Jaarvergaderingen PANDA EN DE MEESTER-BRANDMEESTER Handel tussen Oost- en West- Europa neemt gestadig toe UW EIGEN OPTICIEN 50°/o Koudere lucht over ons land Toch ió Uet zo J Radio geeft woensdag NAAIMACHINES Wereldnieuws DINSDAG 24 SEPTEMBER 1957 2 Surinaamse Bank geen circulatiebank meer H. BIJSTER Jr. EN ZOON Schildersbedrijf Industriële produktie in langzamer tempo gestegen Tels en Co keert geen dividend uit Verlies voor Padang Portland Cement Franse regering gaat haar oliebelangen verkopen Shell heeft interesse voor Saharaconcessie Amerikaanse investering in India vergemakkelijkt Kolenprijzen gaan omhoog in West-Duitsland „Marketing seminar" V.. OOR VAN DE MENS GEN'èVE (Reuter) De handel tussen de landen van Oost- en West-Europa heeft in 1956 een na-oorlogs hoogtepunt bereikt en de resultaten van het eerste kwartaal van dit jaar duiden er op, dat de omvang van deze handel in 1957 zelfs nog groter zal zjjn, zo wordt medegedeeld in het kwartaalbulletin van de Economische Commissie voor Europa (E.C.E.) van de UNO. Verleden jaar bleef Groot-Brittannië onder de Westeuropese landen de grootste afnemer van de Sovjet-Unie. Bovendien had een verdere toeneming van de handel tussen Oost- en West-Europa dit jaar een bijzonder gunstige invloed op de Britse export. In het handelsverkeer in 1956 tussen de beide Europese gebieden heeft West- Europa voor een bedrag van 439,1 miljoen dollar uitgevoerd, of 111 miljoen dollar meer dan in het voorafgaande jaar, het voerde voor een bedrag van 322,8 miljoen dollar in, een toeneming met 55,8 miljoen dollar. De Westeuropese export naar Oost- Europa concentreerde zich in 1956 groten deels op grondstoffen en halfafgewerkte produkten voor kapitaalgoederen en op schepen. Dit soort export was vooral be stemd voor de Sovjet-Unie, Tsjechoslowa- kije en Polen. De Westeuropese export van schepen naar Oost-Europa nam in 1956 sterk toe en uit de aanwezige orders blijkt, dat de toeneming voortduurt. De Sovjet-Unie bestelde, evenals in vooraf gaande jaren, vele schepen in Westeuro pese landen, en ook Polen heeft de laatste tijd verscheidene orders geplaatst. Volgens het bulletin zal de totstandko ming in West-Europa van een gemeen schappelijke markt en, indien daarom trent overeenstemming kan worden be reikt, van een vrijhandelsgebied, zeker in vloed hebben op de toekomstige ontwik keling van de handel tussen Oost- en West-Europa, die in de afgelopen vijf jaar aanzienlijk is toegenomen. (UP) Het betalingsprobleem in de De Surinaamse Bank n.v. te Paramaribo heeft verslag uitgebracht over 1956, het laatste volledige jaar waarin deze instel ling als circulatiebank werkzaam is ge weest. Als commerciële bank bleef zij on verminderd activiteiten ontplooien. Haar circulatiewerkzaamheden zijn per 1 april overgedragen aan de Centrale Bank van Suriname. Het geplaatste aandelenkapi taal der Surinaamse is overgenomen door de Nederlandsche Handel Maatschappij. Over de monetaire ontwikkeling van Suriname zegt het verslag, dat de relatief grote mate van stabiliteit van het prijspeil in 1956 niet gehandhaafd kon blijven. De kosten van levensonderhoud zijn opgelo pen in hoofdzaak door de prijsstijging van de lokaal geproduceerde voedingsmidde len en van brandstoffen, ijs, elektriciteit. De daling van de kredietverlening zette zich in 1956 niet voort. Verwacht wordt, dat het promessekrediet binnen afzienbare tijd geheel zal zijn verdwenen. De bevredigende gang van zaken op economisch gebied, die te danken was aan de hoge export van bauxiet en houtpro- dukten, en zeker ook aan de activerende invloed der tienjarenplanwerken, heeft een gunstige uitwerking gehad op het bankwezen. De Surinaamse mocht zich dan ook in goede resultaten verheugen. De in het verslag over 1955 vermelde inzinking van de bauxietexport heeft zich in 1956 niet verder voortgezet. De