Jeanette Vlessing kwam in „haar" IJmuiden terug GRATIS kostelijke kinderzakdoekjes bij SUNIL Voor de witste was 1932-1957 met gulle hand extra voordelen van De Spar DEMONSTRATIE PHILIPS (H)OORAPPARAAT Boer, wat zeg je van mijn kippen In een groen groen Knollenland Klein Klein Kleutertje Holle Bolle Gijs van de jubilerende Spar Bij 2 pakjes Voorde HALVE PRIJS MR. OPTICIEN J. GRIT Luidsprekers Mooi zijn kost minder dan U denkt! WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1957 8 Nieuwe minimum-prijzen aangenomen Militaire oefeningen met kernwapens in Rusland Proef met een H-bom, zegt Washington Ja, maakt U daar Uw kinderen eens blij mee! Er zijn 4 ver schillende zakdoekjes, de een nog leuker dan de ander. En allemaal bedrukt met kleurige tekeningen en rijmpjes uit-de-oude-doos. U krijgt ze zo eenvoudig! Tussen elke twee pakken Sunil zit zo'n vrolijk, wasecht zak doekje. Zorg dat U ze gauw in huis heeft! met ft minste werk! halve prijs en 10% zegelkorting! Bij 2 pakjes DESSERTPUDDING het 3e pakje voor de halve prijs en 10% zegelkorting! halve prijs 8 DUBBEL ZEGEL aanbiedingen in de week van 26 september - 3 oktober SPECULAAS, p. pak, 500 gr100 ct, 40 zegels DROPTOFFEES, 200 gr66 ct, 26 zegels PINDAKAAS, p. pot100 ct, 40 zegels COCOS-TAARTMIX, p. pak110 ct, 44 zegels ZACHTE ZEEP, p. pot49 ct, 20 zegels LEVERTRAAN, p. fles 400 cc145 ct, 58 zegels BOTERHAM WORST, 200 gram60 ct, 24 zegels GELD. ROOKWORST, p. 200 gram 98 ct, 39 zegels PHILIPS NEDERLAND N.V. GOUDA - ZWI3ND RECHT - IJMUIDEN meisje Adverteert in dit blad. De naam „Vlessing", die door de jaren heen met het Velsense muziekleven ver bonden is en die niet gauw zal verbleken - Sam Vles sing was tenslotte een be grip in de gemeente en vooral in IJmuiden - is op nieuw in de plaatselijke sa menleving gekomen door de vestiging van zijn dochter, Jeanette Vlessing als mu ziekpedagoge. Komend uit 's-Hertogen- bosch, waar zij jaren heeft gewoond, is haar terug komst naar onze omgeving min of meer als een „thuis vaart" te beschouwen: in het Zuiden heeft deze jonge vrouw zich nimmer erg thuis gevoeld, ook al heeft zij daar meermalen als so liste gespeeld met het Bra bants orkest. De oude banden met IJ muiden trokken dus sterk en zodra zij in IJmuiden terug was, begonnen de oude activiteiten van „de Vlessings", door nieuwe ge volgd. Onder meer heeft Jeanette Vlessing zich aan de Volksmuziekschool ver bonden en zij zou graag meehelpen aan een verdere opstuwing van het muziek leven in de gemeente, waar van zij de karakteristieke moeilijkheden op cultureel terrein kent als weinigen. „Ik ben helemaal blij, terug te zijn", verzuchtte Jeanette, toen wij haar dezer dagen spraken „het is hier tenminste ruim en er kunnen nog zovelen bij. Bovendien merk ik nu al weer de bindingen, die deze plaats en onze familie heb ben gekregen. Zij zou destijds viool studeren bij mevrouw Hop man, na een vooropleiding aan het conservatorium maar de pianomuziek ver wierf toch haar grote liefde en uit liefhebberij nam zij er zanglessen bij. Maar de muziek-pedagogiek is toch haar sterkste zijde naar zij zelf heeft ondervonden en op dit punt zal Jeanette Vlessing er ongetwijfeld in slagen mede haar invloed te doen gelden op de cultu rele ontwikkeling van de gemeente. Produktschap Siergewassen Het bestuur van het Produktschap voor Siergewassen heeft dinsdagmiddag uitvoe rig gesproken over het nieuwe systeem van de minimum-exportprüzen. De uit voerigheid van de debatten werd hoofd zakelijk veroorzaakt door de verschillen van mening over de