EEN WOELIGE TIJD In Nederlandse landbouw bestaat geen „structuur probleem" Het prinsje, dat niet lachen kon Oesterproef in Veerse Gat moet worden gehandhaafd Agenda voor Haarlem Kort en bondig MAANDAG 9 DECEMBER 1957 Camera s in V laar dingen voor matte pret Rechtstreeks uit de Scala: Een gemaskerd bal" De radio geeft dinsdag T elevisieprogramma Commerciële t.v. Volop feuilletons Voorzitter Katholieke Land- en Tuinbouzvbond Afzetmogelijkheden moeten worden vergroot Kerkelijk Nieuws GED. STATEN VAN ZEELAND Autodief na verzet tegen politie gearresteerd Bond Heemschut vraagt hogere rijkssubsidie Boerderijbrand te Eldrik; veertien dieren omgekomen ONS VERVOLGVERHAAL DOOR WERNER STEINBERG J DE NEGEN MUZEN Het zaterdagavond-televisieprogram ma van de N.C.R.V. voldoet vrijwel steeds aan de eisen, die men zo graag stelt voor programma's op die avond: het is huiselijk, familiaar, het wordt met ple zier gebracht en het is altijd verant woord vermaak. Maar toch en dit geldt dan speciaal voor het programma van afgelopen zaterdag houdt men een beetje wee gevoel over: het is niet goed en het is niet slecht, het is een beetje effen. Goos Kamphuis is eigenlijk de in carnatie van dat karakter, zoals hij het programma „Uit en thuis" leidt. Met een bolle hartelijke bonhomie loopt hij zich op zijn plezierig gemak te voelen, zegt nooit iets helemaal verkeerd en nooit iets bijzonder geestrijks. Waar blijft nou de flater, is men geneigd mismoedig te zeg gen, want een flater lokt misschien nog wat brille in dit programma. Jelle de Vries opende het programma met een plezierig liedje, waarvan de kij kers zich ook wel niet meer van zullen herinneren, dan dat het prettig was. Hij verving vervolgens vaardig Pi Scheffer, die wegens ziekte zijn programma „Pas geperst" niet kon leiden. De zanger David Hollestelle trad er in op hij had het over „Bach en ik"! evenals de zange res Annie Palmen en de trompettist Wil ly Schobbe dat deden. Goos Kamphuis leidde weer heel ver trouwd zijn „Uit en thuis" (dit keer in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen). De „Krantenvraag" bracht het Haagse vis- tijgertje in het beeld en een meisje, dat een jongetje uit een sloot had gered. De Duitse zangeres Margot Eskens liet haar tanden zien en goede liedjes horen. Een soldatenkoor bracht van die „stoere- jongens, ferme-knapen"-gezelligheid, pi nt en saai. „Debuut" maakten de handige equilibrist Ferry Dewis en een mannenkwartet uit Den Bosch, dat de „Frères Jacques" beter van horen dan zien nadoet. Rolgeschaats, (draaien altijd maar draaien) en een orkestnummertje van de fiks opgewekt kijkende muzikanten van Juan Petro hielden de matte pret op peil. De dansen van leerlingen van de Kennemer Balletstudio uit Haarlem gin gen schuil achter dikke watten, die sneeuw moesten verbeelden maar slechts het beeld verstoorden. Saai, saai, saai, saai. Beeldschermer De KRO heeft zaterdagavond de luiste raars getuigen doen zijn van een muzikaal evenement, waarnaar elk jaar opnieuw de talrijke minnaars van de operakunst in Italië in spanning uitzien: de opening van het seizoen met een opvoering in de Scala te Milaan. Voor dit jaar had men de ope ra „Un ballo in maschera" (een gemas kerd bal) gekozen, een van Verdi's voor treffelijkste dramatische werken, in veel opzichten ver uitgaande boven de voor gaande opera's van zijn hand, zoals „Rigo- letto" en „Traviata". Ook in „Un ballo in maschera" wordt men getroffen door de rijke melodische fantasie van de componist en zijn zin voor warmklinkende harmonieën. Maar alle muziek is hier dienstbaar gemaakt aan het drama. Het muzikale effect met aangrijpende harmonische wendingen, sterktenuances en instrumentale kleuren vormt een onverbreekbare eenheid met de ontwikkeling van het spel. In een brief aan de schrijver van het libretto voor de ze opera, de Venetiaanse dokter Antonio Somma, gewaagt Verdi van zijn streven naar waarheid in het toneelgebeuren, naar duidelijkheid in handeling en schrijft hij over de waarde, die hij hecht aan de woordbetekenis. Men zal zich kunnen in denken, hoe krachtig Verdi zich op grond van dit standpunt verzette tegen de beve len van de censuur om de opera te neu traliseren tot een politiek ongevaarlijk HILVERSUM I 402 M. 7.00—24.00 KRO. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Gram. 7.45 Morgengebed en lit. kal. 8.00 Nieuws en weerber. 8.15 Gram. 8.50 Voor de vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Gram. 9.45 Lichtbaken causerie. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Gram. 10.30 Schoolradio. 10.50 Gram. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Schoolradio. 11.50 Als de ziele luistert, caus. 12,00 Middagklok - noodklok. 12.03 Gram. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Gram. 12 55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws en Kath. nieuws. 13 20 Platennieuws. 13.30 Dansmuz. 14.00 Sopr. en piano 14.25 Gram. 14.30 Voor de plattelandsvrou wen. 14.40 Gevar. progr. 16.00 Ziekenlof. 17.00 Voor de kinderen. 17.40 Beursber. 17.45 Regerings- uitz.: Rijksdelen Overzee: W. Joseph: Suriname en zijn districten. 18.00 Lichte muz. 18.20 Sport- praatje. 18.30 Lichte muz. 18.50 Van klanten en wanten weten vragenbeantw. 19.00 Nieuws. 19.10 Comm. 19.15 Lichte muz. 19.35 Gram. 20.20 Kate- chismus. 20.30 Act. 20.45 Sopr. en piano. 21.20 In het hart van e enbeweging klankb. 21.35 Omr.- orkest. en solist. 2.35 Gezondheidspraatje. 22.45 Avondgebed en lit. kal. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Nouveauté's. HILVERSUM II 298 M. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Gymn. 7.20 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. 9.00 Gymn. 9.10 Voor de vrouw. 9.15 Gram. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Amus.muz. 11.30 Saxofoonkwartet. 12 00 Lichte muziek. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12 33 Promenade-ork. 13.00 Nieuws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Lichte muz. 13.55 BeursDer. 14.00 Gram. 14.40 Schoolradio. 15.00 Pianoduo. 15.30 Voor de zieken. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Jazz- muz. 16.00 Nieuws. 18.15 Journ. 18.30 Amateurs- progr. 18.55 Paris vous parle. 19.00 Voor de kin deren. 19 05 Gram. 19.45 Toneelbeschouwing. 20.00 Nieuws. 20.05 Gevar. progr. 22.15 Operafacetten. 22 55 Ik geloof dat.. 23.00 Nieuws. 23.15 Koersen van New York. 23.16 New York calling. 23.21— 24.00 Gram. BRUSSEL 324 M. 12.00 Gram. 12.15 Pianorecital. 12.30 Weerber. 12.34 Pianorecital (verv.). (Om 12.55 Koersen). 13.00 Nieuws. 13.11 Gram. 14.00 Schoolradio. 15.45 Gram. 16.30 Vlaamse muziek. 17.00 Nieuws. 17.10 Gram. 17.45 Boekbespr. 18.00 Muz. voor de jeugd. 18.30 Voor de soldaten. 19.00 Nieuws. 19.40 Gram. 19.50 Syndicale kron. 20.00 Radiokron. 21.00 Gram. 21.30 Órk.concect. 22.00 Nieuws. 22.15 Hoorn en piano. 22.45 Gram. 22.55—23.00 Nieuws. VOOR DINSDAG NTS: 20.30 Journ. en weeroverz. 20.45 Fanfare- ork. dameskoor en volksdansgroep. 21.20—22.45 Herhaling van het progr. ter introductie van het Internat. Geophysische Jaar. Een woordvoerder van de Westduitse regering heeft meegedeeld, dat er een onderneming is opgericht ter voorberei ding van commerciële televisieprogram ma's. Er wordt dagelijks een uur voor commerciële t.v. beschikbaar gesteld, waarvan zes minuten aan reclame zullen worden besteed. stuk. Er is inderdaad heel wat overre dingskunst nodig geweest eer Verdi ertoe gebracht kon worden het drama, dat de moord behandelde, die op de Zweedse ko ning Gustaaf III door graaf Ankerström in maart 1792 te Stockholm tijdens een ge maskerd hofbal werd gepleegd, zijn histo rische waarde te ontnemen door de Ame rikaanse stad Boston en de Engelse kolo niën in Amerika als plaats van handeling te kiezen en de figuur van de Zweedse ko ning te vervangen door een gefingeerde gouverneur. Er kwamen nog meer ver anderingen in de namen der optredende personen, maar in wezen bleef de inhoud van de opera ongewijzigd. Hoewel er thans geen enkel motief meer is om de oorspronkelijke lezing te bannen houdt men zich nog steeds aan het gecensureer de libretto, ook bij