijverberg naar het Binnenhof te rijden. Een uit vier stukken bestaande batterij veldartillerie, welke was opgesteld op het Malieveld, vuurde de gebruikelijke minuutschoten af. Er stonden langs de route weer vele duizenden, die het wisselvallige weer trotseerden en die bij het passeren van de gouden koets de Koningin en de Prins geestdriftig toejuichten. De bij het militaire eerbetoon en de af zetting ingedeelde troepen stonden onder de bevelen van de gouverneur der resi dentie, luitenant-generaal D. C. Buurman van Vreeden. Voor het paleis aan het Lange Voorhout was de erewacht betrokken door 100 man van het Garderegiment Jagers. Hierbij was ingedeeld het vaandel van dit garderegi ment met vaandelwacht, alsmede de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. De erewacht voor de Ridderzaal werd gevormd door 70 man van het Korps Mariniers, waarbij waren ingedeeld het vaandel van dit korps met vaandelwacht, de Marinierskapel van de Koninklijke Ma rine en de tamboers en pijpers van het Korps Mariniers. Op het Binnenhof be stond de erewacht uit een detachement van het Garderegiment Fuseliers „Prinses Irene" ter sterkte van 100 man. Ook hier bij was het vaandel van dit garderegiment met vaandelwacht ingedeeld. Voor de afzetting van de door de konink lijke stoet gevolgde weg zorgden een de tachement van het 112de pontonniersba taljon en een detachement van het 127ste bataljon zware luchtdoelartillerie, een detachement luchtvaarttroepen van de Koninklijke Luchtmacht, een detachement van de Koninklijke Marine, de detache ment van de 102de Verbindingsgroep, een detachement van de 901ste luchtverdedi- gerskring en een detachement van het 13de Gardebataljon Fuseliers „Prinses Irene". Voor de zijgevel van de Litteraire Socië teit aan de Korte Vijverberg bevonden zich detachementen van de Marva, de Milva en de Luva. Langs de route bevonden zich het fan farekorps der Genie, het tamboerkorps van de Nationale Reserve en het fanfarekorps van de Limburge Jagers. Zowel de militairen als de ruiters van de rijkspolitie, die deel uitmaakten van het ere-escorte droegen het ceremoniële tenue. In de Ridderzaal In de Ridderzaal, waar een fraaie ver siering met bloemen en planten was aan gebracht, waren dit jaar meer plaatsen (Van onze Haagse redactie) De Aziatische griep, die in de afgelopen weken vooral in Limburg huishield, be gint nu ook in de rest van Nederland door te dringen. In Amsterdam bijvoorbeeld zijn reeds duizenden grieplijders en het aantal neemt nog steeds toe. Over het al gemeen is het verloop goedaardig, maar de Geneeskundige Hoofdinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Volks gezondheid vestigt er toch de aandacht op, dat iedereen die bij zichzelf of zijn ge zinsleden typische griepverschijnselen waarneemt, deze toch niet moet verwaar lozen, omdat zich dan ernstige compli caties zoals longontsteking kunnen voor doen. Zoals men weet heerst de ziekte vooral onder de militairen. In 34 kazernes zijn zeshonderd ziekmeldingen. In enkele gar nizoenen is dan ook de raad gegeven, van zware oefeningen voorlopig af te zien. Ook onder de studenten is het aantal pa tiënten nog steeds groot. In het ziekenhuis aan de Zuidwal in Den Haag is een stu dent uit Delft overleden, die als compli catie van de griep een zware longont steking kreeg. Hij is waarschijnlijk het eerste griepslachtoffer in het westen des lands. Van de honderdtwintig groenen in het Utrechts Studenten Korps is meer dan driekwart aangetast door de griep. De se naat van het korps heeft het begin van de groentijd uitgesteld tot maandag aan staande. Ondanks de zaterdagavond van de ANP- correspondent in