SALAN ZOU DE GAULLE VOET DWARS ZETTEN HET WEER Comités rijzen Frankrijk als paddestoelen op I. KAN Haarlems Dagblad &è'M0RRIS' beforet/of/ótft// Bataljon Britse parachutisten vliegt morgen naar Cyprus JJ Smit «.Li- van Rijsbermen Patisserie DEKKERS Vader HAZENBERG'S Marinus van Meel overleden Winkelsluiting weldra ook voor tabakswinkels in stationshallen Droog weer Het woord is aan Zeeuwse protestkaravaan op weg naar Den Haag FLN doet mee aan beraad van Tunesië en Marokko C.A.O. Bouwbedrijf goedgekeurd Pierre Flandin overleden Geschenken voor Vader Opslagplaats in brand Roofoverval op caféhouder Toestand is verscherpt door een nieuw incident dat aan vijf mensen het leven heeft gekost Brief van Kroesjtsjev aan Eisenhower over een topconferentie Bij 72e JAARGANG No 282 Lange Nieuwstreat 427, IJmuiden. Telefoon Adm. 5437, chef bezorging na 5 uur 7519. Tel. Redactie 5389. Haarlem: Grote Hout straat 93 alle afd. Tel. 15295*. Advertentie tarieven op aanvraag bij de Administratie. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks VRIJDAG 13 JUNI 1958 IJmuider Courant EDITIE VOOR VELSEN-IJMUIDEN EN BEVERWIJK EN OMGEVING, VAN OPRECHTE HAAR).EMSCHE COURANT 303e JAARGANG No 130 Uitgave Grafische Bedrijven Dandate N.V, Grote Houtstraat 93, Haarlem. Verschijnt dagelijks, behalve op zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 et p. kwartaal 7.65, franco p. post 8.15. Losse nrs. 12 ct Giro rekening 273107 ten name v. HaarL Dagblad. Directie: P. W. Peereboom en A. D. Hmjsman Donderdagmiddag is in zijn woning te Den Haag op 77-jarige leeftijd over leden Marinus van Meel, een der pio niers van de Nederlandse luchtvaart. Marinus van Meel, op 28 november 1880 geboren, kreeg in juni 1911 het brevet van vlieger, in hetzelfde jaar waarin de on langs overleden mevrouw Beatrice de Rijk, Anthony Fokker, W. C. J. Versteegh, H. ter Poorten en H. Bakker werden gebre vetteerd. Het jaar 1911 was voor onze militaire luchtvaart van belang, omdat toen voor het eerst vliegtuigen deelnamen aan grote manoeuvres, die in de Betuwe werden ge houden. Van Meel was een der militaire vliegers, die zich bij verscheidene vluch ten toen zeer onderscheidde. Hij werd be noemd tot officier in de orde van Oranje- Nassau. Marinus van Meel had zich in juli 1913, toen de militaire luchtvaartafdeling in ons land officieel werd opgericht, beschikbaar gesteld als vlieger. Hij was toen vaandrig en bezat met de reserve-luitenant en vaan drig H. Bakker een eigen vliegtuig, dat eveneens ter beschikking van de militaire luchtvaartafdeling werd gesteld. Marinus van Meel was ook vooral be kend door het door hem in 1912 gebouwde vliegtuig „De Brik", een watervliegtuig, waarmede hij demonstraties gaf. Bij een demonstratie te Rotterdam, werd dit toe stel echter vernield. In 1956 werd aan Marinus van Meel de „Gouden Vink" van de militaire luchtvaart door de chef-luchtmachtstaf, luitenant- generaal-waarnemer A. Baretta, uitge reikt Tenzij zij achter controle zijn gevestigd In antwoord op een vraag uit de vaste commissie voor de middenstand van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, dr. G. M. J. Veld kamp, meegedeeld, dat bij de wijziging van het wetsontwerp met betrekking tot de winkelsluiting zal worden bepaald, dat tabaksartikelen binnen een stationsgebouw alleen achter de controle onbeperkt mogen worden verkocht. Voor tabakswinkeliers, die buiten de controle (dus bijvoorbeeld in de stationshal) gevestigd zijn, zal het uit concurrentie-overwegingen van belang zijn, dat zij het gewone sluitingsregime volgen. De aanleiding tot het voorstellen van deze wijziging is het geval geweest van de tabaksartikelenwinkel in het Haarlem se station, die ook buiten de in Haarlem geldende sluitingsuren geopend is. Geruime tijd geleden heeft de staatsse