Beverwijk werd een sportcomplex van grote allure rijk BOEKHOUDEN Amsterdamse Beurs MAANDAG 30 SEPTEMBER 1957 11 Amerikaans vlootbezoek aan Rotterdam Nu ook „textielthee" Scheepvaart E.XAMENOPLEIDIN G HUG AS LG E RS MA.POTGIE S E R eerste en tweede stuurlieden derde stuurlieden tweede en derde werktuigkundigen derde stuurlieden vijfde werktuigkundigen Zondag hebben de trawlers niet gevist; het stormweer belette het uitzetten van de netten en de visserij. Zaterdag vingen de loggers en kotters op 't Zand 6050 manden vis en 2015 stuks stijve kabel jauwen. De trawlers vingen toen van 400 100 manden haring en de loggers 15060 kantjes haring. De trawlers om de Noord vingen op 59 N.B. weinig: 200 tot 150 man den makreel en haring. Haringvangsten De vangsten van de vleetloggers waren in de afgelopen nacht: KW. 2350, 165, 170—10, 22—10, 45—15, 127—20, 163—2, 20—2, 29—3, 40—34, 9720 uit Va vleet. Geen vangst. KW. 168, 18, 67, 151, 15, 43, 100, 10. De vangsten van de trawlloggers waren: KW. 99—70, 95—30, 74—50, 122—85, 123 —34, 135—150, 176—50. Gemiddelde vangst: vleet 10 k. en trawl 70 k. Eigen schip De UK. 105 is verkocht aan de heer Varkevisser, schipper op de „Willy" KW 141. Met het visserijmerk KW. 61 neemt het kottertje aan de visserij deel. Vrijdag is het scheepje in aanvaring geweest met een kotter van de IJmuidense garnalen- vloot. Beide schepen moesten naar binnen. De KW. 61 is in het dok geplaatst. Veel voor de vismeel Een zeer slecht schip haring had de „Al batros" KW. 87 voor de zaterdagmarkt. De logger loste 1200 kisten haring, waar van slechts 200 kisten door export en con- servenfabrieken werden gekocht. Ruim 1000 kisten haring en 100 kisten schelvis en bijvis verdwenen van de „Albatros" in de pufschuit. De logger had op deze elf- daagse reis ook nog 450 kantjes haring ge steurd. Geringe botsing Het is weer gedaan met de overvloedige vangsten voor alle schepen. Soms wordt er door enkele trawlers nog snel een scheepje haring bij elkaar gevangen, maar het is erg ongelijk met de visserij. Op de laatste reis visten de „Bali" KW. 129 en „Alba tros" KW. 87 bij elkaar toen een Duitse trawler het vistuig van de „Bali" van de lijnen afviste. Het werd zo benauwd op de visserij, dat de drie schepen met elkaar in botsing kwamen. De schade viel nog al mee. Het vistuig kon later aan de „Bali" worden teruggegeven. Engelse wal In de eerste helft van oktober zullen de vleetloggers en enkele loggers, die nu nog trawlen, de vleet aan boord nemen om een vijftal weken op de Engelse wal te schie ten. De haringhandel ziet hunkerend uit naar de mooie Engelse walharing. Nieuwe kotter De UK. 61 is verkocht en vaart voor de nieuwe eigenaar onder de merken UK. 205. Het schip van de gebroeders v. d. Berg wordt vervangen door een nieuwe grote kotter. De gebroeders v. d. Berg hopen volgende week met de kotter in IJmui- den te komen en als een der eersten na een proefreis op de Noordzee naar Breskens te vertrekken om aan de Kanaalharingvisse rij deel te nemen. In de tweede helft van oktober zullen verschillende kotters van Texel, Urk, Katwijk