Tunnelopening heeft voor personeel papierfabriek vele consequenties Visserij-varia Havenberichten IJ mond-agenda Duitse atletiekploeg te sterk voor de Tsjechoslo waken DE BEURS van gisteren Amsterdamse Beurs Em:l Zatopek overheerste op de 10.000 meter Vervoersgelegenheid wordt ongunstiger „Palvu" opent het seizoen met een Frans blijspel „Sportdag 1958" in bespreking op 2 oktober „Tunnelvergadering" van de Beverwijkse raad „Een Wespennest" als lustrumvoorstelling mmmmK Krediet van ruim 275.000,- gevraagd voor r.-k. school Gids" voor Heemskerk Rijk gevarieerd winter- programma van Vrouwen gilde Uitbreiding o.l. school Raad van Heemskerk donderdag bijeen Gomponistenbuurt in plan „Oosterzij" DINSDAG 24 SEPTEMBER 1957 Ló De opening van de Velsertunnel op za terdag, 28 september, heeft blijkens een uitvoerige mededeling van de directie van de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen n.v., die zaterdag is bekend gemaakt, consequenties, daar het personeelsvervoer voor werknemers in dagdienst en drieploe gendienst gekoppeld is aan de werktijden voor het fabriekspersoneel in dagdienst. Dit geschiedt met ingang van 30 september 1957. De directie van Velsens eerste groot industrie acht de opening van de Velser tunnel in het algemeen een uitermate be langrijke verbetering in de verbinding over de weg tussen de verschillende delen van de IJmond en de rest van het land. Helaas moet de directie hier aan toevoegen, dat hierdoor de verbinding per openbaar middel van vervoer van de papierfabriek met de verschillende woonplaatsen van haar werknemers buiten de IJmond be paald ongunstiger is geworden. Dit komt door het wegvallen van de spoorweghalte Hoogovens en door het feit dat de NACO- bus Alkmaar-Haarlem niet meer via de Wijkerstraatweg de fabrieken op korte af stand passeert maar in den vervolge door de tunnel zal gaan rijden. De nieuwe lijn dienst van de NZHVM van IJmuiden door de tunnel via Beverwijk en Hoogovens naar Velsen-Noord vormt voor de hieruit voortvloeiende moeilijkheden slechts een gedeeltelijke oplossing. De ontstane vervoersproblemen hebben een studie nodig gemaakt die de wense lijkheid in hield de werktijden voor het personeel in dagdienst te wijzigen en wel met name ten behoeve van de reizigers van en naar richting Uitgeest en. Alkmaar. Na ernstige, met name genoemde over wegingen en op grond van bedrijfsorgani satorische faktoren worden maandag aan staande de werk- en rusttijden» voor het papierfabriekspersoneel in dagdienst (alle groepen) van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 12 uur en van 12.45 uur tot 17 uur; zaterdags van 7.30 uur tot 11.45 uur. Dit betekent, dat de dagdiensten 's morgens over de gehele linie een kwar tier later gaan beginnen en ook alle gelijk eindigen, met dien verstande, dat de ene groep een kwartier langer en de andere groep een kwartier korter middagpauze zal krijgen, terwijl zaterdags de werktijden ook voor alle dagwerkers een kwartier la ter eindigen. In een zeer overzichtelijk schema heeft de VGZ-directie melding gemaakt van de voor alle werknemers geldende vervoers mogelijkheden en aansluitingen, waarbij bovendien voor verschillende categorieën van speciale busdiensten gebruik kan wor den gemaakt, zowel van en naar de rich tingen Haarlem als Alkmaar. De directie van Van Gelder Zonen n.v. wijst er ten slotte op bij de nieuwe rege lingen zoveel mogelijk te hebben gestreefd om aan bestaande wensen tegemoet te ko men en zij vertrouwt er op, dat zich in de praktijk wenig of geen moeilijkheden zul len voordoen. j Zij verklaart zich op