VREUGDE, MAAR OOK ZORG rz Spoorwegen zagen er niet veel in „De Oriënt" DE OFFICIËLE PLECHTIGHEDEN S Autobusdienst vult vervoershiaat op OOSTERSE ARTIKELEN MET DE IJMUIDER COURANT DOOR DE TUNNELS ALS STRAKS de eerste auto's en treinen door de Velser tunnel zullen gaan, betekent dit onder meer een verandering van het totale verkeersbeeld, niet alleen in het IJmond-gebied, maar ook ver daar buiten. Zolang het Noordzeekanaal bestaat heeft het een belemmering gevormd voor het verkeer naar en van het grootste deel van de pro vincie Noordholland en het waren slechts de spoortreinen, die het kanaal met een minimum aan tijdverlies konden oversteken. Franse en Italiaanse Haarmode tm u&tkeetsêeeid oewndect.. Als straks de tunnel geopend is zullen de treinen naar het noorden met even weinig ver traging het kanaal blijven passeren, maar dan zal het auto- en motorverkeer tenminste op één plaats eveneens met weinig hindernissen te kampen hebben. En dit bepaalt voor een groot deel het nieuwe beeld van het verkeer met Noordholland en via de Afsluitdijk met Friesland en Groningen. Het bepaalt in wezen de toekomst van een provincie. Omdat er voorlopig nog geen sprake is van een Coenof Hemtunnel en de enige andere vaste oeververbindingen zullen bestaan uit de weg over de sluizen van IJmuiden en de brug bij Schellingwoude, verwacht men voor wat be treft de passage via de Velser tunnel een grote toeneming van het wegverkeer, hen toeneming, waarmee men bij de constructie van de tunnel zeker heeft gerekend, maar ten aan zien waarvan de voorspelling niet geheel mis plaatst is, dat zij wellicht alle verwachtingen zal overtreffen. Dit is de mening van de heer A. L. Roscam Abbing, hoofd van de af deling wegen en verkeer van de Konink lijke Nederlandse Automobiel Club, die wees op dergelijke ervaringen opgedaan met de tunnel in Rotterdam. Toen deze tunnel in 1942 was voltooid, had men be rekend dat hij in dertig jaar twaalf mil joen voertuigen per jaar zou moeten ver werken Men had de tunnel echter gecon strueerd voor zeventien-en-een-half mil joen voertuigen per jaar. Nu in 1957 vijftien jaar na de ingebruikneming is de capaciteit al aangegroeid tot achttien miljoen voertuigen. Wat de Velser tunnel betreft verwacht men de eerste tijd na de opening een ver keer van twaalfduizend voertuigen per dag. De tunnel is echter berekend op zes tigduizend voertuigen per dag. Uit deze cijfers blijkt, dat men de Velser tunnel ruim genoeg heeft opgezet. Het zijn echter de aansluitende wegen, die het grote probleem vormen, omdat deze, zoals bekend, nog niet gereed zijn. Vooral ten zuiden van het kanaal zal de toestand de eerste jaren moeilijk zijn, omdat alle verkeer door Haarlems binnenstad of althans via één der ceintuurbanen zal moeten worden geleid, totdat de westelijke of oostelijke randwegen gereed zullen zijn gekomen. Dit is dan ook de reden, dat men bij de K.N.A.C. aan de ene kant verheugd is, dat de tunnel er is, maar aan de andere kant bedroefd, omdat het gehele project nog niet klaar is. „Goede verbindingen creëren nu een maal verkeer en men heeft daar bij de afwerking van de verbindingswegen te weinig rekening mee gehouden", aldus de heer Roscam Abbing. „Het heeft in deze vaak ook ontbroken aan goede prognoses. Het verkeersonderzoek heeft op te kleine schaal plaats gehad. Gelukkig komt daar de laatste tijd verandering in, maar men zal toch rekening moeten houden met een toeneming van het aantal motorrijtuigen van twintig percent per jaar en van de verkeersintensiteit van tien percent per jaar". Bovendien was men bij de KN.A.C. van mening, dat het gereedkomen van de tun nel een psychologisch effect zal hebben, waarbij de weggebruikers zullen redene ren: „De tunnel is er, dus zullen ook de aansluitende wegen wel in orde zijn". Bij de Koninklijke Nederlandse Toeris tenbond A.N.W.B. toonde men zich niet zó ongerust over het wegenvraagstuk, al deel de men er de mening van de K.N.A.Cdat nog veel zou moeten gebeuren, voordat een bevredigende afvoer van het toene mende aantal motorvoertuigen zal kunnen worden bereikt. Inmiddels is de afdeling verkeersborden van de A.N.W.B. al druk doende