SPION IN BERLIJN Muziek aan het station te Driehuis en in de nieuwe tunnelbuis Ouwe Job vertelt zijn avonturen 7 Agenda voor Haarlem J.G. MARTIN ZONEN Koningin Juliana zal twee keer een korte rit door Velsen maken BvZUketib De negen Muzen r Kort en bondig DINSDAG 24 SEPTEMBER 1957 4 OPENING VELSER AUTOTUNNEL Exclusieve Fantasievesten Invloed van televisie op het schoolkind Nederlandse wegvervoer en export bedreigd Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers Nieuwe commissaris van Ambonezenzorg Larens culturele leven in het nieuwe seizoen Conferentie van „Door de Eeuwen Trouw" Radoma nv am sterdam Verdwenen Leids meisje terecht Het tandartsenconflict Geen premierestitutie door ziekenfondsen? VERVOLGVERHAAL DOOR SLIM HARRISON Winterprogramma van het Humanistisch Verbond TIJDENS HET BEZOEK, dat de Koningin zaterdagochtend en een deel van de middag aan Velsen en Beverwijk zal brengen, ter gelegenheid van de officiële opening der Velsense tunnels, is ruimte gelaten voor een aantal feestelijke gebeur- tenisen, die als vrolijke noten door de ernst van het protocol dwarrelen. Wanneer de vorstin per speciale trein door de spoorwegtunnel uit Beverwijk te Driehuis-Zuid zal zijn gearriveerd, wordt zij op het nieuwe station opgewacht door Velsens college van B. en W. en een klein bloemenmeisje, maar ook door een schare van naar schat ting 4500 schoolkinderen, zeekadetten en besturen van oranjeverenigingen later zal, vóór het défilé van versierde bedrijfsauto's door de autotunnel de IJmuider Harmonie in haar kardinaalsrood in de tunnel voor de landsvrouwe concerteren en bovendien komt koningin Juliana twee keer per auto door Velsen en Driehuis op weg naar en van de autotunnel. ADVERTENTIE YELU GR. HOUTSTRAAT 96 TELEFOON 12210 Uit het officiële programma van deze zaterdagochtend blijkt, dat de Koningin, als zij te omstreeks 10 uur op het Haar lemse station ontvangen is en te 10.58 uur in Beverwijk zal zijn aangekomen, waar op het perron onder meer het college van B. en W. en deputaties uit stad en omge ving alsmede de Beverwijkse Harmonieka pel zal zijn opgesteld, de vorstin tegen 11.20 uur per trein als eerste door de „treinhuis" zal gaan, waarmee de officiële ingebruikneming van deze verkeersader een feit wordt. Aankomst Driehuis-Zuid Te 11.31 uur arriveert de trein met de Koningin, haar gevolg en een aantal ge nodigden op het nieuwe stationnetje Drie huis-Zuid. Na de officiële ontvangst ver laat zij te 11.35 uur het perron om zich naar een tent te begeven, waarin zich de maquette van IJmuiden bevindt, die door acht Velsense ouden van dagen werd ver vaardigd en waar behalve de acht makers van deze enorme drie-dimensionale kaart de heer P. Waardenburg als voorzitter van het cultureel-sociaal vormingswerk voor bejaarden aanwezig zal zyn. De harmoniekapel „De Eendracht" is uitgenodigd eveneens present te zijn en daarnaast zullen 4500 schoolkinderen en zeekadetten alsmede de besturen der oranjeverenigingen voor een kleurige ere wacht zorgen. Hierna wordt de stoet geformeerd, waar in de Koningin naar de autotunnel rijdt: voorafgegaan door een escorte van de Vel sense motorpolitie met daarachter de auto met de Commissaris der Koningin, en de burgemeester van Velsen, daarna de Ko ninklijke auto en de wagens der hofhou ding en afgesloten door de bussen met ge nodigden wordt de volgende route ge volgd: Van den Vondellaan, langs Jan Cam- pertschool, Driehuizerkerkweg, rechtdoor by de Savornin Lohmaniaan tot Parkweg, rechtsaf tot Rijksweg, linksaf