en IJmuiden weer naar het Kanaal vertrekken om in span- visserij jacht te maken op de Kanaal haring. Wat er vandaag was De aanvoer te IJmuiden bestond vandaag uit 9500 kisten vis, waartiij 20.000 kg tong, 2250 kisten verse haring, 2400 makreel, 2800 schelvis, 300 gul en kabeljauw, 200 wijting, 60 koolvis, 50 haai, rog en vleet, 1300 schol en 150 kisten diversen. De „Eveline" (van 18 sept.) liep binnen met 350 kisten schelvis, 110 gul en kabel jauw, 275 makreel, 60 koolvis, 25 wijting, 50 haai en poon; de „Dirkje" (van 21 sept.) met 900 kisten haring; de Ariadne" (van 19 sept.) met 780 kisten haring, 200 makreel en 120 schelvis; de „Dirk Maria" KW. 80 (van 21 sept.) met 970 kisten makreel, 210 shcelvis, 40 haring, 10 diversen en 20 stuks stijve kabeljauwen en de „Tzonne" (van 21 sept.) met 500 kisten haring, 550 ma kreel, 80 schelvis, 15 diversen. De prijzen De haring leverde vanmorgen van f 20,50 tot f 11 per kist op. Makreel ging van de hand voor f 14-f 10. De export toonde bij de eerste afslag interesse voor kabeljauw en grove schelvis. Tong en schol werden toen nog niet verkocht. De regels grote ka beljauw deden f 120-f 130, keline f 60-f 70, kisten grote kabeljauwen f 124-f 126 en kleine f 128-f 136. De grote schelvis leverde f 25-f 43 op en de grootmiddel f 19-f 37. Het binnenland nam de grote gul van morgen af voor f 45-f 50, middel voor f 36- f 41 en torgullen voor f 12,50-f 26. De zwar te koolvis haalde f 75-f 88, kleinmiddel schelvis f 16-f 26, penpen f 13-f 24 en braadschelvis f 10-f 15. Wijting deed f 14- f 18. De eerste grote tong van een schuitje leverde f 4,70 op, grootmiddel f 3,70, klein middel f 2,90, tong I f 2,10 en tong II f 1,60. De eerste schol 2 haalde f 32. Wat er komt Voor de dinsdagmarkt zou vanmiddag omstreeks drie uur binnenlopen de trawler IJM.24 „Vios II" (van 20 sept.) met 1100 kisten, waarbij 1000 kisten haring, 80 ma kreel, 20 diversen en 35 stuks stijve kabel jauwen. Ook de KW.61 lost morgen: 140 kisten schelvis en 10 gul en kabeljauwen. De „Klaas Wijker" zou stomende zijn. Oud ste boten zijn thans: „Emma Wilhelmina" KW.135 (van 20 sept., Cornelis Vrolijk SCH.171, Onderneming II SCH.27 (van 21 sept.). Herman, Klaas Wijker, Abraham, Polderamn, KW.99, KW.122 en VL.27 (van 23 sept.). Beëindigd? Men vermoedt dat de visserij op kuitzieke haring als beëindigd kan worden be schouwd. De vangsten waren in dit week einde zeer schraal. Er zal nu op de trawl- visserij op haring in het Kanaal moeten worden gewacht, die eind oktober kan be ginnen. Ofde haring moet zich even als vorig jaar om de Noord vertonen. Aanvoer op Urk Door 20 vaartuigen werd zaterdag aan de visafslag op Urk aangevoerd 741 pond aal en paling van 105 tot 119 cent per pond; 1469 pond snoekbaars van 86 tot 91 cent per pond. 273 pond baars van 53 tot 62 cent per pond; 515 pond voorn van 5 cent per pond; 116 bakken nest van 250 tot 300 cent per bak van 75 pond. Pr(j zen van zaterdag Heilbot 3,70-3,50, gr. tong 5-4,50, grm. tong 4,10-3,70, kl. tong I 2,25-1,90, kl. tong II 1,90-1,45, tarbot I 2,60-2 per 1 