VOOR HUN HUIS De wereld voor een tientje Kerkdiensten DCIJ behaalde derde zege in het provinciaal toernooi Pianovoordracht door George van Renesse CHINEES ETEN 1 ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1957 6 Velser Sportstichting op 2 oktober bijeen Scheeringa en Markus leiden in provinciaal toernooi Ir. A. Eggink ereburger der gemeente Velsen ABC houdt feestavond in Ned. Herv. Jeugdgebouw P. W. Bakker gaat Twentsche Bank verlaten Oecumenisch Jeugdwerk in Velsen weer begonnen Medische verzorging tijdens het weekeinde Wie verloor beursje? Duif je, waarheen? f L' K inderkerkdiensten Bij Arend Reym slaagt U voor al Uw rijbewijzen De IJmond-dammers zijn er opnieuw in geslaagd een ernstige candidaat voor de Noordhollandse clubtitel met een neder laag naar huis terug te zenden: de Haar lemse damclub werd door een bijna vol ledig DCIJ-tiental geklopt met een (voor lopige) 115 zege. De twee afgebroken partijen leveren bij het uitspelen echter zeker remise op, zodat de totale uitslag 137 voor DCIJ wordt. De uitslag tot nu is als volgt: (DCIJ eer ste en Haarlemse Damclub tweede naam): P. Roozenburg-Nico Blom 20; H. Laros- H. T. Luif 2—0; B. Dukel-J. B. Sluiter 20; P. v. d. Berg-J. H. Meure 20; A. W. Beukema-H. Teunisse 11; J. van Stra- ten-G. Zeeuwe 02; Tommy Postma-C. Schelfout afgebr.; G. Postma-J. Bus 02; Leen Vooys-J. van Looy 20; D. Ott-A. Douma afgebroken. Voorlopig 115 voor DCIJ. De kop van DCIJ was in deze ontmoe ting wel bizonder produktief. Het waren Dukel en Roozenburg, die in de drie ge speelde wedstrijden door hun grote rou tine het eerst een „twee" voor DCIJ scoor den. En met Laros als derde man hebben de drie DCIJ kopborden het maximum te behalen punten al binnen. Vooral de over winning van Dukel op Sluiter was bizon der mooi en trok belangstelling door de prima stijl, waarmee de DCIJ-secretaris de partij besliste. Is Beethoven bezorgd geweest over het lot van zijn pianosonate, die in 1814 als opus 90 voltooid werd? De aanwijzingen, die hij bij elk der twee delen van het werk schreef, rechtvaardigen een bevesti gend antwoord op deze vraag. „Mit Leb- haftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck" staat er boven het eerste deel en „Nicht zu geschwind und sehr sing- bar vorzutragen" boven het tweede. Die woorden klinken als een bescherming voor de geest der muziek, die met haar publi- katie prijs gegeven werd aan pianisten van allerlei slag, ook aan de virtuozen, die al in Beethovens tijd de muziek transfor meerden tot briljante toon vuur werken met alle daarbij passende uiterlijkheid. Voor de pianist George van Renesse, die de sonate gekozen had als openings- werk voor de klavieravond, die hij don derdag in het Kennemer theater te Bever wijk voor de plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot bevordering der Toon kunst gegeven heeft, waren Beethovens woorden niet nodig. Geleid door zijn kun stenaarschap peilde hij in zijn vertolking de diepte van deze muziek, zo frappant door haar gevoelscontrasten in het eerste, zo vol poëzie en verinnerlijkt in het twee de deel. Neen, hier werd geen plaats ge gund aan virtuoze schittering, maar wel aan het mysterie van het samengaan van melodie en harmonie, waarvan het oor kan genieten en dat door het hart wordt be grepen. En eigenlijk berustte de gehele klavieravond op deze openbaring van het innerlijk beleefde muzikale wonder. De voorwaarde hiervoor lag primair in de sa menstelling van het programma, dat na de sonate van Beethoven de sonate in D opus 53 van Franz