de beweg wijzering in orde te maken. Hiertoe wordt gewerkt aan 250 objecten, waarvan 150 ten noorden van Haarlem. Moeilijkheden, die zich hierbij voordoen, worden veroorzaakt door de noodzakelijk heid een splitsing aan te brengen in het motor- en fietsen verkeer. Voor het eerste worden de aanwijzingen al op grote afstand van de tunnel gegeven. In de toekomst ligt het zelfs in de bedoeling uit het noorden komend reeds in de Wieringermeer naar de tunnel te verwijzen en van het zuiden af reeds bij Sassenheim en Loenersloot. Zoals men hieruit ziet is de A.N.W.B. niet bevreesd, dat er spoedig te veel ver keer door de tunnel zal gaan. De directeur van Wegen en Verkeer van de A.N.W.B., de heer C. Boost zei: „Het is niet. reëel ermee te wachten, totdat de wegen in Haarlem zijn gereedgekomen". En dit is dan de mening van de bond, die samen met de K.N.A.C. zo veel heeft gedaan om te zorgen, dat het verkeer in ons land in goede banen geleid wordt. En wat meer is: „De bewegwijzering zal klaar zijn, zodra de eerste auto's door de tunnel zullen gaan". Dat is al het minste wat de bond meent voor zijn leden te kunnen doen en wat hij graag doet. Er wordt wel eens gezegd, dat grote ver- keersobjecten zich zelf betalen en het ziet er naar uit dat dit met de Velser tunnel COOOOOOOOOOOOOOCOOOCOO<XXX5000GOCOC OOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOCCtXXjOtXXXXXDOOOOOOC 9.50: 10.33: 10.58: 11.15: 11.20: 11.31: 11.55: 12.05: 12.30: 12.35: 13.00: 13.15: 13.30: Samenkomst in de Stationsrestauratie 1ste klasse te Haarlem. Na aankomst van de Koningin welkomstwoord van dr. ir. F. Q. den Hollander, president van de Nederlandse Spoorwegen. Per speciale trein via de oude route over de spoorbrug naar Bever wijk. Aankomst op het nieuwe perron van het station te Beverwijk. Openstelling door de Koningin van de nieuwe spoorwegtunnel. Per trein van station Beverwijk door spoorwegtunnel naar halte Drie huis-Zuid (gem. Velsen). Aankomst halte Driehuis-Zuid. Per autobus van halte Driehuis-Zuid naar het ventilatiegebouw Zuid van de autotunnel. Rede van mr. I. Algera, minister van Verkeer en Waterstaat. Inwerkingstelling door de Koningin van de ventilatoren voor de lucht verversing in de autotunnel. Per auto naar de tunnelingang Zuid. Rede van dr. M. 1. Prinsen, Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland; officiële openstelling door de Koningin van de auto tunnel. Per autobus door oostelijke tunnelbuis naar Noord, terug door weste lijke tunnelbuis. Défilé van bedrijfsauto's in tunnel. Einde der plechtigheden. Per autobus terug naar station te Haarlem. ook het geval zal zijn. Volgens de heer Boost zal na de opening van de tunnel blij ken, dat ruim 4»/2 miljoen gulden per jaar extra kan worden verdiend als tijdwinst voor de motorvoertuigen Dit cijfer is naast de geschatte tijdwinst van twintig minu ten per voertuig berekend op de verwachte aantallen voertuigen, die in begin 1958 van de verschillende mogelijkheden tot over gang van het Noordzeekanaal zullen ge bruik maken. Voor de IJ-ponten bedraagt dit getal 8500, voor de brug bij Schellingwoude. 5800, Hembrug 4300, pont bij Buitenhuizen: 900, Velser tunnel: 12.000 en sluisweg bij IJ muiden: 1000. Vergeleken met 1956 geeft deze prognose een vermindering van 2000 voertuigen bij de IJ-ponten te zien, voorts een vermindering bij de Hembrug (21001, een enorme vermeerdering van 9000 bij Velsen en een vermindering van 3300 bij de sluizen. De cijfers leren echter nog iets meer: het gehele verkeer over het Noordzeekanaal zal in één jaar tijds toenemen van 25.900 tot 32.500. En dit geeft te denken. De AN.W.B. heeft hieruit de conclusie ge trokken, dat wegen of geen wegen een eerste vereiste is zoveel mogelijk ver keer via de Velser tunnel te laten leiden en verder maar standvastig te blijven werken voor en te hopen op twee of meer andere vaste oeververbindingen. S DOOOOOOOCX >0000000000000 In die allereerste tijd heeft de Amsterdamse Ballastmaatschappij puffende treintjes in dienst gehaddie zelfs als stoomverwekkers voor de hei-installatie dienden. Zij verleenden de houwpunt een lichte romantiek, die echter later