Mede Bestuursproblemen van grote bevolkingscentra DRIE TENTOONSTELLINGEN Viering ingezet met een plechtige bijeenkomst in Den Haag *^Brieven aan de redactie Minister acht overeenstemming tussen gemeentebesturen van grote betekenis DINSDAG 24 SEPTEMBER 1957 5 HAAGSE ACADEMIE 275 JAAR Jacobus van Looy en Isaac Israëls Diplomatentoneel treedt op voor Dierenbescherming Goede ceramiek van Jan van Stolk Werk van Anton Heyboer in Galerie Espace Televisiereportage was wetenschappelijke proef Ghristenraad van Ghana tegen deportaties Boerderij in Doetinchem uitgebrand Bewoners op het nippertje ontkomen Markiezenhof wordt een Brabants cultuurcentrum Naaister stond wegens erfvredebreuk terecht Politiehond bracht uitkomst Schilders gaan actie tegen „huishoudverf" voeren Strijkkwast wordt strijdkwast Nachtelijke scheepsbotsing; coaster zwaar beschadigd Een opvarende gewond Uitgezette apotheker dagvaart mr. Struycken Het enige hoge plekje, dat deze familie uit de omgeving van Delhi nog vinden kon temidden van een troosteloos wateroppervlak, was deze spoordijk, waarop het minimum aan kleding en vele anderen, zo hard heeft geploeterd. voedsel, dat zij nog kon meenemen voorlopig in veiligheid is gebracht. Onder het water, dat het land tot aan de gezichtseinder bedekt, weet zij de oogst van dit seizoen, waaraan zij, met Om van de jaarlijkse tentoonstellingen van werken van Jacobus van Looy in het Haarlemse museum dat zijn naam draagt toch weer iets bijzonders te maken, expo seert men nu tot 6 oktober ook werk van Van Looy's tijdgenoot Isaac Israëls. Israëls is een tijdlang toch te zeer onder schat geweest en enige, nog niet zo lang geleden elders in den lande gehouden ten toonstellingen, waarvan mijn voorganger prof. Otto B. de Kat nog verslag heeft ge daan, waren wel gewenst om zijn naam daar in ons geheugen te plaatsen waar deze hoort. Vergeleken ook met Van Looy, die ons hier jaarlijks in herinnering wordt ge bracht, verdient toch Israëls een veel gro tere belangstelling. Want in Israëls' werk leeft beider tijd nog voort, terwijl deze in Van Looy's werk, voor wat betreft het pic turale en grafische deel daarvan, geschie denis werd. De meest frappante aanleiding tot mijn bewering is misschien de vergelij king tussen een paar mannen portretten van beide schilders. Is het niet of Israëls' por tret van Steenhoff ook door een generatie genoot van ons geschilderd had kunnen zijn, waartegenover een daarmee te vergelijken portret door Van Looy tocfh wel typisch een uiting is van lang geleden? Het zou onrechtvaardig zijn de zo leven dige tekeningen en aquarelllen van Israëls met die van Van Looy te vergelijken. Te zeer domineert in het geëxposeerde van deze aard Van Looy's Prix-de-Rome-tijd. Is het omdat verleden jaar in het Huis Van Looy en dit jaar in het Singermuseum zo'n uitgelezen reeks tekeningen van Van Looy uit Noord Afrika, Spanje en Parijs ten toongesteld werd, dat men terwille van het voorkomen van herhalingen nu deze keuze deed? Het kan een argument zijn, een ar gument dat ik dan echter toch zou betreu ren. Want Van Looy lijkt me tenminste zo'n knap tekenaar als Israëls was. Uit een vergelijking zou dan kunnen blijken, dat misschien de subjectievere weergeving van de realiteit door Israëls veelal boeiender is dan een objectievere weergeving daarvan, zoals Van Looy die feilloos kon geven. Ik dacht in ieder geval dat dit wel geldt voor veel mensen van deze tijd. Met de tijd ver andert echter ook de instelling van mensen De „Anglo-American Theatre Group" ook wel het Diplomatentoneel genoemd, omdat het gezelschap voor een goed deel bestaat uit employé's van de in Den Haag gevestigde diplomatieke vertegenwoordi gingen der Engelssprekende landen zal op 2, 3 en 4 oktober onder regie van Christopher Shaw haar eerste voorstel