Rentebijslag en voorschotten voor woningwetbouw Toestand van Nederlanders in Oost Java „vrij slecht" geacht HET WEER Onderhandeling over uittocht? Russisch vliegtuig landde in Helsinki ondanks verbod Haarlems Dagblad xW MORRIS Cnforei/Of/Su/// Poging van minister Witte om de huren omlaag te drukken Eigenmachtige naastingen gaan voort: nu ook de Handelmij. Verwen uw vrouw Westelijke wind Terreur in Oosthoek? met de enige veilige elektrische koffiemolen! Mm&È. de Verboden voor Hollanders Geen gehoor U.P.-bericht uit Djakarta Voorzorgen in Den Haag Het woord is aan Er komt nieuw overleg inzake ambtenaren salarissen Scheepsbotsing Helmen worden nu in Duitsland gemaakt Drie doden in het verkeer V erkeersongelukken 1 DIT JAAR: 1084 DODEN 72e JAARGANG No 126 Lange Nieuwstraat 427, IJmuiden. Telefoon Adm. 5437, chef bezorging na 5 uur 7519. Tel. Redactie 5389, Haarlem: Grote Hout straat 93 alle afd. Tel. 15295*. Advertentie tarieven op aanvraag bij de Administratie. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks WOENSDAG 4 DECEMBER 1957 IJmuider Courant EDITIE VOOR VELSEN-IJMUIDEN EN BEVERWIJK EN OMGEVING, VAN OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 302e JAARGANG No 279 Uitgave Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem. Verschijnt dagelijks, behalve op zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 ct. p. kwartaal 7.65, franco p. post 8.15. Losse nrs. 12 ct. Giro rekening 273107 ten name v. Haarl. Dagblad. Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman Op het vliegveld Soesterberg is dins dagmiddag een demonstratie gegeven met een Nederlands hefschroefvlieg- tuig, de „Kolibrie", welke ook door Prins Bernhard werd bijgewoond. De Nederlandse fabriek heeft reeds een binnenlandse order gekregen voor zes van deze toestellen, die voor het be spuiten van landbouwgronden zullen worden gebruikt. De meeste thans in aanbouw zijnde, en nog te bouwen woningwetwoningen zullen kunnen profiteren in de vorm van la gere huren van een rentebijslag en een verstrekking van bouwvoorschotten tegen 4 pet. door de regering. Deze heeft name lijk besloten, niet de volle marktrente, doch slechts vier percent in de huurprij zen der woningwetwoningen te doen door berekenen aan de huurders. Dit* deelt minister Witte mee in zijn 'Memorie van Antwoord over de begroting van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid aan de Tweede Kamer. Rentebijslag De rentebijslag wordt gegeven op het subsidie voor woningwetwoningen, die worden gefinancierd met gelden van de 6 pets. nationale woningbouwlening of met de door de verzekeringmaatschappijen en institutionele beleggers tegen een percen tage van 414 op grond van het zogenaamde grote contract aan de gemeenten ter be schikking gestelde gelden. Verdeling Van de opbrengst der nationale wo ningbouwlening ad 394 miljoen is 115 miljoen bestemd voor in 1957 aan te van gen woningwetbouw en voor het bouwrijp maken van gronden. Een bedrag van 25 miljoen wordt gebruikt voor de financie ring van met stadsuitbreidingen verband houdende scholenbouw. De rest is bestemd voor in dit jaar aangevangen woningbouw, waarvoor nog geen vaste geldmiddelen beschikbaar zijn. Over de verdeling van de woningbouw- voorschotten, waarvoor 540 miljoen is uitgetrokken, zal een advies worden uitge bracht door de subcommissie voor de ver deling van het woningcontingent. Verwacht wordt, dat voor de financie ring van de woningwetbouw in 1958 nog tenminste 100 miljoen beschikbaar zal zijn van het contract met de levensverze keringmaatschappijen en institutionele beleggers. Gemeenten, die begin 1958 nog over niet bestede gelden voor woningbouw beschik ken, zullen voorlopig niet voor de ver strekking van rijksvoorschotten in aan merking komen. OCXDOOOOOCXXXDÜCXXXXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOC VERWACHTING, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van