Drie jaar geëist tegen de Surinaamse hoofdverdachte AmEn^- Onderzeebootjager ramde Texelse motorlogger Groen &Co Chefarine ,4 Onzichtbaar beter horen! 4-voudige bestrijding van pijnen en griep! MARIHUANA-PROCES VOORTGEZET Woekerwinsten van vijf gulden per sigaret... Pracht handen Marineraad stelt onderzoek in Garnizoenscommandant in conflict met melkfabriek Autobus rolde van hoge dijk in een sloot Van de 66 inzittenden werden slechts 7 gewond Pakistaanse minister komt onze landbouw bestuderen IOC-congres „stroomlijnt" Olympisch programma Centrale Verwarming Pow-R-Matic Oliebranders Schade aan Limburgse landbouwgewassen Kerkelijk Nieuws Aziatische griep nu ook in Suriname Velsen, waar schepen over de tunnel varen Nieuwe gezant van Thailand voor de Beneluxlanden Examens VKijüAG 2 7 SEPTEMBER 1957 Geleerde debatten over de samenstel ling van Indische hennep, waarvan de zo genaamde marihuana sigaretten worden gerold, hebben donderdag de Amsterdam se rechtbank einkele uren lang het aanzien van een universitair college gegeven. Het betrof hier het voortgezette proces tegen enkele handelaars in deze rookwaren. De raadsman van de hoofdverdachte, mr. M. H. Huygens, onderwierp een drietal getui- gen-deskundigen aan een spervuur van technische vragen over de giftigheid, de verdovende werking en de samenstelling van de marihuana-sigaretten. In juni hield de rechtbank dit proces op verzoek van mr. Huygens aan, omdat deze zich niet wilde neerleggen bij een rapport, uitgebracht door de politie-deskundige drs. D. Eskes. Op verzoek van de raads man werd een commissie van drie deskun digen benoemd, die na moest gaan of de in beslag genomen plantaardige stoffen in derdaad Indische hennep bevatten in de zin van de Opiumwet. Alle drie deze des kundigen, onder wie prof. dr. J. Kok van de Gemeentelijke Universiteit te Amster dam, kwamen tot dezelfde conclusie als drs. Eskes: er zat inderdaad Indische hen nep in. Hoewel de hoofdverdachte, de 34-jarige gedetineerde tremmer E. A. F. (evenals de meeste andere verdachten een donkerge kleurde Surinamer) erkende, samen met een Chinees veel sigaretten verkocht te hebben aan Amerikaanse negersoldaten in Duitsland, zei hij, geen enkele zekerheid te hebben gehad dat het echte marihuana- sigaretten waren geweest. Rokers „merkten" niets Vervolgens getuigde een Surinamer, die zelf terecht moet staan, wegens „het roken, althans aanwenden, althans in zijn bezit aanwezig hebben" van de verboden siga retten. Deze 35-jarige zeeman gaf toe, van de verdachte gratis zes zeven sigaretten te hebben gekregen, die hij achter elkaar had opgerookt, zonder dat hij iets van ver dovende invloed had bemerkt. Een twintig jarige Chinees, die in Amsterdam woont, erkende als getuige samen met de hoofd verdachte vele sigaretten aan Amerikaan se verlofgangers te hebben verkocht. Klanten hadden klachten Volgens hem waren veel Amerikaanse klanten met klachten bij hem teruggeko men. Zij zeiden, geen enkele verdovende invloed van de sigaretten te hebben onder vonden. De verdachte was in het bezit geweest van enkele koffers vol met plantaardige stoffen, die hij noodgedwongen telkens van het ene adres naar het andere had moeten brengen, omdat zijn relaties, die de koffers voor hem bewaarden, de angst voor de po litie te pakken kregen. Aangezien volgens alle deskundigen de inhoud van deze kof fers Indische hennep bevatte, ging het er dus om te bewijzen, dat de tremmer de sigaretten vervaardigde uit de inhoud van de koffers. Maar alle als