Bombardement van vijf uren op Menado en omgeving A Hieuw Schromelijke achterstand inzake Nieuw-Guinea Verbouwing „Karei Doorman" gereed Melkmeisje, Delft - schildert zelf - met gemak en CETALAC ™.cr« Hevig afweervuur 't Valt niet mee MotteJuuA 22 ct. ECHT WAT VOOR VADER Op en om het Binnenhof Festival-programma van het Nederlands ballet „Oranje" 3000ste schip in Amsterdamse haven Drie doden in het verkeer Russen verlaten Roemenië na groot afscheidsfeest WILLEM II PRINCE de sigaar van 't jaar Scheepvaart VRIJ DAG 13 JUNI 1958 DJAKARTA (UPI) Het hoofdkwar tier van de Indonesische luchtmacht heeft bekend gemaakt dat gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers van de centrale lucht macht opnieuw zware aanvallen hebben gedaan op doelen in Noord-Celebes. Het voornaamste doel van de aanvallen, die vijf uren voortduurden, was Menado. Het vliegveld, de haven, munitieopslag plaatsen en een militair konvooi werden beschoten en met bommen bestookt. Naast Menado werden ook Tomohon, Tondano, Kema en Bitung aangevallen. De vliegtuigen werden ontvangen met hevig afweervuur vanaf de grond. Alle vliegtuigen zijn, volgens het luchtmacht communiqué, echter op hun bases terug gekeerd. Na de zware aanvallen op Noord-Cele bes van de laatste dagen wordt ieder ogenblik een invasie verwacht. Het noorden van Celebes is vrijwel ge zuiverd van opstandelingen; er zijn alleen nog concentraties rebellen in de Minahas- sa en het gebied van Bolang Mogondow, het uiterste noorden van het eiland, aldus het Indonesische persbureau Antara. Communistische invloed Mukarto, de Indonesische ambassadeur te Washington, is naar Djakarta afge reisd, naar aangenomen wordt met een boodschap van Dulles waarin Sukarno wordt verzocht zich duidelijk uit te spre ken over de communistische invloed in zijn land; deze zou aanzienlijk geringer zijn dan men in de Verenigde Staten tot voor kort heeft gevreesd, aldus meldt UPI uit Washington. Surabaja, de tweede stad van Indone sië, heeft vrijdag een communistische bur gemeester gekregen, namelijk dr. Satrio Sastrodirdjo, de enige kandidaat, die door de gemeenteraad met algemene stemmen werd gekozen. Zijn verkiezing is een gevolg van de communistische successen bij de verle den jaar gehouden gemeenteraadsverkie zingen. (Surabaja is de tweede provinciale hoofdplaats met een communistische bur gemeester; de eerste is Semarang, de hoofdplaats van Midden-Java, waar de communisten tijdens de jongste regionale verkiezingen eveneens de overwinning be haalden). De stafchef van het Indonesische leger, generaal-majoor Nasution heeft de plaat selijke militaire commandanten bevoegd verklaard te oordelen of politieke activi teiten moeten worden beperkt of verboden, aldus bericht het nieuwsagentschap Anta ra. In de op de rebellen veroverde gebie den is alle politieke activiteit verboden. Financiële situatie De gouverneur van de Bank Indonesia, Lukman Hakim, heeft verklaard, dat er geen plannen bestaan om het bijkantoor in Amsterdam te sluiten. Wel worden voorbereidingen getroffen om het perso neel tot op ongeveer de helft te vermin deren en de staf weer op het vooroorlogse peil terug te brengen. In antwoord op vragen over de vooruit zichten voor het Nederlandse zakenleven in Indonesië, zeide de heer Lukman Hakim geen reden te zien waarom discriminatie zou worden toegepast tegen het Neder landse zakenleven, in vergelijking met an dere buitenlanders, als tussen de regerin gen der beide landen eenmaal een politie ke oplossing is bereikt. De gouverneur verklaarde voorts, dat de verbetering van de financiële situatie in Indonesië