kettingen In Oosterwijk komen binnenkort twee openbare scholen Joh. Meijer Zn De Jager Visserij-varia j ê£orceilana f Meer dan een week muziekfeest Haardglas De Jager Leerlingmonteur greep een verkeerde handel: Dakota zakte door de wielen Blank beuken STOELEN Velsens cultureel leven in de komende week Vroedbal op Watervliet Lening van ruim een miljoen bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten Velsen politiek vereend tegen Bevérwijk 7 Korte vergadering van Beverwijks raad Twee bekende boksers naar het IJmuidense Marktplein Velsense politie hield vier Haarlemse jongens aan P. Roozenburg kampioen van D.C.IJ. Veel belangstelling voor „Beverwijk bouwt" pantalons sportcolberts blazers Uitgaansdag bejaarden kost handen vol geld Oplossing woningnood? Haarlemse rechtbank Werkmeester schuldig geacht aan ernstig letsel van monteur, eis: twee weken SISSY, KEIZERIN en MOEDER in THALIA Vijf maanden voor diefstal van foto-artikelen Bejaarde man voor groot bedrag opgelicht VRIJDAG 13 JUNI 1958 De gemeenteraad van Beverwijk, die donderdagavond onder voorzitterschap van burgemeester J. G. S. B r u i n s m a in „Scheybeeck" bijeenkwam ter behandeling van een weinig omvangrijke agenda, die voornamelijk betrekking had op onderwijs- aangelegenheden, heeft alle voorstellen van B. en W. met algemene stemmen en zonder veel discussie aanvaard. De gehele vergadering nam dan ook nauwelijks een uur in beslag. Voor de zogenaamde „moeilijke" kinderen, die eigenlijk niet op een gewone lagere school mee kunnen komen, maar die nu ook weer niet, gezien hun verstandelijke vermogens, naar een b.l.o.-school kunnen worden verwezen, was het een heuglijke dag. Dc gemeenteraad besloot namelijk tot stichting van een school voor „moeilijke" kinderen over te gaan, ondanks het feit dat er bij de onlangs gehouden besprekingen met B. en W. van rooms-katholieke zjjde op werd gewezen, dat men voor een dergelijke school op neutrale grondslag geen bcstuursverantwoor- deljjkheid kan aanvaarden. „Men zou de ouders echter niets in de weg leggen wanneer zij hun kinderen de gemeentelijke school willen laten bezoeken, zolang er nog geen r.-k. school van dit type is", deelde men toen mee. Van prot. chr. zijde zou men zich toen nog niet definitief hebben uitgesproken. Bijzonder voldaan De heer Romunda (Arbeid) was bij zonder voldaan over de medewerking die men van r.-k. zijde heeft betoond. Hij wenste dat zulks ook bij de protestants- christelijke zijde het geval zou zijn. De heer K o g e r (Prot. Chr.) stond ech ter bijzonder sympathiek tegenover het voorstel van B. en W. om tot de stichting van een school voor „moeilijke" kinderen te komen. „Het is nodig dat alle groeperin gen hieraan hun medewerking zullen ver lenen", zei de heer Koger. Hij vroeg zich namelijk af of men wel tenminste 44 leer lingen voor deze school zou kunnen vinden. Zou dat niet het geval zijn, dan zou de bezoldiging van het personeel niet voor rijksrekening komen. „Zonder de katholie ken komen wij vast niet tot het vereiste aantal leerlingen" was zijn mening. Enige mogelijkheid De heer W e y e r (Katholiek) schaarde zich met zijn fractie eveneens achter het voorstel. „Het is de enige mogelijkheid op dit moment", zo luidde zijn commentaar. Mevrouw Alia n-S c h i 11 h u y s (Vrij heid) was buitengewoon verheugd over het voorstel van B. en W. „Ik hoop dat de hele raad er achter zal staan. Het is een grote noodzaak dat deze school er komt", zei zij. Ook het pre-advies betreffende twee ver zoeken van het bestuur van de r.