Vlaggen voor twee jaar „Beverwijk een ideale plaats voor coasterbouw" Nieuwe kansen in een gezamenlijk woongebied GESPREKKEN OVER EEN VOLTOOID PROJECT Waarom EEN PLAATS... ...TWIJFELT NOG... ...TUSSEN HOOP EN VREES Alles voor het kantoor MENS EN TUNNEL Chr. Visman Honderddertig per uur MET DE IJMUIDER COURANT DOOR DE TUNNELS O O O „HET IS WEL EEN TUNNEL IN VELSEN MAAR GEEN TUNNEL VOOR VELSEN" AAA „Dat de Velser tunnel een verbinding van nationale orde is, hoeft geen enkel betoog", zegt burgemeester mr. M. M. Kwint van Velsen, als wij hem naar zijn mening vragen over het belang van deze nieuwe oeververbinding, die zich op anderhalve meter spoorwegtunnel na, op zijn territorium bevindt. „Maar, om het belang geheel duidelijk te stellen, zou men kunnen zeggen, dat deze tunnel weliswaar in Velsen ligt, maar bepaald niet voor Velsen is gebouwd". „Van niationale orde alleen al is deze tunnel wegens de opheffing van de obstakels, die de scheepvaart door het Noordzeekanaal sinds jaar en dag in de weg stonden en waarover Amsterdam nu dan einde lijk gerust kan zijn de pont zal terugvallen tot een sekondaire ver binding, de spoorbrug verdwijnt". Velsens magistraat ziet veel meer en groter gevolgen voor de provincie Noordholland uit het kunstwerk voortspruiten dan voor zijn gemeente en hij kan zich wel even ver plaatsen in de bezwaren, die er tegenin zijn gebracht hoewel hij ze zeker niet onderschrijft. Verkeerstechnisch zal de nieuwe tunnel onge twijfeld van groot nut worden voor het doorgaande verkeer, waarbij de tunnels tevens veel verkeer zullen aanzuigen, dat voorheen eiders het kanaal passeerde. Dit niet alleen vanwege de economische waarde van een zo snel mogelijke verbinding, maar ook om dat minder grijp bare element in het verkeer, dat zich in het verleden zo vaak op de pontpleinen manifesteerde: het is nu eenmaal een ergerniswekkend oponthoud, wanneer de automobilist de motor moet afzetten, de rem men aan dient te halen en de lichten moet dovenDit is nu ver leden tijd geworden. Noordhollands Noorderkwartier zal er de vruchten van plukken, dat staat als een paal boven water. De industrialisatie zal daar !n de verschillende ontwikkelingsgebieden sneller voortgang vinden dan voorheen mogelijk was en het voordeel, dat de grote bedrijven in de IJmond direct uit de tunnel zullen halen, is daarnaast van een haast onschatbare omvang geen wachttijden meer met groter motor- slijtage en hoger benzinegebruik, geen pendeldienstjes meer voor zakenlieden, die aan de ene kant van de pont hun wagen lieten staan en aan de overzijde een bedrijfsauto van hun relatie vonden, geen anderhalf uur oponthoud op een moment, dat de mens het gebruiken kon, geen gemiste afsprakenDit is een voordeel van tonnen.... Maar daarnaast zal de tunnel ook in kleiner plaatselijk verband zijn consequen ties niet missen. Een gedeelte ligt al in het regionale vlak, wanneer men de betere verbindingen voor de industrie beziet en daarnaast zal dus de verbinding in de IJmond er met sprongen op vooruit gaan wat bijvoorbeeld voor de gemeentelijke diensten, die aan weerskanten van het kanaal hun functie hebben, een enorm gemak zal betekenen. „Velsen-Zuid en Velsen-Noord worden nauwer aaneengesnoerd." dit staat voor mr. Kwint vast, ondanks andere opvattingen volgens welke Velsen-Noord zich sterker op Beverwijk zal gaan oriënteren. De plaatselijke openbare verbindingen? Mr. Kwint denkt even na en zegt dan: „Wat de trein betreft kan ik het met u eens zijn, dat de omweg over Santpoort en het halve uur vertraging in de overstapmogelijkheid op de trein naar Beverwijk daar, een inconvenient is, maar daar staat tegenover, dat van zaterdag af een nieuwe buslijn gaat lopen, die van halte Hoogovens af naar het Zuiden voert, een lus door Velsen-Driehuis en IJmuiden maakt om daarna terug te gaan en dat de hoge frequentie van deze nieuwe buslijn voldoende opweegt tegen de moeilijke treinverbinding. „Hoewel" glimlacht hij „Velsen nog niet zo erg op stadsbussen ingesteld is, getuige de stille dood, die het probeersel-van-een-dienst