Alles voor vaders bromfiets WERF Voor Vader! Gevar: Praag Gymnastiek op het Marktplein en volleybal in Velsen-Noord vander IJmond-agenda U/INTERS Vanmorgen in de vishal en op zee 7a.G?br.1ff tiuyter IJmuider Courant Vader Ph. de Koning 24 Havenberichten Voor Vader rotanclub Aanmeldingsformulier DE BEURS van gisteren Amsterdamse Beurs VRIJDAG 13 JUNI 1958 9 VELSER SPORTWEEK Succes voor commissie Culturele Vorming Ruim 21.000 bezoekers aan de schoolconcerten Tafelcouvert 2.60 Ligstoelen 5.50, 9.50,14.00 Luchtbedden 25.25, 24.25 Autoborstel12.25 Kop en schotels.1.95 Schietwedstrijden voor jachtopzichters JUBILEUMRECLAME 10% KORTING op Karpetten en Vast tapijt MARKTPLEIN Brandende olie bezorgde twee T.Tmuidenaren letsel Marktplein 30 - Telefoon 4273 moet natuurlijk iets hebben Wat denkt u van een mooie wasbare Terylene das 5.90—6.90 of een No-iron weekender 17.90-19.50-19.75 3-3K»/o Nederl. '47 3°/o Nedl. 1962/64 94l5/i« 24% Figaro maakt om weggetje Marsenwedstrijd Zeer mooie poplin overhemden 5.50 No-iron overhemden 6.90 Zelfbfnders div. dess. 1.45 Nylon sokken, mod. streepdess. 1.95 Pullovers, nieuwe modekleuren 17.90 Big-Ben regenjassen 15.75 In de gure wind waren het gisteravond slechte omstandigheden om te turnen op het Marktplein, maar enige honderden toeschouwers hebben desondanks genoten van de demonstraties die daar door vier gymnastiekverenigingen werden gegeven. Met brug, bok met tramplin, ringen, paard en evepwichtsbalk werd door jong en oud geturnd en het was plezierig om zelfs de kleine jongens over de hoge bok heen te zien buitelen, alhoewel goede leiding er voor zorgde dat ze niet ook over de grond buitelden maar allengs weer op hun kor te onderdanen terecht kwamen. Een groots opgezette en punctueel uit gevoerde doekendans toonde de ritmische zijde van het turnen, waaraan door alle dames werd deelgenomen. Het beste technische nummer van deze avond werd op de lange mat uitgevoerd door een aantal heren. In een hoog tem po werd een aantal koprollen gedemon streerd, gevarieerd met voorwaartse sal to's en achterwaartse handstand-overslag. Het publiek beloonde al dit fraais met een waarderend applaus. De IJmuider Har monie had vooraf een marsdemonstratie en een paar muzieknummers ten beste ge geven. Namens de Velser Sportstichting had de heer M. van 't Veer de deelnemers en bezoekers welkom geheten en de dank aan de verenigingen uitgesproken. In Velsen Noord Ook Velsen-Noord werd gisteravond weer betrokken in de sportweek. In het Stra- tingsplantsoen gaven de zeventallen van de Volleybal Club IJmuiden en van de r.k. Volleybal Vereniging DEM een de monstratie. De belangstelling was zeer matig. De heer v. d. Ham, lid van het dagelijks bestuur van de Velser Sport stichting, hield een kort inleidend woord, waarna de heer Dekker de wedstrijd van commentaar voorzag. Jammer ge noeg was het een vrij lauwe demonstra tie, die uiteindeli'k door de IJmuidenaren in drie sets werd gewonnen. De uitslag Advertentie OOOOOOOOOOCXXIOOOOOOOOOOOOOOO KENNEMERLAAN 19 TEL. 6317 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOCO VELSEN VRIJDAG 13 JUNI Thalia: Geen opgave. Rex: Geen opgave. Raadhuis: Spreekuur wethouder van Financiën, 11 tot 12 uur. R.K. Leeszaal en Bibliotheek IJmuiden: open van 14.30 tot 17.30 en 19 tot 21 uur; Jeugdbibliotheek