Alphenaar WEGENVRAAGSTUK MOET EN ZAL TROOSTPRIJS VOOR DE ZAANSTREEK OPGELOST GROTE OORZAKEN GRAMMOFOONPLATEN MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN OSMtaidSnla Boekhandel De Erven Loosjes N.V. Kof f erschrijf machines Elke week een nieuw boek! KLEINE GEVOLGEN LOOS JES' Romancirculatie BURGEMEESTER MR. CREMERS: MET DE IJMUIDER COURANT DOOR DE TUNNELS De sluizen van Zaandam zullen weinig meer verkeer te water doorlaten en er over zullen bepaald niet veel meer autos rollen, als de Veisertunnels eenmaal in gebruik zijn. Toch heeft het voltooide werk zijn terugslag. Voor de hele Zaanstreek. „NATUURLIJK heeft de Zaanstreek een direct en een groot belang bij de Velser tunnel." Burgemeester J. Thomassen van Zaandam is de eerste die het erkent, maar hij is tegelijkertijd realist genoeg om dit belang terug te brengen tot de orde van een „troostprijs". Want voor Zaandam en voor het grootste gedeelte van de Zaan streek strekken de levensaders zich in de richting van 's lands hoofdstad en Zuid west-Nederland uit, zodat Zaandam zeer beslist de vlaggen zou uitsteken als de Hemtunnel er zou komen of de IJtunnels waren voltooid, maar zich hooguit zeer beleefd zal laten vertegenwoordigen bij de feestelijke opening van de tunnels in Velsen. Een troostprijsEr zweemt een bitterheid door dit woord, dat de teleur stelling, die door de Zaanstreek is gevaren bij het afkappen van de Amsterdamse tunnelplannen, welllicht treffender nog weergeeft dan dure nota's en dikke rap porten. Niettemin is het een prijs, beter dan een niet. Want het verkeer van de Zaanstreek met Haarlem is van een niet te onder schatten betekenis, getuige de elkaar ver dringende en tot lange files uitdijende be drijfsauto's, die elke dag weer aan de pont bij Buitenhuizen te vinden zijn. Voortaan zal deze overzet voor de meesten op de tweede rang komen, want men riskeert allicht liever een paar kilometer met de zekerheid van een snelle verbinding dan een half uur wachten, hoewel juist nu ook Burgemeester Thomassen van Zaan- „een troostprijs" het argument gaat gelden, dat de pont bij Buitenhuizen een mooi privé-verbindinkje gaat worden, dat dank zij een verbetering van het wegennet eerder in trek zal komen dan verwaarloosd wordt.... Het is maar hoe de vlag daar straks voorstaat. De mo gelijkheid van vrije keuze is in elk geval een hele, een machtige verbetering. Zaandams dynamische burgervader duikt onmiddellijk midden in het probleem van de verbindingen der Zaanstreek, die met de Velser tunnel zulk een aanzienlijke uitbreiding krijgen. HET FEIT, dat de Zaanstreek door de nieuwe tunnels hoe-dan-ook dichter bij het hart van Nederland komt te liggen zal uiteraard een, wellicht niet fel-voelbare, maar dan toch aanwezige, stimulans gaan uitoefenen op haar economische ont plooiing, die zich blijkens het laatste streekplan voor dit gewest al in volle gang bevindt. En dan is burgemeester Thomas sen op bekend terrein en hij vertelt het verhaal van zijn land en stad. Het verhaal van een oeroud gebied, waar de nijver heden ontstonden op de wortels van het handwerk, waar de molens de gedachtenis aan de pellerijen en de houtbedrijven levend houden en waar nu de schoorstenen in een langgerekte reeks een nieuwe tijd aangeven. Waar echter de uitbreiding niet die olievlek kan worden als in de IJmond om de eenvoudige reden, dat het waterland er rónd de expansie een natuurlijk halt zal toeroepen. Natuurlijk kan er nog heel wat bij en dat gebeurt ook de getuigen daarvan staan als maquettes klaar en de ADVERTENTIE VOOR DE GROOTSTE SORTERING KRUISWEG 49 HAARLEM TELEFOON 11532 uitbreidingsplannen liggen rond de lint bebouwing van de Zaandorpen als nieuwe randsteden rond een gerekte kern van meestal ongelukkig gekozen bebouwing, waar het schoon der oude huizen bijna niet kan opwegen tegen het foei-lelijk der ordeloos daarna neergesmeten stadskernen. Natuurlijk zal de Velser tunnel deze ont wikkeling weer een stoot vooruit gaan geven: tenslotte zijn de Hoogovens een stimulerende macht voor de verre omtrek en nu, dank zij de betere verbindingen tus sen Velsen-Noord eri de Zaanstreek als bij-voordeel van de tunnel de verwer kende industrie de Zaan ook als mogelijke vestigingsplaats gaat bezien, kan daaruit van alles groeien. DAT DAARUIT echter een gevaar voor massaficatie, waarvoor men zich in het verder Westen wel eens het hoofd af veegt, zou dreigen, gelooft de burgemeester niet. Ten eerste leven er in de Zaanstreek vrij sterke tegenstromingen van een ge vestigde bevolking en bovendien: die wa termassa's rondom leggen te grote samen klonteringen van mensen bij voorbaat aan banden. Niettemin zullen er in dit gebied zo rond 1970 toch een 135.000 mensen wonen en werken een stad dus tussen de steden Amsterdam en IJmond. De natuurlijke begrenzing van de bouw plannen wordt eigenlijk alleen maar onder streept door de plannen tot de aanleg van een tweede Noordzeekanaal, dat de bin nenscheepvaart gaat herbergen en het be staande kanaal moet ontlasten: het is im mers in een wijde boog om Amsterdam heengetekend en legt een duidelijke be grenzing tussen Amsterdam met zijn Noor delijk industriegebied en de Zaankanters. De spoorbaan van Amsterdam naar Uit geest zorgt in het westen voor een dam en alleen naar het oosten kunnen de Zaan- gemeenten uit de voeten zoals Zaandam zelf, dat drie grote, één middelgrote en één kleine woonwijk projecteerde om haar aanwas op te vangen. Nee,1 de Zaanstreek zal met een troost prijs uit de Waterstaatsloterij tevreden moeten zijn, tót de honderdduizend van Hem of Coentunnel uit de bus komt. Maar heel anders ligt dat voor Alkmaar voor Petten voor Noordhollands Noorderkwartier in het algemeen. Burge meester Thomassen voorziet de ketting reactie, die binnen de reactor van Petten straks evenzeer zal plaats hebben als ver rondom in het Noordhollandse land de chemie van een om zich heen grijpende ontplooiing van grote kracht, waarvan dat reactorcentrum al een eerste voorteken is. Dat hij met deze mening in goed gezel schap verkeert.niemand zal er aan twijfelen, die in dat Noorderkwartier zijn licht opsteekt. OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOCOOOCCCCCCOOOCOCCO' Theo de Jong, die twee ja ar mat tljn serveerblad langs de wachtende auto's bij de Velser ponten loopt. Dat is bin nenkort afgelopen en daarom, kon Theo ook helemaal niet lachen toen hij voor de fotograaf poseerde met de „narig heid" op zijn presenteerblad. „Er is eens iemand geweest", aldus mr. Cremers, „die de opening van de tunnel een zwarte dag heeft genoemd. En dit alleen maar, omdat de aansluitende wegen nog niet gereed zouden zijn en de bestaan de verbindingsaders de toevloed van ver keer niet zouden kunnen verwerken". De burgemeester was het rqet deze pes simistische opvatting in het geheel niet eens. „Wij moeten verder kijken, dan de vijf jaar, die het aanleggen van de nieuwe tracé's misschien vraagt. Wellicht kan men van zwart spreken als men slechts denkt aan deze ontbrekende wegen, maar voor de rest zal de opening van de tunnel alleen maar vreugde kunnen verschaffen". Door deze o jmerking was het gesprek ongemerkt van de gebeurtenis van de tun nelopening zelf op het wegenvraagstuk gekomen, waarmee vooral Haarlem in de eerstvolgende jaren te kampen zal krijgen. Ten aanzien van de westelijke randweg toonde de burgemeester zich in het geheel niet pessimistisch, al vond ook hij het jammer, dat door allerlei oorzaken de aan leg van deze weg zolang op zich had laten wachten, dat de kans verkeken was, dat hij op hetzelfde tijdstip gereed zou zijn, waarop ook het eerste verkeer zich door de tunnelbuizen zou gaan bewegen. Mr. Cremers was echter wel van mening, dat de uiteindelijke oplossing door de oos- In de reeks der ongemakken, die de bouw van de Velser tunnel en de daarmee ge paard gaande wateronttrekking op grote schaal met zich brachten, zijn er een paar geweest, die menigeen de schrik om het hart deden slaan. Daar was de verzakking van de huizen in de „Meerweiden" te Velsen-Noord, die lelijke scheuren gingen vertonen. Daar was het probleem met het open luchtzwembad „De Heerenduinen", dat in het voorjaar van 1954 geen water kon krij gen en dus niet geopend kon worden. Daar was het droogvallen van enige vij vers in Velsen als gevolg van de sterk ge daalde grondwaterstand. Daar was de klacht van vele landbouwers en tuinders, dat hun landerijen en percelen zonder water kwamen: 1000 hectaren land droogde uit. Daar was een ongelukje bij de fundering van het winkelcentrum in IJmuiden-Oost, waar plotseling meer water op kwam zet ten dan men kon voorzien, zodat stevigere grondvesten nodig waren toen de bemaling van de tunnelput in het Zuiden afnam. Daar was het omleggen van een riool- waie.persleiding a*s gevolg van de krui sende tunnelbouw, waardoor 47.000 extra moest worden uitgegeven. Daar was het verrollen van een heel ben zinestation aan de Rijksweg omdat de we gen dit station achteruit dwongen 15 merken vanaf 225.— Zijlstraat 90 Haarlem Tel. 11161 ADVERTENTIE bezorgt u wekelijks een nieuwe boek voor de lage prijs van 22.50 per jaar. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door Grote Houtstraat 100 Telefoon 17472 Haarlem 32.87 Doorsnede van de Velsertunnel met zijn afmetingen. „DE OPENING van de Velsertunnel is uit verschillende oogpunten van zo veel belang, dat het nauwelijks mogelijk is aan te geven wat van dit gebeuren nu precies het belangrijkste aspect vormt", zei de burgemeester van Haarlem, mr. O. P. F. M. Cremers ons, toen wij hem vroegen wat naar zijn mening voor Haarlem in het bijzonder het voornaamste aspect zou zijn van de ingebruik neming van de tunnel. Ontzaglijk belangrijk noemde de burgemeester de geheel nieuwe oriëntatie, die Haarlem op het noorden van de provincie gaat krijgen en vooral voor de Dreef achtte hij het van uitermate grote betekenis, dat de provincie als het ware dichter bij haar hoofdstad komt te liggen. Maar er is meer. Een aspect waar soms niet voldoende aan gedacht wordt is, volgens de burgemeester dat van de recreatie. Voor de Haarlemmers zullen na de ingebruikneming van de tunnel Wijk aan Zee en Castricum gemakkelijker be reikbaar zijn. Ook de winkeliers zullen bepaalde belangen hebben bij de toename van het verkeer, dat door de tunnel wordt verwacht en de gehele economie van de provincie Noordholland zal door de opening van de tunnel een verandering ondergaan. telijke randweg zou moeten worden ge boden. En het is juist deze weg, die de meeste vertraging heeft ondervonden. Zelfs nu is het tracé nog niet vastgesteld. Zonder vooruit te lopen op enigerlei be slissing ten aanzien van deze tracévast stelling wilde de burgemeester wel opmer ken, dat deze weg zo ver in het oosten zou moeten komen te liggen, dat Haarlem er met het oog op eventuele stadsuitbreidin gen geen last van zou ondervinden. Een oostelijke randweg dicht bij de stadsgrens zou alleen voor lokaal verkeer kunnen dienen en de weg voor het doorgaande verkeer zou verder naar de kant van de toekomstige gemeentegrens met Haarlem- merliede moeten komen te liggen. „Want", aldus mr. Cremers, „een grote verkeersweg vormt een nóg absoluter af sluiting van een stadswijk dan bijvoor beeld een spoorlijn". In hoeverre Haarlem meer luister aan de feestelijkheden ter gelegenheid van de tunnelopening zou hebben kunnen bijzet ten, merkte de burgemeester op: „Wij hebben de kans niet gehad om iets bij zonders te doen. De opening van de tunnel is allereerst een nationale aangelegenheid. Daarnaast is het ook een provinciale zaak en voor zover de opening lokale betekenis heeft, geldt dit toch in de eerste plaats de gemeenten van de IJ-mond. Natuurlijk verheugt Haarlem zich in de opening van de tunnel. Maar wat hebben wij als ge meentebestuur kunnen doen? Als Haarlem een ontvangst gegeven had, zou deze ook zin moeten hebben gehad. Eventueel zou den Gedeputeerde Staten een receptie hebben kunnen geven, maar de officiële feestelijkheden, waarbij de Koningin aan wezig zal zijn, hebben in Velsen plaats". Na deze uiteenzetting kwam de burge meester weer terug op het begin van het gesprek. „Een voornaamste facet van de betekenis van de tunnel is niet te noemen. Haarlem is mét de provincie verheugd over de gemakkelijke verbindingen, die door de tunnel mogelijk zullen zijn ge worden en wat het verkeer betreft: het vraagstuk dat hiermee verband houdt moet opgelost worden en zal opgelost worden". En met deze hoopgevende woorden be sloot Haarlems burgervader het gesprek, dat door zijn optimistische kijk op de toe komst werd gekarakteriseerd. WEINIG veranderingen in het bestel van Noordholland zullen wellicht buiten de vestiging van de Hoogovens in IJmuiden zulk een invloed doen gelden op de richting, waarin de provincie zich ontwikkelt als juist de Velser tunnel. Wie zich daarin verdiept en de mensen benadert van wie verwacht kan worden, dat zij verder zien dan deze dag en deze week, zelfs dit jaar lang zijn komt steeds meer tot de overtuiging, dat de tunnel in Velsen die deze week de poort tot NoordhollandsNoorderkwartier wijd openzet, een historisch bouwwerk is, meer nog uit economische dan uit zuiver technische oogpunten. Wij hebben dan ook gemeend op deze en andere pagina's een aantal reacties bijeen te brengen. Zorgvuldig gekozen weliswaar, maar niettemin met een bepaalde willekeur. Want wie zal zeggen, of hetzij Alkmaar of Wonseradeel, Assendelft dan wel Hem en Ven huizen de gevolgen van de nieuwe kanaalpassage in de sterkste vorm zullen ondervinden? Mr. O. P. F. M. Cremers ADVERTENTIE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 25