Invloed van bestedingsbeperking is voorlopig nog gering C hefarme 4 E „Noorden nog steeds stiefkind der economische ontwikkeling" President der Wereldbank niet pessimistisch gestemd Griepbestrijding met 4 middelen tegelijk! Vooreerst geen loonsverhoging die de consumptie zou doen stijgen Kamerleden op excursie in de drie noordelijke provincies DINSDAG 24 SEPTEMBER 1957 9 Examens Krachtiger industrialisatie beleid gewenst Bestrijding van de verkeersonveiligheid Bamboe zoekt het hogerop Geen direct contact met Russische sportlieden Succes voor honkballers Nederlands B-team won driekamp in Barcelona Gendebien overwinnaar in autotour de France Zuiver economisch gezien is er geen reden voor ongerustheid over de huidige moeilijkheden Schietwedstrijden voor reserve-politie Acteur Willem de Vries ter aarde besteld ADVERTENTIE Ik wou filter gaan roken en nu is Essex filter mijn merk. Waarom Omdat ik dat de lekkerste Vir ginia met filter vind. i 2257 Of ik Essex filter een goede sigaret vind? Ja, héérlijk! Die speciale fil ter maakt hem zo zuiver en zacht voor je keel. meneer, als U 't m(j vraagt, ik bljjf bij Essex filter. Dat is nou de enige filter-sigaret die lekker is en lekker blijft. Voor 'n keurig-getikte brief èn voor de lekker ste sigaret kunt U bij mij terecht. Ik heb altijd Essex filter bij de hand. „Het economisch leven bevindt zich in een periode van zekere kentering, waarin de in het kader van het regeringsprogramma getroffen maatregelen geleidelijk hun uitwerking doen gevoelen. Voorlopig is ae ontspanning echter betrekkelijk gering. Wanneer bij verdere doorwerking van het regeringsprogram ma de overbesteding vermindert, zal aan de voorraadvorming en de daarmee samenhangende invoertoeneming betrekkelijk snel een einde kunnen komen, met als gevolg, dat de betalingsbalans in dat geval een verbetering te zien zou geven. In hoeverre deze verbetering voldoende zal zijn om het nagestreefde betalingsbalansoverschot van om en nabij de f 500 miljoen op jaarbasis te reali seren, valt op dit ogenblik niet te voorzien". Dit zegt de minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra, in de toelichting op zijn begroting voor 1958. De consumptie naar volume gemeten blijkt zich thans ongeveer te handhaven op het peil van 1956. Zowel teneinde een nieuwe stijging te voorkomen als terwille van de handhaving van een stabiel prijs peil, bestaat er naar het inzicht van de minister voorlopig geen ruimte voor een algemene verhoging van het loonpeil. Hij acht het onwaarschijnlijk, dat de ver mindering van de werkgelegenheid als gevolg van de bestedingsbeperking op de duur de grenzen van het toelaatbare zou overschrijden. Onverminderd blijft het streven van de minister er echter op ge richt de industrie in staat te stellen de nodige arbeidsplaatsen te verschaffen voor de van jaar tot jaar met ongeveer 50.000 personen groeiende beroepsbevolking. Prijzen Uiteraard is een prognose van de ver dere ontwikkeling van het prijsindex cijfer van het levensonderhoud sterk af hankelijk van de altijd ongewisse gebeur tenissen in de sector van de voedings middelen, zo zegt de minister verder. Het effect van de huurverhoging zal zich nog in het cijfer van de kosten van levens onderhoud weerspiegelen. Op het terrein van de prijzen is de uiterste waakzaamheid geboden, Voorko men dient te worden dat kostenstijgingen uit het verleden, waarvoor in beginsel geen doorberekening kon worden toege staan, alsnog in het prijspeil zouden door werken. Dit blijft een van de belangrijkste taken van het prijsstabilisatiebeleid, dat er daarnaast op gericht is, kostenverlagingen op systematische wijze in het prijspeil tot uitdrukking te doen komen. Het is zaak om, wanneer prijsverlagingen op de inter nationale grondstoffenmarkten mochten optreden of voorzover zich interne kosten dalingen als