van 16 tot 17.30 uur. R.K. Leeszaal en Bibliotheek Velsen-N.: Open van 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Openbare Leeszaal en Bibliotheek: Open van 10 tot 12.30, 14.30 tot 17.30 en 19 tot 21 uur; filiaal open van 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Pieter Vermeulenmuscum: Open van 9.30 tot 12 en van 14 tot 16.30 uur. ZATERDAG 14 JUNI Thalia en Rex: Geen opgave. Openbare Leeszaal en Bibliotheek: Open van 10 tot 12.30 en 14.30 tot 17.30 uur; filiaal open van 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. R.K. Leeszaal en Bibliotheek IJmuiden: Open van 14.30 tot 17.30 uur. R.K. Leeszaal en Bibliotheek Velsen-N.: Open van 14 tot 17 uur. Pieter Vermeulenmuseum: Als vrijdag. BEVERWIJK VRIJDAG 13 JUNI Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Die Frühreifen". Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „De slavin van Pointe du Loup". W.B. Theater, 20 uur: „Hoogspanning in Table Rock". Kennemer Theater, 20 uur: „Jong, Zang en Vriendschap. Het Centrum: Irissenavond, Tuinbouw - studieclub, 20 uur. Expositie Beverwijk bouwt: Openbare U.L.O. Plantage geopend van 13 tot 17.30 en 19 tot 21.30 uur. Deken Waarestraat 50a, 20 uur: „Alco holics Anonymous". Openbare Leeszaal, H. Burgerstraat 70, Volwassenen: uitlening geopend van 15 tot 17 en 19 tot 20 uur; jeugduitlening van 19 tot 20 uur; lees- en studiehoeken geopend van 16 tot 17.30 en 19 tot 22 uur; jeugdleeszaal geopend van 16 tot 17.30 uur. R.K. Leeszaal, Arendsweg, uitleenbiblio theek geopend van 15 tot 18 en 19 tot 21 uur; lees- en studiezaal geopend van 10 tot 13, 15 tot 18 en 19 tot 21.30 uur; jeugdfiliaal geopend van 16 tot 17.30 uur. Wjjk aan Zee, filiaal Openbare Leeszaal, Zwaanstraat 4, geopend van 10 tot 12.30. 14 tot 18 en 19 tot 22 uur. Filiaal R.K. Leeszaal, St. Odulfstraat 12, geopend van 10 tot 11 en 17.30 tot 19 uur. ZATERDAG Bioscopen: Als vrijdag. Expositie „Beverwijk bouwt": Openbare U.L.O. Plantage geopend van 13 tot 17.30 en 19 tot 21.30 uur. Openbare Leeszaal, H. Burgerstraat 70. Volwassenen: uitlening geopend van 15 tot 17 uur; lees- en studiehoeken ge opend van 15 tot 17 en 16 tot 17.30 uur; jeugdleeszaal geopend van 15 tot 17.30 uur. R.K Leeszaal, Arendsweg, uitleenbiblio theek, geopend van 10 tot 13 en 14 tot 17.30; lees- en studiezaal geopend van 10 tot 13 en 14 tot 17.30 uur; jeugdlees zaal veopend van 15 tot 17.30 uur. Wijk aan Zee, filiaal Openbare Leeszaal, Geopend van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Filiaal R.K. Leeszaal: Geopend van 10 tot 11 en 17.30 tot 19 uur. ZATERDAG 14 JUNI 15 uur: Optocht van deputaties van alle sportverenigingen van het Tiberius- plein af naar het hoofdveld van het Sportpark Schoonenberg. Défilé voor autoriteiten. Massale gymnastiek- demonstraties en optreden van de herenploeg van het CIOS te Over- veen. Sluiting door de voorzitter der Velser Sportstichting. Taptoe van ongeveer 400 deelnemers. was 2-1 voor VCIJ. De handbal en korf baldemonstraties, die hierna zouden plaatsvinden konden wegens het niet op komen van enige spelers geen doorgang vinden. Honkbal De inwoners van Santpoort kregen gis teravond de gelegenheid de kwaliteiten van de „rustige" sporten eens te beschou wen. Op het terrein aan de Kwekerslaan hadden de honkballers een plekje opge zocht om