Goede reis Piet Visser werd niet herkozen als „Renate"-voorzitter met Zeesleepboot „Simson" maakt de officiële proefvaart Peek&Cloppenburg Beticht van moordaanslag VRIJDAG 13 JUNI 1958 11 LAWAAI IN DE „KEGELBOND" Scherpe verwijten en verdwenen vertrouwen Terienka sportpantalons :<ziroshl* Nieuwe Hectorkomt eind van deze maand Hardnekkige brand in de Spaarndammerpolder cru di/roh Twee P.T.T.'ers stonden wegens verduistering terecht Kerkelijk Nieuws Nieuwe veerboot beschadigd bij aanvaring Driejarig jongetje in brandend huis omgekomen Spijkenisse, dat een stad moet worden, kreeg nieuw raadhuis Woonruimte voor vreemdelingen Stolwijkse jongens weer thuis na zwerftocht door Europa Weer een gedetineerde op de vlucht „Vleesluchtbrug" nu ook van Schiphol af Kort nieuws VERGELIJKINGEN tussen de befaamde vergadering in de kaatsbaan, die bepalend zou worden voor de koers van de Franse revolutie en de bijeenkomst, die gister middag byna vjjf uur lang woedde in de Haarlemse Kegelbond aan de Tempeliers straat mogen dan ietwat overdreven zyn: het rumoer, dat tussen twee uur en half zeven door de aandeelhouders van de Coöperatieve Bergingsvereniging „Renate Leonhardt" ten overstaan van het oude bestuur onder de heer P. Visser en later in het byzijn van een nieuw bestuur onder presidium van de heer P. Damsteegt werd geproduceerd, maakte een parallel toch ook weer niet helemaal onmogelijk. In ieder geval is er weer een fase toegevoegd aan de langjarige tragi-komedie, die rond de vermeende goudschat, liggend op de bodem van de Haaksgronden, in het wrak van het daar in 1917 getorpedeerde Duitse vrachtbootje van die naam, is ontstaan. Een spel, dat enige weken geleden in Utrecht al leidde tot een scherpe weerstand tegen de voorzitter, de tuinder Piet Visser uit Wjjde Wormer en dat zich thans ontlaadde in een stemming, die zijn aftreden opleverde. Slechts zes van de ongeveer tachtig aanwezigen wilden hem blijven steunen in een beleid, dat hem al in Utrecht een aanklacht tegen valsheid in geschrifte, oplichting en diefstal opleverde. De rest koos een nieuw bestuur, dat echter, doordat de heer Visser de vergadering op het kritieke moment voor gesloten verklaarde, op een wat vreemde basis gegrondvest is. Advertentie -°nmiSb00r voor en vacontie ,0 «el «...na dfjunpai onmisbaar vppr reis en /.S5 2.95 i vacantia gg 75 ank\ets Voorzitter P. Visser is afgestemd, en de leider van het rehellencomité de heer Landsteegt heeft de leiding overgenomen. Piet V'sser in de zaal mopperend. Een hardnekkige aanvankelijk uitslaan de brand heeft donderdagmorgen de aard appelenopslagplaats van boer H. Schou ten aan de Middenweg in de Spaarndam merpolder grotendeels in de as gelegd. Waarschijnlijk heeft de brandbare laag isolatiepapier en kaf onder de dakbedek king de gehele voorgaande nacht ge smeuld zonder dat iemand er ook maar erg in had. Vanmorgen zag boer Schouten echter tot zijn grote schrik vlammetjes van het dak lekken. De brandweer was al gauw met een motorspuit gearriveerd om de strijd tegen het vuur met behulp van drie nevelspuiten aan te binden. Zij werd geassisteerd door een aantal militairen van het regiment van Heutsz, die wacht hadden gelopen bij munitieschepen, die in het Zijkanaal B. gemeerd lagen. Het vuur laaide ondanks het ijverige op treden van de spuitgasten steeds weer op. Tenslotte besloot men het gehele dak maar te slopen .Dit kwam het bluswerk ten goe de. Een partij aardappelen en enige balen stro konden tijdig in veiligheid worden gesteld. De opslagplaats is verzekerd. De oor zaak van de brand is waarschijnlijk te wijten aan soldeerwerkzaamheden, die een loodgieter de dag te voren had ver richt. Advertentie Tegen een 26-jarige employé bij de P.T.T. uit Waddinxveen is door de offi cier van Justitie bij de rechtbank te Rot terdam tien maanden gevangenisstraf ge- eist, waarvan drie maanden voorwaarde lijk. Hij werd ervan beschuldigd als loketamb tenaar te Waddinxveen ongeveer 800.