Voorbeschouwing op diplomatieke hoogtijdagen in Parijs Raket-kwestie werpt op fundamenten van nieuw licht de NAVO Sartono was doordrongen van het belang der democratie Stationering van atomische raketten is het kernvraagstuk voor Europa Tij aan 't verlopen? Bakens tijdig verzetten! Bonn tornt op tegen groeiend verzet om in Duitsland kernwapens toe te laten ZATERDAG 14 DECEMBER 1957 GARAGE DEN HOUT ONTMOETING IN 1954 0/3 de <~Praatótoel Twee KLM-diensten naar Singapore doorgetrokken Zwitserse expeditie naar hoge Himalaya-top DA VONTUREN DEZER DAGEN „Le Monde" publiceert het rapport over Algerije Wreedheden zijn bedreven en schuldigen gestraft (Van onze correspondent in Parijs) Parijs fungeert deze dagen opnieuw als actiecentrum der westeiüke wereld. Ge durende een week komen ongeveer alle staatkundige, militaire en economische kopstukken uit het Westen naar de Franse hoofdstad waar van vrüdag af de mi nisters van de Raad van Europa vergaderen, gevolgd door het ministerieel comité der Westeuropese Unie waarvan de zeven leden overigens ook in de Raad van Europa zitting hebben waarop maandag, als hoofdschotel, de Atlantische raad bpeenkomt in aanwezigheid van veertien regeringsleiders, onder wie ook president Eisenhower en bondskanselier Adenauer waarna de reeks donderdag afgesloten wordt met een beraad van de ministerraad der Organisatie voor Europese Econo mische Samenwerking, dat twee dagen zal duren. Van die ontmoetingen op de „hoogste niveau's", die alle een belangrük karakter dragen, wordt de Atlantische conferentie met de meeste spanning tegemoet gezien, èn vanwege de kwaliteit der deelnemers, èn wegens de agenda: Er moet een programma worden afgehandeld of tenminste besproken, dat zo ingrijpend is dat een probleem als de Brits-Amerikaanse wapenzendingen naar Tunesië, dat de laatste weken de diplomatieke hemel zo ver duisterde, dat Frankrijk zijn aanwezigheid op de NAVO-conferentie zelfs van de regeling van dit vraagstuk afhankelijk meende te moeten stellen, naar het vergeet boek lijkt te zijn verwezen, ofschoon deze kwestie allerminst naar Franse wens is opgelost. Niettemin zal er op de NAVO-bü'eenkomst over die wapenleveranties zeker worden gesproken, zo goed als, op Nederlands initiatief, over het conflict over Nieuw Guinea met Indonesië. In het algemeen mag worden aangenomen, dat de meeste spykers ook dit keer vermoedelijk achter de schermen zullen worden geslagen. Naar in kringen van de Nederlandse delegatie verluidt, zal er ook van onze kant op worden aangedrongen het begrip „onderlinge afhankelijkheid", waarmee de plannen voor een politieke reorganisatie van de Atlantische gemeenschap ten nauwste verbonden zijn, nauwkeuriger te omschrijven. Men kan moeilijk beweren dat de praktische uitwerking van dit be ginsel, laatstelijk met betrekking tot het conflict tussen Indonesië en Nederland, schitterende resultaten heeft opgeleverd. Nederland toont voorts een levendige be langstelling voor de voorstellen tot op richting van een „hersen-pool", waarmee nauwere samenwerking op militair-we tenschappelijk (kernenergie en elektro- nica)-gebied wordt beoogd. Deze plannen hebben een brandende actualiteit verkre gen tengevolge van de kennelijke voor sprong, die de Russen, getuige de spoet niks, op dit punt op het Westen hebben verworven. Amerika in de frontlinie Diezelfde spoetniks zijn, althans zijde lings, eveneens de oorzaak dat de over gang van klassieke op kernwapens, waar toe in beginsel al vroeger was besloten, de Westeuropese landen voor een even acuut als dramatisch probleem heeft ge steld. De opzienbarende ontwikkeling der techniek die door de spoetniks geïllus treerd wordt, heeft de wereld weer kleiner gemaakt en Amerika, bij wijze van spre ken, in de frontlinie van een eventueel toekomstig conflict gebracht. Het