naar Pont plein, waar de „oude" Amsterdamseweg tot het ventilatiegebouw-zuid wordt ge volgd. Hier moet de stoet te 12.05 uur aan komen. De officiële plechtigheid der opening van de autotunnel zal zich afspelen in het ventilatiegebouw, waar enige redevoerin gen zullen worden gehouden; daarna be geeft de Koningin zich per auto door de tunnel om aan het einde terug te keren naar de controlekamer-zuid, waar zij om 13.10 uur aankomt. Voordat het défilé van De schoolartsendienst van de gemeente Dordrecht heeft naar aanleiding van klachten over slaperigheid van sommige leerlingen van lagere scholen een enquête gehouden over het vraagstuk televisie en schoolkind. Het onderzoek heeft zich uit gestrekt over verscheidene lagere scholen. Men komt in een thans verschenen rap port tot de conclusie, dat het hebben van een televisietoestel thuis een verleiding vormt, vooral voor de grotere kinderen. Het is wel zeker, dat er in gezinnen met lerende of studerende kinderen grote kans bestaat, dat het huiswerk wordt verwaar loosd. De zo noodzakelijke rust in het ge zin als achtergrond voor de arbeid op school wordt door de televisie beslist be dreigd. Bovendien heeft televisie een na delige invloed op het toch zo noodzake lijke buiten spelen van kinderen. Voorts heeft het volgen van sensationele pro gramma's nog steeds volgens het Dordt- se rapport in de avonduren een funeste invloed op de nachtrust van de kinderen. Opmerkelijk wordt het genoemd, dat er in iedere schoolklasse wel twee tot drie leerlingen zijn, die opvallend slaperig zijn tengevolge van het volgen van televisie programma's in de avonduren. Het meren deel van de onderwijzers acht echter het televisievraagstuk nog niet zo ernstig, dat een systematische bestrijding nodig is. In het rapport wordt dit onderschreven. Het wordt twijfelachtig genoemd of de school hier een taak heeft. Het is een aange legenheid van het gezin. ADVERTENTIE EXCLUSIEVE ROODKAPJE voor BABY en KLEUTER Grote Houtstraat (16 - Tel. 13339 DUITS-NEDERLANDSE ZANGER CORNELIS BRONSGEEST OVERLEDEN. In Berlijn is zondag op tachtigjarige leeftijd overleden de zanger Cornelis Bronsgeest. Hij was zeer gevierd in Duits land aan het begin van deze eeuw. Brons geest was van geboorte Nederlander. Hij verwierf de Duitse nationaliteit. Hij richtte in 1924 de opera-afdeling van de Duitse radio-omroep op. Toen Hitier aan de macht gekomen was moest hij de radio verlaten. De in 1942 overleden Duitse zanger Joseph Schmidt was indertijd door hem ontdekt. bedrijfsauto's te 13.15 uur begint, brengt de „IJmuider Harmonie" haar muzikale hulde. De Koningin zal vervolgens uit de con trolekamer het na het défilé komende ver keer enige ogenblikken gadeslaan en ver trekt vervolgens naar hotel „Duin en Kruidberg" langs de volgende route: Ventilatiegebouw-zuid, Rijksweg, Park weg, Driehuizerkerkweg, Hagelingerweg, overweg bij Crematorium, Duin en Kruid- bergerweg tot het tweede hek van het buiten. De officiële lunch, die de vorstin door het Velsense gemeentebestuur zal worden geoffreerd. De maaltijd begint om 14.15 uur. Ongeveer tweederde van het totale laad vermogen, dat door het Nederlandse eigen vervoer (handel, industrie en landbouw) gebruikt wordt voor het vervoer van goe deren naar, van of door Duitsland, voldoet niet aan de door West-Duitsland voorge schreven beperking van afmetingen en ge wichten van vrachtauto's. Dit blijkt uit een door de Algemene Verladers- en Eigen vervoerders Organisatie (E.V.O.) gehouden enquête. Het betekent, dat dit