-k. lagere technische school om het aantal leervakken uit te breiden en te komen tot de oprichting van een avondschool ondervond weinig moeilijkheden. De heer Koger (Prot. Chr.) vroeg zich af of het vak schilderen, gezien de geringe belangstelling, eigenlijk wel noodzakelijk is. „Maar ja, ik neem dan maar aan, dat wanneer er hiervoor te weinig belangstel ling zal blijven bestaan, de minister dan wel niet akkoord zal gaan met deze cursus". Mevrouw Allan (Vrijheid) vroeg zich af of door de oprichting, van een dergelijke Advertentie Maakt Vaderdag zondag 15 juni tot een dag vol verrassingen Op 't gebied van HERENMODES brengen wij U uitgebreide kol- lekties en alleen.... de betere kwaliteiten Toplin Overhemden (niet strijken), in effen-, ruit- en streepdessins Toplin Weekenders (niet strijken) Zelfbinders - sokken - zakdoeken - sjaals enz. No-Iron Pyama's en Kamerjassen. Speciale verpakking Maatkleermakers. Dames- en Herenmodes Dames- en Heren konfektie Kennemerlaan 36, IJmuiden, Tel. 4453 De bantamgewicht bokser Hein van der Zee en zijn broer Jan (lichtgewicht) zullen van half acht af op het Marktplein te IJmuiden met enige Velsense jongens een demonstratie boksen ten beste geven. Dit geschiedt in het kader van de Velser Sportweek. Zoals de boksliefhebbers zich wellicht nog zullen herinneren werd Hein van der Zee enige jaren geleden kampioen van de Golden Glove-wedstrijden in de Verenigde Staten. De Velsense politie heeft vier jongens van veertien en vijftien jaar, allen afkom stig uit Haarlem, aangehouden. Zij worden ervan verdacht bij het Velserbad in Velsen diverse onderdelen van enkele fietsen ge sloopt te hebben. Bij het verhoor bekenden de jongens ook schuldig te zijn aan beschadiging van een fiets van een Duits meisje uit do jeugd herberg aan de Jan Gijzenvaart in Haar lem-Noord. Uitbreidingsplan Meerestein vier weken ter inzage Met ingang van 10 juni 1958 ligt gedu rende vier weken op de gemeentesecreta rie, eerste afdeling, voor een ieder ter in zage: een ontwerp-uitbreidingsplan-in-on- derdelen van „Meerestein". Gedurende de termijn van ter-visielig ging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bezwaren tegen dit plan bij de ge meenteraad indienen. avondschool de belangstelling voor de ge meentelijke avondschool dan niet zou gaan tanen. Wethouder Niesten was van mening dat beide scholen voldoende reden tot be staan zouden hebben. De heer E 11 e m a (Katholiek) voerde als vervolg op het betoog van de wethouder aan, dat de katholieke technische school meer gebaseerd was op het technische ge deelte van het onderwijs, terwijl de ge meentelijke meer op het theoretische was afgestemd. De voorzitter beaamde deze stelling en wees er ten overvloede op dat beide scholen van een geheel verschillend ka rakter zijn. Tijdens de behandeling van het voorstel betreffende de stichting van een openbare kleuterschool en van een openbare school voor gewoon l.o. in „Oosterwijk" merkte de heer C o e 1 i n g h (Arbeid) ondermeer het volgende op: „Dit voorstel heeft de volle instemming van mijn fractie. Wij dienen echter ook de nodige spoed te be trachten om tot de bouw van een tweede ulo in Beverwijk te komen. En hoe staat het nu met de gymnastieklokalen? Is daar ook rekening mee gehouden?". De heer S w a r t s (Communist) kon zich ook volledig aansluiten bij het voorstel van B. en W. „We moeten er echter ook op toezien dat er in de bestaande wijken eveneens permanente kleuterscholen ge bouwd zullen worden." Op de voet volgen Wethouder Niesten deed de toezeg ging dat het college zeker de ontwikkeling van het ulo-onderwijs op de voet zal blijven volgen. Voorts wees de wethouder er op dat het niet zo gemakkelijk is om de benodigde urgentie-verklaringen voor de bouw