de opvoering, die za terdagavond de vele toehoorders in het Scala-theater tot laaiende geestdrift bracht. Ondanks de daverende toejuichingen na de vele hoogtepunten van actie en zang, liet de bekwame dirigent Gian Andrea Gavazzeni zich niet verleiden tot herha lingen, die de intensieve dramatische spanningen ongetwijfeld verzwakt zouden hebben. De beste tradities, door Arturo Toscanini gevestigd, werden hiermede met loffelijk begrip voortgezet. Met ver rukking hebben wij bij deze rechtstreekse uitzending geluisterd naar de prachtige, bewogen zang van de beroemde sopraan Maria Meneghini Callas, wie de rol van Amelia was toevertrouwd, benevens naar de schitterende vocale prestaties van de tenor Guiseppe di Stefano in zijn uitbeel ding van de gouverneur Riccardo. Ook de overige rollen werden vervuld door voor treffelijke krachten en er was een koor, dat soms wat te voortvarend bleek, maar dat verder volkomen voor zijn taak bere kend was. Het orkest van de Scala speel de met fraaie klank en met een opvallen de geladenheid en bleef zo mede op het hoge niveau, dat deze gedenkwaardige op voering kenmerkte. Vervolgprogramma's vormen dit sei zoen de grote radiomode. Alleen al op zon dag kan men er meer dan een half dozijn beluisteren. Van strips als „De wadders" en „Bonjour Caroline" wordt de goede kwaliteit nog steeds gehandhaafd. Ook „Annemarieke" (onder welke titel eens per veertien dagen via Hilversum II gro te gebeurtenissen in het leven van een klein meisje worden behandeld door Peter Jaspers) is een vaste plaats in een serie programma waard. De verwikkelingen weer te geven van een kinderleven, in dit geval een meisje van een jaar of twaalf, is geen eenvoudige zaak, juist omdat dit eenvoudig behoort te gebeuren. Samen met de tekstschrijver heeft samensteller en regisseur Wim lbo er een aanvaard baar luisterspelletje van gemaakt, vooral omdat, zij die passages waarin de ge dachten en reactie van het meisje wat te zwaarwichtig dreigen te worden door een wat ironische tegenhanger het weer werk bij de ouders compenseren. De bijbehorende liedjes fleuren het geheel eveneens op. Het zondagvooravondprogramma van het IKOR verdient zeker vermeld te wor den wegens de frisse a npak daarvan, hoewel men alle reden heeft zich af te vragen of een uitzending als „Het geladen schip" wat sommige onderdelen betreft niet van het goede teveel is. Een bespre king van toneel, films en boeken van het IKOR brengt het aantal van dergelijke rubrieken nu al op ongeveer zes per week! Daarbij komt nog, dat deze cause rieën nauwelijks van een eigen visie op het besprokene blijk geven. De toneelkro niek van Ted Logeman en het filmpraatje van Wika Jan Hes hadden zonder enig ideologisch bezwaar in de „Artistieke staalkaart" kunnen worden opgenomen. Aansluitend op „Het geladen schip" heb ben we met veel genoegen naar de schip- perscatechisatie geluisterd, waarin het probleem van het militarisme, zij het zijdelings, zonder omhaal in rond Hollands aan de orde werd gesteld. En het was een verademing in deze tijd, waarin zoveel lieden met een stellige mening gereed staan, eens een dominee te horen verkla ren, dat hij over dat vraagstuk met zich zelf nog niet in het reine is. Golfbreker De algemeen voorzitter van de Katho lieke Land- en Tulnbouwbond, de heer G. W. Kampschoër, heeft aan het begin van de algemene bondsjaarvergadering van de LTB, die vandaag in gebouw St. Bavo in Haarlem wordt gehouden, aandacht ge schonken aan het „structuurprobleem in de landbouw, waarvan vooral de minister van Landbouw het bestaan tracht te sugge reren". „Wat onder dit structuurprobleem wordt verstaan, wordt echter niet aange geven", aldus de voorzitter, die er onmid dellijk aan toe voegde, dat als er van een probleem sprake is, dit het steeds kleiner wordende verschil tussen de kostprijzen en opbrengstcijfers moet zijn. De oorzaak hiervan is deze, dat de afzetmogelijkheden voor de agrarische produkten afnemen. Men moet de oorzaak niet gaan zoeken bij te hoge kostprijzen. Want de kwalitatief beste produkten