volkomen afhankelijk is van de ontwikkeling van de uitvoerhandel. Deze is de laatste paar maandefi tot de helft van de normale omvang teruggelopen, niet alleen als gevolg van de binnenlandse ge beurtenissen, doch ook door het verminde ren van de wereldvraag aldus de gou verneur. Hatta definitief uit politiek Het verluidt, dat dr. Hatta zich defini tief „uit alle politiek" heeft teruggetrok ken. Het linkse dagblad „Pemuda" meldt van daag, dat in politieke kringen wordt aan gedrongen op de instelling van een „Na tionaal Planbureau" zonder Hatta. Vol gens het blad is dit onderwerp door het ka- Advertentie een beslissing te nemen, wanneer U bij A en K naar een zomerjurkje komt kijken. Er is zoveel keus en het ene is nog leuker dan het andere Ook in de grotere maten 19.75 24.75 29.75 etc HAARLEM GROTE HOUTSTRAAT 12 BEVERWIJK BREESTRAAT 38 In het programma van het Nederlands Ballet, waarmee het Holland Festival in Den Haag op 15 juni wordt geopend, komen een drietal eerste uitvoeringen voor, te weten „Vijfde Symfonie" van Tsjaikofsky- Massine „De Disgenoten" van Bartok-Van Dantzig en „Peripeteia" van Schönberg- Flier. t Vanochtend acht uur is het 3000ste schip van dit jaar de haven van Amsterdam binnengekomen. Het was ditmaal de „Oranje", het vlaggeschip van de Stoom vaartmaatschappij Nederland die het derde duizendtal vol maakte. Verleden jaar arriveerde het 3000ste schip enige dagen eerder namelijk op 4 juni, de tonnage van de binnengekomen schepen ligt dit jaar echter aanzienlijk hogre dan verleden jaar. binet besproken. (Verleden jaar werd dr. Hatta de leiding van een nationaal plan bureau aangeboden, doch de gewezen vice- president wees deze benoeming af, in af wachting van het door hem geadviseerde aftreden van het kabinet-Djuanda, dat hij ongrondwettig noemde). Sukarno over de kernwapens President Sukarno heeft donderdag avond verklaard, dat het vraagstuk van een atoomoorlog de Indonesiërs, niet on verschillig kan laten. Sukarno, die sprak voor een menigte van 10.000 mensen op een samenkomst ter in luiding van een „anti-kernwapens week" zeide voorts, dat hij de Verenigde Staten niet veroordeelde en de Sovjet-Uniet niet prees, hoewel hij verheugd was dat Rus land de proeven met kernwapens had op geschort. „Ik hoop, dat het Russische voorbeeld door andere landen zal worden gevolgd", aldus de president. Djakarta in duister Djakarta is woensdagavond een uur ver duisterd geweest als onderdeel van een oefening voor luchtbescherming. Tijdens de oefening controleerden militaire auto riteiten de naleving van de verduiste ringsvoorschriften van een vliegtuig uit, dat boven de stad cirkelde. „Bretagne" vrij De Deense zaakgelastigde in Djakarta, L. Petersen heeft vrijdag bevestigd dat het Deense vrachtschip „Bretagne", dat in maart naar Tandjong Priok werd op gebracht wegens het zich bevinden in de verboden wateren bij Padang, naar Dene marken zal terugkeren, zodra de daar voor nodige documenten gereed zijn. De zaakgelastigde wil over de regeling, die buiten de rechter om is getroffen niets zeggen, doch heeft bevestigd, dat de be trokken rederij een bepaald bedrag aan de Indonesische regering zal moeten betalen. Mgr. J. H. Niekel, oud-deken van Rot terdam en plebaan van de Kathedrale Kerk aan de Westzeedijk aldaar, is aan de ge volgen van een verkeersongeluk in het St. Franciscus gasthuis, zonder bij kennis te zijn gekomen, overleden. De rustende gemeente-arts van Wasse naar, de heer J. E. Hubbeling is, toen hij per fiets op de Van Alkemadelaan te Den Haag reed en linksaf wilde slaan, door een auto aangereden. Volgens getui gen reed