van kleuterscholen en gymnastiek lokalen te verkrijgen. De voorzitter geloofde dat men in Den Haag wel bereid is tegenwoordig wat sneller volume voor de bouw van nieuwe scholen in nieuwe wijken toe te wijzen. Hiermee was het belangrijkste gedeelte van de agenda wel behandeld. Rest nog te vermelden dat de gemeenteraad zonder discussie, het voorstel, om gen lening groot 1.152.800 met de n.v. BariÊ; voor Neder landse Gemeenten, aan te gaan,, teneinde de vlottende schuld te consolideren, onder de hamer van de voorzitter door liet gaan. Laros eindelijk als goede tweede Door een overwinning op A. W. K. Beu- kema is het ex-wereldkampioen Piet Roo zenburg gelukt voor de tweede keer in zijn damloopbaan de clubtitel van DCY te be halen. Deze titel is de bekroning van de altijd goede vorm waarin Roozenburg speelt. Van zijn 25 partijen wist hij er 24 in een overwinning om te zetten; slechts in één partij kwam hij niet verder dan remise en wel tegen B. Dukel. Om voor Laros, Du- kel, Theo Tielrooy en Tommy Postma met grote voorsprong te eindigen is op zichzelf al een prestatie. De tweede plaats met drie punten ach terstand wordt door H. Laros ingenomen terwijl de nieuwe damkampioen van Ken- nemerland, Theo Tielrooy met 43 punten en slechts 7 verliespunten een uitstekende derde plaats veroverde en zodoende ge lijk met Dukel eindigde. P. v. d. Berg, die van W. van Wort won bezet met L. Vooys de vijfde plaats. Het eerste tiental dat in het najaar aan de Noordhollandse competitie zal deelne men bestaat uit: P. Roozenburg, H. Laros, Theo Tielrooy, B. Dukel, L. Vooys, P. v. d. Berg, Tommy Postma en H. Swier. Om de twee overige plaatsen moet nog een keuze worden gemaakt uit ir. M. Krijgs man, J. van Straten, Bos en G. Postma. Advertentie opklapbaar Zeer geschikt voor keukens of strandhuisjes slechts é.95 LANGE NIEUWSTR. 503/505. Tel. 5557 Prijzen van donderdag Heilbot 2.40-2.10,, gr. tong 2.70-2.20, grm. tong 2.70—2.40, kim. tong 2.50—2.30, kl. tong I 2.40—2.20, kl. tong II 2.00—1.90, tarbot I 2.50—2.00 per kg. Tarbot IV 8242, kim. schol 31, kl. schol I 37, kl. schol II 42—18, schar 30-12, bot 19—15, v. ha ring 2211.80, makreel 36 13.40, gr. schelvis 40— 28, grm. schelvis 3722, kim. schelvis 3521, kl. schelvis I 36—18, kl. schelvis II 26—8, wijting 22— 8,gr. gul 27—20, mid. gul 22—17, kl. gul 20-14, kl. leng 23, kl. haai 127, ham 60—46, poontjes 17—8, pieterman 5040, horsmakreel 6.50, kl. koolvis zw. 2015, kl. koolvis wit 27 per 50 kg. Gr. kabeljauw 13050, gr. koolvis zw. 47—36, gr. koolvis wit 6765, gr. leng 5039 per 125 kg. Aanvoer van donderdag 286 kisten tong en tarbot, 8 k. heilbot, 625 k. schol, 60 k. schar, 21 k. bot, 1155 k. haring, 350 k. makreel, 425 k. wijting, 525 k. kabeljauw en gul, 50 k. leng, 55 k. haai, 5 k. ham, 25 k. poon, 195 k. koolvis en 35 k. diversen. Totaal 4460 kisten vis. Besommingen van donderdag 1 trawler met 15.940, IJM 72 Beatrice 14.960, VL 110 f 5550, VL 153 6990, VL 121 6390. KW 26 8780, KW 44 4620 (haring), KW 166 1690, KW 60 1290, KW 105 1850, KW 35 1300, KW 77 t 1070, TX 33 1750, IJM 78 2580, IJM 31 1960, IJM 52 1700, IJM 29 1480, IJM 3 1440. Aanvoer op Urk Door 65 vaartuigen werd woensdag aan de vis- afslag op Urk aangevoerd: 8264 pond aal en pa ling, van 16 tot 389 pond per vaartuig, prijs 1.09 t 1.89, 16 pond snoekbaars 1.05, 658 pond baars 8791 ct., alles per pond en 786 bakken nest 2.332.73. per bak van 75 pond. Advertentie Houten Stenen Kralen Metalen Fantasie Keuze uit meer dan 300 kleuren en modellen KUNSTHANDEL Kennemerlaan 55 Tel. 7040 Het internationaal muziekconcours, dat de jubilerende muziekvereniging „Wilhel- mina" op