hun spel te bedrijven. Ondanks het feit dat er buiten de supporters wel geteld zeven belangstellenden aanwezig waren togen zij onvermoeid „aan de slag" en het enthousiasme had er beslist niet onder te lijden. Handboogschieten De handboogschutters vonden later wat meer medeleven van het handjevol Sant poortenaren. Men hield tot het einde toe „de boog gespannen". De leden van de Santpoortse en een Amsterdamse club be twistten elkaar de eer. Liet men bij de honkballers de technische uiteenzetting maar achterwege omdat de belangstel ling te gering was, bij de schutters sprak alles voor zich zelf. In snelle regelmaat volgden de schoten elkaar op. Het was een genoegen en een interessante ervaring om de boogschutters aan het werk te zien. De „Commissie culturele vorming school jeugd Velsen" heeft dezer dagen een groot succes mogen boeken met haar initiatief tot het geven van een serie opera-uitvoe ringen voor leerlingen der scholen be horende tot het ULO-, Middelbaar- en Nij verheidsonderwijs. Woensdag en donderdag bezochten de leerlingen van veertien plaatselijke onder wijsinstituten, in totaal niet minder dan ruim 2100 belangstellenden, de operavoor stellingen, die de stichting „Het school- concert" in het Patronaatsgebouw had ge organiseerd. Daar traden Corry v. Beckum (sopraan), Reinier Schweppe (tenor) en Otto Couperus (bas-bariton), begeleid aan de piano door Johan Patist, op in Mozart's be kende jeugd-opera „Bastien et Bastienne". Het is haast,onbegrijpelijk, dat Mozart dit meesterwerk op slechts twaalfjarige leeftijd heeft geschreven. Het was decem ber 1768 toen deze „Bastien et Bastienne" (K.V. 50), naar een verhaal van Jean Jaca.ues Rousseau, voor het eerst werd op gevoerd. Het werk is rijk aan eenvoudige, smakelijke wijsjes, met aria's in lichte zet ting en is het prototype van een opera- buffa. Weliswaar is hier en daar de invloed nog merkbaar van Hiller's thans geheel vergeten muziek, Hiller, die als de vader wordt beschouwd van het „Singspiel" de oud-Duitse operette. Vader Leopold Mozart was terecht trots op zijn zoon, die men toen reeds alom als een wonderkind beschouwde. De levendige, beminnelijke muziek, de pretentieloze op zet van „Bastien et Bastienne", de milde levenswijsheid waar het libretto zo rijk aan is, hebben deze prestatie van een jon geman die heden ten dage nog onder de leerplicht zou vallen, tot een meesterwerk gestempeld. Vele malen hebben de opvoe ringen van „Bastien et Bastienne" de be wondering der luisteraars afgedwongen. Ook ditmaal was dat het geval toen het drietal Nederlandse vocalisten in twee dagen niet minder dan zes uitvoeringen in de Patronaatszaal gaf voor de gespannen luisterende bezoekers. Corry van Beckum was een charmante, helder zingende Bastienne, die in een vlot- spelende Reinier Schweppe een prima partner vond. Laatstgenoemde gaf met, zijn soepel tenorgeluid aan Bastien's partij een bijzondere glans. Otto Couperus, die tevens de regie voer de, speelde en zong de oude, wijze raad gever op innemende manier. Geen der drie solisten vertoonde bij de zesde opvoering ook maar enig spoor van vermoeidheid, hetgeen niet alleen een compliment voor de uitvoerenden is, maar ook voor de jonge Mozart, wiens probleemloze muziek deze prestatie mogelijk maakt. Ook naar Johan Patist's spel, zowel als naar