uitvoer waarde daarvan is gestegen tot ruim sf 57.8 miljoen, een tot dan toe ongekend hoog niveau. Geleidelijk gaan ook andere produkten zoals triplex en rijst een be langrijke plaats innemen. Ook de garna- lenuitvoer naar Amerika nam toe. De uitvoer naar Nederland onderging een zeer belangrijke stijging, n.l. van sf 3.9 miljoen tot sf 6.34 mijoen. Vooral de ci- trusexport droeg hiertoe belangrijk bij. Het verslag vermeldt voorts de aanzien lijke stijging van de cacao-export. Ook de transitohandel maakte weer voortgang. Er is een winstsaldo beschikbaar van. sf 268.096 (257.602). De uitkering aan het gouvernement van Suriname bedraagt sf 108.936. (Dit winstaandeel is door de nieuwe statuten komen te vervallen). Voorgesteld wordt een onveranderd divi dend van 12 pet. ADVERTENTIE J. J. HAMELINKSTRAAT 26 II TEL. 14519 HILVERSUM I 402 M. 7 00 Nieuws. 7.10 Gymn. 7.20 Gram. 8.00 Nieuws. 818 De ontbijtclub. 9.00 Voor de vrouw. 10.00 Schoolradio. 10.20 Gram. 10.45 Gevar. progr. 11.30 Gram 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Hammondorgelspel. 13.00 Nieuws. 13.15 Tentoonstell.agenda. 13.20 Dans- muz. 13.50 Medische kron. 14.00 Gram. 14.30 Voor de jeugd. 15.50 Voor de zieken. 16.20 Rep. voet- balwedstr. Nederland—Oostenrijk. 18.20 Nieuws en comm. 18.40 Lichte muz. 19.10 Gram. 19.30 Voor de jeugd. 20.00 Nieuws. 20.05 Tussen de re gels door. 20.15 Radio-Philh. ork., groot koor en solist. 21.15 Statenlozen, blijspel. 22.00 Gram. 22 25 Tussen mens en nevelvlek, caus. 22.40 Ka merkoor. 23.00 Nieuws. 23.15 Orgelspel. 23.50— 24.00 Soc. nieuws in Esperanto.- HILVERSUM II 298 M. 7.00 Nieuws en SOS ber. 7.10 Gewijde muz. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nieuws en weerber. 8.15 Gram. 8.35 Idem. 9.00 Voor de zieken. 9.25 Voor de vrouw. 9.30 Amus.muz. 10.00 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 Gram. 11.10 Omr.ork. en so list 12.10 Klavecimrecital. 12.30 Land- en tuin- bouwmeded. 12.33 Gram. 12.37 Eng. Hervormde kerkdienst. 13.00 Nieuws. 13.15 Prot. Interkerke lijk Thuisfront. 13.20 Zigeunerkwintet. 13.40 Gram. 15.15 Holland Festival: Pianorecital. 16.00 Voor de jeugd. 17.20 Vocaal ens. en sol. 17.40 Beursber. 17.45 Gram. 18.00 Gemengd koor. 18.20 Gram. 18.45 Spectrum v. h. Chr. org.- en ver enigingsleven. 19.00 Nieuws en weerber. 19.10 Orgelconc. 19.30 BuitenL overz. 19.50 Gram. 20.00 Radiokrant, 20.20 Geestelijke liederen. 20.50 De nieuwe politiewet, caus. 21.10 Kamerork. en so list. 21.25 Gram. 21.45 Edinburgh Festival: Symf.- ork. en soliste. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Edinburgh Festival (verv.). TELEVISIEPROGRAMMA 15.30 Voor de kinderen. 16.20—18.20 en 20.00 22 00 Voetbalwedstr. NederlandOostenrijk. BRUSSEL 324 M. 12.00 Gram. 12.30 Weerber. 12.34 Gram. (Om 12 55 Koersen). 13.00 Nieuws. 13.11 Gram. 14.00 Schoolradio. 16.00 Koersen. 16.02 Lichte muz. 17.00 Nieuws. 17.10 Orgelconc. 17.50 Boekbespr. 18.00 Caus. 18.30 Voor de sold. 19.00 Nieuws. 19.40 Gram. 20.00 Hoorsp. 21.10 Gram. 21.30 Ork.eonc. 22.00 Nieuws. 22.11 Zang en piano. 22.55—23.0 Nieuws. handel tussen oost en west is nog niei volledig opgelost, doch zal opnieuw be sproken worden op de aanstaande ver gadering van de E.C.E.-commissie voor de ontwikkeling van de handel. PARIJS, (ANP) In het jaarverslag van het directorium der Europese Beta lingsunie voor de periode 1 juli 1956 tot 1 juli 1957 wordt een verdere toeneming van de economische activiteit, zowel in de landen van de OEES als in de Verenigde Staten vastgesteld, hoewel in een aanzien lijk langzamer tempo dan in het vooraf gaande jaar. De index voor industriële pro duktie in de EBU-landen is van juli 1956 tot maart 1957 met slechts vijf percent ge stegen tegen zeven percent in het vooraf gaande jaar. In het verslag wordt gewezen op een ver groting van het dollartekort. Het