Djakarta ontvangen me dedeling, dat de door de garnizoenscom mandant van Djakarta tegen de pers in de Indonesische hoofdstad genomen maatre gelen waaronder een algeheel verbod voor de buitenlandse correspondenten om nieuws over de conferentie tot nationaal overleg uit te seinen die avond waren opgeheven, is de situatie waarin de corres pondenten hun taak moeten uitoefenen nog zeer onduidelijk. Maandag en dinsdag is het gebruikelijke nieuwsbulletin, dat het ANP dagelijks van zijn correspondent in Djakarta ontvangt, kennelijk niet uitgezonden. Op een telegra fisch verzoek om informaties werd tot dus ver niet geantwoord. Het laatst ontvangen bericht van de ANP-correspondent dateert van zondagavond. Gezien de gebruikelijke werkwijze van deze correspondent, moet worden aangenomen, dat hij op het ogen blik, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is te berichten over het gebeu ren in Indonesië. Met ingang van vandaag, 17 september, zijn de koffieprijzen als volgt verlaagd: derde soort van f 1,72 voor f 1,68 per 250 gram; tweede soort van f 2,18 tot f 2,08 en eerste soort van f 2,58 tot f 2,48. ingeruimd dan vroeger, dit met het oog op de uitbreiding der beide Kamers. Deze uitbreiding van het aantal leden had mede tot gevolg, dat er meer gasten aanwezig waren. Ieder Kamerlid kan namelijk één genodigde medebrengen. Door de loop paden te versmallen en het aantal arm stoelen te verminderen heeft men meer plaatsruimte kunnen vinden. De voorzitter van de verenigde vergade ring der Staten-Generaal, mr. J. A. Jonk man, benoemde tot leden der commissie van in- en uitgeleide de Kamerleden de heer Algra, prof. Oud, mr. Burger, me vrouw Luyckx-Sleyfer, mr. Lichtenauer, prof. Romme, de heer Van de Wetering, prof. De Grooth, de heer Van Eysden en mevrouw Heroma-Meylink. Onder leiding van haar voorzitter, de heer Algra, begaf deze commissie zich naar de uitgang van de Ridderzaal om de Ko ningin en de Prins te ontvangen. Nadat het vorstelijk gezelschap had plaats genomen, sprak de Koningin de Troonrede uit. Na de rede stelde mr. Jonk man een „Leve de Koningin" in, waarmede allen instemden. Voorafgegaan door de leden der com missie van in- en uitgeleide begaven de vorstelijke personen zich daarna naar de ontvangkamer, waar, zij nog enkele ogen blikken vertoefden, waarna zij de Ridder zaal verlieten. De stoet reed daarna terug naar het paleis. ADVERTENTIE voor BABY en KLEUTER ANEGANG 46 - TEL. 14651 GROTE HOUTSTR. 116 - TEL. 13339 In G r o e n 1 o is de 67-jarige heer G. te Luke, die per fiets van zijn werk naar huis reed, bij het oversteken van de rij weg ter hoogte van zijn woning op de Ruurloseweg aangereden door een per sonenauto. De wielrijder werd met ern stige kwetsuren overgebracht naar het St. Vincentiusgasthuis te Groenlo, waar hij kort na aankomst is overleden. De auto, bestuurd door een inwoner van Naarden, sloeg na de aanrijding vervol gens enkele malen over de kop en kwam zeer gehavend in een stuk bouwland naast de weg terecht. De bestuurder en twee inzittenden bleven echter ongedeerd. Te Woerden is het driejarig jon getje André Pfaff op de Leidsestraatweg door een vrachtauto overreden. De knaap speelde bij de ouderlijke woning op het trottoir. Niemand heeft het ongeluk ge zien, ook de chauffeur van de vrachtauto niet. Waarschijnlijk is het ventje van het trottoir gestapt op het moment dat de vrachtauto hem bijna gepasseerd was. De kleine kreeg een achterwiel over het lichaam, waardoor de dood vrijwel ter stond intrad. Tengevolge van verkeersonge lukken in ons land zijn in 1957 om het leven gekomen 854 personen, van wie 167 kinderen. In de vroege ochtenduren - het