lingen geven van „Niet van gisteren" (Born Yesterday), een verscheidene keren bekroond blijspel van de Amerikaanse to neelschrijver, regisseur en acteur Garson Kanin. De baten komen ten goede aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. De voorstellingen worden ge geven in de schouwburgzaal van Padro in Scheveningen. Tijdens een middag- en avondshow werd gisteren in het Concertgebouw te Haarlem de naj aars- en wintercollectie van A K (Apart en Korrect) getoond. In een over volle zaal kon men zich ervan overtuigen, dat men voor niet al te veel geld toch smaakvol en volgens de laatste mode ge kleed kan gaan. Men verliet deze show nu eens niet met het gevoel „het is allemaal wel erg mooi, maar voor mij blijft het toch een wensdroom". Neen, die wens droom kon ditmaal verwezenlijkt worden, want er was voor jong en oud, voor lang en kort, voor dik en voor dun, envoor ieders portemonnaie iets begerenswaard te vinden. Wollen vesten, geïmporteerd uit Italië, die als vest en als jumper gedragen kun nen worden en een ideale combinatie vor men met pantalon met nauw toelopende pijpen of met een Terlenka plooirok, die ook na een wasbeurt plooihoudend blijft. Mantels en regenjassen van de confec tiefabriek Martini betekenen in ons regen achtige en gure klimaat een heerlijke dracht. De suèdine jasjes, die wel niet zo soepel en duurzaam zijn als de echte suède jasjes, maar in prijs dan ook heel wat lager liggen, zijn vooral voor de bakvis, die graag eens wil veranderen, een verruk kelijk bezit. Ook de kleurige mantels in hei-rood, blauw en groen zijn voor de jongemeisjes aantrekkelijke kledingstuk ken. Bij de mantels viel ons een herhaald toe passen van stikselgarnering op: in een punt boven aan de raglan-mouw, op een kraag eindigend in een knoop of in diverse varia ties op het voorpand, Ook de bontgarnering op mantels was veelvuldig toegepast. De rokken waren niet noemenswaard verkort. Dat de nieuwe wintermode geen revolutionaire veranderingen brengt, weer spiegelde zich weer eens in de hier ge toonde modellen. De hoofd-ideeën van Dior waren in zeer gematigde vorm toegepast: de vogelstaartlijn uitte zich in een geplis- seerde plooi, die vanachter uit de taille sprong: de fonteinlijn in een grote platlig gende kraag en de spoeltjeslijn in een los hangende hemdjurk waarbij uit een kort plat stukje de ruimte bollend uitsprong. Tot grote tevredenheid van de toeschou wers kon deze ruimte echter ook met een ceintuurtje bij elkaar gesnoerd worden. De robe-manteau was in verschillende variaties uitgevoerd en vertoonde vaak de a-symetrische lijn. Naast de bekende Me- rita-jurkjes, veel strakke japonnen in het heerlijk warme en onkreukbare jersey en veel wijde en zwierige japonnetjes in al lerlei kleurige ruiten. Ceintuurs waren voor het merendeel niet van dezelfde stof als de japonnen, maar van een contrasterende kleur, die fel af stak. Als kleuren zagen we naast konings blauw en beige, ook de nieuwe combinatie groen-blauw. De charmante en duidelijke uiteenzet ting van mejuffrouw Handgraaf, de vrien- gelijke geste van A K om alle gasten een thé complet aan te bieden en de aan trekkelijke prijzen van het getoonde maak ten er een zeer genoegelijke show van. Katy tegenover kunst. En het grote respect, dat Van Looy tegenover zijn objecten koesterde kan een waarde zijn, waaraan door andere generaties misschien weer meer wordt ge hecht dan thans. Toch echter vertoont Is raëls voor mij meer een visie op de dingen dan Van Looy in zijn realisme of vaak na turalisme. Het moge de visie zijn van een impressionist, die gericht is op de uiterlijke verschijningsvorm. Israëls ervaren van de dingen kan bijna ons aller ervaren zijn. Van Looy's ervaren lijkt me van individuelere aard, voorzover ik een werkelijk ervaren duidelijk door