worden in ons land nog steeds geproduceerd tegen de laagste kost prijzen. „Dat derhalve in onze landbouw een structuurprobleem zou bestaan, valt niet in te zien", zei de voorzitter. Echter blijkt wel, dat de Nederlandse landbouw sterk afhankelijk is van de inter nationale situatie. Het was de voorzitter niet duidelijk, op welke wijze de landbouw gediend is met het opheffen of vergroten van de kleine bedrijven, zoals de minister dit voorstaat. Het ontgaat de minister blijk baar, aldus de heer Kampschoër, dat de grote landbouwbedrijven thans in even grote moeilijkheden verkeren als de kleine. De minister zou de grote bedrijven een dienst bewijzen, als hij de oplossing voor de moeilijkheden zou aangeven. De voor zitter verweet de minister, dat deze tot nog toe verzuimd heeft aan te geven, waaruit het structuurprobleem in de land bouw wel bestaat. Een oplossing voor de moeilijkheden wordt thansin een ver keerde richting gezocht. In het vergroten van de afzetmogelijkheden moet die op lossing worden gevonden. Daarbij is het beter de sanering van de landbouw op vrijwillige basis te bewerkstelligen, zoals dat thans ook gebeurt, dan door het in voeren van allerlei overheidsmaatregelen: zoals het opheffen van de kleine bedrijven en het instellen van vestigingseisen. Lage prjjzen De voorzitter was verheugd, dat de rege ring vorig jaar voor een gedeelte aan de eisen van het Landbouwschap was tege moet gekomen. Nog steeds blijft de hoop, dat de eisen geheel zullen worden inge willigd. Het voeren van een bevredigend prijsbeleid wordt bemoeilijkt door twee be lemmeringen: enerzijds biedt de schatkist daartoe onvoldoende middelen en ander zijds worden de landbouwprijzen voor de binnenlandse consument laag gehouden. „Al met al een zeer verontrustende situatie voor onze landbouw". Intussen moeten de land- en tuinbouwers zelf de hand aan de ploeg slaan door de bedrijven te rationali seren en het uitvoeren van ruilverkave- lings- en/of streekverbeteringsplannen. Voor de Geestmerambacht in Noórdhol- land wordt een verkaveling zeer urgent geacht. Verouderde inzichten en traditio nele arbeidsmethoden moeten zo nodig over boord worden gezet, teneinde de be drijven zo gezond mogelijk te maken. De heer Kampschoër schonk ook aan dacht aan de verstedelijking van het westen des lands en de opeenhoping van industrieën aldaar. Hjj bleef erop aandrin gen, dat buiten het westen van ons land gunstige voorwaarden voor de vestiging van de industrie worden geschapen. Om deze kwestie te bestuderen, dient een com missie van objectieve deskundigen te wor den ingesteld, die de regering kan advi seren. „Wij kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken, dat grote steden en in dustrieën in ons land een soort stand vor men, die vrij zijn gang kan gaan". De voorzitter stond stil bij de slechte oogstresultaten als gevolg van de ongun stige weersomstandigheden van dit jaar. Daar de landbouwers niet in de gelegen heid zijn geweest reserves te kweken om de bedrijfsrisico's op te vangen, verkeren zij in ernstige liquiditeitsmoeilijkheden, waardoor hulp en steun, bijvoorbeeld in de vorm van kredieten van het borgstel- lingsfönds noodzakelijk zijn. Een soepele houding van de belastingdienst is eveneens gewenst, met name bij de behandeling van aanvragen om uitstel van betaling der aan slagen. Een onmiddellijke uitbetaling van de melkprijs is noodzakelijk. Na onder meer nog over de op handen zijnde pachtwet en de heffingen door het Landbouwschap te hebben gesproken, be sloot de voorzitter zijn openingswoord met zijn vreugde uit te spreken over de groei van de bond en de diverse instellingen ervan. De voorzitter deelde mee, dat hij binnenkort zal aftreden. In juli zal een speciale vergadering worden belegd ter verkiezing van een nieuwe voorzitter. Doctor Magio zat in zijn studeerkamer, toen de dokter en prins Halowin werden binnengelaten. Aandachtig luisterde hij naar dokter Viegevalius en toen keek hij naar het prinsje. „Zo, zo", zei hij, terwijl hij zijn handen op prins Halowin's schouders