gevolg van de produktiviteits- ontwikkeling voordoen, deze bewegingen te laten doorwerken in het Nederlandse prijspeil. Prijsafspraken Het beleid op het gebied van de econo mische mededinging zal in belangrijke mate gericht blijven op het tegengaan van verschijnselen, die prijsverstarring tot ge volg hebben. Sedert het begin van het onderzoek naar de prijskartels tot 1 juli 1957 zijn 103 prijsregelingen beëindigd. Er ADVERTENTIE Vier werkelijk betrouwbare middelen helpen elkaar en doen wonderen/ Elk tablet Chelarine „4" bevat 4 genees middelen,die in de gehele wereld beroemd zijn geworden en millioenen mensen al böai brachten. Een der bestanddelen zorgt dat niettegenstaande de krachtige werking ook de zwakste maag niet van streek raakt. De vier middelen teza men werken nóg beter en doen werkelijk wonderen. wonderen. BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET Tegen pijnen en griep. Geschikt voor de gevoeligste maag, want die wordt beschermd door het bestanddeel Chefarox. Leiden. Geslaagd voor doctoraal examen scheikunde A. L. H. Stols en J. Hermans te Leiden; voor het doctoraal examen Ned. recht mej. A. Vogel te Nijmegen en C. Mante te Rijswijk en J. A. E. van der Does te Den Haag; voor het doctoraal examen geneeskunde II mÉj. A. A. H. Pieterse te Den Haag en P. J. Vrouwer te Leiderdorp, S. Dubin (V.S.) en H. van der Wal te Leiden; voor het semi-artsexamen de he ren W.'l. M. van Dam te Leiden, G. H. M. Landman te Voorburg, R. Mann (V.S.) en B. Pollock (V.S.); voor het artsexamen mej. K. J. M. Blom te Heemstede en J. Th. C. Bakker te Alphen a. d. Rijn, J. F. van Duuren te Leiden en Oen Thian Siang te Leiden. is een begin gemaakt met het onderzoek van prijsregelingen op het gebied van detailhandel en ambacht, waaronder ver schillende plaatselijke prijsregelingen. Er bestaan gronden om te vermoeden, dat ook verticale prijsbinding prijsverstarrend werkt. Teneinde een inzicht te krijgen in de omvang van de verticale prijsbinding en de invloed die daarvan op de handels marges uitgaat, heeft de minister opdracht gegeven een algemeen onderzoek in te stellen. Investeringen Het ligt in de bedoeling van de minister in het voorjaar van 1958 een nieuwe in dustrialisatienota aan de Staten-Generaal te doen toekomen. In het eerste kwartaal van 1957 hand haafden de industriële investeringen zich op een hoog peil. Gerekend in prijzen van 1952 bedroegen zij f 630 miljoen tegen f 570 miljoen in hetzelfde kwartaal van 1956, een toeneming van circa 10 percent. Het effect van de bestedingsbeperking op het verloop van de investeringen zal daar door naar alle waarschijnlijkheid pas tegen het eind van 1957 en misschien zelfs pas in de loop van 1958 volledig zichtbaar worden. De investeringsgeneigdheid van het be drijfsleven blijkt echter reeds nu ten ge volge van voornoemde maatregelen te ver minderen. De omvang der bestelprogram ma's is in 1957 ruim 9 percent lager dan in het voorafgaande jaar. Middenstand De gunstige conjunctuur deed ook in het midden- en kleinbedrijf haar invloed gel den, verklaart minister Zijlstra. Ten op zichte van 1953 blijkt de totale consumptie met 23 percent te zijn toegenomen. Van 1955 op 1956 steeg het totale verbruik met bijna 9 percent. Ook de cijfers over de ont wikkeling der geldomzetten in een aantal middenstandsbranches van het Economisch Instituut voor de Middenstand geven over de gehele linie voor 1956 een stijging te zien. Aangenomen mag worden, dat de stijging der omzetten in het algemeen ge leid heeft tot een vergroting van de netto winsten. De stijging van de omzetten heeft zich ook, zij het in verminderde mate, geduren de het eerste halfjaar van 1957 voortgezet. De wet tot beperking van het cadeau stelsel heeft er toe geleid, dat de uitwassen in belangrijke mate beperkt zijn. De minister staat thans voor de vraag, of