zijn werken heen voel ko men. Om nog een voorbeeld te noemen: wanneer Israëls in de zon schilderde is de ze in zijn werk duidelijk aanwezig, terwijl in Van Looy's werk in een dergelijk geval slechts zou kunnen worden gesproken van een belichting door de zon. Studio Lohr te Heemstede exposeert tot 4 oktober aardewerk van Jan vm Stolk. Mevrouw Lohr vertelde m 'zij, als zij haar voorraad moet aanvu iet werk van Van Stolk, hem mees bericht: „Stuur maar wat". En dan is het altijd goed. Ik kan me dat voorstellen. Want Van Stolks werk is eenvoudig, logisch van vorm, vermoedelijk altijd goed van decoratie en zo lang hij de kleuren laat ontstaan uit twee soorten materiaal, waaruit zijn aarde werk gemaakt wordt, zeker altijd goed van kleur. Van Stolks ceramiek bestaat uit twee lagen, waarvan de donkerbruine buitenste de dunste is. Uit die laag snijdt hij zijn ver siering tot op de gebroken-witte onderlaag weg. Men zou kunnen denken aan een lino leumsnede. De lichtgekleurde lijnen en even dikkere strepen verkrijgen zo een eigen karakter. Deze techniek dwingt tot grotere eenvoud misschien dan bij het neer- penselen van vormen, zeker wanneer van die vorm iets positiefs verlangd wordt. Van Stolk maakte ook kruiken in de vorm van vrouwtjes, wier armen dan de oren van de kruik vormen. Ook maakte hij dieren en enkele menselijke figuurtjes, die geen an dere dan een versierende functie hebben. Vormbepalend bleek dan toch meestal zijn draaischijf. Hij bleef in deze zaken dus puur pottenbakker - maar de puurheid van dit werk is dan toch een paradoxale. Van Stolks echte gebruiksceramiek ligt mij per soonlijk dan ook beter, al hebben zijn figu ren dezelfde fraaie kleur, dezelfde gezonde ornamentiek en zijn ze ook wel geestig te noemen. Dat een ieder zich toch wel Van Stolks werk kan verschaffen is een aanbe veling voor zijn persoonlijkheid, die geen overdreven pretenties lijkt te bezitten, of schoon hij zich naar mijn smaak kan meten met bekende figuren op het gebied van de ceramiek. Van Anton Heyboers etsen mocht ik al iets vertellen toen het Prentenkabinet van het Stedelijk Museum te Amsterdam een serie er uit had aangekocht. Tot 12 oktober expo seert Heyboer nu bij de Galerie Espace aan het Klein Heiligland te Haarlem en inmid dels heeft hij weer zo het één en ander aan zijn collectie toegevoegd. Ik heb de indruk dat zijn werk aan stevigheid gewonnen heeft. Heyboer lijkt voorlopig nog steeds te kunnen variëren op een thema zonder te vervlakken. Dat komt omdat hij met over tuiging een overigens door mij moeilijk te verklaren idee volgt. Het moet een idee zijn, even rijk als een bepaald landschap of één model dat voor andere beeldende kun stenaars kan zijn. Net zo weinig als de kop van Rik Wouters' vrouw me ook maar even verveelt doen Heyboers rechthoeken met hun diagonalen en middellijnen, zijn aan duidingen van cirkels, zijn ruitmotieven en zijn verschillend gekleurde driehoeken het mij. De stereotiep neergekrabbelde aandui dingen van de kleuren, die hij zich bij het afdrukken 'voorstelt, blijven boeiende door brekingen van het anders misschien te strak wordende ritme. Heyboerswerk behoort tot die toch eigenlijk zeldzame uitingen, waarmee de grafiek - en het geldt ook bij de schilder kunst - bewijst óók éigen, niet in woorden te vatten theorieën en wetten te hebben, theorieën en wetten die dan vooral gelden voor de persoonlijkheid die ze vond en ont wikkelde. Klee was zo'n figuur. En het is daarom dat men misschien wel geneigd is Heyboer met Klee te vergelijken. Men kan echter niet zeggen dat Heyboer „leentje buur" heeft gespeeld. Klee is voor mij trou wens vooral een onderzoeker en Heyboer, ondanks het scheppen van een eigen theo rie, toch meer een bezetene, gedreven door één en ander, waarvan ik overigens de aard niet