deel van het wagenpark, dat een waarde vertegen woordigt van 30 miljoen gulden, voor 1 juli 1900 geheel zal moeten worden vervangen. Een wellicht nog ernstiger gevolg van deze Duitse maatregel - die reeds op 1 januari 1958 ingaat voor nieuwe vracht auto's en aanhangwagens - is, dat het nut tig laadvermogen in de meeste gevallen met twintig percent wordt verminderd. Een en ander zal vermoedelijk tot ver hoging van de transportkosten leiden en dus tot ondermijning van onze concurren tiepositie. Deze maatregelen treffen in gelijke mate de Duitse vervoerders, die er dan ook fel tegen protesteren en de noodzaak ervan - welke zou berusten op overwegingen van de verkeersveiligheid - met kracht afwij zen. Vast staat, dat de Westduitse maatregel een bedreiging gaat vórmen voor onze ex port. Het Nederlandse bedrijfsleven vraagt zich met zorg af wat de regering zal kun nen doen om deze handicap van onze ex port - op dit zeer ongelegen moment te voorkomen. De Arbeidersgemeenschap der Wood- j brookers te Bentveld houdt in de komende maanden een aantal bijeenkomsten. Voor zaterdag 5 en zondag 6 oktober vermeldt j het programma „Het karakter van de mo- j derne kunst". Dr. A. van Biemen en ir. C. i de Wit zullen inleidingen houden. Voor 19 en 20 oktober is het onderwerp „De jonge arbeider in het bedrijf", waarbij zul len spreken dr. J. Haverman en prof. dr. B. C. J. Lievegoed. Het verdere programma luidt: 1 en 2 november: „Hoe zien de Nederlandse poli tieke partijen het onderwijsplan Cals"; 9 en 10 november artsenweekend; 16 en 17 november „De vernieuwing van de socia- j listische inzichten"; 23 en 24 november „Problemen van de bedrijfsarts"; 30 no- j vember en 1 december „De vereenzaming j van de moderne mens"; 14 en 15 december „Socialistische beweeing en coöperatieve j gedachte"; 24 tot 27 december Kerstbijeen komst. i Bij Koninklijk Besluit is in de vacature ontstaan door het overlijden van de heer J. van Ringen, met ingang van 15 oktober benoemd tot commissaris van Ambonezen- zorg bij het ministerie van Maatschappelijk Werk drs. A. J. van Raalte te Katwijk aan Zee, thans directeur financieringen en co ördinatie oorlogsschade van het departe ment van Financiën. De heer Van Raalte is sinds 1934 werk zaam bij het departement van Financiën. Gedurende de bezettingstijd nam hij deel aan het verzet. Daarna was hij lid voor de L.K.P. van de grote adviescommissie der illegaliteit. In juni 1945 meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger. In november van dat jaar vertrok hij als bataljonscomman dant naar Indonesië, waar hij tot eind 1946 dienst deed. De heer Van Raalte is hoofdbestuurslid van de Stichting 1940-1945. Het bestuur van het Algemeen Cultureel Centrum Singer Memorial Foundation in Laren ('t Gooi) heeft dezer dagen het win- terprogramma bekend gemaakt. De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen valt op vrijdag 27 september. Dr. Anthon van der Horst houdt dan een toelichting bij ten gehore te brengen fragmenten uit de gram mofoonopname, die in het voorjaar werd gemaakt van de onder zijn leiding gegeven uitvoeringen der Matthaus Passion in de Grote Kerk te Naarden. Wim Kan komt op 1 oktober met zijn nieuwe cabaretpro gramma „Engelen en spoken" naar Laren, op 4 oktober geeft de Amerikaanse har piste Mildred Dilling een recital. Met het oog op de te verwachten grote belangstel ling bestaat de jaarlijkse herdenking van de in 1953' overleden Engelse altzangeres Kathleen Ferrier in twee grammofoonpla- tenconcerten op