Haarlems Dagblad Redeloze troep blanken tierde rondom school in Little Rock 'MORRIS HET WEER Vijf overlevenden van vergane Duitse bark „Pamir" opgepikt WIE MVT reKAMlPES—H H0U-O0STE TiririERLIEDE Negerleerlingen teruggehaald Eisenhower zegt desnoods federale troepen te zullen sturen erom Zij gewaagden van tweede sloep met opvarenden - zoeken gaat voort Vrijspraak in zaak tegen de KNVB-toto Haagse rechtbank: toto is loterij, geen hazardspel Konink1:'k Paar naar Oslo Afnemende bewolking Sectie wijst uit: Noordwijkse gezin kwam door gasverstikking om Het woord is aan... yOOR ARME Opening Velser Tunnel niet in directe televisieuitzending Tunesië aanvaardt wapens van Egypte Prinses Irene Grootkruis Nederlandse Leeuw Egyptische kustwacht brengt Israëlische visser op Vijf doden in het verkeer Verkeersongelukken DIT JAAR: S74 DODEN I 72e JAARGANG No 65 Lange Nieuwstraat 427, IJmuiden. Telefoon Adm. 5437, chef bezorging na 5 uur 7519. Tel. Redactie 5389. Haarlem: Grote Hout straat 93 alle afd. Tel. 15295*. Advertentie tarieven op aanvraag bij de Administratie. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks DINSDAG 24 SEPTEMBER 1957 IJmuider Courant EDITIE VOOR VELSEN-IJMUIDEN EN BEVERWIJK EN OMGEVING, VAN OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 302e JAARGANG No 218 Uitgave Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem. Verschijnt dagelijks, behalve op zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 et p. kwartaal 7.65, franco p. post 8.15. Losse nrs. 12 et Giro- rekening 273107 ten name v. HaarL Dagblad. Directies V. W. Peereboom en A. D. Huijsman '-W&XSSW&S&i&f'-'- i Nog maar tweehonderd meter dijk en Marken is geen eiland meer. Schuchter steekt het kleine dijkje boven water uit, dat het fundament vormt voor de grote dijk, die op de voorgrond is te zien en zich reeds halverwege Marken en het vasteland bevindt. De foto is genomen van Marken af in de richting van het vasteland. De voetbaltoto van de KNVB is, althans voorlopig, legaal. De Haagse rechtbank heeft de heer L. Brunt, secretaris-penning meester van de bond, vanmorgen vrijge sproken van „het geven van gelegenheid tot hazardspel", zoals hem ten laste was gelegd. De overwinning was, dat de voet balpool als een „loterij" dient te worden beschouwd. Een der belangrijkste argumenten van de officier van justitie, mr. dr. J. C. Maris, voor „hazardspel" overeenkomst met de paardentotalisator werd door de recht bank niet gesteund. Haar standpunt was, dat ervaring en kennis van de deelnemers niet van overwegende invloed zijn op de uitslag en derhalve de voetbalpool een kansspel is, als omschreven in de loterij - wet. Ook de stelling van de officier, dat bij een loterij „vaste" en dus niet varia bele (percentuele) prijzen dienen te zijn, werd verworpen. De officier had de heer Brunt subsidiair overtreding van de loterijwet ten laste ge legd. Maar de rechtbank had zich reeds ter zitting op verzoek van de verdediger, op juridische gronden onbevoegd verklaard dat punt te behandelen. Toch heeft zij in de motivering van de uitspraak haar me ning gegeven ten aanzien van de „beslo tenheid" van de KNVB-toto. Vastgesteld werd, dat de toto niét als een „besloten kring" kan worden beschouwd, aangezien tussen de bij de KNVB aangesloten leden slechts een zeer losse band bestaat (het lidmaatschap van een voetbalvereniging) en bovendien practisch iedere mannelijke Nederlander boven de 18 jaar op gemak kelijke wijze het lidmaatschap kan ver krijgen. De officier van justitie heeft nog niet beslist of hij tegen de uitspraak hoger beroen zal aantekenen. De heer Brunt was niet bij de uitspraak aanwezig. De Koningin en Prins Bernhard zijn voornemens de begrafenis van koning Haa kon van Noorwegen op dinsdag 1 oktober te Oslo bij te wonen. ADVERTENTIE BARTEUORISSTR: HAARLEM TEL 13439 FÉ1?D. BOLSTR 48 A' DAM TEL 717162 ANTILOPE SUèDE DAMESJASJES XXX)OOOOOOCX>DOC>OOOCOOOCXDOCXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOC VERWACHTING, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van dinsdagavond tot woensdagavond, opgemaakt om 11.15 uur: Aanvankelijk zwaar bewolkt met voornamelijk in het zuiden van het land enige regen, later van het noorden uit afnemende bewolking. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Koudere nacht. Iets hogere middagtemperaturen. Volledige weerrapporten op pagina twee COOjUXXXXJUCXXJlX XXXAX^XJOGUCOOCOOOOOOGOCXXAXJOOOOCXJUOCJCOO1 DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S NEWPORT (Reuter/AFP) President Eisenhower heeft maandag, nadat htf ken nis had genomen van de rapporten over de jongste wanordelijkheden te Little Rock, gezegd, dat hij alle machtsmiddelen zal gebruiken om obstructie van de wet op de opheffing van de rassenscheiding op scho len te voorkomen. Hij veroordeelde de wanordelijkheden en zei bereid te zijn zo nodig geweld te gebruiken. De president legde deze verklaring af te New Port op Rhode Island. Hij zei duidelijk te willen maken, dat een enkeling of een menigte extremisten niet ongestraft kan spotten met de federale wet en uitspraken van een rechtbank krachtens de wet. Kort na deze verklaring tekende de president een proclamatie, die juridisch de weg vrij maakt voor het gebruik van fede rale troepen in Little Rock als dat nodig mocht zijn. De gouverneur van Arkansas, Faubus, heeft op een persconferentie verklaard, dat president Eisenhower geen federale troe pen in Little Rock kan gebruiken, tenzij de gouverneur daarom verzoekt. „Ik ben niet van plan er om te vragen", voegde hij daaraan toe. Hij en de luitenant-gouver neur, Gordon, waren naar zijn zeggen heel goed in staat orde en rust te handhaven. In Washington heeft de minister voor het leger, Wilber Brucker, geconfereerd met de procureur-generaal Herbert Brow- nell, naar men veronderstelt om het mo gelijk inzetten van Amerikaanse federale troepen in Little Rock te bespreken. De gewelddadigheden, die maandag in Little Rock plaats hadden, behoorden tot de ergste ongeregeldheden sedert het Amerikaanse opperste hof in 1954 bevel gaf tot school-integratie. LITTLE ROCK (AFP/Reuter) De acht voor de middelbare school van Little Rock, in de Amerikaanse staat Arkansas, inge schreven negerleerlingen, werden maandag toegelaten. Dit is geschied, nadat de troe pen van de staat, die op last van gouver neur Faubus het terrein om de school hadden afgezet, met opdracht de neger leerlingen te weren, in opdracht der fede rale Amerikaanse regering waren terug getrokken. In het middaguur werden de leerlingen onder politiebescherming van school gehaald vanwege de ongeregeldhe den die inmiddels rondom de school waren ontstaan. Walgelijke taferelen Onze correspondent in Washington tekent hierbij aan: Niet de wet doch het rapalje en een hysterisch geworden bevolkingsgroep be heersten maandag Little Rock. Dit nieuws was zo onrustbarend, dat Eisenhower, die zich na een kort bezoek aan Washington alweer naar zijn golfterrein in Newport spoedde, ditmaal niet aan zijn geliefde sport toekwam. De proklamatie die Eisen hower uitvaardigde, duidt erop dat de pre sident ernstig overweegt regeringstroepen te doen ingrijpen. Het staatshoofd beval de bevolking „op te houden en af te laten". Dit zijn de klassieke bewoordingen, waar mede presidenten het gebruik van de fede rale macht plegen in te leiden. In New Port heerste de indruk, dat Eisenhower thans diep verontwaardigd is. De gebeurtenissen gisteren te Little Rock waren inderdaad zeer ernstig. Gouverneur Faubus, die heeft beweerd geweld te duch ten, indien de integratie zou doorgaan, voelt thans dat hij in het gelijk is gesteld, doch