Twee tunnelbouwers werden tot Velsense ereburgers gepromoveerd IJ mond-agenda Beverwijk nam afscheid van de laatste der „brugtreinen" Velsen Noord „in het duister" tijdens de tunnelfeesten Havenberichten Fonkelende tafelspeech van burgemeester Kwint Krans op de koppeling en sigaren voor bemanning Sportief afscheid van de pont MAANDAG 30 SEPTEMBER 1957 KONINKLIJKE LUNCH ALS SLOT Er mogen weer wonder- kaarsen gemaakt worden in Velsen Twee leerlingetjes van Da Gostaschool overleden Cafédiefstal in Beverwijk ISOLEMENT KOMT WEL VROEG Vier keer „ongewenst bezoek" in Beverwijk Rebel gepakt in Algerije Fototentoonstelling trok 800 bezoekers Buitengewone leden vergadering van KAB Griep beheerste handbal programma Houtaanvoer EECbAlYKCr DE GLORIEUZE DAG VAN zaterdag is in hotel Duin en Kruidberg op waarlijk vorstelijke wijze afgesloten met een lunch, die Velsens gemeentebestuur Koningin Juliana offreerde in de naar rozen geurende Lodewijk XIV-zaal, waar onder de kristallen luchter het goede der aarde was uitgespreid op hagelblank damast en waar de gemeentelijke overheden nog eenmaal hun oprechte vreugde hebben kunnen uit over het gereedkomen der tunnels. Daar is ook aan twee exponenten van het grootse werk, ir. A. Eggink, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat en de heibaas van de Amsterdamse Ballastmaatschappij, de heer G. M. van Herpen, de gouden eremedaille en het Velsense ereburgerschap plus bijbehorende oorkonde aangeboden. Iets opgehouden door het défilé van op getuigde bedrijfsauto's, dat de Koningin en haar gevolg geruime tijd hebben gade geslagen uit de controlekamer zuid van de autotunnel, kwamen de gasten omstreeks twee uur, terwijl zich van het zuiden en noorden een onafzienbaar lint van auto's naar de tunnelmondingen bewoog, in het hotel aan. Na een kleine rustpauze, die de Landsvrouwe gebruikte voor een glas sherry en een sigaret, terwijl de overige genodigden in de hall eveneens een aperi tief nuttigden, heeft burgemeester mr. M. M. Kwint als gastheer en tafelpresident de Koningin naar haar plaats aan de hoef ijzervormige tafel geleid, terwijl de mi nister mevrouw Prinsen, de echtgenote van de commissaris der Koningin naar haar zetel geleidde en wethouder C. P. J. Maas als tafelheer van mevrouw Algera fun geerde. De entourage bleek even charmant als feestelijk: het met zorg gekozen menu voor deze lunch was gesierd met een in puur bladgoud uitgevoerd wapen van de ge meente Velsen en na gebed en een korte verwelkoming door burgemeester Kwint is de speciale Moët et Chandon Sec, een champagne, die de Landsvrouwe boven vele prefereert, geserveerd. Voordat het ijs met de aardbeien (verse voortbrengselen van Heemskerkse grond) werden opgediend en na een keur van voortreffelijke spijzen en wijnen de „chateau Nénin 1945" zal na deze laatste flessen moeilijk meer te vervangen zijn en de port uit 1909, het geboortejaar van de Koningin bleek een kostelijke verrassing ook voor haar zelf heeft de tafelpraeses zich van zijn zetel verheven om de geani meerde gesprekken te onderbreken voor een speelse rede, die de fonkeling van kristal en tafelzilver evenaarde. „Verwacht van mij geen gebeeldhouwd proza" zo zei burgemeester Kwint: „Het is reeds deze morgen gebruikt bij de opening van de tunnel. Verwacht van mij het privi lege der improvisatie nu ik de eer wil be tonen aan het apparaat van de Rijkswater staat". Hij zag minister Algera in grote eenzaamheid aan de spits van een steeds breder wordende falanx van werkers onder zijn departement een falanx, die via de aannemers uitloopt in de werklieden, vor