de wagen met een snelheid van 70 tot 80 kilometer. Vannacht is dr. Hub beling in het ziekenhuis Bronovo overleden. In de Hillelaan te Rotterdam is de 14- jarige wielrijder Joseph de Wilt uit de Blazoenstraat, die zich door een truck met oplegger liet voorttrekken, gevallen en door het rechterachterwiel van de truck overreden. De jongen werd naar het Zui derziekenhuis aldaar gebracht, waar bleek dat hij reeds was overleden. Twee jaar en elf maanden heeft de ver bouwing van het viiegkampschip „Karei Doorman" geduurd en de gevechtswaarde en de veiligheid aan boord zyn verhoogd. Het schip, dat vooral tot taak heeft het beveiligen van de verbindingswegen ter zee en het bestrijden van onderzeeboten, heeft de beschikking over acht „Seahawk" straaljagers, tweeëntwintig „Avenger" an ti-onderzeebootvliegtuigen en „Sikorsky"- helikopters. De stabiliteit van het schip is nagenoeg geiyk gebleven evenals de snel heid van 25 myl per uur. Door de nieuwe remkabelinstallatie kunnen nu reeds vlieg tuigen by het landen worden opgevangen by een windsnelheid van 20 myl. De nieu- Advertentie we stoomkatapult, de langste aan deze zijde van de Atlantische Oceaan, kan elk type vliegtuig lanceren. Verder heeft de „Karei Doorman" een dek gekregen, dat niet pa rallel is aan de lengteas van het schip; een zogenaamd hoekdek. Hierdoor heeft men op het dek van 213 bij 40 meter een veel grotere ruimte gekre gen voor het bijladen en repareren, zonder dat men angst voor mislukte landingen behoeft te hebben. Het schip is wel iets breder geworden. Om de vliegtuigen veili ger binnen te loodsen is de uitrusting uit gebreid met landingsspiegels, die een zoge naamde constante valhoek garanderen. Ook de radar- en commando-apparatuur voor het dirigeren van de vliegtuigen is ver nieuwd. De operationele ruimten zijn van air-conditioning voorzien wegens de warm te, die de toestellen uitstralen. De „Karei Daarman" is niet zwaarder geworden doordat bij de verbouwing ge bruik is gemaakt van veel lichte materia len. De watertanks, die voorheen de ben zinevoorraden ter bescherming omringden zijn vervangen door stikstof, een bijpro- dukt van de „fabriek", die zuurstof maakt ten behoeve van de jachtvliegtuigen. De waterverplaatsing van de „Karei Doorman", die 1516 opvarenden heeft, is 13.800 ton. Waarschijnlijk gaat het schip dinsdag naar zee en worden er proeven genomen, waarbij in Portsmouth de stoom katapult zal worden afgesteld. Begin augustus komt men dan weer terug en worden de vliegtuigen aan boord genomen om half september geheel gereed te zijn. WENEN (UPI) De eerste eenheden van het Russische leger zijn donderdag begonnen Roemenië te verlaten, zo meldt radio-Boekarest. Het zijn troepen die ge legerd waren in Braila aan de Donau. Voor hun vertrek werd een groots afscheidsfeest gevierd, waaraan ook het Roemeense leger en de plaatselijke arbeidersbeweging deel namen, aldus de radio. Advertentie Aagtedfjk, 12 30 m. z.o. Wight n. Marseille. Aagtekerk. 13 te Melbourne. Aardijk, 12 te San Francisco v. Westminster. Abbekerk, 13 v. Rotterdam n. Antwerpen. Abida, 14 te Delawarecity verwacht. Alamak, 13 te Montevideo. Alcor, 12 te Buenos Aires. Alderamin, 12 200 m. z.o. Malta n. Hamburg. Algenib, 12 v. Rotterdam n. Rio Grande. Algol, 13 te Las Palmas. Alhena, 12 te Rio de Janeiro v. Santos. Almkerk, pass. 12 Ouessant n. Antwerpen. Alpherat, 12 v. Santos n. Buenos Aires. Alwaki, 13 te Madras. Ameland, 12 te Southampton. Amsteldiep, 12 280 m. n.o. Madagascar naar Lour. Marques. Amsteldijk, 12 v. Bremen n. Hamburg. Amstelvaart, 12 v. Brunsbüttel n. Ellesmereport. Amstelveen. 