zondag 29 juni en zondag 6 juli tezamen met ongeveer 1300 deelnemers geeft onder wie de gasten uit het Duitse Bergisch Gladbach zal zich op beide zondagen afspelen in het burgemeester Rjj- kenspark en hieraan zullen deelnemen de volgende korpsen: Zondag 29 juni 1958: 1. Arb. Harm. Ex celsior, Lekkerkerk;2. Crescendo, Sloter- dijk; 3. Beemster's Fanfare, Beemster; 4. Helders Fanfare, Den Helder; 5. Kunst na Arbeid, Zuid Scharwoude; 6. O.K.K., Oost woud; 7. De Eendracht, Den lip; 8. Harmo nie, Assendelft; 9. Verkade's Harmonie, Zaandam; 10. Amicitia, Landsmeer; 11. Kon. Edams Fanfare, Edam. Zaterdag 5 juli 1958: 1. Jeugdkorps IJmuider Harmonie, IJmuiden; 2. Wilhel- mina, Buurmalsen; 3. Emos, Rotterdam; 4. Concordia, Bergschenhoek; 5. IJmuider Harmonie, (buiten meded.), IJmuiden; 6. Excelsior, Alblasserdam. Zondag 6 juli 1958: 1. Crescendo, Spaarn- dam; 2. Harmonie, Stolwijk; 3. Onderlinge Oefening, Uitgeest; 4. Excelsior, Zaandam; 5. Excelsior, Beusichem; 6. Soli Deo Gloria, Driehuis; 7. Kunst aan het Volk, Breda; 8. IJmuider Harmonie, IJmuiden; 9. Cecilia, Stampersgat; 10. Harmonie Paffrath, Ber gisch Gladbach (Did.); 11. Concordia, Oost- zaan; 12. Crescendo, Westzaan; 13. Eensge zindheid, Wormer; 14. De Herleving, Zwaag; 15. De Spaarnebazuin, Haarlem; 16. Bergens Harmonie, Bergen; 17. De Pionier, Gouda. Het volledige programma, dat tussen 28 juni en 6 juli wordt uitgevoerd, ziet er als volgt uit: Zaterdag 28 juni: Openingsconcert Fanfa rekorps „Wilhelmina". Zondag 29 juni: Concours. Maandag 30 juni: R.-K. Harm. St. Caecilia, Velsen-Noord, Santpoorts Kinderkoor. Dinsdag 1 juli: R.-K. Harm. Soli Deo Glo ria, Driehuis; Operakoor Bel Canto, IJmuiden. Woensdag 2 juli: Harm. Crescendo, Spaarn- dam; Gem. Zangver. Vox Humana, Sant poort. Donderdag 3 juli: IJmuider Harmonie, IJmuiden; R.-K. Gem. Zangver. Da Pa- cem, Santpoort. De tentoonstelling „Beverwijk bouwt", die in de nieuwe ulo in de Plantage wordt gehouden, kan zich, na woensdagmorgen door minister ir. H. Witte te zijn geopend, verheugen in een flinke publieke belang stelling. De eerste middag en avond no teerde men maar liefst driehonderd be zoekers. Bovendien komen er dagelijks vertegenwoordigers van diensten van Openbare Werken uit verschillende plaat sen in ons land een kijkje nemen op de expositie. Vanmiddag heeft de Dienst van Stadsontwikkeling en Wederopbouw uit Den Haag onder meer een bezoek aan „Beverwijk bouwt" gebracht. *71 1 1 i iiDiow a De Culturele Agenda voor de week van 15 tot en met 21 juni a.s.: 16 t.m. 21 JUNI Pieter Vermeulenmuseum, geopend van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur Cultureel Gebouw IJmuiden. Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Heide- straat IJmuiden-Oost, geopend van: maandag 14.30 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur; filiaal Wijkerstraatweg 77, Vel- sen-Noord, geopend van 14 tot 17 uur; dinsdag: 10 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 17.30 uur; filiaal geopend van 19 tot 21 uur; woensdag: 10 tot 12.30 uur, van 14.30 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur; filiaal geopend van 14 tot 17 uur (jeugd); don derdag: 10 tot 12.30 uur: filiaal geopend Advertentie ^Ol EN Sfi£ClAAL7At& Alle soorten BREESIRAAI 17 BEVERWI1K Het Velser raadsleden elftal, dat vanavond op „Watervliet" de zware strijd tegen het team van de Beverwijkse vroede -ra deren gaat aanbinden, is dus samengesteld. Wie maar even in de voetbal- en po litieke wereld thuis is, zal moeten erkennen, dat de samenstelling aan Velsense zijde met zorg geschied is. De sleutelposities men kon zulks van tevoren ver wachten zijn bezet