mend tesamen het grote werktuig, dat grote werken doet. Bij het gereedkomen van d i t grote werk kwam mr. Kwint een oude historie voor de geest: die van een monnik, wiens dagen gevuld waren geweest met het wrochten van een omvangrijk manuscript. Toen dit na lange jaren eindelijk klaar was, tekende de kloosterling zichzelve onderaan het le venswerk niet peinzend of ascetisch, maar dansende van vreugde. Hij vond dit een toepasselijke afsluiting ook van de voltooide tunnelbouw „het werk voltooid zijnde, danst de maker van vreugde Met voldoening had de burgemeester buiten de dames zijn ambtgenoten uit dichtbije en verre omtrek aan tafel getrof fen, onder wie zijn collega uit Rotterdam; Antwerpen moest helaas als tunnelstad verstek laten gaan. In dit trio van West- europese „tunneleigenaressen" is Velsen de junior een eerstejaars, die een moei zame groentijd van 22 jaren heeft door gemaakt. Voor zijn geestesoog zag burgemeester Kwint al nieuwe novici opdraven, maar hij hoopte, met een glimlach naar minister Algera en een schaterlach van de tafel genoten als antwoord terug, wél, dat de groentijd voor dezen wat korter mocht duren. Gelukkig was de tafelpresident met de aanwezigheid van ir. D. N. Dammers, Vel sens directeur van Openbare Werken, om dat hieruit de voortreffelijke samenwer king tussen Rijk en Gemeente bij de tun nelbouw nog eens kon blijken. Tenslotte noodde de burgemeester twee gasten voor zich: ir. Eggink en de heer Van Herpen, die hij allereerst complimen teerde met hun eerder op de dag verwor ven koninklijke onderscheiding. Tegen de heer Eggink merkte mr. Kwint op, dat zo goed als IJmuiden „de sluis van Ringers" heeft, Velsen nu kan bogen op „de tunnel van Eggink", maar aangezien de gemeente, anders dan het rijk, slechts over simpele middelen beschikt om van haar waar dering te getuigen, kon hij hem alleen maar het ereburgerschap der stad alsmede de gouden legpenning offreren. Omdat ook ir. Eggink niet zou zijn geslaagd het werk te volbrengen zonder de hulp der arbeiders, werd dit korps van werkers geëerd met de aanbieding van dezelfde eretekenen aan de heer Van Herpen. De vijf doden, die het werk heeft gekost, zijn op ditzelfde mo ment geëerd door de gemeente, die op hun vijf graven, verspreid door heel Neder land, kransen liet neerleggen. Deze speech vormde bijna het einde van een lunch, die werd afgesloten met een fruitdessert en mokka de Koningin ver liet omstreeks vier uur haar gastheer, na hem verzekerd te hebben van haar erken telijkheid voor deze gracieuse afsluiting van een protocol, dat gelukkig ruimte liet voor de rust en de kleine genoegens des levens. VELSEN MAANDAG 30 SEPTEMBER Thalia, 20 uur, ,,'s Nachts op Montmar- tre". Rex, geen opgave. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Ge bouw open van 9.3012 en 1416.30 uur. Gem. Openbare leeszaal en bibliotheek, Heidestraat, open van 14.3017.30, 19-21 uur: Filiaal Wijkerstraatweg 77, Velsen- N., open van 1417 uur. Muziekfestival, 19.30 uur, Patronaatsge bouw, te verzorgen door de accordeon- en mandolineverenigingen. DINSDAG 1 OKTOBER Thalia, 20 uur, ,,'s Nachts op Montmar- tre". Rex, geen opgave. Pieter Vermeulenmuseum, als maandag. Gem. Openbare leeszaal en bibliotheek, Heidestraat, open van 1012.30, 14.30— 17.30 uur. Filiaal Wijkerstraatweg 77, open van 1921 uur. R.-K. Openbare leeszaal en bibliotheek, Velsen-Noord, open van 1012 uur. Alcoholics Anonymous, van 20 uur af, spreekuur in zaal Abelenstraat. BEVERWIJK MAANDAG 30 SEPTEMBER Kennemer Theater, 19 uur: „Oorlog en Vrede" (één voorstelling). Luxor Theater, 19 en' 21.15 uur: „Bloed op de weg". W.B.