legde. „Zo, zo, ons prinsje kan dus niet lachen; wel dat is 'n bijzonder geval, maar we zullen zien, of we daar iets aan kunnên doen". Prins Halowin keel. naar de man met de grijze baard en luisterde toen die zei, dat hij zijn best zou doenJa, hijzelf zou graag willen, dat hij kon lachen, zoals ieder ander32-33 Ned. Herv. Kerk Beroepen te Sint Maartensdijk J. T. Doornenbal te Oene. Geref. Kerken Aangenomen naar Pingjum en Zurich R. Molenmaker, kand. te Harderwijk. Chr. Geref. Kerken Bedankt voor Opperdoes M. Vlietstra te Eemdijk. Dezer dagen werd in Den Haag op de Dennenweg een auto gestolen. De dief slipte met de wagen op de Badhuiskade, waarna hij de benen nam. Omstanders we zen de politie de richting, waarin de chauf feur gevlucht was. Een ter plaatse aan wezige inspecteur besloot over een muur tje te klimmen en een onderzoek in te stel len in schuurtjes, die zich daarachter be vonden. Daar trof hij de gezochte aan. Deze verzette zich hevig tegen zijn ar restatie, dreigde de inspecteur te zullen neerschieten ofschoon hij geeiwvuurwa- pen bij zich had en trachtte toen nog een. bijl te bemachtigen om de inspecteur te lijf te gaan. Nadat de inspecteur hulp had gekregen werd de man spoedig over meesterd. Hij bleek de 24-jarige verko per P. G. te zijn, een bekend „joy-rider". In een uitvoerige nota aan de Provin ciale Staten hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland enkele wensen kenbaar ge maakt, die naar hun mening bij de uit voering van de Deltawerken verwezenlijkt kunnen worden. Zo is het voor Zeeland van groot belang, dat de bestaande moge lijkheden van landaanwinning ten volle worden benut. Met dit standpunt is echter de gedachte aan het scheppen van een zo groot mogelijk Zeeuws meer niet verenig baar. Eveneens is het zaak, dat belangrijke bronnen van bestaan, als de oester- en mosselcultuur behouden blijven, temeer, omdat de oestercultuur ook nationaal be zien een unieke positie inneemt. Over de ommezwaai van de „Commissie van Dertien" bij de proefnemingen voor een oestercultuur in het afgesloten Veerse Gat zijn Gedeputeerde Staten teleurgesteld. Het college is van mening, dat deze afwij zende houding op foutieve inzichten be rust en spreekt het vertrouwen uit, dat de regering haar standpunt ten aanzien van de proeven in het Veerse Gat zal hand haven. Gedeputeerde Staten wijzen voorts op de zeer nadelige gevolgen welke de ver plaatsing van de veerhaven te Breskens met zich mee zal brengen voor de plaatse lijke middenstand. Als compensatie wordt aangedrongen op de aanleg van een bou levard met enige hooggelegen bouwter reinen daarachter, lopende van de nieuwe veerhaven naar het dorp Breskens. Het maken van de boulevard te Breskens zou op eenvoudige wijze gecombineerd kunnen worden met de noodzakelijke verzwaring van de zeewering tussen de haven van Breskens en de nieuwe veerhaven. De rijkswaterstaat heeft zich na uitvoerig overleg met deze plannen kunnen vereni gen, maar voor het verkrijgen van het extrabedrag, nodig voor de aanvullende werken, is nog geen oplossing gevonden. Boulevardaanleg Volgens het oordeel van Gedeputeerde Staten zullen de aanvullende werken voor het Deltaplan in Zeeland dienen te bestaan uit het op sommige plaatsen combineren van dijkverhogingen met boulevard-aan leg, concentratie en verbetering van be staande haventjes en maatregelen voor het behoud van de door de zee bedreigde na tuurgebieden, zoals de duinen op Wal cheren en in Zeeuw-Vlaanderen. De totale extra-kosten hiervan zouden 12 miljoen bedragen. Ook voor het scheppen van nieuwe recreatiegebieden zullen belang rijke bedragen nodig zijn, naar raming 5 miljoen. In hun nota wijzen Gedeputeerde Staten bovendien op het belang van verdergaande industrialisatie, want van niet geringe importantie acht men het tot ontwikkeling brengen van het Westerscheldebekken, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan de kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen en aan het Zuid-Sloe op Walcheren. De aanleg van een havencomplex voor Bergen op