behoef te weten om geïntrigeerd te zijn door zijn prenten. Want bij het be treden van Espace's expositieruimte kreeg ik direct de indruk van iets moois en bij zonders, waarbij tevens het gevoel kwam toch ook wel eens iets gezien te hebben in de geest van hetgeen Heyboer ervaarde. Bob Buys Tournee. De pianist Theo Bruins zal van 1 november tot 5 december een tour nee door Canada maken. Deze concertreis staat onder auspiciën van de stichting „Jeugd en Muziek". De komende winter zal de jeugdige Mexicaanse violist Her- milo Novelo een concertreis door Europa maken. De Academie van Beeldende Den Ilaag is van vandaag af gerechtigd het predicaat Koninklijke te voeren. Dit deelde de commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaa- sesz, maandagochtend mede tijdens de of- fiële bijeenkomst in de rolzaal aan het Haagse Binnenhof, waar de viering van het 275-jarig bestaan van de academie plechtig werd ingezet. De commissaris las het desbetreffende Koninklijke Besluit voor en prees zich ge lukkig de eerste te kunnen zijn om het bestuur en de directie van de academie met deze hoge onderscheiding geluk te kunnen wensen. De minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. J. M. L. Th. Cals, schetste in zijn rede in grote lijnen de ontwikkeling van de aca demie en gaf enkele aspecten aan, die voor de toekomst van veel belang zullen zijn. Het kunstnijverheidsonderwijs bij voorbeeld achtte de minister belangrijk gezien in het licht van de toenemende in dustrialisatie van ons land. „Wil Neder land zijn concurrentiepositie kunnen handhaven, dan zullen de artikelen, die wij op de wereldmarkt brengen niet alleen in kwaliteit, maar ook in vormgeving aan de hoogste eisen moeten voldoen". Met betrekking- tot de opleiding van teken leraren merkte de minister op, dat de tekenleraar zijn leerlingen zal moeten sti muleren en activeren om zich op welke expressieve wijze dan ook te uiten. De minister vroeg zich af of met het oog op het aantal van hen, die niet in staat blij ken te zijn zich als vrij kunstenaar te handhaven, geen aanbeveling zou ver dienen het onderwijs in het vrije schil deren, het beeldhouwen en de grafiek zo danig in te richten, dat daarbij ook ken nis kan worden genomen van enkele fa cetten van de toegepaste kunsten, waar door de mogelijkheden om door arbeid in een verwant kunstnijverheidsberoep in het levensonderhoud te voorzien zullen worden verruimd. De burgemeester van Den Haag, mr. H. A. M. T. Kolfschoten prees zich gelukkig, dat Den Haag nu naast het Koninklijk Conservatorium voor Muziek ook een Ko ninklijke Academie voor Beeldende Kun- ten bezit, waarvan de glorie immers ook afstraalt op de stad. De heren H. J. M. Basart en J. J. Beljon, respectievelijk voorzitter van de Vereni ging van Middelbare Kunst- en Kunst nijverheidsscholen en directeur van de academie, schetsten de wensen die er ten aanzien van deze vorm van onderwijs in de desbetreffende kringen leven. De heer Beljon zei onder andere, dat onze geestes beschaving bedreigd wordt door een aan tal vijandelijke krachten. Er is een toe stand ontstaan van verbroken evenwicht. Er is een discrepantie ontstaan tussen onze intellectuele vermogens en het ge voel. Dat laatste is achter gebleven. Hij zei in het verloop van zijn inleiding, dat De televisie-reportage, die de NCRV maandagavond heeft gegeven van de elek tronen-microscoop in het laboratorium voor technische fysica der Technische Ho geschool in Delft en die tot stand was ge komen in samenwerking met de technisch fysische dienst van Toegepast Natuurkun dig Onderzoek en de hogeschool, is ook een belangrijk wetenschappelijk experiment geweest. Dit vernamen wij van prof. ir. J. B. Ie Poole, hoogleraar in de theoretische en toegepaste natuurkunde aan de hoge school in Delft en