-Theater, 20 uur: „Het mysterie van de cobra". Openbare leeszaal, Prinsessenlaan 19, geopend van 1517 en 1920 uur; lees- en studiehoeken geopend van 1517 en 18.3020.30 uur; jeugdleeszaal geopend van 1920 uur. R.K. Leeszaal, uitleenbibliotheek ge opend van 1518 uur; lees- en studie zaal geopend van 1518 en 1921.30 uur; jeugdleeszaal geopend van 1617.30 uur. Wijk aan Zee, filiaal R.-K. Leeszaal, St. Odulfstraat 12, geopend van 1011 en 17—18 uur. DINSDAG 1 OKTOBER Kennemer Theater, 19 uur: „Oorlog en Vrede" (één voorstelling). Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „De he melbestormers". Openbare leeszaal, Prinsessenlaan 19, ge opend van 1517 uur; lees- en studie zaal geopend van 1517 en 18.3020.30 uur. R.-K. Leeszaal, uitleenbibliotheek ge opend van 1518 en 1921 uur; lees- en studiezaal geopend van 1518 en 19 21.30 uur; jeugdleeszaal geopend van 16 17.30 uur. Wijk aan Zee, filiaal R.-K. Leeszaal, St. Oudulfstraat 12, geopend van 1011 en 17—18 uur. Burgemeester en Wethouders van Vel sen, brengen ter kennis, dat bij hun be sluit van 24 september 1957, vergunning ingevolge de hinderwet is verleend aan: a. J. Piersma, Wijk aan Zeeërweg 126 te IJmuiden tot het oprichten van een in richting voor het vervaardigen van won- derkaarsen, in het perceel, kadastraal be kend gemeente IJmuiden, sectie L, num mer 3370, gelegen in de Heerenduinen, na bij de Strandweg te IJmuiden. B. de Kousenfabrieken H.I.N. n.v., Zijl- weg 144 te Haarlem tot het wijzigen en uitbreiden van het kousenatelier, in het perceel kadastraal bekend gemeente IJmuiden, sectie M, nummer 7453, plaatse lijk bekend Kalverstraat 11 te IJmuiden. c. P. Broersen, Waalstraat 66, IJmuiden tot het oprichten enz. van een inrichting voor het opslaan van oude metalen, lom pen en oud papier in het perceel kadas traal bekend gemeente IJmuiden, sectie L, nummer 3539, gelegen aan de Vissers havenstraat te IJmuiden. d. Esse Nederland n.v., Benoordenhout- seweg 7 te 's-Gravenhage tot het wijzigen en uitbreiden van de benzine- en autogas- oliepompinstallatie in het perceel ka dastraal bekend gemeente IJmuiden, sec tie M, nummer 6912, plaatselijk bekend Frans Naereboutstraat 4 te IJmuiden. e. De Steenkolenhandelsvereniging n.v. Rijnkade 1 te Utrecht tot het oprichten enz. van een dieseloliepompinstallatie in het perceel kadastraal bekend gemeente IJmuiden, sectie M, nummer 4867, plaat selijk bekend de Ruijterstraat 172 te IJmuiden. f. De Caltex Petroleum Maatschappij (Nederland) n.v. Plesmanweg 5 te 's-Gra- venhage tot het wijzigen en uitbreiden van de autogasoliepompinstallatie in het perceel kadastraal bekend gemeente IJmuiden, sectie M, nummer 5875, plaatse lijk bekend Tussenbeeksweg 7 te IJmui- den-Oost. g. De Plastic Packing n.v. Ir. Justus Dirksstraat 1 en 3 te IJmuiden tot het uit breiden van de plasticfabriek in het per ceel kadastraal bekend gemeente IJmui den, sectie L, nummer 2872, plaatselijk bekend ir. Justus Dirksstraat 1 en 3 te IJmuiden. h. J. Giesberts, Tussenbeeksweg no. 7 te IJmuiden tot het wijzigen en uitbrei den van een garagebedrijf, in het perceel kadastraal bekend gemeente IJmuiden, sectie M, nummer 5875, plaatselijk bekend Tussenbeeksweg 7 te IJmuiden. SINDS ZATERDAGNACHT een uur of twee staat de Velser spoorbrug openge draaid en als het ding, dat al zovele zee vaarders naar en van Amsterdam hoofd pijn en zere ogen heeft bezorgd, in de ko mende dagen ooit nog eens dicht zal wor den gedraaid, gebeurt zulks vanwege het afbreken. Er is met dichtdraaien gewacht op trein 2283, die volkomen „naast" de