bepaalde verkoopmethoden, die niet door het verbod worden getroffen, toch aanleiding geven tot verhoudingen, die deze wet juist bedoelde tegen te gaan. Deze kwestie is bij het departement in studie. Een nieuwe wettelijke regeling van het afbetalingswezen verkeert in een verge vorderd stadium van voorbereiding. Een wetsontwerp tot regeling van het betaal- en spaarzegelkasbedrijf is in voorbereiding. Een dertigtal leden van de Tweede Ka mer brengt op het ogenblik een bezoek aan Groningen, Friesland en Drente. Een uit de colleges van Gedeputeerde Staten dezer drie provincies gevormde commissie, die zich bezig houdt met de structurele pro blemen van het Noorden, had de parle mentariërs uitgenodigd voor dit oriënte rend bezoek. In Meppel besprak de voor zitter van Gedeputeerde Staten van Dren te, mr. J. Cramer voor de bezoekers de economische situatie en mogelijkheden in het noorden, waar nog altijd, aldus mr. Cramer, een duidelijke achterstand in het gehele welvaarts- en verzorgingspeil te constateren valt. Voortgaande concentra tie om het zwaartepunt in het westen zal de bestaande verschillen nog vergroten. Allengs is men zich bewust geworden van de onhoudbaarheid van deze situatie. Dit leidde tot een decentralisatie van de in dustrie die niet zonder resultaat bleef. Teveel werklozen Toch heeft het industrialisatieproces het noorden nog niet uit de sociaal-economi sche misère kunnen trekken. In de jaren 19501956 konden 7500 arbeiders naar de industrie worden overgeheveld. Was de werkgelegenheidspolitiek voor het Noor den volkomen geslaagd, dan hadden ruim 35000 arbeiders ingeschakeld moeten zijn. In feite is dus slechts een vijfde deel van de taakstelling gerealiseerd. In de laatste jaren is bovendien in de ontwikkeling van het economische leven vergeleken bij de rest van Nederland een relatieve achter uitgang te constateren. Het wezenlijke probleem van het noor den is het ontbreken van voldoende werk gelegenheid, als gevolg waarvan grote vertrekoverschotten optreden. Van 1950 1956 vertrokken uit het noorden des lands 61.000 personen meer dan er zich vestig den. Niettegenstaande dit wegtrekken blijft de werkloosheid in grote delen van het noorden helaas zeer hoog. Het aantal gere gistreerde werkloze mannen in het noor den des lands bedroeg in 1956, een jaar van nationale hoogconjunctuur, rond 15.500, bijna vijf percent van de manne lijke beroepsbevolking. Meer faciliteiten Om uit dit moeras te geraken is een ge heel complex van beleidsmaatregelen van overheidswege nodig, aldus mr. Cramer, die allereerst wees op het aantrekken van nieuwe en uitbreiden van reeds gevestig de industrieën. Nodig is daartoe directe en afdoende hulp in de vorm van faciliteiten, die de industrie het noorden als vesti gingsplaats zullen doen kiezen. Primaire water- en verkeerswegen zijn van belang, onder meer een onmiddellijke en afdoende verbetering van de Zuiderzeestraatweg als een der belangrijkste hoofdverbindingen. Ook bepleiten de provinciale besturen van Groningen, Friesland en Drente de inschakeling van oudere arbeidskrachten bij de uitvoering van agrarische en indu striële „klimaatverbeterende" werken. De oudere arbeidsreserve omvatte in 1956 in Noord-Nederland nog ongeveer 10.000 per sonen. Van dit aantal zijn er per jaar ge middeld 3600 langer dan zes maanden werkloos. Tenslotte menen de noordelijke provinciale besturen dat het positieve de centralisatiebeleid van de regering niet doorkruist of gefrusteerd mag worden door departementale regelingen, die de gewraakte migratie naar het westen zelfs bevorderen. Culturele en sociale spanningen In Delfzijl hield de voorzitter van Gede puteerde Staten van Groningen, mr. W. A. Offerhaus 's middags voor de Kamerleden een inleiding over de sociale en culturele problemep van de industrialisatie. De in dustrieën die er