berekening van de kostprijzen. Tenslotte is de nieuwe rege ring zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Zal de export van bloembollen dit jaar minder zijn dan in voorgaande jaren? Deze vraag kwam tijdens het gesprek over de minimumprijzen aan de orde. Het ant woord van de voorzitter, dr. A. J. Verhage, en de heren Th. R. de Vroomen en M. C. Driehuizen luidde zeer beslist: „Neen". Zelfs de verminderde uitvoer naar Frank rijk wordt door de export naar andere lan den goedgemaakt. Een geruststellende mededeling dus. De voorzitter deed een andere, overi gens reeds verwachte, mededeling. Hij stelde het bestuur er namelijk van in ken nis, dat op de plaats van de heer D. van Egmond uit Hillegom voortaan de heer K. de Geus uit St. Maarten zal zitten. De heer De Geus is door de drie landbouw organisaties als opvolger van de heer Van Egmond aangewezen. Wat betreft het systeem van de mini- mum-exportprijzen is volgens de voorzit ter, dr. Verhage, een basis gevonden, die een continuïteit waarborgt. Het voort durend veranderen van methoden ter vast stelling van de minimum-exportprijzen werkt zeer onrustig op de buitenlandse markt. De Commissie van bijstand heeft over de uitzonderingssoorten vergaderd. Het zijn er 25, plus Murillo, La Reine en Valkensports. Er is aan de prijzen voor Amerika en Canada weinig te veranderen, omdat de Amerikaanse regering dwingt een bepaalde regeling te volgen. Naar de mening van de heer Elferink is het onjuist, de binnenlandse minimum prijs op negentig percent van de kostprijs in het goedkoopste produktiegebied te stel len. Hij zag liever een verdeling naar LONDEN (UP) Het Russische persagent schap „Tass" bericht dat het Russische le ger en de vloot uitgebreide manoeuvres hebben gehouden, waarbij proefnemingen met atoom- en waterstofwapens zijn geno men. Dit is de eerste maal dat de lopende serie Russische kernproeven officieel uit Moskou bevestigd wordt. Het bericht be vestigt de veronderstellingen in militaire kringen in Londen en Washington dat de Sovjet-Unie bezig is met een zeer uitge breid oefenprogramma van de Russische strijdkrachten. WASHINGON (Reuter) De Ameri kaanse commissie voor atoomenergie heeft meegedeeld, dat er gisteren in de Sovjet- Unie weer een waterstofbom tot ontplof fing is gebracht op een plaats ten noorden van de poolcirkel. Kernproef in Australië LONDEN (Reuter). In Londen is be kend gemaakt dat te Maralinga in Zuid- Australië op een toren de tweede kernont ploffing in de lopende reeks proeven is te weeggebracht. De proef werd bijgewoond door waarnerrjers van het Britse Gemene best en van geallieerde landen. produktiegebied. De heer Stokman wenste het gemiddelde van alle produktiegebie- den en een lagere surplusuitbetaling. Dr. Verhage ontzenuwde deze en alle andere argumenten tegen de kostprijsberekenin gen. Naar zijn oordeel moet men alle be rekeningen als een basis-vaststelling zien; verder moet de handel de prijzen zelf be palen. Er is nergens enig streven tot vast stelling van garantieprijzen. Algemeen was men van mening, dat men het nieuwe systeem moest aanvaarden, hetgeen niet wegneemt, dat mogelijk nog wel verbeteringen kunnen worden aange bracht. De prijzen voor Amerika en Cana da kregen ieders goedkeuring, zodat de voorzitter nog diezelfde avond in het vliegtuig naar New York kon stappen om ze daar te bespreken. SUNIL 1 ;y\ 1 "'•U- - "-'V, P, v Voor de trouwe klant, voor de nieuwe en voor de nieuwste altijd 10% korting in Sparzegels. Maar omdat De Spar deze maand jubileert ook: halve prijs aanbiedingen