tekort in de handel der leden van de EBU met niet- ledenlanden is gestegen tot 4.356 (1956: 3.027) miljoen dollar, waarvan het tekort tegenover de dollarzone 3.269 (1956: 2.222) miljoen bedraagt. De invoer door EBU-lan den uit niet-ledenlanden is met negen per cent, doch uit de dollarzone met 28 percent gestegen. De directie van L. E. Tels en Co's han delmaatschappij n.v. te Amsterdam zegt in haar verslag, dat over 1955 en 1956 nog geen transfer uit Indonesië is ontvangen. De winsten buiten Indonesië zijn dringend nodig in verband met de uitbreiding van de activiteiten in die gebieden, zodat het be stuur genoodzaakt is geen dividendvoor- stel te doen (v.j. 8 pet.). Van het winstsaldo ad 501.666 wordt 365.697 gebruikt voor aanvulling van de reserve diverse belangen en het restant besteed voor afschrijvingen. Over Indonesië zegt het verslag, dat of schoon de onkosten stegen, toch een gun stig resultaat werd behaald, dat niet bij dat van 1955 ten achter bleef. Het netto resultaat in Malakka, hierbij inbegrepen Brits Noord-Borneo en Sera- wak, was beter dan in de laatste jaren het geval is geweest. De omzetten en de winst in de Belgische Congo vertoonden egn stijging vergeleken bij 1955. Het verliessaldo over 1956 van de n.v. Padang Portland Cement Maatschappij heeft f260.097 bedragen (1955 geen saldo). Winsttransfer over 1955 werd in 1956 niet ontvangen, zodat het jaar, mede ten gevolge van het treffen van noodzakelijke voorzieningen voor belastingen, met een verlies werd afgesloten. Hierdoor kan we derom geen dividend worden voorgesteld. Een winsttransfer ad f343.197 werd ont vangen in 1957 en zal ten gunste van de verlies- en winstrekening van dat jaar worden' geboekt. Hier staat echter tegen over, dat ten laste van de winst- en ver liesrekening 1957 de voorziening voor be lastingen wellicht nog aanzienlijk zal moe ten worden verhoogd. Een eventueel voor delig saldo 1957 zal moeten dienen ter ver mindering van het in 1956 geleden verlies. De verkoop van het produkt ondervond aan het einde van het verslagjaar moeilijk heden wegens concurrentie van import- cement, voornamelijk uit Japan, waardoor de produktie moest worden beperkt. In middels werden met ingang van februari 1957 geen nieuwe deviezen toewijzingen voor de import van cement meer verstrekt, zodat aangenomen mag worden, dat de produktie in de tweede helft van 1957 weer zal kunnen toenemen. In 1956 is ge produceerd 145.104 ton en verkocht 141.821 ton cement. PARIJS (Reuter) De Franse regering is voornemens een deel van haar oliebelan gen op de markt te brengen. De verkoop zal geschieden door uitgifte aan het pu bliek van niet-stemb ebbende verhandel bare certificaten tegenover de aandelen, die de staat in Franse maatschappijen voor exploratie, produktie en raffinage van olie bezit. De staatsoliebelangen omvatten een 35 percent aandeel in de Compagnie Frangaise de Pétroles (C.F.P.) welke zelf een aandeel van 24,75 percent heeft in de Iraq Petro leum Company, een 6 percent aandeel van Hassi Messaoed in het Perzische oliecon sortium en een half aandeel in het rijke olievondstgebied in de Sahara. Verder heeft de staat een belang van 53 percent in de Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine (SNPA), welke de uitgebreide aardgaslagen van Lacq in zuidwest-Frank rijk exploiteert. Betrouwbare oliekringen verwachten, dat de regering eerst zal trachten een deel van haar aandeel in de CFP, dat met een nominale waarde van 5.000 francs werd uitgegeven, noteerde vrijdag bij slot op de beurs 59.000 francs. ADVERTENTIE trekt van de bruto brilprijs op Ziekenfondsrecept een reductie af van ïO lot en hoger. KOPEN Bil UW EIGEN OPTICIEN betekent: garantie van vakwerk bijzonder (age prijs De Koninklijke Shellgroep, welke reeds een belangrijk aandeel heeft in het Saha- ra-oliegebied, zal een poging doen