indien deze gouverneur niet zélf actie tegen de integratie had gevoerd door mis bruik van zijn troepen, zou de toelating van negers tot de middelbare school enkele weken geleden waarschijnlijk zonder in cidenten zijn verlopen. Thans echter is een deel van de bevolking hysterisch gewor den. De reportages van radio en televisie gaven walgelijke taferelen weer. De neger kinderen bleven dank zij de politie onge deerd, maar enkele andere negers en blanke journalisten uit het noorden wer den geslagen en met stenen gegooid. Het mag nog een wonder heten, dat er geen doden zijn gevallen. De minister van Justitie voert thans te Washington overleg over een eventueel ge bruik van federale troepen. Het is moeilijk te voorspellen of en wanneer dit zal ge schieden. Waarschijnlijk gaan de neger kinderen dinsdag niet naar school. Slechts met moeite heeft de politie hen maandag tijdens de lunchtijd uit de school kunnen wegsmokkelen. Natuurlijk zouden te zijner tijd federale troepen de negerkinderen meer veiligheid kunnen garanderen door het rapalje met geweld van het school plein te verwijderen. In dat geval is het echter te verwachten, dat veel blanke kin deren thuis bullen blijven. Maandag heb ben reeds vijfhonderd leerlingen een kwart van het aantal scholieren de school verlaten, toen negerkinderen wer den toegelaten. Eisenhower is wel zeer laat tot het be sluit gekomen, dat ingrijpen noodzakelijk is. Daardoor wordt hij thans voor een situatie geplaatst, waarin zelfs het krach tigste ingrijpen moeilijk een harmonische oplossing kan forceren. (Van onze correspondent in Bonn) De berichten, die thans zyn binnenge komen, hebben de bevolking van West- Duitsland de droevige zekerheid gegeven, dat het opleidingsschip „Pamir" is onder gegaan. Een Amerikaans vrachtschip, de „Saxon", heeft vjjf van de opvarenden ge red, die in een zwaar beschadigde red dingsboot van de Pamir op de wilde gol ven dobberden. Vijf andere leden van de bemanning, die ook in deze boot waren geklauterd, waren inmiddels al van uit putting gestorven of overboord geslagen. De thans geredden vertelden, dat zfó kort tevoren nog seincontact hadden gehad met een andere reddingsboot van hun schip met vyftien of vijfentwintig personen er in, maar dat ze die spoedig uit het oog hadden verloren. Men vraagt zich na deze catastrofe thans in de Bondsrepubliek af, of het in onze tijd, waarin schepen zelfs al door atoomkracht kunnen worden voortbewo gen, nog wel noodzakelijk en wat veel belangrijker is verantwoord is, dat zeilschepen de wereldzeeën doorkruisen. De meningen hieromtrent lopen zelfs in scheepvaartkringen nog altijd sterk uit een. Aan de ene kant hoort men zeggen, dat een aankomende electro-technicus toch ook niet eerst precies hoeft te leren, hoe een petroleumlamp in elkaar zit, waarmee men de huizen tegen het einde van de vo rige eeuw verlichtte. Aan de andere kant daarentegen wordt te berde gebracht, dat geen enkel schip zich zo goed voor de op leiding van aankomende zeelui leent als juist een zeilschip. In ieder geval moeten de deskundigen toegeven, dat zeilschepen lang niet zo goed bestand zijn tegen de on berekenbare grillen van het weer op zee als stoom- en motorschepen. Een schip, dat met volle zeilen een haven uitvaart of bin nenkomt, of dat zich op hoge zee bevindt, levert weliswaar een fraai en romantisch schouwspel op, maar het practisch nut van het varen met zeilschepen op zee ligt toch in het verre verleden. Wij zelf zouden onze Uit de sectie, die dr. Hulst uit Leiden maandag op de stoffelijke overschotten van het in Noordwijk omgekomen gezin van vier personen heeft verricht,, is ge bleken dat koolmonoxyde-vergiftiging de doodsoorzaak geweest moet zijn. Dit kool- monoxyde was van lichtgas afkomstig. „Iemand moet de gaskraan half geopend hebben", zo meent