Schubert vermeldde en na de pauze de romantiek van Fauré, Chami- nade, Saint-Saëns en van Chopin aan bod liet komen. Geen „moderne" muziek dus dit keer, maar wel de schoonheid, die ver ankerd ligt in de negentiende eeuw en die voor het grootste deel van alle tijden zal zijn. Maar waarom dan komt Schuberts sonate zo betrekkelijk zelden tot uitvoe ring? De achteruitzetting is niet gerecht vaardigd en wij zijn George van Renesse dankbaar voor het voortreffelijke pleidooi, dat hij met zijn vertolking voor dit ener zijds zo gepassioneerde, maar ook innig poëtische en van stille vreugden getuigen de werk, hield. Van Gabriel Fauré speelde de pianist de Barcarolle in As, klankschone muziek van Franse gratie, als de hierbij aansluitende etude „L'automne" van de componiste Cé cile Chaminade, al ligt het niveau van haar charmante werkje even anders. De innemende „Valse mignonne" van Camille Saint-Saëns werd een geleidelijke over gang naar de pianowerken en werkjes van Chopin: de Nocturne in c (opus 48 no. 1), de Etude in e (opus 25 no. 5), de Prélude in Des (opus 28 no. 15) en de Ballade in As (opus 47) getuigend van de weemoed en de levenstragiek van de componist of als in de Ballade sprekend van de schaarse ogenblikken van geluk, die toch ook zijn deel werden. Een schoon besluit van de klaviervoordracht, die met een op vallende aandacht door een talrijk audi torium werd aangehoord. Het warme applaus noopte George van Renesse nog tot het met verfijnde klank spelen van enkele dansen van Schubert als toegift. P. Zwaanswijk Op woensdag 2 oktober wordt in het Cultureel Centrum te IJmuiden des avonds om acht uur een vergadering gehouden van de Velser Sportstichting. Op de agenda staat onder meer de groepsindeling en de sportdag 1958. SPREEKUUR WETHOUDER VAN ONDERWIJS' De wethouder van Onderwijs c.a., de heer De Boer, heeft op maandag 30 sep tember a.s. geen spreekuur. Leen Vooys behaalde stukwinst en won later volgens de regelen der kunst. En ook Piet v. d. Berg behaalde eerst enig mate riaalvoordeel en besliste daarna de partij. Het DCIJ-tiental telde slechts één in valler, daar Tielrooy nog steeds afwezig is; de veteraan D. Ott verving hem evenwel uitstekend. Een versterking betekende het weer uitkomen van de gebroeders Postma. DCIJ heeft zich door deze derde over winning op de bovenste plaats van de af deling B gewerkt. Als Jozef-Blankenaar deze week wint van DDD uit Alkmaar, dan staan beide sterke clubs aan de kop. Op woensdag 9 oktober ontmoet DCIJ de nieuwe hoofdklasser „Denken Doet Dam men uit Alkmaar in haar clublokaal hotel De Haarlemse damkampioen eerste klas se, de heer Schuringa van de damclub „Oosterkwartier" speelt mee in de eind strijd om de damtitel eerste klasse Noord holland. Met twee overwinningen na de tweede ronde staat de heer Schuringa ge lijk met de Amsterdamse kampioen Chr. Markus aan de kop. Er zijn vier spelers in deze korte finale en er wordt een dub bele ronde gespeeld. Zaterdag zal in het Schaakhuis de partij MarkusSchuringa worden gespeeld. Voor de hoofdklasse is het volgend pro gramma samengesteld: Vijfde ronde (zaterdag 28 september, 4 uur): DukelGroteman, Zijp—v. Heerden, Ansems—Van Berk, BerkBelien, Stahl- bergChattelon en Den DoopBeeke. Zesde ronde (zondag 10 uur): Van Heer denBeeke, ChattelonDen Doop, Belien Stahlberg, GrotemanBetk, Van Berk Dukel en ZijpAnsems. Velsens raad heeft besloten de gouden erepenning, verbonden aan het ereburger schap der gemeente Velsen, toe te kennen aan ir. A. Eggink. Het ligt in de bedoeling