door de P.v.d.A. en de K.V.P., waarbij het alleen opvalt, dat eerstgenoemde partij met één zulk een „sleutel zetel" genoegen heeft ge nomen. Deze de plaats onder de lat zou worden bezet door Wil jouw, maar die is ziek geworden, en zal naar alle waarschijnlijkheid in rode handen blijven. De keuzecommissie naar verluidt, bestaat uit de vior Velsense voetbalmin- nende wethouders onder voorzitterschap van de eveneens socceriaanse ge meente-secretaris heeft op alle fronten een goede greep gedaan. De spil, om wie alles draalt, is de K.V.P.'er Andriesma, en dat de Beverwijkse aan valsleider in deze „stop per" zijn stevige en begin selvaste mannetje zal vin den, is wel bij voorbaat zeker. De belangrijke mid denvoorplaats heeft de commissie uitermate te recht toevertrouwd aan de K.V.P.-fractieleider Nuyens Agressief als hij is, zal hij het de Beverwijkse defen sie lastig genoeg maken. Deze zelfde agressiviteit zal echter ook de oorzaak geweest zijn van het feit, dat men tussen hem en de evenmin voor een kleintje vervaard zijnde P.v.d.A.'er en ex-Terrasvogelsspeler Tabernal de neutrale bode Kamkes heeft opgesteld. Aan, de linkerzijde wordt de K.V.P.-aanvalsleider ge flankeerd door zijn partij genoot Nijssen, die vroeger triomfen vierde onder de lat van de RKSV „Velsen". In de achterhoede van Velsen verwachten wij wonderen van de Terras vogels-voorzitter Dissel- köter. Men fluistert, dat hij speciale studie heeft ge maakt van het openzetten van de buitenspelval, maar dat zijn A.R.-partner Visser van deze taktiek geen voor stander is. Dat zou dus wel eens tot enige kleine poli tieke strubbelingen aanlei ding kunnen geven; reden waarom de commissie twee rustige en bezadigde spe lers, namelijk De C.H.'er Van Dongen en de K.V.P.'er Van Leeuwen als vleugel- halfs heeft opgesteld. De partijloze maar naar wederom verluidt pijlsnelle bode Noortman zal op de linkervleugel opereren. Zo juist vernamen wij nog, dat men pogingen in 't werk zal stellen mevrouw Heykoop (Velsen) en me vrouw Allan (Beverwijk) te bewegen als liberale grensrechters te doen fun geren. Of het lukt? In de voetbalwereld, geachte le zers, is wellicht nóg meer mogelijk dan op het poli tieke schaakbord. van 10 tot 12 uur; vrijdag: 10 tot 12.30 uur, van 14.30 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur; filiaal geopend van 14 tot 17 uur en van 19 tot 21 uur; zaterdag' 10 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 17.30 uur' filiaal geopend van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. 16 JUNI Toneelver. „De Plankeniers", toneelvoor stelling in het Herv. Jeugdgebouw IJmui- den-Oost. Volksmuziekschool Velsen, Openbare les in de Gem Vergaderzaal Abelenstraat, 19.30 uur. Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. Santpoort, sluitingsmiddag in de zaal van „De Spaarnberg", Wüstelaan, Santpoort, 14 u. 17 JUNI Toneelver. „De Plankeniers", als 16 juni. Stichting „De Velser Gemeenschap", Sectie Muziek. Openluchtconcert op de Schapenweide aan de P Potterstraat door de Velser Accordeonvereniging. Volksmuziekschool Velsen, openbare les in de Kapel te Santpoort, Pastorieweg, 19.30 uur. 19 JUNI Tuinbouw Studieclub, vaste plantenavond met daaraan verbonden een herkennings wedstrijd voor leden, 20 uur, koffiekamer Westerveld. 