VANMORGEN IN DE V1SHAL De Panklaar Koning 1 Webbe TYPIST(E) bekwame en leerling perssters van IJmuiden Groentebedrijven DIT mag U niet missen 45 ct mannelijke arbeidskrachten Panklare groenten 500 gram SUIKER voor 19ct DINSDAG 24 SEPTEMBER 1957 6 Grote belangstelling voor uitvaart van Haakon VII Stoffelijk overschot in paleiskapel opgebaard Indisch-Portugees geschil voor het Haagse Hof Griekenland wil nog geen Balkanconferentie B. H. Smeenk J. A. ten Napel ,,IJmondstad' C.O.Y. „LOOFT DEN HEER" LEERLING TEKENAARS S belevenissen fjreft U fiets hooJkj' Adverteert In dit blad Sport in het kort Scheepvaart mmm mmwmm Dit kan alleen bij ZWANEMSURG LEGPUZZELS met 245 stukjes Uit eigen bakkerij: Uit onze groenten afdeling: 7WANF kIRIIRft tl |PC| >AA ADKXT L ttAHC IANGI .no UKUoi f NIEUWSTRAi Jr Cl \i-si vMAKiVtl Sinds 1891 n 70 m m to Aanvoer 385 kisten tong en tarbot, 1 heilbot, 1530 schol, 190 schar, 2900 haring, 4100 makreel, 2535 schelvis, 335 wijting, 385 kabeljauw en gul, 24 poon, 65 koolvis, 30 diversen, totaal 12480 kisten. Grote drukte De gehele internationale vissersfamilie, die de Noordzee in deze dagen als visserij plaats heeft gekozen, is tot de conclusie ge komen dat de visserij nog steeds grillig en zeer wonderlijk is. Want alle vissers (op enkele schepen na) hebben in de afgelopen week een rijke visbuit in hun netten kun nen vangen. Schelvis en haring, maar voor al makreel liet zich rijkelijk vangen. De trawlers en loggers, die met de trawl vis sen en regelmatig te IJmuiden markten, vingen zich in een zeer korte en vlugge reis vol. Bij de gewone maandagdrukte er waren 54 schepen om te lossen lagen er nog schepen, die 26 trawlerploegen no dig hadden, op een losbeurt te wachten. Omdat de dinsdag- en woensdagmarkt reeds waren volgeboekt en de schepen weer naar de visserij moesten vertrekken besloten de KW. 73 met 350 kisten, de „Robert Wiliam" met 750 kisten en de „Bali" KW. 129 de derde losbeurt aan de maandagmarkt te nemen. Door de enorme drukte was reeds bekend dat de wachtende schepen ook dinsdag en woensdag gedwon gen zouden zijn de tweede losbeurt te ne men. Het zijn lange werkdagen voor de havenarbeiders en visknechten. Eerste Zweed Voor het eerst in dit seizoen is een Zweedse kotter binnengekomen om 400 kisten haring en 150 kisten schelvis en makreel te verkopen. Als de Zweed, die vandaag lost een goede prijs maakt is het wellicht een stimulans voor de andere Zweedse kotters om deze richting uit te komen.De buitenlandse schepen komen echter als laatste in aanmerking voor volk van de vislosregeling. Haringvangsten De vangsten van de vleetloggers waren in de afgelopen nacht: KW. 215, 2534, 147—100, 19—8, 54—8, 22—20, 45—5, 127 —17, 175—15, 67—14, 86—30, 130—9, 151 —40, 20—17, 40—8, 41—15, 110—5. Geen vangst: KW. 23, 47, 18, 39 en 15. De vangsten van de trawlloggers waren: KW. 37—30, 48—15, 141—35, 74—30, 135— 20 k. De gemiddelde vangst van de vleetlog gers was 17 kantjes, en van de trawllog gers 18 