zijn inleidend babbeltje over de opera in het algemeen, heeft men met belangstelling en instem ming geluisterd. Voor de organisatoren van dit opera festijn is het succes dezer uitvoeringen on getwijfeld een aansporing om op deze weg door te gaan. Zij hebben de jeugd iets waardevols geboden, dat niet spoedig ver geten zal worden; een kennismaking met het inspiratieve vermogen van een der grootmeesters van de toonkunst. A. J. van der Weijden C. Dulleman won „Veen"-beker Donderdagavond heeft de Beverwijkse rennersclub „Kennemerland" op het sport park „Adrichem" de zomercompetitie voortgezet. Ditmaal stond de „Veen"-beker op het spel. Na een spannende strijd wist C. Dullemans, die de 99 km in 2 uur, 32 min. en 15 sec. aflegde voor één jaar op de beker beslag te leggen. De overige uitsla gen waren: 2. A. v. d. Bos; 3. N. v. Keulen; 4. W. Zonneveld; 5. C. Stroomer; 6. J. Tim mer; J. J. Bloetjes; 8. B. de Reus. C-klasse, 44 km: 1. J. de Ruyter in 1 uur, 8 min. en 35 sec.; 2. H. Huisman. Adspiranten, 27 km: 1. B. Weeda in 45 min en 19 sec.; 2. L. Zonneveld; 3. T. Dulle- Promotiewedstrijden van ADO 3 Het derde elftal van de Heemskerkse voetbalvereniging ADO speelt zondag 15 juni een belangrijke promotiewedstrijd tegen DCO op het VSV-terrein. Deze wed strijd moet gewonnen worden om te kun nen promoveren. Advertentie voor het leven Met mes 5.65 Sproeiende Moderne Kennemerlaan 1 Telefoon 5853 De leden van de Koninklijke Nederland se Vereniging voor Jachtopzichters, en hun respectieve dames hebben op de schietbaan van de Zanderij bij Castricum hun jaarlijkse schietwedstrijden gehouden. De heren beproefden hun vaardigheid op de puntenschijf met pistool en jachtge weer, terwijl de dames met de buks de roos trachtten te raken. Van het totaal aantal (100) te behalen punten wist de heer H. J. Bakker uit Sant poort er 97 en daarmede de wisselbeker te veroveren. Bij de dames, die niet zo hoog kwamen, maar elkaar wel fel betwistten, behaalde mevrouw Kater uit Langendijk de eerste plaats met 50 punten. De uitslag van de herenwedstrijden: 1. H Bakker, 97 pnt.; 2. H. Ooms, 93 pnt.; 3. C. G. van der Kolk, 91 pnt.; 4. J. Castri cum, 87 pnt.; 5. P. Benninga, 86 pnt. De dameswedstrijden: 1. mevrouw Ka ter, 50 pnt.; 2. mevrouw Plooy, 44 pnt.; 3. mejuffrouw Castricum, 42 pnt.; 4. mevrouw Honschoten, 42 pnt.; 5. mevrouw v. d. Kolk, 42 punten. Na afloop werden in Hotel Borst te Bakkum door de voorzitter, de heer v. d. Kolk, de prijzen uitgereikt. Daarna werd tot besluit gedineerd. Jubileum Landarbeidersbond De Heemskerkse afdeling van de r.-k. landarbeidersbond zal op 20 juli het der tigjarig bestaan vieren, 's Avonds wordt een toneelvoorstelling verzorgd door de vereniging „Vriendenkring"v Aanvoer De aanvoer bestond vanmorgen uit 3250 kisten vis (waarvan 1800 met rondvis): 540 schelvis, 105 wijting, 215 gul en kabeljauw, 40 kool, 760 haring, 70 makreel, 85 stokke- bit, 800 schol, 30.000 kilo tong en 200 kleine kistjes haring plus 140 stuks stijve kabel jauwen. Hiervan nam de VL 84 (van 31 mei) 130 kisten haring, 80 schelvis, 665 makreel, 85 gul en kabeljauw, 40 kool, 85 wijting, 200 kleine kistjes haring, 130 stuks stijve en 85 kantjes pekelharing voor zijn rekening; de KW 140 had 350 kisten haring uit de tonnen en de KW 85 280; de Mercator voerde aan 150 schelvis, 