een deel toegewezen te krijgen van een uitge strekt woestijngebied, dat de volgende maand opnieuw onder concessiehouders verdeeld zal worden. Het gebied is 60.000 vierkante km groot en moet door de tegen woordige concessiehouders, twee Franse maatschappijen, worden teruggegeven. Evenals verscheidene andere groepen poogt de Koninklijke Shellgroep een ahn- deel in het concessiegebied te krijgen. De groep is verbonden met de autonome staatsregie voor olie (R.A.P.) in twee maatschappijen, die in de Sahara werken en aanvragen hebben ingediend voor con cessies in de gebieden, die worden terugge geven. Wanneer deze maatschappijen daar in slagen zullen de Koninklijke Shellgroep en de R.A.P. elk een aandeel van 50 per cent hebben. WASHINGTON (Reuter) De Verenig de Staten en India hebben een overeen komst gesloten die ten doel heeft meer particulier Amerikaans investeringskapi taal naar India te doen vloeien. De over eenkomst garandeert, dat de opbrengst van nieuwe investeringen in het Indische bedrijfsleven kan worden ingewisseld in dollars. De minister-president van India Nehroe heeft in een brief aan president Eisen hower een belangrijke lening gevraagd voor de uitvoering van het tweede vijf jarenplan van zijn land, zo meldt een te Calcutta verschijnend blad. Volgens het blad heeft de minister van Financiën van India de brief naar Washington meege nomen. Onlangs heeft Nehroe tegenover een Amerikaans journalist verklaard, dat India graag een lening van vijfhonderd tot zeshonderd miljoen dollar zou ont vangen. ADVERTENTIE Alle merken, dus ruime keuze ENGEL. Gr. Houtstr. 181, Tel. 14444 „Kendeng Lemboe" van f 1350. Voorgesteld wordt dit bedrag De post effecten ad f 1,6 miljoen op de actiefzijde van de balans der n.v. cultuur maatschappij „Kendeng Lemboe" te Am sterdam heeft betrekking op effecten in Nederland, zo heeft het bestuur in de ver gadering verklaard. Ruim f 1.000.000 hier van bestaat uit Nederlandse obligaties en het restant uit aandelen. Deze effecten dienen gedeeltelijk voor onderpand van de kredieten, die in Indonesië verstrekt zijn. Het streven van de maatschappij is er op gericht een hoger producerende rubber- aanplant te verkrijgen en de koffie-aan- plantingen op een beter peil te brengen. Over de nieuwe transferregeling kon niets gezegd worden. Zij ziet er niet on gunstig uit, maar waarschijnlijk is, dat de importen duurder zullen worden. Mr. M. Sanders werd als commissaris herkozen. „Serbadjadi" In de jaarvergadering van de n.v. Cul tuurmaatschappij „Serbadjadi" is mede gedeeld, dat weliswaar over 1955 nog geen winstransfer werd ontvangen, doch dat de maatschappij boven aan de ranglijst staat. Aangezien de winsttransferaanvraag voor 1956 door de Indonesische regering is ge accepteerd, is de directie optimistisch ge stemd over de ontvangsten zowel van 1955 als die van 1956. Bedroeg de winsttransfer 1955 voor de monetaire regeling f 455.000 thans is dit bedrag ca. f 330.000. In verband met de goede winsttransfervooruitzichten meende de directie f 92.000 uit de reserve te moe ten putten om een dividend van 3 percent uit te keren. „Zuid-Preanger" De Zuid-Preanger Rubbermaatschappij te Amsterdam heeft blijkens het verslag over 1956 een verlies geleden van f 139.638 (vorig jaar 93.654), waardoor het totale verlies gestegen is tot f 233.292. De onderneming „Tjibantjet" is voor een redelijke prijs verkocht. De citrusaan- plant van een dochteronderneming in Ma rokko besloeg 50 ha. Het ligt in het voor nemen deze onderneming in de toekomst verder te vergroten. In Indonesië is een winst becijferd van rp. 3.2 miljoen (v. j. 10.3 min). De directie meent een deel van de exploitatiewinst te moeten afschrijven op de Indonesische ac tiva en het restant aan te wenden voor transfer naar Nederland. De winsttransfer 1955 is nog steeds niet ontvangen. „Java" De