woensdagavond tot donderdagavond, opgemaakt om 11.15 uur: In de komende nacht, voorname lijk in het zuiden van het land, lichte vorst. Morgen in het noor den toenemende bewolking met hier en daar wat motregen. On geveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige westelijke wind. 3 Volledige weerrapporten op pagina twee. XXXiOOOOOaOOOUOOOOOOCXXXJOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObt DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN PAGINA'S De vraag of de huidige vormen van fi nanciering en subsidiëring nog wel passen op de gewijzigde omstandigheden en op vattingen, zal in studie worden genomen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan het door sommige Kamerleden geop perde denkbeeld van een centraal finan cieringsfonds voor de woningbouw. Sombere geluiden Dit jaar zullen bijna 85.000 woningen ge reed komen. Het Nederlandse volk kan uit dit cijfer de moed putten, dat de bestrij ding van de woningnood geen hopeloze zaak is, aldus de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer over de begroting van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Over de vraag of de wijziging in de fi nanciële omstandigheden het mogelijk zal maken in dat jaar zoveel woningen in aan bouw te nemen als voor een voortgezette hoge produktie noodzakelijk zou zijn is de minister niet optimistisch, omdat het voor particulieren thans wel bijzonder be zwaarlijk is, tot de bouw van woningen over te gaan. Als de* particuliere bouw in 1958 verstek laat gaan, zal in 1959 met een daling van het aantal woningen rekening moeten worden gehouden. Eigen-woningbezit De financieringsmoeilijkheden maken, dat de verwachtingen van de regeling tot bevordering van eigen-woningbezit voor het ogenblik niet gunstig zijn. De gemiddelde bouwtijd was in de eer ste negen maanden van dit jaar 13,1 maand, tegen 13,3 maand over 1956 en ge lijk aan de gemiddelde bouwtijd over 1955. De minister vindt het zeer te betreuren, dat ten gevolge van de financieringsmoei lijkheden als gevolg van een overspanning op de kapitaalmarkt, die overigens slechts zeer gedeeltelijk zijn oorzaak vindt in de opvoering van het aantal woningen in uit voering, de continuïteit in de bouw niet meer is gewaarborgd. Daling bouwprijzen? De bewindsman acht een zekere da ling van de bouwprijzen geenszins denkbeeldig. De indruk bestaat, dat als gevolg van een ontspanning op de arbeidsmarkt een dalende tendens bij de zogenaamde zwarte lonen valt waar te nemen. De recente stijging van de huurprijzen van nieuwe woningen heeft het effect van de 25 procents huurverhoging der oude woningen reeds weer overtroffen, ook als men slechts rekening houdt met een rente voet van 4'/2 pet. De minister zal de gemeentebesturen wijzen op de noodzaak van een verant woorde differentiatie in aanleg, inhoud en uitrusting der woningwetwoningen. Op deze wijze zal het volgens hem mogelijk zijn, ook woningen te bouwen met lagere huurprijzen, dan die welke thans moeten worden gevraagd. Als men niet overgaat tot de bouw van zulke woningen, die toch geheel voldoen aan de normen, zal naar de mening van de minister een toenemend aantal arbei dersgezinnen verstoken blijven van nieu we woningen. Het woningtekort zal in sommige gebie den eerder kunnen worden opgeheven dan DJAKARTA, (ANP). Voor het enorme gebouw van de Nederland- sclie Handel-Maatschappij in Djakarta stonden woensdag leden van vak verenigingen geposteerd, met rode banden om de arm. Naar werd gemeld, voerde het Indonesische personeel onderhandelingen met de directie over de „overdracht". Soortgelijke berichten kwamen ook binnen met betrekking tot de Nationale Handelsbank. De situatie bij Lindeteves, waar ook een actie werd ondernomen, is nog verward. Op bet hoofdkantoor van de K.P.M. wappert nog steeds de rode stakingsvlag. Dinsdagmiddag werd