50 gul en kabeljauw en 30 diversen en de KW 10 660 schelvis, 25 gul en kabeljauw, 20 wijting en 20 varia. De KW 24 voerde aan 100 schelvis, 35 gul en kabeljauw en 35 varia. Voorts waren er 34 schepen van de kleine vaart met plat- en fijnvis. Export ■em Voor het buitenland zijn de rijen grote kabeljauwen verkocht tegen 6860; de kleine haalden 40 en de kisten 58 61. De grote tong maakte 2.502.60 en de grootmiddel 2.402.60 met 2.40 tot 2.50 voor de kleinmiddel en 2.30 2.40 voor de enen. De slips deden 1.90 2.10 en de tarbot 2.202.40. Grote, middel zet en één schol boekte 3341 per kist. Vios morgen Voor morgen wordt de Vios verwacht met 420 schelvis, 190 kool, 90 gul en kabel jauw, 10 makreel, 130 kleine kistje makreel en 150 stuks stijve. Binnenland Het binnenland nam de grote gul af voor 2025, de middel voor 16—20 en de torren voor 1618. Zwarte kool haalde 4851 en leng 4854 met 3033 voor de grote schelvis en 26 32 voor de grootmiddel. Kleinmiddel schelvis noteerde 2427 en pennen haalden 1730. De braadjes deden 13 tot 18 en de wijtingen 1017 met Advertentie ZATERDAG LAATSTE DAG van onze (uitgezonderd vastgestelde prijzen) Vergeetachtig Beverwijk Op het politiebureau te Beverwijk zijn inlichtingen te krijgen over de volgende gevonden voorwerpen: wit hemdje, grijze dameshoed, boodschappennet, notitieboekje met ballpoint, schooletui, grote rol schuim rubber, groenachtig-paars kinderjasje, etui met sleutels, autoped, stuk blauw zonne schermdoek, geruite enkele fietstas, pakje rooktabak, blauwe zwembroek, grijze ge blokte zwembroek, grijze geblokte sjaal, blauw jack met ritssluiting, driewielertje, zwarte regenbroek, bruine portemonnaie met rozenkrans, bankbiljet, vijl, geel ko kertje waarin schroeverdraaier, goudkleu rig metalen armbandje, wollen sjaal, gele autoped op luchtbanden, paar lichtbruine dameshandschoenen, kinderschoentje, kin derwagentje kleur geel, van binnen rood. 1220 voor de schol III en 2532 voor de schol II. Loggerharing is verkocht tegen 12ƒ14 met 1417 voor de trawlharing en 16— f 27 voor de makreel. Haringvangsten De visvangsten van de loggers waren in de afgelopen nacht: ADECO: KW 2-100, 5- 90 uit lh vleet, 6-90, 23-geen, 138-55, 147- 120 nog 16 n. halen, IJM 75-34, IJM 283-85. HAP AS: KW 16-90 uit '/2 vleet, 10-80, 47- 35, 168-65, 170-75. RKP: KW 15-55, 43-geen, 97-70, 110-100, 20-100, 40-7, 78-30, 22-35, 45-50, 175-60. DUPA: KW 48-85, 37-70, 130- 90, 163-95, 67-80 nog 28 n., 86-70 nog 36 n. 95-70 nog 40 n. halen. Gemiddelde vangst: Scheveningen 36 en Katwijk 66 kantjes. Er wordt thans gevist op 57 noorderbreedte en 01 westerlengte. Besommingen van heden VL 84 f 9190, KW 52 4500, KW 85 2950, IJM 19 f 5340, KW 178 f 2270, KW 24 4710, KW 10 6900, KW 140 4370, WR 7 8060. Donderdag op zee Donderdag was het goed weer om de Noord tussen 59.30 en 57 noorderbreedte, waar de trawlers vissen. De dagvangsten bestonden uit 180 tot 100 manden schelvis, wijting en koolvis. De „VIOS" deed een trek van 20 manden schelvis en 20 wijting, de „Medan" een trek van een groot pak, de „Polderman" een trek van 40 manden .schelvis en makreel en de „Jacob Pronk" een trek van een pakje. De trawler „VIOS" ging thuisstomen. De loggers en kotters op de kust vingen gisteren van 160120 kg tong en 15-10 manden schol en wijting. De schepen op 't Zand