getuige gehoorde vrienden van de verdachte, die later zelf voor het bewaren of vervoeren van „het spul" te recht moeten staan, gaven de rechtbank weinig steun. In hun aanwezigheid had de verdachte altijd tabak uit een jutezak ge haald, zo verklaarden zij en een jute zak is nimmer gevonden. Onhebbelijke getuige Bijzonder onheus gedroeg zich als getui ge een 47-jarige Surinamer, die in Am sterdam het beroep van importeur uit oefent. Hem werd gevraagd of hij in zijn woning de in beslag genomen koffers, die terzijde van de groene tafel stonden, be waard had. De getuige zei: „Dat weet ik niet". President: „Waarom weet u dat niet?" Getuige: „Er zijn misschien wel een miljoen van zulke koffers op de wereld. Hoe kan ik die nu herkennen"? President: „Zagen de koffers, die u in huis gehad hebt er ongeveer hetzelfde uit?" Getuige: „Ja, die koffers bij mij waren óók bruin". President (op kwade toon): „Het wordt tijd dat de vreemdelingenpolitie een hele troep Surinamers naar Suriname terug stuurt". Getuige: „O, dat vindt u. Mooi is dat! Hoe kan een president zo iets zeggen?" President: „Omdat u kwalijke handel drijft en gaat u nu maar zitten". Terwijl de man schouderophalend terug liep naar de getuigenbank, keerde hij zich nog even om en riep de president toe: „Dat hebben wij van jullie geleerd. Jullie voeden ons toch op. Leren wij soms alleen de kwade dingen van jullie? Hebben de Hollanders dan soms alleen maar goede eigenschappen?" „Houd uw mond nu", zei de president, „anders laat ik u uit de zaal verwijderen". De n.v. „Hollandia"-melkfabrieken in Bergen op Zoom heeft de garnizoenscom mandant van Bergen op Zoom, luitenant kolonel J. H. en diens echtgenote in kort geding voor de rechtbank van Breda doen dagvaarden wegens smaadschrift. Overste H. heeft in een in West-Brabant verschij nend dagblad in een ingezonden stuk de melk, die in Bergen óp Zoom wordt ver kocht, „beneden peil en slechter van kwa liteit dan elders" genoemd. De directie van de fabriek oordeelt, dat dit ingezonden stuk ernstige schade aan haar goede naam berokkend heeft. Zij vraagt de rechtbank aan de overste en aan zijn vrouw een verbod op te leggen tot het schrijven van dit soort ingezonden stukken op straffe van een dwangsom van f 10.000. Het ingezonden stuk was ondertekend met de volle naam van overste H. Tevoren waren in het zelfde dagblad reeds meer ingezonden stukken over de melk in Ber gen op Zoom opgenomen. Een daarvan was getekend: „een huismoeder". De directie van de n.v. „Hollandia" meent zeker te weten dat deze „huisvrouw" mevrouw H., de echtgenote van de overste is geweest. De rechtbank te Breda zal deze zaak van middag behandelen. In zijn requisitoir onthulde de officier dat de hoofdverdachte een woekerwinst van 1.50 tot 5.per sigaret opstreek. Amsterdam geniet thans de twijfelachtige reputatie in West-Europa een centrum te zijn van de sluikhandel in marihuana- sigaretten. Uit een oogpunt van generale preventie eis ik daarom drie jaar met af trek tegen deze verdachte met verbeurd verklaring van de in beslag genomen In dische hennep en de koffers". Tevoren had de officier tegen de 25- jarige gedetineerde Nederlandse stoker G. J. B. uit Amsterdam een jaar met aftrek geëist en wel omdat ook deze zeeman zij het in kleinere hoeveelheid dan de hoofdverdachte Indische hennep in zijn bezit gehad had. Deze verdachte bevindt zich reeds zes maanden in voorarrest. Net als in Little Rock Behalve een groot aantal juridische ar gumenten, op grond waarvan mr. Huygens