verzoek van de be drijf skern bereid bij voordoende werke lijke bezwaren daaraan aandacht te zullen schenken. Niettemin meent de directie, dat met name in de beginperiode van de arbeidstijd- en vervoersomschakeling de medewerking van alle betrokken werkne mers onontbeerlijk voor een goede gang van zaken zal zijn. i Op maandag kwamen in IJmuiden bin nen: Heriot van Grangemouth, Wallonia van Gothenburg, Martha Ahrends van Hamburg, Juno van Kotka, Bomma van Oslo, Lydia van Kastrup, Luna van Soda, Normandia van Rouen, Irene van Phila delphia, Mosel van Kalmar, Borre van Drammen, Burgunda van Mantyluoto, Hol- dermene van Swansea, Lothar van Gdynia, Goote vgn Liverpool, Milspring van Texas. Vertrokken zijn: Pentland Firth naar Yeresy, Sylvian Arrow naar de Perzische Golf, Tarim naar Rastanura, Agricola naar Hamina, Oceaan naar Gothenburg, Mar- tenshoek naar Cascar, Ahoy naar Cascar, Niagara naar Middlesborough, Staffan naar Stockholm, Hirondelle naar Harlin- gen, Martha Ahrends naar Rotterdam, Bal duin naar Antwerpen, Henny T naar Ant werpen, Zaanstroom naar Fowey, Joan naar Esbjerg, Nottingham naar Gpole, Ara- thon naar Nordenham, Reality naar Vlaar- dingen, Madjoe naar Londen, Kaap St. Vincent naar Wandelghem. - Het lijkt op een segment voor een tun nel, maar het is een deel van de romp van de Electra, een nieuw type ver keersvliegtuig van de Amerikaanse Lockheed-fabrieken met schroeft ur- bine-aandrijving. Eind januari gaat de eerste Electra de lucht in, maar het zal nog wel enkele jaren duren voordat de twaalf toestellen van dit type, die de K.L.M. besteld heeft, op Schiphol zullen neerstrijken. In 1959 hoopt de fabriek te beginnen met het afleveren van de eerste bestelde machines. De arbeiderstoneelvereniging „Palvu" in IJmuiden opent haar nieuwe wintersei zoen met drie opvoeringen van het Franse blijspel „De kinderen van Eduard" van M. G. Sauvajon in de vertaling van Elsa den Hertog. De regie is weer van Jan Velze- boer. De voorstellingen worden gegeven op zaterdag 5, maandag 7 en do lerdag 9 oktober in het Hervormd Jeugdhuis aan de Rembrandtlaan in IJmuiden-Oost. VELSEN DINSDAG 24 SEPTEMBER Thalia, 20 uur, „Bandieten van de auto baan" Rex, geen opgave. Pietër Vermeulenmuseum, Cultureel ge bouw, open van 9.30-12 en 14-16.30 uur. Raadhuis, 19.30 uur, openbare vergade- j ring gemeenteraad. VARA, 20 uur, Rex, cabaretavond. Vrouwengroep P. v. d. A., 19.30 uur be zoek gemeenteraadsvergadering. Openbare leeszaal en bibliotheek, Heide- straat, open van 10-12.30 en 14.30-17.30 j uur. Filiaal Wijkerstraatweg 77, open van 19-21 uur. WOENSDAG 25 SEPTEMBER Thalia, als dinsdag. Rex, geen opgave. Pieter Vermeulenmuseum, als dinsdag. Openbare leeszaal en bibliotheek, Heide- straat, open van 10-12.30, 14.30-17.30 en 19-21 uur. Filiaal Wijkerstraatweg 77, open van 14-17 uur. (jeugd) Fototentoonstelling IJmond en tunnel bouw, 19.30 uur, Cultureel Gebouw, ope ning door voorzitter commissie tunnel feesten, de heer H. de Boer, daarna ge opend tot 22 uur. Raadhuis, 10-12 uur, spreekuur wethou der van Sociale Zaken C. P. J. maas. BEVERWIJK DINSDAG 24 SEPTEMBER Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „Der Bettelstudent". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Kitty in de grote wereld". Hotel „Parkzicht", 20 uur: Biljarttoer- nooi om de Zilveren Vaas. Kennemer Theater, 20 uur: „De Keer kring", Het Nederlandse Ballet. Openbare leeszaal, Prinsessenlaan 19, ge opend van 15-17 uur; lees- en studie- hoeken geopend van 15-17 en 18.30-20.30 uur. R.