12 te Vancouver verwacht. Andijk, 12 540 m. n.n.w. Fayal n. Le Havre. Annenkerk, 12 100 m. n.w. Penang n. Aden. Antonia, 12 te Pladju. Arendskerk, 12 te Livorno. Arnedijk, 15 te Le Havre verwacht. Attis, pass. 12 Azoren n. Rotterdam. Balong. pass. 13 Gibraltar n. Piraeus. Batu, 12 te Baltimore v. New Orleans. Beninkust, pass. 12 Las Palmas n. Le Havre. Billiton, 12 35 m. n.o. Belawan n. Karachi. Bintang, 12 v. Amsterdam n. Hamburg. Elitar, 12 120 m. z.o. Str. Messina n. Port Said. Borneo, 13 te Casablanca v. Genua. Breda. 12 te Amsterdam. Britsum, 12 te Kobe. C'alamares, 12 te Mobile verwacht v. Pto. Cortes. Callisto, 12 te Three Rivers. Caltex Arnhem. 12 50 m. n.n.w. Kp. St. Vincent naar Port Said. Calt. Delft, 12 170 m. n.w. Dpeddah n. Sastanura. Calt. Leiden. 12 60 m. w.z.w. Djeddah n. Bahrein. Caltex Nederland, 12 75 m. n.o. Kuria Muria eil. naar Hamburg. Calt. Rotterdam. 12-140 m. o. Rasmadraka n. Suez. Caltex The Hague. 12 te Port Said v. Malmö. De Tweede Kamer is van plan om, als het enigermate kan, op 10 juli op zomer reces te gaan. Nu ziet het er wel naar uit, dat het zonder bezwaren tot verwezenlij king van dit voornemen zal kunnen komen. Ben ik namelijk wel ingelicht, dan is er tot nu toe van de zijde van de ministers niets kenbaar gemaakt omtrent de wen selijkheid nog bepaalde wetsontwerpen, die een langer bijeen blijven van de Ka mer dan genoemde datum zou vorderen, in dit zittingsjaar althans door de Kamer van honderdvijftig afgehandeld te krij gen. Deze opmerking vereist misschien enige opheldering. Velen verkeren immers in de mening, dat de Kamer over haar re geling van werkzaamheden beslist. Dit is op zichzelf inderdaad juist en waar is ook, dat in ons land het Kabinet en de minis ters daarmee heel wat minder bemoeie nis hebben dan elders veelal het geval pleegt te zijn. Hier speelt nu eenmaal de in acht te nemen zelfstandigheid van de volksvertegenwoordiging een belangrijke rol. Maar terecht is het tenslotte in wer kelijkheid zo gesteld, dat de voorzitter tij dig aan de Minister-President kennis geeft van de vacantieplannen van het Parle ment om dan tevens te verzoeken ten spoe digste op het Binnenhof te laten weten of er, althans in de ogen van de ministers, nog bepaalde spoedaangelegenheden zijn, waarvan zij menen, dat die toch fluks nog ter parlementaire dis verorberd zouden moeten worden. Gelijk al aangestipt zouden er zich in dat opzicht dit keer geen moeilijkheden voordoen. Veel staat er niet meer op sta pel. Vandaar, dat er dan ook nog wel tijd zou zijn om door mr. Verkerk te laten in terpelleren over de nieuwe veerrechten voor de Wester-Schelde. Reeds is het hou den dier interpellatie toegestaan. Doch met de vaststelling van de dag, waarop dit onderwerp aan de orde zal komen, wil de men nog even wachten, tot er de be schikking zou zijn over enige .n dat ver band onontbeerlijke gegevens. Inmiddels is er tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en Gedeputeerde Staten van Zeeland omtrent de kwestie der veergel den reeds overeenstemming bereikt. Zie ik het wel, dan zal hierdoor de interpel latie bij voorhaat gedoemd zijn de gedach te op te roepen aan mosterd na de maal tijd Intussen weerhoudt het bericht over die bereikte overeenstemming een aantal verbolgen Zeeuwen niet, hun voorgeno men opmars naar het Binnenhof door te zetten. Dat brengt daar tenminste een beetje leven in de brouwerij zonder dat er reden bestaat om zich over die opmars erg ongerust te maken. Met alle waarde ring voor onze Zeeuwse medeburgers moet ik eerlijk bekennen, dat er m. i. voor andere onderdanen van Hare Majesteit