Evenementen rond opening van Velser tunnels WYBERT Reddingboot werd een hel van dorst en waanzin ZENUWRUST Studio voor elektronische muziek zaterdag in Delft geopend Op d e"X <~Praatótoel Sommigen van ons werden gek en sprongen gewoon overboord MAANDAG 30 SEPTEMBER 1957 3 Dr. P. H. Ritter jr. gehuldigd Twee ton koffie gestolen Bloedbad OVERLEVENDE VAN DE „PAiMIR" VERTELT: 5 Stalen masten oorzaak van de ondergang? Overheidsbijdrage aan emigranten verlaagd Dr. Ernst Marboe in Wenen overleden Pseudo-arts aangehouden Diploma met vals stempel Zorgen In Brussel beklom ik de exprestrein Parijs-Amsterdam en in de restauratiewa gen trof ik Henri, een oude schoolmakker, die nu op een van onze Ministeries mee- doktert aan de Europese Integratie, wat dat ook moge zijn. Natuurlijk doken wij terstond in de politiek, maar nog vóór wij onze opvat tingen netjes van etiketten hadden kunnen voorzien, schoof er een derde man aan onze tafel; een spraakzame heer, die zich al spoedig ontpopte als een belangrijk in dustrieel met fabrieken in vele landen en drie kinderen óp de Middelbare School. „Ik vraag me zo vaak af", sprak hij, terwijl hij zijn spaghetti gemakshalve in kleine stukjes sneed, „wat ik mijn kinderen mee moet geven. Geestelijk bedoel ik. Op die leeftijd hebben ze het toch al niet ge makkelijk en wat kunnen wij hun bieden? Er is geen zekerheid meer, er zijn span ningen, gebrek aan leiding, enfin, noem maar op. Dat was in mijn jeugd toch an ders, al klinkt het misschien wat afge zaagd". Hij was kennelijk een pessimist en wel licht leed hij reeds aan de managersziekte. In ieder geval was Henri het allerminst met hem eens. „In uw jeugd, meneer", betoogde hij hartstochtelijk, „in uw jeugd was de toe stand veel en veel beroerder dan nu. Hoorde je toen ooit spreken over Europese samenwerking, over hulp aan achterge bleven gebieden of over een wereldgezond heidsraad? En kijk nu eens om je heen!" „Dat klinkt allemaal erg mooi", zei de fabrikant mistroostig, „maar verkoop hqt eens aan de mensen van vandaag. De mees ten weten niet eens, dat er een wereldge zondheidsraad bestaat, maar ze worden wel volgegoten met nieuws over oorlog hier en oorlog daar en over de atoombom en al dat fraais. Denkt u, dat onze kinderen alsmaar vervuld zijn van de hulp aan ach tergebleven gebieden? Die hopen op hulp bij het krijgen van een paar kamers als ze trouwen. In de ogen van onze kinderen is heel Europa een achtergebleven gebied". Zo ging het nog een tijdje door en ten slotte zochten wij de coupé op waar Henri zijn, met verslagen en rapporten gevulde aktetassen had achtergelaten. Er zat reeds een magere, gebruinde heer, die ook al om een praatje verlegen was. Hij bleek een Hollander te zijn, die lang in de Ver enigde Staten had gewerkt en daaruit een bescheiden pensioen had overgehouden, hetwelk hij in Palma di Mallorca omzette in voedsel, onderdak en een plaatsje in de zon. Geen gek leven, vonden we alle drie. Eigenlijk een lang gekoesterd verlangen van talloze landgenoten. Een wensdroom, die in ons klimaat kan uitgroeien tot een soort dwangneurose Majorca!! Maar de gepensioneerde geluksvogel dacht er an ders over. „Ach, weet u wat het is", sprak hij triest, „eerst lijkt het allemaal erg mooi, maar zo in je eentje op Majorca als je geen woord Spaans spreekt en te oud bent om het te leren, is ook niet alles. Bovendien word je het grootste deel van het jaar onder de voet gelopen door de toeristen. En het allerergste is nog het eten. In de States heb ik jaren gedroomd van echte lekkere gebakken