in het gebouw van de voormalige „Djakarta Club", dat kortgeleden door de organisatie tot samenwerking tussen jeugd en militairen werd overgenomen, een ver gadering gehouden van bet „Centrale Comité voor de bevrijding van West- Irian", waarin de „overname" van de K.P.M. en de onderneming Geo Wehry werd besproken. Dit comité staat onder leiding van de minister van Voorlichting, Subidjo. Van de zijde der arbeiders was voorgesteld, dat de bedrijven die al door de vakverenigingen zijn overgenomen, aan de regering zullen woren overgedragen en niet aan de Nederlandse eigenaren zullen worden teruggegeven, aldus een bericht van „Antara". Volgens Reuter heeft minister Sudibjo geantwoord, dat de voorstellen van de ar- beüters ter overweging aan de regering zullen worden voorgelegd. In de straten in de omgeving van het K.P.M.-gebouw verzamelden zich rustige groepen arbeiders, terwijl versterkte pa trouilles hun wachtposten innamen. Met machinegeweren gewapende militairen bewaakten een nabijgelegen spoorweg overgang, terwijl andere troepen in „jungle-dress" en met gevelde bajonet de wacht betrokken bij het gebouw, waar de nationale opbouwconferentie wordt ge houden. dat op enkele honderden meters van het hoofdkantoor van de K.P.M. is ge legen. Bij de overneming van het bedrijf van Geo Wehry weigerde de directie de sleu tels van de boekhoudafdeling af te geven. Hoewel het leger dinsdagavond een ver bod tot overneming vap Nederlandse be drijven zonder machtiging der regering heeft uitgevaardigd, is het nog niet duide lijk of dit verbod ook geldt voor de be drijven, die reeds werden bezet. Volgens Nederlandse zakenkringen heeft men zich ook meester gemaakt van Jacob- son Van den Berg, één der grote Neder landse im- en exportbedrijven. Overigens was het in Djakarta vandaag rustig. De meeste Nederlanders wachten met spanning op een krachtige verklaring van de Indonesische regering over haar politiek. De Nederlandse huisvrouwen kunnen in de hoofdstad nog steeds levens middelen én kleding voor hun gezinnen kopen, in tegenstelling met de situatie in Bandung, Malang en Soerabaja. Ook de gas-, water- en lichtvoorziening aan de Nederlanders gaat in Djakarta normaal door. De voorzitter A'an het algemeen land bouw syndicaat, dr. J. Meyer, heeft dins dagavond meegedeeld, dat hij overweegt de leden van het syndicaat aan te raden, dat de Nederlanders de ondernemingen in Oost-Java zullen verlaten. Dr. Meyer zei, dat hij dit advies zou ge ven, indien de situatie, zoals die thans in Cost-Java is, niet op korte termijn zou veranderen. Hij zei, dat hij berichten had ontvangen uit D.jember, Bondowoso, Situ- bondo en Kediri in Oost-Java volgens welke Nederlanders van levensmiddelen werden beroofd. Volgens berichten, die het syndicaat ontving, was de situatie er „een van alge- ADVERTENTIE f; K de enige elektrische koffiemolen van Nederlands fabrikaat voor deze prijs absoluut veilig, plastic romp, motor ge heel geïsoleerd verhoogde schenkrand voorkomt mor sen en beveiligt tegen de sneldraaiende propeller. in andere. In Groningen, Friesland en Zeeland, in het zuiver agrarische deel van midden Nederland en in de kop van Noord holland zijn hele gebieden waar over een jaar van een statistisch woningtekort geen sprake meer zal zijn. In een deel van deze gebieden zal een voortzetting van de wo ningbouw met rijkssteun nodig blijven voor sociaal noodzakelijke gevallen. Verwacht mag worden, dat thans op korte termijn een herziening van de inkomensgrenzen voor de toekenning van een extra huurbijslag aan bejaarden tot stand zal komen. De Memories van Antwoord betreffende de ontwerpen voor een wet op de ruimte lijke ordening en een nieuwe woningwet zullen nog enige tijd op zich moeten laten wachten omdat tegelijk hiermede een ont- werp-invoeringswet zal worden ingediend. mene terreur tegen Nederlanders in Oost- Java", zo zei