de Koningin, wel beschouwd, heel wat meer reden zou bestaan om op het Binnenhof te gaan demonstreren en dan niet tegen over het Ministerie van Verkeer en Wa terstaat, maar tegenoverde Kamer. Ik heb hier het oog op de Papoea's, op de bevolking dus van Nieuw-Guinea, de laat ste rest van wat eens Nederlands koloni aal gebied was. Ten opzichte daarvan toch bestaat er, ook bij het Parlement, een wel heel bedenkelijke achterstand. Nog steeds is immers niet alleen de begroting van Nieuw-Guinea voor 1958, die al lang in de Tweede Kamer onder de pannen had moe ten zijn, in ons Lagerhuis nog niet in be handeling gekomen, doch nota bene is dat evenmin het geval met de begrotingen 1956 en 1957. Ik overdrijf dus allerminst, wanneer ik in dit verband van een in al le opzichten schromelijke achterstand ge waag. Intussen zij hieraan onmiddellijk toegevoegd, dat de schuld niet te zoeken valt bij de Kamer maar bijhet Minis terie voor Zaken overzee of (en) bij het Nederlandse bestuursapparaat in Nieuw- Guinea. Tussen het Plein en het Gouver nement ginds loopt het nu reeds jarenlang zo stroef, dat het parlementaire begro- tingsrecht op dit stuk tot een volslagen aanfluiting is geworden. Op dit ogenblik in het midden latende, waar nu precies de hoofdschuldige te zoeken valt, bepaal ik mij qr toe op het bestaan van deze mis stand nog eens de aandacht te vestigen, ook al, omdat nu wel als vaststaand dient te worden aangenomen, dat de begrotings debatten in kwestie op zijn vroegst in sep tember zullen kunnen worden gehouden. Een van de moeilijkheden is namelijk ook, dat het om allerlei redenen tenslotte de voorkeur moest verdienen, nu maar eerst het verslag te laten verschijnen van de parlementaire delegatie, welke in 1957 oog en oor in Nieuw-Guinea de kost heeft gegeven. Dat verslag zag op 29 mei jl. het licht en op zichzelf is het zeker begrij pelijk, dat een Kamerdebat over dat ver slag en over alles wat het geval Nieuw- Guinea raakt pas zin heeft, nadat eerst de minister in geschrifte behoorlijk antwoord zal hebben gediend op de vele, tevens in menig opzicht zowel moeilijke alsook me nigmaal pijnlijke vraagpunten, welke in dat verslag zijn aangesneden. Met dit al zal de Kamer er goed aan doen om, zodra zij dan ten langen leste over het terej onderwerp in kwestie van gedachten zal gaan wisselen, meteen heel duidelijk te maken, dat er aan de hier ver melde schending van het begrotingsrecht ten spoedigste een eind zal dienen te ko men. Indien het dus een onmogelijkheid zou zijn om in den vervolge jaarlijks tij dig de begroting van Nieuw-Guinea inge diend te krijgen, zal men hetgeen de grondwet toelaat dienen te besluiten in dat opzicht met het stelsel van tweejaar lijkse begrotingen te gaan werken. Het spreekt intussen vanzelf, dat zulks geens zins voldoende zal zijn. Dringend nodig is, dat de tot dusverre allesbehalve goed ge weest zijnde relaties tussen het ministerie op het Plein en het Gouvernement in Nieuw-Guinea vandaar o.m. de begro tingsvertragingen aanmerkelijk verbe tering zullen ondergaan. Verder komt het er voor alles op aan, dat het Nederlands bestuur ginds zal gaan tonen ten volle be rekend te zijn voor de ontzaglijk zware taak, die het te vervullen heeft. En natuurlijk zal anderzijds minister Helders het tot dusverre zeker nog niet geleverde bewijs hebben te geven, dat hij de onontbeerlijke stuwkracht zal weten te ontplooien. Mocht men naar eer en gewe ten moeten bekennen, het probleem Nieuw Guinea niet aan te kunnen en tot dus verre wijzen veel tekenen er op, dat zulks eigenlijk het geval is dan zal men ieder een en alles