stierf tussen strand en raadhuis". Of Velsens eerste burger de gevolgen van de tunnel voor de middenstand kan overzien? „De tijd zal hierin veel leren", antwoordt hij, „maar ik geloof niet, dat er ernstige gevolgen merkbaar zullen zijn. Tenslotte had men vroeger ook weinig aan het doorgaande verkeer en als de sluisweg blijft die móét er eenvoudig blijven zal hier met de naar de plaats van de spoorbrug verlegde pont de verbinding over het kanaal voor hen, die winkelen er alleen maar beter op geworden zijn. OVER DE VERDERE TOEKOMST wil hij liever niet praten: eenwording van de IJmond is naar het oordeel van burgemeester Kwint nog niet aan de orde. Maar als wij de toekomst van het IJmuidense strandleven aansnijden, haakt hij onmiddel lijk in: zowel uit de provincie als uit de omtrek kan het strand via tunnel of sluis weg in de toekomst een ruime hoeveelheid gasten aantrekken. Belangrijker echter nog lijkt hem de „winst", die Zandvoort bij de tunnel heeft: de Duitse badgasten bijvoorbeeld krijgen de deur thans opengeschoven. Zoals de Duitse badgasten dus een nog ongeweten belang bij de tunnel hebben en met hen de plaatsen, die het van het toerisme uit oost en noord moeten hebben, zo zal Friesland bijvoorbeeld ook veel plezier van de verbinding beleven de ponten waren tenslotte voor velen een ergerlijk beletsel en nu zal blijken, dat de stroom uit het noorden naar Haarlem en Amsterdam veel „gemakkelijker" vloeit. „Maar de sluisweg is voor Velsen in wezen belangrijker dan de tunnel." In dit verband vindt mr. Kwint het nog altijd opvallend, hoe Amsterdam tegen deze verbinding over het sluizencomplex ageert, zonder blijkbaar te beseffen, dat de andere gemeenten ook recht van leven hebben zonder te beseffen, dat de Rotter damse wind, die door IJmuiden waait om oplossingen vraagt en niet om pourparlers. Bovendien: als er ooit een hefbrug over de kleine sluis zou komen en een betere brug over noorder- of middensluis, dan is deze weg van groot nut lokaal zowel als interlokaal. ALS EXPONENT van de Velsense middenstand hebben wij de heer J. J. M. van der Kroft, voorzitter van de Handelsvereniging Groot-IJmuiden naar zijn mening gevraagd, een mening, die hij had opgebouwd uit diverse gesprekken met midden standers en die dus representatief geacht mag worden voor de mening dergenen, die in zakelijk opzicht de tunnel roemenof vrezen. „Velsen-Noord krijgt een klap, dat is zeker", zei hij, maar voor de rest kon hij nauwelijks ernstige nadelen onderkennen. Hij argumenteerde aldus: De Velsense middenstand heeft al jarenlang een strijd moeten voeren tegen de afzuigende winkelcentra in Haarlem, Amsterdam en Beverwijk. De strijd tegen Haarlem blijft voortduren, maar die tegen Beverwijk wordt gemakkelijker als gevolg van de verbindingen, die er niet op vooruitgaan. Voor de eigen middenstand heeft dit voordelen, meende de heer Van der Kroft, die dan ook het pessimisme, dat de laatste tijd nogal eens vernomen is, een pessi misme, dat in halfstok-gehesen vlaggen inplaats van in vuurwerken dacht, niet deelde. „Als ik het goed heb, zou een groot deel van de Haarlemse middenstand een mooi ding over hebben voor een directe omlegging van het verkeer buiten de stad om, omdat het immers steeds minder doenlijk wordt, rustig te winkelen in straten, die verstopt zijn door het snelverkeer. IJmuiden heeft daar geen last van en IJmuiden houdt daardoor een eigen aantrekkelijkheid, zoals ook de Breestraat een eigen attractie zal krijgen zodra het snelverkeer eruit verdwenen is. „En", waagt de heer Van der Kroft een schot naar de toekomst, „het is niet eens ondenkbaar, dat er nog eens Haarlemmers naar het rustige IJmuiden zullen komen om te winkelen inplaats van andersom". „MAAR DAN ZAL de middenstand zijn steedse service met de dag verder moeten uitbreiden anders kan het wel eens gebeuren, dat zich de situatie herhaalt, waarin van buiten belangstelling wordt getoond voor de vestigingsmogelijkheden in Velsen of IJmuiden, zoals men al eens heeft moeten waarschuwen tegen een „vreemde eend in de bijt", die