dienstregeling de brug over reed van Be verwijk terug naar het Haarlemse „nacht hok" en die allerlaatste heeft dan met een krans op de koppeling het oude pad nog eens afgelegd. Zondagmorgen vroeg ging de eerste door de tunnel. Beverwijk, in alle staten van vreugde, verlicht en in een daverende stemming vanwege de eerste dag der tunnelfeesten, heeft op een druilerig uur en met slechts weinigen afscheid genomen van treinstel 2283, dat te nul uur zevenenveertig met loensende gele oogjes uit de regen kwam aanzakken. De vier lichtelijk verbaasde bemanningsleden van de 2283 hoorden eerst een scherpe knal en vernamen daarna wat zwak gejuich onder de oude kap van het tweede perron in Beverwijk. Machinist Bernard Langeveld uit Haar lem, die een paar late passagiers bij zich had, schrok niet zo erg van de knal onder zijn wielen, want hij verwachtte wel een kleinigheid, maar dat burgemeester J. G. S. Bruinsma er met een krans zou zijn en meneer Stoutenbeek met sigaren, verraste hem toch echt wel. De burgemeester, vastbesloten weggelo pen uit de „burgeravond", die tout-Bever- wijk in het Kennemer Theater met zang en snarenspel bijeen had gebracht, heeft met een kleine rouwrede afscheid genomen van het spoortje, hoewel zijn droefenis werd opgeklaard door de komende verbe teringen aan station en treinverbindingen. Daarna moest hij tussen de biels, om de krans van herfstasters op de koppeling te hangen en meneer Stoutenbeek overhan- Helaas zijn twee leerlingen van de Da Costaschool in Velsen-Noord, beiden uit de tweede klas, overleden. De kinderen had den beiden lichte griep, maar het medisch onderzoek heeft uitgemaakt, dat hier geen sprake is van een epidemisch of kwaad aardig optreden van deze ziekte: complica ties hebben de dood der kleinen veroor zaakt. De begrafenis der kleinen, die respectie velijk 8 en 7 jaar waren, is vastgesteld op vanmiddag op de begraafplaats „De Bie zen". Door mevrouw R. Z. uit Beverwijk is bij de politie aangifte gedaan, dat te ha ren nadele een portemonnee is ontvreemd met f 40.Dit moet gebeurd zijn toen haar jas met de portemonnee aan een kap stok hing. digde de stationschef twee kisten sigaren om onder de laatsten der Mohicanen te verdelen. De stationschef kwam met een antwoordspeech, die er niet om loog. Toen hij, G. J. Lenderink, destijds nieuw in Beverwijk kwam, had hij tegen zijn vrouw, bij het aanschouwen van het weinig riante emplacement der N. S. gezegd: „Nou, dat is brandhout", maar de omstreken hadden hem er weer wat mee verzoend. Het komt natuurlijk allemaal wel in orde en het „hol van de chef" met het meubilair van 1880 zal evenzeer verdwijnen als het werkhok, waarin de dienst wordt gedaan, maar voor lopig zit Beverwijk nog met één nieuw perron en een stokoud en zeer wrak sta tionnetje. Dit geconstateerd hebbende kon de chef tevreden het sein tot de terugtocht van de 2283 geven, die dan ook met een paar late passagiers voor halte Hoogovens terugholde - rechtsaf over de Wijker straatweg en nog niet linksaf de tunnelbak in. Hij was ver over tijd. Maar zo'n laatste keer kijkt N.S. niet zo nauw In het afgelopen weekeinde is op vier plaatsen in Beverwijk ingebroken of een poging daartoe gedaan. In de nacht van zaterdag op zondag hoorde de heer H., eigenaar van een elek triciteitszaak aan de Zeestraat een vreemd geluid en bij onderzoek bleek er een on bekende op de vlucht te slaan. Er werd niets vermist. Bij de heer S., een kapper aan de Arendsweg, werd dezelfde nacht ingebro ken de dader(s) maakte(n) hier f 50 buit. Nummer drie met ongenode gasten was de heer B. aan de Munnikenweg