een betere dienst bewijzen door hiervoor openlijk uit te komen en er dan ook de consequenties van te trekken dan door maar voort te gaan met nodeloos prutsen en modderen. Het klinkt natuur lijk prachtig, ja er schuilt een zekere romantiek in, om voortdurend te reppen van Nederlands taak in Nieuw-Guinea. Wanneer die taak echter verre en verre boven ons kunnen gaat en te duchten valt, dat zulks de nuchtere werkelijkheid is dan dient staatsmansinzicht te doen beseffen, dat ook hier geldt: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald". In de Kamer ontbreekt het toch zeker niet aan verstandige lieden, welke in toene mende mate zijn gaan beseffen, dat wij er beter aan zouden doen een andere toe komstmogelijkheid voor Nieuw-Guinea on der ogen te zien. Mogen zij, bij het in sep tember ovër de begrotingen van Nieuw- Guinea, over het verslag van de parle mentaire commissie en, niet te vergeten, over de te voeren politiek in internatio naal verband te voeren debat, blijk geven de nuchtere werkelijkheid onder de ogen te durven en willen zien. Het ligt voor de hand, dat meer dan een lezer de hier gemaakte opmerkingen al lesbehalve opwekkend zal vinden. Ik acht te het echter plicht om hier datgene, wat inzake Nieuw-Guinea in toenemende ma te begint te leven in breder kring dan men misschien op het eerste gezicht waar schijnlijk zou achten, ronduit neer te schrijven. Intussen stap ik thans van dit weinig aantrekkelijke thema af, om, zij het in het kort, nog even een geheel ande re Binnenhof-aangelegenheid aan te snij den. Met name die van... de wijze van samenstelling van de Tweede Kamer. Onlangs is al in ons blad een samenvat ting verschenen van het eindrapport van de staatscommissie, die advies heeft uit gebracht inzake het kiesrecht alsook om trent het vraagstuk van wettelijke rege ling der politieke partijen. Wat het kiesstelsel aangaat, kwam de commissie tot de slotsom, dat het bepaald geen aanbeveling verdient het nu al veer tig jaar werkende stelsel van evenredige vertegenwoordiging te verlaten. Dat rap port is alleszins nadere beschouwing waard en ik hoop mij daarmee dan ook zeker een volgend maal verder bezig te houden. Thans bepaal ik mij slechts tot één enkel punt met betrekking tot ons systeem van evenredige vertegenwoordiging. Een van de hiertegen nogal eens aangevoerde grie ven is, dat de kiezers zich in bedenkelijke mate voor voldongen feiten geplaatst zou den zien, doordat zij, op een persoon stem mende daarmee meteen hun stem aan de lijst doen toekomen, waarop de kandidaat voorkomt. Tengevolge van de bepalingen van de kieswet zo heet het verder, is in zo belangrijke mate ten opzichte van de vraag wie als gekozen gelden, beslissend, de plaats, welke de kandidaten op de lijst hebben gekregen bij de kandidaatstelling, dat de kiezers eigenlijk nauwelijks mee spreken over de vraag wie kamerlid zal moeten worden, want die kandidaatstel ling, zo gaat dan de klacht verder, ge schiedt tenslotte door een zeer beperkt ge zelschap, te weten door de partij-organi satie in kwestie, terwijl nota bene ge meenlijk meer dan negentig percent van de kiezers, die geen deel van enige partij uitmaken, in hun keuze helemaal niet vrij zijn, maar als het ware zich door de klei ne kring van hen, welke zich met de kan didaatstelling bezig houden, aan banden gelegd zien. Welaan, in die zogenaamde goede oude tijd van het meerderheids- en districten stelsel was het, in de grond van de zaak, precies zo gesteld. Wie ter stemlokaal op trok kon daar alleen stemmen op een van hen, die te voren kandidaat waren ge steld. En met die kandidaatstelling