deze onderscheiding uit te reiken aan de hoofdingenieur van de Dienst voor Sluizen en Stuwen der Rijkswaterstaat, de man, die van het eerste begin af de tunnelbouw meemaakte, tijdens de vanmiddag in Duin en Kruidberg aan de Koningin aan te bie den lunch, door het gemeentebestuur van Velsen. Een tweede belangrijke „steunpilaar" uit het tunnelleger werd met dezelfde medaille en het ereburgerschap onderscheiden: hei baas G. M. van Herpen van de Amsterdam se Ballastmaatschappij. Ter gelegenheid van het vijftigjarig be staan houdt de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale op 4 oktober een grote feestavond in het Ned. Herv. Jeugdgebouw te IJmui den. Tijdens deze avond zal de revue „Fes tival" opgevoerd worden onder leiding van Roland Wagter en met medewerking van Willy Alberti Judith de Leeuw, Dick Har- ris en Willy Ré. Op 30 september gaat de heer P. W. Bak ker, algemeen procuratiehouder van de Twentsche Bank te IJmuiden, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd, de dienst van de bank verlaten. Er bestaat gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 30 september tussen half vijf en half zes in het hotel „Royal" aan de Ken- nemerlaan. De „Pasteur", het 30.577 ton metende Franse schip, dat in 1939 als passagiers schip van stapel liep, maar sindsdien slechts als troepenschip heeft dierist- gedaan, is naar Duitsland verkocht. Men ziet het hier nog in de haven van Brest liggen, maar inmiddels zijn 31 Duitse technici en ongeveer honderd Duitse zeelieden aan boord gegaan om het onder hun eigen vlag naar Bremen te varen. De verkoop heeft in Frankrijk vele reacties gewekt en de sociaal republikeinen hebben in het parlement al de eis gesteld, dat een onderzoek naar de toedracht en de consequenties van deze verkoop wordt ingesteld. In 1950 bracht de Pasteur in charter voor de Nederlandse re'gering ruim drieën- halfduizend man Nederlandse troepen uit Indonesië naar Amsterdam. Het was het grootste schip, dat. ooit de sluizen van IJmuiden passeerde. De Oecumenische Jeugdraad Velsen heeft haar werkzaamheden weer opgeno men. Zondag 6 oktober, des avonds om 7 uur, zal er in de Ned. Herv. Kerk te Vel- sen-Z. (Engelmunduskerk) een Jeugd dienst plaatsvinden, waarin ds. L. Brink, Ned. Herv. Pred. te Velsen en de heer J. Visser, priester in algemene dienst der Oud. Kath. Kerk, zullen voorgaan. Voorts zijn er ook plannen voor een dergelijke dienst op zondag 1 december, dan in één der kerken van IJmuiden-West. Dan zijn er reeds voorbereidingen geno men om in de Kersttijd een lekespel op te voeren, waaraan jongeren uit de diverse jeugdgroepen hopen mee te werken. Als spel werd gekozen: „De ster van Betlehem" van M. Nijhof. HET BEVERWIJK-ELFTAL Beverwijk komt zondag als volgt uit: Raap; Van der Pas en Lorjee; Wolterman, Minneboo en Groot; Springer, Gerrits Waanders, Palento en Veldman. De Marineraad heeft tijdens een open bare zitting in het gebouw van de Zee krijgsraad in Den Haag een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de aanvaring tussen de onderzeebootjager „Groningen" en de motorlogger Texel 24 in mei van dit jaar. Links de voor zitter van de Marineraad, mr. L. van Lookeren Campagne. Rechts vooraan de commandant van de „Groningen", kapitein-luitenant ter zee A. M. Niessink IJMUIDEN Dokters: J. Y. Wuite, Röntgenstraat 1, tel. 4953 en J. Mac Daniël, De Gcnestet- laan 4, tel. 4203. Apotheken: Zondag- en nachtdienst wordt deze week waargenomen door apotheek Kuylman, Lange Nieuw- straat 403, tel. 4204. Verloskundigen: In spoedgevallen raad plege men tussen zaterdagmiddag 2 uur en zondagavond 12 uur: mej. J. Winter, Evertsenstraat 3, tel. 5259 en mevr. M. Bakker, Snelliusstraat 53, tel. 5053. VELSEN-NOORD en BEVERWIJK Artsen: Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagmorgen 9 uur: K. K. Visser, Zee straat 96, tel. 3450. Van zondagmorgen tot 's avonds 12 uur: mej. F. J. G. Swaab, Kuenenplein 48, tel. 4169. Apotheken: De zondags- en nachtdien sten worden waargenomen door apo theek Donker, Breestraat 61, tel. 3150. Verloskundigen: Mej. A. Zandvoort, Bornstraat 43. HEEMSKERK-UITGEEST Artsen: Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagavond 12 uur: J. H. Schutte, Kerklaan 9, Heemskerk, tel. 02512-266. Bovendien neemt dr. Tuinman en Tuin man-Marsman waar voor de patiënten van dr. Kloppert. SANTPOORT Dokters: In spoedgevallen is de arts J. Hekman, Hoofdstraat 236, tel. 8510 te raadplegen. Apotheken: Bloemendaalse apotheek, Bloemendaalseweg 85, Bloemendaal, tel. K 2500-22181 en apotheek De Wilde, Broekbergenlaan 42, Santpoort-Dorp, tel. K 2560-8284. VELSEN Wijkverpleging: Voor IJmuiden-Oost, Driehuis en Santpoort: zr. Sj. Koerse, Leeuweriklaan 21, tel. 7398; voor IJmui den en IJmuiden-Oost: zr. Kuiper, J. P. Coenstraat 145; voor IJmuiden-Oost, Velsen en Velsen-Noord: zr. I. Nap, Rembrandtlaan 5, tel. 6195. CASTRICUM Dokters: Van zaterdagmiddag 2 uur tot maandagmorgen 8 uur: Dr. A. P. W. A. M. de Jongh, Koningin Julianastraat 1, tel. 534. Zr. Meihuizen, Bakkummer- straat 41, tel. 530. Verloskundige: Mevr. Scholten-Kloes, Vinkenbaan 8, tel. 590. Apotheek: Apotheek Ouwerkerk is da gelijks en des zondags voor spoedge vallen, ook des nachts geopend. Kennemer Lantaarn PRO REGE en PIT zijn twee begrippen in onze helaas nog altijd niet van soldaten ontdane samenleving, die als een hart onder de riem van vele ouders en van minstens even- vele „dienstplichtigen" zijn gestoken: Pro Rege en PIT, het tweetal, dat in de loop der jaren al zoveel bewerkstelligde voor de knapen, die in leger en op vloot de wapenrok des konings droegen en daar al te vaak aan hun lot werden overgelaten, zodra de kazernedeur toezwaaide achter hun kwartiermuts. Op dat moment waren er altijd weer vriendelijke en gezellige onderkomens van deze organisatie onder meer de zeven nieuwe mili taire tehuizen die mede dank zij de vorstelijke bij stand van de regering konden worden geopend in 1954. In de komende jaren moeten daar nog zeven bij tussen Grave en Rotterdam, tussen Wezep en Amsterdam en daar is acht ton voor nodig. Als de helft door ons samen kan worden opgebracht, zal de rest er op een andere ma nier wel komen, vermoedt men en om die vier ton bij een te brengen, gaat zich binnenkort een actie ont plooien die het uitzetten van aandelen behelst „stukjes" tussen een rijksdaalder en honderd gulden, renteloos, maar met 5 tegelijk aflos baar, zodat de geldschieters hun centjes in twintig jaren terug hebben. Bovendien valt tussen 14 en 19 oktober de PRO-REGE- PIT-collecte en daarnaast is nog de drie-cents-actie gaan de, die onder de naam „Geeft acht" al een losse stuiver in de kassen heeft gebracht. Dit allemaal vormt het on derwerp van een propagan- da-avond in het Hervormd Jeugdgebouw op 2 november en zij, die al eerder meer wil len weten van de ook voor de medewerkers aantrek kelijke acties, kunnen hun licht opsteken bij: ds J. A. Tiemens, res. legerpredikant; Er moet een bedroefde be jaarde in Velsen zijn, die een beursje, een heel oud vettig beursje verloor met zeven guldentjes