20 JUNI Stichting „De Velser Gemeenschap", Sec tie Muziek, openluchtconcert door de Accordeonvereniging „IJmuidens Roem" op de binnenplaats van het W. F Visser huis. Volksmuziekschool Velsen, openbare les in de Gem. Vergaderzaal, Van Diepen straat. Velsen-Noord, 19.30 uur. Weer collecte nodig Men schrijft ons: De commissie voor ontspanning van ouden van dagen, die ook dit jaar weer een autotocht voor de be jaarden heeft georganiseerd, zal in juli met 600 bejaarden een autotocht maken, die in Amsterdam wordt afgewisseld met een rondvaart per boot. De bejaarden zien uiteraard al weer met verlangen uit naar de dag waarop zij eens echt zonder zor gen kunnen genieten. De commissie heeft ook dit jaar weer een tocht uigestippeld, waarvan de bejaarden volop zullen genie ten. Een tocht met 600 mensen kost echter veel geld en de commissie ziet zich dan ook genoodzaakt ook dit jaar weer een be roep op de bevolking te doen. Zij weet echter, dat de inwoners van Velsen de be jaarden een warm hart toedragen en zij verzoekt dan ook in de week van 16 tot en met 21 juli a.s. de collectrices niet te leur te stellen. Geeft met milde hand. On ze bejaarden hebben recht op onze sympa thie, en het is zeker niet te veel her één dag per jaar eens te verwennen. Indien er dames of heren zijn, die aan de collecte willen deelnemen dan kunnen zij zich opgeven bij de secretaris, p/a Gem. werkplaats, Pres. Krugerstraat 59, telefoon 7174. Vrjjdag 4 juli: Accordeonver. IJmuidens Roem, IJmuiden. Zaterdag 5 juli: Concours, 's Avonds Harm. Paffrath, Bergisch Gladbach; Velser Ac cordeon Vereniging; Drumband van de Gym. Bato, Haarlem (show). Zondag 6 juli: Concours. Concertwedstrijden en concerten worden gehouden in het Rijkenspark. Mars- en tamboerwedstrijden op de zon dagen 29 juni en 6 juli zullen plaatsvinden aan de Hoofdstraat. (Afmars Westlaan richting Wüstelaan). Mars- en tamboerwedstrijd op zaterdag 5 juli aan de Bloemendaalsestraatweg. (Af mars Bruno Klauwersstraat richting sta tion). Aanvang der concerten des avonds 20 uur. Advertentie Ook in uw haard het fraaie zorgt er voor. Lange Nieuwstraat 503/505 - Tel. 5557 De heer L. Groot, een in Beverwijk bekende uitvoerder, denkt thans de oplossing te hebben gevonden om de wo ningnood in bijzonder snel tempo te lenigen. Hij heeft namelijk een bouw methode ontdekt, waardoor naar zijn zeggen veel sneller en goedkoper dan thans het geval is, kan worden ge bouwd. De uitvoerder vertelde dat het een systeembouw betrof met doorlopende normale spouw. „Tot dusverre was het onmogelijk om in de beton- en systeem bouw met spouwen té werken, omdat de ontkisting dan te grote moeilijkheden zou opleveren", vertelt de heer GröOt. De bouwelementen, die van elk soort beton gemaakt kunnen worden, kunnen ook worden gebruikt voor daken en vloeren, aldus de heer Groot. „Een groot voordeel van deze vinding is dat op de elementen het normale steen-pro fiel in elke gewenste kleur kan worden aangebracht", vervolgt de heer Groot zijn relaas. Deze vinding, waarop on langs octrooi is aangevraagd en die „synthese-bouw" zal heten, zou, nog steeds volgens de uitvinder, stucadoor- werk en stelwerk van metselprofielen .en kozijnen zo goed als overbodig ma ken. Daarbij komt ook nog dat, wan neer met dit materiaal gebouwd zal worden, geen last kan worden onder vonden van vorst. Het is te hopen dat deze vinding inderdaad de oplossing van de woningnood zal inhouden en dat het optimisme van de uitvinder gerecht vaardigd zal blijken te zijn. Toen op 16 augustus van het vorig jaar in de hangar 7 op Schiphol een Dakota- vliegtuig van de K.L.M. moest worden verrold is dit toestel door een verkeerde handgreep van een leerling-monteur door zijn landingsgestel gezakt, tengevolge waarvan een monteur, die zich onder de vleugel bevond, zo ernstig werd gewond, dat hij een half jaar niet meer kon wer ken en gedurende de rest van zijn leven invalide zal blijven. De 42-jarige werkmeester, onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden werden uitgevoerd, stond donderdag voor de Haarlemse rechtbank terecht, wegens het doen toebrengen van lichamelijk let sel door schuld (zorgeloosheid). Op de be wuste dag moest de Dakota door een ploeg mensen worden verrold van de ene naar de andere kant van de hangar. Het landingsgestel van het vliegtuig, dat nor maal drie zekerheden kent, was nog maar op één manier verzekerd. Toch was het in de werkplaats geoorloofd het toestel in die toestand tè': vérrollëh, mits men de nodige voorzichtigheid in acht z,ou nemen, aldus één van de gehóórde deskundigen, het 45- jarige hoofd van de dienst van vliegtuig- onderhoud van de luchtvaartmaatschap pij. Om het vliegtuig te kunnen verrollen moest eerst het staartwiel worden „ge lost", waartoe in de kabine een handel moest worden overgehaald. De werkmees ter had hiertoe opdracht gegeven aan een voorman, die het werk op zijn beurt opdroeg aan een 19-jarige leerling-mon teur. Deze had, terwijl het toestel reeds in beweging was, de verkeerde handel Advertentie Van VRIJDAG t.m. DONDERDAG (3e deel) AANVANGSTIJDEN: Werkdagen aanvang 8 uur Zaterdag en zondag 7 en 9.15 uur Zondagmiddag 3 uur: Spec, familievoorstelling ATTENTIE: VOORVERKOOP Zaterdag van 1112.30 uur en vanaf 5.30 uur. Zondag de gehele dag 's morgens en verder 1112.30 uur en v.a. 7 vanaf 11 uur dagelijks van uur. De Haarlemse rechtbank heeft donder dag een twintigjarige winkelbediende uit Bloemendaal wegens verduistering in dienstbetrekking veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk, een proeftijd van drie jaar en onder toe- zichtstelling van de reclassering. De jon geman had in de afgelopen vier jaar bij zijn werkgever, een fotohandelaar in Over- veen, fototoestellen, een projectieapparaat en films tot een totale waarde van drie duizend gulden verduisterd. De officier van Justitie had acht maanden met af trek, waarvan drie voorwaardelijk, ge- eist. Wegens verduistering ten nadele van een coöperatieve aan- en verkoopvereniging in Haarlemmermeer werd een 26-jarige vertegenwoordiger uit* Nieuw-Vennep ver oordeeld tot tien maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk, een proef tijd van drie jaar en toezicht van de re classering De vertegenwoordiger had ver duisteringen tot een totaalbedrag van f 5800.- gepleegd. De officier had een jaar met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk gerequireerd. Een 28-jarige koffermaker uit IJmuiden en een 34-jarige Amsterdamse metaalbe werker kregen respectievelijk acht maan den en zes maanden gevangenisstraf met aftrek. Zij hadden in februari in IJmuiden ingebroken en sieraden gestolen. De eis luidde: tegen de kofljermaker twee jaar met aftrek en tegen de metaalbewerkei vijftien maanden met aftrek. Een achttienjarige Haarlemse leerling machinebankwerker, tegen wie zes maanden met aftrek was geëist, werd ver oordeeld tot drie maanden gevangenis straf. De jongen had in maart ingebro ken om zich geld en goederen toe te eige nen, maar was op heterdaad betrapt. overgehaald, waardoor het vliegtuig door zijn landingsgestel was gezakt, met het gevolg, dat de zich onder de vleugel be vindende monteur ernstig werd gewond. Verkeerde handgreep Tijdens het verhoor van getuigen en deskundigen kwam vast te staan, dat de opdracht tot het overhalen van de handel, in wezen een zeer eenvoudige was, mits men de juiste handgreep verrichtte. Dit nu was door de leerling-monteur, die nog over weinig ervaring beschikte, niet gedaan. Een andere getuige-deskundige, de 42-jarige chef van de Douglas-afdeling van de K.L.M., was van oordeel, dat de nodige voorzorgsmaatregelen waren ge troffen. Het ontbreken