ir. J. Kramer, leider van de afdeling elektronen-microscopie van de technische fysische dienst van T.N.O. Toen ongeveer drie maanden geleden de eerste besprekingen over een uitzending werden gevoerd bleek, dat er een grote moeilijkheid was. Bij de hoge vergrotin gen is het licht van het beeld namelijk zo zwak, dat het moet worden waargenomen in een volmaakt donkere ruimte, waarin men pas na een kwartier aan de duisternis gewend is geraakt. De beelden worden daarom gewoonlijk op de film vastgelegd. Teneinde het licht te versterken stelden de heren Le Poole en Kramer zich in ver binding met de n.v. optische industrie „De Oude Delft" in Delft, die speciaal voor de uitzending een spiegelobjectief vervaar digde, dat onder de microscoop werd be vestigd en het beeld, vele keren verlicht, doorgaf aan de opneembuis van de tele visie. Hiermee is een stoot gegeven tot een verdere ontwikkeling. Thans zou een der gelijke apparatuur nog te kostbaar zijn, maar als een ontwikkeling van de indus triële televisie goedkoper beeldbuizen brengt zal het, naar prof. Le Poole mee deelde, mogelijk zijn de beelden van de elektronenmicroscoop in het volle licht op het beeldscherm te bekijken. de vrijheid van de eenvoudige ambachts man in discrediet is geraakt. Het gereed schap en de machine zijn losgeraakt van de mens. De tijd van het ambacht is voor goed voorbij. Wij staan thans voor de taak met de nieuwe materialen en mogelijk heden een realiteit op te bouwen. De mo derne academie mag zich daaraan niet onttrekken. De heer G. Westerhout, voorzitter van de raad van bestuur van de academie, be sloot de plechtige bijeenkomst door het uitreiken van zogenaamde Pictura- beeldjes", ordeteken van de kunstschil- dersconfrerie „Pictura", die in 1682 de Haagse Tekenacademie oprichtte, aan een aantal industriëlen, die in hun bedrijf de beginselen van de academie, namelijk dat functie en vorm in het industrieel pro- dukt gelukkig samen behoren te gaan, blijken te onderschrijven. De Christenraad van Ghana heeft een beroep gedaan op eerste minister Nkru- mah om de speciale uitwijzingswet, waar onder in augustus twee leiders uit Ghana werden uitgewezen, in te trekken. De christenleiders menen, dat de wet inbreuk maakt op het beginsel, „dat ieder burger het recht heeft zich te verdedigen tegen alles wat hem ten laste wordt gelegd". De minister van Binnenlandse Zaken, mr. Struycken, zegt in de toelichting op zijn begroting dat zijn beleid erop gericht blijft de zelfstandigheid van provincies en gemeenten en de verwezenlijking van het beginsel van decentralisatie van het be stuur te bevorderen. De decentralisatie in de wetgeving heeft mede de aandacht van de commissie De Vos van Steenwijk. Een rapport over de algemene aspecten van het decentralisatie- vraagstuk is in voorbereiding. Het ontwerp van een nieuwe provinciale wet is in een gevorderd stadium van voor bereiding. De problemen, welke samenhangen met de sterke uitbreiding van de grote bevol kingscentra in het westen des lands .vra gen de aandacht van de regering. De mi nister is bij deze problemen in bijzondere mate betrokken wegens de vraag of, en zo ja welke, voorzieningen ten aanzien van de bestuursorganisaties van deze centra dienen te worden getroffen. De minister hecht er grote waarde aan dat de gemeen tebesturen in deze centra en de betrokken colleges van Gedeputeerde Staten trachten in onderling overleg hieromtrent tot over eenstemming te komen. Begrip bij deze be sturen voor de eisen, welke de belangen van de agglomeratie stellen, is voor het oplossen van de bestuurlijke problemen een eerste voorwaarde. Zijnerzijds zal de minister niet nalaten het mogelijke te doen om in het belang van de ontwikkeling van dergelijke gebieden de totstandkoming van de voor elke agglomeratie meest passende