hier werd op twee plaatsen geld weggenomen tot een totaalbedrag van f 53.50 De vierde inbraak gebeurde bijna aan de Kuikens' weg de ramen aan de achterkant van een woning aldaar werden geforceerd, maar hier bleef het bij een poging. Het noordelijk deel van de gemeente Velsen, dat toch ook wel heel nauw be trokken is bij de opening van de Velser tunnels, al was het alleen maar om het toegenomen isolement, is wel heel be kaaid van het feestvieren afgekomen. Im mers,, hoewel er een fiks plan op poten was gezet, is er van het feest om voor de inwoners van „Noord" onbegrijpelijke redenen, helemaal niets gekomen. Slechts het Stratingplantsoen, waarin een aantal vlaggen zijn geplaatst, welke 's avonds door wat magere schijnwerpers werden verlicht, vormt de enige feestelijke, maar armelijke poging te demonstreren, dat Velsen-noord „meedeed". Daarnaast veroverden een autoscooter en een oliebollen-patate-kraam aan de Wijkerstraatweg een standplaats, waaraan velen voorbij gingen en die dus maar een gering aantal belangstellenden wist te trekken, omdat Beverwijk nu eenmaal de grote kermis rijk is. Daarbij kwam boven dien de plotseling ingevallen stilte op de Wijkerstraatweg, behalve dan van brom mers en fietsen, die het isolement nog meer accentueerde, welk gevoel met de indienst- stelling van de NZHVM-autobusdienst van het Stratingplantsoen af naar Nieuw- IJmuiden niet wordt weggenomen. Zaterdagmorgen was er voor de school kinderen van Velsen-noord geen enkele festiviteit; een groot aantal profiteerde weliswaar met wat ouders en leden van de afdeling van bejaarden van de moge lijkheid een busrit door de tunnels te ma ken, waarvoor een aantal winkeliers ge legenheid had gegeven. Dit kon dan toch en dit vond men prachtig. Afscheid Dank zij een comité uit de verkeersweg gebruikers is er van het pontpersoneel, dat zovele jaren in trouwe dienst (en ontelbare overuren) aan het wegverkeer was ge wend en gewoon geraakt op een prettige wijze afscheid genomen. Weliswaar sym bolisch omdat de ponten nog blijven varen op hun bekende plaatsje, maar toch bleek, dat er ondanks veel gefoeter op de lange wachttijden begrip was voor de moeilijkheden, die ook het pontpersoneel in de voorbije drukke jaren met het steeds toenemende verkeer heeft gehad. Het was de heer G. W. P. Stoutenbeek sr., die met de heer Jac. de Weyer namens de weggebruikers, gedirigeerd uit de défilé-autostoet door de heer C. F. van Dam, naar Rijkspont 9 reed, waarop de versierde auto's een plaats vonden en ver volgens dezelfde overtocht maakte met de Rijksponten 10 en 7. Voor de brug verzamelde zich de be manning van de „9" onder schipper G. v. d. Brink, die het gezag voerde over de pontwachters J. Kruithof en R. v. d. Brink en de heren E. A. Jacobs, machinist en J. J. v. Leen, stoker-vakman. Namens de bezitters van bedrijfs- en personenauto's noemde de heer Stouten beek het een gelukkig feit, dat de tunnels „open" waren en dat men de ponten niet meer nodig zou hebben. Eén ding was vervelend, het wachten, zei de heer Stou tenbeek, maar de bemanning van de rijks ponten was allerminst vervelend, doch al tijd vriendelijk en behulpzaam als dit eniger mate kon helpen de wachttijden te bekorten. De Velser pontbemanning staat alom uitstekend bekend, zelfs in het bui tenland. De heer Stoutenbeek vertelde daarop zijn ervaringen met de oude voet brug, de spoorbrug en herinnerde aan de hekeldichten uit de tijd van de ketting ponten en de stoomtram. Met hartelijke Tijdens het uitkammen van de Kasbah - de inheemse wijk - van Algiers, heb ben Franse gendarmen de Algerijnse