- verduisterd te hebben. Wanneer iemand bijvoorbeeld twaalf bankbiljetten wilde storten, telde hij het geld na, haalde er vlug een briefje uit en zei dan „Het zijn er maar elf". Voornamelijk middenstan ders en inleggers op spaarbankboekjes werden de dupe. Het reclasseringsrapport sprak van een gemakzuchtige, slappe man. Hierna stond een 18-jarige hulpbesteller uit Brielle terecht, die ongeveer 270.- verduisterd zou hebben. Hij verrichtte stortingen op het postkantoor in Brielle voor mensen die veraf woonden, maar hield vaak geld achter. „Ik had zo weinig zakgeld", was zijn motief. Tegen hem werd drie maanden ge vangenisstraf voorwaardelijk geëist en een boete van 30.-. Hoe het ook zij en wat er ook zal ge beuren de heer Visser deelde mee, dat er deze zelfde ochtend opnieuw een boei op het wrak van de Renate is geplaatst dank zij een gift van 3000 uit de zak van iemand, die nog wèl vertrouwen heeft de populariteit van de hper Visser is tij dens de vergadering van gisteren wel ver beneden het nulpunt gedaald. Soms zelfs dreigde een aanvankelijk vertrouwen in deze goudberger om te slaan in regel rechte agressie, waarbij opgewonden kre ten door de zaal schetterden en de heer Visser werd aangemaand zijn grote mond te houden en nu eens opening van zaken te doen. En de duiker C. Lof uit Barneveld, die op 2 augustus van het jaar 1957 op de door de heer Visser nog steeds gehandhaafde plaats van het wrak afdaalde en twintig meter onder de zeespiegel constateringen deed, die regelrecht tegen het optimis tische prospectus van de Bergingsvereni ging ingingen, heeft tijdens de vergade ring de heer Visser zelfs van een poging tot moord beticht. Hjj verklaarde namelijk staande de bijeenkomst, dat de heer Visser op die dag geprobeerd heeft het ventiel van de luchtfles, die hem daar beneden van zuurstof moest voorzien, dicht te draaien. Een bewering overigens, die de heer Visser met klem ontkende en de heer Lof met getuigen dacht te kunnen staven een rel in deze vergadering, die de sfeer van persoonlijke rancunes, waarin een deel van de onderneming is verzeild wel duidelijk tekende. „Doodrijden met auto" Dit is trouwens ook al eerder gebleken, toen de heer Visser verklaard heeft dat men hem „met de auto had willen dood rijden", omdat hij niet van zins zou zijn geweest het vermeende goud „onders hands" te bergen en het dan buiten mede weten van de meeste aandeelhouders naar Zuid-Amerika te smokkelen.... Zoals ook de ruzie over het aangeven van de heer Visser van illegaal wapenbezit, dat de heer Lof uit de bezettingsjaren had overgehou den, is terug te brengen tot intern gekra keel van grote hevigheid. Al deze zaken zijn ook gistermiddag nog eens breed uitgesponnen. Het werd echter de heer Visser ten aanzien van zijn beleid in de vereniging krachtig kwalijk ge nomen, dat hij ten eerste de goudbergings- toren, die tot op de dag van vandaag in het Noordzeekanaal bij IJmuiden ligt te roesten, buiten medeweten van de aandeel houders voor schroot heeft verkocht en dat hij bovendien deze toren nog voor enige tonnen op de balans heeft gehand haafd, terwijl het ding toen allang van een ander was. Verder is hem voor de voe ten gegooid, dat hij gelogen heeft, toen hij een schuld aan een kotterkapitein, die voor de bergingsonderneming heeft ge varen, had betaald terwijl deze kapitein dit pertinent en schriftelijk ontkende. Hierop ook nu weer gewezen, antwoordde de heer Visser, dat hij zich de datum van deze storting ad f 4000 niet meer precies kon herinneren, maar dat het geld inmid dels wel is overgemaakt. Op heftige toon is over deze en andere zaken gediscussieerd, nadat men het in het begin al niet eens kon worden over de agenda van de vergadering en over de