-K. Leeszaal, uitleenbibliotheek ge opend van 15-18 en 19-21 uur; lees- en studiezaal geopend van 10-13, 15-17 en 19-21.30 uur; jeugdleeszaal geopend van 16-17.30 uur. Wijk aan Zee, filiaal R.-K. leeszaal, St. Odulfstraat 12, geopend van 10-11 en 17-18 uur. WOENSDAG 25 SEPTEMBER Bioscopen: als dinsdag. Hotel „Parkzicht", 20 uur: Vergadering Kennemer Pluimvee Verenigng. „De Groentenbeurs", 20 uur: Vergadering Werknemende Middenstand. „De Groentenbeurs", 20 uur: Vergadering Schilders. Openbare Leeszaal, Prinsessenlaan 19, geopend van 15-17 uur; lees- en studie zaal geooend van 15-17.30 uur; jeugd leeszaal, Zeestraat 26, geopend van 15-16 uur. F..-K. Leeszaal, uitleenbibliotheek ge opend van 10-13 uur; lees- en studiezaal geopend van 10-13 en 15-18 uur; jeugd leeszaal geopend van 14-17 uur. „Het Groene Huis", jeugdleeszaal en uit lening, geopend van 14.30-16.45 uur Wijk aan Zee, filiaal R.-K. Leeszaal, ge opend van 10-11 en 17-18 uur. AMSTERDAM De markt was voor de eerste beursdag van de week zeer flauw voor Koninklijke Olie, Unilever en van de staatsfondsen de stafellening. Tegen het slot werd ook Phi lips extra aangeboden. Deze flauwte was toe te schrijven aan de veel lagere koersen van vrijdag uit Wallstreet, waar de olie- aandelen flinke verliezen hadden te incas seren. In Amerika wordt strijd geleverd tussen de regering en de oliemaatschappijen om de import van ruwe olie te beperken, vanwege de reeds aanwezige grote onver kochte voorraden aldaar. Men vreest een directe overheidscontrole op de olie-import. De produktievermindering, speciaal in Texas, was in oktober de laagste sedert jaren en leidde tot forse verliezen voor de olie-aandelen. Geen wonder dus dat Am sterdam lager was voor aandelen Kon. Olie. In de morgenuren werd nog 197 be taald, doch door beroepsverkopen daalde de koers snel tot 194. 50, op deze prijs werd in de officiële beurs geopend, waarna tegen het slot nog een koers tot stand kwam van 194, tegen een slotkoers van vrijdag 199.30. Aldus een verlies van 5 gulden 30 cent of circa 27 punten oude basis. Er ging heel weinig om, ook al, omdat de ar bitrage werkeloos moest blijven toezien. Philips opende op 257, was aanvankelijk zeer kalm, doch tegen het slot moesten ver kopen worden verwerkt, hetgeen leidde tot een verlies van 10 punten t.o.v. vrijdag. Unilever openden op 370 en zakte geleide lijk tot 366y2. Hier bedroeg het koersver lies circa 14 punten. K.L.M. verloor 1.50. Scheepvaarten zetten de daling van ver leden week voort. Er is in deze sector nog steeds niet voldoende steun om slechts het geringe aanbod op te vangen. Van Omme ren min 6, Scheepvaart Unie min 4, overige fondsen 1 tot 2 punten lager. De staatsfondsen hielden zich goed en waren slechts fractioneel lager, behalve voor de staffellening. Voor deze lening be stond weer een flink aanbod door institi- tionele beleggers en zelfs de ruime 200.000 vraag bood niet voldoende steun. Na een opening van 82 daalde de koers tot 81%, om op circa 81% te sluiten. Tegen de vorige slotprijs 82% In de Indonesische waarden ging vrijwel niets om en de koer sen bewogen zich,binnen nauwe grenzen. Prolongatie 5 pet. (A.N.P.). NEW YORK De totale marktprijs van de ter beurze genoteerde aandelen liep gisteren opnieuw terug en wel met vier miljard dollar. Af zonderlijke fondsen boekten verliezen tot zeven dollar en de omzet bereikte de grootste omvang van het jaar als gevolg van een verkoopgolf. Het leek een vastbe raden poging om het dieptepunt van de markt te peilen en een gunstig klimaat te scheppen voor een nieuwe opleving na weken van slappe handel en dalende prij zen. De verkopen troffen