Zoom en omgeving met een aan sluiting op de Westerschelde, te combi neren met een aan die zeearm te bouwen haven waarvoor Noord-Brabfnt grote belangstelling heeft is besproken tussen Gedeputeerde Staten van Zeeland en van Noord-Brabant. Met de Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen is een nauw contact tot stand gekomen ten aanzien van de op ver scheidene gebieden gemeenschappelijke belangen. Hèt bestuur van de bond Heemschut heeft zich met een adres tot de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ge richt, waarin het pleit voor een verhoging van de jaarlijkse bijdrage van het rijk in de restauratiekosten van monumenten. Sedert 1953 bedroeg deze bijdrage vijf mil joen gulden. De bond Heemschut is van mening dat tien miljoen gulden eer reëler bijdrage zou vormen en vraagt daarom met klem het bedrag voor 1958 te brengen op tenminste zeveneneenhalf miljoen gul den. Tijdens de storm, die zondagmorgen in de Achterhoek woedde, is tegen kwart voor acht brand uitgebroken in een boerderij te Eldrik. Hoewel de brandweren van Doesburg en Doetinchem vrij snel aanwe zig waren, konden zij weinig tegen het vuur uitrichten. Zowel het woonhuis als de schuren brandden tot de grond toe af. Zeven koeien en zeven varkens kwamen in de vlammenzee om. De totale inboedel, de landbouwwerktui gen, alsmede 20 vrachten hooi en stro, zo mede de gehele graanoogst gingen verlo ren. Men slaagde er alleen in een drietal biggen te redden en een kippenschuur en loods te behouden. Omtrent de oorzaak van de brand is men nog onzeker. 19. De vrouw scheen het helemaal niet onaangenaam te vinden eri stamelde, gichelend: „Maar, meneer Heine! Als dat m'n dochter eens zag!" En met een hoog rode kleur trok ze zich terug. Ook zat hij veelvuldig in het Alsterpaviljoen, met lang-uitgestrekte benen, de muts schuin op het hoofd. Zo nu ?n dan begroette hij vol overmoed wildvreem de mensen, die bevreemd zijn groet beantwoordden. Hij amuseerde zich kostelijk. Vol jeugdige zotheid was hij in die dagen. De hemel leek stralend blauw. Hij nam de wissels van het bankierskantoor Heckscher en Co, niet erg au serieux en met het hoofd in de hand gesteund droomde hij voor zich heenvan goudgele lampions en donker geheimzinnig struikge was en lelieblanke Diana'sHij borrelde over van woorden en denkbeelden om het beleefde in beeld te brengen. Versregels vormden zich: „Es zwitscherten die Vögelein, gar muntre Liebesmelodien Terwijl hij voortging met het inschrijven der wis sels, kon hij deze regel niet kwijtraken. Zijn aan dacht voor de wissels verflauwde weer. Een nieuwe versregel viel hem in: „Von Goldglanz schien die Sonn umstrahlt, die Blümchen lustig angemalt Stel je voor, dat hij goede gedichten zou kunnen maken. Amalie zou dat stellig prachtig vinden! Hij schreef de regels op papier en de wissels kregen die dag verder geen kans meer. Hij zocht naar méér rijmwoorden en versregels Maar in al die dagen van overmoed, brandde in zijn hart het verlangen naar Amalie. Hij trachtte zijn oom zoveel mogelijk te ontmoeten en hoopte op een nieuwe uitnodiging om in Ottensen te komen. Salomon Heine was echter ongenaakbaar. Harry pie kerde erover; hoe hij Amalie weer zou kunnen zien. Toevallig liep hij op een middag op de Alsterprome- nade tegen de toneelcriticus Meyer aan. Deze sprak er zijn spijt over uit, dat hij hem op de bewuste feestavond niet meer gezien had. Hij vroeg, hoe het met hem ging en deelde Harry mee, dat hij hem nog veel van Hamburg wilde laten zien. Peter Ahrens had ook al naar hem gevraagd„Overigens," be sloot de kleine man, „wacht ons een groots gebeuren: Paganini treedt hier op!" Harry Heine keek hem niet-begrijpend aan. De naam zei hem niets. Meyer j^is één en al verbazing. „Wat, kent u die viool-virtuoos niet? Die duivelskun stenaar, die de hele wereld in zijn ban brengt? Het wordt voor Hamburg een gebeurtenis, zoals we in jaren niet hebben meegemaakt. Weet u werkelijk zo weinig van kunst-zaken? U ziet eruit alsof u zelf een kunstenaar zou kunnen zijn." Harry voelde zich enigszins