n.v. handelsvereniging „Java" heeft over 1956 een voordelig saldo behaald van f 17.762 en stelt voor 4 percent dividend. Het netto resultaat van 1955 beliep f 19.442. Over dat jaar werd 8 percent uit gekeerd. De omzetten in Indonesië konden be langrijk worden vergroot. De bruto winst is groter dan die over 1955, namelijk f 569.376 tegen f 545.092. Door de gestegen exploitatiekosten is het netto resultaat in Indonesië ongeveer gelijk gebleven. Het vermogen buiten Indonesië beloopt onge veer 60 percent van het gestorte kapitaal, dat f 440.000 groot is. Wegens de onzeker heid inzake winsttransfer is de Indonesi sche winst over 1956 ad rp. 53.643 gereser veerd. Over 1955 werd geen transfer ont vangen. „Holland" De n.v. handelsvereniging „Holland" heeft over 1956 een netto winst gemaakt De tropische cycloon veranderde in de afgelopen 24 uur in een normale depres sie en begon in de nacht van maandag op dinsdag snel in diepte af te nemen. De kern bevond zich hedenmorgen om 7 uur op ongeveer 400 km ten zuidwesten van Ierland. Rond de kern stroomden nog grote hoe veelheden warme en zeer vochtige lucht over de Golf van Biscaye naar West- Europa. De aanvoersnelheid werd echter geleidelijk minder groot, waardoor de warme lucht niet meer de gelegenheid kreeg tot ons land door te dringen. Daar entegen drong koudere lucht, welke aan de achterzijde van een over Duitsland naar het oosten wegtrekkend storingsge- bied over de Noordzee werd aangevoerd, in zuidelijke richtingen over ons land door tot Noord-België. Langs het front tussen de warme en vochtige uit de subtropen af komstige lucht en de koude polaire lucht vielen in een uitgestrekt gebied grote hoe veelheden regen. Ditmaal werden de grootste hoeveelheden gemeld uit Wales, waar plaatselijk 40 mm viel. De frontale zone blijft ook de komende 24 uur in de buurt van ons land. Woensdag 25 september Zon op 6.32 uur, onder 18.34 uur. Maan op 8.48 uur, onder 19.08 uur. Maanstanden 30 sept. 18.49 uur eerste kwartier. Hoog en laag water in IJmuiden Woensdag 25 september Hoog water: 4.17 en 16.41 uur. Laag water: 0.07 en 12.27 uur. Wat de regen en bewolking betreft staan de noordelijke provincies er gun stiger voor dan de zuidelijke, die dichter bij de frontale zone zijn gelegen. WEERRAPPORTEN Temperaturenbuiten- land maxima van giste 00 i ^3 d ren. Binnenland: heden 73'-g d 7/3 5 7 uur. Neerslag: laatste S'S a) >-« 24 uur M <v -t-5 B.S Stockholm geheel bew. nw 13 0 Oslo zwaar bew. n 11 4 Kopenhagen onbewolkt wzw 13 0 Aberdeen onbewolkt windst. 11 0,2 Londen regen no 21 13 Amsterdam regen n 17 6 Luxemburg regen wzw 18 2 Parijs regen zw 20 10 Bordeaux mist windst. 27 0 Grenoble mist windst. 24 0 Nice zwaar bew. n 23 0 Berlijn regen w 17 19 Frankfort regen nw 22 8 München regen wzw 18 1 Zürich zwaar bew. z 16 57 Genève half bew. windst. 22 8 Locarno mist windst. 21 0 Wenen zwaar bew. w 21 3 Innsbruck zwaar bew. nnw 17 17 Rome zwaar bew. z 26 0 Ajaccio onbewolkt ono 24 0 Mallorca onbewolkt nnw 20 0 Den Helder geheel bew. n 12 '2 Ypenburg lichte regen no 10 8 Vlissingen geheel bew. no 12 2 Eelde zwaar bew. n 11 2 Twente lichte regen nw 10 9 De Bilt lichte regen n 10 9 Eindhoven motregen nno 11 7 vlv. Z.-Limb. geheel bew. zw 14 3 2. Druipend richtte Jolliepop zich op en staarde verbijsterd naar de waterstraal, die nu met sissend geweld het zo zorgzaam aangelegde haardvuur doofde. Het hoe en waarom van deze onverwachte blussing was hem ten enenmale onduidelijk. Panda was de eerste, die zich van de schok her stelde. Zich omkerend, ontwaarde hij een kleine brandweerman, die door het ge opende raam de watervloed in de kamer spoot. „Hela!", riep Panda. „Wat heeft dit te betekenen??" „Dit betekent, dat ik juist op tijd ben verschenen", antwoordde de brandweerman, ondertussen krachtig door- spuitend. „Waar rook is, is vuur, zegt het