kantjes. Overvloedige aanvoer De stroom blijft aanhouden. Gisteren ruim 10.000 kisten vis, vandaag een zelfde hoeveelheid en voor woensdag staat de hal een zelfde beeld te wachten. Vandaag wer den 10.000 kisten vis gelost, waarbij 600 kisten schelvis, 40 wijting, 150 gul en ka beljauw, 7600 haring, 600 makreel, 75 gul, 440 diversen, 750 kg. tong en 250 stuks stijve kabeljauwen. De HD. 79 was binnen met 600 kisten makreel en 80 schelvis; de „Haarlem" (van 13 sept.) met 2200 kisten haring, 40 ma kreel, 30 kantjes; de „Nestor" (van 16 sept.) met 900 kisten haring, 35 diversen en 250 kantjes; de „Curagao" (van 16 sept. rnet 1850 kisten haring en 15 diversen; de „Java" met 400 kisten haring en 10 diver sen; de VI. 131 „Petronella" (van 9 sept., voor de tweede beurt) 560 kisten haring, 40 diversen en 550 kantjes; de Sch. 117 „Onderneming III" (van 13 sept., voor de tweede beurt) met 1400 kisten verse ha ring. De Zweed LL. 75 zorgde voor 450 kisten haring, 100 makreel, 50 schelvis en 120 stuks stijve kabeljauwen. Het schip werd door eigen personeel gelost, daar het an ders pas vrijdag voor lossing in aanmer king was gekomen. Alles toch weg De haring bracht vanmorgen van f 11 f 14 op. Bijna de gehele aanvoer ging naar de handel en de industrie. Er werd geëx porteerd naar Duitsland eri België. De ma kreel noteerde van f 10f 13. De binnenlandse handel nam verder grote gul af voor f 42f 62, middel voor f30f40, torgullen voor f16f20. Grote schelvis was voor de export voor f 38 f 46, grootmiddel voor f 37f 42. Klein- mididel ging het binnenland in voor f 27— f32, pennen voor f21f27 en braadschel- vis voor f 17f 22. De wijting deed f 16 f21. Kabeljauw was voor export; regels grote deden f 90f 120 en kleine f 70. Tong en schol waren vanmorgen om negen uur nog niet verkocht. Voor de woensdag Voor de woensdag- en donderdagmarkl waren vanmorgen te IJmuiden al weer acht trawlers en trawlloggers binnen met ruim 11.000 kisten vis, waarbij 6000 haring en 3600 makreel. Waarschijnlijk lossen morgen: de KW. 176 met 1000 kisten, waarbij 470 haring, 180 schelvis, 30 radio, 320 kleine makreel, 100 kantjes; de „Emma" (van 13) met 650 kisten haring, 100 makreel en 50 diversen; de „Deining" (van 16) met 1800 kisten ha ring; de „Beatrice" (van 16) met 920 kis ten haring en voor de tweede beurt de KW. 82 „Stadt Enchuysen" (van 17) met 1400 kisten makreel. Voor de donderdagmarkt zouden dan blijven liggen: de „Medan" (van 19) met 1600 kisten haring, de„Vikingbank" (van 17) met 1200 makreel, 150 schelvis, 80 ha ring en 25 diversen; de „Elie Chenévière" (van 16) met 540 kisten makreel, 130 ha ring, 280 schelvis, 100 koolvis, 40 kabel jauw en gul, 80 haai, 10 wijting, 20 diver sen en 40 stuks stijve kabeljauwen. En op zee De visserij op de Noordzee was gisteren over het algemeen slecht. De loggers op 't Zand vingen 40 tot 50 manden hoops. De trawlers meldden ook geen beste haring visserij: 300 tot 100 manden. De Job Gou- OSLO (UP). - Het stoffelijk overschot van