vrijwel alle sec toren van de markt. Van een totaal van 1.217 verhandelde fondsen de ruimste markt sinds 31 de cember noteerden slechts 89 hoger, ter wijl 990 lager sloten en 138 onveranderd bleven. De totale omzet steeg tot 3.160.000 aandelen tegen 2.340.000 op vrijdag. Het Dow Jones gemiddelde voor indus triële waarden daalde van 468.42 op vrij dag tot 458.96 op maandag, dat voor spoorwegfondsen van 128.48 tot 124.35, en dat voor openbare nutsbedrijven van 67.64 tot 66.85. (UP). De „Velser sportstichting" houdt een vergadering van deelnemers aan de Stich ting op woensdag 2 oktober om 20 uur in het Cultureel Centrum te IJmuiden. De agenda vermeldt onder meer de groepsindeling en de bespreking van de „Sportdag" 1958. Vrijdagavond is de raad van Beverwijk bijeengeroepen voor een bijzondere raads vergadering, ter gelegenheid van de ope ning door de Koningin van de tunnels onder het Noordzeekanaal. De bijeenkomst begint om half acht en na afloop van de raad is er ëën~bijeenkomst in het stadhuis voor een gaptal genodigden, die betrokken zijn bij de opening van de tunnels. Vergeetachtig Heemskerk Bij de rijkspolitie te Heemskerk zijn inlich tingen te krijgen over de volgende gevon den voorwerpen: kinderportemonnee, vrachtautowiel, jongensjasje, kinderporte monnee met inhoud, duimstok, groen plas tic kinderportemonnee, blauw kindervest, rode zijden sjaal, armband, bruin dekzeil en kinderpetje. Hervormde Toneelgroep De Hervormde Toneelgroep in IJmuiden- Oost heeft zaterdag en maandag in het Her vormd Jeugdhuis aan de Rembrandtlaan op een zeer bescheiden wijze het eerste lustrum herdacht. Regisseur C. de Jong deelde aan het begin van deze toneelavond mede, dat het bestuur uiteraard verheugd is met het bereiken van de eerste mijlpaal, maar een bestaan van vijf jaren toch te ge ring, om hieraan meer dan normale aan dacht te schenken. Spreker wees nog wel even op de band tussen het Hervormd Jeugdhuis en de jubilerende toneelgroep, die immers is ontstaan uit het clubje, dat op de openingsavond van dit gebouw een eenvoudig lekenspel voor het voetlicht heeft gebracht. De keuze van het opgevoerde stuk paste geheel bij een eenvoudige feestviering. Het was het blijspel „Een Wespennest" van Henk Bakker en J. W. van der Heiden. Dit stuk heeft reeds zulk een succesrijke loop baan bij het amateurtoneel achter de rug, dat iedere geregelde bezoeker van dillettan- tenvoorstellingen het al eens gespeeld kan hebben gezien. Velen zullen herinneren, dat de vermakelijke intrige op een traditionele persoonsverwisseling berust. Hoewel de spelers de vele mogelijkheden van dit blijspel nog lang niet hebben uit gebuit daarvoor misten zij soms teveel de luchtige toets heeft het publiek zich toch bijzonder geamuseerd. P. Kalkhoven en mevrouw G. Jansen-Verbaan wisten het kluchtige echtpaar zeer vermakelijk aan te geven, zodat zij in de meeste opzichten aan de eisen hebben beantwoord, die aan de vertolkers van dergelijke rollen gesteld kunnen worden. Maar de grote verrassing van deze avond was toch de debuterende mejuffrouw G. Wolthuis, die als Petronelia Koeman volwaardig een kluchtspelfiguur voor haar rekening mam. Als verschijning was zij ongetwijfeld charmant voor een dergelijk mallotige juffrouw, maar zij speelde deze „Pietje" ten voeten uit en wist de eenmaal opgenomen typering daarbij zo voortreffelijk in dictie en gebaren vol te houden, dat zij zich met het volste recht als de beste van de avond mag beschouwen. H. Dolfing had als Hans Nijhoff meer malen de neiging zijn taak te zwaarwichtig op te vatten, zodat wij bij