wettigheid van het comité van onderzoe kingen uit de aandeelhouders (kortweg „de rebellenclub") en toen het geharrewar enige uren lang de ergernis of de lachlust van de aanwezigen had opgewekt, werd de kreet om een andere voorzitter zo sterk, dat de heer Visser bereid bleek te zijn zijn functie voor deze ene vergadering aan een ander over te dragen. Hetgeen ge schiedde: slechts zes personen bleken de heer Visser alsnog te steunen. Maar om dat de afgewimpelde voorzitter toen on middellijk de vergadering sloot, was er geen vergadering meer alleen maar een verwarring. Op de agenda voor de „jaarvergade ring" van gisteren, uitgaande van de Coöperatieve Bergingsvereniging Re nate Leonhardt stond onder meer een voorstel tot liquidatie dezer vereniging (de heer Visser had degenen, die zich tegen hem hadden gekeerd in de con vocatie onder meer „NSB-methoden" verweten) en een aantal mededelingen over de berging zelf. Geen van beidé zijn in behandeling geweest tijdens deze rumoerige bijeenkomst in de Haar lemse Kegelbond: liquidatie wilde men niet voor de heer Visser opening van zaken heeft gegeven en mededelingen over de berging doen wilde de heer Visser niet, toen hij eenmaal als voor zitter was gewipt. Ned. Ilerv. Kerk Beroepen te Baarn (vac. wijlen 1. Kievit) H. Harkema te Zeist. Aangenomen naar Markelo E. J. Rietveld te Ophemert. Bedankt voor Leerbroek J. Boezer te Eethen en Drongelen. De heer Damsteegt, die ook het rebellen- comité heeft geleid, heeft daarna de voor zittershamer uit de handen van de heer Visser gegrist en de vergadering voort gezet met een protesterende heer Visser en zijn secretaris C. van der Toorn in de zaal, beiden mompelende, „dat de vergadering gesloten was en gesloten bleef". Tussen de bedrijven door heeft de heer P, Schelvis uit Heemstede, die op het kan- didatenlijstje van bestuurszijde voor een bestuursfunctie stond, gepoogd olie op de golven te werpen door als zijn mening te geven, dat er met een situatie als deze niets bereikt kan worden en dat men al lereerst moet zien te constateren, of er werkelijk goud in de Renate zit, maar het merendeel der aandeelhouders bleek al ?,e veel narigheid te hebben meegemaakt om nu nog eens een poging te gaan onder nemen, die weer geld zou moeten kosten. Ook al, zoals de heer P. Kuyl jr. uit Gorkum, leraar Frans aan het Christelijk Lyceum daar en lid van de „rebellenclub" stelde, omdat de president van de Alk- maarse Rechtbank graag wil weten of de heer Visser nog het vertrouwen van de aandeelhouders bezit, werd overgegaan tot een bestuursverkiezing, die zo eenvoudig nog niet was.... men moest namelijk re kening houden met de aantallen stemmen, die elk der aanwezigen vertegenwoordigde naar rato van hun aantal aandelen. Bo vendien wenste de heer Visser de presen tielijst niet af te geven zodat men niet achter de namen der aanwezigen kon ko men en er een nieuwe presentielijst moest worden opgemaakt en al met al werd het na zessen voor het volgende bestuur uit de bus kwam: P. Damsteegt uit Capelle aan de IJsel, N. P. Landsbergen uit Rot- Duiker C. Los uit Barneveld, die zware beschuldigingen aan het adres van Visser uitte De „Prinses Beatrix", de nieuwe veer boot voor het veer Vlissingen-Breskens, die dinsdag door het provinciaal bestuur van Zeeland was overgenomen van de werf, heeft gistermiddag op de rede van Vlissingen een aanvaring gehad. De „Prinses Beatrix" was bezig met manoeuvreren op de Westerschelde en is hierbij in aanraking gekomen met de ste ven van de Noorse tanker „Freddy". De „Prinses Beatrix" werd aan stuurboord zijde boven het berghout ingedrukt. Het schip zal waarschijnlijk voor het herstel naar de werf terugkeren. DE NIEUWE zeesleepboot „Simson", die werd gebouwd in opdracht van Rederij Gebr. Wijsmuller te Baarn en die in exploi tatie is bij N.V. Bureau Wijsmuller te IJmuiden, heeft