DAMWANDEN WETEN VAN WANTEN Aparte cadeaux Specialisten in brillen en boorapparaten GOUDA - ZWIJNDRECHT - IJMUIDEN Dinsd Spoorwegen juichen niet over plaats van tunnel... Zes tunnels en een tunnelwaan TE GEHEIM Niet WIE HET ZAL SPIJTEN Uw bril klaar terwijl u wacht MET DE IJMUIDER COURANT DOOR DE TUNNELS ...maar blijven service geven In IJmuiden gevestigd: v/h DE JONG'S SPECIAAL OPTIEK, Kennemerlaan 92 - Telefoon 02550 - 5072 na 1 uur gesloten RADIO BECKER waar is niet voor niets de zaak met de GROOTSTE TELEVISIE-OMZET.... J. DE BOER- Mr. Opticien Kennemerlaan 55 en deze laatste kon nu een maal niet op de plaats van de spoorbrug worden ge bouwd. Daarmede was. de kous voor de spoorwegen af en de N.S. hebben van het ogenblik waarop de beslis sing viel al het mogelijke gedaan de bewoners van Velsen, Driehuis en IJmui- den zo goed mogelijk te blijven bedienen. Dat zij daar niet hele maal in geslaagd zijn, mag men zeker niet aan de dienstregelingpuzzelaars van de N.S. wijten. Dat zij er voor zo'n groot deel in geslaagd zijn, mag hen daarentegen zeker tot grote lof strekken. Ondanks het feit, dat het nieuwe tracé bij het nieuwe station Santpoort-Noord af buigt naar het oosten, waarbij slechts nog Drie huis-Oost wordt aange daan en de lijn verder tot Beverwijk door de groene weilanden en de donkere spoorwegtunnel voert, is men erin geslaagd een bevredigende oplossing te vinden voor het reizi gersverkeer van Haarlem uit naar IJmuiden en om gekeerd, waarbij zelfs niet eens behoeft te worden overgestapt. Voor reizigers uit IJmui den en de stations tot aan het nieuwe Santpoort- Noord, die naar het noor den Noordholland in willen reizen, bieden de spoorwegen helaas geen oplossing. Mr. De Graaf voegde hieraan toe: „En hebben de spoorwegen geen oplossing kunnen vinden, omdat wij aannamen, dat geen sterveling uit deze plaatsen zich de moeite van de grote omweg via Sant poort-Noord zou getroosten, zelfs als daar wel een goede aansluiting naar Beverwijk en Alkmaar had bestaan". De spoorwegen hebben daar dus geen rekening mee kunnen houden en hebben volstaan met de verbindin gen van en naar Haarlem en Amsterdam zo goed mo gelijk te maken, waarbij zij er zelfs nog in zijn ge slaagd de aansluitingen op deze belangrijke stations met de andere lijnen be langrijk te verbeteren. „Neen, de spoorwegen kunnen niet onverdeeld juichen", aldus mr. De Graaf. „Wij kunnen niet meer voorzien in de reis behoeften van 60.000 men sen naar het noorden en wij hebben een duurdere exploitatie, omdat wij meer treinen moeten laten lopen. Extra treinen, extra kilo meters, extra personeel en minder inkomsten, ziedaar de consequenties voor de N.S." Tóch hebben de spoor wegen hun best gedaan de reizigers zoveel comfort en service te bieden als de omstandigheden toelieten en daarmee hebben de N.S. bewezen, dat zij een dien stenverlenend bedrijf zijn in de meest nobele beteke nis van het woord. ADVERTENTIE Een bril van GRIT... die STAAT... die ZIT! Als het breiwerk van een ijverige huisvrouw heeft het betonijzer in een wir- Het werd de schering, waarop later de betonnen inslag werd gelegd. war van dunne lijnen maandenlang het beeld van de tunnelbouw beheerst. De Nederlandse Spoor wegen juichen de totstand koming van de Velser tun nel toe, maar hadden deze graag op een andere plaats gezien. Dat is de conclusie, die wij moesten trekken na een gesprek met de chef van de reizigersdienst van