cretaris een onderzoek doen instellen bij deze tabaksartikelenwinkel, alsmede bij een twaalftal winkeliers in de omgeving van het station. Niettegenstaande het feit, dat velen van deze winkeliers gebruik maken van automaten, waardoor zij ook tijdens de sluiting van hun winkel ta baksartikelen kunnen verkopen, is wel ge bleken, dat het publiek de voorkeur geeft aan het betrekken van tabaksartikelen in de verlichte winkel van het stationsge bouw, waardoor de houder daarvan in een bevoorrechte positie verkeert ten opzichte van zijn medewinkeliers. Verwachting tot morgenavond: Droog weer met zonnige perio den, maar ook enkele wolken velden. Vannacht plaatselijk nachtvorst. Morgen dezelfde of iets hogere temperaturen. Wei nig wind. Volledige weerrapporten op pagina twee. DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN PAGINA'S. (Van onze correspondent in Parijs) Jacques Soustelle, die een grote rol speelde in de gebeurtenissen van Algiers, waarheen hij enkele dagen na de uitbarsting van 13 mei illegaal wist te ontkomen, heeft gisteren zijn opwachting in Parijs gemaakt. Premier De Gaulle had hem ontboden om hem vandaag of morgen te ontmoeten, zonder dat de redenen van die convocatie echter bekend zijn gemaakt. Dat Soustelle niet van plan is, of was, Algerije voorgoed te verlaten, kan blijken uit het feit, dat hij zijn vrouw met een grote bagage uit Frankrijk had laten overkomen. Vermoedelijk zal de overkomst van Soustelle wel verband houden met het nieuwe incident tussen Parijs en het „Comité van algemeen welzijn" in Algiers naar aanleiding van een motie, die tegen De Gaulle was gericht en waarop de generaal in forse termen telegrafisch geantwoord heeft. Deze nieuwe dialoog tussen Algiers en Parijs is volgens waarnemers over het algemeen een politieke vuurproef. Het comité wil kennelijk proberen De Gaulle verder voort te stuwen op de weg naar een dictatoriaal bewind, dat in Algerije als voorwaarde wordt beschouwd voor de verwezenlijking van zijn verdere plannen en zelfs voor de consolidering van zijn tegenwoordige positie. De Gaulle wenst dat spel niet mee te spelen. Hij wil het gezag van de staat her stellen en een onberispelijke militaire dis cipline is een eerste voorwaarde ter be reiking van dat doel. Daarom blijft de be slissende vraag of het persoonlijke pres tige van De Gaulle op den duur zal blij ven opwegen tegen het militaire en poli tieke gewicht, dat Algiers in de weeg schaal kan werpen. Het ziet er naar uit dat de premier het nog niet op een onmid dellijke krachtproef wil laten aan komen. Het merendeel van zijn ministers oefent druk op de generaal uit, tenmin ste van de twaalf hoge officieren, onder wie generaal Massu, te eisen onverwijld uit de Comité's te treden. In de samen werking van het leger en de rechtse extre misten in Algerije ligt de kracht der co mité's en tevens het gevaar voor de rust in Frankrijk. De woordvoerder van het „Comité" van Algiers, Neuwirth, wiens persoonlijke trouw aan De Gaulle niet in twijfel wordt getrokken, heeft verklaard, dat generaal Salan er niet aan denkt de militairen te bevelen uit de Comité's te treden. Wan neer De Gaulle daartoe opdracht zou heb ben gegeven, heeft Salan, die in naam zijn officiële vertegenwoordiger is in Algiers zich dus opnieuw aan insubordinatie schul dig gemaakt. In beginsel zou de macht overneming van De Gaulle in Parijs dan weinig of niets in de verhouding met Al gerije gewijzigd hebben. Ten hoogste zou De Gaulle, vanwege zijn prestige in en bui ten het leger, door Salan ietwat zijn ont zien, maar aan het voornemen met het oude parlementaire regime in Frankrijk af te rekenen, lijkt men in Algerije on wrikbaar te willen vasthouden. Deze hals starrigheid, om geen zwaarder term te gebruiken, van Algiers wordt nog beden kelijker, wanneer