de hoofdinspecteur van politie te Noordwijk, de heer A. N. Mer- kelbach. „We moeten nu uitzoeken wie dat geweest is". Petit-Senn: In de politiek betekent vriendschap: gemeenschappelijke haat. Als het Olympisch stadion in Amster dam tweehonderdduizend plaatsen zou kunnen bevatten in plaats van „slechts" vijfenzestigduizend, zou het zeer waar schijnlijk ook uitverkocht zijn geweest voor de komende interlandwedstrijd Nederland'-Oostenrijk.Desondanks heb ben enkele timmerlieden nog hoop op een kaartje. En aangezien zij op de zesde verdieping van een in aanbouw zijnde flat in Amsterdam werken en dus geen gelegenheid hebben zelf moei te te doen, hebben zij een „oproep" gericht aan hun medeburgers op de begane grond. De directe reportage van de opening van de Velser Tunnel, die de Nederlandse Te levisie Stichting zou verzorgen op 28 sep tember, komt te vervallen. Men is bij de voorbereiding van deze uitzending gestuit op enkele onverwachte problemen, die ge zien de beperkingen, die de N.T.S. zich op alle gebieden moet getroosten, niet onge- lost zouden kunnen worden zonder de ver antwoorde afwerking van een aantal an dere uitzendingen ernstig in gevaar te brengen. Het N.T.S.-journaal op zaterdag 28 september 's avonds zal, naar de N.T.S. mededeelt, op normale wijze aandacht aan dit evenement schenken. CAIRO (Reuter) De Tunesische am bassadeur te Cairo heeft meegedeeld, dat Tunesie heeft besloten een Egyptisch wa penaanbod te aanvaarden. Een Tunesische militaire missie zal de typen en de hoe veelheid uitzoeken en met Egyptische autoriteiten spreken over de opleiding van Tunesische officieren in Egypte. De am bassadeur zei dat Tunesië de wapens nodig heeft om zich te verdedigen tegen „de voortdurende grensschendingen door het Franse leger". ALGIERS (UP) Tijdens een zuive ringsoperatie in de omgeving van Blida, hebben Franse patrouilles maandag zeven rebellen gedood en een schuilplaats met medicamenten, uniformen en munitie ont dekt. In Blida werd een bom tot ontplof fing gebracht, waardoor drie moslems ge wond werden. In de omgeving van Bou- farik werd een arbeider in een wijngaard door twee rebellen gedood. Bij Souk Ahras stalen opstandelingen 124 stuks vee en 132 schapen van verschillende boerderijen. Bij Koninklijk Besluit van 14 september is Prinses Irene benoemd tot Grootkruis in de orde van de Nederlandse Leeuw. vraag gezien de tragische afloop van de laatste reis van de Pamir als volgt wil len formuleren: wanneer de zeevarende jengd dan al op een zeilschip moet worden opgeleid, zou het dan niet zijn te vermij den, dat zij daarop ook nog verre reizen moet maken? Intussen is uit België vernomen, dat men daar thans overweegt de driemaster „Mer cator" uit de vaart te nemen. De „Mer cator" werd dertig jaar geleden gebouwd en gebruikt voor opleiding van toekom stige officieren van de koopvaardijvloot. De overlevendent NEW YORK (UP) Toen de sloep met vijf overlevenden van de Pamir" werd op gepikt stond zij onder water. De boot bleef drijven door de luchtbuizen, die rond de sloep bevestigd waren. Nadat de „Isbrand- sten Scheepvaartlijn" de namen van de vijf geredde overlevenden van de „Pamir" be kend had gemaakt, hebben agenten van het schip in Hamburg bevestigd, dat die vijf namen op de monsterrol van de „Pa mir" voorkwamen. Twee behoorden tot de 51 jonge leerlingen, die voor oefening aan boord waren. De derde was een bakkers knecht van 24 jaar en de twee anderen jonge zeelui van 18 en 22 jaar. HAMBURG (UP) Door de medede ling der overlevenden, dat zij kort tevoren nog verbinding hadden gehad met een an dere sloep met vijftien of vijfentwintig in zittenden, vlamde de hoop op, zodat het zoeken met grote intensiteit werd voort gezet. Lichtsignalen (Reuter) De bemanning van een Amerikaans vliegtuig heeft gemeld drie voorwerpen