vrijspraak vroeg voor de hoofdverdachte, voerde de raadsman aan dat men clemen tie met deze Surinamer moest hebben op ADVERTENTIE Uen nimmer ruw of schraal Q Het is de Hamamelis die het 'm doet grond van zijn moeilijk bestaan. Hij ver telde hoe de tremmer, die al op jeugdige leeftijd naar Nederland was gekomen, hier met een reclamebord boven zijn hoofd mocht lopen voor een spiritualiënfabriek uit Hilversum, die een produkt fabriceerde onder de naam „Nikkertje". Later was hij zeeman geworden, doch de Nederlandse matrozen weigerden met deze „nikker" in één hut te slapen. Mr. Huygens vervolgde: „Wij moeten niet zo afgeven op Little Rock, want dat soort dingen gebeurt hier ook. Deze man is in Nederland vanwege zijn donkere huidskleur steeds met de nek aan gekeken. Kunt u dan van zo'n man ver wachten, dat hij de wetten van de blanken respecteert?" 's Middags stonden nog zes verdachten terecht die ook door de officier als slachtoffers van de hoofddader werden be schouwd. Zij hadden alle zes op bepaalde tijden voor de tremmer de koffers vervoerd of bewaard waarin de marihuanatabak aanwezig was. Tegen hen werden voor waardelijke of gedeeltelijk voorwaardelij ke straffen, variërend van drie tot zes maanden geëist. Op 29 mei van dit jaar is op de Noordzee voor IJmuiden een aanvaring ontstaan tussen de onderzeeboot jager „Groningen" en de motorlogger Texel 24. Het vissers vaartuig kapseisde, maar richtte zich even later weer op. Vier van de vijf opvaren den, die zich in het vooronder bevonden, kwamen hevig ontdaan op het dek. Zij werden met een terstond door de „Groningen" uitgezette boot aan boord van de onderzebootjager gebracht, evenals de stuurman van de vissersboot, die overboord gesprongen was en met een boei in zee dreef. Korte tijd later zonk de Texel 24. In een gisteren in Den Haag gehouden openbare zitting heeft de Marineraad een onderzoek ingesteld naar de toedracht van deze aanvaring. De commandant van de „Groningen", kapitein-luitenant-ter-zee A. M. Niessink, die als eerste in deze zaak werd gehoord, verklaarde dat luitenant-ter-zee Th. G. Loeber, die officier van de wacht was op het moment van de aanvaring, iemand met veel initiatief is die steeds zeer gede cideerd is in zijn optreden. De comman dant was van oordeel dat op het moment, dat gevaar bestond voor een aanvaring, de officier van de wacht hem had moeten waarschuwen. De commandant werd thans pas gewaarschuwd toen de luitenant zes korte stoten op de nautafoon gaf. Toen hij uit de longroom de gang inliep voelde hij reeds dat een aanvaring plaats had. „Toen ik op de brug kwam zag ik het scheepje reeds achter ons drijven met de kiel naar boven. Het richtte zich langzaam op en er kwamen vier mensen uit. Een vijfde dreef reeds rond met een boei. De vissers wer den door een uitgezette boot opgenomen, aldus de commandant. Toen hij de officier van de wacht had gevraagd hoe het mo gelijk was dat hij deze aanvaring had ver oorzaakt en waarom hij geen uitwijkma noeuvre had gemaakt, had de luitenant geantwoord dat hij de Texel 24 had zien doorvaren. Een manoeuvre naar stuur boord was, zo verklaarde hij zijn comman dant, onder die omstandigheden verboden omdat op de Texel 24 de uitwijkplicht rustte. Grote snelheid De 26-jarige luitenant-ter-zee 2de klasse Loeber uit Amsterdam, die hierna werd gehoord, verklaarde dat hij opdracht had gekregen de snelheid van de „Groningen" tot ongeveer 23 mijl per uur op te voeren. Kort nadat hij de wacht had overgenomen peilde hij het