aardappelen, maar op Majorca heb ik ze nooit gegeten zoals vroeger thuis". Somber voegde hij er nog aan toe: „Ik denk, dat ik maar weer iets in Holland ga zoeken, als het niet te duur is". In Den Haag stapten ze uit. Dé econoom met een hoofd vol integratie, de fabrikant met zijn opvoedingsproblemen en de man uit Majorca met heimwee naar gebakken aardappeltjes d la Hollandaise. Zo heeft iedereen zijn zorgen. Am. de Vita ADVERTENTIE Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. De 75-jarige dr. P. H. Ritter, die zater dag afscheid nam van zijn werk als radio spreker na een periode van dertig jaar, is 's middags gehuldigd in het grote restau rant van de AVRO-studio in Hilversum. Er waren enige honderden bijeen gekomen, onder wie minister-president dr. W. Drees, het Tweede Kamerlid W. H. Tilanus en andere vrienden. Een tiental sprekers bracht hulde aan dr. Ritter, die vergezeld werd door zijn echtgenote. Als eerste sprak jhr. Th. Roëll, voorzit ter van de AVRO, die namens deze om roepvereniging, waarvoor dr. Ritter zo vele jaren werkzaam was, een schilderij aanbood: een Italiaans landschap van Jo Damme. Dr. Drees vertolkte de gevoelens van het huldigingscomité en in een bij zonder hartelijke toespraak sprak hij zijn bewondering uit voor het werk, dat dr. Ritter zo lange tijd heeft gedaan. „Met eerbiedige bewondering heb ik vernomen", aldus de minister-president, „dat gij thans voornemens zijt te gaan studeren voor het doctoraal examen wijsbegeerte". Hij noem de dr. Ritter de bemiddelaar tussen de cul turele waarden en de menigte, en offreer de hem hierna het geschenk van het hul digingscomité: onder andere een cheque van f 7000, Van de rij van sprekers die volgden, noemen wij jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, burgemeester van Utrecht, die dr. Ritter als burger van zijn stad vereerde met een medaille, mr. F. Bakels namens de Ko ninklijke Nederlandse Uitgeversbond, prof. dr. Garmt Stuiveling, die de gevoelens vertolkte van de Vereniging van Letter kundigen en de collega's en mevrouw An nie van Wageningen-Salomons, die sprak namens het juist vandaag opgerichte Rit ter Instituut ter bevordering van de taal zuiverheid, dat jaarlijks onder andere een prijs zal uitloven. Nadat namens het AVRO-personeel een taart in drie verdiepingen met vijfenze ventig kaarsjes was binnengedragen, sprak dr. Ritter een bewogen dankwoord. Zijn grootste vreugden zijn geweest te be merken, dat ook de gewone man in zijn critieken belang stelde. „Ik ga nu wer ken aan de voorbereiding van mijn Ita liaanse reis", zo zeide hij tot slot, „want werken moet men, en ik ben nog vol plan nen, levensvreugd en levensplicht". De foto-reportage welke men hiernaast aantreft, brengt de belangrijkste ge beurtenissen in beeld van het Konink lijk bezoek aan de IJmond bij gelegen heid van de opening der tunnels te Velsen. De foto boven toont ons het grote ogenblik van zaterdag 28 sep tember: Koningin Juliana knipt het lint door dat de laatste barrière vormt voor de entree van de auto tunnel. Naast de Koningin minister Algera. Onmiddellijk na de plechtig heid maakte de vorstin een tocht door de tunnel. Zij nam daarna een défilé af van bedrijfsauto's, waarvan ons de tweede foto een indruk geeft. De Koningin bracht ook een bezoek aan Driehuis. Daar nam ze kennis van het werkstuk van acht bejaarden: een ma quette, voorstellende IJmuiden. Bur gemeester mr. M. M. Kwint gaf een toelichting en de makers zelf zorgden voor interessante gegevens over de details van hun pronkstuk, waaraan ze een