al waren zijn in en met de bevolking meegegroeid en brachten weinig verandering in het agrarische pa troon. Maar met de nieuwe industrialisatie gaat dit heel anders. Men krijgt in de plaatsen van vestiging geen evenwichtige verdeling meer van tewerkstelling in ver schillende industrieën, men geeft zich met huid en haar over aan de éne komende in dustrie. Mr. Offerhaus wees er op dat veel van het streekeigene'hierdoor zal verdwij nen. De verandering van geest wordt be vorderd doordat het hogere personeel en veel van het lagere personeel geïmpor teerd wordt. Bij deze „import-mensen" is de behoefte aan een reële culturele accom modatie aanwezig, zodat er schouwburgen moeten komen, zwembaden, tennisbanen en dergelijke. Ook zullen er diverse span ningen optreden door de overgang van het land naar de fabriek, het verschil tus sen levensomstandigheden in de fabriek en thuis, de ondermijning van het ouder- gezag door het verschil in verdiensten, de ontspanning en de vrije tijdsbesteding. Het vervullen van vele wensen op sport- en cultureel gebied laten de provinciale en gemeentelijke financiën niet toe. Steun van de rijksoverheid is hierbij bitter nodig, aldus mr. W. A. Offerhaus. Verkeers voorzieningen De voorzitter van Gedeputeerde Staten van Friesland mr. H. P. Linthorst Homan betoogde 's avonds aan een diner met de Kamerleden in Groningen, dat maatrege len op verkeersgebied voor het noorden van primaire betekenis zijn. Wat betreft de scheepvaartwegen bepleitte hij uitdie pingen en verdere modernisering van kunstwerken in het kanalennet. Hij meen de dat de wegenaanleg niet bevredigend verloopt. De verkeersstroom blijft toene men, ook in „overig Nederland". Binnen de randstad Holland is een net van auto snelwegen al een heel eind voltooid waar door de rijtijden aldaar tot bijna de helft zijn teruggebracht. Hij bepleitte daarom verkeersverbeteringen tussen de westelijke centra en de kernen in „overig Neder land". Het toerisme besprekend, merkte mr. Linthorst Homan op, dat ook het noorden bij het verwerken van de enorme gasten- stroom volledig ingeschakeld moet worden. Ontsluiting, bescherming en ontwikkeling van de prachtige noordelijke recratiege- bieden zijn vereist. De minister van Justitie, prof. Samkal- den, deelt in de toelichting op de begro ting van zijn departement mee, dat hij zal bevorderen, dat de gewijzigde organisatie van het korps rijkspolitie, gebaseerd op de inmiddels tot stand gekomen Politiewet, zo spoedig mogelijk wordt bereikt. Met het oog op de bestrijding van de verkeersonveiligheid zal het wagenpark van het korps rijkspolitie, speciaal de on derdelen belast met het uitoefenen van verkeerstoezicht, met nieuw motormate- rieel worden uitgebreid. Een aantal groe pen zal jeeps krijgen, opdat zij bij ver keersongelukken op de grote intercommu nale wegen snel ter plaatse zullen kunnen zijn. De uitrusting van de verkeersgroepen zal met technisch materieel voor het con stateren van verkeersovertredingen wor den uitgebreid. Naar het zich laat aanzien zal de ge wenste sterkte van de reserve-rij kspolitie, 6500 man, in de loop van het komende jaar vrijwel worden bereikt. De huidige sterkte bedraagt rond 6350 man. Wat de gevangenissen betreft zegt de minister dat het op enigszins ruime schaal bouwen van nieuwe gestichten voor het gevangeniswezen binnen afzienbare tijd niet mogelijk zal zijn, zodat de oude ge bouwen, ondanks hun weinige geschikt heid, nog wel geruime tijd in gebruik zul len moeten blijven. Men zal deze gebou wen zo goed mogelijk dienstbaar moeten maken aan het huidige strafstelsel. Er wordt een gedeeltelijke herverdeling van de gestichtsruimte voorbereid, opdat de verschillende categorieën gedetineerden in voor hen meest passende omgeving kun nen worden ondergebracht. Het stijgende aantal ontvluchtingen van de laatste tijd