vissersvaartuig aan bak boord. Hij bleef er bij dat hij in het ver loop van zijn peilingen h" verichtte er vijf de Texel 24 voortdurend meer van achteren zag. Op de vraag hoe deze aan varing mogelijk is geweest, antwoordde de luitenant: „Er moet een koerswijziging door de Texel 24 zijn uitgevoerd. Ik heb ook werkelijk deze koerswijziging gecon stateerd want de masten van de Texel gingen meer „open". Volgens mijn schat ting was de afstand toen tussen de „Gro ningen" en het vissersvaartuig 100 150 meter". Toen hij met de „Groningen" op 100 me ter afstand van de vissersboot was, heeft hij uitgeroepen: „Die ellendige visser kijkt niet uit". Hij heeft toen zes stoten op de nautafoon gegeven in de hoop dat het vissersvaartuig hierop zou reageren. Wanneer de Texel 24 niet de manoeuvre naar bakboord gemaakt had die het schip volgens luitenant Loeber gemaakt moet hebben, dan hadden de schepen elkaar met een tussenruimte van 100 meter kunnen passeren. De luitenant heeft geen aanlei ding gezien met de „Groningen" meer naar stuurboord te varen, omdat hij ervan over tuigd was dat de Texel 24 zou uitwijken. „Texel" week niet uit Hij was door de situatie verrast toen deze manoeuvre niet werd uitgevoerd. De „Groningen" moest vaart houden en op de Texel 24 rustte zijns inziens de verplich ting uit te wijken. De „Groningen" heeft steeds koers gehouden en de zoglijn was voortdurend een rechte lijn. „Tot op het moment dat de schepen elkaar op een af stand van 150 meter waren genaderd heb ik geen gevaar voor aanvaring gezien", al dus de luitenant. De 27-jarige korporaal W. M. Hogestad uit Den Helder, die hierna getuigde, ver klaarde dat, toen luitenant Loeber uitriep: „Die ellendige visser wijkt niet uit", naar zijn schatting de afstand tussen beide sche pen 300 a 350 meter bedroeg. De tijd tus sen deze uitroep en de aanvaring raamde hij op 2 a 3 minuten. Onmiddellijk na de uitroep was. hij ervan overtuigd dat het mis zou gaan. De 23-jariga korporaal E. H. van -der Donk, die eveneens werd gehoord, schatte de afstand van het vissersvaartuig, op het moment dat de officier van de wacht zijn opmerking maakte, op 1000 meter. Op 200 a 250 meter afstand werd het signaal met de nautafoon gegeven, zo meende hij. „Ramkoers" De matroos J. van der Heiden, die op het moment van de aanvaring de uitkijk had, zei dat zijn voorganger hem bij de aflos sing reeds op het vissersvaartuig had at tent gemaakt en gezegd dat dit een „ram koers" voer. Toen hij dat zei was de af stand minder dan een mijl. Matroos Van der Heiden was van oordeel, dat de Texel 24 geen enkel ogenblik van koers was ver anderd. Hij had de motorlogger steeds in het oog gehouden en daarbij was hem op gevallen dat het rechtervenster van de stuurhut geblindeerd was. „Op het ogen blik dat de nautafoon van de „Groningen" zijn waarschuwingsteken gaf, waren wij ongeveer een scheepslengte van het vaar tuig verwijderd", verklaarde hij. Ook toen had hij geen koerswijziging opgemerkt. Na het waarschuwingssein zag hij op de Texel iemand in de stuurhut staan aan bakboord. Onmiddellijk daarop volgde de aanvaring. Dode hoek Degene die zich in de stuurhut van de Texel 24 bevond was de 22-jarige Arie Vonk uit Oosterend op Texel, die even eens werd gehoord. Hij verklaarde dat de echofoon, die dj aanwezigheid van scho len haring signaleert, aan boord van de Texel 24 was aangebracht in het rechter venster aan de voorzijde van de stuurhut. Daar voor dit venster ook de uitlaatpijp van het schip was aangebracht, bestond