zondagmorgen 6 oktober. Donderdag 7 november geeft de Neder landse Comedie in Laren een voorstelling van een nog bekend te maken stuk. Toon Hermans doet Laren met zijn eenmans- show op zaterdag 23 november aan, vrijdag 29 november geeft Charlotte Kohier een voordracht van „Yvette" van Guy de Mau passant. In die reeks filmvoorstellingen wor den onder andere vertoningen gegeven van „Rembrandt, schilder van de mens" van Haanstra, „Mr. Deeds goes to town" van Capra, „De driestuiversopera" van Pabst en zogenaamde „comics" uit Amerika. Voor 3 december vermeldt het programma een voordracht door Henk Badings over elektronische muziek. De beide kerstcon certen op 25 en 26 december zullen dit jaar respectievelijk worden verzorgd door het Kathedrale Mannenkoor en het jongens koor van de r.k. koorschool in Haarlem en door de pianiste Miep van Luin en de flui tist Frans Vester. De grammofoonplaten- concerten op zondagmiddagen worden voortgezet. Het bestuur schrijft in het voorwoord tot het programma, dat het mu- seumbezoek voortdurend toeneemt. Bin nenkort zal het museum worden uitge breid met een prentenkabinet in de kel ders, die daarvoor moeten worden ver bouwd. Dit kabinet zal gebruikt worden voor kleine exposities van aquarellen, te keningen en produkten uit de grafische vakken. In het Culturele Centrum de Pietersberg te Oosterbeek zijn dit weekeinde 200 afge vaardigden van de Stichting „Door de Eeuwen Trouw" bijeen geweest om appèl te houden voor de onafhankelijkheids strijd van de Zuid Molukken. De algemeen voorzitter van het hoofdbestuur, de heer H. Coenradi, sprak het welkomstwoord en las de tekst van een telegram voor, dat na instemming der aanwezigen verzonden werd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Hierin werd instemming betuigd met de passage uit de Troonrede „in de Verenigde naties zal de regering haar steun verlenen aan elk oprecht streven naar politieke ontspanning, herstel van onrecht en bevordering van de vrede". Mr. N. J. C. M. Kappeijne van de Co- pello uit Amsterdam, die het onderwerp „Ambon en de Verenigde Naties" inleidde, constateerde, dat macht boven recht ging, maar meende, dat juridisch gezien het volk der Zuid-Molukken de strijd volkomen rechtvaardig had gestreden. Samenvattend constateerde spreker dat de republiek der Zuid-Molukken nimmer behoord heeft tot Indonesië en zich daarom niet afgeschei den heeft. Als tweede inleider verkreeg het woord luitenant-generaal b.d. M. R. H. Calmeijer, lid van de Tweede Kamer met als onderwerp: „De positie van de Moluk ken temidden van het opdringende com munisme in Zuid-Oost-Azië". Hij betoogde, dat de republiek der Zuid-Molukken een centrale plaats inneemt in een stelsel met als schakels Nieuw Guinea en de Philip- pijnen. Als derde en laatste spreker behan delde prof. mr. F. J. F. M. Duijnstee, hoogleraar aan de roomskatholieke univer siteit te Nijmegen de vraag: „Is de zaak van de Zuidl-Molukken een zaak van recht of sentiment?" Hij gaf als zijn mening te kennen dat de doorsnee Nederlander niet goed de gevaren ziet als gevolg van de pro clamatie van Sukarno omtrent de „geleide democratie." Het was 'n gewaagd plan, maar Govert wou het proberen. „De inboorlingen mogen er niets van merken, want dan zouden ze ons weer opslui ten!", zei Govert. „Ik zal wat cocosnoten verzamelen, dan kunnen we die meenemen voor proviand!" Dat deed hij dan ook. Telkens kwam hij voorzichtig met enkele noten aan, en die verstopte hij dan onder onze slaapbanken in onze hut. En eindelijk, op een middag, toen alle inboorlingen een autje aeden, slopen we naar het strand met onze voorraad. 