Labour koerst naar links om de eenheid te bewaren SPION IN BERLIJN GISPEN (^Ouwe Job vertelt zijn avonturen Indonesische gezindheid jegens Malakka grondig gewijzigd Agenda voor Haarlem Partijcongres richt zwaar geschut op het beleid der conservatieven Na stemonthouding in de UNO Men vergat, dat de nieuwe staat in Australië een bondgenoot heejï Kort en MAANDAG 30 SEPTEMBER 1957 4 Wandlamp voor indirecte of tafei- verlichting GISO- lampen tegen Geleerden waarschuwen proeven met kernwapens Kernproef in Nevada Heringa Wuthrich Britse trawler na botsing in Noordzee gêzonken Lot van Bourgès-Maunoury's kabinet onzeker geacht Grieven van de rechtse oppositie toegenomen Griep eist slachtoffers in Engeland bondig^ V. JDOOR SLIM HARRISON len- (Van onze correspondent in Londen) Nu het Britse parlement, ondanks de financiële noodmaatregelen tot eind ok tober zjjn zomervakantie voortzet, vormen de jaarlijkse partij conferenties thans de plaats voor de grote politieke veldslagen. Labour is naar Brighton getrokken, waar het vandaag de eerste congresdag tegen de regering is losgebrand. Volgende week tjj- gen de conservatieven naar dezelfde bad plaats en hetzelfde sportgebouw om zich tegen de aanvallen te verweren. Het Brit se volk en vooral de neutralen onder de kiezers kijken aandachtig toe of de poli tici nog iets nieuws hebben toe te voegen aan hun argumenten. Labour, dat het na de eerste na-oorlogse regeringsperiode bij de kiezers had ver bruid, stelt alles in het werk om bij hen weer in het gevlei te komen. Sinds het af treden van de kleurloze Attlee zijn de on derlinge spanningen in de partij vermin derd. Deze spanningen waren vaak het gevolg van het gebrek aan leiderschap, dat Attlee's jongere opvolger, Gaitskell, nu vaak ten koste van zijn reputatie als bezadigd intellectueel, tentoonspreidt. De strijd gaat echter voort tussen de „onvervalste" socialisten, die als tover middel radicale nationalisering van hele bedrijfstakken aanprijzen, en degenen, die zulks als ouderwetse romantiek beschou wen. De partijleiding stelt een delicaat compromis voor, om de staat de meerder heid van het aandelenbezit te laten ver werven in zeshonderd van de belangrijk ste ondernemingen. De vaagheid en ver moedelijke ontoereikendheid van het plan hebben de woede opgewekt van de linkse elementen, met name in de vakbonden, die op Labour-congressen de lakens uit delen, omdat zij het belangrijkste onder deel vormen van de federatief opgebouwde Labour-partij. Achter de schermen wordt ADVERTENTIE f74. CULEM80RG CANNES (UP) Op de slotzitting van een conferentie over door de mens te weeggebrachte invloeden op de menselijke gezondheid is eenstemmig een resolutie aangenomen, waarin een beroep op alle betrokken regeringen wordt gedaan proe ven met kernwapens te staken. Geleerden uit 33 landen namen deel aan deze confe rentie, die in Cannes is gehouden. Voor aanstaande geleerden uit verscheidene landen waarschuwden tegen de gevolgen van radio-activiteit, veroorzaakt door proeven met kernwapens. De Franse kankerspecialist prof. La- cassagne noemde een der grootste gevaren die de mensheid bedreigt een toeneming van het aantal kankergevallen als gevolg van toenemende radio-activiteit. Zijns in ziens is het „nog niet" te laat maatregelen te nemen, de radio-activiteit te verminde ren. Prof. Peacock uit Edinburgh zei dat bij vele dieren kanker kan worden ver wekt door hen bloot te stellen aan radio actieve straling. Hij wees voorts op het feit, dat het aantal bloedkankergevallen in Japan, als gevolg van de atoombom, tot het tienvoudige van normaal is gestegen. Prof. Kaplan uit West-Duitsland legde de nadruk op de schadelijke erfelijke gevol gen van atoomstraling. Vrijwilligers voor LONDEN (Reuter) De Britse minis ter van