er een dode hoek van 45 tot 70 graden over stuurboord. Vonk had een kwartier voor de aanvaring de opbouw van de onderzee- Donderdagmiddag is een autobus, waar in 66 arbeiders uit Steenbergen en Halste ren op weg waren naar Rotterdam, tussen Steenbergen en Kruisland van een hoge dijk gereden. Het ongeluk gebeurde, door dat de bus moest uitwijken voor een tegen ligger. De bus kwam daarbij in de zachte berm, kantelde driemaal en viel tenslotte in een sloot. Zeven van de inzittenden werden ge wond. Zij werden naar een ziekenhuis in Steenbergen gebracht. Vijf van hen kon den, na verbonden te zijn, huiswaarts keren. De twee anderen moesten ter ver pleging worden opgenomen. Uit Londen is donderdag op Schiphol aangekomen de Pakistaanse minister van Voedselvoorziening en Landbouw, de heer Deldar Ahmad, die op uitnodiging van mi nister Mansholt gedurende een week in ons land een aantal lanbouwobjecten zal be zichtigen. De minister is vergezeld van zijn secretaris-generaal de heer Ahsanuddin. Men zal de Noordoostpolder, een veefok- bedrijf in Friesland, het waterloopkundig laboratorium, het labatorium voor geodesie en het internationaal opleidingscentrum voor luchtkartering te Delft bezoeken. Het congres van het I.O.C. is begonnen met het „stroomlijnen" van de toekomstige Olympische Spelen. Blijkens een officiële mededeling is besloten in vier Olympische takken van sport de teamklassementen te schrappen na de Spelen van 1960 in Rome. Het betreft paardesport, gymnastiek, mo derne vjjfkamp en wielrennen waarin, na 1960, slechts individuele wedstrijden zullen worden gehouden. Wat het program voor de Spelen in Rome aangaat is, bij de schietwedstrijden, het nummer schieten op bewegend hert geschrapt. Voorts zal het aantal deelnemers aan de moderne vijfkamp niet meer dan 60 mogen bedragen, volgens regels die door de internationale unie voor de moderne vijfkamp zullen worden vastgesteld. Ver der zullen twee van de negen kanonum mers worden geschrapt. Het program voor de gymnastiek in Rome zal ongewijzigd blijven. Het bestuur van het I.O.C. had een reductie voor gesteld, maar hiertegen rees verzet, met name van de Russische afgevaardigden, die de meerderheid op hun hand kregen. Aan de Internationale Worstel Federatie zal worden meegedeeld dat in 1964 slechts 8 inplaats van de bestaande 16 categorieën (8 voor Grieks-Romeins en 8 voor worste len vrije stijl) zullen worden toegelaten. ADVERTENTIE BLOEMENDAAL TELEFOON 54855 bootjager in de verte wel waargenomen, doch daar het schip zich naar schatting nog op een afstand van 6 mijl bevond, had hij niet onmiddellijk aan gevaar gedacht. Hij had daarna dan ook niet meer in de dode hoek gekeken. Daar degene die stuurt alle aandacht aan het stuur en het kompas moet geven gebeurde het contro leren van deze hoek in de regel slechts om het kwartier. Tot vlak voor de aanvaring had Vonk de onderzeebootjager dus uit het oog verloren en hij had, naar hij verklaarde, niet ver wacht dat het schip zo snel zou naderen. Hij had drie waarschuwingstonen van de nautafoon van de „Groningen" gehoord. De derde stoot viel ongeveer samen met de aanvaring. Toen hij de eerste stoot hoor de had hij onmiddellijk zijn machine op achteruit gezet en zijn kameraden in het vooronder gewaarschuwd. Vonk verklaar de geen enkel ogenblik zijn koers gewij zigd te hebben. Toen hij de „Groningen" voor het eerst in de verte waarnam was het hem niet opgevallen dat de onderzee bootjager de koers van het vissersvaartuig kruiste. Er was een