donderdag tussen elf uur 's morgens en half vijf 's middags de of ficiële proeftocht gemaakt in de IJmuiden- se havens. Het betrof hier een uitgestelde proefvaart, daar de 1200 pk sterke en 30 meter lange „Simson" al op 22 april in de havendienst te IJmuiden in actie kwam en men voor deze proeftocht wilde wachten op de initiatiefnemer tot de bouw van dit schip, de heer John F. Wijsmuller, die toen nog in Amerika vertoefde. De „Simson" is de eerste sleepboot, die is gebouwd voor Rederij Gebr. Wijsmuller te Baarn, welk bedrijf zich voornamelijk be zighoudt met het uitbrengen van schepen op eigen kracht. De sleepboot wordt nog gevolgd door drie zusterschepen, de „Hec tor", „Stentor" en „Nestor", welke schepen echter door Bureau Wijsmuller zelf worden gebouwd en in exploitatie genomen in de havendient te IJmuiden en op de kust. De sleepboot „Hector" nadert op de scheeps werf van Jonker en Stans te Hendrik Ido Ambacht de voltooiing en kan tegen 1 juli in IJmuiden worden verwacht. Advertentie zande, C. Lof uit Barneveld, P. Schelvis uit Heemstede, G. H. Hassink uit Loenen en F. van der Sijde uit Den Haag. Het bestuur stelde zich voor onmiddel lijk contact op te nemen met het oude, nog tot 1 juli statutair aanblijvende bestuur en sprak de hoop uit, dat de heer Visser in die tussentijd op de vereniging betrek king hebbende paperassen niet zal ver donkeremanen. In de afgelopen nacht om kwart voor een ontdekten voorbijgangers in de ijs- en fri- tuurzaak van de heer V. Gori aan de St. Josephstraat te Tilburg brand. Het bleek dat het echtpaar G. afwezig was, maar dat twee kinderen, jongens van 9 en 3 jaar, zich in het brandende perceel bevonden. Dank zij het kordate optreden van een der voorbijgangers kon het knaapje van negen gered worden. Het andere kind kwam ech ter in de vlammen om. Door krachtig ingrijpen van de brand weer kon het vuur beperkt blijven tot de frituurzaak, die echter geheel uitbrandde. Bij de scheepswerf Van Bennekum in Sliedrecht zal in de eerste week van juli de derde sleepboot worden te water gelaten. Dit wordt de „Stentor", welk schip in de loop van augustus naar IJmuiden zal ko men. Tenslotte wordt op de helling van Jonker en Stans aan de vierde sleepboot, de „Nes tor", gewerkt. Dit schip zal de thans nog in bedrijf zijnde stoomsleepboot „Nestor" moeten gaan vervangen. Eind december zal de nieuwe „Nestor" in de vaart komen. Naar een armada Daar de „Simson" reeds na de technische proefvaart in april door de Rederij Wijs muller was overgenomen van de firma Van Bennekum, vond nu op het Noordzee kanaal geen officiële plechtigheid plaats. Aan het diner, dat 's avonds in hotel l'Eu- rope in Amsterdam door de rederij werd aangeboden, heeft de heer Bram Wijsmul ler namens het dagelijks bestuur van de rederij dank gebracht aan allen, die aan de totstandkoming van de „Simson" heb ben gewerkt. De proefvaart van de „Sim son" was ondermeer meegemaakt door me vrouw G. Wafelbakker, wethoudster van de gemeente Baarn. Aan het diner yertelde zij hoe trots Baarn is deze heren Wijsmul ler in haar midden te hebben. Zij hoopte dat de „Simson" een begin is van een nieuwe Wijsmuller-armada. De commissaris der Koningin in de pro vincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, heeft gisteren het nieuwe raadhuis van Spijke nisse officieel geopend. Burgemeester P. J. Bliek verklaarde, dat het raadhuis zo gebouwd is, dat er zonder veel moeite een vleugel bijgebouwd kan worden. In het oude raadhuis zijn be sluiten van vérstrekkende en beslissende invloed voor de verdere ontwikkeling van Spijkenisse genomen. Deze ontwikkeling moet binnen een zeer kort tijdsbestek uit lopen op een stad van ongeveer 80.000 in woners. De burgemeester deelde mee, dat het economisch en technologisch insti tuut in Zuid-Holland een gedocumenteerd rapport zal uitbrengen over