88-89 DV^priXNTIE In het begin van deze maand liep een 15-jarig meisje uit Leiden bij haar ouders weg. Een week na haar verdwijning schreef zij een briefje aan haar ouders, waarin zij deze aanraadde zich niet met de politie in verbinding te stellen. Dit deden de ouders echter wel, met het gevolg dat de politie in.het gehele land naar het meisje heeft gezocht, 'zonder resultaat êvenwel. Het vermoeden bestond, dat zij in verkeerde handen was gevallen en dat zij het briefje, dat in Amsterdam was gepost, onder pres sie had geschreven. Zaterdagavond echter belde het meisje haar ouders op met de mededeling, dat deze haar om twaalf uur 's nachts bij het centraal station in Am sterdam konden komen afhalen. Inderdaad troffen zij hun dochter daar aan. Gebleken is, dat het meisje al die tijd ergens in Amsterdam heeft gewerkt. ADVERTENTIE 't Dans-seizoen begint 7 oktober DANS-ACADEMIE (Anno 1875) Inlichtingen Inschrijving elke dag 1112 uur 1417 uur 1921 uur Dans-Academie MARTIN - Schagchelstraat 29 Telefoon 10806 De openingsrede van de vandaag in Utrecht gehouden algemene vergadering van de Centrale Bond van Onderling Be heerde Ziekenfondsen (C.B.O.Z.) werd we gens ziekte van de voorzitter, de heer C. J. van Lienden, voorgelezen door de heer G. J. Jansonius. Hierin werd ook het tand artsenconflict besproken, dat vijf maanden heeft geduurd en waarover men de uit spraak van de commissie van bindend ad vies afwacht. Bij de ziekenfondsraad is op het ogen blik de vraag in studie, of het mogelijk is restitutie te verlenen op de door de tand artsen in de conflictperiode afgegeven kwi tanties voor verleende hulp. Ook het be stuur van de C.B.O.Z. heeft zich uitvoerig met deze kwestie beziggehouden. Zoals de zaken thans staan is volgens het zieken- fondsbesluit geen restitutie mogelijk. Res titutie van premie is echter in beginsel wel mogelijk, doch men stuit op de vol gende moeilijkheden. Er komt beslist een zekere „inhaalvraag" en het is dus vrijwel ondoenlijk te bepalen hoeveel premie zal moeten worden terugbetaald. Voor de ver plichte verzekering is terugbetaling vrijwel ondoenlijk. Voorts kan de vraag worden gesteld of het zin heeft eind 1957 veel administratieve rompslomp te maken om een stukje vrijwillige verzekeringspremie terug te betalen, terwijl begin 1958 een premieverhoging noodzakelijk zal zijn. Het bondsbestuur acht het daarom gewenst om praktische redenen niet tot premierestitu tie over te gaan. De „bespaarde" gelden komen straks automatisch aan de verze kerden ten goede, aldus de voorzitter. Expositie In ,,'t Oude Wevershuys" in Amersfoort exposeert Abel Bertram tot 24 oktober een aantal van zijn aquarellen. Vergano De Italiaanse filmregisseur Aldo Vergano is zaterdag overleden. Hij was 66 jaar. Hij heeft aan 46 films mee gewerkt als regisseur of scenario-schrijver. Zijn bekendste film was „II sole sorge an- cora", die op het filmfestival van Venetië in 1946 een prijs won. Vergano genoot ook grote bekendheid als filmrecensist. „St. Lucas" In het Stedelijk Museum in Amsterdam zal van 3 tot 28 oktober een tentoonstelling worden gehouden van wer ken van leden van de vereniging „St. Lu cas". De beste inzending zal worden be kroond met de Therese van Duyl-Schwart- zemedaille. Broceliande De Haagse Comedie zal zaterdagavond 5 oktober in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de première geven van „Broceliande" van Henry de Montherlant. Luc