men weet dat de „Co mité's van waakzaamheid" nu ook in Frankrijk als paddestoelen uit de grond verrijzen. V olksbewegingen Gisteren heeft een andere generaal, Chassin geheten, in afgebeten bewoordin gen tijdens een persconferentie een natio nale organisatie op Algerijnse grondslag in Parijs ten doop gehouden, en zowel de Poujadisten als de vroegere Gaullisten lijken zich bij die volksbeweging te zul len aansluiten. Het zijn vermoedelijk dit soort dreigingen waarover De Gaulle met zijn vroegere naaste medewerker Jacques Soustelle wil spreken, in de hoop alsnog een uitweg, of tenminste een schappelijk compromis, met de rechtse extremisten en het leger te kunnen vinden. De voorzitter van de Franse sociaal- republikeinse partij (de voormalige Gaul listen), oud-minister Chaban-Delmas heeft op een persconferentie nadere bijzonder heden verstrekt over zijn plan voor een „Beweging voor de vijfde republiek". De ze beweging zal streven naar een politiek bestand met alle nationale politieke par tijen en niet-politieke organisaties, tenein de het volk voor te bereiden voor het in de herfst te houden referendum over een nieuwe grondwet. Alle genoemde partijen en organisaties zullen worden uitgenodigd als geheel tot de beweging toe te treden of er leden voor af te vaardigen. Van een herleving van een Gaulistische partij, zo als de Franse-volksconcentratie, is even wel geen sprake. „Wij willen buiten alle politieke activiteit een beweging stichten die groot genoeg is om de Fransen aan weerskanten van de Middellandse Zee in staat te stellen ondubbelzinnig hun keuze te maken. De Gaulle is niet van plan de een of andere organisatie te steunen. Wij geloven echter dat hij een zekere actie moet ondernemen ten gunste van de vijf de republiek en zij die iets anders willen, zullen spoedig bemerken dat zij in strijd met De Gaulle handelen," aldus de oud minister. Het nationale comité van de Franse communistische vakbonden heeft op de arbeiders een beroep gedaan om in elke fabriek een comité ter verdediging van de republiek op te richten. Het keurde voorts een resolutie goed waarin de „onruststo kers" er van worden beschuldigd, dat zij door hun voornemen om op 18 juni de dag waarop De Gaulle Frankrijk in 1940 opriep de strijd voort te zetten, wordt her dacht „fascistische demonstraties te gen de republiek te houden" op „bedrieg lijke wijze gebruik willen maken van de roemrijke uren van het verzet." Sir T. N. Talfourd: Plaats onkreukbare mensen op de rech- terszetels; doch niet zo onkrepkbaar, dat zij geen begrip meer hebben voor de menselijke zwakheden. Totaal ongeveer achthonderd personen auto's en vrachtwagens uit verscheidene delen van Zeeuwsch-Vlaanderen zijn van morgen vroeg de Scheldetunnel bij Ant werpen gepasseerd op weg naar de ver zamelplaatsen nabij de Moerdijk waar de „protestkaravaan" naar Den Haag werd samengesteld. De voertuigen waren voor zien van opschriften waarin de ontstem ming werd kenbaar gemaakt over de voorgenomen verhoging van de tarieven van de Scheldeveren. Nadat de auto's vanochtend de Moer- dijkbrug waren gepasseerd, werden zij in twee groepen gesplitst en bij de grens van de gemeente Rotterdam opgevangen door de verkeerspolitie, die de wagens vervol gens naar het parkeerterrein bij het Feijenoord-stadion dirigeerde. Daarna werden de voertuigen in groepjes van vijf tig naar de rijksweg naar Den Haag ge loodst. De auto's waren allemaal met leu zen beplakt en wie dit nog niet duidelijk genoeg mocht zijn werd via luidsprekers op sommige auto's op de hoogte gebracht met wat er aan de hand was. Zowel in Haarlem als in Veisen wordt een Sportweek gehouden. Op het ter rein van de sportvereniging „Veisen" waren donderdagavond de handboog schutters in actie, waarvan deze foto een beeld geeft. Advertentie BARlfLJORISSTR J4AARLEM TEL. 13439 F£RD.,BpLSTR 48 A' DAM TEL'. 