hield zich alleen een uitermate kleine kring bezig. Dat gebeurde immers in een bijeen komst van de plaatselijke kiesvereniging van de verschillende partijen, terwijl het ook meermalen voorkwam, dat de centra le partijleiding de nodige aandrang had uitgeoefend om met X of Y de strijd in te gaan. Zo'n vergadering van een kiesvereni ging werd, hoog uit, door honderd tot twpe honderd leden bezocht. Zij maakten dan uit, wie kandidaat zou zijn en aldus ge beurde het bij elke partij. De grote mas sa nam aan dit alles geen deel. Laat ik tot besluit een vermakelijk, tevens teke nend voorval uit die goede oude tijd ver melden. In een voor een bepaalde partij „vast" district kregen, zegge en schrijve, veertig ter vergadering aanwezigen in de kiesvereniging over de kandidatuur te be slissen. De stemmen staakten, waarop de voorzitter de loting moest ter hand ne men. Hij wist te voren, dat zijn favoriet uit de hoed te voorschijn zou komen doordat hij er namelijk twee briefjes in gedaan had, beide met de naam van zijn uitver korene! aldus maakte hij uit, wie de af gevaardigde voor dat district zou zijn. Ik geef toe, dit was wel een heel uitzonder lijk voorval, doch overigens meen ik toch voldoende duidelijk te hebben gemaakt, dat onder het oude stelsel waarlijk niet in mindere mate dan thans de beslissing over de kandidaatstelling bij een zeer klei ne groep van kiezers lag. Dr. E. van Raalte Advertentie Caltex Utrecht, 13 te Kaap Lopez. Camitia, 23 te Curagao verwacht. Carrillo, 12 v. New York n. Barrios. Castor, 11 860 m. z.w. Fayal n. Emden. Celebes, 12 te Amsterdam. Ceronia, 13 te Kandia. Charis, 11 810 m. n.o. Martinique n. Rotterdam. Cinulia, 11 v. Cardin via Panamakan. n. Brisbane. Cistula, 13 te Hollandia verwacht. Clavella, 12 te Curagao. Coolsingel, 15 te Morrisville verwacht. Corilla, 17 te Singapore verwacht. Cradle of Liberty, pass. 12 Lissabon n. Port Said. Crania, 28 te Curagao verwacht. Dalerdijk, 12 te Newport van Hoek v. Holland. De Eerens, 12 v. Muscat n. Bandar Abbas. Delfland, 13 v. Amsterdam n. Bremen. Drente, 12 v. Semarang n. Surabaja. Eemland, 12 te Hamburg. Elizabeth B, 12 450 m. w. Landsend n. New York. Ena, 13 te Cardon verwacht. Eos, 12 170 m. z. Finisterre n. Antwerpen. Esso Amsterdam, 13 te Aruba. Fravizo, 12 v. Liverpool n. Teneriffe. Friesland SSM, 12 te Amsterdam. Gaasterkerk, 14 te Singapore verwacht. Ganymedes, 12 v. Lissabon n. Madeira. Ghanakust, 12 te Monrovia. Giessenkerk, 12 v. Rotterdam n. Bremen. Groote Beer, 12 v. Le Havre n. Rotterdam. Guineekust, 12 v. Lagos n. Matadi. Haarlem, 13 te Amsterdam. Hathor, 12 v. Rhodes n. Gibraltar. Hector, 12 te Amsterdam n. Algiers. Heelsum, 12 te Bermuda verw. v. Antwerpen. Helenaa, 12 te Bremen»verwacht. Helicon, 11 220 m. n. Flores n. San Juan. Hera, 11 te Pampatan. Hersilia, 12 v. Rio Haina n. La Guaira. Hilversum, 11 v. Punta Cardon n. Landsend. Houtman, 13 te Kaapstad. Ivoorkust, 12 te Calabar verk. v. Port Harcourt. Isis, 12 te Barranquilla v. Amuay. Japara KPM, 12 200 m. n.w. Anderhalfgraadskan. Java, 12 150 m. z.o. Bangkok n. Bangkok. Johan v. Oldenbarnevelt, 12 v. A'dam n. N. York. Jupiter, 13 te Rotterdam. Kabylia, 12 240 m. w.z.w. Ouessant n. Curagao. Kalinga, 12 te Hongkong verwacht. Kara, 21 te Curagao verwacht. Kelletia, 18 te Durban verwacht. Kellia, 12 570 m. o.n.o. Okinawa n. Miri. Khasiella, 13 te Karachi verwacht. Kieldrecht, pass. 12 Gavdo n. Port Said. Kopionella, 17 te Trinidad verwacht. Koratia, 12 gereed dokken Wilton Fyenoord. Korenia, 12 in Kielerkanaal n. Holtenau. Korovina, 13 te Perth Amboy. Kosicia, 12 te Curagao. Kreeft, 12 270 m. z. Dakar n. Rotterdam. Kryptos, 13 gereed dokken N.D.S.M., Amsterdam. Kylix, 14 te Le Havre verwacht. Laurenskerk, 13 te Djibouti. Lemsterkerk, 12 60 mijl n.o. Rasmadraka naar Damman. a Leopoldskerk, 12 v. Abadan n. Suez. Leto, 13 te Montreal. Limburg. 