jaar hebben gewerkt. Nu de nieu we verbinding met Beverwijk via de tunnel tot stand is gebracht, heeft de lijn HaarlemBeverwijk over de spoorbrug afgedaan. De laatste trein, die zaterdagnacht over deze route de „Wijk" binnenkwam werd met eerbe toon binnengehaald en kreeg zelfs een krans op de neus. De foto legt dat ogenblik vast. Over de tunnels zelf brandde laat in de avond van zater dag een groots vuurwerk los, aange richt om de festiviteiten luisterrijk te bekronen. Van dat evenement geeft de foto helemaal beneden de effectrijke en imposante weergave. ADVERTENTIE Rokershoest wordt voorkomen en bestreden met De Rotterdamse politie heeft drie per sonen aangehouden, die ruim twee ton koffie uit een opslagplaats bij de haven hadden gestolen. Bij een verkeerscontrole bleek op een vrachtauto een partij van ruim twee ton koffie te liggen. Over de herkomst kon de chauffeur geen redelijke verklaring geven. Hij werd meegenomen naar het bureau en bekende tenslotte dat de koffie was gestolen. Een broer van de chauffeur en diens patroon, die van de diefstal afwisten, zijn eveneens aange houden. Tussen Havelte en Meppel is zaterdag middag een tankauto van een destructiebe drijf uit Nijverdal, geladen met 17.000 liter dierlijk bloed, gekanteld. Het sluitstuk van de tank werd afgerukt, zodat het bloed over de weg stroomde. De brandweer van Havelte is meer dan een uur bezig geweest met het wegspuiten van de bloedmassa. Een kraanwagen heeft de tankauto, die ernstig beschadigd was, overeind gezet. FRANKFORT (Reuter-DPA) - Met een vliegtuig van de Amerikaanse lucht macht zijn zaterdagavond vijf over levenden van de „Pamir" in Hamburg aangekomen, waar zij in een hotel zijn ondergebracht. Zondag zijn zij eerst urenlang door een rechtbank voor de scheepvaart ondervraagd; pas daarna mochten de journalisten het vijftal inter viewen. De oudste van de vijf, de scheepskok Karl Dummer, deed het verhaal. Nadat vorige week zaterdagsochtends de zeilen van de „Pamir" weggeslagen waren door de gierende storm, naderde het einde snel. De slagzij was zo groot dat geen redding boten meer gestreken konden worden. De gehele bemanning hing aan de stuurboord- railing, toen de „Pamir" om circa kwart voor twaalf omsloeg. Alle opvarenden vie len in zee, de meesten verdronken meteen. Twee reddingboten werden losgeslagen en dreven weg, een ervan ondersteboven. Tussen de wrakstukken worstelden de drenkelingen wanhopig. Er vormden zich groepjes overlevenden. De eerste vjjf „In mijn groep," vertelde Dummer, „wa ren ongeveer 15 man. Met een reddings vest bouwden we een soort vlot. We haal den er stukken touw door en klemden er riemen iri vast en konden ons daarmee enige tijd drijvend houden. We lagen on geveer een uur- in het water toen we op 90 meter afstand een lege reddingsboot zagen. Door tien meter hoge golven zwom men we naar de reddingsboot toe, die we maar af en toe zagen. We konden hem al leen zien als wij of de reddingsboot op een golftop lagen. We hadden een uur nodig om die afstand te zwemmen. Slechts tien van onze vijftien mannen bereikten de boot. Alles wat erin lag gooiden we eruit om hem lichter te maken, zodat we ons tenminste aan de boot konden vastklam pen. Wij hingen tot onze borst in het water. De eerste nacht stierven er twee. Zij waren uitgeput. Wij trachtten ze boven water te houden, maar dat was onmogelijk. Zelfs toen ze al dood waren probeerden we ze nog vast te houden, maar ze waren te zwaar. Eindelijk vonden we de kracht om in de boot te klimmen en hem leeg te hozen. De volgende