Binnenlandse Zaken, Butler, heeft in een radiorede verklaard, dat de organi satie voor de burgerverdediging „zeer veel kan doen" om de gevaarlijke gevolgen van een aanval met een waterstofbom te ver kleinen. Als boven Groot-Brittannië een waterstofbom zou ontploffen, zou het grootste deel van het land onbeschadigd blijven. Wel zou men zich moeten behoe den tegen radio-actieve neerslag. In vele niet rechtstreeks getroffen gebieden zou den de mensen de ernstige gevolgen van de radio-activiteit kunnen ontgaan door binnenshuis te blijven tot de ergste neer slag voorbij is, zo zei de minister, die voor de microfoon was verschenen om vrijwil ligers op te roepen voor de burgerverdedi ging. NEVADA (Reuter) In de woestijn van Nevada is zaterdag de voorlaatste Ameri kaanse kernproef in de huidige serie genomen. Het was de 23e ontploffing van de serie. De kracht van het kernwapen dat aan een ballon was bevestigd die op 500 meter boven de woestijn zweefde, was groter dan 20.000 ton t.n.t. Volgens een waarnemer in Las Valgas, op 140 kilometer het proefterrein, was de lichtflits van feller dan bij voorgaande proeven. hevig geworsteld, waarbij de leiders ver raad aan het socialisme wordt verweten. Toch kan men verwachten, dat de partij leiding, die er voor huivert een toekom stige Labourregering de handen te binden, zal zegevieren. Het congres zal zeker een fel emotioneel verzet ontketenen tegen de Britse water- stofbomproeven. Verantwoordelijke par tijleiders moeten er echter rekening mee houden, dat zij zelf als ministers gedwon gen kunnen worden de waterstofbom te handhaven. De partijleiding wilde daarom tot dusver niet verder gaan dan het be kende voorstel, tot opschorting van de proeven tijdens welke naar overeenstem ming tot afschaffing op inspectiebasis dient te worden gestreefd. Het is echter niet onmogelijk, dat het congres zich, ge zien de heersende stemming in de partij en in het land zal laten verleiden tot een radicalere uitspraak. Stoom afblazen Gelukkig, dat men, bij alle onvermijde lijke teleurstellingen, voldoende stoom zal kunnen afblazen tegen de jongste door de regering afgekondigde financieel-econo- mische maatregelen, waardoor produktivi- teit en werkgelegenheid bedreigd worden geacht. Gaitskell heeft zaterdag op een demonstratieve bijeenkomst in Brighton de beschuldiging herhaald, dat de re gering aan de vakbonden de oorlog heeft verklaard en stakingen uitlokt. Dit wordt uitgelegd als een sein voor nieuwe loon- acties. De vakbeweging wil op haar beurt niet van eenzijdige zelfbeheersing weten, zolang de regering prijsverhogingen blijft bevorderen en weigert winsten en divi denden te beknotten. De partijleiding heeft reeds besloten op het congres triomfantelijk te laten aan kondigen, dat een toekomstige Labour regering de uitwassen van de nieuwe huurwetgeving, waardoor miljoenen huur ders vogelvrij zijn verklaard, ongedaan zal maken. Dit is mogelijk Labour's groot ste troef in een toekomstige verkiezings strijd. De heersende ontevredenheid heeft de conservatieve aanhang weliswaar ge vaarlijk doen slinken, maar het blijft toch de vraag, of Labour, dat zes jaar geleden de bons kreeg, omdat het zelf geen raad wist met de inflatie, thans als redder in de nood zal kunnen optredenTenein de de eenheid te bewaren, koerts de partij, zoals in Brighton reeds is gebleken, naar links, vooral om de steun van de vakbe weging niet te verspelen. De partij voorzitster, het Lagerhuislid Margaret Herbison, verklaarde hedenoch tend in haar openingsrede, dat de voor naamste buitenlandse concurrenten er op het gebied van kapitaalbelegging beter voor staan dan Groot-Brittanië. Toe neming van beleggingen is nodig om deze hoogst bedenkelijke toestand te verande ren en Groot-Brittannië de