maakten per etmaal 30-20 manden makreel en schelvis buit. De loggers en kotters bij de Sylt vingen ter hoogte van het Borkumvuurschip 250-200 kg tong en 15-12 manden schol en wijting. Voorts wer den 2 mandjes tarbot scheep gehaald. De schepen visten 15 mijl N.N.W. van het vuurschip Vlam in de pan aan de Edisonstraat Gistermiddag omstreeks vier uur sloeg bij de familie de J. in de Edisonstraat te IJmuiden de vlam in de pan, toen mevrouw De J. een opstaande frituurpan vergat. Haar schoonzoon ontdekte het gevaar en wierp de pan met olie het raam uit over mevrouw De J. heen, die de brandende olie over de beide benen kreeg en met ernstig letsel naar het Antoniusziekenhuis moest worden gebracht. Ook haar schoon zoon F. v. Z. moest eveneens met brand wonden aan armen en gezicht naar het ziekenhuis worden gebracht, maar kon na te zijn behandeld weer naar huis gaan. Advertentie VOOR VADER zo'n heerlijke waar hij zelfs in kan X „pitten" I "wi Ondergetekende Naam: Straat: Plaats: wenst zich met ingang van te abonneren op a 7.65 per kwartaal// 0.59 per week Handtekening: Doorhalen wat niet verlangd wordt. Zij die zich met ingang van 1 juli 1958 per kwartaal abonneren, ontvangen de nummers tot en met 30 juni 1958 gratis. Dit geldt alleen voor nieuwe kwartaalabonné's dus niet voor omzetting van week- in kwartaalabonnementen Advertentie KENNEMERLAAN Heemskerk's gemeente-ambtenaren tegen die van Velsen Woensdag 18 juni zal in het sportpark „De Vlotter" een voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen Heemskerkse gemeente ambtenaren en hun collega's uit Velsen. De wedstrijd begint 's avonds om half zeven. AMSTERDAM Voor de tiende achtereenvolgende beurs- dag gaven de aandelen Unilever een koers stijging te zien. Bij de opening vormde zich in dit fonds een grote hoek en de handel droeg een ouderwets levendig karakter. De openingsprijs werd bepaald op 360 tegen vorige slotprijs 353y2. De belangstel ling ging hoofdzakelijk uit van publieke zijde. De arbitrage kon slechts sporadisch in het strijdperk treden. Nu deze aandelen in tien beursdagen zonder onderbreking een koerswinst hebben behaald van onge veer 37 punten, werden ter beurze alle mogelijke gissingen gemaakt en stak het bonusgerucht de kop weer op. De vaste tendentie voor het margarinefonds trok de overige markt mee. Unilever sloot op 357 V2. Aandelen Philips waren een punt hoger bij kalme handel. AKU ondervond weer vraag en monteerde ongeveer 2 pun ten. In de oliehoek viel de stemming een beetje tegen. Na op f 173 te zijn geopend daalden aandelen Kon. Olie tot f 172.70 en verloren zodoende opgeveer f 0.60 bij de vorige dag. Het fonds bleef f 0.30 be neden New Yorkse pariteit. In de morgen uren werd voor deze aandelen als hoogste prijs betaald f 173.40. De handel was zeer gering. De scheepvaarten lieten zich wederom gelden. De hausse van de laatste dagen zette zich hier voort met koerswinsten van 1 tot 2 punten. De meeste aandacht ging uit naar aandelen Scheepvaartunie, die ongeveer 3 punten hoger uit de markt werden genomen. Nu er een einde is ge komen aan de ongunstige berichten voor de scheepvaartmaatschappijen, meent de beurs, dat deze sector verhoudingsgewijs te laag genoteerd staat en goede specula tieve mogelijkheden in zich bergt. Van de cultures was Senembah bij opening 1 punt in reactie op de force koersstijging van de vorige dag, maar in het verdere beurs- verloop werd dit punt ingehaald en kwam het fonds nog iets boven de vorige slot prijs te liggen. 