was nog donker - verzamelden zich al de belangstellenden langs de weg, die de Gouden Koets zou nemen. De foto hier boven werd gemaakt op het Lange Voorhout in Den Haag. De regering heeft in haar antwoord op het Voorlopige Verslag der Tweede Kamer over 't Euratoomverdrag als haar overtui ging uitgesproken dat een krachtige in dustriële ontwikkeling in de zes deelne mende landen noodzakelijk is om de toe komstige energievoorzieningsprogram ma's te kunnen realiseren. Zij merkt daarbij op, dat de doelstellin gen van Euratoom niet uitsluitend zijn ge richt op de opwekking van kernenergie, doch ook op de ontwikkeling van een in dustrie die de daarvoor nodige apparatuur zal kunnen vervaardigen. De contacten met België De regering gaat voorts in op de vraag, waarom op het gebied van de kernenergie in de Beneluxlanden geen samenwerking bestaat. Zij wijt dit voornamelijk aan de omstandigheid, dat België aanvankelijk vveinig of geen behoefte gevoelde aan sa menwerking, wellicht omdat het reeds in de oorlogsjaren zeer vergaande verbindin gen met de V.S. en Engeland had aange gaan. Sedert de aanvang van de onderhan delingen over het Euratoom zijn echter, volgens de regering, in Beneluxverband geleidelijk nauwere relaties op atoomge bied tot stand gebracht. Men zal blijven streven naar verdere uitbreiding van deze contacten. Euratoom en UNO Euratoom zal waarschijnlijk op den duim door tussenkomst van de atoomorganisatie der UNO hulp aan minder-ontwikkelde landen kunnen bieden. De zes Euratoom- landen werken in de OEES reeds actief sa men om te komen tot de oprichting van een proeffabriek voor het chemisch reini gen van bestraald uranium. Deze fabriek zal mede dienen om zekerheid te verkrij gen over de vraag of het economisch ver antwoord is, op het continent grote fabrie ken voor dit doel te construeren. Proefreactorplannen De regering wijst ook op de plannen om in OEES-verband enkele typen proefreac toren te ontwikkelen. Men hoopt dat daar over nog dit jaar een beslissing zal vallen. Wat de inspectie op de naleving der overeenkomsten aangaat, verzekert de re gering, dat zij streeft naar zeer soepele regelingen waarbij een zo groot mogelijke coördinatie wordt bereikt. In de praktijk moeten enerzijds speci fieke belangen van de zes landen voldoen de kunnen worden behartigd, terwijl an derzijds de commissie in haar beleid niet zal worden geremd. Controle op militair gebruik De controle op militair gebruik op kern energie zal niet in Euratoom, doch tot op zekere hoogte wel in de West-Europese Unie plaats vinden. Er zijn volgens de re gering sterke garanties voor de naleving van het gehele complex van verdragsver plichtingen. De regering acht het zeer on- waarschijnlijk, dat het feit dat Frankrijk een militair program wenst uit te voeren, de pogingen zal doorkruisen die in wereld- verband worden ondernemen om tot een internationale controle, beperking of af schaffing van atoomwapenen te geraken. Wanneer het produktiestadium is aange broken, dan zal deze kwestie volgens haar ter sprake moeten komen in de Westeuro- pese Unie en in de NAVO. De regering is ervan overtuigd dat Duitsland zijn verplichting om niet tot militaire toepassing van kernenergie over te gaan, zal nakomen. Tekort aan experts Samenbundeling van toekomstige kern fysici in Europese opleidingsinstituten zal volgens de regering een bijdrage kunnen vormen voor de oplossing van het tekort aan deskundigen. Nog niet valt te overzien, of zulke opleidingsinstituten deskundigen aan de uitvoering van nationale program ma's zou onttreken. Het staat volgens de regering nog niet vast in hoeverre ook de V. S. en Engeland