het lanceren van zijn tekst te weinig de luchtige toon moch ten beluisteren, maar onvoldoende was hij stellig niet. Mevrouw L. Strijker-Verbaan en A. Bosman als Trudi van Heel en Fred Verduin bewezen met deze rollen opnieuw hun kwaliteiten voor dit ensemble, ook mevrouw G. Jansen-van der Wal bleek zich als Loeki bijzonder op haar gemak te voelen. Ook het tempo was bevredigend en de souffleur behoefde niet meer dan nor maal dienst te doen. Jan van Dam Bij besluit van 19 juli 1956 werd door de raad van Heemskerk medewerking verleend voor de bouw van een nieuwe r.-k. school voor gewoon lager onderwijs. Aangezien uiteraard niet bekend was wat de stichtings- en inrichtingskosten zouden bedragen, werd geen krediet beschikbaar gesteld. Aanvankelijk lag het in de bedoe ling van het R.K. Schoolbestuur om de school te stichten in het plan Poelenburg, doch hiervan is afgezien. De school zal nu worden gebouwd in het noordelijk ge deelte van het plan De Oosterzij. Nu binnenkort een aanvang wordt ge maakt met de bouw heeft het R.K. School bestuur de begroting overhandigd van de kosten van stichting en inrichting. De stichtingskosten worden geraamd op f 275.902. B. en W. stellen de raad voor een krediet van dit bedrag beschikbaar te j stellen. WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op Woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op Donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE iö«xxx)ooooooooocoo(»oooooooaxjajcocoa»ooooococxxiuuu<xxi Slotkoers Voorbeurs gisteren koersen 3% »/o Nederl. '47 81 3 Nedl. 1962/64 87% A. K. U 15834 158 K Calvé Delft 295 Van Gelder Zonen 177% K. N Hoogovens 278 Nederl. Ford 220 N. Kabelfabriek 260 gew. Philips Gloeil. 254)-» 251 pref. Philips Gloeil. 140 Unilever 367% 361 Wilton Fijenoord 208 Dordtsche Petrol. 908 'A Konkl. Petroleum f 194,st 191,80 A'dam Rubber ee K. L. M 117,40 117,4^ Holl. Amer. Liji. 150 N. Scheepv. Unie 138 Phs. v. Ommeren 203 H. V. A 109% Verg. Deli Mij en 75% Amsterd. Bank 199 Ned. Handel Mij. 151% Rotterd. Bank 161 Twentsche Bank 158 Anaconda Copper 51% Bethlehem Steel 43), U. S. Steel 613-, General Motors.. 39% Shell Union 80 Tidewater 29 In Londen is zondag een betoging ge houden tegen het gebruik van water stofbommen, waaraan duizenden Brit ten hebben deelgenomen. Op eenbij eenkomst in de openlucht spraken de linkse Labourparlementsleden Barbara Castle, Ian Mikardo en Anthony Green wood, alsmede de methodisten-predi kant dr. Donald Soper. Op de foto ziet men de optocht tussen Marble Arch en Trafalgar Square, met spandoeken en borden met leuzen. De demonstratie was georganiseerd door het Britse comité tegen het gebruik van de waterstofbom. Burgerlijke Stand van Heemskerk GEBOREN: Maria, d. van J. Hommes en W. Lute te Castricum; Wilhelmus C. M., z. van J. N. v. Vlissingen en A. M. Castri cum te Beverwijk; Martinus F., z. v. N. F. Pirovano en J. M. M. Schuyt; Robert J., z. van J. N. v. Someren en E. Kleyne; Eliza beth L., d. van W. T. Taats en C. M. Kamp huis te Castricum; aMartje, d. van A, Kra mers en M. S. Pereival te Beverwijk; Ag nus A. M., d. van P. A. J. Vendel en C. Koper. ONDERTROUWD: J. Meyer en M. Smit; A. J. Versluis te Ter Aar en M. C. Peekei; A. J. de Ruyter en M. G. Smit; L. G. Nu- man te Beverwijk en G. W. Adrichem. GEHUWD: P. Koper te Egmond aan Zee en K. de Visser. ff Als gevolg van de snelle groei der ge meente Heemskerk vinden regelmatig vele vestigingen plaats. Deze omstandigheid deed de behoefte gevoelen aan een „wegwijzer" voor Heemskerk, opdat mede daardoor de nieuwe inwoners op velerlei gebied zo