kg. Kim. schol 51-50, kl. schol I 50-43, kl. schol II 35-8,50, schar 24-10, v. haring 15,40-11, makreel 12,40-10, gr. schelvis 32- 26, grm. schelvis 29-18, kim. schelvis 24- 14, kl. schelvis I 22-12, kl. schelvis II 17-8, wijting 16-8, gr. gul 48-43, mid. gul 31-29, kl. gul 15,50-12,50, poontjes 23, kl. rode poon II 14-9 per 50 kg. Gr. kabeljauw 184-92 per 125 kg. Aanvoer van zaterdag 941 kisten tong en tarbot, 1 heilbot, 1275 schol, 50 schar, 4815 haring, 1055 makreel, 450 schelvis, 150 wijting, 180 kabeljauw en gul, 18 poon, 25 diversen. Totaal 8910. Besommingen van zaterdag IJM 14 f 8.000, KW 85 f 2.200, KW 87 f 10.700, KW 141 f 3.500, KW 7 f 1.340, KW 30 f 1.400, KW 94 f 840, KW 60 f 290, KW 53 f 720, KW 21 f 680, IJM 54 f 4.500, WR 7 f 2.490, WR 67 f 2.540, TX 14 f 1.210, HD 125 f 3.330. Vanmorgen zijn drie Amerikaanse oor logsschepen de Nieuwe Waterweg opge- stoomd voor een niet-officieel bezoek aan Rotterdam. Het zijn de jagers „Massey" en „Robert K. Huntington", en het vliegdek- schip „Tarawa". Dit laatste schip loste bij het binnenvaren saluutschoten, die werden beantwoord door de kustbatterij van de Koninklijke Marine in Hoek van Holland. Er wordt nog een vierde oorlogs bodem verwacht, te weten het marine tankschip „Allagash". Het bezoek zal tot 10 oktober duren. De textielhandelaar D. Nijpels, die als eerste in den lande koffie ging verkopen tegen inkoopsprijs als protest tegen wat hij als uitwassen van de wet op het ca deaustelsel beschouwt, is thans in zijn za ken in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom ook thee gaan verkopen tegen in koopsprijs. Deze theeverkoop gebruikt hij als actiemiddel tegen het verstrekken van zakdoekjes bij wasprodukten. Bij aankoop van negen pakjes thee krijgt men het tiende voor één cent. ONDER GROTE BELANGSTELLING is zaterdagavond om zes uur het nieuwe sportcomplex „Adrichem" te Beverwijk officieel in gebruik genomen. Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich verte genwoordigers van het ministerie van O., K. en W., alsmede van de KNVB, de KNAU en van de wielersport. Wethouder W. Alberda heette allen har telijk welkom en gaf een historisch over zicht van het ontstaan van dit sportcom plex. Dat alles nog niet geheel naar ieders wens zal zijn is begrijpelijk, zoals het ont breken van de overdekte tribune, doch de bestedingsbeperking is er de oorzaak van geweest dat met de uitvoering hiervan nog enige tijd gewacht zal moeten worden. Naast het hoofdterrein, zo ging de wethou der verder, zijn er nog drie bijterreinen, waarvan twee tezamen gevoegd kunnen worden voor grotere manifestaties. Rond om het hoofdterrein loopt een sintelbaan, die tot de beste, zo niet de allerbeste in den lande behoort, en waarop prestaties van wereldformaat geleverd kunnen wor den. Door een vernuftige sproei-installatie is het tevens mogelijk deze sintelbaan 's winters onder water te zetten, waardoor een pracht van een ijsbaan wordt verkre gen. Rondom het gehele complex ligt het wielerparcours, dat reeds meermalen ge bruikt is geworden en waarop wellicht de