onderwijskrachten zul len kunnen leveren, aangezien ook in die landen grote tekorten bestaan. Petten en Wageningen De regering merkt op dat er een infor meel contact is geweest met België met be trekking tot de inrichting van een onder - zoek-instituut in Petten. Hierbij bleek, dat de door Nederland te bouwen hoge flux reactor niet paste in het Belgische pro gramma. Het is wenselijk en geenszins onwaarschijnlijk dat het reactorcentrum Nederland ook bij 't geheel der Euratoom- onderzoekingen zal worden ingeschakeld. Het onderzoekscentrum in Wageningen kan wellicht uitgroeien tot een internationaal centrum, omdat aan meer kennis van de toepassingmogelijkheden van de kern energie voor agrarische doeleinden in West-Europa grote behoefte bestaat. Kansen voor onze industrie Op het gebied van de controle moet een verdergaande harmonisatie groeien, ook bijvoorbeeld op het terrein der aansprake lijkheid. De Nederlandse industrie zal op de ruime markt betere mogelijkheden krij gen voor de produktie van hulp- en even tueel hoofdapparaten voor de Euratoom- bouwprogramma's. Over de financiële verplichtingen die Nederland door het verdrag zullen worden opgelegd, kan de regering nog geen indruk geven. Zij is niet van me ning dat de mindere bijdrage van Ne derland in de reeds vastgelegde bud getten, in vergelijking met België, ten gevolge zal hebben dat ook de invloed van Nederland in de ministerraad der gemeenschap geringer zal zijn. In ieder seizoen komen er gelukkig een paar avonden voor, die de toneelcriticus kan rubriceren onder de bijzondere ver rassingen. Er behoeft heus niet altijd een „wonder" te gebeuren om daarvan te kun nen spreken. Zo'n verrassende avond mocht ik maandag beleven in de grote, maar niet zo bijster gezellige zaal van het Van Nispenhuis aan de Stadhouderskade te Amsterdam, waar de toneelgroep „Arena" ondanks de nogal primitieve ac commodatie een buitengewoon aantrekke lijke voorstelling van het blijspel „School voor vrouwen" van Molière heeft gegeven. Dit was de eerste première door dit ge zelschap (dat grotendeels de taak van „Puck" heeft overgenomen) van een spe ciaal voor de middelbare scholen bestem de opvoering. Welnu, men kan beide par tijen gelukwensen. Het is in de gewoonste zin van het woord een hartverheffende en geestverwarmende gebeurtenis. Zoals Erik Vos, de artistieke leider van deze jonge groep, in een geestig voorwoord het pu bliek vertelde, heeft men de voorzorg ge nomen de „kleine ondeugendheden" tot een pedagogisch verantwoord minimum terug te brengen. „School voor vrouwen" is een van de sterkst gebouwde stukken van Molière, waarin zonder bijkomstigheden de geschie denis wordt verteld van de veertigjarige Arnolphe, die het meisje zijner keuze voor zich heeft pogen te reserveren door haar in domheid op te voeden, maar haar ten slotte verliest aan een doortastende rivaal, die haar om haar innerlijke en uiterlijke kwaliteiten vereert. Er is een sublieme ironie bereikt doordat Arnolphe herhaal delijk in vertrouwen wordt genomen door zijn concurrent en toch de dupe wordt van zijn vermeende listigheid. Zelden aan schouwt men een in alle eenvoud meester - lijker voorbeeld van een nauwgezette wisselwerking tussen karakter en situatie. Maar enfin, dit is al de derde keer dat deze komedie na de oorlog in ons land tot ver toning wordt gebracht, zodat ik met een gerust geweten van een verdere bespreking kan afzien. Uit de reacties van de volle zaal bleek wederom hoe nieuw het ver trouwde kan zijn, wanneer het met crea tieve oorspronkelijkheid voor het voetlicht wordt gebracht. Voor zover de herinnering betrouwbaar genoeg is om een vergelijking te recht