de N.S., hoofdinspecteur m r. W. J. de Graaf. De plaats, die de spoor wegen zich ideaal voor de tunnel hadden gedacht is precies daar gelegen, waar nu de spoorbrug ligt. De N.S. wilden alle be trokkenen graag toegeven, dat de spoorbrug zou moe ten verdwijnen ofschoon mr. De Graaf hierbij op merkte, dat de brug toch eigenlijk maar weinig last bezorgde maar de natio nale spoorwegmaatschap pij wilde dan wel graag be palen, waar de tunnel zou moeten komen te liggen. En de ontwerpers van het tracé van de spoorlijn Haarlem- Alkmaar hadden het inder tijd niet zo gek bekeken: voor een goede bediening van het woonagglomeraat dat gevormd wordt door de gebieden van Driehuis, Vel sen en IJmuiden zowel naar het noorden als naar het zuiden was de spoorlijn zo als die tot dusverre heeft bestaan de enige goede mo gelijkheid. De spoorwegen hebben er dus op aangedrongen, dat de spoorwegtunnel op de plaats zou komen van de huidige spoorbrug. Ande re instanties hebben ech ter bepaald, dat het goed koper zou zijn als de spoor wegtunnel naast de auto tunnel zou komen te liggen ADVERTENTIE ER IS in de moderne waterstaats- en grondtechniek een bijna klassiek begrip ontstaan sinds omstreeks 1920 in Ameri ka een nieuw middel om water én grond te keren, werd ontwikkeld: de damwand, Vroegere ingenieurs moesten zich met houten beschoeiingen behelpen, maar sinds die jaren, dat in de Verenigde Sta ten werd uitgevonden, dat men profiel ijzer zo om en in elkaar kon vlechten, dat er een elastisch en onverwoestbaar ge heel ontstond, dat enorme drukken op kon vangen, werd het hout voor dit doel afgezworen en begon de „damwand" haar zegetocht naar al die plekken op aarde, waar de mens het water keerde, waar hij droge voeten moest houden ver beneden het peil van een langsstromende rivier, een naburig kanaal, een meer, een zee. Er is een hele industrie ontstaan, die het damwandsysteem thans zover heeft ontwikkeld, dat praktisch elke weerstand kan worden opgevangen, dank zij een vernuftig vlechtwerk van lange stalen bal ken ,die op elkaar ingrijpen en één fa briek alleen al, de Palplanches Arbed Beval, die ook voor de Velser tunnel de vele tonnen damwand leverde, vervaar digt per jaar een drie miljoen ton van dit taaie, bijkans onverwoestbare mate riaal, dat na gebruik verder reist naar een andere uithoek van de wereld dat dertig jaar of meer meegaat, voor het op nieuw in d<~ smeltkroezen der hoogovens verdwijnt en omgesmolten wordt tot nieuwe damwand van het soort TR, BZ of BP. Damwand werd een magisch begrip. Er ontwikkelden zich op het eerste sys- steem een Z-vormig profiel, dat op de uiteinden met een klauw op een verdik king ingreep, nieuwe profielen, die el kaar niet aan de einden een „klauw" ga ven, maar in het midden, waardoor de veerkracht en dus de weerstand vergroot werden men vond middelen uit om kleine en grote cirkels van damwand te vervaardigen wat dank zij de grotere flexibiliteit allemaal kan en de damwand zwierf naar het Suez-kanaal, naar het vliegveld van Zürich, de kade van St. Cloud in Parijs en een kademuur in Osaka. Hei-installaties dreunden de ene dam plank naast de andere in elke grond, maakten er caissons van door vier stuk ken damwand twee-aan-twee tegenover elkaar te zetten en er ontstonden steeds ingewikkelder figuren dank zij de haast onbeperkte mogelijkheden van dit mate riaal. Bij de bouw van de Noordersluis is een enorme hoeveelheid damwand