koning Haakon VII is maandag opge baard in de koninklijke kapel in het paleis van Oslo tijdens een godsdienstige plech tigheid onder leiding van bisschop Eivind Bergrav. Tot zondag zullen de Noren elke dag gedurende vier uur de gelegenheid hebben een laatste groet te brengen aan hun vorst. De begrafenis geschiedt op dinsdag 1 oktober in tegenwoordigheid van vele vor stelijke personen. Van tenminste zes vreemde mogendheden zal het hoofd van de staat aanwezig zijn. Behalve Koningin Juliana zijn dat de koningen van Dene marken, Zweden, België en Griekenland en de president van Finland. In de begrafenisstoet van het paleis naar de kathedraal van Oslo zullen koning Olav en kroonprins Harald achter de baar gaan. Dan volgen koning Frederik van Denemar ken en koning Gustaaf Adolf van Zweden, beiden na verwant aan de overledene. Achter hen gaan onder meer koning Bou- dewijn van België, koning Paul van Grie kenland, Prins Bernhard en prins-gemaal Felix van Luxemburg, Koningin Juliana, de Noorse prinsessen Astrid en Ragnhild en andere vrouwelijke leden der konink lijke families zullen waarschijnlijk volgen in auto's. Het Britse koninklijke huis zal worden vertegenwoordigd door de hertog van Gloucester. De ter aardebestelling in het oude kasteel Akerhus in Oslo, waar de vorst zal worden bijgezet in de crypte, waar ook koningin Maud begraven werd. NEW YORK (UP). - De UNO-Assemblée heeft aan het begin van de vergadering van maandag koning Haakon herdacht. Sir Leslie Munro, de voorzitter van de Assem- blée sprak een herdenkingstoespraak uit, waarna de vorst met een minuut stilte door de leden van de vergadering werd herdacht. da meldde nog een trek van 200 manden, de Dirkje een trek van 200 manden en de „Allanwater" een trek van 100 manden. De „Maria van Hattem" ontmoette een spok kabeljauw. Negen honderd stuks ka beljauw werden boven water gehaald. De trawler, die op 16 sept. IJmuiden verliet, ging thuisstomen. Aanvoer op Urk Door 72 vaartuigen werd zaterdag aan de gemeentelijke visafslag aangevoerd: 8677 pond aal en paling, prijs van 100—123 cent per pond; 809 pond snoekbaars, 9093 cent per pond; 327 pond baars, 6677 cent per pond; 1138 pond voorn, 47 cent per pond; 578 bakken nest, 250300 cent per bak van 75 pond. Het Internationaal Gerechtshof te Den Haag heeft een aanvang gemaakt met de openbare behandeling van het geschil tus sen India en Portugal over Goa en drie kleine Portugese gebieden aan de westkust van India. Portugal vraagt het hof als zijn oordeel te geven, dat het een recht van doortocht heeft door het gebied van India naar de enclaves Dadra en Nagar Aveli, welke de laatste drie jaar van de rest van het Portugese gebied in nldia zijn afge sloten. India voert aan, dat het hof in deze zaak geen rechtsbevoegdheid heeft en subsidiair, dat overtocht door zijn gebied een zaak is, die geheel binnen zijn juris dictie valt. Voordat de behandeling van de zaak be gon werden de beide rechters ad hoe - voor India Mahomed Ali Corrim