13 te Belawan. Lindekerk, pass. 12 Vlissingen n. Kopenhagen. Lcenerkerk, 12 geankerd Abadan v. Basrah. Loosdrecht, 12 100 m. w.n.w. Bone n. Port Said. Maas, 12 v. Paramaribo n. Georgetown. Maasdam, 12 v. New York n. Cobh. Maaskerk, 12 te Antwerpen v. Bremen. Maaslloyd, 12 te Port Said verwacht. Maetsuycker, pass. 12 Banka n. Fremantle. Malea. 12 te Shimotsu verwacht. Marinero, 12 v. Amsterdam n. Buenos Aires. Marnelloyd, 12 Cochin gepass. n. Chittagong. Maron, 12 v.t La Guaira n. Puerto Cabello. Mataram, 12 te Khorelmufatta. Merwede. 12 te Tiko verwacht. Merwelloyd, 12 te Penang verwacht v. Calcutta. Mitra. 16 gereed dokken A.D.M., Amsterdam. Molenkerk, 12 te Tanga verwacht v. Mombasa. Moordrecht, 12 745 m. z.z.w. Colombo n. Aden. Munttoren, 12 v. Ravenna n. Mena Al Ahmadi. Mylady, 13 te Port Gentil verwacht. Nieuw Amsterdam, 13 te Southampton. Omala, 12 te Para verwacht. Ondina, 11 te Singapore. Oostkerk, 13 te Amsterdam. Ootmarsum, 12 450 m. w. Scillys n. Amsterdam. Oranje, 13 te Amsterdam. Oranjeföntein, 11 te Bremen. Orion, pass. 12 Kp. St. Vincent n. Alexandrië. Osiris, 13 te Ciudad Trujillo v. Pt. Au Prince. Overijsel, 12 te Hamburg v. Rotterdam. Ovula, 12 te Singapore. Pendrecht, 12 540 m. n.n.o. Tamatave n. Tamatave. Peperkust, 11 115 m. w.n.w. Kp. Verde n. Dakar. Perna, 12 te Abadan. Sj Fr«r,YiUeTr?' 12 670 m' w' Yalentia n. Montreal. Prins Willem II, 12 te Rotterdam. ü1- Wi"'-,ïn' 12 700 m- z w- Valencia n. Le Havre. Prins Willem IV, 12 te Antwerpen. PnV™!?' 12 v< P1ym°uth n. Montreal, nariïï £e Havana verwacht v Kingston. Radja, Pass. 13 Finisterre n. Amsterdam. 5 i'j m- n o> Pal°s n. Amsterdam, hoeblah, 15 te San Francisco verwacht. R»ve°Ï9 3Lm'.ZZ °- M°2adiscio n- Djibouti, ftuys, 12 te Montevideo. Rijndam, 12 v. Rotterdam n. Montreal. Rijnkerk, 14 te Las Palmas verwacht. Saidja, 12 te Singapore. Samarinda, 16 in Panamakanaal verwacht Saroena, 12 v. Pladju n. Singapore. Sarpedon, 12 te Nasau Bahamas verwacht. Schie, 12 te Skaramanga. Senegalkust, pass. 12 Vlissingen n. Antwerpen. Siaoe, 12 te Singapore. Sibajak, 13 et Tahiti. Sibigo, 12 te Singapore verwacht. Sirrah, 12 v. Rastanura n. Aden. Slamat, 14 te Surabaja verwacht. Sloterdijk, 12 te Baltimore v. Philadelphia. Solon, 12 v. Amsterdam n, Hamburg Sommelsdijk, 13 te Boston. Stad Alkmaar, 12 150 m. z.w. Hanstholm n. Lulea. f+fn r^ster?oa=oX pass- 12 °uessant n. IJmuiden. Stad Leiden, 12 520 m. w.n.w. Fayal n. G. v. Mexico Stad Rotterdam, 12 30. m. z. Wight n. Pepel. SLEEPVAART Barentsz Zee, 11 v. Falmouth n, Hamburg. Clyde, 11 400 m. o.z.o. Kp. Race n. Halifax. Friesland, 13 te Manilla. Humber, 13 250 m. n.o. Fortaleza n. N. Palmira. Noordholland, 13 v. Las Palmas n. Barbados. Rode Zee. 13 v. Key West n. Ravenna. Tyne, 12 40 m. o. Malta n. Southampton. Zwarte Zee, 13 60 m. o.z.o. K. St. Vine. n. Istanbul. KLEINE VAART Boreas, 11 v. Aalborg n. Aarbus. Draco, 12 120 m. z. Marseille n. Barcelona. Eljo, 11 te Bayonen v. Pasajes. Flevo, 11 v. Palermo n. Malta. Heerengracht, 12 te Amsterdam. Kaap Falga, 11 v. Rundvik n. Amsterdam. Kaap St. Vincent, 10 v. Skutskaer n. Middelburg. Midas, 11 te Genua n. Livorno. Phidias, 12 te Rotterdam n. Amsterdam. Schippersgracht, 12 160 m. w. Hanstholm naar Grangemouth. Strabo, 11 v. Oran n. Rotterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1958 | | pagina 15