dr. Mever. Hij voegde eraan toe ,dat de autoriteiten in de provincie, die door Nederlanders benaderd waren, hadden gezegd, dat hetgeen gebeurde, de wil van het volk was. De'Nederlandse gemeenschap in Djakar ta, sedert zondag verstoken van Neder landse kranten, is ernstig bezorgd over de huidige ontwikkelingen, waarvan men meestal slechts alleen van horen zeggen weet, daar velen de Indonesische taal niet machtig zijn. Vele verenigingen hebben de kinder feesten ter gelegenheid van Sinterklaas afgezegd. Ook de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas in Djakarta vindt geen doorgang. Toch dacht menigeen tot op dinsdag nog een gelegenheid te zullen vinden om het feest in intiemere kring te laten doorgaan. De woordvoerder van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Dja karta, de heer R. Pekelharing, heeft woensdag verklaard, dat de berichten welke vandaag door de Nederlandse mis sie zijn ontvangen over de boycot-acties tegen de Nederlanders en speciaal die in Oost-Java, „aanleiding geven tot de groot ste bezorgdheid, indien die acties worden voortgezet". In dit verband heeft een woordvoerder van de Nederlandse diplomatieke missie te Djakarta verklaard, dat de toestand van verscheidene Nederlandse gezinnen in af gelegen streken op Java „vrij slecht, maar niet onhoudbaar" geworden is. Tengevolge van de „economische boycot", -aldus de woordvoerder, kunnen Nederlanders in Bandung, Surabaja, Ma'v.g en Djember geen voedsel kopen, en 1: endien zjjn ze afgesloten van openbare diensten als de elcktriciteits- en watervoorziening. Voor het bekende restaurant „Boge- rijen", dat gelegen is aan de drukste win kelstraat van Bandung, is een bordje ge plaatst met de mededeling „Verboden voor Hollanders". „Bogerijen" was generaties lang het trefpunt van de Nederlandse planters in West-Java, en van de Hollan ders, die in Bandung hun vakantie door brachten. Thans zijn ook de telefoonaansluitingen van de Nederlanders in Bandung geblok keerd ook die van het Nederlandse consulaat aldaar. Een woordvoerder van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Dja karta deelde vandaag mede, dat het hoofd der Nederlandse Diplomatieke missie, de heer H. Hasselman de laatste twee dagen heeft getracht een onderhoud te hebben met of de secretaris-generaal, of de waar nemend minister van Buitenlandse Za ken. Zijn verzoeken daartoe werden tot dusver echter niet ingewilligd. (Reuter) Een correspondent var. Reu ter bracht vandaag een bezoek aan het nog steeds bezette hoofdkantoor van de K.P.M. waar hij werd rondgeleid door een woord voerder van het actie-comité van de ar beiders. De toegangshal van dit geweldige gebouw was geheel gevuld met jongelui, die alle rode banden om de arm droegen. De woordvoerder, die zich voorstelde als de „voorzitter van het comité", zei aan d" correspondent: „Laat de mensen in het buitenland weten dat er geen moeilijk heden zijp. U kunt het zelf zien, alles gaat goed". In het gebouw waren de Nederlandse employé's normaal aan hun schrijftafels aan het werk. De woordvoerder zeide: „We wachten de beslissing van de rege-ing af en ik verwacht dat wij die vandaag zullen krijgen". Een vooraanstaand figuur uit het Ne derlandse bedrijfsleven zeide naar aanlei ding van de bezetting van de Nederland- sche Handel-Maatschappij: „Dit is het ein de". „Vrijwel geen enkele Nederlandse fir ma zal door kunnen gaan, tenzij zij over schakelen op, laat ons zeggen, Engelse ban ken. Het aantal Nederlandse bedrijven, dat door het Indonesische personeel is „over genomen", bedraagt thans zeven. Ook de Escomptobank in Djakarta onderging dit lot. Volgens ontvangen berichten zou op ver schillende van deze bedrijven het werk normaal doorgaan. Alle bezoekers worden echter door leden van de vakbond voor controle van hun papieren aangehouden. De correspondent van Reuter wijst er evenwel op, dat de