en elf centen plus een papiertje van de ouder domswet. Mevrouw De Vries Mercatorstraat 11, die alles in het werk heeft gesteld om de eigenaar te vinden, wil nu even zeggen, dat ze het beurs je hééft. G. van der Wal, voorz., De Noostraat 113; A. Rijke, secr., Planetenweg 166; J. van Loo, penn.mr., Marconistraat 28; P. van Breugel, Edisonstraat 48; M. Dijkhuizen, Van Ga lenstraat 20; M. Riskes, Ca- sembrootstraat 60; J. J. Kroo- nenborg, J. v. Heemskerk- straat 30; M. Plug, Wijk aan Zeeërweg 119; P. Oosterhof, Voltastraat 2; W. Monihara- pon, Pres. Krugerstraat 67, A. Kalkman, S. P. Kuyper- straat 9; K. v. d. Pijl, Tromp straat 100. Zelfs de beste breister laat wel eens een steek val len zelfs de beste doffer mint af en toe een ommetje. Dat hebben enige mensen uit Velsen-Noord en uit Italië in deze nadagen van het duiven-vliegseizoen heel duidelijk gemerkt. Meneer M. van 't Hof, de ijverige secretaris van de vereniging „De Atoom", die met zoveel accuratesse elke week onder onze duivenbe- richten paradeert, kreeg van meneer L. Lamers uit Rot terdam een brief, waaruit te lezen viel, dat deze heer Lamers zaterdagavond de zeventiende september een seintje uit de haven van zijn vaderstad kreeg, dat er vier duiven wat vereenzaamd op een Italiaanse boot waren saamgetroept. Meer Lamers er de zondag daarop heen naar het Ita liaanse schip „Docan", waar het kwartet inderdaad was neergestreken. De kapitein verhaalde in rollend Engels, dat hij op vier september te half tien de vier op zijn boot had gekregen; volgens het logboek lag het schip toen in positie 48 34 noord en 20 55 west en volgens de duiven waren ze alle vier helemaal snavel-af. Het schip was (kijkt u maar even na) op dat mo ment een 1200 kilometer van de dichtstbijzijnde vaste wal en de bemanning heeft zich Het ideaal van een wereld taal, waarmee de Laplander en de Letlander, de Vuur- lander en de Koreaan elkaar eindelijk eens kunnen ver staan, is voor mij nimmer duidelijker geweest dan tij dens een toevallige ontmoe ting met een stel vreemde lingen in een Amsterdams koffiehuis, waar na enige tijd bleek, dat er vier Esperan tisten bij waren. Wat aan vankelijk begonnen was als een moeilijk tasten naar el- kaars kennis van mogelijke gemeenschappelijke voerta len, waarbij het gesprek was blijven steken in het gruis van wat steenkolenengels, werd, toen men aan elkaar het verbond van de groene ster ontdekte, een vlottend en vrolijk gebabbel alleen ik stond er wat beschaamd buiten, want ik arme had mij op de schoolbanken laten volgieten met stroeve gram matica's en moeilijke ver buigingen Ik wil niet té hoog opgeven van dat Esperanto, want het blijft tenslotte een kunsttaal en een kunsttaal kan moei lijk zo mooi zijn als het mondje van een Franqaise als zij zegt„Toi, chérie maar daar staat tegenover, dat deze wereldtaal tenmin ste de poorten der mensen harten kan openen, die vaak zo hermetisch gesloten blij ven. omdat men elkaar al leen maar in vinger- en schoudertaai kan vertellen, dat het toch zulk deksels fraai weder is. De vereniging „Tarnen", die de Esperantisten bundelt, geeft in IJmuiden ook weer een wintercursus van een half jaar en voor één simpel liefderijk over het verdwaal de koppel ontfermd. Bij nazoeken bleek, dat het duiven waren van de vlucht van Orléans en in middels is komen vast te staan, dat één van de vier vogeltjes aan meneer J. Schoo uit de Van Riiswijk- straat toebehoorde. Dat is de Italiaanse kapitein gemeld, maar hij zou ook graag wil len weten, van wie de andere drie