een oogje had op een groot nieuw pand op de hoek van Lange Nieuwstraat en Plein 1945. „Maar ach, gelooft u mij, over twee maanden spreekt niemand meer over de nadelen en is ieder verheugd over de grote voordelen, die de tunnel met zich brengt. De inspecteur van de belastingen in Beverwijk komt nu heerlijk dichtbij en tenslotte moesten de landsbelangen prevaleren boven onze kleinere belangetjes." In IJmond-verband durft hij geen prognose aan, hoewel hem bekend is, dat de middenstand altijd het Noordzeekanaal als een duidelijke barrière heeft gevoeld de nieuwe verbinding kan een „brug" worden ónder het kanaal door weliswaar, maar dan toch een brug in geestelijk opzicht, die de geschillen opruimt en de over eenkomsten naar voren haalt. „Deze tunnel is van enorme psychologische waarde in de IJmond." EEN MINDER-BLIJMOEDIGE optimist troffen wij in de persoon van de heer M. Roos, voorzitter van IJmuidens Bloei, die de tunnel uiteraard meer in de sfeer van het toerisme trok en daarnaast ook de gevolgen voor de middenstand in zijn betoog vervlocht. „Het is een pracht van een verbindingsweg", zei hjj, met net iéts teveel nadruk om te geloven aan de ondubbelzinnigheid dezer uitlating. „Maar de middenstand zal er weinig zij by spinnen." De middenstand heeft tenslotte belang bij een zo druk mogelyk toerisme en aangezien een van de belangrijkste aantrekke lijkheden van IJmuiden in de loop van enkele jaren de Sluisweg is geworden, is het de vraag of de tunnel deze attractie niet lelyk in de wielen zal ryden. Hoewel men in stilte hoopt, dat de automobilist in de toekomst bijvoorbeeld een keer de tunnel en een keer de sluisweg zal kiezen, is deze kwestie toch proble matisch genoeg om de sluisweg nog eens heel nadrukkelijk in de folders van de Gewestelijke Bond voor Vreemdelingenverkeer in Zuid-Kennemerland te laten para deren. Men neemt in elk geval wèl aan, dat de sluisweg blijft. Met grote stelligheid. Want buiten zijn toeristische waarde heeft hij ook nog de lokale verbindingswaarde. Nee, IJmuidens Bloei is helemaal niet zo enthousiast over de tunnel, al heeft het natuurlijk con amore meegewerkt aan de tunnelfeesten. Velsen-Noord gaat „een raar gat in", om het nu maar eens populair te zeggen en het enige gemeentedeel, dat wel kan varen bij de nieuwe oeververbinding zou het strand kunnen zijn. Maar er is ook nog zoiets als bestedingsbeperking.... En wil IJmuiden zijn outillage voor de vreemdeling en voor de badgast aanpassen aan de eisen, die daaraan rede lijkerwijs gesteld mogen worden en daarbij dus niet verder meehelpen aan de devaluatie van Nederlands naam als toeristenland, dan zal er het een en ander moeten gebeuren. Men bestudeert het allemaal, maar weet ook niet zo gauw, waar de centjes zitten moeten.... Burgemeester Kwint Proefondervindelijk is bewezen, dat de betonnen lichtschermen boven de „open tunnelbakken" de overgang tussen licht en dnoker dusdanig geleidelijk opvangen, dat een snelheid van 130 kilometer per uur nog geen schrikverschijnselen veroorzaakt. Hetgeen niet zeggen wil dat de aangewezen snelheid voor het verkeer 130 kilometer bedraagt. MEERMALEN is in de loop der tunnel bouw by de leek de vraag gerezen, waarom Rijkswaterstaat het Velsense project „in de open lucht" liet vervaardigen" en niet zoals bijvoorbeeld in Antwerpen, vol gens de „schildmethode", waarbij een sta len cilinder met een iets grotere diameter dan de tunnelomvang het medium is, om de tunnelbuis als het ware door de grond te „persen". Of niet, zoals in Rotterdam werd toegepast, volgens de „zirikmethode", die historie maakte in Detroit en Oakland en die in wezen volgens hetzelfde principe wordt uitgevoerd als voor het leggen van „zinkers": men laat de tunnelmoten dus in het water zakken. In Velsen gingen beide methoden echter niet op, omdat daarmee de kleilaag, die als een dunne doch hechte bescherming tussen het brakke bovenwater en het kostbare zoete „spanningswater" op grotere diepte ligt, zodanig vernield zou worden, dat er onherstelbare schade aan de toch al zo moeilyke waterwinning