Ameri kaanse opperbevel is tot de slotsom ge komen, dat de voorste linies, die in West- Europa zijn gelegen, ook ter wille van de Amerikaanse veiligheid, reeds nu in on middellijke staat van verdediging met kernwapens moeten worden gebracht. Daarom zal van Amerikaanse zijde deze kant van het probleem der Atlantische samenwerking met grote kracht naar vo ren worden gebracht. Europese reserves De aanvankelijke voorstellen van Wash ington aan de Europese landen komen er op neer, dat over het toekomstig gebruik van deze raketten met kernlading voor de middelbare afstand door de Amerikanen wordt beslist, doch dat de betrokken re geringen het recht van veto zou worden toegekend. Enkele Europese landen, met name Groot-Brittannië, dat echter mede zou mogen beslissen, en Turkije, zouden zich al akkoord hebben verklaard met deze voorstellen. Doch van andere zijde en vooral door Denemarken, wordt krachtig weerstand uitgeoefend. Frankrijk in het bijzonder voelt er niets voor zich door de V.S. en Groot-Brittannië, die als enige westelijke landen over de waterstofbom beschikken, als mogendheid van het twee de plan te laten behandelen. Het is veel zeggend dat er wordt gefluisterd dat van Franse kant de definitieve voltooiing van een eigen atoombom zou worden aange kondigd. Voor de Fransen spreekt in deze controverse ongetwijfeld de diepe teleur stelling mee, dat zij ook op militair gebied als grote natie niet goed mee kunnen ko men. Zij merken ook op, dat de Europese landen er verkeerd aan kunnen doen door de Amerikaanse verlangens al te vlot in te willigen, aangezien voor het eerst een gunstiger diplomatieke positie tegenover Washington is ontstaan. Nu staat immers ook de Amerikaanse veiligheid direct op het spel, en de Amerikaanse politiek van de laatste jaren heeft de rest der weste lijke wereld zeker niet steeds dat absolute vertrouwen weten in te boezemen, waar door Europa zich thans zou kunnen ver oorloven de sleutel van zijn toekomst voor een overwegend deel in handen van Wash ington te geven. In dit opzicht zijn zeker dan ook niet alle diplomatieke waarnemers bereid de jongste boodschap van Boelganin zonder meer als propaganda-manoeuvre en grof pressiemiddel ter zijde te schuiven. Het is stellig niet overbodig alle risico's van de opstelling van kernraketten in Europa uit voerig en zeer ernstig te overwegen. Het behoeft geen betoog, dat die installaties een allereerste object zullen vormen voor het Rode leger bij het uitbreken van een conflict, zodat ons oude vasteland dan het gevaar zou lopen te worden weggevaagd. Op een ander, niet minder tastbaar ge vaar is onlangs in een reeks belangwek kende radiolezingen voor de B.B.C. door de bekende Amerikaanse deskundige George F. Kennan gewezen, die indertijd een der voornaamste diplomatieke raad gevers van president Truman was. Volgens Kennan staat de Atlantische wereld voor een tweeledig gewetensconflict. Enerzijds wordt van de soevereine Europese landen verlangd, dat ze in naam van de onder linge afhankelijkheid Amerika het hoog ste recht zullen verlenen te beslissen over het eventuele gebruik van kernwapens, die op hun grondgebied staan opgesteld en waardoor hun volken in de voorste gevarenzone worden opgenomen. Aan de andere kant zal de kans op onvoorzichtig heid tijdens dagen van politieke hoogspan ning, waardoor een oorlog met kernwapens zou kunnen worden ontketend, worden verhoogd naarmate het beheer over de kernwapens aan meer dan een instantie wordt toevertrouwd. Dit zijn, zo lijkt ons, de beangstigend- gewichtige problemen, die de achtergrond vormen van het beraad op het hoogste plan, dat in Parijs begint. Op de schou ders onzer staatslieden rust een verant woordelijkheid, die nauwelijks kan wor den overschat. De definitieve stap, waar toe Washington de Europese