spreekwoord; en daar waar vuur is, kom ik tot actie". Maar nu kwam ook Jolliepop tot actie. Vergramd snelde hij naar het raam, terwijl hij een onmiddellijk staakt- het-spuiten eiste. Maar omdat hij recht tegen de straal inliep, die zijn mond met bruisend vocht vulde, slaagde hij er niet in, zich duidelijk uit te drukken en bracht hij het niet verder dan een verwoed ge- borrel. op nieuwe rekening over te brengen en geen dividend uit te keren. In 1955 werd een winst behaald van f 57.598 en werd 8 percent dividend uitgekeerd. De zaken te Singapore hebben een be vredigend verloop gehad, zodat op het be lang in de dochteronderneming aldaar een winst werd geboekt van f 40.685, De im- en exportzaken van het kantoor Amster dam naar andere gebieden zijn verder uit gebreid. De directie heeft de overtuiging, dat de zaken na een verdere aanloopperiode vruchtdragend zullen worden. In de eerste zeven maanden van 1957 tonen de resultaten van Singapore een verdere vooruitgang. „Molukse Handel" Hoewel de goederenomzetten over 1956 van de n.v. Molukse Handels-vennoot schap te Amsterdam hoger waren dan die over 1955, was de winst lager als gevolg van geringe marges. Het saldo winst heeft f 72.671 bedragen (v.j. f 214.847). Hieraan wordt toegevoegd het onverdeelde winst saldo 1955 ad f 11.674. Voorgesteld wordt f 75.000 te bestemmen voor verhoging van de reserve voor diverse belangen en het restant van ruim f 9000 over te brengen naar het volgend boekjaar. Hierdoor kan geen dividend over 1956 worden uitge keerd (v.j. 6 percent). De produktiezaken leverden een naar omstandigheden bevredigend resultaat op. De klapperonderneming „Talisse" werd in juni 1956 overgedragen aan een combi natie van enkele Indonesische verenigin gen. Winsttransfer over 1955 is nog niet ontvangen, evenmin als ove™ 1956. Alg. Exploratie My. In de algemene vergadering van aan deelhouders der Algemene Exploratie Maatschappij kon het voorstel tot wijzi ging der statuten, dat voorziet in een terugbetaling van f 10 per aandeel van f 50 niet in behandeling-worden genomen, daar het hiervoor vereiste quorum niet aanwezig was. Op 15 oktober zal een nieuwe vergadering worden gehouden. Besproken is het beleid met betrekking tot de investeringen in Marokko, die tot een bedrag van ruim 2 miljoen gulden moes ten worden afgeschreven. Het bestuur was bij zijn besluit tot het doen van investe ringen in Marokko afgegaan op adviezen van deskundigen, die achteraf volkomen onjuist bleken te zijn. Een aandeelhouder drong er bij het bestuur op aan voortaan geen nieuwe projecten te entameren, zon der vooraf de aandeelhouders er in ge kend te hebben, een standpunt, dat het bestuur bleek te delen. Er werd de aandacht op gevestigd, dat de gang van zaken bij de maatschappij de laatste jaren naast de mislukking van de Marokkaanse onderneming ook een lichtzijde heeft ge had. In dezelfde periode, waarin een ver lies van ongeveer 2 miljoen gulden werd geleden, werd 3 miljoen gulden op de aandelen terugbetaald en werden voor no minaal 800.000 gulden aandelen ingekocht. Fokker In de jaarvergadering der n.v. Konink lijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker werd van de zijde der aandeel houders bezwaar gemaakt tegen de 12 per cent dividend, die aan de houders van ge wone aandelen zal worden uitgekeefd. Men was van mening, dat de verstrekkers van risicodragend kapitaal meer moeten profiteren van de gunstige gang van za ken in het bedrijf. De directie betoogde, dat men door de uitkering van een hoger dividend voor de toekomst verwachtingen zou wekken, die niet verantwoord zouden zijn. Medegedeeld werd dat de kans op op drachten voor het bouwen van militaire vliegtuigen in licentie geringer is dan en kele jaren geleden. Verwacht wordt dat de opdracht van de in licentie gebouwde Hawker Hunter-straaljagers eind 1958 