vernederd. En dat ter wijl hij meende met recht trots op zichzelf te kun nen zijn: had hij tenslotte niet het knapste en rijkste meisje van Hamburg veroverd..? Hij zweeg. De kleine Meyer keek hem vorsend aan. Hij was nieuwsgierig, hetgeen zijn beroep meebracht. „Ik zou willen wedden, dat u iets voor me verbergt, meneer Heine, en wel iets, dat met de kunst te maken heeft," zei hij. Harry aarzelde. IJdelheid en verlegenheid streden om de voorrang. De ijdelheid won het echter en met een abrupt gebaar haalde hij een papier uit zijn zak te voorschijn. „Daar! Leest u dat eens." De kleine Meyer riep op triomfantelijke toon uit: „Ziet u wel! Ik heb een neus voor zulk soort dingen! Ik moet dit onmiddellijk lezen, zullen we op die bank gaan zitten?" Schijnbaar onverschillig keek Harry naar de voor bijgangers, terwijl Meyer zijn verzen las. Diep in zijn hart voelde hij echter zijn eerzucht branden. Wat zou Meyer ervan zeggen? Hij wist zovéél van litera tuur, hij was tenslotte criticus van beroepAls hij alleen maar niét raadde, wié in zijn gedicht be doeld werdHij was een kletskous en kende vele mensen Tersluiks keek hij naar de kleine man naast zich. Deze merkte tenslotte op: „U moet dit publice ren..." Hij keek Harry ernstig aan. Harry besefte, dat de criticus hiermede een van zijn in het geheim gekoesterde wensen uitsprak, een wens, die hij zich zelf nauwelijks had durven bekennen. Meyer drong aan: „U moét dit publiceren. Een dergelijke begaafdheid werd u niet alleen voor u zelf geschonken, maar ook om er anderen van mee te geven. U mag hun uw verzen niet onthouden!" Harry Heine staarde voor zich uit naar het glin sterende water van de Alster. „Misschien hebt u gelijk. Maar wie publiceert zul ke gedichten?" Meyer leunde achterover en streek nadenkend langs zijn kin. Tenslotte zei hij: „Ik geloof, dat de „Hamburger Wachter" het juiste blad voor zulk soort gedichten is. Dat blad wordt alleen door de meer ontwikkelde kringen gelezen." Harry voelde zich gevleid. Hij had dit blad wel eens bij Betty Heine zien liggen een slecht ge drukte uitgave van klein formaat. Hij antwoordde glimlachend: „De Hamburger Wachter"? Goed! Maar ik kan er natuurlijk mijn naam niét onder zetten. U zult dat begrijpen: een bankier, die gedichten schrijft, is in Hamburg onbestaanbaar..." Meyer had hier inderdaad begrip voor, hoewel hij 't diep in z'n hart juist een bijzondere attractie had gevonden om de naam „Heine" onder de gedichten afgedrukt te zien. Stellig zouden velen dan hebben gedacht, dat 't Salomon Heine was... Welk een op zien zou dat gebaard hebben! Enfin, ook op andere wijze zou hij het gerucht wel weten te verspreiden. „Had u er een idee van, dat dat een gedicht van Heine was...?" zou hij vragen en iedereen zou on middellijk aan Salomon denken, en niet aan diens jonge neef... „Welke naam zou u eronder willen zetten?" vroeg hij aan Harry. „Ik moet dat nog overleggen." En toen hem niet dadelijk iets geschikts inviel, zei hij tegen Meyer: „U hoort dezer dagen van me!" Toen ze tenslotte beiden zeer tevreden afscheid van elkaar namen, herinnerde Meyer hem nogmaals aan het optreden van Paganini. „Vergeet u vooral niet om er heen te gaan. Het wordt een groots ge beuren!" Zowel thuis, op zijn kamer, als in het Alster-pavil- joen en boven de wissel-boeken, zat Harry te puzze len met zijn naam: Harry Heine. Uit de letters van deze naam moest hij een geschikt pseudoniem samen stellen. Hoe dwaas van zijn ouders om hem de En gelse naam Harry de voornaam van de Engelse zakenvriend van zijn vader te geven! De „y" was eenvoudig niet te gebruikenl Hij wilde absoluut, dat zijn eigen naam in het pseudoniem verwerkt was. (Wordt vervolgd) Brug bij Schellingwoude. Ook op de tweede zondag na de opening is de nieuwe brug over het Buiten-IJ bij Schellingwou de een trekpleister geweest voor automo bilisten. Vooral in de middag, toen de storm weliswaar voortwoede maar het niet meer regende, was de drukte bijzonder groot. In totaal maakten toen ruim 10.000 automobielen een ritje over het nieuwe