dag en de volgende nacht hebben we de hele tijd uitgekeken naar schepen. Enkele kwamen dichtbij tot op 200 meter van ons af. We schreeuwden zo hard we konden, maar de wind stond onze kant uit en men hoorde ons niet." Dorst ergste kwelling „Wij hadden blikjes noodrantsoenen, die we met messen openmaakten, maar onze dorst was verschrikkelijk. We hebben het meest van de dorst geleden." De tweede dag stierven er nog twee mannen. Ze hadden teveel zeewater gedronken. We hebben geprobeerd ze te weerhouden, maar zjj hadden zo'n enorme dorst dat zij hun verstand verloren. Ze wisten niet wat ze deden. Ze zwommen gewoon weg. We pro beerden ze tegen te houden, maar dat kon niet. Een kwartier later zagen we ze niet meer." „Weer zagen we schepen en vliegtuigen, maar zij zagen ons niet. We trokken een plank uit de boot en maakten daar een mast van, twee en een halve meter hoog, met een zwemvest als vlag eraan." Haaien „We waren zo moe en onze handen wa ren zo geschaafd dat we geen blikjes voedsel meer open konden maken. Zo nu en dan zwommen haaien om ons heen, maar we waren niet bang voor ze. Als we een zwemvest zagen drijv-n, zwommen we er zelfs heen, omdat we hoopten er een lichtpatroon in te vinden. De haaien kwamen niet achter ons aan." Waanvoorstellingen „Daarna kregen we hallucinaties. We verbeeldden ons dat we land zagen, vlieg tuigen die boodschappen in de lucht schre ven, hele vloten snelle motorboten en land. Een van ons wilde naar Engeland zwem men. Toen kwam het grote moment. We draaiden ons om en daar, uit een regen boog komend, was de „Saxon". Hij kwam recht op ons af, maar wij wilden niet wachten. We sprongen te water en zwom men erheen. Ze wierpen ons touwen en zwemvesten toe. We pakten de touwen vast - en toen konden we niet meer. We konden niet omhoog klimmen langs die touwen. De bemanning droeg ons naar boven. Toen wisten wij dat we in veilig heid waren." In veiligheid Het vijftal geredden is, zoals men weet, later door de „Saxon" overgezet op de „Geiger", die hen in Casablanca aan land zette. Vandaar zijn zij zaterdag in een Amerikaans militair vliegtuig naar hun vaderland teruggebracht. De overlevenden zijn de 54-jarige scheepskok Dummer, de 18-jarige Folkert Anders, de 18-jarige Klaus Friedrich, de 19-jarige Georg Wirth en de 17-jarige Karl Kraaz. Een zesde overlevende, de twintig jarige Giinther Hasselbach, die dinsdag avond gered werd, is door een Frans schip naar Porto Rico gebracht. xxx)ooocoooccocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 8 8 De Pamir is onbeschadigd gezonken. 8 8 Door het geweld van de orkaan werd het zeilschip „plat" gelegd en door de g R golven overweldigd. Dit is gebleken uit 8 8 de eerste ondervraging van de vijf schip- g 8 breukelingen. Aanvankelijk werd aan- genomen, dat de voormast gebroken was 8 b en de neerstortende tuigage het schip g R lekgeslagen had. 8 g Kapitein Hermann Eggers van de Pa- mir, die de laatste reis van het schip we- R gens ziekte niet heeft meegemaakt, is 5 van oordeel, dat de Pamir zich weer o opgericht zou hebben als de masten van 8 hout en niet van staal waren geweest, g De masten zouden dan namelijk gebro- 8 ken zijn. g :xdoooooccxxxxxxxxxx)ocöooooocoooooooocxdcococoooc>oooooooooc Als gevolg van de noodzaak tot vermin dering van de overheidsbestedingen, is besloten tot verhoging van de eigen bij drage van emigranten in de kosten van hun emigratie in 1958. De minimum eigen bijdrage ondergaat geen wijzigingen voor Argentinië, Australië, Brazilië, Chili, Rho desia en Nieuw Zeeland. Van de