wereldkampioenschappen, waarvoor Be verwijk reeds enkele kandidaten in haar midden heeft, verreden zullen worden. De wethouder somde hierna enkele cij fers op, die de indruk bevestigden, dat Openbare Werken dit werk met zorg tot een goed einde heeft weten te brengen. Aan het slot van zijn rede verzocht hij de Burgemeester, het „Sportpark Adrichem" officieel te openen. Burgemeester J. G. S. Bruinsma, vervol gens het woord nemend, prees het ge meentebestuur en de raad van Beverwijk voor de vooruitziende geest en doortastend heid, waarmede zij gezorgd hebben, dat er de nodige aandacht besteed wordt aan de recreatie. Na deze toespraak stelde de burger vader door het hijsen van de vlag het sportpark officieel in gebruik. Ter zelfder tijd werden aan de overige masten, de vlaggen van diverse naties hoogge- hesen. Hierna werden door de drie samenwerkende gymnastiekverenigingen, Turnlust, SSS en Hercules diverse demon straties op het middenveld gegeven van ritmische gymnastiek tot paardspringen en andere nummers. Inmiddels had in Beverwijk een uitwis seling plaatsgevonden van diverse muziek korpsen, uit Velsen en Heemskerk, die al musicerend door de stad trokken. Om half acht recipieerde het gemeente bestuur in het stadhuis in het park „Scheywijck", om de sportverenigingen en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen, hun felicitaties eventueel ver gezeld gaand met geschenken, aan het ge meentebestuur aan te bieden. Wethouder Alberda nam de honneurs waar. Namens de athletiekvereniging DEM sprak de heer Winkel woorden van waardering, doch hij moest de wethouder even terecht wijzen betreffende zijn uitslating over de wereld prestaties op de sintelbaan. Niettemin sprak hij er zijn overtuiging uit, dat zodra de baan voldoende hardheid zal hebben, zij inderdaad tot zulke prestaties aanlei ding kan geven. Namens de verenining bood hij het gemeentebestuur een fraaie bel aan „voor het luiden van de laatste ronde". De heer Schipper, namens de ren nersvereniging „Kennemerland". had ook woorden van lof, waarmede de heer Gel dermans namens de voetbalvereniging „DEM" sprekend, volledig kon instemmen. Wel hoopte de laatste, dat zodra de beste dingbeperking het toeliet ook het sport park DEM de nodige aandacht van het gemeentebestuur zal hebben. De heer J. Tabak voerde het woord namens de gym nastiekvereniging Hercules. Ook hij kon niets anders dan de grootste bewondering 3 Nederl. '47 80% 3 °/o Nedl. 1962/64 87% A. K. U 156 Calvé Delft 290 Van Gelder Zonen 179 K. N Hoogovens 270 Nederl. Ford 218 N Kabelfabriek 257 gew. Philips Gloeil 253% pref. PhilipsGloeil 138% Unilever 361 Wilton Fijenoord 198 Dordtsche Petrol. 895% Konkl. Petroleum 194, A'dam Rubber 65 K. L. M f 115,— Holl. Amer. Liju 151 N. Scheepv. Unie 139% Phs v Ommeren 210 H V A 107% Verg. Deli Mijen 70 Amsterd. Bank 196% Ned. Handel Mij. 151% Rotterd. Bank 157% Twentsche Bank 156 Anaconda Copper 52% Bethlehem Steel 42% U. S. Steel 60% General Motors.. 