gebruikt, maar de aanlegsteigers in de haven van Kopenhagen, waar een nieuwe haven muur tot ver in het water moest worden gebouwd onder vaak moeilijke omstandig heden, werden evenzeer met damwand aangelegd - de kademuur van het Twen- thekanaal bij Enschedé toont de zigzag- vorm van de oorspronkelijke damwand nóg. In Velsen zijn de damwanden weer ver wijderd ze zijn opgeslagen of voor an dere werken ingezet, maar alleen de dam wand maakte het mogelijk, dat in de ron de kuip, waar het begin van het werk zijn aanloop had, tot op grote diepte kon wor den gewerkt terwijl aan de andere kant de reuzenkrachten van het open water ge stadig wroetten, zonder ooit een kans te krijgen door te dringen in dat vreemde, ronde tunnelfabriekje met zijn stalen muren. xxxxxxxx>ooocxdooococoooooooooccooooccococxiooccoooooooc)OC< Rijkswaterstaat is nimmer een open- 8 hartige dienst geweest. De tunnelbouw g 8 in Velsen werd dan ook in de loop der 8 jaren nimmer het onderwerp van veel 5 8 ophef en wie om inlichtingen kwam, 8 kreeg steevast te horen, dat alles zijn :j gewone gang ging en dat er weinig 8 3 nieuws te melden viel uit de bouwput- 3 ten. Zelfs het werkbezoek, dat g 9 Prins Bernhard op een zonnige septem- 8 bermorgen in 1955 aan de put bracht, 8 werd niet als iets bijzonders aangemerkt 8 8 en er stonden onverzettelijke wakers 8 langs de toegangswegen tot het terrein 8 5 om iedere journalist te weren. Want de 8 g Velsertunnel was toen nog geen ge- 8 meenschapsbezit en alles ging immers g 3 zijn gewone gang? Temidden van de 8 goede herinneringen, die het werk op- g 8 levert, zijn deze en dergelijke, voort- g vloeiend uit een teveel aan misplaatste 8 geheimzinnigdoenerij nog steeds wat 8 wrang. Het is mijn gewoonte niet, uw vreugde te remmen, want waar kleine vreugde is, zet ik haar liever om in groter plezier dan haar af te remmen met een betwetende eigenwijsheid.. Desalniettemin moet ik u waarschuwen, gij die vlagt en bazuinen steekt, niet te geraken in de vervoering der zelfoverschatting. Want ons Rotterdam heeft ook een tunnel, zou ik willen opmerken, al kunt gij mij terugslaan met de opmerking, dat het ding onder de Maas niet haalt bij het schoons, dat in het historisch zand uit de oertijden te Velsen werd gewrocht, maar dan wijs ik u toch nog even op Antwerpen, waar de Schelde onder graven werd, lang voor wij ons bezig hielden met tunnel- bouwen. „Maar daar betaal ik dure franken voor, om door te mogen rijden" zult gij zeggen en wederom hebt ge gelijk. Dus zal alleen een bezit van zes tunnels u van een te grote pedanterie kunnen genezen en u bescheiden terughouden op de plaats van een aankomend tunnelbe- zittertje, die nog heel wat moet presteren wil hij het tot dit aequivalent hebben gebracht. Want ik wil u even mee- K voeren naar New York, y waartoe een speciaal vlieg- g tuigje op Schiphol staat U warm te draaien. Toe maar, |j riemen vastmaken en dan even naar de overkant, waar de goeverneur van de Staat ff New York ons wel zal willen ontvangen om ons geducht te genezen van. een te hoge M tunnelwaan. Weel jj Want meneer Averéll Har- H riman wèèt zo langzamer jj hand wat van tunnels daar kunnen wij nog een B mooie punt aan zuigen. Hij B heeft er zes. Ja, zes tunnels 3 in dertig jaar, allemaal ter B vervanging van ponten over H zijn Hudson, die tenslotte zo Ij driftig tussen New York en 3 New Jersey ploeterden, dat y alleen de mannetjes met y