rebellenleider Joessef Saadi, het poli tieke en militaire hoofd van het „Alge rijnse autonome gewest", gearresteerd. Op de foto ziet men Saadi onder zware bewaking aankomen op het Franse hoofdkwartier, waar hij verhoord werd. In de derde klas van de Georgia gouverneur van de staat Arkansas. Hij Brownschool te Paslo Robles in de I trekt zich weinig van de rassenver- Amerikaanse staat Californië zit Albert schillen aan want zijn plaats op school Faubus (rechts), een neefje van de is naast de negerscholier George Alexander (links). De fototentoonstelling, die een beeld gaf van de ontwikkeling van de IJmond en de bouw der tunnels, heeft in vijf dagen in het Cultureel Gebouw achthonderd bezoe kers getrokken, zodat de „Fotokring Vel sen" en de „Beverwijkse A.F.V." met te vredenheid op de organisatie van deze expositie kunnen terugzien. Te Beverwijk is vandaag in twee noodlokalen van de Wolff en Dekenschool aan de Platanen- straat begonnen aan de opbouw van de tweede expositie. Woensdagavond zal Be- verwijks burgemeester de tentoonstelling openen. Hetzelfde materiaal zal daar te bezichtigen zijn - uitsluitend de prentbrief kaarten worden door Beverwijkse prenten vervangen. Elke honderdste bezoeker aan de expo sitie in het Cultureel Gebouw heeft het boekwerk over de bouw van de Velser tunnel ontvangen. Dit trof ook de zeventig jarige heer G. Fennell van de Zeeweg 333. Hij was de zeshonderdste. Zijn vader, John Fennell kwam reeds in 1860 naar IJmuiden en was opzichter van de duikersploeg die voor de firma Mac Cormeck belast was met werkzaamheden bij de bouw van de pieren. John Fennell bleef in IJmuiden en werd afslager in de oude vishal bij het Sluisplein. Ook de heer G. Fennell kwam later in de vishallen terecht en belastte zich later vooral met de vertegenwoordi ging van de Engelse drifters, die kwamen markten. Later opende hij een zaak aan de Oranjestraat. woorden van dank besloot de spreker zijn toespraakje onder aanbieding van bloemen aan de gezagvoerder en aan ieder van de bemanning een doos sigaren. Voor de pont zelf werd een herinneringsplaquette van de tunnelopening geschonken. Ten over staan van de gezagvoerders P. Kaars en J. Engelhart, respectievelijk op de ponten no. 10 en 7, werd dit korte symbolische afscheid herhaald, waarna nadat de commissie en de versierde wagens de vaartuigen hadden verlaten de stoom fluiten dit afscheid onderstreepten, met drie weemoedige lange fluitseinen. Politie en spoor Nu van de ponten symbolisch afscheid is genomen, mag toch zeker het werk van de Noordvelsense politiediensten, die even zoveel moeilijkheden met het wegverkeer hebben gehad, niet onvermeld blijven. De onderbezetting van de politiepost aan de Wijkerstraatweg heeft vele vraagstukken op het gebied van de verkeersveiligheid in de afgelopen jaren opgeworpen, maar altijd weer kon vaak met kunst-en- vliegwerk alles op zijn pootjes terecht worden gebracht, ook bij de ponten, waar vele extra-wachturen moesten worden ge maakt om alles in het gerede te houden. Een woord van bijzondere erkentelijkheid mag de politiemannen van „Noord" in deze niet worden onthouden. Spoor Hoe trouw de vaste bezoekers aan de spoorhalte Hoogovens zijn, illustreerden enigen van hen, die oudergewoonte zon dagmorgen naar het station gingen om hun gewone retourtje te kopen. Mis! Zij konden onverrichterzake terugkeren. Voor de vlotte afhandeling van de reizigers, die in deze maand september nog hun bij drage aan de spoorkas-leverden tot een totaal, van f 25,800, alleen uit Velsen-noord! waarom geen pendeldienst onderhouden tussen halte Hoogovens