en dubbelzegel attracties. Ga naar uw Sparwinkelier in de buurt en maak van deze week de voordeligste week van het jaar! De laatste keer dat i van deze kinder-at- ttactie kunt profiteren MARGARINE Bij een pak KOFFIE (Spar) 1 fles KOFFIEMELK (0.2 It) voor de een zware CHOC. REEP voor de (van 20 voor 1 0 c I en 10% zegelkorting DE SPAR ZtlFSTANDICE KRUIDENIERS van het nieuwe, op de Jaarbeurs verschenen type KL. 5800 e aan iedere bril te bevestigen kan met en zonder bril gebruikt worden geen snoeren VRIJDAG 27 SEPTEMBER van 3 uur tot 9 uur 's avonds in de zaal van Café-Restaurant KENNEMERHOF, Kennemerlaan 116, IJmuiden. Deskundigen van PHILIPS en opticiens zijn aanwezig om u te adviseren. In IJmuiden gevestigd v/h DE JONG'S SPECIAAL OPTIEK, Kennemerlaan 92 Telefoon 5072 LES IN ENGELS en DUITS gevraagd door 2 heren. Br. met prijsopg. L 2415. NET MEISJE gevr. voor win kel- en huishoudelijk werk. Goed loon. Reggestr. 76, IJm. NET MEISJE b. z. a. voor halve of hele dagen. Brie ven L 2421. NAAISTER vraagt werk. Nieuw en oud en verstelwerk T. Vis, Planciusstraat 56. Gepensionneerde ZOEKT WERK voor halve dagen. Br. L 2413. GEVESTIGD: Nelly Vles sing, pianolerares, Staatsdi- ploma. Havenkade 25. SCHEERAPPARATEN. Keuze uit 17 modellen. Kei zer, Trompstraat 30, tel. 4516. Let op het adres: naast de dameshoedenzaak. SUPER TELEVISIE vanaf f 775 op de antenne-installa tie 3 jaar garantie. Eigen servicedienst Keizer, Tromp straat 30, tel. 4516. Let op het adres: naast de dameshoe denzaak. Boodschappendienst J. TIP. Ook voor kleine verhuizin gen. Enschedésfcraat 28, tel. 7064, IJmuiden. RADIO-REPARATIE. Erken de Philips Radio Service. Fa. De Vilder, Velserduinweg 173. Tel. 4402. BEL DIRECT 7200 voor al uw stoomgoed en het is nog deze week klaar. Het is weer Hoek en Vaart met de beste service. Filiaal Wijk aan Zeeërweg 101, IJmuiden Te lefoon 7200. WIJ REPAREREN uw schoe nen nu ook met nylon hak jes. Jac. Binkhorst, Tuinders straat 119. Wij hebben DAMESHAKJES met stalen rand. Schoenrep. inrichting Jac. Binkhorst, Tuindersstraat 119. Beeldig jong KATERTJE gratis af te halen. Alleen v. dierenvrienden. Meervliet- straat 80. WIJ VEGEN a.s. maandag weer. Schoonmaakbedrijf F. KuLk, Schoolstraat 9. WOONRUIMTE aangeb. v. jonge mensen. Br. L 2414 GRIEPASAN het modernste middel tegen griep. Bij apoth. en drogist 10 tabl. 92 cent. Gevr. OVERDEKTE RUIM TE voor het plaatsen van een personenauto. Kosten na der te overleggen. Br. m. pr. L 2426. Te koop goed onderhouden wit em. ETNA KOLENFOR- NUIS. Te bevr. v. Popta- plantsoen 20 rood. Te koop: TRIUMPH TWIN f 1200. De Ruyterstraat 46. Weg. omst.h. te koop: VOLVO f 700 in goede cond. Middenhavenstraat 30 R. Te koop aangeb. prima on derhouden KINDERWAGEN Tuindersstraat 119. Wegens teleurstelling nog te koopzeer goede SALAMAN DER KACHEL f 15. Tromp straat 103. Te koop een zwarte wollen MOHAIR BLOUSE f 10 (nieuw) v. Broekhuysenstr. 11, IJmuiden-O. Zoekt U een Dit is nu al m'n derde paar nylons achter elkaar met een ladder. Je moet gewoon millionaire zijn, als je er goed verzorgd Wilt blijven uitzien. i Je overdrijft, liefje, als je die sterke Dubarry nylons draagt, dan doe je 2 x zo lang met je kousen. Ik koop al jaren uitsluitend Dubarry. En kijk eens hoe mooi die Dubarry nylons zijn. Je kunt kiezen uit tal Van modieuze kleuren. Dubarry's zitten bovendien heer lijk glad om 'i been, omdal ze zo soepel zijn.Vraag de Volgende keer Dubarry! zo mooi, zo sterk Dubarry nylons van 2.95 tot 4.95

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 6