zou worden toe gebracht. Omdat er in Velsen bovendien voldoende ruimte was, verkoos men de „open bouw put-methode", waarbij de put omgeven werd door een damwand en de bronbema ling samen met die wand het water uit de werkplaats hielden. Eigenlijk had het feest van zaterdag al een paar maanden eerder gevierd moeten worden, een moment, dat voor feestvieren heel wat gunstiger had ge legen. Op de aandeelhoudersvergade ring van de n.v. Amsterdamse Ballast- maatschappij deelde de directeur de heer C. F. de Vilder in mei 1955 immers mee, dat de verkeerstunnel in Velsen in juli 1957 klaar moest zijn. „Omtrent de tunnel onder het IJ kan de directie tot haar spijt niets meedelen", heette het. ADVERTENTIE llllllllllll o.a. Schrijf-, Tel- en Rekenmachines BUREAUS, zowel in staal als in hout. STOELEN - KASTEN - PAPIER BAKKEN enz. Marktplein 22 - Tel. 4619 - IJmuiden Onderhoud - Revisie - Reparatie Eigen technische dienst. IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW Er hebben enige malen vlaggen boven de tunnelbouw gewapperd. Zaterdag zullen zij in grotere ge tale terugkomen voor het slot- festijn. Een belangrijke vlag Is de driekleur van de 29e september 1955 geweest, precies twee jaar geleden, die toen aangaf, dat het laatste vloersegment van de auto tunnel werd gestort. Dat was op 600 meter uit het hart van de tunnel. llllljlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIM Burgemeester Bruinsma Het menselijk element in de Velser tunnelbouw woog zwaar de juiste man op de juiste plaats was even be langrijk als het goede materiaal en de perfecte samen werking, die het mag wel eens gezegd worden niet weinig tot de voltooiing-op-tijd heeft bijgedragen. De hei baas was vooral in het begin een belangrijke man. Burgemeester Bruinsma ziet in de opening der tunnels niets dan voordelen voor zijn stad anders dan voor Velsen-Noord, dat omsloten dreigt te worden door in dustrieën, doorgaande wegen en rails. En zelfs de Breestraat, die door vele pessimisten reeds in ge dachten ten grave werd gedragen, nu immers het doorgaande verkeer, dat tot heden van Wijkerstraatweg of Sluisweg gebruik maakte de boog buiten Beverwijk om zal nemen, geeft de heer Bruinsma, een nieuwe, ongedachte kans. „Het wordt daar ten minste nu voor de voetgangers en de winkelende huisvrouwen weer een vriendelijke wandeling zonder gejaag van het snelver keer dé betekenis van de Breestraat als pantoffelparade en uitstalling der plaatselijke middenstand wordt alleen maar versterkt". IN DIT VERBAND is voor hem de nieuwe „aanvoer" naar Beverwijk belangrijker dan de afvoer wegens de betere ver bindingen met Haarlem en Amsterdam, die er natuurlijk ook van komen zal, maar die toch veel minder sterk zal blijken te zijn, dan de import. Het „kopje koffie in Beverwijk" zal haar charme ondubbelzinnig blijven bewijzen. Ook voor de passan ten, die tenslotte maar een kleine wending aan hun vervoer middelen hoeven te geven om van de oostelijke Rijksweg 6 in de Breestraat te komen en die in de latere city evenzeer gemak kelijk kunnen worden binnengelokt. INDUSTRIEëN aantrekken? Natuurlijk. Hij durft ronduit voor een cijfer van 60 percent uit te komen als het gaat om het nieuwe industrieterrein der gemeente, dat met de tunnel achter de hand over een prachtige ver binding zal gaan beschikken en dat bovendien de bestaande zware industrie tegen het Noordzeekanaal als stuwende kracht ondervindt. Zestig percent van het terrein is voltekend, als we even wil len. Het streekplan staat er weliswaaralleen verzorgende en geen stuwende bedrijven toe, maar het is bijvoorbeeld sterk, hoeveel overslagbedrijven het oog hebben laten vallen PP Beverwijk als toekomstige plaats van vestiging. Zo zou - mijmert de heer Bruinsma hardop - de coaster- bouw een ideale vestiging in dit gebied kunnen veroveren. Maar hij wil niet ingaan op een vraag, of er misschien al een werf zijn voelhorens naar de aardbeienstad heeft laten uitgaan. Wel hebben Amsterdamse bedrijven, die vastgegroeid zijn, de mogelijkheden afgetast.... Over een jaar of vijf