voordelen te laten plukken van toetreding tot de West- eurqpese vrije handelszone. Labour legt nog steeds groot voorbehoud aan de dag tegenover dit plan en wil er. zeker van zijn, dat de volledige werkgelegenheid en de Britse levensstandaard er niet door zullen worden aangetast. „Onverdedigbaar" (Reuter) Margaret Herbison viel de regering aan, omdat zij een tijdelijk ver bod van proeven met kernwapens ver bindt aan de andere stadia van ontwape ning. Dit is onverdedigbaar, aldus de voorzitster. Zij pleitte voor de ontbinding van de nationalistisch-Chinese strijd krachten op Formosa, de toelating van communistisch-China tot de UNO en in stelling van een „neutraal gebied" in het Nabije Oosten door Rusland en het Wes ten. De partij wenst in Europa terugtrek king van de westelijke strijdkrachten uit West-Duitsland in ruil voor terugtrekking van de Russische militaire macht uit het .oosten. De partijvoorzitster drong verder aan op meer steun voor de minder ont wikkelde gebieden, in de vorm van een percent van het nationale inkomen. ADVERTENTIE HAARLEM ELECTRISCHE INSTALLATIES LUIDSPREKENDE TELEFOON-INSTALLATIES LONDEN, (UP Een 134 ton metende Engelse trawler, British Columbia, is zon dagmorgen gezonken na een aanvaring met de Amerikaanse torpedobootjager „Purdy". Volgens een bericht van de kapitein van de „Purdy" gebeurde het ongeluk om kwart voor vijf op de Noordzee, 125 mijl ten oos ten van Flamfoo Head in Engeland. De trawler zonk een uur later. De bemanning is door de „Purdy" in veiligheid gebracht. Het Amerikaanse oorlogsschip, dat terug keerde van de NAVO-oefening kreeg een klein gat in de boeg. Het zal in Engeland gerepareerd worden. Scheepsbotsing bij Australië SYDNEY (UP Het emigrantenschip „New Australia" met duizend passagiers aan boord is zondagavond in botsing ge komen met de Noorse tanker van 16.000 ton „France Stove" uit Oslo. Het ongeluk gebeurde nabij Goode Island in de Torres- straat tussen Australië en Nieuw-Guinea, toen beide schepen bijdraaiden om voor anker te gaan. De 20.000 ton metende „New Australia" was woensdag uit Sydney ver trokken met bestemming Singapore. Onder de passagiers bevond zich een Australisch bataljon militairen met familieleden, dat gelegerd wordt in Malakka. Er waren geen persoonlijke ongelukken. (Van onze correspondent in Parijs) Met kloppend hart zal de Franse premier Bourgès-Maunoury vanmiddag het spreek gestoelte van de Nationale Vergadering beklimmen in een laatste poging de goed keuring voor zijn plannen inzake Algerije en de toestemming voort te bestaan, los te krijgen. De vooruitzichten voor de ver trouwenskwestie, waarover in de namid dag of in de avond wordt gestemd, zijn er het afgelopen weekeinde, dat grondwette lijk voor overdenking was bestemd, niet gunstiger op geworden. De rechtse oppositie, die wordt aange voerd door de scherpzinnige oud-gouver neur van Algerije, Jacques Soustelle, vroeger adjudant van generaal De Gaulle, heeft het hoofd nog niet in de schoot ge legd. Bovendien wordt naast alle grieven op de kaderwet, de premier van deze kant dan ook nog verweten, dat hij de debatten vroegtijdig zou hebben afgebroken en dat hij te bedeesd is opgetreden tegen Washington en vooral tegen Rome wegens de wapenleveranties aan Tunesië, waar over de betrokken ambassadeurs de afge lopen dagen intensief overleg hebben ge pleegd. Vermoedelijk zal Bourgès-Maunoury deze twee punten in zijn rede met bijzon dere zorg behandelen. Aangezien de pre mier echter niet uitermate geliefd is bij de Kamer en evenmin een meeslepend redenaar is, moet er in de voorspellingen over de afloop van de stemming de groot ste reserve in acht worden genomen. Aanslagen ORAN (Reuter) Achttién Europeanen, onder wie verscheidene kinderen, zijn bij een aanval van