zal zijn beëindigd. Daarom is het bevredigend, aldus de directie, dat de produktie van de Fokker F 27 „Friendship" thans op gang is gekomen. Avio-Diepen n.v., waarvan de aandelen in het bezit zijn van Fokker, zal ook in het lopende boekjaar nog een verliespost opleveren. De schaarste op de arbeids markt heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Er bestaan plannen om „Avio- Diepen" in te schakelen bij de produktie van „Friendships". De heer H. W. A. van de Wall Bake werd herkozen als commissaris. ESSEN (DPA) De kolenmijnen in het Ruhrgebied zullen op 1 oktober hun prij zen voor kolen met gemiddeld DM 4,70 en die voor cokes met DM 6,20 per ton ver hogen. Oorspronkelijk wilden zij de prijs voor kolen met gemiddeld DM 6 en die voor cokes met DM 7,90 verhogen. Instorting. In het Spaanse plaatsje Alcala de Real zijn vier personen om het leven gekomen en meer dan honderd gewond, van wie 42 ernstig, toen een houten tri bune ineenstortte. De tribune was op gericht op het voornaamste plein van het stadje, ter gelegenheid van een spe ciaal stierengevecht. Idee. De voorzitter van de commissie van chefs van staven van Zuid-Korea, gene raal Yu Jae Tung, heeft verklaard, dat zijn land het idee beide delen van Ko rea met geweld te herenigen niet heeft opgegeven. „Het Zuidkoreaanse leger in grootte het vierde ter Wereld staat gereed om via het niemandsland Noord- Korea binnen te vallen wanneer de tijd komt", aldus generaal Yu Jae Tung. Overgang. Op een intieme plechtigheid in de kerk der Sint-Andriesabdij te Lop- pem heeft professor Brugmans, rector van het Europa-college te Brugge, die tot de rooms-katholieke kerk is over gegaan, het doopsel en het vormsel ontvangen. Autocraat. Koning Saoed van Saoedi-Ara- bië heeft voor zes miljoen mark aan auto's besteld bij de Mercedes-Benz- fabriek in Stuttgart. Kracht. Commodore Dan Tolkofsky, de be velhebber van de Israëlische lucht macht, 'heeft maandag in Tel Aviv ver klaard dat de kracht van de Israëlische luchtmacht voldoende is toegenomen om met succes te kunnen optreden tegen de gecombineerde luchtstrijd krachten van Syrië en Egypte. Hij zei voorts, dat de kracht van de Egyptische luchtmacht door de grondige opleiding van de piloten belangrijk is toegeno men. Ontploffing. Door een ontploffing in een kolenmijn op 50 km ten zuiden van Pittsburg werden maandag elf mannen van de buitenwereld afgesneden. Bij de onmiddellijk volgende reddingsactie bleek, dat vijf hunner waren omgeko men. Zes mijnwerkers werden behou den bovengebracht van wie enkele door de ontploffing gewond waren. Erfelijk. Een jongen van elf jaar, wiens moeder een lichte aandoening van ra dio-activiteit kreeg toen zij deelnam aan het hulpwerk daags na het bom bardement van Hirosjima in 1945, is dezer dagen aan bloedkanker gestorven, aldus is door de universiteit van Hi rosjima meegedeeld. Geen loper. Generaal Speidel, de opper bevelhebber van de landstrijdkrachten van de NAVO in Midden-Europa, is maandagmiddag in Londen aangeko men voor het voeren van besprekingen met de Britse regering. Men zal niet de rode loper voor hem uitleggen wan neer hij de koninklijke militaire aca demie te Sandhurst bezoekt, zo meent de Sunday Express. Stille uren. Een Sovjet-repatriëringscom missie heeft een vergeefs bezoek ge bracht aan het vluchtelingenkamp As ten, in de omgeving van de Oostenrijk se plaats Linz. Gedurende de drie uur, dat de commissie in het kamp verbleef vroeg geen der tweehonderd Russische vluchtelingen een onderhoud aan. Veel feller. John Osborne, de jonge Britse schrijver die roemd is geworden door zijn toneelstukken „Look back in an ger" en „The Entertainer", heeft in het tijdschrift „Encounter" critiek op de Britse monarchie geoefend, veel feller dan lord Altrincham het indertijd heeft gedaan. Egocentrisch. Krachtens de laatste wens van een