71 7162 ORLON DAMESVESTEN ƒ19.75 TUNIS (Reuter) De Marokkaanse premier, Balafrej, en vice-premier Boua- bid zullen, naar verluidt, maandag in Tu nis besprekingen met president Bourguiba en andere Tunesische leiders beginnen. Voorts wordt gemeld, dat vooraanstaande leden van het Algerijnse F.L.N. („Natio nale Bevrijdingsfront") aan het overleg zullen deelnemen. In welingelichte kringen wordt verklaard, dat het doel der be sprekingen is de politiek van de Noord- afrikaanse landen na het aan de macht komen van generaal De Gaulle te coördi neren. Naar het A.N.P. verneemt heeft het College van Rijksbemiddelaar heden zijn definitieve goedkeuring gehecht aan de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het bouwbedrijf. PARIJS (Reuter) Pierre Etienne Flan din, een gewezen premier van Frankrijk, is vandaag op 69-jarige leeftijd te Sant Jean Cap Ferrat overleden. Advertentie JUWELIER HORLOGER BARTELJORISSTRAAT 2 HAARLEM Velsense brandweerlieden bestrijden tezamen met militairen van het regi ment Van Heutsz met behulp van nevelspuiten een hardnekkige uitslaan de brand in een aardappelopslagplaats bij een boerderij in de Spaarndammer- polder. De brand brak donderdag morgen uit; het vuur heeft waar schijnlijk de gehele voorgaande nacht liggen smeulen. Het dak moest worden weggebroken om algehele verwoesting van het gebouw te voorkomen. De oorzaak: loodgieterswerkzaamheden aan de dakgoot. Op klaarlichte dag hebben twee personen donderdag een roofoverval gepleegd op de caféhouder H. van R., die een café aan de Witte Vrouwensingel te Utrecht exploiteert. Zij slaagden er in de totaal verbouwereerde R. een geldkistje met 500 te ontfutselen. De politie, die vingerafdruk ken aantrof, heeft vannacht in een ander café L. v. d. B. aangehouden. Deze ver keerde dermate onder invloed van sterke drank, dat hij nog niet gehoord kon wor den. (Van onze correspondent te Londen) Een bataljon van de Britse parachutis tenbrigade vliegt naar Cyprus wegens de verergerde toestand op het eiland. De troepen zullen waarschijnlijk morgen ver trekken. De rest van de parachutisten brigade, die sinds lang in alarmtoestand verkeert, ook met het oog op de situatie in Libanon, wordt gereed gehouden voor onmiddellijk vertrek. Vijf Griekse Cyprio ten werden gisteren gedood en negen ge wond in een botsing met Turken in een dorp bij Nicosia. Sinds zaterdag zijn er nu twaalf mensen om het leven gekomen. Alle bijeenkomsten en optochten, huwe lijks- en begrafenisoptochten inbegrepen, evenals bioscoopvoorstellingen, zijn tot nader order verboden. Voorts geldt er van daag een uitgaansverbod. De Griekse en Turkse wijken zijn door prikkeldraadver sperringen gescheiden. De botsingen tussen Griekse en Turkse Cyprioten hebben ertoe geleid dat in de Turkse wijken van Nicosia, Famagusta en andere Cyprische plaatsen wonende Griek se gezinnen naar de Griekse wijken ver huizen, terwijl omgekeerd Turkse gezin nen zich in de Turkse wijken vestigen. De Advertentie Onze WITTE RECLAME SHIRTS van ƒ8.90 (wél strijken) en van ƒ10.90 in non-iron, zijn beide fantastisch goed Probeert u ze ook eens ZITLSTRAAT 71 HAARLEM WASHINGTON (UPI) De Russische premier Kroesjtsjev heeft president Eisen hower een boodschap gezonden over het onderwerp „topconferentie". De Russische minister van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse, Britse en Franse ambassa deur voor vandaag afzonderlijk bij zich ontboden, ter voortzetting van het voorbe reidend overleg inzake de mogelijkheden van een topconferentie. Het onderwerp, dat zich daar het meeste toe voor een topconferentie zou lenen (of dat Washington in ieder geval het meeste ter harte gaat) is de kwestie van de ont wapening. Amerikaanse functionarissen hebben gezegd, dat