en Beverwijk?) komt lof toe aan dé heren A. Boot (van 1941 af), D. L. v. Manen (af 1943) en R. Koster en R. Broeren (van 1953 af) wegens de correcte vriendelijkheid, welke alle reizigers van en naar Velsen-noord prompt hebben ontvangen. Op donderdag, 10 oktober zal de afdeling Velsen-Noord van de Katholieke Arbeiders Beweging in het St. Josefhuis aan de Ban- jaertstraat een buitengewone ledenverga dering houden, waarin als belangrijkste agendapunt de verkiezing van een voor zitter aan de orde wordt gesteld. De heer F. A. Kuypers zal namelijk op medisch advies zijn functie neerleggen. Er bestaan voorts twee vakatures, die tevens om aanvulling in het bestuur vragen. Gedurende het weekeinde kwamen in IJmuiden binnen: Zuiderkerk van Antwer pen, Ganakust van Antwerpen, Zaan- stroom van Fowey, Suriot van Rouen, Maltha van La Palice, Zuiderzee van Bas- se Indra, Birmingham van Goole, Henry Schulte van Algiers, Thor van Londen, Virgilia van Antwerpen, Kosterberg van Stugsund Helvigtorn van Rotterdam, Mid- gard van Oxelosund Jason van Paramari bo, Schie van Schiedam, Bebox van Rot terdam, Barok van Kristinahamn, Geffle van Stockholm, Sancta Margaritha van Tynemouth, Dora Oldendorff van Antwer pen, Amstelstroom van Londen, Gabon- kust van Antwerpen, Soneck van Petrubal, Urmajo van Tynemouth, Cape Ora van Moermansk, Hirondelle van Londen, Oaktank van Kristinahamn, Alcetas van Hamburg, Jelö van Halden, Rudolf van Oxelosund, Holwierde van Londen, Rio van Hull, Gerd van Londen, Frisian Coast van New Castle, Steady van Rotterdam, Jane van Londen, Lingestroom van Hull, Aludra van Norfolk, Fosdyke Trader van Rotterdam. Frisio van Kristinahamn, Hess- legate van Scarlborough, Heriot van Grangemouth. Vertrokken zijn: Argos naar Oran, Char- dis naar Venezuela, Volharding naar Ko penhagen, Dido naar Gibraltar, Grotnö naar Batoum, Concordia naar Kopenhagen, Janny naar Rochester, Wolfram naar Vaa- sa, Viking naar Londen, Penmarch naar Danzig, Borre naar Frederikshafen, Maltha naar Bremen, Bertram naar Las Palmas, Sandenburg naar Rotterdam, Elsa S naar Norrköping, Escaut naar le Havre, Heble naar Rotterdam, Hinde naar Londen, Plan- cius naar Sarpsborg, Wexford naar Boston, Cotiaco naar Bremen, Adamas naar Pana ma City, Birmingham naar Harlingen, Eos naar Bremen, Aeneas naar Lissabon, Johan van Oldebarnevelt naar Port Said, Didos naar Stockholm, Daje Böhmer naar Gothenburg, Greenfinch naar Londen, Alberto Dodero naar Vigo, Westerdok naar Londen, Rijnstroom naar Londen, Ooster burg naar Stockholm, Karimoun naar Mar seille, IJstroom naar Leith, Vliestroom naar Huil, Polyphemes naar Port Said, Suriot naar Port Jerome, Thor naar Malmö, Zuiderzee naar Nantes, Kellitia naar Cu- raqao, Serro Bolivar naar Falmouth, Bali naar Antwerpen, Platho naar Bilbao, Gui- neékust naar Antwerpen. Ook al als gevolg van de heersende griep en mede wegens het afkeuren van ver schillende terreinen kon er van het IJmond- handbalprogramma maar één wedstrijd doorgaan en wel, die van het tweede IJmond-herenelftal tegen HOC.I uit Haar lem. Wegens de om zich grijpende ziekte had IJmond 2 een veer moeten laten onder zijn spelers, die weliswaar goed waren vervangen, doch niet de matheid van hun veldspel konden wegnemen. Daarentegen begon HOC enthousiast en kreeg IJmond 2 het maar moeilijk om zich te verdedigen en vooral het eerste kwartier van de wed strijd tegen een zwaar offensief moest op tornen. Doelpunten bleven niet uit voor HOC, die achtereen driemaal scoorde waarna IJmond deze voorsprong reduceer de tot 1-3. De Haarlemmers behielden het overwicht en