te hebben waargenomen in het gebied waar de Pamir gezonken moet zijn. Zij meent ook lichtsignalen te heb ben gezien. Een schip is op weg naar de plek. De bemanning nam ook op een an dere plaats lichtsignalen waar. Een ander schip is hierheen op weg. PORT SAID (Reuter) De Egyptische kustwacht heeft een Israëlische vissers boot, die de Egyptische territoriale wateren geschonden zou hebben, dertig mijl uit de kust van El Arisj aangehouden en opge bracht. De zes Israëliërs die de boot be manden, zijn gearresteerd en naar Cairo gezonden om verhoord te worden. Él Arisj ligt aan dé Middellandse Zee kust van het schiereiland Sinai. Het was strijdtoneel tijdens het Israëlische offen sief van 1956 tegen Egypte. Thans zijn er UNO-troepen gelegerd. De Israëlische grens ligt ongeveer honderd kilometer oostelijker. Te Noord-Bergum werd gistermid dag de 67-jarige weduwe A. de Wal-Hoek- stra bij het oversteken van de rijksstraat weg Leeuwarden-Groningen door een per sonenauto aangereden. De vrouw kwam van uit een bakkerswinkel en wilde achter een geparkeerde bestelauto langs de weg oversteken. Uit de richting Leeuwarden naderde de personenauto. De bestuurder probeerde vergeefs de vrouw te ontwijken. Zij werd aangereden en in de berm van de weg geslingerd. Tijdens haar overbrenging naar een ziekenhuis te Leeuwarden is zij overleden. In Drachten is de 53-jarige J. van der Molen uit Brantgum met zijn brom fiets tegen een verkeerspaalgebotst. Hij liep een hersenschudding op. In een zie kenhuis is hij enkele uren later overleden. De 61-jarige G. van de Swan wilde voor zijn woning de Vughterweg te 's-Herto- genbosch oversteken. Hij liet een voor hem van links komende auto passeren, maar zag blijkbaar niet dat uit de andere richting eveneens een auto naderoe. Hij werd door deze auto aangereden en zo ernstig gewond, dat hij korte tijd later overleed. In de Sumatrastraat in Den Haag fietste gistermiddag een vrouw met een driejarig zoontje voorop en een vier jarig dochtertje achterop de fiets. Aan beide zijden van de straat stonden auto's geparkeerd. Toen haar een vrachtauto te gemoet reed is de wielrijdster vermoede lijk zenuwachtig geworden en bij een po ging om af te stappen gevallen. De beide kinderen vielen op straat en het meisje werd door de juist passerende vrachtauto overreden, waardoor de dood onmiddel lijk intrad. Het zoontje kreeg wonden aan het hoofd. De moeder moest met een ze- nuwschok in een ziekenhuis worden opge nomen. Hedenmorgen is te L e i d e n de 26-jarige mej. J. C. F. Naninck, werkzaam bij een der universitaire instellingen, op het Ra penburg met haar fiets geslipt en gevallen, juist toen een vrachtauto met aanhang wagen passeerde. Zij werd door de aan hangwagen overreden en zo ernstig ge wond, dat de dood vrijwel terstond intrad. Gisteren is melding gemaakt van een botsing tussen een vrachtauto en een per sonenauto op de Leidseweg in Voorscho ten. De bestuurder van de personenauto, die daarbij om het leven kwam, is de 67- jarige Haagse beeldhouwer Dirk J. Wol- bers. Zijn 62-jarige echtgenote, die naast hem zat, werd ernstig gewond. Tengevolge van verkeersonge- j lukken in ons land zijn in 1957 om het leven gekomen 874 personen, i van wie 170 kinderen. Grote gebeurtenissen werpen hun scha duw vooruitEen dergelijke gebeurte nis is de aanstaande oprichting van de nieuwe Europese Gemeenschappen Euromarkt en Euratoom en een derge lijke schaduw zou men het aftreden van René Mayer als voorzitter van de Hoge Autoriteit der Europese Kolen- en Staal- Gemeenschap kunnen noemen. Het verband tussen het een en het ander heeft Mayer zelf volkomen openlijk gelegd in de brief aan de ministers van Buiten landse Zaken der zes K.S.G.