landen wil brengen en die hoogstwaarschijnlijk ook zal worden gedaan zou, zo moet worden gevreesd, de kans op een overeen komst met de Russen, waardoor de wereld misschien nog een oorlog met kernwapens kan worden bespaard, in zeer aanzienlijke mate moeten verminderen. Demonstraties verboden (Reuter) Het Franse ministerie van binnenlandse zaken heeft een verbod afge kondigd voor samenscholingen en beto gingen op straat in het gebied groot-Parijs tijdens de NAVO-conferentie. Communis tische en uiterst rechtse organisaties hebben opgeroepen tot betogingen tegen het bezoek van Eisenhower en de top conferentie. Het Franse ministerie heef.t ook bekendgemaakt, dat geen delegaties of petities op het NAVO-hoofdkwartier in Parijs ontvangen zullen worden tijdens de conferentie. Het onder communistische leiding staande Franse algemene vakver bond had plannen om de NAVO-delegaties in het Palais de Chaillot petities aan te bieden. ADVERTENTIE Uw auto brengt nog vele overbodige kosten mee Vraagt eens geheel vrijblijvend inlich tingen over de RENAULT Fregate. Dauphine of R4. In alle opzichten kostenbesparend en daarbij veilig, comfortabel en sierlijk. 1958 10 duurder. Deze beide lachende heren zijn Erich Ollenhauer (links) voorzitter van de Westduitse sociaal-democratische partij en leider van de oppositie in de West duitse volksvertegenwoordiging, en Aneurin Bevan, die in het schaduw kabinet van de Britse socialistische partij de functie vervult van minister van Buitenlandse Zaken. Hij heeft een tweedaags bezoek aan West-Duitsland gebracht om overleg te plegen met verscheidene Westduitse leiders, onder wie bondskanselier Adenauer en de minister van Buitenlandse Zaken, von Brentano. Bevan klinkt hier met Ollenhauer tijdens een welkomstrecep tie in Bonn. (Van onze parlementaire redacteur) Sartono, voorzitter van het Indonesische parlement, zal, indien Sukarno inderdaad voorshands tijdelijk zijn functie van pre sident niet zal uitoefenen, als waarnemend president van Indonesië optreden. Mr. Sartono zal niet geneigd zijn het waarnemend presidentschap op min of meer dictatoriale wijze te vervullen. Men mag hem waarschijnlijk beschouwen als iemand, die doordrongen is van de grote waarden, eigen aan een democratisch (Van onze reisredacteur) BONN Er is in Bonn geen staatsman of politicus, die werkelijk gelooft, dat de NAVO-conferentie van regeringsleiders, die maandag in Parijs begint, het antwoord zal kunnen geven op de Russische spoetnik-uitdaging, dat er een wer kelijke, soliede eenheid en een nieuw stoutmoedig Atlantisch beleid tot stand zullen komen. Ook als het niet waar zou zijn, zoals men in Bonn fluistert, dat men reeds is begonnen aan het opstellen van het slotcommuniqué, dan overheerst in de Westduitse hoofdstad toch het gevoel dat dit slotcommuniqué een voor namelijk papieren fafade van NAVO-solidariteit zal zijn, waarachter vele funda mentele problemen zich zullen blijven verbergen. De Westduitse minister van Buitenlandse Zaken' Von Brentano heeft daarvan al een voorproefje gekregen toen hij in Washington met zijn voorstel kwam tot vèrreikende politieke raad pleging, mogelijk zelfs consultatie-dwang, tussen de NAVO-leden. De Ameri kanen hebben hem duidelijk te verstaan gegeven, en zulks niet voor de eerste keer, dat het niet mogelijk is hun politieke beslissingen aan het oordeel van zeg Luxemburg of Portugal te toetsen. De Westduitse afvaardiging heeft nog twee andere voorstellen in petto: de vor ming van een wetenschappelijke NAVO- gemeenschap en vérgaande, zo mogelijk totale, samensmelting der luchtverdediging. Wat het eerste punt betreft kunnen de Westduitsers nauwelijks op hun eigen geleerden rekenen, want hun raket-des kundigen zitten al in de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie, en de atoom-geleerden