lichte deining maar het schip gierde niet. De conclusies van de Marineraad, die werd gevormd door mr. L. van Lookeren Campagne, voorzitter; schout bij nacht G. B. M. van Erkel, commandeur M. C. van Grondelle, commandeur A. H. J. van der Schatte Olivier, kapitein ter zee N. W. Sluyter en kapitein ter zee D. J. Kommer, zullen te zijner tijd worden bekend ge maakt in het staatsblad. ADVERTENTIE De Aditone-hoorbril geeft U onzichtbaar Uw gehoor terug. Het geluid wordt opgevangen daar, waar het hoort: namelijk aan 't hoofd. Geen zichtbare uiterlijke kentekenen, zoals batterijen en snoeren; geen kledinggeruis, maar vrij en onbelemmerd horen. Zó merkt niemand meer, dat U slechthorend bent. De bekende hoorbrillenspecialist GEERVLIET biedt U een keuze uit de beste hoorbrillen. Er zijn nu drie modellen, n.l. met ingebouwde luisterspoel (voor telefoneren, radio -en televisie). Voordelig in gebruik. Luxe model prachtig modern montuur, niet te onderscheiden van een gewone bril. PJJBHSfWlÉIIIII) M'ilJ het gehele, boortoestel in één oorhaak, gemakkelijke pasvorm, mogelijkheid 'tot -.jbinauraai" (met twee oren) horen. N.V. Instrumenthandel v/h fa. Q flCCDWI ICT Keizersgracht 411 - Amsterdam-C. I ULLiA V LIL. I Filiaal: Koningstraat 11, Tel. 16171 Haarlem De landbouw in Limburg ondervindt aan zienlijke schade van het abnormale slechte weer der laatste maanden. Vooral op de laag gelegen velden heeft men met moei lijkheden te kampen. Door de aanhoudende regen zijn vele aardappelen vooral op de kleigronden gaan rotten. De bieten schieten hoog op, doch hebben een laag suikergehalte. De oogst van dit gewas wordt zeer bemoeilijkt door de natte bodem. De mais, waarvan de kolfzetting zeer goed is geweest,zal waarschijnlijk weer niet rijp worden. De tweede klaveroogst zal naar het zich laat aanzien, goeddeels mis lukken. Ned. Herv. Kerk Beroepen te De Bilt (U.) T. Poot te Haaften. Bedankt voor Akkerwoude K. A. Abelsma te Marken. Benoemd tot vicaris te Woudsend Th. P. Pol, kand. te Vriezen- veen, die deze benoeming aannam. Gcref. Kerken Aangenomen naar Emmen (vac. R. Yp- ma) dr. M. Feitsma te Oenkerk. Bedankt voor Harlingen D. Kuiper te Bedum. Doopsgez. Broederschap Beroepen te Warns J. S. Postma te Em men. Geref. Gemeenten Beroepen te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) H. Rijksen te Vlaardingen. Ned Herv. Kerk Beroepen te Groote Lindt en Heer Oude- lands Ambacht J. H. Renting te Gendt. De Aziatische griep heeft thans ook Su riname bereikt. Talrijke mensen moeten het bed houden. Vooral het bedrijfsleven is hierdoor zwaar getroffen, gezien het gro te aantal eenmanszaken in Suriname. Tot nu toe heeft de ziekte een goedaardig ver loop. Met de Rouline-Camera werd deze opname gemaakt van de situatie bij de Veisertunnel. Op de voorgrond een grote stapel stalen delen, waaruit de damwanden voor de enorme bouwput waren samengesteld. Links het Noord zeekanaal, waarin men in het midden ongeveer de „Peperkust" van de Hol land-West-Af rikalijn op weg naar zee ziet. Het schip voer op het moment van de opname boven de tunnel. Naast het schip de ventilatietorens aan de zuid zijde. Bij het witte gebouw geheel rechts is de zuidelijke monding van de tunnel. De foto werd gemaakt uit de richting van de nu tot verdwijnen gedoemde pontverbinding. 