goed mogelijk georiënteerd kunnen worden. Door het „Initiatiefcomité Heemskerk" is op grond van deze gedachte een „gids voor Heemskerk" samengesteld, waarvan de uitgave door een krediet, verleend door de gemeenteraad, mogelijk is gemaakt. Het vriendelijk uitgevoerde boekje begint met 'n voorwoord door Heemskerks burgemees ter, de heer H. Nielen, een overzicht van historie en groei van Heemskerk, waarna uitvoerige inlichtingen omtrent de opbouw van het gemeentelijk apparaat volgen alsmede een opgave van de verenigingen en hun besturen, de verschillende secreta riaten en een lijst van middenstands- bedrijven. Voor het nieuwe seizoen heeft de af deling Heemskerk van het Katholiek Vrouwengilde het volgende programma samengesteld: 27 september: Op deze avond worden de eisen die men aan een gezonde voeding moet stellen behandeld. Het gesprokene wordt geïllustreerd door de vertoning van een film getiteld: „De goede vijf". 24 oktober: „Een zwerftocht door Spits bergen". De heer J. P. Strijbos is de gids en hij brengt een kleurenfilm en foto's mee. Op 21 november houdt mevrouw dr. Tuinman-Marsman een lezing over het onderwerp: „Belangrijke episodes uit het leven van de vrouw". De leerlingen van de balletschool te Castricum zullen op deze avond enige dansen ten beste geven. De maand november is gewijd aan een kookcursus „Fijne Keuken". Op vier avon den geeft mejuffrouw M. A. R. Manten aanschouwelijk onderwijs in *et kook- lokaal van de r.-k. meisjesschool. De jaarlijkse Kerstavond is vastgesteld op 19 december. Het programma wordt verzorgd door Jo van de Ven, verbonden aan de Stichting Beroepstoneel Limburg. Hij draagt voor: „Waar de ster bleef stille staan" van Felix Timmermans. Een tweetal feestavonden volgt op 15 en 16 januari en voorts staat nog een avond verzorgd door het Begrotingsinsti tuut op het programma. In de vergadering van 7 maart 1957 werd door de raad van Heemskerk be sloten de openlage lagere school aan de Oosterstreng uit te breiden met drie les lokalen. Tevens werd voor deze uitbrei ding een krediet van f 102.000 beschik baar gesteld. Inmiddels is met de bouw van deze lokalen een aanvang gemaakt. In het bedrag zijn echter de kosten van inrichting en meubilering niet begrepen. Naar raming zullen de kosten van meubi lering van de drie lokalen bedragen f 9.166,75 en de inrichtingskosten f 8.118,10. Totaal f 17.284,85. De gemeenteraad van Heemskerk komt op donderdag 26 september in openbare vergadering bijeen voor de behandeling van een agenda van tien punten, waarvan de voornaamste zijn: Voorstel tot het ver lenen van een krediet ten behoeve van de stichting en inrichting van een r.-k. school voor gewoon lager onderwijs in het uit breidingsplan „De Oosterzij"; voorstel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van de inrichting en meubilering van drie lokalen der openbare lagere school; voor stel tot het verlenen van vergoeding voor een aan de St. Leonardusschool verbonden vakonderwijzeres; voorstel tot verhoging van het krediet in rekening-courant bij de n.v. Bank voor Nederlandse Gemeenten tot een bedrag van f 1.500.000; voorstel tot straatnaamgeving in het uitbreidingsplan „De Oosterzij"; voorstel tot vaststelling van een verordening, regelende het geor ganiseerd overleg; benoeming leden der commissie van bijstand voor de gemeente- financiën en de commissie van bijstand voor onderwijszaken, alsmede van de ver tegenwoordigers van de raad in het ge organiseerd overleg; vaststelling van twee raadsafdelingen in verband met het be paalde in artikel 47 van het reglement van orde voor