van een borgpen in het onderstel was volgens hem geen on overkomelijk bezwaar om het vliegtuig zonder ongelukken te doen verrollen. Ook de opdracht van de verdachte aan zijn voorman die niet ter zitting was ver schenen, omdat hij intussen naar Canada is geëmigreerd noemde deze deskundi ge normaal. Het was volgens hem echter niet juist geweest van de voorman het los maken van het staartwiel over te laten aan een leerling. Zeer uitvoerig verhoorde de rechtbank deze laatste, die bevestigde, dat hij slechts één keer eerder bij een Dakota bezig was geweest met het handel van het staart wiel, omdat hij gewoonlijk in de afdeling „Convairs" werkzaam was. De officier van Justitie, mr. dr. R. W. H. Pitlo, zei in zijn requisitoir, dat de verdachte verantwoor delijk bleef voor hetgeen er na het geven van de opdracht was gedaan. „Hij heeft zich er niet behoorlijk van vergewist, dat de opdracht tot „lossen" van het staart wiel aan een leerling-monteur werd opge dragen. Dit getuigt van een grote zorge loosheid", aldus de officier. Hij achtte be wezen, dat d verdachte een grove fout heeft gemaakt en was van oordeel, dat de werkmeester verantwoordelijk was voor alle gevolgen hiervan. Hij eiste een hech- tenisstraf van twee weken. De raadsman, mr. J. W. Rutgers, con cludeerde tot vrijspraak. Volgens hem kan verdachte niet ten laste worden ge legd, dat hij hoogst roekeloos, ondeskun dig en onnadenkend is opgetreden. De werkmeester heeft niets gedaan, dat in strijd was met de voorschriften. Hij heeft opdracht gegeven aan een ander en niet verwacht dat de opdracht weer doorgege ven zou worden aan een leerling. Verdach te heeft tevoren alles gecontroleerd en er was aanleiding om te constateren, dat het vliegtuig kon rijden. Omdat de werk meester niet verantwoordelijk gesteld kan worden vroeg mr. Rutgers vrijspraak. De rechtbank zal op donderdag 26 juni uitspraak doen. Wegens oplichting tot een bedrag van 32.000,had zich donderdag een 42- jarige man uit Krommenie voor de Haar lemse rechtbank te verantwoorden. Een 73-jarige man uit Zaandam en zijn echt genote zijn van de oplichtingen de dupe geworden en zijn thans volkomen geruï neerd. De „zakenman" zou in april van vorig jaar bij de bejaarde man zijn ge komen met mooie verhalen over de handel in stalen platen. Verdachte zou deze pla ten in Duitsland kopen en hier weer ver kopen aan scheepswerven. De bejaarde man moest deze handel financieren. Ver dachte en de 73-jarige man zouden de winst samen delen. In bewogen bewoordingen vertelde de bejaarde de rechtbank van zijn ontmoeting met de „zakenman". De boekhouder van de bejaarde had over de verdachte inlichtin gen ingewonnen, die gunstig bleken te zijn. Daarom had de bejaarde man in goed vertrouwen enkele grote bedragen aan de verdachte beschikbaar gesteld. In ruil hiervoor had hij een met veel taalfouten geschreven schuldbekentenis gekregen. In totaal zou de bejaarde man f 32.000, hebben beschikbaar gesteld. Naar zijn zeggen heeft de verdachte hiervan f 3100,— teruggegeven. Het overige geld zou als sneeuw voor de zon zijn verdwenen..., De verdachte is reeds vier maal veroor deeld. De officier van Justitie mr. R. W. H. Pitlo noemde de oplichting „een gemene streek". Alvorens een straf te eisen, wilde hij eerst een voorlichtingsrapport over de verdachte uitgebracht zien. De raadsman mr. M. D. Proper sloot zich hierbij aan. Nadat de rechtbank in raadkamer was geweest, werd de zaak terugverwezen naar de rechter-commissaris voor het uit brengen van een voorlichtingsrapport en eventueel een psychiatrisch rapport.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1958 | | pagina 3