wijken moest voor de efficiency van de auto. Maar de lokomotiefjes hebben niettemin hun sporen verdiend in de vele maanden, dat zij over het werk stommelden. Zij rusten in vrede HOE GEHEEL anders de omstandigheden tien jaar geleden waren, toen in Velsen nog slechts de eerste veertig meter van het „oude" tunnelprojekt in de bouwkuip lagen, bewijst een beschouwing in onze krant uit oktober van dat jaar, waarin tevens de bezwaren van de Spoorwegen tegen de huidige plaats van de tunnel naar voren kwamen. Wij laten uit een oogpunt van curiositeit dit verhaal hier nogmaals gedeeltelijk volgen. DE OPZET van de plan nen is: de verkeers- en de spoorwegtunnel naast el kaar te bouwen, zodat met één bouwput volstaan kan worden. Er is trouwens al één moot van de tunnels (ter lengte van ongeveer 40 meter, wat nog slechts een stukje is, want dé totale lengte wordt immers 1500 meter!) gebouwd. Thans ligt het werk volkomen stil, het wachten is zo werd ons te Haarlem verzekerd op een verbetering van onze materialen-positie, in het bijzonder wat het ijzer aan gaat. OP HET departement van Verkeer en Waterstaat werd ons nader medegedeeld, dat het niet te verwachten is, dat het werk van de tun nelbouw in de loop van het volgende jaar hervat zal worden. Er zijn trouwens op de begroting voor 1948 geen gelden voor uitgetrok ken. Afgewacht moet wor den of dat voor 1949 moge lijk zal zijn. Van andere zijde vernamen wij name lijk, dat in verband met 's lands financiële positie overwogen wordt enkele grote werken, die belang rijke investeringen vragen, voorlopig te laten rusten. IN HET bijzonder wordt daarbij gedacht aan werken die niet in één jaar kunnen worden voltooid. Al zou het mogelijk zijn bijvoorbeeld voor 1949 gelden op de Rijksbegroting voor de tun nelbouw uit te trekken, dan is er nog geen zekerheid, dat dit ook mogelijk zal zijn voor de jaren 19501952. Het is namelijk aan te ne men dat met de bouw nog minstens vier jaar gemoeid zullen zijn. Van veel belang is dat wij op het departement ver namen, dat het nog niet zeker is, dat de beide tun nels naast elkaar zullen ko men. De directie der Ned. Spoorwegen heeft er name lijk bij de regering op aan gedrongen alsnog mede werking te verlenen, dat de spoorwegtunnel op een an der punt zal komen, omdat zij de nu daarvoor aange wezen plaats minder geluk kig acht. Indertijd zijn door de Spoorwegen ook reeds bedenkingen geopperd. (Onze beschouwing van toen krijgt nu historische betekenis, gezien "de moei lijkheden, die de N.S. inder daad in hun verbindingen krijgen, red.). Hangende het overleg konden ons geen nadere bijzonderheden worden medegedeeld, alleen werd gezegd, dat geen spoedige beslissing in deze zaak te verwachten is. Velsen en IJmuiden zou den als het spoorwegtunnel- plan ongewijzigd bleef, er niet op vooruitgaan wat de spoorwegverbindingen met het noorden aangaat. Het traject Haarlem-Santpoort- Velsen (IJmuiden-Oost)- IJmuiden wordt dan name lijk een op zich zelf staan de lijn. De directe verbin ding IJmuiden-Oost-Bever wijk-Alkmaar (die nu over de spoorbrug gaat) zou dan worden gemist. Wie uit de gemeente Velsen per spoor naar steden ten noorden van het Noordzeekanaal zou willen gaan, moet eerst naar Santpoort, om daar de trein te nemen die door de tunnel gaat. KOMT de spoorwegtunnel op een andere plaats, dan is het mogelijk de verbin dingen gunstiger te ont werpen. Komt het inderdaad tot het aanwijzen van een an dere plaats voor de spoor wegtunnel dan zou dat een ingrijpende wijziging der bouwplannen tengevolge hebben. Indertijd werd be sloten de tunnels naast el kaar te leggen, omdat dit goedkoper is van bouw. Moet nu voor elke tunnel een bouwput gemaakt wor den, betekent dit natuurlijk een verhoging van kosten. Bovendien zijn al uitgaven gedaan voor het stuk spoorwegtunnel dat al ge legd is. In totaal is onge veer 1.5 miljoen gulden voor de gezamenlijke tun nelbouw verwerkt, maar een becijfering zou moeten uitmaken hoeveel het zou geweest zijn als daar alleen aan de verkeerstunnel ge werkt zou zijn. Daartegen over is het mogelijk, dat op andere spoorwegwerken be zuinigd kan worden. Het maken van de aansluiting