verzetslieden met hand granaten te Mostaganem, in West-Algerije, gewond geraakt. Eén van de aanvallers werd doodgeschoten. In de Joodse wijk van Oran zijn negen mensen gewond door een ontploffende handgranaat. (UP) Ten oosten van Oran werd een passagier gedood toen een bus door rebel len werd beschoten. In de omgeving van de stad zijn verscheidene boerderijen van Franse kolonisten in brand gestoken. In Blida, Oost-Algerije, werd een bom in een restaurant geworpen. (Reuter) Aroeksi Abdelkader, districts chef van politie in Blida, is gearresteerd op beschuldiging van samenwerking met de rebellen. PARIJS (UP) Een Franse krijgsraad heeft te Parijs dertien Algerijnse officieren in staat van beschuldiging gesteld, omdat zij hun ondergeschikten hadden aange spoord over te lopen naar de opstandelin gen. Zeven officieren werden gevangen gehouden. 7es werden hangende het ver dere onderzoek uit voorarrest ontslagen. ALGIERS (UP) Honderd Franse oud strijders uit de tweede wereldoorlog heb ben zaterdag met zwarte vlaggen door Algiers gemarcheerd, in een protestbe toging tegen de „raamwetten" van Bour gès-Maunoury. LONDEN (UP) In Engeland zijn de afgelopen week 121 personen aan griep- complicaties overleden, aldus is officieel bekend gemaakt. De week daarvoor waren 47 personen aan de gevolgen van de griep overleden, het totaal aantal doden voor dit jaar is daarmee op 472 gekomen. In vergelijking met het vorige jaar, toen in totaal 1073 personen aan griep of complicaties van griep bezweken, is dit cijfer niet hoog te noemen. Ongeveer de helft van de bevolking van Rio de Janeiro heeft Aziatische griep. Er zijn 1.350.000 patiënten. 71 inwoners van Rio zijn aan de gevolgen van de ziekte overleden. Rusland: tabletten Na zeven jaar intensief onderzoek heeft men in Rusland een nieuw middel tegen de griep, coëtizon genaamd, in de handel ge bracht, aldus meldt radio-Moskou. Volgens de Russen doodt dit nieuwe middel de griepvirus en voorkomt het complicaties. Het wordt in tabletvorm ingenomen. „We zullen ons moeten verdedigen, Joppie!", zei Govert. „Ze halen ons in, zie je wel?" Nou, ik kan je wel vertellen, dat ik me niet erg op m'n gemak voelde! Govert pakte 'n paar cocosnoten op; die wou hij ze naar 't hoofd gooien, snap je? Steeds dichterbij kwam de andere prauw; de inboorlingen schreeuwden woedend en dreigden mei hun sperenTjongejonge als ze ons te pakken kregen, zou mijn fluit niet meer helpen98-99 (Van onze correspondent in Djakarta) Ondanks het feit dat de Algemene Ver gadering der UNO, thans in New York bijeen, met vier stemmen méér dan vorig jaar heeft besloten Nieuw Guinea weer op haar agenda te plaatsen, is men in Indo nesië niet ten volle voldaan. Dat komt doordat Malakka zich van stemming heeft onthouden. Als er één lid van de UNO was, waarvan men in Indonesië zeker verwacht te, dat het de Indonesische aanspraak op Nieuw Guinea zou steunen, dan was het namelijk wel dit pas onafhankelijk gewor den, Maleise broedervolk. Die verwachting was nog versterkt, door dat gemeld was, dat mr. Subandrio, de In donesische minister van Buitenlandse Za ken, die deel uitmaakte van de delegatie naar de soevereiniteitsoverdracht in Ma rkka's hoofdstad Koeala Loempoer, na ge sprekken met Maleise autoriteiten had ver klaard „ervan overtuigd te zijn, dat Ma lakka de eis van Indonesië ten aanzien van Nieuw Guinea zou steunen". Nu dit niet gebeurd is, voelt men zich in Indonesië min of meer „verraden". Het Masjumi-blad „Abadi" merkte op, dat door de „onbroederlijke daad" van Malakka, „wij ons gevoelen als Caesar, die na het verraad van Brutus het gevleugelde woord sprak: „Ook gij, Brutus!" Een deel van de Indonesische pers wijt de houding van Malakka aan het feit, dat het land nog steeds min of meer onder „koloniale druk" van Engeland staat. Merkwaardigerwijs wordt Australië in dit verband niet genoemd. En toch is ver moedelijk de invloed van Australië op de houding van Malakka ten aanzien van de Indonesische Nieuw Guinea-eis van meer gewicht dan de Britse. Australië neemt immers tegenover deze eis een standpunt in, dat niet minder afwijzend is dan dat van Nederland. Het is bekend, dat als Nederland er eventueel in zou toestemmen Nieuw Guinea aan Indonesië over te dra gen, het nog zeer de vraag zou zijn of Australië daarin zou berusten. Australië heeft in de bestrijding van de communis tische terroristen op Malakka een belang rijk aandeel. Zou het zich daarvan terug trekken, dan bestaat het gevaar, dat de communistische terroristen - meest Chine zen - wier aantal geleidelijk is gereduceerd weer in kracht toenemen. In de bijna voor de helft uit Chinezen bestaande bevolking van Malakka vinden zij daarbij een vruchtbaar terrein. Politieke waarnemers in Djakarta spra ken dan ook als hun mening uit, dat het zich onthouden van stemming in de Nieuw Guinea-kwestie, Malakka werd ingegeven door de wens om goede relaties met Australië te bewaren. De houding van Malakka wordt nu in Indonesië enigszins als ondankbaar aan gevoeld. Men heeft zich namelijk in In donesië voor de onafhankelijkheidsver klaring van Malakka nogal enthousiast getoond, hetgeen op zichzelf niet zo be vreemdend is, gezien de nabuurschap en de overeenkomst in ras met ruim de helft van de bevolking van Malakka. De Indonesische radio gaf een speciale uitzending met een reportage van de plech tigheden te Koeala Loempoer. Er was een oproep tot de burgerij om op 31 augustus - de dag der onafhankelijkheidsproclama tie de vlag uit te steken en voor de legerinstanties werd daartoe zelfs door de chef-staf van de landstrijdkrachten een in structie uitgevaardigd. In Djakarta was bovendien op de zondagmorgen daaropvol gend een massabijeenkomst en ter stimu lering van het bezoek daaraan doorkruiste gedurende een paar dagen een luidspreker auto van het departement van Voorlich ting op intensieve wijze de hoofdstad. Men was er verder snel bij om de uitzending van het populaire Indonesische liedje „Terang Bulan" door de radio te staken, toen bleek dat Malakka deze wijs tot haar volkslied had gekozen. De Indonesische pers heeft in die tijd grote aandacht besteed aan de gebeurte nissen op Malakka en sommige beschou wingen gingen met goede raadgevingen gepaard, zij het dan wel eens een tikje opdringerig, zodat een wat nuchterder Indonesisch blad meende te moeten op merken, dat de toestand in Indonesië nu toch niet van die aard was, dat men zich tegenover Malakka op de borst kan slaan In elk geval, in totaal sprak uit de wijze, waarop met de souvereiniteitsoverdracht aan Malakka werd meegeleefd, dat men deze min of meer ook als een Indonesische aangelegenheid beschouwde. De woorden, die nu, na de onthouding bij de stemming over Nieuw Guinea, over Malakka in de Indonesische pers werden geschreven, zijn niet zo prettig van toon; Het in de Engelse taal verschijnende blad „Indonesian Observer" bijvoorbeeld zegt, na er aan herinnerd te hebben, dat Malakka de sympathie van Indonesië had bij haar strijd voor de vrijheid en bij haar streven om tot de UNO te worden toege laten, dat „wij op deze Aziatische nabuur geen blaam kunnen leggen, als zij min of meer de buitenlandse politiek volgt van het land, dat eens haar heer en meester was". Een nogal zure opmerking! Het blad zegt verder, dat men zich voor te groot enthousiasme had moeten behoeden, toen Malakka onafhankelijk werd. En het herin nert eraan, dat het destijds bezwaar heeft gemaakt tegen het hijsen der vlaggen op de onafhankelijkheidsdag van Malakka en tegen het verbod om „Terang Bulan" te zingen. De onafhankelijke „Times of Indonesia" tenslotte zegt, dat wellicht weinig dingen zo als een verrassing tot Indonesië ge komen zijn, als Malakka's stemonthouding. Het blad meent dat de premier van Ma lakka Tengku Abdul Rahman met een verklaring moet komen over het „waarom", teneinde „de atmosfeer op te helderen". Er is in een luttel aantal weken wèl iets veranderd in de stemming in Indonesië tegenover Malakka! 