7* Vil1 De nieuwe gezant van Thailand voor Nederland, België en Luxemburg, prins Vongsamahip Jayankura, is dezer dagen in ons land gearriveerd. Hij heeft zijn re sidentie in Den Haag. Tot voor kort was de gezant van Thailand in Parijs ook geaccre diteerd bij de Beneluxlanden. De belang stelling, die men in Thailand voor ons land en de beide andere Beneluxlanden heeft, leidde tot de benoeming van een gezant voor Benelux. Het gezantschap is inmid dels verheven tot ambassade. Binnenkort zal prins Vongsamahip Jayankura aan de Koningin zijn geloofsbrieven als ambassa deur van Thailand aanbieden. De nieuwe gezant van Thailand is in Bangkok geboren en studeerde in Brussel. Daar legde hij het doctoraal examen in de letteren en wijsbegeerte af. In 1937 keerde hij naar Bangkok terug, waar hij ongeveer 11 jaar hoogleraar was aan de universiteit, waar vele onderwijs krachten worden opgeleid. In 1952 leidde hij de eerste diplomatieke missie van Thailand naar Pnom Penh, de hoofdstad van Cambodja (Frans Indo- China). Daarna kreeg hij in Bangkok de leiding van de afdeling Europa en Amerika aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee zoons van de gezant studeren aan dé vrije universiteit te Brussel respectie velijk voor arts en voor architect. De gezant heeft een grote bewondering voor ons land, waarmee Thailand al sedert drie eeuwen betrekkingen heeft. Er zijn veel Nederlandse firma's in Thailand ge vestigd. Na de bevrijding zijn veel Ne derlandse officieren uit Japanse kampen in gezinnen in Thailand opgenomen. Er zijn ongeveer 500 vrouwen uit Thailand met Nederlanders gehuwd. ADVERTENTIE Vier werkelijk betrouwbare middelen helpen elkaar en doen wonderenI De 4 geneesmiddelen van Chefarine „4" worden in de hele wereld op grote schaal gebruikt. Tezamen in één tablet verenigd werken zij bijzonder snel, krachtig en weldadig, zelfs wanneer andere midde len falen. u len raien. BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET Tegen pijnen en griep. Geschikt voor de gevoeligste maag, want die wordt beschermd door hel bestanddeel (hefaroi. Aanbesteding kantoor in Beverwijk Door het architectenbureau J. Bleeker en A. Wijtzes te Beverwijk is donderdag morgen in café Flora te Heemskerk open baar aanbesteed het maken van een bank gebouw voor rekening van de Coöperatieve Land- en Tuinbouwbank. Voor deze aan besteding bestond een grote belangstelling. Door twintig aannemers werd als volgt in geschreven: 1 P. Buis, Oudorp 136.400; 2 wed. P. A. Visser-Schoone en wed. T. van der Aar (in combinatie) beiden te Heemskerk 135.860; 3 Bouwbedrijf Klein Schiphorst te Haarlem 129.700; 4 J. Ob- dam, Heiloo 124.429; 5 G. J. Broertjes, Haarlem 124.300; 6 B. Tromp, Bakkum 123.873, 7 J. Bilder, Beverwijk 123.822; 8 V. de Vries, Bouwbedrijf Haarlem 123.000; 9 N.V. Aan.Mij. v.h. Hoeben, Amsterdam 121.700; 10 Jac. Tromp, Alk maar 121.000; 11 Fa. Gebr. Tuin, 't Zand 118.700; 12 N.V. A. Kingmaa en Zonen, Leeuwarden 118.500; 13 G. M. Sluijter, Amsterdam 118.317; 14 Timmerman en Janzen, N.V. Krommenie/ 117.000; 15 B. V. Vermeulen, Beesd 117.000; 16 J. Res, Castricum, 114.100; 17 Geb. Tromp, Cas- tricum 114.000; 18 Gebr. A. en P. Hei- doom, Beverwijk 113.500; 19 Fa. J. Boe kei en Zonen Alkmaar 112.350; 20 Bouw bedrijf Twaalf Provinciën Velsen 110.900. De raming was 118.700. De gunning is aangehouden. Haarlem: Aan de Rijkskweekschool te Haarlem zijn geslaagd voor het eind-exa men derde leerkring de dames R. Laauw te Terschelling, W. Marsman te Aalsmeer, N. Kasten, I. Grillis en C. Kuné, allen te Haarlen en de heren J. Kooy te IJmuiden, N. van der Sluis, J. Witvliet- te Haarlem en H. van der Stroom te Ede.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 3