bestuursvoorzieningen te bevorderen. De zorgelijke toestand van 's lands In Doetinchem is vannacht een boerde rij, bewoond door de gezinnen G. Kelder man en L. Jansen tot de grond toe afge brand. De brand ontstond tegen half twee bij de schoorsteen boven het woongedeelte van het gezin Jansen, Diens echtgenote, gewekt door het geknetter, ontdekte de brand. Toen stond evenwel het dak al in lichterlaaie. De beide echtparen en hun kinderen moesten zich in veilig heid stellen door in nachtgewaad uit de slaapkamerramen naar buiten te springen. De boerderij brandde geheel uit. De inboe del, de voorraad hooi en stro en de land bouwwerktuigen gingen verloren. Het vee kon in veiligheid worden gesteld. De oor zaak van de brand is nog niet bekend. Het Markiezenhof, het uit de zestiende eeuw daterende paleis van de voormalige Heren van Bergen op Zoom, ontworpen door de architect Antonie Keldermans, komt per 1 oktober terug in het bezit van de gemeente Bergen op Zoom. De laatste honderd jaar is het gebouw als kazerne gebruikt. Ten behoeve van de toenmalige heer, de latere markies, stelde de stad Bergen op Zoom in 1485 gelden beschik baar om een woonpaleis te laten bouwen. Dit paleis werd in 1520 voltooid. Met uit zondering van de toren, die het bouwwerk vroeger aan de noordkant bezat, is het huidige Markiezenhof nagenoeg hetzelfde als het vroegere paleis. Tot 1801 is het Markiezenhof het bestuurlijk middelpunt van het makiezaat gebleven. Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur het Markiezenhof tot een cultuurcentrum van West-Brabant te maken. „Ik stond op eigen grond" Een 58-jarige Haarlemse naaister stond maandagmorgen voor de Haarlemse poli tierechter, mr. J. P. Petersen, terecht we gens erfvredebreuk. De vrouw werd con form de eis veroordeeld tot vijftig gulden boete of vijftien dagen. Enige tijd geleden was zij (voor de zo veelste keer) het erf van haar (verhuurde) woning in Haarlem opgestapt om de huur op te eisen. Omdat zij al enige malen bij haar huurder huisvrede- en erfvrede breuk heeft gepleegd, besloot deze reeds lang geleden de huur via een bank te vol doen. Een agent heeft getracht de vrouw van het erf te verwijderen. Wat de agent ook probeerde, de vrouw wilde niet uit eigen beweging aan zijn sommatie gevolg geve». „Ik stond op eigen grond en dat is de eer, die ik van mijn ouders heb meegekregen", zo verdedigde de verdachte zich. „Boven dien heeft hij mij geslagen, die agent", voegde zij eraan toe. „Trouwens ik begrijp niet wat u eigenlijk tegen mij hebt", zei zij op verontwaardigde toon tegen de poli tierechter. „Ik heb niets tegen u, daar voor moet u bij de officier van Justitie zijn", antwoordde deze. „En wat ik tegen u heb staat in de dagvaarding", zei de of ficier, mr. G. W. F. van der Valk Bou- man, op zijn beurt. Lood gestolen Wegens diefstal van een hoeveelheid lood werd een 24-jarige loodgieter uit Heemstede door de Haarlemse politierech ter veroordeeld tot drie weken onvoor waardelijk. De eis luidde een maand on voorwaardelijk. Op 27 juli moest de loodgieter in op dracht van een Heemsteeds loodgieters- bedrijf, waar hij werkzaam was, een re paratie aan een dak uitvoeren. Hij nam de gelegenheid te baat om een hoeveelheid lood van het dak af te halen dat hij ver kocht voor 24 gulden. Omdat de loodgieter al enige veroorde lingen wegens diefstal en verduistering achter de rug had, kwam de officier van Justitie, mr. G. W. F. van der Valk Bou- man, tot de vrij hoge eis van een maand onvoorwaardelijk. De raadsman van ver dachte, mr. J. Sprey bepleitte clementie. financiën en een naar algemeen inzicht geringere kans op ernstige gewapende con flicten, waarin ons land zou zijn betrokken, hebben de regering doen besluiten de uit gaven voor de civiele verdediging te ver tragen, zonder het