van de spoorwegtunnel in dien die naast de verkeers tunnel zou komen, met de bestaande spoorlijn te Santpoort, zou kostbaar worden, omdat deze lijn de grote verkeersweg Haarlem- Velsen kruist en ook de weg Velsen-Amsterdam. WORDEN DE tunnels naast elkaar gelegd, dan moeten zij tegelijk gemaakt worden. Dit zou niet nodig zijn als zij op verscheidene punten komen. Dan zou on getwijfeld voorrang ge geven worden aan de ver keerstunnel, want daaraan is het allermeest behoefte. De bouw van de spoorweg tunnel zou dan uitgesteld kunnen worden. Maar uit stel zou geen afstel beteke nen, want Waterstaat is overtuigd, dat de spoorweg- ADVERTENTIE Wagenweg 29 - Haarlem Tel. 20518 presenteert: De nieuwste Flatteuse houdbare coiffures Institut de Beauté Haute Coiffure brug te Velsen een 'onge wenste belemmering voor het scheepvaartverkeer op levert. Op het bureau „Sluizen en Stuwen" te Utrecht, het bureau van de Rijkswater staat dat belast is met de uitvoering van de werken van de tunnelbouw te Vel sen, vernamen wij toen nog, dat de kans dat de spoor wegtunnel op een ander punt zal komen gering moet worden geacht, te meer omdat al belangrijke werken zijn uitgevoerd. Het bezwaar van de Spoor wegen gaat niet zo zeer te gen de plaats waar de tun nel ontworpen is, maar wel tegen de zeer omvangrijke spoorwegwerken die uitge voerd moeten worden in de nabijheid van die tunnel. Er is daarom gevraagd alsnog te overwegen of niet een goedkopere oplossing moge lijk is. Daarbij is er op aan gedrongen de plannen onder andere zo te wijzigen, dat het overstap-station voor de reizigers uit Velsen die naar het noorden willen dichter bij het centrum der ge meente komt. Als de bewoners van IJmuiden, Velsen-Zuid en Driehuis moeilijk meer per trein naar het noorden kunnen reizen, zodra de spoorwe gen de nieuwe spoorwegtunnel gaan gebruiken, heeft zich de vraag voorgedaan hoe het ver voershiaat dat daardoor ontstond het beste zou kunnen worden op gevuld. Daarbij dienden zich onmiddel lijk twee kandidaten aan: de N.Z.H.V.M., die een busdienst wilde exploiteren van IJmuiden via Vel sen-Zuid en Velsen-Noord naar Be verwijk en de Gebroeders Van Oosterom uit Beverwijk, die derge lijke plannen had. De N.A.C.O. uit Alkmaar heeft zich van die strijd verre gehouden: zij heeft slechts met de N.Z.H. een afspraak ge maakt, dat het vervoersgebied van deze laatste iets naar het noorden zou worden opgeschoven, waarbij de N.A.C.O. zelf de busdiensten van Alkmaar naar Haarlem en van Egmond naar IJmuiden bleef ex ploiteren. Voor de Alkmaarse on derneming betekent de opening van de tunnel slechts dat de rij tijden op deze twee buslijnen met tien minuten konden worden bekort. Anders was het inmiddels met de twee andere vervoersonderne mingen gesteld en het was zelfs de Commissie Vergunningen Perso nenvervoer, die eraan te pas moest komen om uit te maken wie de be geerde buslijn zou gaan berijden. Helemaal is men er nog niet uitge komen: de „hearings" zijn geweest en de C.V.P. moet zich nog officieel uitspreken. Wel is inmiddels aan de N.Z.H. een tijdelijke vergunning verleend voor de door haar begeerde auto buslijn, die zondag 29 september zal ingaan, zodat van die datum af de bewoners van het door de spoorwegen gedeeltelijk geïso leerde gebied tenminste per bus naar Beverwijk kunnen gaan om vandaar de trein naar Alkmaar te nemen. De route van de bus is voorlopig vastgesteld van IJmuiden Planeten- weg via Lange Nieuwstraat - De Noostraat - Stationsweg - Parkweg door de tunnel naar het station Beverwijk en vandaar via de Hoog ovens naar het Stratingplantsoen. Op deze lijn zal een hahuurs- dienst worden gereden. Voorlopig is deze vergunning hangende de beslissing van de C.VP. tijdelijk verleend, maar tijdelijk of niet, de 60.000 mensen uit IJmuiden en Vel- sen-Zuid zijn ermee uit de brand. ADVERTENTIE HONGKONG - SHANGHAI YOKOHAMA en CALCUTTA importeren wij zoals: KIMONO'S PORCELEIN KAMFERKISTEN BIJOUTERIEëN TAPIJTEN en een keur van leuke OOSTERSE SNUISTERIJEN tegen prijzen ongekend laag voor Europa. R. C. VAN EIF Paarlaarsteeg 8, Haarlem, Tela14«15i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 19