van Göttingen, de wieg van de kernsplit sing, zijn doende onder leiding van de pro fessoren Von Weisacker en Heisenberg een front van wetenschapsmensen tegen kern wapens te smeden. En de vereniging der luchtverdediging zou bij de huidige ont wikkeling der raketwapens vermoedelijk verouderd zijn tegen de tijd dat zij tot stand is gekomen. Met de kwestie der atomische raket wapens, vooral met het Amerikaanse voorstel tot stationering daarvan op West europees gebied, raakt men aan het in West-Duitsland hevig omstreden NAVO- beleid. De bondsregering doet bij monde van haar woordvoerders het uiterste om deze kwestie te bagatelliseren. Zij zeggen, dat Amerikaanse raketten pas over twee jaar leverbaar zullen zijn en dat pas dan de tijd gekomen zal zijn te beslissen, of, en zo ja, waar en onder wiens beheer de afschietplaatsen dezer raketten van mid delgrote reikwijdte, die nochtans het wes telijk deel van de Sovjet-Unie onder vuur zouden kunnen nemen, in West-Europa ge vestigd zouden moeten worden. Zij ver zuchten dat zij niet begrijpen, waarom de Westduitse kranten zo'n herrie om deze kwestie maken. Zij verhelen nochtans niet, dat zij weinig gecharmeerd zijn door de gedachte, dat zulke afschietplaatsen ver leidelijke doelen voor de Sovjets zouden zijn. Zij zeggen, dat men, militair gespro ken, zijn zware artillerie nooit in de front lijn moet opstellen en bewijzen vervolgens, met linealen en inktpotten jonglerend, dat verrassend opduikende onderzeeboten, die raketten kunnen afschieten, veel doelmati ger zijn. Maar tenslotte zeggen zij schou derophalend, dat wanneer de NAVO erop staat, West-Duitsland het min of meer on welkome raket-cadeau wel zal aanvaarden. Onlogisch Naar de juiste interpretatie van dit merkwaardige, en hier en daar onlogische, officiële standpunt kan men lang gissen. Het is onlogisch, omdat West-Duitsland met zün Amerikaanse bases in ieder geval doelwit van Russische aanvallen met kern wapens zou zgn. In het openhouden van de kwestie ligt ook een stuk diplomatieke tactiek. De Westduitse regering koestert sterke argwaan tegen Brits-Amerikaanse machinaties. Wanneer raketten in West- Duitsland het riskante bedryf van het be stoken der Russische afschietplaatsen, die de Angelsaksische landen bedreigen, moe ten volvoeren, dan zullen de Westduitsers daar zeker een prys voor willen vragen. Tenslotte drijven ook binnenlands-poli tieke redenen de Westduitse regering tot haar gereserveerde houding inzake de raketten. Niet alleen in socialistische krin gen bestaat verzet tegen kernwapens voor de Bundeswehr. Het veelal door de be duchtheid voor eigen veiligheid ingegeven verzet is verder gevoed door de voorstel len van George F. Kennan, gewezen Ame rikaanse ambassadeur in Moskou, die mili taire neutralisering van Duitsland als be- ginvoorwaarde heeft genoemd voor de hereniging van Duitsland en de vrijwor ding van de Oosteuropese satellietstaten Kennan's beschouwingen hebben, en we derom ook buiten socialistische kringen, ernstige aandacht" gekregen van de West duitse pers en de Westduitse bevolking. Zijn deskundigheid en zijn onpartijdigheid in de Westduitse binnenlandse politiek hebben zijn woorden aanzienlijke luister bijgezet. Het is te begrijpen, dat de bonds regering, zelfs al zou zij in haar hart de raketbewapening wensen, uiterst behoed zaam te werk moet gaan. Onontkoombaar Zo er dus al opportunistische motieven te over zjjn aan te halen voor het huidige officiële standpunt, ontkomt men dus geenszins aan de indruk, dat de Westduitse aarzeling mede door onontkoombare wer kelijkheden wordt ingegeven. Men kan het stationeren van atomische raketwapens in West-Europa zeer wel als een logische consequentie van de NAVO-strategie zien: een zo efficiënt mogelijke bewapening met alle beschikbare middelen. Maar de psy