zijn. Misschien kunnen de bazen na de gelukkige hereniging nog even via meneer Van 't Hof een woordje laten horen aan de Italiaanse varenslui? Het lijkt me wel plezierig. tientje plus een paar guldens voor een leerboekje wil men |j u daar niet alleen een taal j| leren, maar ook de weg tot jj de wereld effenen. Vrijdag S vier oktober is er een open- jjj bare les in het Cultureel Ge- g bouw en ik zou zeggen, we p moesten daar eens gaan luisteren. Er zit tenslotte heel g veel waars in dit ideaal. Ik g heb het destijds hevig er- |g varen in dat koffiehuis. Sinds gisteren twaalf uur jj kunnen we dus Chinees eten jj in ons IJmuiden en ik vind H dat persoonlijk een hele g vooruitgang. Nu moet u mij g niet helemaal rekenen, want g er zat geloof ik haaievinnen- jj soep in mijn fles en Foe g Yong Hai op mijn eerste p blikken bordje, dus ik bén p bevooroordeeld. Degenen, die het evenwel jj mét mij zijn, zullen rap naar p de Dirksstraat tijgen om bij g de goede man Sao, genaamd g Yao Hee in diens eethuis M „Het verre Oosten", de jj spreuk dat Oost en West el- g kaar nimmer zullen ontmoe- p ten tot onwaarheid te gaan li- zitten verkauwen. Want meneer kan er wat F van, dat kan ik u uit eigen jj ervaring vertellen sinds ik er met mes en vork plus een g> likkebaard enige gerechten jj te lijf ben gegaan, die zich g uitstrekten hissen „ooooh" en „mmmmm". L Hij heeft er drie koks voor jj genomen in het nieuwe keu- jj kentje, waar de bami sissend g de pan uitkronkelt en hij is g er helemaal voor uit Ensche- m dé gekomen, deze goede heer Sao en wij kunnen hem er alleen maar luid voor loven, j§ want dit ontbrak nog maar jj net aan het IJmuidense ge- m luk. g Er gaan inmiddels sterke gj geruchten, dat er in een Chi- s nees gesprek heel kalm en g rustig, maar vooral in alle p vriendschap is uitgemaakt, g dat de tweede Chinees, die jj aan de Lange Nieuwstraat Jj zijn loempia's en nassi's zou jj gaan bereiden, daar voor- Ij lopig van gaat afzien... Hoe m het ook zij: ik ben blij met g die ene en wens hem, om het Jj Chinees-bloemrijk te zeggen, jj' „evenveel geluk als er pro- g perheid heerst onder zijn ne- jj derig dak". Lampenier Jj ^lllu Zondag 29 september IJMUIDEN: Ned. Herv. Kerk, Kanaalstraat, 10 uur: ds. G. van Doorn; 18.45 uur: ds. Schnei der van Amsterdam. Gebouw Chr. Belangen, 10 uur: jonge- rendienst de heer W. J. Mulder. Ned. Herv. Kerk, Bethlehemkerk, 10 en 19 uuf: ds. J. v. d. Berg; 10.15 uur: jeugd- kapel, mej. G. de Wilde. Geref. Kerk, Ichthuskerk, 9 en 10.45 uur: ds. W. Diepersloot; 15 en 17 uur: ds. J. van Leeuwen. Geref. Kerk (Art. 31 K.O.) 9.30 en 16.30 uur: ds. P. Lok. Chr. Geref. Kerk, 10 en 16.30 uur: ds. C. den Hertog. Gemeente Gods, Cultureel Gebouw, 10 en 20 uur: J. Jeninga. Doopsgezinde Gemeente, Helmstraat, 10.30 uur: ds. J. P. Jacobszoon. Leger des Heils, 10 uur: Heiligingssa menkomst, 19.15 uur: openluchtsamen komst; 20 uur: verlossingssamenkomst. Algehele leiding: maj. De Bree. Baptistengemeente, Cultureel Gebouw, 10 uur: de heer J. Baartse; 11.15 uur: zondagsschool. IJMUIDEN-OOST: Ned. Herv. Kerk, Goede Herderkerk, 10 uur: ds. J. H. W. Dickhout, 19 uur: ds. G. Wassenaar van Harderwijk; 10 uur: Jeugdkerk, J. Bergsma. Geref. Kerk, Bethelkerk, 10 en 17 uur: ds. J. A. Tiemens. Ver. v. Vrijz. Herv., Abelenstraat, 10.30 uur: mej. ds. G. van Drimmelen van Huizen. Evangelisatiever. „Elon", Kapel Vare- niusstraat, 10 uur: J. J. van Capelleveen van Bennekom; 19.30 uur: G. Brucks van Doorn; 11.45 uur: zondagsschool; woens dag 19.45 uur: J. A. Visser van Amster dam (Bijbelbespreking). DRIEHUIS: Evang. Luth. Gemeente, Kapel Wester- veld, 10.15 uur: ds. J. J. Simon van Am sterdam. VELSEN: Ned. Herv. Kerk, Engelmunduskerk, 10 en 19 uur: ds. L. Brink. VELSEN-NOORD: Ned. Herv. Kerk, 10 uur: ds. H. P. Huis man, 19 uur: oecumenische dienst: ds. J. A. Roskam en ds. H. P. Huisman. Vrjje Evang. „Emanuël", gem. ontsp.