17. Zij vraagt 't niet, zij beveelt 't. Ik gehoorzaam braafjes en leid haar naar de dansvloer. Het orkest speelt een wals. Angela danst verrukkelijk en ik krijg er plezier in. Rondom staan spiegels, zodat je jezelf duizenden keren terugziet. Boven onze hoofden draait een glazen bol, belicht door een schijnwerper, in het rond. De zaal krijgt een sprookjesachtig aanzien. Maar ondanks die rijkdom van luister en klater goud blijf ik kalm, koel observerend. De meeste gasten van de Frieda-club zijn mensen van een zekere standing. Er zijn enkele arbeiders onder, maar niet veel. Ze hebben allemaal meer geld dan de gemiddelde man. Ik heb dikwijls gehoord dat de Oost duitsers allen een karig bestaantje hebben, maar het tegendeel zie ik voor me. Er zijn knappe vrouwen, za kenmensen en een paar louche typen. Niet bepaald zware jongens, maar mannen die geheimzinnig over de dansvloer lopen in de richting van de toiletten, nadat zij even aan de bar gezeten hebben. Merkwaardig genoeg legt geen van hen deze weg in omgekeerde richting af. De aanwezigheid van Pola Kautner, van Fisher en miss Morelli doet me denken dat dit een plaats van samenkomst is. Een soort clandestiene gelegenheid waar zekere geheime agenten samenkomen. Ik weet uit ervaring dat dit soort zaken veelvuldig in Oost- Berlijn voorkomt. Wat de Sovjet-Unie zo sterk maakt, is dat zij zovele spionnen heeft. Omdat zij meer tipgevers heeft dan welke andere geheime dienst, krijgt zij ook meer in lichtingen. Men is zo gauw geneigd kleine bijzonder heden over het hoofd te zienmaar de Russen nemen van alles nauwkeurig nota, combineren en de duceren en slagen dikwijls waar wij falen. Het paar Pola-Fisher zijn we nu al verscheidene keren tegengekomen. Miss Morelli heeft eenvoudig het hoofd omgewend en Pola heeft me onschuldig aange keken, alsof ik een volkomen vreemde was. Maar ik weet zeker dat zij me goed gezien heeft en dat mijn dansje met miss Morelli aan mijn chefs zal worden ge meld. Gaat Pola Kautner daarom naar de Frieda-club? De wals is afgelopen, waar denk je aan, Holden? Nergens aan. Gevaarlijk. Kom, ik zal je aan iemand voorstel- Ik neem haar arm en ga met haar mee. Natuurlijk, ROMAN VAN SLIM HARRISON (vertaald uit het Frans ik had het wel goed gezien. Wij gaan een deur door en komen in een ruimte, waar een forse Duitse zit met een indrukwekkende onderkin. Miss Morelli duwt weer een deur open en ik vraag me af wat er gaat gebeu ren. We komen in een gang van een paar meter te recht. Aan het eind is een trap, die naar beneden loopt. Achter de jonge vrouw loop ik de trap af en tenslotte komen we in een enorm grote kelder, waar de verlich ting de indruk geeft alsof we in een station van de on dergrondse zijn beland. Waar gaan we heen, Angela? Ik ga je aan een vriend voorstellen. Plotseling hoor ik een vreemd geluid. We zijn in de buurt van water. Nee, ik heb me inderdaad niet ver gist. Miss Morelli gaat me voor over een pad van ruwe stenen en dan zijn we in een nauwe gang die steeds smaller wordt. Ik zie een trap met vochtige treden. Wacht even. Zij bukt en drukt op een elektische bel, die ik niet gezien had. Pas op. Het is hier glad. Ik kijk goed uit, en plotseling zijn we bij een bootje. De zwarte stroom aan mijn voeten is stellig een van de ondergrondse riviertjes van Berlijn. Stap in, Holden. Kom, weer maar niet