rijke Engelse weduwe uit Can terbury zijn maandag in de tuin van haar landhuis haar bijna driehonderd lievelingsdieren onder toezicht van een executeur-testamentair ter dood ge bracht. Zij had testamentair bepaald dat al haar lievelingsdieren haar in de dood zouden vergezellen. Het waren vier ponies, twee koeien, twee ossen, drie varkens, 120 zwarte schapen, twee hon den, drie katten, zeven grasparkieten en tientallen konijnen, duiven, ganzen, eenden en kippen. Combinatie. De Chinese autoriteiten zullen speciale scholen inrichten waar jonge „reactionairen" en vagebonden, sluik handelaars en jeugdige misdadigers een „socialistische opvoeding" krijgen en leren werken, zo meldt het Pekingse „volksdagblad". Drie Amerikaanse deskundigen op het gebied van verkooporganisatie en commer ciële research, prof. N. H. Engle, mr. Ch. W. Moore en prof. Robert G. Seymour, zullen van 24 tot 28 september in hotel Smits te Utrecht met dertig directeuren en verkoopleiders uit het Nederlandse be- drijfsleven van gedachten wisselen over i commerciële vraagstukken tijdens een I „marketing seminar". OVER HET menselijke oor worden nogal eens laatdunkende opmerkingen gemaakt. Niet alleen worden herhaaldelijk verge lijkingen gemaakt met het gehoorzintuig van sommige dieren, dat inderdaad aan zienlijk scherper kan zijn dan het onze, maar bovendien zorgt het daverende la toch een veel te grove maat, want de ge ringste hoeveelheid arbeidsvermogen die in staat is ons oor te prikkelen is het tien duizendmiljoenste deel (0,0000000001) hier van, althans wanneer de trillingen zich be vinden in het toongebied van 1000 Hz, dus 1000 trillingen per seconde, waarvoor het waai dat op straat en binnenshuis zonder menselijk oor het gevoeligst blijkt te zijn. Wordt dus in dit toonge bied een geluid opgewekt van de geringste intensiteit, waar bij nog juist een geluids gewaarwording ontstaat, dan gaat het trommelvlies tril len en deze trillingen wor den door een reeks van ge- hoorbeentjes overgebracht op lies dat het ovale venster af- ophouden wordt geproduceerd op onnavolgbare wijze voor de suggestie dat we hardhorend zijn. Nu moge het waar zijn, dat we op oudere leeftijd de oor schelp met de hand wat gaan verlengen om het gesproken woord beter tot ons te laten doordringen, maar de bijzondere gevoelig heid van het menselijke oor is door dit manuaal niet weersproken. We weten, dat voor het waarnemen van geluid het trommelvlies in trilling moet worden gebracht en om de fijnzinnigheid van ons gehoorapparaat te demonstreren, kunnen we niet beter doen dan het ar beidsvermogen te berekenen, dat nodig is om dit vlies zodanig in beweging te bren gen, dat het in staat is ons gehoororgaan te prikkelen. Als kleinste eenheid van ar beid hebben de natuurkundigen een maat genomen die „erg" wordt genoemd. Dit woord zegt op zichzelf natuurlijk niets, maar wanneer u weet dat een zo uiterst licht diertje als een mug tijdens het vlie gen verscheidene ergen verbruikt, zult u moeten toegeven dat deze eenheid van ar beidsvermogen wel bijzonder klein is. Maar de erg is voor ons gehoororgaan een andei sluitDeze membraan wordt dus eveneens in trilling gebracht en geeft dus een uit slag. Nu kan iedereen zich direct voor stellen, dat die uitlsag van deze membraan niet zó groot is, dat we het als een wap perend zeil in de stormwind heen en weer kunnen zien zwaaien. Maar dat deze uit slag zö onvoorstelbaar klein is als 1/100 van de doorsnede van een waterstofmole cuul, zullen velen die te pas en te onpas op de ondoeltreffendheid van het mense lijke oor hebben gescholden, beslist over het hoofd hebben gezien. Anders zouden zij ongetwijfeld van meer waardering van dit bijzonder fijnzinnige instrument heb ben doen blijken. Daarover morgen. (Nadruk verboden) W Pétillon

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 2