konden de rust met een 2-5 stand ingaan. Na de hervatting namen de IJmonders een klein veldoverwicht. Hierbij bleef het omdat menige aanval wegens slecht door geven en plaatsen van de bal op de Haar lemse verdediging strandde. Desondanks wist de thuisclub vijfmaal te doelpunten, maar dit aantal was niet volei oen de tegen de vier door HOC benutte doelkansen, zo dat de achterstand van IJmond wel flink werd gereduceerd, doch niet weggewerkt en een 7-9 nederlaag de uitslag voor de thuisclub werd. Voor de papierfabriek Van Gelder Zonen zijn in het weekeinde opnieuw twee zee schepen, geladen met hout uit Finland aan gekomen. Het Duitse s.s. „Emmy Obbens", voerde van de Finse haven Hamina een lading van ruim 600 vadem papierhout aan en het s.s. „Birte Aldendorff" van dezelfde na tionaliteit voerde van Hamina ruim 950 vadem papierhout aan. De beperkte invriesmogelijkheden of - als men het zo wil noemen - het tekort aan personeel bij de vrieshuizen, waren er de oorzaak van, dat veel goede vis in de vorige week naar de pufschuit is gegaan. Zijn de vrieskosten ook hoog, menige han delaar had graag voor de prijzen voor haring en makreel een gokje willen doen, doch na woensdag was de invries-moge- lijkheid tot het nulpunt gedaald. Dat de wel zeer grote aanvoeren van haring en makreel de prijzen gedurende de gehele week rond de opvangprijs lieten bewegen, is duidelijk. Zaterdag viel de ha- ringprijs mee, dank zij export. Ook Tsje- choslowakije begon te kopen. De kabeljauw en de kool vis bleven duur, omdat er weinig werd aangevoerd. De ka beljauw werd voor België gekocht, terwijl de koolvis - voor het binnenland tegen woordig een gevraagd artikel - hier bleef. Ook de importen van kabeljauw, en kool visfilets waren niet groot. Er moest een flinke prijs gevraagd worden, wilde de importeur wat verdienen. Deze week gaat het contingent voor Denemarken weer open en zal de handel weer Deense kabeljauw en gullen aangeboden krijgen. Met de braad wilde het niet erg. Werd tot en met woensdag alles verkocht, zij het ook voor een zacht prijsje, donderdag kon de beste braad nauwelijks f 10 halen, en werd de „haringbraad" evenals vrijdag naar de pufschuit verwezen. De Belg toon de niet veel interesse voor de grote en grootmiddel schelvis. Zodoende bleef de prijs hangen rond de f 30 per kist. Het was lang geleden, dat de slips rond de f 1.50 per kg opbrachten. Een dalende prijs in Parijs, grote aanvoeren in Oosten de, de laatste twee dagen in de week hier 55.000 kg tongen, hoofdzakelijk tongen I en tongen II waren er de oorzaken van. De tongen I deden rond f 2, halfpondjes f 2.80 per kg. Alleen de grootmiddel en grote tongen bleven duur, respectievelijk f4 en f 5 per kg. De aanvoer van grove schol bleef gering. De drie grofste soorten zakten niet onder de f 55 per kist, met voor schol I een kleine f 50. Schol II werd dan weer eens voor Duitsland, dan weer voor België of Enge land verkocht en stond vast op plm. f30. Alleen de schol III wilde wel eens weg zakken, maar zodra de f 13 werd bereikt, „dook Israel er in". Gezien de korte reizen en grote vang sten mocht de Zuidzijde ook vorige week niet klagen. Viel een enkele besomming danig tegen (de „Hattum" vrijdag voor 1600 kisten nog geen f 12.000), over het al gemeen werden er toch nog lonende reizen gemaakt. Dat de firma Vrolijk de moed kan opbrengen, om ondanks de grote aan voeren van de Noordzee toch haar schepen naar de Westkust te sturen met alle risico's daaraan verbonden, doet IJmuidens han del opmerken, „lef is je winner".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 7