39% Shell Union 77% Tidewater 283/m Slotkoers vrijdag Voorbeurs koersen 250 353 189,50 hebben voor hetgeen hier was gepresteerd, maar hij had nog een zeer grote wens: een zwembad. Wethouder Alberda beantwoordde elke spreker persoonlijk. Tot slot voerden de president-directeur van de Grondmij, de heer Hanraets, als mede de heer Kupers, namens het bestuur van de Landelijke Contact Raad het woord. De eerste spreker dankte speciaal de heer ir. L. Stoelinga, voor de opdracht, zijn maatschappij verleend, om dit sport complex te bouwen. Hij bood het gemeen tebestuur een cadeau aan, doch liet de keuze aan haar over. De Grondmij wilde n.l. een scoringbord of een klok aanbie den. Aldabi, 28 te B. Aires, verm. 15/10 n. Rotterdam. Algenib, 3Ï10 te Antwerpen verw. Alhena, verm. 8/10 v. Rotterdam n. Buen. Aires. Aludra, 29 te Amsterdam verw. Abbedijk, 28 v. Rotterdam n. Londen. Algol, 29 v. Rotterdam n. Rio de Janeiro. Amstelkroon, 28 v. Rotterdam n. Cleveland. Aalsdijk, 29 v. Colombo n. Djibouti. Aalsum, 30 te Zanzibar. Almdijk, 1/10 te Le Havre verw. Alnati, 29 v. Las Palmas n. Antwerpen. Alphard, 30 te Recife. Ameland, 29 v. Abadan n. Singapore. Ampenan, 30 te Makassar. Alioth, 2 8v. Rio de Janeiro n. Vitoria. Alphacca, 28 te Paranagua. Amstelwal, 29 dw. Kp. Bon n. Rotterdam. Annenkerk, pass. 29 Ouessant n. Lissabon. Aludra, 29 te Amsterdam. Banda, 1/10 te Manilla verw. Bengalen, 29 te Suez ten anker. Bintang, 29 dw. Ceylon n. Basrah. Boskoop, 1/10 te Madeira verw. Borneo, 30 te Tandjong Priok. Batu, 29 ten anker Bombay. Blitar, 29 te Penang. Bennekom, 27 180 m. w. Fayal n. Willemstad. Boskoop, 6/10 te A'dam verw. v. Georgetown. Boissevain, 30 te Singapore v. Hongkong. Breda, 29 te Orinoco verw. v. Bolivia. Britsum, 27 150 m. z.w. C. Farewell n. Continent. Caltex Delft, pass. 29 Ruusal Jebel n. Bahrein. Caltex Pernis, 29 v. Port Said n. Rotterdam. Caltex Rotterdam, 30 te Port Said. Cistula, 29 v. Punta Cardon n. Stanlow. Congokust, 29 v. Freetown n. Amsterdam. Casamance, 28 v. Duinkerken n. Rouaan. Crania, 27 670 m. o.z.o. Bermuda n. Liverpool. Castor, 28 v. Wageningen n. Paramaribo. Calamares, 30 te Matanzas. Cottica, 29 te Barbados. Cradle of Liberty, 29 470 m. z. Kp. Guardafui n. Philadelphia. Dinteldijk, 28 v. Rotterdam n. Londen. Delfshaven, 30 v. Singapore n. Marmagoa. Drente, 29 v. Genua n. Le Havre. Dordrecht, 28 v. Trinidad n. Santos. Eemland, pass. 29 Kaap Verd. eil. n. Las Palmas. Erinna, 30 te Singapore. Eos, 29 v. Amsterdam n. Hamburg. Eenhoorn, 30 rede Lattakia. Farmsum, 29 te Le Havre. Felipes, 30 te Singapore verw. Gadila, 30 te Surabaja. Gordias, 29 te Cristobal. Gaasterland, 30 te Chittagong. Giessenkerk, 30 te Hongkong. Groote Beer, pass. 29 Belle Isle n. Rotterdam. Gabonkust, 29 te Amsterdam. Guineekust, 29 v. Amsterdam n. Antwerpen. Haarlem, pass. 29 Azoren n. San Juan. Hermes, 29 te San Thomas. Houtman, 8/10 te Mauritius verw. v. P. Swettenh. Helicon, 29 te Houston verw. Iberia, pass. 30 Ouessant n. Emden. Isis, 29 te Liverpool. Japara KRL, 30 te Port Said. Joh. v. Oldenbarnevelt, 28 v. A'dam n. Pt. Said. Jagersfontein, 30 te Port Elizabeth. Jason, 28 te Amsterdam. Kota Baroe, 28 te Rotterdam. Kalijdon, 30 te Buenis