Chagla, „chief justice" van Bombay en voor Portu gal dr. Manuel Fernandes, lid van het Por tugese Hogerhuis - door de president, mr. Green H. Hackworth, geïnstalleerd. De beide rechters ad hoc hadden tevoren de plechtige verklaring volgens artikel 20 van het statuut van het Hof afgelegd. De agent van India, de ambassadeur van India in ons land, de heer B. K. Kapur, leidde daarop de juridische raadsman voor India, M. C. Setalvad, procureur-generaal van India, in. Deze betwisttp daarop in zijn openingspleidooi de jurisdictie van het hof in deze zaak en gaf het schema aan, vol gens hetwelk de bezwaren in de volgende openbare zitting en door zijn juridische medewerkers zouden worden uiteengezet. Er was gisteren zeer grote belangstel ling voor de openbare zitting. Onder de diplomaten waren de ambassadeurs van Egypte, Luxemburg, Venezuela, Brazilië, Liberia, de Verenigde Staten, de gezanten van Perzië, Oostenrijk en Israel, de zaak gelastigde van Ecuador en Mexico en ver tegenwoordigers van verscheidene diplo matieke missies. ATHENE (Reuter) Griekenland heeft het Roemeense voorstel tot een conferen tie van de premiers van de zes Balkan- landen „voorlopig" van de hand gewezen. Met het oog op de hangende problemen tussen Griekenland en andere Balkan- landen, zo zegt premier Karamanlis in zijn antwoord, gelooft Griekenland niet dat zijn aanwezigheid van nut kan zijn op een conferentie die ten doel heeft be trekkingen „in organische en perma nente vorm" te vestigen. Griekenland wil eerst zijn geschillen met de naburige sta ten regelen om daardoor de spanning op de Balkan weg te nemen. De pogingen van Griekenland om dit te bereiken heb ben nooit weerklank bij de Balkanstaten gevonden, integendeel, sommige dezer sta ten hebben nooit opgehouden spionnen en saboteurs naar Griekenland te zenden, al dus Karamanlis. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan familie, vrienden en ken nissen voor de vele be wijzen van deelneming en medeleven ontvangen bij het overlijden van onze beste vader, be huwd- en grootvader JAN VAN'BREDERODE in het bijzonder de Pro testantse Begrafenis Ver eniging voor de correcte uitvoering der begrafenis. Uit aller naam: J. v. BREDERODE Jr. IJmuiden, sept. 1957. Lange Nieuwstraat 92. Voor de vele blijken van be langstelling met de ziekte en het overlijden van mijn geliefde vrouw, en onze moe der ANNA LEERING—ROOD betuigen wij onze welge meende dank, in het bijzon der buren, vrienden en be kenden. IJmuiden-Oost, Kastanjestraat 12. J. H. J. LEERING en kinderen. September 1957. Tandarts Woensdagmiddag 25 sept. GEEN SPREEKUUR IN IJMUIDEN Heilgymnastiek - Massage Woensdag 25 september AFWEZIG Tel. 7292 I. HA IFF Boodschappendienst Warmenhovenstraat 91, IJmuiden. Tel. 7292 b.g.g. tel 4787 Nummerbrieven, die volgens ons oordeel niet bona fide reageren op de Inhoud van advertenties, worden niet doorgezonden Niet-afgehaalde nummer- brieven worden na 14 dagen vernietigd N.V. IJSFABRIEK EN KOELHUIS IJSVRIES