'Amsterdam rubber, wat achtergebleven, boekte eqn winst van 2 punten terwijl Ver. Deli 1 punt hoger noteerde. De Biliton sloot op I89V2 (181). De ondertoon in kortlopend staatspapier lag iets gemakkelijker. Het langlopende papier bleef vrijwel onveranderd. Verder werden nog vernomen aandelen Lucas Bols op 290 bieden (271) op het verschenen gunstige jaarverslag. Aandelen Neder- landsche Ford werd op 190 laten geadvi seerd tegen de vorige dag 190 op mede delingen uit de jaarvergadering. Ver enigde Blikfabrieken werd vernomen op 126 ex 9 percent dividend (133V2 cum di vidend). Prolongatie 4 percent. (ANP) NEW YORK De oliewaarden leidden het stijgende stij gende koersverloop, dat plaats had bij een grotere omzet. Ook de Spoorwegwaarden sloten hoger. Vele industriële fondsen ontmoetten vraag, waarbij stijgingen van 1 tot 2 dollar niet zeldzaam waren. De markt werd beïnvloed door veel gunstig zakennieuws. Bij de olies sloot Kern Coun- tyland 2 dollar hoger. Alcoa steeg bijna 3 dollar op het nieuws dat de regering haar aluminiumvoorraden wil vergroten. Bij de rubberwaarden sloot Goodyear 3 dollar hoger. Zenith Radio sloot eveneens 3 dol lar hoger. General Motors was actief door een blok van 13.000 aandelen. Lorillard. Boeing Airplane, Jersey Standard en Hupp hadden grote omzetten. De industrie-, olie- en aluminiumfondsen waren willig; de staalwaarden vast; de autowaarden prijs houdend en de vliegtuigbouw- en tabaks waarden onregelmatig. Het industriegemiddelde kwam van 467,93 op 471,42; dat voor spoorwegen van 116,80 op 117,03 en dat voor openbare nutsbedrij ven van 90,78 op 90,80. De omzet steeg van 2.570.000 aandelen tot 2.760.000. Van de 1198 verhandelde fondsen sloten er 595 hoger en 329 lager. (UP). Slotkoers Voorbeurs gisteren koersen 9154 A.K.U 18054 183 Calvé Delft 298 Van Gelder Zonen 177 34 K. N. Hoogovens. 299 Nederl. Ford 190 N. Kabelfabriek. 255 gew.Philips Gloeil. 286 287 Pref.PhilipsGloeil. 15454 Unilever 35754 363 Wilton Fyenoord 188% Dordtsche Petrol. 72654 Kon. Petroleum.. 172,70 175,50 Billiton 18954 v A'dam Rubber 6954 K.L.M 101,80 Holl. Amer. Lijn. 147 K.N.S.M 13954 N. Scheepv. Unie 11754 v. Nievelt Goudr. 130 Phs. v. Ommeren 225 H.V.A 105/4 109 Verg. Deli Mijen 9154 Amsterd. Bank.. 22354 Nat. Handelsbank 8554 Ned. Handel Mij 167 Rotterd. Bank 180 Twentsche Bar k. 164 Anaconda Copper 4954 Bethlehem Steel.. 4254 U. S. Steel 65' In Genera) Motors.. 38»/,B Shell Union 72% In het middernachtelijk uur heeft een kapper in Castricum, toen hij, na een kaartavondje, op weg naar huis was, een kleine omweg gemaakt om de inventaris bij een nog maar kort in de gemeente ge vestigd kappersbedrijf grondig te ver nielen. Na een zijraam van de salon te hebben ingeslagen, waarbij hij zich ern stig verwondde, is hij de salon binnenge drongen om daar een chaos te scheppen. Een flesje jenever, dat hij op het kaart avondje had gewonnen, stond (half ge ledigd) onder het verbrijzelde raam buiten. In de salon waren spiegels van de wand gerukt, apparaten vernield, zittingen en beklede stoelruggen met een scherp voor werp opengescheurd. Aan alle apparaten (of onderdelen