aan deze uitgaven ten grondslag liggende plan aan te tasten. Naar verwacht wordt zal de staatscom missie voor de pensioenwetgeving aan het eind van 1957 haar eindrapport uitbrengen. Op grond van het resultaat van een in 1957 afgesloten onderzoek naar de moge lijkheden van loonbepaling, gebaseerd op de genormaliseerde methode van werk- classificatie, is besloten een begin te maken met invoering van werkclassificatie, met name bij de departementen van oorlog en marine, waar het merendeel der laagstbe- zoldigden werkzaam is. Verwacht wordt, dat het eerste halfjaar van 1958 een 3000- tal functionarissen en het tweede halfjaar van 1958 wederom een 3000-tal functiona rissen met behulp van de genormaliseerde methode zullen kunnen worden geclassi ficeerd. Bezitsvorming Verschillende vraagstukken met betrek king tot de bezitsvorming zijn thans bij het kabinet in studie. Daarbij wordt tevens nagegaan in hoeverre de particuliere be zitsvorming een bijdrage tot de oplossing van bepaalde moeilijkheden zal kunnen leveren. Het lijkt niet goed mogelijk an ders dan door inschakeling van zo breed mogelijke lagen van de bevolking het peil der besparingen op te voeren, aldus de minister. Deze problematiek verdient zijns inziens ook de aandacht van werkgevers en werknemers. De minister wijst er nog op, dat het moeilijke vraagstuk van de bezitsvorming een zaak is welke niet alleen materiële, doch tevens belangrijke psychologische as pecten vertoont. „Astor", een Rotterdamse politiehond, heeft uitkomst gebracht in een geschil over de vraag wie de eigenaar van een bankbiljet van f 25 was. In een winkel, ergens in Crooswijk, werd op de vloer een bankje van f 25 gevonden. Een klant beweerde, dat het van haar was en stak het in haar tas, maar een achtjarig meisje beweerde huilend, het bankbiljet verloren te hebben. Zij haalde haar moeder, die op haar beurt bevestigde haar dochtertje te hebben weggestuurd om het biljet te wisselen. Men kon er niet uitkomen en liet de politie halen. Maar die kon ook niet ruiken van wie het geld was. Geluk kig had „Astor" een betere neus en blaf fend rende het dier op de moeder af. Toen was de vraag geen vraag meer. De Nederlandse schilderspatroons ne men de kwast op tegen het zelf-schilde- ren. Die verf, kant en klaar uit een busje, met de uitdrukkelijke garantie van de verffabrikant, dat zijn produkt zo schielijk droogt, dat men bij wijze van spreken de kwast telkens met geweld uit de verf moet trekken, zit hen danig dwars. In die „huishoudverf" zit zoveel kunst hars zo menen althans de schilders patroons dat men „over een of twee jaar zeker barsten krijgt te zien". Nee, die in het spraakgebruik plastic-verf ge noemde materialen, komen in de praktijk volgens hen heus anders uit zodat menigeen, die meende zelf voor schilder te kunnen spelen, al heel gauw bekennen moet tijd, geld en een illusie armer te zijn geworden, aldus alweer deze vaklieden. Een dergelijke illusie denken de schil derspatroons de mensen te kunnen be sparen. Zij willen daarom laten zien, wat het betekent, indien een volwaardig vak man aan het werk gaat. Vandaar dat zij hun uiterste best doen, hun vijfjaarlijkse tentoonstelling „Schilders vragen uw aan dacht" van 21 tot 26 oktober in Utrecht tot een succes te maken In de Beatrix- en Irenehallen van het jaarbeursgebouw aan het Vreeburg zullen vijftig verffa- brikanten exposeren. Voor deze expositie werken samen de Bond van Nederlandse Schilderspatroons, de r.