vaardigen moet ik zeggen, dat de opvoe ring door de betrekkelijk onbekende krachten van „Arena" die van enkele jaren geleden door een keurtroep uit de Neder landse Comedie onder regie van Johan de Meester in alle opzichten verre overtreft. Dat is in de eerste plaats te danken aan de voorbeeldige spelleiding van de fantasie rijke Erik Vos, die een optimaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot plaatsing der personen voor een doel treffende plaatsing van de tekst. Met andere woorden: de oude wijsheid dat men verzen niet moet zeggen maar spelen, werd hier met begrip en gevoel in prak tijk gebracht. Doordat Bert Voeten in zijn vertaling de regels, naar mijn mening ten onrechte, heeft verlengd, duurt het stuk veel langer dan in de originele versie. Maar Erik Vos heeft van deze vertraging een deugd gemaakt, als het ware in oubol ligheid van tafreel tot tafreel een vader lands equivalent zoekend voor de Franse zwier, die men na volgender wij ze toch niet bereiken kan. Nanni Vermeer en Paul Meyer De totale kosten van de investeringen van het rijk, die in 1958 in uitvoering zul len zijn of komen (7.240 miljoen), over treffen het overeenkomstig totaal, dat de vorige Miljoenennota voor het jaar 1957 Door de regenval van de laatste weken is in de Gelderse Vallei en op de West- Veluwe een situatie ontstaan, die niet ver van een noodtoestand af is. Duizenden hec taren landbouw- en weidegronden zijn on der water komen te staan doordat de tal rijke beken buiten de oevers zyn getre den en behalve de weilanden ook vele wegen hebben blank gezet. Gevreesd wordt lm dat het grootste gedeelte van de aardappel oogst in de laaggelegen gebieden van de ting 1958 bedragen 599 miljoen. Hoewel in een aantal sectoren (domeinen, Zuiderzee werken, staatsmijnen) verlagingen moge lijk bleken, is het bedrag toch nog iets ho- aangaf met ruim 1250 miljoen. De verkla- j ger dan op de begroting voor 1957. ring van deze stijging ligt voor een belang- De eerste uitgaven in 1958 voor de ver rijk deel in de nadere raming van de totale betering van de Rotterdamse Waterweg keeronbruikbaar "geworden kosten van de Delta-werken 1957: 2000 zullen vijf miljoen gulden bedragen, miljoen, thans 2.750 miljoen. Bovendien De uitgaven voor de Zuiderzeewerken moet rekening worden gehouden met het I worden verlaagd van 104 miljoen in 1957 Gelderse Vallei als verloren kan worden beschouwd. Verscheidene wegen zijn voor hel ver- aanvatten van enkele belangrijke nieuwe waterstaatswerken, met name de werken ter verbetering van de Rotterdamse Wa terweg. (90 miljoen) en de bouw van een brug over de Nieuwe Maas bij Rotterdam (45 miljoen), alsmede met hogere totale kosten van de projecten voor aanleg en verbetering van rijkswegen. Voor deze laatste wordt 250 miljoen meer geraamd, ten dele in verband met het opnemen van nieuwe en het uitbreiden van de opgenomen plannen van reeds in uitvoering zijnde wegenprojecten, ten dele omdat een aantal ramingen op grond van nadere gegevens hoger moest worden ge steld. tot 90 miljoen in 1958. Dit hangt samen met de lagere raming voor de landbouw kundige werken in de Noordoostpolder (ruim 17 miljoen) en voor de waterbouw kundige werken in de Markerwaard (ruim 11 miljoen). Tegenover deze verlagingen staat een verhoging met 14 miljoen voor de landbouwkundige werken in oostelijk Flevoland. Voor de tunnel te Velsen kan met 4 mil joen minder dan in 1957 worden volstaan. De waterafvoer van de beek in het Val leikanaal bij Amersfoort wordt belemmerd door de westenwind, die een goede water lozing tegenhoudt. Ook in de Eem bij Amersfoort, die het water ontvangt uit het Valleikanaal en dit