uitkomst van besprekingen, welke thans nog plaats hebben met de regering van de Unie van Zuid-Afrika zal afhangen, of voor emi granten naar Zuid-Afrika de verhoging al dan niet zal gelden. Voor hen, die zich naar andere overzeese bestemmingen begeven, zal met ingang van 1 januari 1858 de minimum eigen bijdrage voor zelfstandig emigreren de ongehuwde emigranten worden van f 150 tot f 350, voor gezinnen van f 100 tot f200. Verlies in Oostenrijkse kunstkringen (Van onze correspondent in V/enen) Ernst Marboe, de administratieve leider van de Oostenrijkse staatstheaters dus van de Opera, het Burgtheater, de volks opera en het Academie-Theater is zater dag op 48-jarige leeftijd plotseling over leden. Aanvankelijk was hij de leider van de culturele afdeling bij de regeringsvoor lichtingsdienst en werd hij in 1953 tot algemeen administrateur van de Oosten rijkse staatstheaters benoemd. In deze kwa liteit heeft hij een grote rol gespeeld bij de wederopbouw en de plechtige opening van de opera en het Burgtheater in 1955. Hij is het ook geweest, die Herbert von Karajan tot directeur van de Weense Opera benoemde en die tevens samenwerking met de Scala van Milaan mogelijk maakte. Daaraan is het te danken, dat de Weense Opera haar hoog internationaal niveau kon bereiken. Ook coördineerde hij de festivals in Oostenrijk door de Weense Opera voor Salzburg te reserveren en het Burgtheater voor het festival van Bregenz. Hij zorgde er tevens voor, dat buitenlandse toneelgezelschappen tijdens het Weense festival in het Burgtheater konden optreden. Door de honoraria voor zangers en toneelspelers aanzienlijk te ver hogen gelukte het hem de beste krachten voor Oostenrijk te bewaren, die anders be zweken zouden zijn voor de financiële ver leiding van de Duitse bondsrepubliek. Marboe heeft een groot aandeel gehad in het scenario van de Oostenrijkse propa gandafilm „1 april in het jaar 2000", waar in hij tegen de schijnbaar eeuwigdurende bezetting van Oostenrijk op geestige wijze protesteerde. Hij heeft de culturele geschiedenis van Oostenrijk beschreven in een boek, dat onder d titel „Oesterreich Buch" bekend werd en tevens in het Frans is vertaald. Het was zijn streven om Oostenrijk weer een vooraanstaande plaats te geven in het internationale kunstleven, welk streven met succes werd bekroond. Zijn dood be tekent voor heel Oostenrijk en speciaal voor het culturele leven in dit land, een zeer groot verlies. Na een langdurig vooronderzoek heeft de Duitse politie te Düsseldorf de 38-jarige Nederlander J. D. aangehouden. Hij zou juist dezer dagen zijn functie als labora toriumarts aldaar opgeven, om de leiding op zich te nemen van een afdeling van de geneeskundige dienst elders in Duitsland. Hij wordt er van verdacht geen artsbe voegdheid te bezitten en zichzelf van valse papieren te hebben voorzien. Reeds in de eerste helft van dit jaar kreeg de Rotterdamse recherche argwaan, toen zij bij een stempelfabriek daar ter stede voor een andere vervalsingsaffaire een onderzoek instelde en tot de ontdek king kwam, dat daar onlangs ook een stempel voor de universiteit van Innsbruck was gemaakt. Men stelde zich voorzichtig in verbinding met de Duitse autoriteiten, die het onderzoek voortzetten en de ante cedenten van D., op wie de Rotterdamse recherche de aandacht had gevestigd, na gingen. D. zou het stempel hebben besteld en misbruikt om zich van een artsenbul van de universiteit van Innsbruck te voor zien. Zaterdagmiddag had in de Technische Hogeschool te Delft de officiële opening van de eerste