IJmuiden vraagt voor spoedige indiensttreding Aanmelden: Kanaalstraat 36 IJmuiden. roept haar leden op om aanwezig te zijn op de GENERALE REPETITIE van de gezamenlijke koren ter gelegenheid van de Tunnel-opening. Samenkomen a.s. WOENSDAG 7.45 uur in het Missiehuis. ZEGT HET VOORT. De Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens J. J. BEIJNES N.V. te Beverwijk vraagt Vereiste opleiding: Ambachtsschool. Reiskosten tot een maximum van 8.per week worden vergoed aan hen, die meer dan 7V4 km van de fabriek wonen. Sollicitaties schriftelijk aan het kantoor te Beverwijk. Scheepvaartkantoor te Amsterdam vraagt in staat dictaten direct op de machine te tikken. Goed op de hoogte met Engels en Duits. Frans strekt tot aanbeveling. Brieven onder no. 225 Adv. Bur. WYT, N.Z. Voorburgwal 130, Amsterdam. WASSERIJ KLEVERPARK, Santpoorterstraat 41, vraagt houdt woensdags weer reklamedagen van GROENE KOOL RODE KOOL ZUURKOOL ZOMER- WORTELTJES DUBB. UIEN GARE BIETJES ANDIJVIE pond STOOFPREI per en als EXTRA REKLAME van panklare groenten BLOEMKOOL geheel schoongemaakt f0 ct. per pond Bij elk besteed bedrag 1 blik ANANAS voor 59 ct. Onze PANKLARE SNIJBOONTJES zijn een succes 25 ct. per pond. Dat is weer reklame van de bekende Evertsenstraat 18-20 - Tel 5825 Zeeweg 258 Tel. 5854 ONZE PANKLARE KWALITEIT MUNT UIT DOOR HARE ZUIVERHEID. PANTEKOEK. In gebouw „Odeon" in Rotterdam zijn bokswedstrijden voor amateurs gehouden. De Rotterdamse mid dengewicht Pantekoek won in de A-klasse op punten van Ritico uit Vlissingen. NOORWEGEN—DENEMARKEN In het Ullevaal-stadion in Oslo is zondagmid dag een interlandwedstrijd gespeeld tus sen Noorwegen en Denemarken. Het resul taat was een gelijk spel (2-2), nadat de Noren bij de rust een 2-1 voorsprong had den gehad. Schermen In de wereldkampioen schappen floret-schermen voor dames equipes, werd Nederland in de eerste ronde uitgeschakeld door Duitsland, met 151. Amstelstad, 24 te Fremantle. Aldabi, 23 v. Santos n. Montevideo. Almkerk, pass. 23 Str. v. Messina n. Genua. Attis, 22 450 m. z.w. Landsend n. Curasao. Averdijk, 23 v. Rotterdam n. Antwerpen. Algenib, pass. 23 Sint Vincent n. Antwerpen. Algol, 23 te Antwerpen. Aegis, 24 v. Pto. Cabello n. Guanta. Alpherat, 24 te Natal verw. Artemis, 24 20 m. n.w. Gr. Cayman n. La Guaira. Andijk, 23 40 m. w.z.w. San Miguel n. Havana. Annenkerk, 23 te Antwerpen. Britsum, 21 v. Churchill n. Continent. Beninkust, 24 te Abidjan verw. v. Monrovia. Bengkalis, 23 v. Sorong n. Townsville. Camitia, 24 te Hamburg. Charis, 24 te Amsterdam. Cinulia, 25 te Rotterdam verw. Congokust, 23 v. Takoradi n. Grand,Bassa. Camerounkust, 20 v. Porto Amboin n. Pte. Noire. Calt. Pernis, 23 121 m. z.z.w. Ras Fartak n. R'dam. Celebes, 23 80 m. z. Lissabon v. Genua n. U.K. Crania, 23 v. Pta. Cardon n. Liverpool. Dorestad, 23 v. Punta Cardon n. Gibraltar. Delfland, 24 te IJmuiden verw. Duivendrecht, 24 te New York. Dinteldijk, 24 te Rotterdam. Diemerdijk, 25 te Los Angeles verw. Drente, 24 