moet in de eerste plaats worden geweten aan de omstandigheid dat de gestichtsgebouwen aanvankelijk waren bestemd voor een strikt cellulair stelsel en dat de beveiliging dezer gebou wen niet was berekend op het huidige strafstelsel. Er wordt naar gestreefd door het treffen van voorzieningen de beveili ging te verbeteren. Zwitserse Sportfederatie De nationale Zwitserse Sportfederatie (Schweizerischer Landesverband für Lei- besübungen) heeft de aangesloten bonden geadviseerd geen direct contact op te ne men met Russische sportbeoefenaars. De federatie verklaart met nadruk, dat het niet is tegen deelname aan wedstrijden waar toevallig ook russische sportbeoefe naars aanwezig zijn, maar wel tegen deel name aan sportfestiviteiten in Rusland of uitnodiging van Russen op Zwitserse sportbij eenkomsten. De brief, waarin dit werd aangekondigd, was klaarblijkelijk een reactie op de uitdagende houding die enkele bonden hebben aangenomen door hun leden te laten deelnemen aan het Moskousè jeugdfestival. Over het algemeen zijn de sportbonden van het Frans spreken de deel van Zwitserland voor contact met de Russen, die van het Duits sprekende deel tegen. De nationale federatie kan in deze slechts adviserend optreden. Het Nederlands B-negental heeft in Bar celona de internationale honkbaldriekamp gewonnen, die daar ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe stadion werd gehouden. Na een overwinning op de ploeg van F.C. Barcelona werd maandag met 5-3 van Antwerpen gewonnen. De Belgen begon nen met drie innings achtereen een run te scoren zonder dat onze landgenoten aan slag succes hadden. In de vierde innings werd de Antwerpse werper eindelijk be dwongen en werd de stand op 3-3 gebracht. De Belgen kwamen daarna niet meer aan bod. Nederland B scoorde nog een run in de vijfde en een in de zevende innings waarmeer de eindstand dus 5-3. werd. Barcelona, dat eveneens van Antwerpen had gewonnen, bezette in de eindstand de tweede plaats. Drie Ferrari's hebben beslag gelegd op de eerste plaatsen in het eindklassement van de klasse groottourisme van de Tour de France voor automobielen. Winnaar werd de Belg Olivier Gende bien, de Fransman Maurice Trintignant werd tweede en diens landgenoot Jean Lucas derde. De Brit Stirling Moss werd in deze klasse met een Mercedes vierde. Voor deze lange afstandwedstrijd, waar in de deelnemers in zes dagen 5500 km moesten afleggen, zijn de rijders zondag 15 september in Nice gestart. De finish was in Reims waar de deelnemers zondag 22 september in de vroege morgen arri veerden. ALEXANDRA ZABELINA. Het wereld kampioenschap op elektrisch floret voor dames, dat in Parijs is gehouden, is ge wonnen door de Russin Alexandra Zabe- lina. WASHINGTON (Reuter) President Eisenhower heeft in Washington de jaar vergadering geopend van het Internationale Monetaire Fonds en van de Wereldbank. De president wees er in z(jn openingstoespraak tot de gedelegeerden uit 64 landen op, dat inflatie het dringendste vraagstuk is, dat zich over de gehele wereld voordoet. Hij zei, dat voor de eerste maal in de geschiedenis de dromen van een beter mate rieel bestaan de hoop van alledag van miljoenen mensen is geworden, die gewend zijn aan armoede en dat het doel tot bevordering van een betere levensstandaard in het middelpunt is komen te staan van de zorg der regeringen. De president wees er op, dat de bijzondere economische problemen van de minder ontwikkelde gebieden een grote inspanning vereisen, waarvoor de hulpbronnen en de ervaringen op het gebied van particuliere investeringen moeten worden gemobiliseerd. Wereld bank en Internationaal Monetair Fonds dienen de pogingen van hun leden te stimu leren en bij te staan tot het bereiken, van een betere levensstandaard voor de bevolking, aldus Eisenhower. Een bamboeplant in het tropenhuis van de botanische