milkshake, winkeltjes en ïf verkopers van ice-cream er 3 nog wat voor voelden, om y deze situatie voort te zetten. m Dit heb ik u onderweg maar y vast verteld, maar nu we op y het vliegveld van New York a zijn aangeland, zal meneer a Harriman zelf wel verder f| willen verhalen. Daar, met y die gleufhoed. Nee, daar- ij naast.die dikke, dat is M hem. Zes Wat als een rondedans van damwand begon, eindigde als vreugdedans voor het snelverkeer. g Hij heeft deze zomer de |j zesde in gebruik genomen, de y Lincoln tunnel, waar samen g met de vijf andere een kleine s honderd miljoen voertuigen a door worden opgeslokt en uitgespuwd. ^Hllll Niet per dag, maar per jaar, anders werd het zelfs New York te bont. En wat het mooie is geweest in het leven van de goeverneur, is dat hij zo'n prachtige samen werking zag gebeuren tussen de overheid en de uitvoeren de bouwers. Of het bij ons ook zo is vraagt hij. Ik weet het niet. Aan de IJ-tunnel te zien zou je. Verweer Waarom heeft New York zulke enorme schatten uit gegeven om de haven vrij té houden voor de scheepvaart? Kijk eens (See once) zegt meneer Harriman, dat zit zo („that sits so"): over een paar jaar gaan de jongens van het Noorden de St. Lau rens Seaway openen en dan wordt midden Amerika ver bonden via de grote meren met de Atlantic. Yes sir. En dan zou New York wel eens een beste opdoffer kunnen krijgen. Yes sir. Ja meneer, wij zien het. Daarvoor al bleek de noodzaak van een serie tun nels onder de grootste ha venkom ter wereld, want in 1937 ging de eerste Lincoln- tunnel open, in 1945 kwam de tweede, in 1950 een dub bele op Brooklyn en deson danks kwam New York niet uit zijn verkeersverstopping. „No sir". Er kwamen er in de loop der jaren nog drie bij en de laatste kostte honderdmiljoen dollar, wat zelfs meneer Har riman even met de ogen heeft doen knipperen. Betalen Daar komt echter wat voor terug, moet ik beschaamd er kennen en daar zou de Vel ser tunnel dan eindelijk wel eens royaal bij af kunnen gaan steken, want als u door de New Yorkse tunnels wilt, moet u geloven aan het pay-as-you-go" systeem. Dat lijkt erger dan het is, want de Amerikaanse we genbelastingen zijn niet zo verrukkelijk hoog als de Europese en de Amerikaanse benzineprijs is in vergelij king stukken lager dan de Hollandse, omdat de fiscus niet om de hoek van elke Amerikaanse benzinepomp loert met de hebzucht in zijn oogjes. Dubbele bruggen New York is er echter nog lang niet uit, want zelfs zes tunnels houden de straten nog verre van schoon of vlot en er komt straks dan ook een zesbaansweg onder de George Washingtonbrug, een brug onder een brug dus en daarna gaat men eens rustig beginnen aan een nieuwe verbinding bij de Hudson- jj mond. Twee bruggen boven y elkaar in één project. Vier- y entwintig rijbanen, waaron- der zelfs de grootste zeesche- y pen kunnen door varen zon- der zich de schoorsteen of de j| masten te bezeren. Tja. jj Wel wat om over na te y denken op de terugreis, op jj weg naar de opening van de y Velser tunnel. Gaatumaar- y weermee? Er gaat een gerucht, dat de huizen in de Meerweiden vanzelf rechtop zijn gaan staan en dat de scheuren mooi zijn dicht getrokken nu de tunnel bijna klaar is. Het is niet waar. Evenmin als het gerucht, dat er enige lie den in rouwkledij, afkomstig uit de toekomstige buiten gewesten Velsen-Noord en IJmuiden-West bij de tun nelopening aanwezig zullen zijn. Laat u niets wijsmaken. Zolang de