te Napels. Doris, 24 te Georgetown verw. Eemdijk, 23 te Lissabon. Esso Rotterdam, 24 te Rastanura. Guineekust, 23 te Le Havre. Garoet, 23 v. Aden n. Suez. Gaasterkerk, 23 v. Bahia n. Rio de Janeiro. Graveland, pass. 23 Ouessant n. Recife. Ganymedes, 23 v. Wageningen n. Georgetown. Hathor, 23 v. Izmir n. Calamata. Helicon, 24 te Mobile verw. Hydra, 20 te Antwerpen n. Buena Ventura. Hermes, 24 600 m. w. Floris n. San Thomas. Hispania, pass. 23 Ouessant n. Rotterdam. Ivoorkust, pass. 23 Ouessant n. Freetown. Iberia, pass. 23 Beachyhead n. Vigo. Jupiter, 24 te Rotterdam. Japara KRL, pass. 24 Finisterre n. Port Said. Jason, 22 600 m. z.w. San Michel (Az.) n. A'dam. Keizerswaard, 24 te Liverpool verw. Koningswaard, 21 v. Dublin n. Stanlow. Kieldrecht, 24 v. Bremen n. Antwerpen. Koratia, 24 te Pta. Cardon verw. Karimata, 23 v. Barcelona n. Leixoes. Korenja, pass. 23 Kreta n. Triëst. Lutterkerk, pass. 23 Aden n. Suez. Lieve Vrouwekerk,. 24 te Port Said. Lombok, 23 v. Mombasa n. Djibouti. Lemsterkerk, 23 30 m. o. Ras Alkalb n. Rastanura. Le Maire, 24 te Palembang. Limburg 23 te Abadan v. Basrah. Louis Lantz, 24 te Emden verw. Maaskerk, 24 te Suez. Mylady, pass. 23 Ouessant n. Martinique. Mapia, 23 nog rede Vizagapatnam. Moordrecht, 23 dw. Algiers n. Tripoli. Munttoren, 24 te Savannah. Musilloyd, 23 v. Belawan n. Colombo. Marnelloyd, 24 v. Port Sudan n. Port Said. Musi, 24 te Luwak. Maas, 24 te Tunis v. Algiers. Nestor, 28 te Maracaibo verw. Naess Commander, pass. 24 Port Said n. Fawley. Oranjefontein, 23 te Antwerpen. Oostkerk, 23 v. Fremantle n. Adelaide. Ondina, 24 te Trinidad verw. Poseidon, 24 te Brighton verw. Peperkust, 22 te Amsterdam. Pr. Willem V, 24 600 m. n.o. Belle Isle n. Quebec. Pygmalion, 24 te Turks Island. Pendrecht, 23 dw Cochin n. Formosa. Prins Willem v. Oranje, 22 v. Quebec n. R'dam. Purfina Hellas, pass. 23 Perim n. Fiumicino. Perna, 24 te Lorenzo Marques. Prins Willem II, 23 v. Le Havre n. Rouaan. Prins Willem IV, 23 700 m. o. Belle Isle naar Le Havre. Phrontis, 24 te Semarang v. Rejangrivier. Rita, 24 te Telokanson. Rotti, 24 te Djibouti. Riouw. 23 te Mufatta verw. v. Mena. Soestdijk, 22 te Antwerpen. Stad Schiedam, 23 35 m. n.n.w. Kaap St. Vincent n. Rotterdam. Salatiga, 22 v. Colombo n. Belawan. Stentor, 23 te Rotterdam n. Antwerpen. Statue of Liberty, 23 270 m. z.o. Bermudas naar Philadelphia. Stanvac Talangakar, 26 te Saigokokon verw. Straat Madura, 24 te Allepey v. Bombay. Straat Torres, 24 te Tandj. Priok v. Kwinana. Singkep, 24 v. Castanas n. Honolulu. Sibajak, 24 te Aden. Slamat, 22 v. New York n. Beyrouth. Stad Leiden, 24 te IJmuiden verw. Saroena, 23 v. Singapore n. Pladju. Stad Gouda, 23 te Bona. Tabinta, 23 te Colombo. Tomori, 23 te Antwerpen. Ternate, 24 te Semarang. Tibia, 24 te East-London. Teiresias, 23 v. Port Sudan n. Suez. Themisto, 24 te Rotterdam. Trajanus, pass. 24 Azoren n. Londen. Triton, 23 850 m. z.w. Azoren n. Willemstad. Tjiluwah, 24 te Semarang verw. v. Tj. Priok. Telamon, 