-landen, waar in hij om zijn ontslag verzocht. „Nu met de ondertekening van de verdragen van Rome en de op handen zijnde of reeds afgesloten ratificatie-procedures in de zes deelnemende staten een nieuw tijdperk in de opbouw van Europa is ingeluid", schreef hij, „komt het mij voor, dat ik, door mijn huidige functie weer ter be schikking van de regeringen te stellen, hun taak bij de verdeling van de leden en voorzittersambten der drie Europese instellingen zal verlichten en aldus een harmonieuse aanloopperiode van al deze organen zal bevorderen". De bewering is geuit, dat Mayer tot het indienen van zijn ontslagaanvraag zou zijn overgegaan op verzoek van de Franse regering, omdat die regering daardoor meer bewegingsvrijheid zou krijgen bij wat Mayer zelf noemt de „verdeling" (en niet: de bezetting) van de leden- en voor zittersambten der drie Europese instel lingen. Of dat zo is, valt op dit ogenblik niet na te gaan, maar het feit, dat in de brief van „verdeling" van ambten wordt gesproken, moet wel tot de conclusie lei den dat Mayer zelf, of anders de Franse regering welker standpunt hij dan heeft aanvaard, er van uitgaat dat die hoogst belangrijke Europese ambten niet zullen worden bezet op basis van de capaciteiten der beschikbare kandidaten, maar zullen worden „verdeeld" op grond van de na tionaliteit van die kandidaten. En dat is natuurlijk onjuist en ongewenst. Weliswaar is het begrijpelijk, ook al is dit in het Verdrag niet uitdrukkelijk voor zien, dat elk deelnemend land een stem wil hebben in een lichaam als de Hoge Autoriteit, dat bevoegd is tot het nemen van besluiten waaraan de nationale re geringen zich moeten onderwerpen. Maar in het Verdrag staat wèl uitdrukkelijk, dat alle leden worden gekozen „op grond van hun algemene bekwaamheid" en dat zij zich onthouden van „iedere handeling welke onverenigbaar is met het boven nationale karakter van hun ambt". In hoeveel sterkere mate moet dit gelden voor de voorzitter, die leider en arbiter van het bestuursorgaan moet zijn! Het is bekend, dat bij de Economische Gemeenschap en bij Euratoom de zaken enigszins anders komen te liggen, omdat de boven-nationale bevoegdheden van die instellingen tot een minimum zullen zijn beperkt. De nationale invloed, en bijgevolg de nationaliteit van de bewindslieden, zal daar dus van groter betekenis zijn. Men kan dit een betreurenswaardige ontwikke ling vinden, maar in dat opzicht staan we voor een voldongen feit. Géén voldongen feit is het echter, dat nu ook de Hoge Autoriteit van de K.S.G. zou moeten worden gelijkgeschakeld met de twee andere minder gezaghebbende Europese Commissies. En toch schijnt die conclusie opgesloten te liggen in Mayer's verklaring van zijn ontslagaan vraag. Als er straks ambten te „verdelen" vallen (dus volgens nationaliteit), dienen de regeringen zich daarbij te beperken tot die ambten waarbij nationaliteits overwegingen volgens de verdragen ge wettigd zijn. De „harmonie" van de aan loopperiode mag echter niet te danken zijn aan een koehandel, waarin ook de Hoge Autoriteit die haar eigen bevoegd heden volledig dient te verdedigen en te behouden betrokken wordt. En juist die verdediging heeft Mayer door zijn ontslagaanvraag in gevaar gebracht. De koehandel, die wij nu kunnen ver wachten, schijnt zelfs niet beperkt te zullen blijven tot de kwestie van de na tionaliteiten der bewindslieden. Er wordt blijkbaar ook al gerekend met het „ruilen" van voorzitters tegen plaatsen van vesti ging der Europese instellingen: een land dat een voorzitter mag aanwijzen, zou dan geen aanspraken mogen laten gelden op vestiging van een Europees bestuurs orgaan, gerechtshof of parlement binnen zijn grenzen! Wanneer zal Europa eens wijzer worden en overwegingen van doelmatigheid zwaarder laten wegen dan nationale trots, die zo vaak slechts nationale ijdelheid is? Simon Koster

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 1