bang, de ratten zijn al naar bed. Ik ga rechts van haar op het bankje zitten. Onver wachts trekt de jonge vrouw aan een draad die een hulpmotor in beweging zet. Het bootje gaat langzaam vooruit en tuft even later midden op het ongelooflijk vieze water. Onze enige verlichting is een lamp aan de voorsteven. Alles is rustig, alleen het geluid van de motor kun je horen. Dan komen we aan een soort viersprong, waar verscheidene stroompjes elkaar kruisen. Angela min dert vaart, neemt het roer en laat ons naar links draaien. We varen een andere tunnel in. Rechts kan ik duidelijk een soort kade onderscheiden, waar de mannen van de riooldienst hun gereedschap opbergen. De stank wordt bijna ondraaglijk en plotseling springt iets zwart in het water. Een rat! Zeker veertig centimeter groot. En weer een plof! Vreemd schouwspel, hè Holden? Inderdaadwoont je vriend in deze omgeving? Nee, stel je gerust. Trouwens, over een paar minu ten zijn we er. En werkelijk, als we nog iets verder zijn zakt het water en wordt de kade steeds hoger. Hier, bij deze lamp gaan we aanleggen. Je moet me wel even helpen, Holden. Neem deze roeispaan vast en laat die langs de kade schuren. Ik doe wat zij vraagt en probeer langs de muur iets te vinden dat uitsteekt, dat ik zal kunnen grijpen. Plot seling een ring en die pak ik! Met een schok minderen we vaart, maar Angela heeft het voorzien en had zich vastgehouden aan het bankje. Laten we maar uitstappen, we zijn er. - Eerst spring ik er uit en help dan miss Morelli uit stappen. Bedankt, Holden. Kom maar. We gaan verder door ons aan de ijzeren stang vast te houden die langs de muur loopt. Ik kijk naar de telefoonkabels aan de andere kant van het water en zie plotseling vreemde lichtverschijnselen. Dat zijn rattenogen! Die beesten moeten nog groter zijn dan die we net zagen. De rillingen lopen over mijn rug. Ik kijk eens omhoog, maar zie gelukkig niks. Verbeeld je dat zo'n rat boven op je springt. Miss Angela, die ik heimelijk bewonder om haar moed, staat stil voor een deur die geheel met ijzer is beslagen. Zij neemt een ijzeren stang en slaat met een kennelijk afgesproken ritme op de deur. Meteen gaat de deur open en in het halfduister ver schijnt het donkere silhouet van een mij onbekende man. Baden Baden, zegt mijn begeleidster. Kom binnen. Miss Morelli stelt de poortwachter in het Russisch op de hoogte van het feit dat ik bij haar hoor. Hij kijkt me niet eens meer aan. Een trapje brengt ons naar de eerste verdieping van dit huis en ik slaak een zucht ven verlichting, als ik eindelijk een prettiger omgeving zie dan de onder aardse riolen. Angela duwt tegen een deur en gaat een kamer bin nen waar een man zit. Hij zit in een leren fauteuil en leest de Engelse Times. Niet raszuiver. Er zijn vele protesten binnengekomen tegen het plan van de ge meente Eij gelshoven, de in haar bezit zijn de wisent te laten afmaken. De Neder landse Vereniging tot Bescherming van Dieren heeft een aantal dierentuinen ge vraagd of deze de wisent wilden overne men. Er bleek echter geen belangstelling voor de wisent te bestaan omdat deze niet raszuiver is. Mineur. De bouw van „Mineurop" de Oostenrijkse miniatuurstad aan het Wör- thermeer, zal ondanks grote financiële moeilijkheden niet worden stopgezet. Dit besluit heeft de gemeenteraad van Klagen- furt genomen nadat de raad kennis had ge nomen van de activa en de passiva der onderneming. De beide Nederlandse za kenlieden,, van wie er vni<?ens eerdere be richten een, Lorijn gebc i, met medene ming van een aanzienlijk geldsbedrag van het tegoed der miniatuurstad, naar Neder land was vertrokken, kregen hun ontslag. Aan de opzet van Mineurop wordt niets veranderd. Luchtvaarthof. De juridische commis sie van de ICAO, de „internationale