zal het is de profetie van Bever- wijks burgemeester, gefundeerd op een zonnige kijk op de toe komst Beverwijk een natuurlijke ontwikkeling doormaken in de richting van een levendig industrieel en handelscen trum.... „de tunnel is praktisch voor ons gemaakt". EN DAN is het even vreemd, dat de tunnel geheel op het gebied van Velsen ligt. Waarmee de bestuurlijke perikelen van de IJmond midden in het gesprek terecht zijn gekomen en de burgemeester als zijn vaste over tuiging te kennen geeft, dat de IJmond naar een verdere eenwording heengroeit. Temeer, omdat alle belangen samenvloeien in dit gebied en er veel meer is dat samenbindt dan wat verdeelt. De taak, die Beverwijk immers de komende jaren als verzorgende gemeente op haar schouders zal geschoven krijgen een taak, waar de landelijke overheid nog veel te weinig directe en financieel steunende belangstelling voor opbrengt naar veler smaak wijst in de richting van tal van vernieuwingen. Bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijs. De verbindingen met Velsen zijn voor de stad zelf niet gebaat bij de tunnel dat staat wel vast. De spoorwegen hebben van het ondergeschikte belang dezer verbindingen kennis gegeven, toen zij hun dienstregeling voor de „tunneltreinen" vaststelden en de Beverwijkse treinleerlin- gen van de Velsense scholen zullen zich een vaak lange omweg moeten getroosten tenzij zij de bus gebruiken. De heer Bruins ma zegt dit geheel zonder leedvermaak hij stelt het feit, dat er inderdaad ligt, vast en knoopt daar onder meer de wense lijkheid aan vast van eigen voorzieningen op het terrein van het middelbaar en wellicht hoger onderwijs ook van het Lager Technisch onderwijs. En echt niet alleen vanwege die verbindingen, want de toekomstige stad Beverwijk zal het logischerwijs niet meer kunnen stellen zonder HBS, zonder ly ceum, zonder lagere Technische School, zoals het niet langer buiten een goed-geoutilleerd gemeentelijk apparaat zal kunnen en buiten zoveel zaken, die Beverwijk nog niet bezit. ZOU HET ook geen kwestie van een zich langzaam veranderende mentaliteit worden? De burgemeester be aamt het direct, zowel in de richting van de IJmond problematiek als aangaande de steedse ontwikkeling van wat eens volgens buitenstaanders slechts een provincie nest was. En dan is hij zo gelukkig te hebben kunnen merken, dat deze mentaliteit zich wijzigt in de goede zindat er meer bewust zijn groeit voor de gezamenlijke vraagstukken van het gezamen lijke woongebied en dat Beverwijk heel best heeft leren in zien, dat men liever in Velserbeek woont dan aan de Populie renlaan. De stad is echter doende haar ijzers aan het vuur toe te vertrouwen, opdat er een toekomst gaat gloren, die de tun nel inderdaad tot de zegen maakt, welke er op dit moment van verwacht kan worden. Er is een stuk Beverwijk, dat haast nog onmiddellijker bij de tunnel betrokken zal raken dan de stads kern zelf: Wijk aan Zee. Wijk aan Zee, dat eveneens nieuwe wegen zal inslaan, maar een wellicht veel zwaardere en vlug gere omwenteling zal zien gebeuren dan Beverwijk, waar de zaken al in gang zijn. Van gezapig familiebadplaatsje, waar men zich over vertier en mondain genoegen niet al te veel zorgen hoefde te maken, naar een moderne badplaats met een boulevard en een serie moderne hotels, een paar flatcomplexen en een aantal gelegen heden, waar het uitgaande leven zich thuis kan voelen is nogal wat. Burgemeester Bruinsma ziet het er van komen, als ook Wijk aan Zee zoveel dichter bij het Nederlandse hart is komen te liggen. Beverwijk, liggend aan een kruispunt van wegen, maar staan de ook op een kruispunt van onzichtbare wegende stad aan de noordelijke tunnelmonden zal een belangrijke functie in het omliggende gebied te vervullen krijgen. Zij zal zich moeten inkapselen in een groter woongebied en wellicht leiding moe ten geven aan de streek. Er liggen jaren voor de boeg, die zater dagmorgen beginnen met een Koninklijke daad en die kun nen resulteren in een koninklijke toekomst....

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 27