sluisweg er is, is er immers hoop? Wat kan IJmuiden tenslotte de tunnel schelen? Nou dan? Nee, écht, er zijn wel een paar droeve nootjes aan te heffen bij de dag van zater dag. Ze geven nu wel zo hui zenhoog op van de flinke toe standen, die er gaan ontstaan zodra dat verkeer maar op topsnelheid kan doorrazen, maar waar blijft op die ma nier de gezelligheid, mijne heren? Waar bleef het ver rukkelijke tochtje naar Utrecht, toen de snelweg van Amsterdam naar deze Dom stad werd geopend en de machinemensen rechttoe- rechtan konden doorknorren zonder het oog te laten wei den over de bochten van de Vechtwaar blijft het rustige babbeltje met de ha ringventer, met de ijscoman en de politie-agent bij de ponten? Waar moet het heen? Ja natuurlijk, naar een afspraak, naar een klant, naar een volgend telefoon gesprek Jagen maar en geld verdienen met die tun nel het scheelt weer zo veel kwartiertjes en die kwartiertjes brengen hun geld in het laatje. Nee, echt, we zijn zaterdag weer een stapje dichter bij de totale ver jakkering, als u begrijpt wat ik bedoel. Er zijn heus wel mensen, die dat nontje aardig vonden. j Spreek maar eens met de j vrachtautochauffeurs, die op j de lange route de pont een jj welkom rustpauzetje vonden I en die er eens lekker de 1 benen konden strekken en j een saffiaantje rollen, mid- j delerwijl de ontwikkeling in Oost-Europa of rond de kin- j derbijslag discreet maar scherp onder de loep nemend. Dat is nu allemaal uit. Vroe- I ger kende iedereen iedereen op de pontpleinen, want er I ging een tunnelkorps bloeien j op de grondvesten van de 1 onderlinge berusting, omdat het tóch weer een uur later zou worden dan men gedacht 1 had en men zag elkaar nog g eens zo tegen zessen bij de 1 patates of het warme worstje 1 en men wist, dat men de tijd had om de benen op een 1 stoeltje te leggen en wijs- 1 gerige dingen te uiten. U 1 kunt mij niet vertellen, dat 1 deze oude, doorknede tunnel- 1 klanten van de ononderbro- g ken route zo vreselijk graag g de poort onder het kanaal y induiken en dan bij zichzelf g zullen zeggen: „Hè, wat is g dat toch een genot, zo'n y tunnel". Nee, écht, ik méén het. j| Lampenier Dit laat zich in enkele punten gemakkelijk verklaren 0 In de eerste plaats is de aankoop van een televisietoestel een zaak van vertrouwen. Men koopt daar om graag bij een vanouds bekend adres. Onze enorme ervaring, welke wij hebben opgedaan bij de antenne- bouw op de scheepvaart is ons nu een grote steun bij het plaatsen van de TELEVISIE-ANTENNES. Wij gebruiken uitsluitend zee- bestendig materiaal om corrosie te weren. A Onze staf van eigen ervaren TV- technici waarborgt u een uitne mende service. 9 Door onze grote omzet hebben wij steeds de nieuwste types voorradig. 9 Onze demonstratie bij u aan huis verplicht u tot niets. Als u al deze punten goed overweegt zult ook u met onze tevreden kopers Zéggen voor Televisie naar RADIO BECKER dat is uitstekend bekeken Betaling desgewenst in overleg. Ook voor ie klas RADIO-TOESTELLEN Philips - Erres - Blaupunkt - Graetz Trawlerkade 44 - IJmuiden Telefoon 6490 P.S. Wist u al dat onze zaak op dins dagmiddagen geopend is en op de zaterdagmiddagen gesloten ADVERTENTIE ALLEEN BIJ Lange Nieuwstraat 789 PRISMA-KIJKER 7x50 ƒ155.— ADVERTENTIE in Marokkaans lederwerk Exclusieve bijoux Handsmeedwerk Keramiek Schilderijen vindt u bij KUNSTHANDEL

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 35