weer afvoert naar het IJselmeer, is de waterstand abnormaal hoog, namelijk ongeveer een meter boven het hoogste normale waterpeil. Ernstig gedupeerd worden de boeren bovendien doordat de melkproduktie de laatste weken door het natte weer aan merkelijk is teruggelopen. Bij het onderwijs stijgen de investerin- j Niet alleen de Barneveldse Beek is bui gen van 26 miljoen in 1957 tot 40 miljoen j ten haar oevers getreden, ook de Hoeve- in 1958. De stijging heeft in hoofdzaak be- i lankense Beek, de Valksebeek, de Moor trekking op de universiteiten en techni- sterbeek en de Esvelder Beek stromen i sche hogescholen, tesamen bijna 9 miljoen, over. In het dorp Barneveld zijn vele kel ders onder water gelopen. Talrijke voor tuintjes zijn in vijvers veranderd. De totale oppervlakte van het onder gelopen land raamt men alleen in het ge bied van het waterschap van de Barne veldse Beek reeds op ruim duizend hec tare. Daarboven komt nog eens ruim dui zend hectare bouw- en grasland, d!e zeer drassig en modderig zijn en tengevolge daarvan -"eel schade hebben geleden. Bo vendien worden deze graslanden door de koeien ernstig vertrapt. Vele boeren heb ben daarom reeds hun vee op stal gebaald. Dit betekent, dat de winterprovisie bijna twee maanden te vroeg voor het vee moet worden aangesproken. Het gevolg hiervan is dat een ernstig tekort aan hooi, bieten, knollen en kuilgras zal ontstaan, welke te korten met duur krachtvoer moeten wor den aangevuld. Op sommige plaatsen stroomt het water zelfs de kippen- en varkenshokken binnen. Broederschap van Notarissen De Broederschap van Notarissen zal op donderdag 19 september in het Haarlems concertgebouw haar jaarvergadering hou den. Tijdens deze vergadering zal een be spreking worden gewijd aan het nieuwe huwelijksgoederenrecht, over welk onder werp pre-adviezen zijn uitgebracht door de heer A. Prakken, een Haarlems notaris en mr. J. M. Polak, rechter aan de recht bank te Den Haag. Oud-minister Prof. Van Oven zal de vergadering bijwonen. Ook de Minister van Justitie prof. dr. I. Samkalden is tot de vergadering uitgenodigd. Vooral Paul Meyer, die Arnolphe ver tolkte, heeft een beheerst en weloverwogen gebruik gemaakt van de kansen om zijn reacties op de gebeurtenissen getrouw aan het type uit te spelen. Daardoor werd men onder het komische masker een wezenlijke tragiek gewaar. Geen moment is hij daar bij gedwongen geweest de grenzen van zijn talent te buiten te gaan. Integendeel: hij heeft het in de diepte gezocht en gevon den. Ik vond het een aandoenlijk-mooie rol bij alle lachwekkendheid. En evenzeer heb ik genoten van het aandeel van Nanni Vermeer als de omstreden Agnes, een zeld zaam zuivere ingénue. Jan Staal zorgde als Horace voor voldoende vurigheid bij de tegenpartij, Kitty van Wijk en Cees Pijpers waren de kluchtige bedienden, Jan Korevaar en Ton van Otterloo de raison neurs. Léontien van Beurden maakte met haar kleurige decor een aardige en ter zake dienende variatie op het idee van de snelle wisseling tussen binnen en buiten, dat Christian Bérard ten behoeve van Louis Jouvet voor het eerst in toepassing bracht. Al met al is hier een hartelijk compliment met het bereikte resultaat op zijn plaats. David Koning Kamerlid Van de Wetering over zijn indrukken op Nieuw Guinea HOLLANDIA (per luchtpost) Kort voor de terugkeer naar Nederland van de parlementaire missie, die een bezoek van een maand heeft gebracht aan Nederlands Nieuw-Guinea, heeft het C.H.U.