chologische schok van een mogelqke oor log met kernwapens op eigen erf heeft de NAVO-strategie met al haar implicaties voor de Westduitsers in een nieuw en hard licht geplaatst. Kunnen de concepties van het Atlantisch bondgenootschap dat licht verdragen, het gaat te ver te zeggen dat de Westduitsers deze concepties, die zo nauw samenhangen met de grondslagen der Westduitse poli tiek, vooral op het gebied der Duitse her eniging, onverhoeds verwerpen, nu zij alle consequenties ervan onder ogen moeten zien. Maar er zijn feiten, die velen van hen tot enige twijfel dwingen Een Westduitse woordvoerder, die tegenover mij de ra- kettenkwestie wilde afdoen door te zeggen, dat de volgende oorlog toch een binnen zes uur besliste drukknopkrijg zou zijn, veegde daarmee, zij het vermoedelijk onbewust, alle argumenten voor de Westduitse ortho doxe herbewapening van tafel. Het zou zeer wel kunnen zijn, dat wan neer straks in Parijs onderhandeld wordt over de rakettenkwestie, die ogenschijnlijk slechts een verdere stap in de Atlantische bewapening is, de politieke en strategische fundamenten van de NAVO in het geding zullen komen. Reeds de huidige aarzelin gen duiden erop, dat West-Duitsland en misschien enige andere Westeuropese lan den in een wezenlijke uitzonderingspositie zouden verkeren. Een eventueel besluit om er geen kernwapens te stationeren, zou die uitzonderingspositie een feit doen worden, zou, zij het in passieve zin, een eerste stap zijn op de weg, die George Kennan aan beveelt. parlementair bestel, afgaande op de in druk die ik van hem kreeg, toen ik in 1954 tijdens zijn verblijf in Den Haag met hem sprak tijdens een te zijner ere door jour nalisten gegeven afscheidsdiner. Vrijwel terstond bleek in het gesprek, dat wij niet alleen letterlijk eenzelfde taal spraken, maar ook dat wat onze gedachtenwereld aangaat, waarin wij vertoefden. Daartoe behoren zeker niet in de laatste plaats de door Sartono gekoesterde staatsrechtelij ke opvattingen en het hele vraagstuk van de relaties tussen Indonesië en Neder land, de noodzaak over en weer begrip voor eikaars eigen positie aan de dag te leggen. Verder de mogelijkheid van goe de samenwerking tussen een werkelijk volkomen onafhankelijk Indonesië en Ne derland zonder dat daarvan nog nodig zou zijn een speciale figuur als die van een in feite al te kunstmatige Unie: al te kunst matig, niet alleen in de ogen van een mr. Sartono maar ook van schrijver de zes. Verder, en niet in de laatste plaats, stip ik nog aan hoe mr. Sartono de opvat ting tot uiting bracht, dat het parlemen taire stelsel met een onschendbaar, zélf zich buiten de politiek houdend staats hoofd en met ministers die de parlemen taire verantwoordelijkheid hebben te dra gen, van de grootste betekenis is. De voorzitter van het Indonesische parlement was in het bijzonder onder de indruk van hetgeen hij in dit opzicht onder meer ge durende zijn bezoek aan Engeland had waargenomen, waarbij hij tevens met gro te bewondering sprak over de werking van het Nederlandse stelsel. „Het is helemaal niet wonderbaarlijk, dat wij dezelfde taal spreken", merkte hij op een gegeven ogenblik op. „Ik kom immers van dezelf de school als u, want ook ik ben een voed sterzoon van de Leidse Alma Mater en een discipel Van professor Krabbe, die in mijn jaren nog aan de Leidse Universiteit ons het Staatsrecht bijbracht". In het ge sprek kwam meer dan eens nog eens dui delijk naar voren hoe zeer volgens mr. San- tono zelf de door hem in ons land genoten opleiding een stempel op heel zijn denken en denkwijze heeft gedrukt. Trouwens, het terugzien van Nederland deed hem ook bijzonder goed. Sartono, aldus mijn indruk, is enerzijds ongetwijfeld een over tuigd en vurig nationalist, maar tegelij kertijd mag men in hem zien een oprecht aanhanger van de rechtsovertuiging dat de parlementaire democratische staats vorm het beste te achten valt. Naar het ANP verneemt zal de K.L.M.