ervan) zaten bloedvlekken. De politie had geen moeite de duidelijke sporen te volgen en de dader te vinden. Hoewel de man dus wel te keer gegaan moet zijn in de salon, beweren de boven bewoners niets gehoord of gemerkt te hebben. Naar schatting is voor meer dan duizend gulden vernield. Het vermoeden bestaat dat hier neringnijd een rol heeft gespeeld. De verdachte is gearresteerd. Voor de marsenwedstrijd die de Castri- cumse V.V.V. in samenwerking met het Castricumse Fanfarekorps op 13 juli a.s. organiseert, blijkt goede belangstelling te bestaan bij de diverse korpsen. Onder de meer dan twintig inschrijvin gen zijn er van korpsen uit Amsterdam, Haarlem, de Zaanstreek en Alkmaar. Er is uit de plaatselijke V.V.V. en het Castricums Fanfarekorps een comité ge vormd dat reeds veel instemming met de plannen tot het houden van dit muziek festijn heeft ondervonden. Het (voorlopig) programma luidt: zater dag 12 juli wordt het muziekfeest geopend met een concert of taptoe, dat des avonds op De Brink gegeven wordt. De marswed strijd van zondag zal worden voorafgegaan door een officiële ontvangst op het Ge meentehuis in de morgenuren en de mar senwedstrijd vindt ten slotte plaats op het punt GeelvinckstraatPernéstraat, met als startplaats het kruispunt aan de Van Egmondstraat. Collecte voor Het Hoge Land" Zaterdag 14 juni Wordt "in Heemskerk een collcete gehouden, waarvan de baten bestemd zijn voor de vereniging „Het Hoge Land". Deze vereniging houdt zich bezig met verzorgings-, opvoedings- en reclasseringswerk en bezit drie lands- kolonies en vijf tehuizen. Hierin worden 700 personen van alle gezindten verpleegd. „Het Hoge Land" stelt zich ten doel om kinderen van mensen, die uit de ouder lijke macht zijn ontzet, op te voeden tot volwaardige leden van de maatschappij. Advertentie Voorts vele moderne SPORTOVERHEMDEN in de bekende merken FABLO - COJO - OTHELLO KENNEMERLAAN 100-106 Op donderdag kwamen in IJmuiden binnen: Gordias van Rotterdam, Majorca van Swansea, Travesteyn van Antwerpen, Hada II van Rotter dam, Hector van Rotterdam, Rijnstroom van Lon den, Heerengracht van Borga, Westerdok van Plymouth, Wiril van Creek Sea, Celebes van Lon den, Vienti van Gent, Friesland van Cetubal, Pe ter S van Jakobstadt, Dinkel van Rotterdam, Liz- zard van Rochester, Amazone van Londen, Breda van Cuba, Herman Buisman van Karlstadt, Ro land van Rotterdam, Bill S van Newcastle, Anta van Ipspila, Whitby Abbey van Goole, Haarlem van Terneuzen, Phidias van Rotterdam, Lelystad van Rotterdam, Roerdomp van de Noordzee. Vertrokken zijn: Bolt naar Rotterdam, Sand piper naar Londen, Sibele naar Curasao, Honte- stroom naar Plymouth, Hertha Giesen naar IJstadt, Trajanus naar West-Indië, Tim S naar Kotka, Hamburg naar Nyborg, Mypuck naar Lon den, Marinero naar Las Palmas, Solon naar Ham burg, Claes Compaen naar Drogheida, Willemstad naar Hamburg, Bintang naar Hamburg. Mene Laus naar Hull, Tempo naar Hull, Christina naar Hamburg, Peregrine naar Felixtown, Delfland naar Bremen, Petuan naar Gothenburg, Nero naar Rotterdam, Johan van Oldenbarnevelt naar New York, Aegean Dolphin naar Hampton Roads, Jeanne I naar Pagasus, Mantho naar Tanger, An- nelies naar Hamburg, Wexford naar Londen, Phi dias naar Rotterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1958 | | pagina 9