-Tweede Kamerlid F. H. van de Wetering, de voor zitter van de missie, gezegd dat er zijn inziens in de afgelopen jaren enorm veel verbeterd is op het gebied van verbindin gen, diensten en woningen. „Vier jaar terug was het vooral het pro bleem van de Indische Nederlanders, die als arbeidscontractanten hierheen zijn ge komen. Een der kernvraagstukken van thans is, hoever het met de ontwikkeling van de Papoea is gekomen en met zijn aanpassing in deze moderne tijd." „Streefdatum? Onzin!" Hij noemde het vooral noodzakelijk, de Papoea's „landbouw-minded" te maken. „Wanneer wij hierin maar ten dele slagen, kan in vijf jaar tijd de export van bevol- kingsprodukten met twintig tot dertig mil joen gulden per jaar worden verhoogd", zei de heer Van de Wetering, „maar wij moeten de Papoea's laten doen wat zij zelf in staat zijn te doen, anders worden zij ontevreden." Ook dient men zich in Nieuw-Guinea te hoeden voor het streven naar te grote per fectie. Het zwaartepunt ligt op het onder wijs en daarbij is het van ondergeschikt belang of de Papoea bijvoorbeeld wat krom Nederlands spreekt. Het vaststellen van een streefdatum voor zelfbestuur noemde de heer Van de Wete ring „volslagen onzin", omdat niemand kan zeggen, of een volk in een betrekkelijk korte tijd een zodanige hoogte heeft be reikt dat het in staat is zichzelf te be sturen. Men doet veel aan de ontwikkeling van onderontwikkelde gebieden; aldus de heer Van de Wetering, „maar op grond van wat ik daarvan heb gezien, is mijn over tuiging dat een gericht bestuur zoals Ne derland dat in Nieuw-Guinea voert, on danks alle fouten en gebreken, 't beste is". Duitse schatkist betaalt premie aan mijnwerkers De gezamenlijke steenkolenmijnen in Limburg zijn bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in beroep gegaan tegen de beschik king van de Hoge Autoriteit, waarbij deze zich akkoord verklaarde met het finan cieren van de „Bergmannspremie" uit de openbare middelen van de Westduitse Bondsrepubliek. De Bondsrepubliek heeft op 15 februari 1956 twee maatregelen ingevoerd, waar van de eerste betrekking had op de toe kenning van een „Bergmannspremie" aan de ondergrondse mijnwerkers, welke pre mie ten laste komt van de Westduitse schatkist. De tweede maatregel betrof een bijdrage van de Bondsrepubliek ter ver lichting van de door de Westduitse mijnen te betalen pensioenpremies. Het bezwaar van de gezamenlijke steen kolenmijnen in Limburg richt zich niet tegen de „Bergmannspremie" als zodanig de mijnondernemingen hebben immers hun volledige medewerking verleend aan de totstandkoming van de besluiten van de Mijnindustrieraad tot invoering van een bijzondere premieregeling maar hun bezwaar rich zich uitsluitend tegen de fi nanciering uit overheidsgelden. Volgens de gezamenlijke steenkolen mijnen in Limburg is volgens het E.G.K.S.- verdrag een dergelijke subsidie uitdrukke lijk verboden. De Hoge Autoriteit heeft naar hun mening een maatregel gesanctio neerd, waardoor de concurrentieverhou dingen tussen de kolenproducerende on dernemingen der E.G.K.S.-landen worden aangetast. Daardoor wordt afbreuk gedaan aan de fundementele beginselen van de gemeenschappelijke markt. tip Rrtrfplqmd de PARIJS (Reuter) Blijkens gegevens van de Organisatie voor Europese Econo mische Samenwerking had Nederland in de maand augustus het op een na grootste verrekeningstekort in de Europese beta lingsunie. Het Nederlandse tekort, dat 106,3 miljoen dollar bedroeg, werd alleen overtroffen door dat van Groot-Brittan- nië, dat 177,8 miljoen dollar groot was. het Franse verrekeningstekort, dat in voorafgaande maanden steeds aanzienlijk was geweest, daalde in augustus tot 47,6 miljoen dollar. West-Duitsland bleef, met een verrekeningsoverschot van 280.8 mil joen dollar, de grootste krediteur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 6