berichten over de situ atie in de „overgenomen" zaken elk uur anders luiden en met elkaar in strijd zijn. SINGAPORE (Reuter) De Koninklijke Paketvaartmaatschappij heeft het vertrek van zes van haar schepen uit Singapore naar Indonesië uitgesteld. DJAKARTA Volgens een bericht van UP uit Djakarta heeft de Indonesische mi nister van Justitie verklaard, dat de In donesische autoriteiten op het ogenblik met de Nederlandse diplomatieke ver tegenwoordiging onderhandelen over de repatriëring van alle Nederlanders die nog in Indonesië zijn. Dit bericht staat echter tegenover een ANP-bericht, volgens hetwelk de diplomatieke missie nog altijd vergeefs poogt contact op te nemen met de Indonesische regering. Een Haagse medewerker voegt hieraan toe: In Den Haag zijn alle voorzorgsmaat regelen getroffen om de 46.000 Nederlan ders, die nog in Indonesië zijn en wier po sitie door de jongste anti-Nederlandse ac ties zeer moeilijk is geworden, te repa triëren. Het directoraat-generaal van de Scheepvaart heeft plannen uitgewerkt voor de evacuatie van de tienduizenden Nederlanders en ook de repatriëringscen tra waaronder het bungalowpark in Holten in ons land zijn in gereedheid gebracht. Onder de 46.000 Nederlanders in Indonesië bevinden zich 6000 bejaarden, minder validen, dié niet in hun eigen on derhoud kunnen voorzien en onder de hoede zijn gesteld van een speciale af deling van het ministerie van Maatschap pelijk Werk. Dat aan deze mensen, indien de situatie in Indonesië dit noodzakelijk maakt, de meeste aandacht zal worden besteed, spreekt eigenlijk wel vanzelf, Anonymus: Niet de grootte van een geschenk, doch de manier waarop het geschonken wardt, bepaalt de vreugde van gever en ontvanger. maar daarnaast zijn ook maatregelen ge troffen voor het opvangen van de overige Nederlanders, die hulp nodig hebben. De grote moeilijkheid is, dat men ook in Den Haag niet weet welke maatregelen de Indonesische regering nog zal nemen. Men laat zich over de bijzonderheden van het repatriëringsprogramma ook niet uit, omdat men bevreesd is, de Indonesiërs in de kaart te spelen. Op het ogenblik is eigenlijk alleen bekend, dat geen Neder landers meer in Indonesië worden toege laten en dat ook geen re-entry permits meer worden verstrekt. Maar er zijn in Den Haag nog geen aanwijzingen, dat de Nederlanders uit Indonesië zullen worden uitgewezen. Het overleg over de salarissen van mid delbare en lagere ambtenaren zal op een nader te bepalen datum worden her opend, zo vernemen wjj van de rijksvoor lichtingsdienst. In de gisteren gehouden vergadering van de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenaren zaken is dit het enige besluit geweest. Over de salarissen zelf heeft nog geen overleg plaatsgehad. ADVF.R rF.NTlE BARTEUORISSTR. HAARLEM TEL. 13439 "f FERD. BOLSTR. 48) A'DAM TEL: 717162 RUNDLEDEREN JASSEN ƒ129,50 HELSINKI (U.P.). Het ongeluk met het Russische lijnvliegtuig op het vliegveld bij Helsinki is volgens het Finse blad „Ilta Sanomat" er aan te wijten, dat de Russi sche piloot zonder toestemming en ondanks ernstige waarschuwingen geland is. Het Iljoesjin toestel landde maandagmiddag in zeer slecht weer op het vliegveld, reed te ver door, kruiste een weg en bleef tegen een dijk steken. De verkeersleiding van het vliegveld ver bood de piloot door een Russisch-spreken- de Finse tolk te landen: „Qa terug naar Leningrad, er is slechts dertig meter grondzicht". (De Aeroflot zelf schrijft voor dat piloten niet mogen landen als het wolkendek lager hangt dan zeventig me ter). Daarop vroeg de piloot of hij over het veld mocht vliegen om het zicht te contro leren. De navigatietoren gaf hem daarvoor toestemming en waarschuwde weer dat de weersgesteldheid ongunstig was. Daarop antwoordde de piloot: We zijn al beneden. Enkele seconden later hoorde men op de toren de smak, waarmee het toestel tegen de dijk gekomen