-k. schilderspatroonsbond St. Lucas en de Ned. Chr. bond van schilderspa troons. Zij willen tonen tot welke presta ties de 9300 meesterschilders in Nederland in staat zijn. Schilderen is nu eenmaal een ambacht, dat veel techniek, materialen- kennis, ervaring en goede smaak vereist, zeggen zij, en zij wijzen daarbij op de drie jarige opleiding voor het meester-diplo- ma. Of de leek met moderne verf deson danks toch aardige resultaten kan berie- ken? En of er geen meester-schilders zijn, die behalve de klassieke verf (op olie-ba sis) de moderne verf (op kunstharsbasis) toepassen? De organisatoren ontkennen dit niet, evenmin als het feit, dat er gebrek aan schilders is en daardoor lange wacht tijden voor wie iets geverfd wil hebben, wat dus het zelf schilderen weer in de hand werkt Een wisselwerking, waarin het even wicht nog nDt aanwezig is. Vandaar dat men van de strijkkwast een strijdkwast wil maken. Vandaar ook dat de schilders patroons zes dagen lang de roem van hun vakmanschap in Utrecht tentoon gaan stel len en daarbij weloverwogen de zogenaam de plasticverf buiten de deur houden. De Groninger kustvaarder „Marie So phie" is gisternacht op de Elbe bij zware regenval in aanvaring gekomen met een ongeveer 5000 ton metend schip. De kust vaarder werd aan de voorzijde zwaar be schadigd. De „Marie Sophie" moest naar Hamburg gesleept worden. De kustvaarder was leeg op weg naar Hamburg; het schip meet 490 ton en is eigendom van T. Smid uit Groningen. Kapitein is J. Dijkstra uit Groningen. Aan boord bevonden zich negen personen. Bij de aanvaring werd de kok, de zestigjarige A. H. Krop uit Amster dam, gewond. Hij is in een ziekenhuis op genomen. „Tjibantjet" buiten gevaar HONGKONG (UP) De „Tjibantjet" van de Koninklijke Java-China Paket- vaartlijnen n.v., die zondag in een typhoon bij Hongkong op een rots liep, maakt zes tig graden slagzij. Men gelooft niet dat het schip onmiddellijk gevaar loopt te bre ken. De romp vertoont echter een groot gat. Veertig personen hebben het gestran de schip verlaten; slechts vier officieren en kapitein C. A. Backer zijn aan boord gebleven. Het ongeluk in Marseille De Nederlandse werktuigkundige M. van Dam en de Franse kok Bermejo, die zater dag bij het ongeluk met de Nederlandse baggermolen in de haven van Marseille gewond raakten, hebben reeds maandag het ziekenhuis kunnen verlatén. Deklading ging werken De Rotterdamse kustvaarder Henrica B is maandag met bakboordslagzij van dertig graden veilig de haven van Brest binnen gevaren. Het 306 ton metende scheepje heeft op weg van Gotenburg (Zweden) naar Lan- derneau bij Brest, met een zware storm te kampen gehad, waardoor de deklading hout ging schuiven. Op 15 oktober zal de Amsterdamse rechtbank in Amsterdam een begin ma ken met de civiele procedure inzake de uitzetting van de apotheker J. R. A. Si moons uit de Nederlandse Antillen (in maart 1956) tegen de Nederlandse Antil len en de staat der Nederlanden. De eiser heeft de gezaghebber van Curaqao, M. P. Gorsira, en de oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen, minister mr. A. A. M. Struycken, doen dagvaarden. (Verkort weergegeven) Beschamend. Toen Rusland, Hongarije bezette, was iedereen verontwaardigd en voelde mee met dit beproefde volk. Zater dag 7 sept. stonden er in uw blad 2 foto's van twee jonge negermeisjes, de ene werd bekogeld met straatvuil, omdat zij de moed had zich in te laten schrijven voor de H.B.S. Toen ik dit alles las, schaamde ik mij diep dat ik ook tot dit blanke (beschaafde?) volk behoorde. Wat hebben wij met onze atoomsplitsing en onze verdere geleerdheid toch al veel bereikt, maar onze bescha ving houdt daarbij geen gelijke tred blijkt wel, daar wij ons niet ontzien om meisjes, kinderen eigenlijk nog, zo te vernederen, alleen omdat ze tot een ander ras behoren. Ik vraag mij af hoeveel christenmensen hierbij waren. Het heeft mij verwonderd dat1 er nu geen reacties geweest zijn, zoals toen met Hongarije. MEVR. H. J. ERBRINK. (Show*, snufje* en alle* wat verder In het domein der vrouw dagelljk* aan de orde komt)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 9