- lokaal Van Diepenstraat, 10 uur: de heer Vries van Den Helder. BEVERWIJK: Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk, 10 uur: ds. F. C. Willekes; 19 uur: Gezins- dienst. Irenekapel, 10 uur: ds. G. v. Wil- lenswaard van Santpoort. Populieren laan, 10.15 uur: ds. W. Oorthuys. Jeugd- kapel „Groene Huis", 10 uur: heer E. W. Rosie. Geref. Moensplein, 9 en 10.30 uur: ds. Wilschut van Amsterdam; 17 uur: ds. C. Meyer. Vrijz. Herv. Gemeente, Prinsesselaan, 10.15 uur: heer J. B. Assendorp van Vel sen. Leger des Heils. Jan Alsweg 32, 10 uur: I Heiligingssamenkomst; 12 uur: zondags school; 16.30 uur: kindersamenkomst; 20 uur: Verlossingssamenkomst. Alle sa menkomsten staan o.l.v. kapiteine L. Benjamins. Maranatha, 10 uur: F. Niemeyer, Alphen a. d. Rijn; 19 uur: F. Niemeyer. Evang. Luth. Gem., 19 uur: dr. G. Lind- ger van Amsterdam. WIJK AAN ZEE: Ned. Herv. Kerk, Julianaplein, 10 uur: ds. J. A. Eekhof. HEEMSKERK: Ned. Herv. Kerk, Kerkplein, 9 uur: ds. W. Oorthuys van Beverwijk. CASTRICUM: Ned. Herv. Kerk, 10 uur: ds. P. Salm. Kapel Duinenbosch, 9 uur: ds. P. Salm. Ger. Kerk, 10 en 17 uur: ds. A. A. Leen- houts. SANTPOORT: Ned. Herv. Kerk, Dorpskerk, 10 uur: ds. D. ter Steege, 19 uur: ds. A. Oskamp, Heemstede. Adventskerk (Ziekenhuiskerk), 10 uur: ds. J. O. Norel van Bloemendaal. Geref. Kerk, 9.30 en 17 uur: ds. J. M. W. C. de Kluis. Chr. Geref. Kerk, 9 uur: ds. H. D. Bies- ma; 15.50 uur: ds. P. Geels. Geref. Kerk (Art. 31 K.O.), 10.15 en 15.15 uur: ds. N. Bruin. IJMUIDEN-WEST: Herv. kinderdiensten, Creutzbergschool 10 uur; Comitéschool 10 uur; Insinger- school 10 uur. Geref. Evang. zondagsscholen, Groen van Prinstererschool, 10.45 uur; Ichthusburcht 11 uur. Leger des Heils, kinderdienst, Gebouw Edisonstraat, 12.15 uur. IJMUIDEN-OOST: Herv. zondagsschool, Julianaschool, 10 uur. Kinderkerk, Emmaschool, 10 uur; Theo Thijssenschool 10 uur. Geref. kinderdienst, Lariksburcht, 11.30 Geref. Evang. zondagschool, Ossendorp- school. ingang Lemairestraat, 10.30 uur. VELSEN-NOORD: Herv. kinderdiensten, Kleuterschool aan de Banjaertstraat, 12 uur, 5 t/m 8 j. C.V.O.-school aan de Langeveldstraat, 12 uur, 8 t/m 13 j. Geref. Evang. zondagsschool, Da Costa- school, 11.30 uur. De laatste foto van het Duitse oplei dingsschip „Pamir", toen het op 10 augustus de haven van Buenos Aires verliet. Op hetzelfde ogenblik voer het Deense vrachtschip „Nevada" de haven in. De vrouw van de kapitein nam deze foto van de „Pamir". Het zou de laatste reis van het schip zijn. Bij de Azoren werd het overvallen door een orkaan en ging ten onder. ADVERTENTIE Opleiding rijbewijs A voor scooters of motoren Gediplomeerde K.N.A.C. - A.N W.B. - K.N.M.V. - F.N.O.P. auto- en motor rijschool Hagelingerweg 134, Santpoort Telefoon K 2560 8930 SANTPOORT: Herv. kinderdiensten, Kapel aan de Pas- torieweg, 12 uur, leeftijd 5 t/m 7 jaar. Jeugdhuis aan de Burg. Enschedélaan, 12 uur, 8 t/m 10 j. „School met de Bij bel", 12 uur, 11 en 12 jaar. DRIEHUIS—VELSEN-DORP: Herv. kinderdiensten, Marie Boreel- kleuterschool, 10 uur, alle leeftijden. Wijkgebouw Torenstraat, 12 uur, leef tijd 5 en 6 jaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 10