- Constellation, die vrijdagmiddag van Schiphol is vertrokken met als normale eindbestemming Bangkok, doorvliegen naar Singapore. Datzelfde zal geschieden met de machine, welke zaterdagavond half zes van de Amsterdamse luchthaven vertrekt en volgens de dienstregeling eveneens Bangkok als eindpunt heeft. Dit doortrekken van de beide Bangkok-toestel- len naar Singapore vindt zijn oorzaak in het feit, dat op het ogenblik het vervoers aanbod in Singapore voor passage naar Europa in het bijzonder naar Nederland zeer groot is. Een Zwitserse berg-expeditie heeft de toestemming gekregen een poging te doen voor de beklimming van de hoogste, nog niet overwonnen berg in het Himalaya-ge- bied van Midden-Nepal: de meer dan 8000 m. hoge „Dhaoelagiri-top". Een woord voerder van het ministerie van Buiten landse Zaken van Nepal heeft meegedeeld, dat de expeditie de poging de volgende lente zou wagen. Feest Persoonlijk vind ik dit de aantrekkelijk ste tijd van het jaar. In sommige opzichten tenminste. Natuurlijk verlang ik net zo naar een warme zon als u en het zomer- pak, dat ik in het begin van de afgelopen zomer in goed vertrouwen opeens heb ge kocht en daarna vrijwel nooit meer gedra gen, staart me met een postgirale blik (be grijpt u?) aan, iedere keer dat ik de kle renkast opendoe. Op ons balkon is het nu bijna altijd nat en waarschijnlijk ook wel koud, maar dat proberen we niet eens meer. Er zijn echter belangrijke compensaties. Zoals eten. Ik heb u al eerder verteld, dat er voor sommige mensen in deze wereld weinig dingen zo aantrekkelijk zijn als eten - en dat ik mij bepaald tot deze groep aangetrokken voel. Ik zou, als zij mij zou den willen, hun leider kunnen zijn; nooit zou ik hen in de steek laten - tot ook ik, door fysieke bezwaren gehandicapt, de vork aan de wilgen moet hangen. Maar december is dus duidelijk een ideale tijd voor degenen, die denken als een waarachtig liefhebber van de keuken. Sinterklaas moge nog niet ideaal zijn in opzet (teveel zoetigheid), maar het is toch een voldoende feestelijke aangelegenheid om van de oorspronkelijke ideeën af te wijken en de vijfde december gewoon te gebruiken als een aanleiding om er weer eens voortreffelijk van te eten. Zal ik u vertellen wat wij gegeten hebben? Neen, ik zal het niet doen. Voor hen, die niet om, de gourmaanse geneugten geven, zou de menu-opsomming een paarl voor zwijnen zijn, voor mijn medestanders zou het slechts een kwelling betekenen; misschien staan er op dit ogenblik soep-uit-een- zakje, gehakt, kruimige aardappelen met vette jus en (het verschrikkelijkst van al les) spruitjes op hen te wachten. Dan willen zij niet lezen over een schatneen, ik ga niet verder. Ho. Sinterklaas is nu weer met een schip vol stoute kinderen terug naar Spanje - een daad, waarvan we de religieuze com plicaties nu maar even buiten beschouwing zullen laten. En steeds naderbij komt Kerstmis. En dat is een feest voor eters. De sauce béarnaise loopt me in de mond als ik er aan denk. Herten, hazen en kal koenen krimpen ineen als ze mijn naam horen. Slakken gaan sneller kruipen en steuren melden zich voor steeds verder gaande zwemdiploma's. De Federation des Cultivateurs du Vin (als er zoiets bestaat, misschien noemen ze zich ook wel Vinicul- teurs of Vinicolistes) wrijven zich grijn zend in de handen. Kerstmis nadert. En daarna, want nóg is het daarmee niet afgelopen, komt oudejaarsavond. Nu houd ik. niet van oliebollen, maar een enkele losse appelbeignet wil er altijd wel in. Het Deltaplan is de voltooiing nog niet nabij en in Ierseke wordt nog gewerkt, als u begrijpt wat ik bedoel. En denk eens aan die arme bedrijfstak van Nederland, die mij voortdurend