Lutz heeft de regie. Solist Met ingang van 1 september is Chris Dorenbosch benoemd tot solist bij het Ballet van de Nederlandse Opera. Hij was reeds enige jaren aan dit ballet ver bonden. V. 12. Ik werp een blik op het jonge verpleegstertje, die mijn gedachtengang raadt en een excuus bedenkt om weg te kunnen gaan. We zijn alleen. Hij haalt een sigarettenkoker te voor schijn, biedt me een sigaret en vuur aan, en vervolgt, terwijl hij met zijn aansteker blijft spelen: All right, Morgan. Twijfelde u aan mijn ware identiteit? Ik weet niet of u al eens in de spiegel heeft ge keken, maar u ziet er uit alsof u van papier maché was. Maar vertel eens wat is er met u gebeurd sinds uw ontmoeting met Pola Kautner? Terwijl ik rustig mijn sigaretje blijf roken, doe ik hem een verslag van de laatste gebeurtenissen. Hij luistert met bijzonder veel aandacht. Voordat ik op houd, kan ik niet nalaten hem nog even mijn persoon lijke conclusie te vertellen. Kolonel Simmons, ik ben bang dat de vijand een zeer bepaald doel voor ogen zweeft door mij voor deze moord te laten opdraaien. U hebt volkomen gelijk, Morgan. Pola Kautner, die nogal wat relaties in die kriengen heeft, rappor teerde zojuist dat de vijand u tot elke prijs wil com promitteren om u des te meer in haar macht te krij gen. Houd u vast, zij zou graag van uw diensten ge bruik maken. Wat? U komt voor een militaire rechtbank. U zult ver oordeeld worden, nietwaar? U zult misschien veroor deeld worden tot de kogel. En dan komt „zij" in actie. Ik laat hem maar praten. Men is al bezig uw ontvoering voor te bereiden. Werkelijk? JaAls u eenmaal in de oostzone bent, kunt u kiezen of u gaat voor hen werken, of zij geven u terug aan de Amerikaanse autoriteiten. Ik ga rechtop zitten en kijk kolonel Simmons aan. Wat denkt Smith van dit alles? Hij is opgetogenHij zei nog glimlachend: „Ik heb altijd geweten dat Morgan een uitstekende Sovjet agent zou zijn!" Denk er maar eens over na, Morgan. Als u een maal aan de andere kant bent, zult u in de gelegen heid zijn kennis te maken met de vrouw die zo bij zonder in onze 'belangstelling staat en die.... Ik val hem in de rede en maak zijn zin op mijn eigen manier af: ROMAN VAN SLIM HARRISON (vertaald uit het Frans) U wilt haar levendik weet 'tMaar zij zal nooit toestemmen de grens over te komen, wat zeg ik, het ijzeren gordijn in omgekeerde richting. Zij weet heel goed dat de elektrische stoel voor haar klaar staat. Morgan, het is uw taak die vrouw levend aan ons over te gevenhet moet! U gaat voor de Russen werken. Het is een bevel, van Smith. En u kent de baas even goed als ik. Hij houdt er nu eenmaal niet van de dingen gemakkelijk aan te pakken. EnfinHebt u me nog meer te vertellen? Nee, dat is het enige bezoek dat ik u zal brengen verstaat u, het enige! Het heeft geen zin nog eens extra de aandacht te trekken nu er toch al zoveel mensen zijn die u in de gaten houden. Nu al?! Het ziekenhuis zit vol Russische spionnen. Ze zijn overal. Dit jonge verpleegstertje bijvoorbeeld is ver loofd met een Amerikaanse soldaat, die we hebben geklasseerd als sympathiserend met de communisten. Ik dacht dat het officieel verboden was Als we iedereen om zijn persoonlijke opvattingen moesten oppakken, kwamen we nooit klaar. Je kunt beter de activiteiten van de vijand opsporen dan ze doen ophouden, want voor elke gearresteerde spion komt weer een ander en dan zouden we die ander weer moeten opsporen. Begrijpt u? O.K. Ik zal u zo goed mogelijk verdedigen, maar de uitspraak