ty,in van Kopenhagen, waarvan de groei reeds meer dan twin tig jaar heeft stilgestaan, is onver wacht uitgelopen en heeft een jonge loot door het glazen dak van de kas doen breken. In tropische landen kun nen bamboe's een hoogte van dertig meter bereiken en men dacht in Ko penhagen dat met twintig meter de grens van het mogelijke op onze breedte was bereikt. Op de foto ziet men de stengel door het glazen dak steken. Ondanks de regen zijn de schietwedstrij den, uitgeschreven door de provinciale commissie Noordholland van het nationaal instituut „Steun Wettig Gezag" voor schut ters op revolver en pistool op de schiet banen aan de Zeeweg te Overveen zater dagmiddag doorgegaan. Twintig korpsen van de reserve-rijkspolitie, de reserve marechaussee en de reserve-gemeente- politie uit Noordholland namen eraan deel. De uitslagen luidden als volgt: Korpswedstrijden op revolver: 1. Rijks politie Alkmaar met 272 punten; 2. Rijks politie district Amsterdam met 255 punten. Korpswedstrijden op pistool: 1. Amster damse gemeentepolitie met 280 punten; 2. Gemeente-politie Nieuwer-Amstel met 278 punten; 3. Marechaussee district Amster dam en gemeente-politie Alkmaar, ieder met 278 punten. Personele wedstrijden op pistool. Hierbij werd aan elk deelnemend korps voor elk vijftal twee prijzen toegekend. Uit dit rayon werden daarvan winnaars: van de gemeentepolitie te Haarlem de heren Van Heun en Van Duin, van de Bloemendaalse politie de heren H. Bik en Ter Beest en van de Heemsteedse politie de heren H. en M. Dijkstra. De Bloemendaalse politie eindigde in deze wedstrijd als vijfde met 269 punten. De president van de Wereldbank, Eugene Black, verklaarde, dat van een zuiver eco nomisch standpunt gezien de vraagstukken, waarvoor de wereld zich gesteld ziet, geen reden voor ontmoediging of ongerustheid behoeven te zijq,. Wij voelen allen, zo zei Black, de druk van de investeringsvraag op het beperkte aanbod van besparingen, dat voor investeringen beschikbaar is, de noodzaak de deviezeninkomsten te ver hogen en de moeilijkheden, die dit in de weg staan, alsmede de vele elkaar be concurrerende en met elkaar in strijd zijn de eisen, die de regeringen tegenwoordig overal in overeenstemming hebben te brengen met de beperkte middelen, die haar ten dienste staan. Voor een groot deel zijn deze vraagstukken volgens Black tekenen van groeipijnen en het natuurlijke gevolg van een decennium van ongekende groei in de wereld, zomede van het on weerstaanbare verlangen verder te groeien. Prestigekwesties? De voornaamste oorzaak van de ver storing van het economische evenwicht is naar de mening van Black het volume der onproduktieve investeringen, zoals die voor militaire doeleinden, waartoe de re geringen hebben gemeend te moeten over gaan en hjj vroeg zich af, of er niet teveel regeringen zijn, die ter wille van haar prestige of voor uiterlijk vertoon wel vaartsbronnen gebruiken voor militaire be stedingen, waardoor deze bronnen niet voor de economische ontwikkeling kunnen wor den gebruikt. In minder ontwikkelde landen, aldus Black, is het feit, dat sommige regeringen trachten teveel te doen vermoedelijk de voornaamste oorzaak van het gebrek aan evenwicht. In het bijzonder zei hij de re geringsbesluiten te betreuren, die leiden tot vermindering van de investeringen in de rechtmatige activiteitssfeer der regerin gen en die ten doel hebben de regerings activiteit uit te breiden tot gebieden, waar het binnenlandse of het buitenlandse par ticuliere bedrijfsleven bereid is de te ver vullen taken op zich te nemen. De ont wikkelingspolitiek dient te worden geleid door een streven naar een hogere levens standaard en niet door de wens bondge- Onder zeer grote belangstelling uit hoor spel-, radio- en toneelkringen is maandag namiddag op de begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam het stoffelijk overschot van de donderdag op 58-jarige leeftijd in Am sterdam overleden hoorspelacteur Willem de Vries ter aarde besteld. In de aula sprak als eerste Jan van Ees namens de collega's van de hoorspelkern een afscheidswoord, na hem Ferd. Sterneberg namen de Neder landse Vereniging van Toneelkunstenaars. Wim Paauw, die het woord voerde namens de regisseurs der vier grote omroepver enigingen, schetste de overledene als een uitstekend, consciëntieus en serieus kun stenaar en een goed collega en vriend. Uit naam van de vrienden sprak Guus Oster, die De Vries noemde „de belichaming van wat men de zuivere vriendschap kan noe men". Ds. J. J. Buskes sprak aan de groe ve een kort wijdingswoord, dat met het bidden van het „Onze Vader" werd be sloten. noten te winnen of voordelen te behalen in diplomatieke manoeuvres. Hoewel de vooruitzichten voor de we reld in de afgelopen jaren nu en dan somber waren, zo vervolgde Black, geeft de toestand over het geheel genomen ver dere vooruitgang en een voortdurend hoog produktiepeil te zien. In vele landen zijn de reële inkomens nog steeds hoger dan ooit tevoren. Black deelde voorts mede, dat in het in juni geëindigde boekjaar leningen van te zamen bijna 400 miljoen dollar door de Wereldbank zijn verstrekt. In de afgelopen vijftien maanden heeft Azië meer leningen ontvangen dan de andere werelddelen. De Amerikaanse minister van Financiën, Anderson, deelde mede, dat de particuliere investeringen van Amerikaans kapitaal in andere landen in het tweede kwartaal van 1957 zeer aanzienlijk zijn toegenomen, waardoor de goud- en dollarreserves van de rest van de wereld met bijna 200 mil joen dollar zijn gestegen. B estedingsbe per king Het Internationale Monetaire Fonds laat in zijn jaarverslag over 1956/57 de waar schuwing horen, dat enkele landen hun staatsuitgaven en het particuliere verbruik zullen dienen te beperken. „In vele landen zal het noodzakelijk zijn, het deel van het nationale inkomen, dat gebruikt wordt voor lopende staatsuitgaven en particulier verbruik te verminderen", aldus het ver slag. Het is volgens het verslag redelijk te verwachten, dat ondanks de tegenslagen van het afgelopen jaar, de ontwikkeling in de richting van het herstel Van een vol ledig multilateraal stelsel voor de wereld handel binnen niet al te lange tijd weer in kracht zal toenemen. Monetaire stabiliteit „De autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de politiek, zijn zich steeds meer bewust geworden van het belang van monetaire stabiliteit als onderdeel van de primaire doelstellingen, die zij wensen na te streven. Zij realiseren zich meer en meer, dat economische ex pansie met een grate mate van werkge legenheid niet voor lange tijd bereikt kan worden, wanneer deze niet gesteund wordt door vertrouwen in de geldeenheid en ont wikkeld wordt onder een stelsel van prij zen en kosten, dat vrij is van kunstmatige verwringingen", aldus het verslag. Volgens het verslag kunnen alleen de Verenigde Staten en de Duitse bondsrepu bliek invloed uitoefenen op de betalings vraagstukken van andere landen. Het is mogelijk, aldus het verslag, dat een be langrijke toeneming der binnenlandse uit gaven in Duitsland, als gevolg van een veranderde begrotingspositie, hogere lonen en betalingen voor sociale zekerheid, zul len leiden tot een vermindering van het huidige overschot. In een andere verwij zing naar het Westduitse overschot wordt gezegd, dat het voor een deel voortvloeit uit eenmalige of veranderlijke invloeden doch dat het voor een belangrijk deel ook het gevolg van duurzame factoren is. (UP) De Wereldbank zal een bedrag van 75 miljoen dollar lenen van de centrale Westduitse, die in drie jaar, te beginnen in 1959, zal worden terugbetaald. De inte rest is 4 3/8 percent.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 13