helpt door te verklaren dat ik mijn vrijheid wel degelijk waard ben. Als dat voorbij is, lijkt het voorlopig een beetje afgelopen met het eten. Het gaat waarschijnlijk wel twintig graden vriezen, heeft iemand gezegd. Maar de dagen len gen, goede lezer. De dagen lengen en on vermijdelijk wordt het op den duur weer iets warmer. Tot alle narigheid voorbij is. Intussen kunnen we nog een paar keer echt eten en denken aan de verrukking van de warme zon. En ijs. En vakantie. En zomerpakken. En alle vrouwen in ver helderende jurkjes, in plaats van grauwe wol met hoge halzen. Al die dingen komen terug. Echt waar. Is dat geen heerlijk idee? En dan eerst nog Kerstmis en Oudejaarsavond. Wat een leven, hè? E. Romayn oooocooooccoooooooooooooooooooooocoooooooooooooooocóooco Verzoek aan onze WEEK-ABONNEES H Gezien de korte innings-periode ge- durende de Kerstweek, verzoeken wij onze week-abonnees in de week van 16 december t/m 21 december ook te betalen voor de week van 23 december t/m 28 december. DE ADMINISTRATIE XOOOXMODOOÖCOOOOOOOOOOOCOCOOOOOOOOOOOOOOtMOOOOOOOOÓ ADVERTENTIE De warmtecirculatie hoort bij a. ouderwetse lucht b. vooruitstrevende Davo hetelucht. De zuinigheid hoort bij: a, bestedingsbeperking b. beperkte besteding (Davo) De bewondering hoort bij: a. verblufte kennissen b. trotse Davo eigenaar. De DAVO BRANDARIS en TARAKAN haarden geven de grootste warmte- én hete lucht circulatie de laagste brandstof rekening het gezelligste vuur achter geheel glazen deur Vraag Uw leverancier alle inlich tingen over DAVO-BRANDARIS kolen DAVO-TARAKAN ofie Davo Haarden - Deventer Gesmeed voor warme vriendschap PARIJS (AFP) De Franse strgdkrach- ten hebben in Algerije gewelddaden ge pleegd tegen gevangengenomen Algerijnse opstandelingen, aldus het rapport van de commissie, die in april door de Franse re gering werd ingesteld, om klachten over het optreden van de Fransen in Algerije te onderzoeken. Het rapport is gepubli ceerd in het onafhankelijke dagblad „Le Monde", dat verklaart dat de regering geen gehoor heeft gegeven aan herhaalde verzoeken om publikatie. In het rapport wordt melding gemaakt van drie gevallen waarin in totaal 87 Algergnse gevange nen, die in wijnkelders waren opgesloten, om het leven zijn gekomen. In deze ge vallen zijn disciplinaire maatregelen tegen de verantwoordelijke personen genomen. Ook zijn misbruiken geconstateerd bij het verhoor van Algerijnse gevangénen. Het rapport spreekt i: het bijzonder over de zaak van de „Vooruitstrevende chris- terffcn" te Algiers, die ervan werden be schuldigd de communistenleidster Ray- monde Peschard verborgen te hebben ge houden. De commissie heeft bij een bezoek aan gevangenenkampen, strafinrichtingen en ziekenhuizen vastgesteld, dat de terdood- veroordeelden op een onmenselijke wijze worden behandeld in de gevangenis van Algiers en die van Constantine. In de ziekenhuizen daarentegen worden Fran sen en Algerijnen met dezelfde zorg om ringd. Verdwgningen Over de verdwijning van personen wordt in het rapport gezegd, dat men een geval tot oplossing heeft gebracht, name lijk dat van de schrijver Moeloed Mameri, die in Marokko bleek te zijn. Inzake de verdwijning van professor Audin van de natuurkundige faculteit te Algiers heeft de commissie geen licht kunnen brengen. Prof. Audin werd op 11 juni in hechtenis genomen, verdacht van het herbergen van communisten, die wegens aanslagen wer den gezocht. Hij zou op 21 juni bij een nachtelijk vervoer van El-Biar naar Al giers zijn gevlucht. Sedertdien heeft men niets meer van hem vernomen. Volgens iemand die door de commissie werd ge hoord, zijn er op het ogenblik van prof. Audins veronderstelde ontsnapping scho ten gehoord, aldus het rapport, zoals het in „Le Monde" is gepubliceerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 5