de behoeften van de gemeente op elk terrein. De minister van Maatschappelijk Werk heeft de aandacht van de gemeentebestu ren gevestigd op het feit, dat het onge wenst is, dat aan vreemdelingen vergun ning tot ingebruikneming van woongele genheid wordt gegeven, voordat deze vreemdelingen van de minister van Justi tie toestemming hebben ontvangen tot langdurig verblijf hier te lande. Het zou onjuist zijn een dergelijke vergunning te verstrekken aan personen, die na korte tijd het land weer zullen moeten verlaten. Bovendien wekt het voortijdig verlenen van deze vergunning veelal bij vreemde lingen ten onrechte de indruk, dat hun langdurig verblijf of hun vestiging in Ne derland wordt goedgekeurd, aldus de mi nister. Twee jongens uit Stolwijk, 18 en 19 jaar gingen op 29 mei zonder voorkennis van hun ouders, een „fietstochtje" maken. Zij stuurden uit Duisburg in Duitsland het eerste levensteken. In Karlsruhe raakte het medegenomen geld op, waarna zij er in slaagden door hun rijwielen in pand te- geven, weer contanten te krijgen. De reis, die daarna grotendeels liftend werd ge maakt, ging vervolgens via Zwitserland naar Genua, waar zij vergeefs op een schip werk probeerden te zoeken. Ook probeerden zij bij enkele hotelhouders aan de slag te komen, doch ook deze pogingen mislukten. Zij zijn toen, grotendeels lif tende, verder getrokken, bezochten Mona co en Frankrijk en bereikten tenslotte Ge- nève. Daar werden ze door de waarne mende Nederlandse consul aan reisgeld geholpen, onder belofte dat het zou wor den terugbetaald. Per trein zijn ze toen naar Nederland teruggekeerd. Doordat ze over paspoorten beschikten, hadden ze aan de grenzen geen moeilijkheden. De 23-jarige W. N. uit Leiden, die we gens het plegen van een inbraak gedeti neerd was in het Huis van Bewaring aan de Van Alkemadelaan in Den Haag, is ontsnapt. Toen het appèl voor het luchten werd ge houden, ontdekte men dat hij verdwenen was. Tevoren was hij bezig geweest met het laden en lossen van vrachtauto's van de justitiële autodienst. Op een van die auto's, die hij had helpen laden met dozen levensmiddelen, moet hij zich tussen de lading verstopt hebben. Nadat de auto was weggereden is hij er ongemerkt afgespron gen en heeft de benen genomen. De man is niet lang op vrije voeten ge weest. Hij werd in de afgelopen nacht door de Leidse politie in zijn woning te Leiden aangehouden. De luchtbrug tussen Rotterdam en Southend, die de laatste dagen was inge steld om de Londense slagers het vlees te bezorgen, dat zij als gevolg van de haven staking in Londen niet ontvangen, is thans tot Schiphol uitgebreid. Vele tonnen bevroren vlees worden met vrachtwagens uit de Rotterdamse haven naar Schiphol gebracht, waar van gister middag af een groot viermotorig vracht vliegtuig pendeldiensten tussen Schiphol en het vliegveld Stansted bij Londen uit voert. Dit toestel kan negen ton vlees vervoe ren. Zowel het laden als het lossen neemt ongeveer een uur in beslag, de vlucht naar Londen en die terug naar Schiphol even eens. Het toestel komt dus om de vier uur op Schiphol. De luchtbrug zal waarschijnlijk slechts enkele dagen duren, aangezien verwacht wordt dat de havenstaking maandag zal eindigen. Schepen uit Argentinië en Nieuw Zeeland, die vlees naar Londen moesten brengen, zijn als gevolg van de havensta king in Rotterdam hun ladingen gaan los sen. Het vlees is in een Rotterdams koel huis opgeslagen. Advertentie Opheffing. Wegens de geringe werk gelegenheid in Zeeuwsch-Vlaanderen zul len de Ambonezenwoonoorden in dit ge bied geleidelijk worden ontruimd. Het gaat hier om de kampen te Aardenburg, Oost burg en Groede. waarvan de bewoners naar woonoorden elders in Nederland zul len worden overgebracht, waar men werk voor de Ambonezen kan vinden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1958 | | pagina 13