er aanwijzingen zijn, dat de Russen met economische moeilijk heden te kampen hebben en daarom ver langend zouden kunnen zijn, om hun plan nen voor de zware wapenindustrie te be perken. MOSKOU (UPI) Kroesjtsjev gaat ak koord met het plan om de conferentie over technische vraagstukken inzake de kern wapenproeven in Genève te houden, zoals president Eisenhower heeft voorgesteld, zo verluidt in Moskou. NEW YORK (UPI) De secretaris-gene raal van de UNO Dag Hammarskjoeld heeft in New York de voorgestelde onder handelingen over de technische aspecten van het staken van proeven met kern wapens met Amerikaanse en Russische diplomaten besproken. Hammarskjoeld liet doorschemeren dat de UNO betrokken zal worden in de be sprekingen, die hoogstwaarschijnlijk in Genève zullen worden gehouden. Grieks-Cyprische verzetsorganisatie „EOKA" heeft pamfletten in Nicosia ver spreid, waarin de Griekse ingezetenen wordt opgedragen zelf „huis voor huis en straat voor straat" hun verdediging tegen Turkse aanvallen te organiseren. De Cyprische communistische partij heeft in vlugschriften medegedeeld in het vervolg uitsluitend aartsbisschop Maka- rios te zullen erkennen als de vertegen woordiger van 't Cyprische volk bij even tuele besprekingen met Groot-Brittannië. Tot nu toe werd Makarios door deze partij als een der vertegenwoordigers erkend, hetgeen tot talrijke botsingen tussen rechts en links heeft geleid. De waarnemend ethnarch van het eiland, bisschop Anthi- mos, heeft telegrafisch een beroep op de Wereldraad van Kerken en 'op de Britse Labourleider Gaitskell gedaan om te hel pen een eind aan de „ondraaglijke toe stand" te maken. In Athene weigerden Griekse politieke leiders een receptie van de Britse ambas sade bij te wonen ter gelegenheid van de officiële viering van de verjaardag van koningin Elizabeth. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Averoff heeft in Londen en bij de UNO geprotesteerd, dat Groot-Brittannië niet in staat is de Griek se Cyprioten te beschermen. Griekenland heeft een beroep gedaan op de secretaris generaal van de UNO, Hammarskjoeld, om persoonlijk in te grijpen. Nieuw Brits plan In Athene en Ankara is de tekst ontvan gen van de nieuwe Britse voorstellen in zake Cyprus, die in het Lagerhuis bekend gemaakt zullen worden. Macmillan zou het nieuwe plan zelf afkondigen. Men ver wacht dat het nieuwe plan tijdelijk zelfbe stuur beoogt voor Cyprus, onder toezicht van Groot-Brittannië en met waarborgen van de rechten van de Turkse minderheid. De bedoeling is om een adempauze te scheppen. Volgens sommigen is het een illusie te verwachten dat een vorm van tijdelijk zelfbestuur de gemoederen zal kalmeren, zoals de Britse regering ken nelijk hoopt. Indien dit zo is, zal er voor lopig geen sprake kunnen zijn van een blijvende oplossing en zou Londen stevi ger dan ooit het heft in handen moeten houden. De zaken worden er niet beter op, nu aartsbisschop Makarios ook nog onder invloed van Nasser blijkt te staan. ANKARA (Reuter) Bij het mauso leum van Ataturk in Ankara hebben don derdag duizenden Turken tegen Makarios en voor een verdeling van Cyprus gede monstreerd. De leider van de „Cyprus is Turks-beweging", Kutchuk, sprak de ver zamelde menigte, die ook anti-Britse leu zen schreeuwde, toe. Advertentie vindt u tal van heerlijkheden om mee te •nemen op uw weekend uitstapjes: GEVULDE KOEKEN0.25 KANO'S 0.23 BOTERPUNTEN0.20 AMANDELGEBAKJES0.25 ZANDJES 0.15 ZANDSCHELPEN 0.15 ZWITSERS0.25 SINAASAPPELGEBAKJES0.30 AMANDELSCHOLLEN 0.26 Centrum Galerij - Telefoon 4302 Advertentie lust ook wel zo'n heerlijke HAZELNOOTTAART van le KLAS BANKETBAKKERIJ CENTRUM GALERIJ - TEL. 6479 Grote boterkoeken p. st75 ct. KI. boterkoeken, verpakt 6 st75 ct.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1958 | | pagina 1