de vergadering van de ge meenteraad. Prezen Heilbot f 4, gr. tong f 6.10-5.10, grm. tong f 4.70-4.10, kim. tong f 4-3.50, kl. tong I f 2.80-2.40, kl. tong II f 2.20-1.80, tarbot I f 3.20-2.50, per kg. Tarbot II f 116, tarbot IV f 70-51, gr. schol f 67-55, grm. Schol f 62-53, kim. schol f 60-50, kl. schol I f 57-42, kl. schol II f 14-17, schar f 35-13, v. haring f 16.80-11, makreel f 15-10.40, gr. schelvis f 46-32, grm. schelvis f 44-28, kim. schelvis f 32-22, kl. schelvis I f 28-17,kl. schelvis II f23-ll, wijting f 27-13, gr. gul f 70-50, mid. gul f 37-32, kl. gul f 25-17, kl. koolvis zw f 25, kl. rode poon II f 26-19, per 50 kg. Gr. kabeljauw f 248-130, gr. koolvis zw. f 102-92, per 125 kg. IJmuiden 28 Amsterdam f 24.450; RO 46 Claesje f 16.270, SCH 153 f 14.400, SCH 155 f 11.100, IJM 211 f 12.900, RO 2 f 4100, KW 26 f 4140, KW 89 f 3290, KW 126 f 4130, KW 24 f 5160, KW 108 f 2450, KW 125 f 2810, KW 166 f 1910, KW 50 f 3380, KW 155 f 2840, KW 107 f 2030, KW 95 1360, KW 28 f 3950, KW 73, KW 123, KW 38 f410, KW 129 f 1460, SCH 117 f 840, IJM 204 f 3560, KW 160 f 3280, KW 68 f 2600, KW 96 f 4130, KW 165 f 3230, KW 36 f 2710, KW 27 f 2140, KW 79 f 2790, KW 98 f 2150, KW 34 f 1660, KW 133 f 3260, KW 58 f 5450, KW 63 f 2110, KW 210 f 2680, KW 78 f 3560, IJM 31 f 3190, IJM 30 f 3600, IJM 208 f 4550, IJM 40 f 2330, IJM 52 f 2110, IJM 78 f 3200, IJM 22 f 3240, WR 88 f 3450, WR f 49 f 4290, WR 50 f 2750, WR 33 f 3010, WR 56 f 2900, WR 34 f 2530, AM 17 f 2960, AM 26 f 2080, AM 18 f 2290, TX 14 f 2150, BU 33 f 2060. Bij de straatnaamgeving voor het plan „De Oosterzij" zijn B. en W. van Heems kerk uitgegaan van het standpunt, dat een logische en verantwoorde aansluiting met de rest van het dorp verkregen moet worden. Zoals bekend, is de bestaande toestand aldus, dat naast de oude dorps kern met historische namen, in de uit breidingen nabij de Muilmanslaan een „schilderswijk" en in het uitbreidingsplan „Poelenburg" een „letterkundigenwijk" is ontstaan. Na uitvoerige onderzoekingen teneinde voor het uitbreidingsplan „De Oosterzij" een juiste gedachte te kunnen bepalen, hebben B. en W. besloten voor te stellen thans tot vernoeming van componisten te besluiten. Als gevolg van de omstandigheid dat nu 26 straten een naam dienen te verkrijgen moet dan keuze worden gedaan uit een groep, die dit aantal, met de nodige reser venamen, kan opleveren. Het vernoemen van componisten biedt alle mogelijkheden, die gewenst zijn. Aan de raad wordt thans voorgesteld de volgende namen te gaan gebruiken: Beethovenstraat, Bachstraat, Chopin- straat, Mozartstraat, Rossinistraat, Ver- distraat, Berliozstraat, Puccinistraat, Ra- meaustraat, Bizetstraat, Bellinistraat, Schubertstraat, Schumannstraat, Handel- straat, Lisztstraat, Gounodstraat, Vivaldi- straat, Griegstraat, Ravelstraat, Lehar- straat, Offenbachstraat, Strauszstraat, Diepenbrockstraat, Pijperstraat, Swee- linckstraat, Wagenaarstraat. Georganiseerd overleg bij gemeentepersoneel In de afgelopen tijd is het personeel der gemeente Heemskerk zowel in de admini stratieve- als in de technische afdeling belangrijk uitgebreid. Het aantal bedraagt momenteel ongeveer zeventig. Voorheen werd een verandering in de rechtspositie regelingen of in de bezoldigingsverorde ning voorbereid in het college van B. en V/. en, indien gewenst om advies gezon den naar de daarvoor in aanmerking ko mende bonden van overheidspersoneel. Daarna werden de voorstellen aan de raad ter vaststelling aangeboden. B. en W. ach ten thans, gelet op het aantal personeels leden, de tijd gekomen, om voordat zij