zal „doodstraf" zijn. Aardig vooruitzicht. Nietwaar? Kom, niet in de put raken. Hebt u nog een laatste wens? De kolonel staat aan mijn voeteinde en zijn glimlach is ontwapenend. Ja, laat me een hele slof sigaretten bezorgendat zou me echt genoegen doen. Dat zal gebeuren. Denk er om, zodra u in de oost zone bent, kunt u zich niet met ons in verbinding stel len. Dat is verboden, want het minste of geringste dat verkeerd gaat, zou een ramp betekenen. Goed. Hij geeft de hand. In onze ogen eenzelfde blik, een zelfde wil, eenzelfde doel: Ik moet haar levend mee- brengenl Ik ben weer alleen en rook. Zo, ik ga dus een Rus sisch spion worden, een agent van het ellendigste legertje spionnen, dat er in de wereld rondloopt. Als ik de laatste statistieken mag geloven, bestaat de R.U. (de Russische organisatie die zich met de internatio nale spionage bezighoudt Officiële naam Razvedroup) uit ongeveer 300.000 agenten, over de gehele wereld verspreid. Mijn kamerdeur gaat open en de dienstdoende arts, die ik al eens eerder heb gezien, komt een bezoek af leggen. Hij betast me overal zonder een woord te zeg gen. De jonge verpleegster staat met een blocnote in de hand bij hem. Hij neemt het haar na enige tijd uit handen, zet zijn hnadtekening en roept met een luide stem: William. De M.P. aan wie ik mijn laatste injectie dank, ant woordt: Present. U kunt Mallow waarschuwen. Hij is geschikt de gevangenis in te gaan. Zonder een woord te zeggen draait de medicijn meester zich om en laat me alleen met de M.P. Laten we gaan, luitenant. Uw kleren zijn in die kast. Hij zegt het op een toon, die geen tegenspraak duldt. TWEEDE DEEL Naar een climax Het vertrek is vier meter lang en twee meter breed. Van boven tot onder zijn de muren met cement be streken. Het licht komt van een matglazen bol, gehuld in een mandje van ijzer. Er zijn geen meubelen in het vertrek, alleen staat er langs een van de muren een stenen bank. De hou ten deur is versterkt door ijzeren balken. In het mid den daarvan zit een luikje om door te kijken. Elke vijf minuten gaat het open, twee ogen staren me dan aan. Van tijd tot tijd blaast de M.P. een wolkje sigarettenrook naar binnen. Daar word ik nog het be roerdst van, want ik zou graag eens opsteken. Helihaven. De Belgische luchtvaart maatschappij „Sabena" krijgt een speciale helihaven op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. De maatschappij zal daar door in staat zijn haar helikopters van de lijndienst op Bonn, Keulen en Maastricht op het tentoonstellingsterrein te laten lan den en daar vandaan te laten vertrekken. Radio Anno Santo. Naar verluidt zal de Paus zelf op 27 oktober de nieuwe, te Galeria bij Rome geplaatste zender van de Vaticaanse omroep in werking stellen. De aartsbisschop van Utrecht, mgr. Alfrink, zal de plechtigheid bijwonen. (Reeds in 1950 hebben de Nederlandse rooms-katho- lieken de Paus deze korte-golfzender ten geschenke aangeboden, die „radio het hei lig jaar" werd genoemd als herinnering aan dat jubileumjaar). Wapens gestolen. Bij een nachtelijke inbraak in een wapenwinkel in de Zout manstraat in Den Haag zijn vier wed strijdpistolen, die tezamen meer dan f 1000 waard zijn, zes dozen patronen en een le ren patronengordel meegenomen. Oude broek terug. Een vijftal inwo ners van Grubbenvorst zijn te Messnil le Roy in Frankrijk gehuldigd voor hun hulp aan gevluchte Franse krijgsgevangenen in de eerste jaren van de oorlog. Daardoor wisten velen hun vaderland te bereiken. De Grubbenvorsters 'hebben een broek mee