studio voor elektronische muziek in Nederland plaats. Deze is tot stand gekomen dank zij het initiatief van het Contactorgaan Elektronische Muziek, een comité waarin componisten, vertegen- wordigers van de regering, de Nederlandse Radio-Unie, de Technische Hogeschool en Philips zitting hebben. Bij afwezigheid van voorzitter Henk Stam opende ir. W. Ter- meulen de bijeenkomst, die bijgewoond werd door zeventig genodigden, hoofd zakelijk componisten en muziekcritici. Onder de aanwezigen bevond zich de heer J. P. Wagemans namens de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de Frans-Amerikaanse componist Edgar Varèse die een voorganger geweest is op het terrein, dat het contactorgaan met de opening van deze studio wil gaan ont ginnen. Een uiteenzetting van 't doel en de opzet werd vervolgens gegeven door dr. ir. W. Kok aan wie door de Technische Hogeschool de leiding van dit muzikale laboratorium opgedragen is. Deze begon met een korte historische uiteenzetting, waaruit bleek dat ongeveer veertig jaar geleden door de uit vinding van de elektronenbuis zich de mogelijkheid opende om langs elektro nische weg geluid voort te brengen. Hier door ontstonden aanvankelijk instrumen ten als de Ondes Martenot, het Trautonium en niet te vergeten het Hammond-orgel, die echter, volgens de spreker, weinig of geen toekomst hebben daar hun toon star is van nature en in tegenstelling tot bij voorbeeld de traditionele blaas- en strijk instrumenten, waar de zuiverheid het eer ste doel van de bespeler blijft, de techniek thetische weg componeren. Dit direct wer ken aan de samenstelling van het muzikale element zelf is wel het meest frappante en het meest essentiële van de revolutie, die zich hier misschien voorbereidt. De voor naamste centra van deze experimenten zijn Parijs en Keulen (ook in Milaan is men, naar een der aanwezigen meedeelde, reeds tot bijzondere resultaten gekomen). In Keulen waar de radio een studio hier voor ingericht heeft, werkt men alleen met elektronische trillingen, met uitsluiting van de akoestische effecten. Bij de concrete muziek van de Parijse geluidsingenieur Pierre Schaeffer is iedere geluidsbron in al of niet gedeformeerd* staat composi torisch bruikbaar. Van groot belang is steeds, zoals ir. Kok in zijn inleiding ver klaarde, de samenwerking tussen instru mentbouwer, fysicus en componist. De experimentele muziek, zoals men het terrein, dat door de ontwikkeling der na tuurkunde aan de muziek is toegevoegd zou kunnen noemen, verkeert nog in het allereerste stadium van vooronderzoek. Het aftasten van de oneindig vele mogelijk heden, het proefondervindelijk „bereiden" van de klank zou volgens ir. Kok door „automatie" op den duur uit het stadium van huisvlijt dienen te geraken. Voorals nog wil men afwachten welke aantrekking het nieuwe materiaal op de componisten heeft en hen door het beschikbaar stellen van een apparatuur en een kleine tech nische staf helpen in dit „niemandsland" een weg te vinden. Na deze duidelijke uiteenzetting konden de aanwezigen een kijkje nemen in de daartoe ingerichte studio. Op 16 november wordt in de Philips-Schouwburg te Eind hoven het eerste Nederlandse concert van hier gericht is op het aanbrengen van I alleen elektronische muziek met werken kunstmatige vibraties. Van geheel andere van Badings, Stockhausen en De Leeuw aard zijn de mogelijkheden die pas sinds kort door de magnetofoon geschapen zijn: hierdoor kan men de klank zelf langs syn- gegeven. Sas Bunge

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 5