met een voorstel bij de raad komen eerst de mening van het personeel via enkele vertegenwoordigers te vragen. De meest geëigende vorm is hiervoor de instelling van het georganiseerd overleg. Deze vorm wordt in zeer veel gemeenten toegepast. Wanneer de raad zich met het voorstel kan verenigen, wordt voorgesteld een ver ordening vast te stellen. De bonden van overheidspersoneel heb ben medegedeeld, dat zij met dit ontwerp kunnen instemmen. West-Duitsland heeft de tweedaagse landen-atletiekwedstrijd van Tsjechoslo- wakije met 114 tegen 98 punten gewonnen, nadat zij op de eerste dag reeds met 58 tegen 48 punten voorstonden. De Duitse atleten behaalden op de tweede dag twee dubbele overwinningen: Op de 400 meter horden en 200 meter en driemaal een eer ste plaats op de 800 meter, het speerwer pen en de 4 x 400 meter estafette. De Tsjechen kwamen eenmaal tot een dub bele zege, namelijk op de 3000 meter steeple chase. Zy wonnen voorts het hink- stapspringen, de 10.000 meter, het kogel slingeren en het polsstokhoogspringen. Op de 400 meter horden leverde de Duitse kampioen Janz een zeer goede prestatie door op de natte baan in 51.5 sec. het Duitse record, dat op naam staat van Lauer te evenaren. Op de technische num mers maakten de Tsjechen iets van hun opgelopen achterstand goed. Het hoogtepunt van deze zondag werd de 10.000 meter. Emil Zatopek, winnaar van drie gouden medailles tijdens de Olympische Spelen in 1952, vierde zijn terugkeer in het stadion waar hij elf jaar geleden zijn carrière begon, met een over winning op de Duitsers Schade en Kon rad. Hij maakte een tijd van 29 min. 28.9 sec. Schade noteerde 29 min. 29.2 sec. Op de eerste dag behaalden de Duitsers dubbele overwinningen op de 110 meter horden (Steinis en Stürmer in respectieve lijk 14.4 en 14.7 sec.), op de 100 meter door de snelle sprinters Germar en Hary in 10.3 en 10.5 sec., het vèrspringen met Molzberger 7.49 en Witte 7.36 meter en op de 400 meter door de winnaar van de zil veren medaille op de Olympische Spelen te Melbourne, Haas die 46.9 en Pörschke die 47.1 sec. nodig hadden. De enige dub bele zege voor de Tsjechen was die op de 5000 meter. Jurek en Graf gingen arm in arm door de finish en noteerden 14 min. 08.4 sec. Op de 1500 meter kwam de wereldre cordhouder de Tsjech Jungwirth in 3 min. 41.5 sec. met ruime voorsprong op de Duitsers Brenner (3.45.4) het eerst over de finishlijn. Ook de technische nummers ko gelstoten en discuswerpen en het hoog springen werden even zovele eerste plaat sen voor de Tsjechen. Cihak won het dis cuswerpen met 52.10 meter, Lansky zege vierde zoals verwacht bij het hoog springen met een sprong van 2 meter en op het nummer kogelstoten werd de Europese recordhouder Skobla met 17.88 meter eerste. De Duitser Lingnau bezette op dit nummer de tweede plaats met 17.45 meter en verbeterde hiermede het natio nale record met 26 centimeter. De 4 x 100 meter was weer voor het Duitse team. De lopers Pohl, Hary, Futterer en Germar no teerden 40.4 sec. Dames De Duitse dames-atletlekploeg heeft de landen wedstrijd tegen Tsjechoslowakije met 6343 punten gewonnen. De presta ties leden onder de door de regen zacht geworden sintelbaan. De overwinning van Duitsland kwam in de eerste plaats tot stand door de sterkte op de loopnummers. Bij het speerwerpen kwam de Olympische kampioene van Helsinki Zatopekova tot 53.42 meter en zij versloeg de Duitse Brömmel die 53.27 meter bereikte. De Duitse Mathei leverde een behoorlijke prestatie bij het hoogspringen met 1,63 rneter.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 3