was, aldus het Finse dag blad. Het ongeluk toont weer eens aan, dat de Russische vliegtuigen, die van vliegvelden in het Westen gebruik maken, landings instrumenten van Westers type moeten hebben. Deskundigen die de verschillen de landingssystemen hebben bestudeerd, hebben United Press meegedeeld, dat het Russische systeem in het Westen niet ge bruikt kan worden. Als de Russen slecht weer ontmoeten, maken zij op Westelijke vliegvelden gebruik van een systeem, dat „Finnair" sedert vijf jaren heeft laten varen. Het standaard systeem van het Westen Als de fietsen niet zo ordelijk achter die witte streep langs het trottoir stonden, zou deze opname in een Nederlandse stad gemaakt kunnen zijn. Deze oplossing voor het parkeren van scooters en fietsen is evenwel bedacht in de Zwitserse plaats Genève, waar de stedelijke autoriteiten het ook niet leuk vinden fietsen ordeloos tegen puien neergezet te zien. Overigens zou het stelsel in Nederland niet toe te passen zijn, zonder aan alle eisen waaraan een rijwiel moet voldoen, nog de verplichting toe te voegen dat het een standaard moet hebben. Het plaat sen van een rijwiel op de trapper langs de trottoirband is namelijk verboden. staat bekend als I.L.S. „Instrument Lan ding System". De Russen hebben een der gelijk systeem, dat in het Westen echter niet gebruikt kan worden, als gevolg van verschil in de golflengtes. Daarom vallen de Russen in het Westen terug op het radio baken-locator systeem. Volgens de deskundigen biedt het ILS- s.ysteem een grotere veiligheidsmarge om dat het een landing mogelijk maakt met een gezichtsveld van zestig meter. Het radio baken-locator systeem heeft hon derd meter nodig. Het gezichtsveld bedroeg maandag ongeveer duizend meter, maar het wolkendek hing tot op minder dan hon derd meter boven de grond. (A.N.P.) In het Iljoesjin-14 toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot dat maandagmiddag bij de lan ding op het vliegveld van Helsinki veron gelukte zat de heer K. W. Reinink, tweede .secretaris van de Nederlandse ambassade in Moskou. Hij kreeg een scherpe snijwon- de aan het voorhoofd. Zijn echtgenote en hun baby kwamen met de schrik vrij. De Engelse tanker „Verena" van de Shell Petroleum Co te Londen, groot 18.656 brt, 'is vanochtend in botsing gekomen met de Franse sleepboot ,jJVlinotaure", 1016 brt, van de Compagnie Générale Transatlanti- que uit Le Havre. Er zullen 137.000 helmen voor de Konink lijke Landmacht worden vervaardigd bjj een Duitse industrie in Ahlen (Westfalen). Het Directoraat Materieel Landmacht heeft deze order geplaatst via een Nederlandse exportfirma. De Verenigde Blikfabrieken hebben geen gebruik gemaakt van de ge legenheid om een aandeel in deze order te krjjgen. De burgemeester van Lemsterland (Lem mer), mr. M. Krijger, is vannacht om half een bij F o 11 e g a (gem. Lemsterland) met zijn auto geslipt en om het leven gekomen. De heer Krijger werd in maart 1935 tot burgemeester van Lemsterland benoemd. Hij was lid van de Partij van de Arbeid. Mevrouw B. J. JansenJagtenberg uit Rotterdam is om het leven gekomen, toen een door haar bestuurde kleine personen auto op de weg van 's-G r a v e n h a g e naar Rotterdam door de gladheid van het wegdek slipte en tegen een tegemoet komende vrachtauto botste. Zij was de enige inzittende van de auto, die vrijwel geheel is vernield. Op de rijksweg Hengelo-Almelo nabij borneis de heer K. Beek, vertegenwoor diger te Enschedé, toen hij met zijn per sonenauto een boerenwagen wilde inhalen, tegen een van de andere kant naderende auto gebotst en vervolgens tegen een vrachtauto. Hij werd op slag gedood. Bij verkeersongelukken in 1957 i j in ons land zijn terstond of kort i j daarna om het leven gekomen 1084 j j personen, van wie 211 kinderen. Bovendien zijn later nog ruim 400 j personen overleden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 1