Aires. Kylix, 30 te Mamonal. Kota Gede, pass. 30 Suez n. Djibouti. Karimun, 28 v. Amsterdam n. Indonesië. Kelletia, 29 v. Amsterdam n. Gibraltar. Koningswaard, 30 v. Ardrossan n. Trinidad. Kaimana, 30 te Ternate verw. Karimata, 29 180 m. z.z.w. Ouesant n. A'dam. Karaton, 30 te Makassar verw. v. Baubau. Khasiella, 30 te Casablanca verw. Lekkerkerk, 28 te Rotterdam. Louis Lantz, 30 te Amsterdam. Kota Inten, 29 v. Zanzibar n. Tandjong Priok. Laagkerk, 29 v. Aden n. Port Said. Laertes, 30 te Port Said. Lieve Vrouwekerk, 30 te Aden. Limburg, 30 te Kuwait. Lekhaven, 29 v. Las Palmas n. Antwerpen. Lutterkerk, pass. 29 Port Said n. Palermo. Langkoeas, 29 te Penang. Le Maire, 29 te Balikpapan. Louis Lantz, 30 te Amsterdam. Lemsterkerk, 30 te Rastanura. Merwede, 28 te Rotterdam. Modjokerto, 29 te Rotterdam. Maaskerk, 29 te Genua. Maas, 29 v. Piraeus n. Alexandrië. Maasland, 29 v. Las Palmas n. Antwerpen. Molenkerk, 29 dw. Lissabon n. Le Havre. Montferland, 28 v. Bahia n. Las Palmas. Moordrecht, pass. 29 Cyprus n. Hamburg. Mitra, 2 9te Curagao. Malea, 30 te Yokohama. Malvina, 30 te Singapore. Metula, 28 v. Tandjong Uban n. Port Darwin. Musilloyd, 1/10 te Ad enverw. Mentor, 29 te Nickerie verw. Mapia, 2/10 te Vizagapatnam verw. Nanusa, 29 te Karachi. Noordam, 30 v. Rotterdam te New York verw. Oranjefontein, 18/10 v. Amsterdam n. Durban. Oranjestad, 11/10 v. A'dam n. Georgetown. Osiris, 29 v. Ciudad Trujillo n. Aruba. Oostkerk, 29 te Melbourne. Oranje Nassau, 29 v. Curagao n. La Guaira. Oldekerk, 30 te Marseille. Ouwerkerk, 29 te Rotterdam. Pieter S, 29 v. Rotterdam n. Swansea. Parkhaven, 29 v. Rotterdam n. Recife. Prins Alexander, verm. 30 v. R'dam n. Hamburg. Prins Casimir, 29 v. Rotterdam n. Antwerpen. Prins Philips Willem, 28 te Rotterdam. Poelau Laut, 29 v. Colombo n. Suez. P. G. Thulin, 29 te Baltimore. Prins Johan Willem Friso, pass. 28 Belle Isle n. Montreal. Polydorus, 28 v. Semarang n. Tandjong Priok. Pr. Frederik Hendrik, 28 v. Toronto n. Cleveland Prins Willem IV, 28 te Le Havre. Polyphemus, 28 v. Amsterdam n. Port Said. Pygmalion, 29 te New York verw. Rotti, 29 v. Port Said n. Napels. Raki, 29 te Singapore. Ridderkerk, 29 te Port Elizabeth. Roepat, 30 te Chittagong. Rondo, pass. 29 Algiers n. Port Said. Rijndam, 4/10 v. Rotterdam te New York verw. Sidajoe, 30 te Padang verw. Solon, 30 te Baltimore verw. v. Maracaibo. Stanvac Djirak. 30 te Port Swettenham. Stanvac Talangakar, 30 te Tj. Uban v. Saigon. Statue of Liberty, 29 v. Ph.delphia n. P. Cardon. Schie, 28 te Amsterdam. Schelpwijk, 28 te Boston. Senegalkust, 28 te Abidjan. Sibajak, 29 v. Port Said n. Rotterdam. Stad Amsterdam, 29 te West-Hartlepool. Stad Gouda, 29 v. Bona n. Rotterdam. Stad Leiden, pass. 29 Finisterre n. Pepel. Schie, 28 v. Rotterdam n. Amsterdam. Seven Seas, 29 te R'dam, 29 v. R'dam n. Br .haven. Soestdijk, 29 v. Rotterdam n. Antw./New York. Stad Schiedam, 28 te Vlaardingen. Stad Delft, 30 te Genua. Straat Madura, 30 te Colombo. Straat Lombok, 28 v. Kaapstad n. Adelaide. Tero, 29 te Rotterdam. Tomori, 29 V. Rotterdam n. Marseille. Thelidomus, 