teruggenomen, die een dorpsgenoot vijftien jaar geleden aan een ontvluchte Franse krijgsgevangene had gegeven. De broek was nu vergezeld van een fles champagne. Blindganger. Werklieden, die bezig zijn met de verbouwing van een winkel pand te Groningen, vonden een granaat; deze was dwars door een balk heen ge schoten en was, zonder tot ontploffing te zijn gekomen, op de stuclaag boven een liftkoker blijven liggen. Het projectiel is door een deskundige onschadelijk ge maakt,,. (Wordt vervolgd) Op dinsdag 24 september houdt de ge meenschap Haarlem en omstreken van het Humanistisch Verbond een openingsavond in café-restaurant Brinkmann, waar de heer W. C. Koppenberg over „Levens vreugde" zal spreken. Het winterpro gramma van het verbond luidt voorts: Zondag 13 oktober: H. G. Cannegieter over „Noodlot in het mensenleven"; woens dag 13 november: Th. W. Polet over „Hu manisme in het dagelijks leven"; zondag 22 december: prof. dr. T. T. ten Have over „De waardigheid der verschillende levens overtuigingen"; woensdag 15 januari: S. Lubienski over „Zelfopvoeding en mens heidsopvoeding"; zondag 16 februari: dr. A. Saalborn over „De menselijke levens curve"; woensdag 12 maart: dr. D. H. Prins over „De zin van het leven"; zondag 13 april: P. Spigt over „Het probleem van lijden en geluk"; 4 oktober: bespreking van de roman van Hella S. Haasse „De ingewijden", en op 18 oktober: „De Hu manisten en 't probleem der bewapening". DINSDAG 24 SEPTEMBER Stadsschouwburg: De Nederlandse Co- medte met „Het ei", 20 uur. Zandvoortse- laan 69: Tentoonstelling aardewerk van Studio Lohr. Linnaeushof: Zomertuin, da gelijks geopend. Grote Kerk: Piet Kee be speelt het orgel, 20 uur. Brinkmann: W. C. Koppenberg spreekt voor Humanistisch Verbond over „Levensvreugde". Muzikale medewerking van Miep van Luin, piano, 20 uur. Frans Halsmuseum: Albert de Vo gels draagt voor uit „Pen en penseel" en werken van Van Looy en tijdgenoten voor Volksunivërsiteit, 20 uur. Coornhertlyceum: Boetseercursus van Volksuniversiteit 20 u. Minerva: „Are de Triomphe", 18 jaar, 20.15 uur. Roxy: „Cleopatra, de slang van de Nijl", 14 jaar, 19 en 21.15 uur. Frans Hals: „Comanche Todd, de blanke indiaan", 14 jaar. 20 uur. Studio: „Wittebroodsjaren", 14 jaar, 19 en 21.15 uur. Lido: „The wrong man", 14 jaar, 19 en 21.15 uur. Luxor: „Tot de laatste man", 18 jaar, 19 en 21.15 uur. Rembrandt: „Schwarzwaldmelodie", alle leeftijden, 19 en 21.15 uur. Cinema Palace: „Het kind van een ander", 18 jaar, 19 en 21.15 uur. WOENSDAG 25 SEPTEMBER Linnaeushof: Zomertuin, dagelijks ge opend. Zandvoortselaan 69: Tentoonstel ling aardewerk van Studio Lohr. Frans Halsmuseum: Volksliederenavond m.m.v. Bernd Süsskind, bas en Johan v. d. Boo- gert, piano, 20 uur. Cultura: Ned. Ver. van Spiritisten „Harmonia" met psychome trische en helderziende experimenten door L. Schnijder, 20 uur. Immanuelkerk: Bij eenkomst nationale reclasseringsdag, 20 u. Minerva: „Are de Triomphe", 18 jaar, 20.15 uur. Roxy: „Cleopatra, de slang van de Nijl", 14 jaar, 14.30, 19 en 21.15 uur. Frans Hals: „Comanche Todd, de blanke indiaan", 14 jaar, 14.30, 19 en 21.15 uur. Studio: „Wittebroodsjaren", 14 jaar, 14.15, 19 en 21.15 uur. Lido: „The wrong man", 14 jaar, 16.15, 19 en 21.15 uur. Luxor: „Tot de laat ste man", 18 jaar, 14, 19 en 21.15 uur. Rem brandt: „Schwarzwaldmelodie", alle leef tijden, 14, 16.15, 19 en 21.15 uur. Cinema Palace: „Het kind van een ander", 18 jaar, 14, 16.15, 19 en 21.15 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 6