bur- gerluchtvaartorganisatie", heeft op haar vergadering in Tokio de gedelegeerde van Nederland, prof. mr. H. Drion, hoog leraar aan de Economische Hogeschool te Rotterdam, aangewezen als rapporteur over het plan om een internationaal hof voor vraagstukken van de navigatie in de lucht in te stellen. Tekort. De begroting van Nijmegen voor 1958 heeft een totaal aan inkomsten en uitgaven van f20.088.297. Het tekort is geraamd op f698.611. De financiële toe stand van de gemeente is van dien aard, dat op de begroting geen bedragen voor belangrijke investeringen, zoals voor een schouwburg, een tunnel en andere projecten zijn geraamd. „WONG". Vertegenwoordigers van de minister van O. K. en W„ van de Neder landse Maatschappij voor Natuurweten schappelijk Onderzoek in Oost- en West- Indië, en de Nederlandse Stichting voor Culturele Anthropologic te R'dam hebben de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Nieuw-Guinea" („WONG") opgericht. Het doel der stichting is het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot Neder lands Nieuw-Guinea aan en vanwege de Nederlandse instellingen van hoger onder wijs te bevorderen en deze in de gelegen heid te stellen praktisch werk ten behoeve van het onderwijs te laten verrichten in Nederlands Nieuw-Guinea. Girodienst. De omzet bij de Post cheque- en Girodienst heeft in aug. bedra gen f 11.163.149.510 tegen f 12.369.958.675 in juli 1957 en f9.773.940.359 in augustus 1956. Het aantal postrekeningen bedroeg eind augustus 649.843 tegen 649.394 eind Juli 1957 en 644.710 eind augustus 1956. De beleggingen van deze dienst bedroe gen eind augustus f 1.157.797.076 tegen f 1.152.517.582 eind juli '57 en f 1.129.109.496 eind augustus 1956. De totale saldi der postrekeningen bedroeg eind augustus f 1.316.873.282 tegen f 1.429.008.217 eind juli 1957 en f 1.349.327.048 eind augustus 1956. Vereniging. Op het driedaagse con gres van weduwen en weduwnaren dat in Enschedé is gehouden, werd besloten een commissie in te stellen, die een vereniging zal stichten voor weduwen en weduw naren. Deze vereniging zal de aandacht van de regering vragen voor de sociale problemen waarvoor weduwen en weduw naren zijn gesteld. (Wordt vervolgd) MAANDAG 30 SEPTEMBER Concertgebouw: Extra concert door het N.Ph.O. o.l.v. Henri Arends. Soliste is Nelly Boerée, trompet, 19.30 uur. Stads schouwburg: „De Plankeniers" geven ten bate van het sterhuis van de Union een opvoering van „Jonkvrouwe de la Seig- lière", 20 uur. Minerva: „Als de dauw hangt, komt er regen", 18 jaar, 20.15 uur. Roxy: „De zwarte pagina", 18 jaar. 19 en 21.15 uur Frans Hals: „Bloedige zonsonder gang", 14 jaar, 19 en 21.15 uur. Luxor: „Sénéchal de geweldige", 18 jaar, 19 en 21.15 uur. Rembrandt: „Rose Bernd", 18 jaar, 19 en 21.15 uur. Cinema Palace: „De ontembaren", 14 jaar, 19 en 21.15 u. Lido: „La vie Parisienne", 18 jaar, 19 en 21.15 uur Studio: „Het huis der geheimen", 14 jaar, 19 en 21.15 uur. DINSDAG 1 OKTOBER Concertgebouw: Eerste concert serie D van het N.Ph.O. o.l.v. Henri Arends. So list is Robert Casadesus, piano, 20.15 uur. Minerva: Eerste avond van de wereldrei zigersserie 1957—1958. Mr. A. L. Hustinx over „Onder de zon van Ceylon", 20.15 u. Zandvoortselaan 69: Tentoonstelling aarde werk van Studio Lohr. Roxy: „De zwarte pagina", 18 jaar, 14.30, 19 en 21.15 uur. Frans Hals: „Bloedige zonsondergang", 14 jaar, 14.30 en 20 uur. Luxor: „Sénéchal, de geweldige", 18 jaar, 14, 19 en 21.15 uur. Rembrandt: „Rose Bernd", 18 jaar, 14, 16.15 19 en 21.15 uur. Cinema Palace: „De on tembaren", 14 jaar, 14, 16.15, 19 en 21.15 uur. Lido: „La vie Parisienne", 18 jaar, 14, 16.15 19 en 21.15 uur. Studio: „Het huis der geheimen", 14 jaar, 14.15, 19 en 21.15 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 6