29 v. Sydney n. Pladju. Trajanus, 30 te Londen. Triton, 29 te Curagao. Tiberius, 28 v. Cd. Trujillo n. Pto. Cabello. Telamon, 29 v. Barranquilla n. Miragoane. Talisse, 29 te Tandjong Priok. Tawali, 29 te Karachi. Tankhaven, 1/10 te S'geigerong verw. v. Bangkok. Vasum, 29 v. Mena Al Ahmadi n. Gibraltar. Van Noort, 29 te Hongkong verw. v. Shanghai. Willem Ruys, 3/10 v. R'dam n. Tandjong Priok. W. Alton Jones, 27 800 m. w. Sonta Maria naar Philadelphia. Westerdam, 30 te Rotterdam verw. Woensdrecht, 28 v. R'dam n. Mena Al Ahmadi. Waterman, 29 v. Tandjong Priok n. Aden. Wonogiri, 29 te Tandjong Mani. Westland, 28 v. Amsterdam n. Las Palmas. Witmarsum, 28 v. Houston n. Brownsville. Zaankerk, 30 te Port Elizabeth. Zijpenberg, 29 v. Narvik n. Port Talbot. Zaanland, 30 te Amsterdam. KLEINE VAART Bab T, 27 v. Newcastle n. Nykoping. Brouwersgracht, 29 20 m. n.o. Outergabert naar Helsinki. Elsa, 22 te Kotka v. Koge. Flevo, 28 dw. Kaap Dagata n. Barcelona. Joost, 27 te Gefle v. Tuborg. June, 28 te Cromer n. Boston. Kaap Falga, 23 te Gefle v. IJmuiden. Kp. St. Vincent, 25 v. Wondelgem n. Hernosand. Leliegracht, 27 v. Huil n. Frederikshaven. Pavo, 27 v. Gent n. Stockholm. Ponza, 28 v. Rotterdam n. Kramfors. Tilly, 26 v. Stugsund n. Blankaholm. Westerdog, 29 te Galloper n. London. SLEEPVAART Barentszee, 27 100 m. o.n.o. Trinid. n. P. Cabello. Gele Zee, 27 te New Orleans. Hudson, 27 60 m. o. Ceylon n. Calcutta. Thames, 27 50 m. n.w. Algiers n. Daz-eil. P. G. Witte Zee, 27 230 m. o. Celyon n. Pt. Moresby. Friesland, 25 te Southampton. Maandag 14 October vangen nieuwe cursussen aan voor het practijkdiploma opleidende voor het associatie-examen JUNI 1 958 Ons geslaagdenboekje 1956 bevat naast de namen en adressen van de 1000 dat jaar geslaagde candidaten (552 Pr. Dipl.; 238 M.B.A. en 210 S.P.D.-M.O.) een schat van statistische gegevens. Wist U bijv., dat 81 °/q van onze candidaten Pr. Dipl., slechts 5—10 maanden over de studie deed Inl., prosp. en inschr. Maandag t/m Vrijdag van 9 5 en van 7 9 uur aan ons lesgebouw FRANS HALSPLEIN 9 - TEL. 16372 DEN HAAG - HAARLEM - AMSTERDAM ROTTERDAM - UTRECHT - GRONINGEN Reclame is de motor voor uw bedrijf. Adverteren is de beste vorm van reclame. N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIJ vraagt voor spoedige uitzending naar het Verre Oosten op een z.g. Kortverband- contract voor de duur van 2 jaar inhet bezit van het diploma 1e, respectievelijk 2e Stuurman G.H.V., in het bezit van het diploma 3e Stuurman G.H.V. Minimum leeftijd 26 jaar en in het bezit van het diploma B, respectievelijk A als Scheepswerktuigkundige. Voorts kunnen in vast dienstverband worden geplaatst: in het bezit van het diploma 3e Stuurman G.H.V., en in het bezit van het diploma als Assistent- Scheepswerktuigkundige of het Voorlopig Diploma als Scheepswerktuigkundige. Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder bijvoeging van een recente pasfoto, te richten aan de Afdeling Personeel der K.P.M., „Het Scheepvaarthuis", Postbus 714, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 3