bouwwerk. Een week geleden kwam men tot 13.000 automobielen. Honderdjarige te Breda. In Breda heeft mevrouw Smagge-Van Lieshout haar honderdste verjaardig gevierd. Wegens haar gezondheidstoestand die wel goed maar uiteraard tamelijk labiel is, heeft men het feest tot de intieme familiekring beperkt. In de middaguren heeft de bur gemeester aan de jarige een bezoek ge bracht en haar namens de stad zijn geluk wensen aangeboden. Spaanse dank. De Spaanse ambassa deur in Den Haag, de hertog van Baena, heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het hoofdbureau van het Nederlandse Rode Kruis. Hij heeft de directeur de dank over gebracht van de Spaanse regering, de bur gemeester van Valencia en het Spaanse Rode Krus voor de hulp, door het Neder landse Rode Kruis geboden bij de over stromingen in Valencia. Studenten. Het aantal aan de rijksuni versiteit te Leiden ingeschreven studenten bedroeg per 1 januari 1957 voor 19571958 totaal 4.512. Voor 19561957 was het to taal aantal 4.293, waarvan 168 studenten (54 mannen en 114 vrouwen) waren inge schreven voor niet volledig onderwijs. Van het totaal voor 19571958 zijn 183 studen ten (59 mannen en 124 vrouwen) inge schreven voor niet-volledig onderwijs. Voorts is dit aantal onderverdeeld in 825 eerstejaars (waarvan 293 vrouwen) en 3.687' ouderejaars (waarvan 1128 vrou wen). Herdenking. Op Tweede Kerstdag zal te Amsterdam de nationale veteranenher- denking worden gehouden ter nagedachte nis van de in 1945 in Indonesië, Korea en elders ter wereld gesneuvelde militairen van het voormalige Koninklijk Neder- landsch-Indisch leger, de koninklijke Ma rine, de Koninklijke Landmacht en de Ko ninklijke Luchtmacht. Na een herden kingsdienst in de oude Lutherse Kerk aan het Spui, zal 's middags een herdenkings plechtigheid worden gehouden bij het na tionaal monument op de Dam. Eugene van Dongen. De Nederlandse zanger Eugene van Dongeq, die zijn zang opleiding genoot aan het Koninklijk Con servatorium in Den Haag en sinds gerui me tijd in Wenen vertoeft, om bij de pae- dagoog Tino Pittiera zijn studies te vol tooien, is met ingang van het nieuwe speelseizoen geëngageerd als heldenbari ton bij het Stadttheater in Bonn. MAANDAG 9 DECEMBER Stadsschouwburg: Katholieke Toneel vereniging „St. Genesius" met „Carnaval de Venise", 20 uur. Concertgebouw: Twee de concert in de Beethovencyclus door Herman Krebbers, 20 uur. FILMS Cinema Palace: „Bernadine", a.l., 19 en 21.15 uur. Frans Halstheater: „Op de drem pel der oneindigheid", 14 j„ 19 en 21.15 uur. Lido Theater: „Stop over Tokio", 14 j„ 19 en 21.15 uur. Luxor Theater: „Hij, zij en de petticoat", a.l., 19 en 21.15 uur. Minerva Theater: „Vader plukt de vruchten", a.l., 20.15 uur. Rembrandt Theater: „Guys and Dolls", 18 j., 19 en 21.15 uur. Roxy Theater: „In de onderwereld van Parijs", 14 j., 19 en 21.15 uur. Studio Theater: „Vader tegen wil en dank", 14 j„ 19 en 21.15 uur. DIVERSEN Brinkmann: Voor Algemeen Nederlands Verbond, afdeling Haarlem e.o.: Een lezing met lichtbeelden door de heer J. M Har- togh over: „Trekpaarden ter zee", 20 uur. DINSDAG 10 DECEMBER Stadsschouwburg: ABC-cabaret, van Wim Kan met „Engelen en Spoken" Voor Geloof en Wetenschap, 20 uur. Concertge bouw: Derde Orgelconcert door Albert de Klerk, 20 uur. Rembrandt, Pauzetheater: Cabaret met o.a. Herbert Joeks en Karin Larsen van 12.4013.20 uur. FILMS Cinema Palace: „Bernadine", a.!., 14, 16.15, 19 en 21.15 uur. Frans Halstheater: „Op de drempel der oneindigheid", 14 j., 14.30 en 20 uur. Lido Theater: „Stop over Tokio", 14 j., 14, 16.15, 19 en 21.1 uur. Luxor Theater: „Hij, zij en de petticoat", a.l., 14, 19 en 21.15 uur. Rembrandt The ater: „Guys and Dolls", 18 j., 14, 16.15, 19 en 21.15 uur. Roxy Theater: „In de onder wereld van Parijs, 14 j., 14.30, 19 en 21.15 uur. Studio Theater: „Vader tegen wil en dank", 14 j., 14.15, 19 en 21.15 uur. DIVERSEN Krelagehuis: Demonstratie in kerst stukjes maken. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, 20 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 6