24 v. Aruba n. Carthagena. Utrecht, 24 te Dar Es Salaam. Vasum, pass. 24 Aden n. Mena Al Ahmadi. Van Neck, 24 te Port Swettenham. Westerdam, 23 550 m. z.w. Cape Rase n. R'dam. Wieldrecht, 23 op Sheet El Arabriver n. Abadan. Waiwerang, 24 te Bassein verw. W. Alton Jones, pass. 23 Gibraltar n. Ph.delphia. Westertoren, 23 v. Suez n. Mena. Wonosari 23 nog steeds te Basrah. Westland, 21 te Amsterdam. Zuiderkerk, pass. 23 Gibraltar n. Antwerpen. Zonnekerk, 24 te Madras. Zaankerk, 24 te Kaapstad. Zuiderzee, 23 v. Port of Spain n. Baltimore. KLEINE VAART Alcetas, 22 te Amsterdam n. Hamburg. Bab T, 20 te Huil v. Toppila. Concepcion, 21 200 m. o. Bahia n. Paranagua. Draco, 22 v. Malaga n. Antwerpen. Elsa, 19 v. Koge n. Kotka. Ilias, 22 v. Ceuta n. Malta. Joost, 23 v. Methil te Kopenhagen verw. Kaap Falga, 18 Kiel gepass. n. Ostrand. Kaap St. Vincent, 20 te Amsterdam v. Stocka. Marianne, 23 te Thyboroen n. Gothenburg. Midas, 22 v. Lissabon n. San Feliu. Nero, 23 te Dungeness n. Amsterdam. Notos, 22 te Amsterdam n. Rotterdam. Pavo, 20 te Zaandam v. Otterbacken. Phidias, 22 et Catania n. Rotterdam. Ponza, 23 dw. Thyboron n. Zaandam. Tilly, 21 v. Ostrand n. Stugsund. SLEEPVAART Barentszee, 21 600 m. n.o. Paramaribo n. Puerto Cabello. Friesland, 22 v. Rotterdam n. Southampton. Hudson, 21 500 m. w.n.w. Minikoy n. Calcutta. Humber, 22 te Falmouth n. Port Harcourt. Oostzee, 22 260 m. n.w. Golf v. Maracaibo naar Maracaibo. Tyne. 22 180 m. n.n.w. Perim n. Kuwait. W- 21 480 m. w.n.w. Minikoy naar Port Moresby. P;- 00 m. n.w. Mona eil. n. Porto Ordaz. Thames24 v. Gibraltar n. Daz-eil. (Perz. Golf). VOOROORLOGSE PRIJS bij aankoop van 250 gram van onze eigen prima koffie van ƒ2.08, 1.50 of 1.25 ALLEEN OP DE KOOPJESDAGEN WOENSDAG EN DONDERDAG De artikelen, aangegeven met een gelden alleen voor de koopjes- dagen: WOENSDAG en DONDERDAG. BISKWIE 500 gram 54* MARGARINE 59* BESCHUIT 2 54* ERWTEN MET WORTELEN groot blik s 49* 1/4 EDAMMER KAAS 99* 1 grote CANDY-KOEK van 65 voor 49* ZWANENBERG'S VLEESWAREN blijven je ware! 59* 59* PORK UIT BLIK 150 gram BAKBLOEDWORST 200 gram in dikke plakken, heerlijk bij rode kool DIK VET SPEK 500 gram79* PRACHT HAM 150 gram 75 PALINGWORST 150 gram 62 SAKS. SMEERLEVERWORST 150 gram 52 EXTRA AANBIEDING ARDENNER WORST 100 gr. 56 GELARDEERDE LEVER 100 gr. 49 LUNCHSCHOTEL GEKOOKTE WORST) 150gr. PORK samen HAMSPEK 42* HAMKAAS 100 gr49 GEBRADEN GEHAKT 100 gram 59 GEKOOKT MAGER SPEK 100 gr. 48 PLOCKWORST 100 gr49 Ze zijn er weer de beroemde Zwanenberg's ROOKWORST 250 gr 125 Voor gezellige WINTERAVONDEN Wij stellen deze bij de boodschappen beschikbaar van 95 voor: 4 TOMPOUCES49 BANKETKOEK 'A p99 SOESJES 150 gram49 KRENTENBROOD 1—, 65 PANKLAAR GESNEDEN EN GEWASSEN GROENTE GESNEDEN RODE KOOL SAVOYE KOOL j 1 GROENE KOOI /-±- KI 0 UIEN 2 STOOFPREI 1 n GESCHRAPTE WORTELTJES l PT GESTOOMDE BIETJES ,fcwl ZUURKOOL 5 kilogram DOREE'S 85 - ^van vertrq UHtrZatr ti) H 30 H (O 10 I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 10